Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Det europeiska systemet för identifikation av rättspraxis (ECLI) har utvecklats för att underlätta korrekt och otvetydig hänvisning till domar från domstolar på såväl europeisk som nationell nivå. En uppsättning enhetliga metadata kommer att ge bättre möjligheter att söka efter rättspraxis.

Innan ECLI fanns var det både svårt och tidsödande att hitta rättspraxis. Ta till exempel ett fall där en dom från högsta domstolen i medlemsstat A skulle vara av intresse för en viss juridisk diskussion. Domen registrerades i olika nationella och gränsöverskridande databaser för rättspraxis, men varje databas hade sin egen identifikationskod för denna. Alla dessa identifikationskoder – om de överhuvud taget är kända – måste anges för att den som läser hänvisningen ska kunna hitta rättsfallet i den databas han eller hon väljer att söka i. Olika hänvisningsregler och hänvisningsstilar komplicerar sökningen ytterligare. Vidare skulle användarna vara tvungna att gå till alla databaserna för att ta reda på om denna dom från högsta instans fanns tillgänglig – som referat, i översättning eller kommenterad. Med ECLI-systemet räcker det med en sökning via ett sökgränssnitt med hjälp av endast en identifikationskod för att hitta alla ställen där domen omnämns i alla berörda databaser på nationell och gränsöverskridande nivå.

Att lätt kunna få tillgång till domstolsavgöranden från andra medlemsstater blir av allt större betydelse när det gäller att stärka de nationella domstolarnas roll i arbetet med att tillämpa och kontrollera efterlevnaden av EU-rätten. Möjligheterna att söka efter och hänvisa till avgöranden från andra medlemsstater begränsas avsevärt genom skillnader mellan de nationella systemen för identifiering av rättspraxis, hänvisningsreglerna och de tekniska fält som beskriver vad som kännetecknar en dom.

För att lösa dessa problem och underlätta tillgång och hänvisning till nationell, utländsk och europeisk rättspraxis uppmanade Europeiska unionens råd medlemsstaterna och EU:s institutioner att införa det europeiska systemet för identifiering av rättspraxis och en minimiuppsättning av enhetliga metadata för rättspraxis.

ECLI:s viktigaste egenskaper

ECLI är en enhetlig identifikator med samma igenkännbara format för domstolar i medlemsstaterna och domstolar på EU-nivå. Det har fem obligatoriska inslag, nämligen:

  • beteckningen ”ECLI” för att visa att det är fråga om en identifikator för europeisk rättspraxis,
  • landskoden,
  • koden för den domstol som meddelat domen i fråga,
  • året då domen meddelades, och
  • ett ordningsnummer, med upp till 25 alfanumeriska tecken, i ett format som varje medlemsstat själv beslutar om; punkter får användas, men inga andra skiljetecken.

De olika delarna avskiljs med hjälp av kolon. Ett (påhittat) exempel på en ECLI-kod skulle kunna vara:

ECLI:NL:HR:2009:384425, vilket skulle motsvara avgörande 384425 från högsta domstolen (”HR”) i Nederländerna (”NL”) från år 2009.

Metadata

För att göra det lättare att förstå och hitta rättspraxis bör varje handling som omnämner en dom vara försedd med en uppsättning metadata på det sätt som beskrivs i denna punkt. Dessa metadata bör anges i enlighet med de standarder som fastställs iDublin Core Metadata Initiative.

Irådets slutsatser om ECLI ges en beskrivning av vilka metadata som kan användas.

ECLI-samordnare

Varje medlemsstat som använder ECLI måste utse en statlig eller rättslig organisation som nationell ECLI-samordnare. Den nationella ECLI-samordnaren ansvarar för att upprätta förteckningen över koder för de deltagande domstolarna samt för att offentliggöra riktlinjer för utformningen av ordningsnummer och all annan information som är av relevans för ECLI-systemets funktion. ECLI-samordnare för EU är Europeiska unionens domstol.

Varje medlemsstat bestämmer själv om, och i så fall i vilken utsträckning, den ska använda ECLI-systemet, till exempel om den ska tillämpa systemet retroaktivt på äldre uppgifter, eller vilka domstolar som ska omfattas (bara domstolar i högsta instans, alla domstolar etc.).

Europeisk och internationell dimension

Om du klickar på flaggorna som betecknas med EU respektive INT till höger hittar du information om EU-domstolens och Europeiska patentverkets genomförande av ECLI-systemet.

I enlighet med rådets slutsatser har Europeiska kommissionen utvecklat en flerspråkig sökmotor för ECLI som gör det möjligt för användarna att hitta rättsliga avgöranden som lagrats i databaser hos de aktörer som har genomfört ECLI-standarden och gett oss tillgång till sina uppgifter.

Dessutom finns en ECLI-nyckel tillgänglig på https://e-justice.europa.eu/ecli/ – när ECLI skrivs enligt detta mönster kommer relevanta ECLI-metadata att visas (om de finns tillgängliga). Som exempel skulle https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:NL:HR:2016:764 omedelbart visa metadata för avgörandet ECLI:NL:HR:2016:764.

Medlemsstaternas sidor

På medlemsstaternas sidor hittar du information om följande:

  • Huruvida en medlemsstat redan har infört ECLI och metadata.
  • Om inte: när den planerar att göra det.
  • Om ja: information om domstolskoder, formateringsregler, metadata m.m.
  • Den nationella ECLI-samordnaren.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Senaste uppdatering: 17/11/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.