Vykonávanie dôkazov

Vnútroštátne informácie a online formuláre týkajúce sa nariadenia č. 1206/2001

Všeobecné informácie

Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach je zamerané na zlepšenie, zjednodušenie a urýchlenie spolupráce súdov pri vykonávaní dôkazov.

Nariadenie sa uplatňuje medzi všetkými členskými štátmi Európskej únie s výnimkou Dánska. Medzi Dánskom a ostatnými členskými štátmi sa uplatňuje Dohovor o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach z roku 1970.

Nariadenie upravuje dva spôsoby vykonávania dôkazov medzi členskými štátmi: vykonanie dôkazu dožiadaným súdom a priame vykonanie dôkazu dožadujúcim súdom.

Dožadujúci súd je súd, pred ktorým sa začalo alebo má začať konanie. Dožiadaný súd je súd iného členského štátu, ktorý je príslušný na vykonanie dôkazov. Ústredný orgán má za úlohu poskytovať informácie a hľadať riešenia pri akýchkoľvek ťažkostiach, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s dožiadaním.

Nariadením sa zavádza používanie desiatich tlačív.

Na Európskom portáli elektronickej justície nájdete informácie týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia a jednoduchý nástroj na vypĺňanie tlačív.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Súvisiace odkazy

Haagsky dohovor o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach z 18. marca 1970

ARCHIVOVANÉ webové sídlo Európskeho justičného ATLASU (zatvorené 30. septembra 2017)


VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


*povinný údaj
Posledná aktualizácia: 19/02/2019

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.