Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI)

Το αναγνωριστικό ευρωπαϊκής νομολογίας (ECLI) αναπτύχθηκε προκειμένου να διευκολύνει την ορθή και σαφή παραπομπή σε αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών δικαστηρίων. Ένα σύνολο ενιαίων μεταδεδομένων θα διευκολύνει τις δυνατότητες αναζήτησης νομολογίας.

Πριν από το ECLI, η αναζήτηση της σχετικής νομολογίας ήταν δυσχερής και χρονοβόρα. Ας πάρουμε, για παράδειγμα, την περίπτωση κατά την οποία κάποια απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου του κράτους μέλους A παρουσίαζε ενδιαφέρον στο πλαίσιο ορισμένης νομικής συζήτησης. Η υπόθεση είχε καταχωριστεί σε διάφορες εθνικές ή διασυνοριακές βάσεις δεδομένων νομολογίας, αλλά σε κάθε βάση η απόφαση είχε διαφορετικό αναγνωριστικό. Όλα αυτά τα αναγνωριστικά –εάν και εφόσον ήταν γνωστά– έπρεπε να αναφέρονται προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στους αναγνώστες της παραπομπής να βρουν την απόφαση στη βάση δεδομένων της προτίμησής τους. Οι διαφορές όσον αφορά τους κανόνες και την παρουσίαση των παραπομπών καθιστούσαν την αναζήτηση πολύπλοκη. Επιπλέον, οι χρήστες όφειλαν να μεταβούν σε όλες τις βάσεις δεδομένων για να διαπιστώσουν κατά πόσον η συγκεκριμένη απόφαση του εν λόγω ανώτατου δικαστηρίου ήταν διαθέσιμη σε συνοπτική, μεταφρασμένη ή σχολιασμένη μορφή. Με το σύστημα ECLI αρκεί μία αναζήτηση μέσω μίας διεπαφής αναζήτησης, με τη χρήση ενός μόνο αναγνωριστικού, για να βρεθούν όλες οι καταχωρίσεις της απόφασης σε όλες τις συμμετέχουσες εθνικές και διασυνοριακές βάσεις δεδομένων.

Η εύκολη πρόσβαση στις δικαστικές αποφάσεις άλλων κρατών μελών έχει αυξανόμενη σημασία για την ενίσχυση του ρόλου του εθνικού δικαστή στην εφαρμογή και την τήρηση της νομοθεσίας της ΕΕ. Η αναζήτηση αποφάσεων άλλων κρατών μελών και η παραπομπή σε αυτές εμποδίζεται σημαντικά από τις διαφορές που παρατηρούνται στα εθνικά συστήματα αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων, στα στοιχεία αναφοράς και στα τεχνικά πεδία που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά μιας απόφασης.

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι διαφορές αυτές και να διευκολυνθεί η ευχερής πρόσβαση και η παραπομπή σε εθνική, αλλοδαπή και ευρωπαϊκή νομολογία, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσε τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καθιερώσουν το αναγνωριστικό ευρωπαϊκής νομολογίας (ECLI) και μια ελάχιστη δέσμη ενιαίων μεταδεδομένων για τη νομολογία.

Κύρια χαρακτηριστικά του ECLI

Το ECLI είναι ένα ενιαίο αναγνωριστικό που έχει την ίδια αναγνωρίσιμη μορφή για όλα τα κράτη μέλη και τα δικαστήρια της ΕΕ. Αποτελείται από πέντε υποχρεωτικά στοιχεία:

  • την ονομασία «ECLI»: για να προσδιορίσει το αναγνωριστικό ως αναγνωριστικό ευρωπαϊκής νομολογίας
  • τον κωδικό χώρας
  • τον κωδικό του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση
  • το έτος έκδοσης της δικαστικής απόφασης
  • έναν τακτικό αριθμό έκτασης έως 25 αλφαριθμητικών χαρακτήρων, σε μορφή που αποφασίζεται από κάθε κράτος μέλος. Οι τελείες επιτρέπονται, αλλά όχι άλλα σημεία στίξης.

Τα στοιχεία χωρίζονται με άνω κάτω τελείες. Παράδειγμα ενός (μη υπάρχοντος) ECLI θα ήταν:

ECLI:NL:HR:2009:384425, όπου ο αριθμός 384425 θα μπορούσε να είναι ο αριθμός της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου («HR») των Κάτω Χωρών («NL») του έτους 2009.

Μεταδεδομένα

Για να καταστεί ευκολότερη η κατανόηση και η εξεύρεση νομολογίας, κάθε έγγραφο που περιλαμβάνει δικαστική απόφαση θα πρέπει να φέρει ένα σύνολο μεταδεδομένων όπως περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο. Αυτά τα μεταδεδομένα θα πρέπει να περιγράφονται σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται από την Πρωτοβουλία του Δουβλίνου για τα βασικά μεταδεδομένα.

Τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου για το ECLI παρέχουν περιγραφή των μεταδεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Συντονιστής ECLI

Κάθε κράτος μέλος που χρησιμοποιεί το ECLI πρέπει να διορίσει έναν κυβερνητικό ή δικαστικό οργανισμό ως εθνικό συντονιστή για το ECLI. Ο εθνικός συντονιστής για το ECLI είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του καταλόγου κωδικών για τα συμμετέχοντα δικαστήρια, τη δημοσίευση διευκρίνισης για τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται ο τακτικός αριθμός και για κάθε άλλη πληροφορία σχετική με τη λειτουργία του συστήματος ECLI. Ο συντονιστής για το ECLI της ΕΕ είναι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάθε κράτος μέλος αποφασίζει αν και σε ποιόν βαθμό θα χρησιμοποιήσει το σύστημα ECLI, για παράδειγμα αν θα το εφαρμόσει αναδρομικά σε ιστορικά αρχεία, πόσα δικαστήρια θα συμμετέχουν, δηλαδή αν θα συμμετέχουν μόνον τα ανώτατα δικαστήρια, αν θα συμμετέχουν όλα τα δικαστήρια κ.λπ.

Ευρωπαϊκή και διεθνής διάσταση

Κάνοντας κλικ στις σημαίες EU και ΙΝΤ πάνω δεξιά στην οθόνη, θα βρείτε πληροφορίες για την εφαρμογή του ECLI από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει μια πολυγλωσσική μηχανή αναζήτησης ECLI που επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκουν δικαστικές αποφάσεις από τις βάσεις δεδομένων των εκδοτών νομολογιακών δεδομένων οι οποίοι έχουν εφαρμόσει το πρότυπο ECLI και μας έχουν παράσχει πρόσβαση στα δεδομένα τους.

Διατίθεται, επίσης, ένας αναλυτής ECLI, στη διεύθυνση https://e-justice.europa.eu/ecli/ — κάθε ECLI που πληκτρολογείται σε συνέχεια αυτής της διαδρομής εμφανίζει τα σχετικά μεταδεδομένα ECLI (εφόσον υπάρχουν). Για παράδειγμα, η διαδρομή https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:NL:HR:2016:764 εμφανίζει απευθείας τα μεταδεδομένα της απόφασης ECLI:NL:HR:2016:764.

Σελίδες των κρατών μελών

Στις σελίδες των κρατών μελών βρίσκετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • αν το κράτος μέλος έχει ήδη καθιερώσει το ECLI και τα μεταδεδομένα
  • αν δεν το έχει καθιερώσει: αν σκοπεύει να το πράξει
  • αν το έχει καθιερώσει: πληροφορίες για τους κωδικούς δικαστηρίου, τους κανόνες σχετικά με τον μορφότυπο, τα μεταδεδομένα κ.λπ.
  • τον εθνικό συντονιστή για το ECLI.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.