De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI)

De Europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) is ontwikkeld ter vergemakkelijking van het correct en ondubbelzinnig aanhalen van uitspraken van Europese en nationale rechtbanken. Dankzij een set uniforme metagegevens zullen de zoekmogelijkheden voor jurisprudentie worden verbeterd.

Voordat de ECLI in het leven werd geroepen was het moeilijk en tijdrovend om relevante jurisprudentie te vinden. Neem bijvoorbeeld een zaak waarvan men wist dat een uitspraak van het Hooggerechtshof van lidstaat A van belang was voor een bepaald juridisch debat. De zaak was geregistreerd in uiteenlopende nationale en grensoverschrijdende jurisprudentiële databanken, maar in elke databank had de uitspraak een andere identificatiecode. Al deze identificatiecodes – zo die al bekend waren – moesten worden vermeld om lezers van de aanhaling in staat te stellen de zaak terug te vinden in de databank van hun voorkeur. Verschillen in aanhalingsregels en -stijlen maakten het zoeken nog ingewikkelder. Bovendien moesten gebruikers alle databanken raadplegen om te weten of deze zaak van het Hooggerechtshof beschikbaar was – samengevat, vertaald of geannoteerd. Met het ECLI-systeem is één zoekactie via één zoekinterface met één enkele identificatiecode voldoende om alle vermeldingen van de uitspraak in alle deelnemende nationale en grensoverschrijdende databanken te vinden.

Gemakkelijke toegang tot rechterlijke beslissingen van andere lidstaten is van toenemend belang voor het versterken van de rol van de nationale rechter bij het toepassen en handhaven van het EU-recht. Het zoeken naar en aanhalen van uitspraken uit andere lidstaten wordt ernstig belemmerd door verschillen in nationale identificatiesystemen voor jurisprudentie, aanhalingsregels en technische velden waarin de kenmerken van een uitspraak worden beschreven.

Om deze verschillen te boven te komen en de toegang tot – en het aanhalen van – nationale, buitenlandse en Europese jurisprudentie te vergemakkelijken, heeft de Europese Unie de lidstaten en de EU-instellingen aanbevolen de Europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) in te voeren, alsmede een minimumaantal uniforme metagegevens betreffende jurisprudentie.

Voornaamste kenmerken van de ECLI

De ECLI is een uniforme identificatiecode die voor alle lidstaten en EU-rechtbanken hetzelfde herkenbare formaat heeft. De code is opgebouwd uit vijf verplichte onderdelen:

  • de afkorting ‘ECLI’: om aan te geven dat de identificatiecode een Europese identificatiecode voor jurisprudentie is;
  • de landencode;
  • de code van de rechtbank die de beslissing heeft gegeven;
  • het jaar van de beslissing;
  • een rangtelwoord van ten hoogste 25 alfanumerieke tekens, in een formaat dat elke lidstaat zelf bepaalt. Het rangtelwoord mag puntjes, maar geen andere leestekens bevatten.

De onderdelen worden gescheiden door een dubbelepunt. Een (fictief) voorbeeld van een ECLI zou er zo uit kunnen zien:

ECLI:NL:HR:2009:384425 – beslissing 384425 van de Hoge Raad ("HR") van Nederland ("NL") uit het jaar 2009.

Metagegevens

Ten behoeve van de begrijpelijkheid en het gemak bij het opzoeken, moeten in elk document dat een rechterlijke beslissing bevat, een aantal metagegevens zijn vermeld, zoals beschreven in deze paragraaf. Deze metagegevens moeten zijn beschreven volgens de normen die zijn bepaald in het Dublin Core Metadata Initiative.

De Raadsconclusies betreffende de ECLI geven een beschrijving van de metagegevens die kunnen worden gebruikt.

ECLI-coördinator

Elke lidstaat die gebruikmaakt van de ECLI moet bij de uitvoerende of rechterlijke macht een nationale ECLI-coördinator aanwijzen. De nationale ECLI-coördinator bepaalt welke rechtbanken een code kunnen krijgen, maakt de wijze bekend waarop het rangtelwoord is samengesteld, en verstrekt alle overige informatie die relevant is voor het functioneren van het ECLI-systeem. Het Hof van Justitie van de Europese Unie is de ECLI-coördinator voor de EU.

Elke lidstaat beslist of, en in hoeverre, hij gebruikmaakt van het ECLI-systeem, bv. het al dan niet met terugwerkende kracht toepassen ervan op zaken uit het verleden of het aantal deelnemende rechtbanken, bijvoorbeeld alleen op het niveau van het hooggerechtshof of alle rechtbanken, enz.

Europese en internationale dimensie

Door te klikken op de internationale en EU-vlaggetjes aan de rechterkant, kunt u informatie vinden over de toepassing van ECLI door het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Europees Octrooibureau.

Overeenkomstig de Raadsconclusies heeft de Europese Commissie een meertalige ECLI-zoekmachine ontwikkeld waarmee gebruikers rechterlijke beslissingen kunnen vinden in de databanken van de jurisprudentie-uitgevers die de ECLI-standaard toepassen en ons toegang tot hun gegevens hebben verleend.

Er is ook een ECLI-resolver beschikbaar op https://e-justice.europa.eu/ecli/ — elke ECLI die na dit pad wordt ingevuld, leidt tot de relevante ECLI-metagegevens (indien beschikbaar). https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:NL:HR:2016:764 zou bijvoorbeeld direct de metagegevens van beslissing ECLI:NL:HR:2016:764 laten zien.

Lidstaatpagina's

Op de lidstaatpagina's kunt u informatie vinden over:

  • de vraag of de lidstaat al ECLI- en metagegevens heeft ingevoerd;
  • zo nee: over de vraag of de lidstaat dit wel van plan is;
  • zo ja: informatie over rechtbankcodes, opmaakregels, metagegevens enz.;
  • de nationale ECLI-coördinator.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.