O síti

Restore

Vnitrostátní informace a kontaktních místech a fungování sítě


Co je to Evropská justiční síť pro občanské věci (EJS-O)?

V Evropské unii existuje velké množství různých vnitrostátních právních systémů a jejich různorodost, společně s novými právními předpisy Unie, vedla k potřebě poskytnout prostřednictvím zvláštní sítě podporu a informace orgánům, které se zabývají přeshraničními věcmi. Tyto věci se mohou týkat obchodních, spotřebitelských či pracovněprávních sporů, rozvodů, péče o děti či dědictví. Síť spojuje vnitrostátní orgány odpovědné za pomoc místním soudům a byla zřízena, aby zjednodušila justiční a právní spolupráci mezi členskými státy. EJS-O byla zřízena Odkaz se otevře v novém okně.rozhodnutím Rady 2001/470/ES ze dne 28. května 2001 a začala fungovat dne 1. prosince 2002. Právní základ byl jednou pozměněn, a to v roce 2009 (Odkaz se otevře v novém okně.konsolidovanou verzi naleznete zde). Na EJS-O se podílejí všechny členské státy kromě Dánska.

Odkaz se otevře v novém okně.Infografiku k Evropské soudní síti najdete zde!

Cíle sítě EJS-O

Od svého zřízení je EJS-O významným nástrojem poskytujícím podporu při provádění nástrojů EU v oblasti občanskoprávního soudnictví v každodenní právní praxi. Zjednodušuje a podporuje vztahy mezi vnitrostátními justičními orgány prostřednictvím kontaktních míst v každém členském státě, čímž napomáhá snazšímu vyřešení přeshraničních věcí. Tato spolupráce mezi jednotlivými orgány má být nápomocna lidem, jichž se týkají přeshraniční občanskoprávní a obchodní soudní věci.

Kdo jsou členové sítě EJS-O?

Síť zahrnuje více než 500 členů z pěti níže uvedených kategorií. V každém členském státě se nachází alespoň jedno kontaktní místo.

Síť se skládá z(e):

  • kontaktních míst určených členskými státy;
  • subjektů a ústředních orgánů stanovených právními předpisy Unie nebo mezinárodními nástroji, jichž se účastní členské státy, nebo vnitrostátními právními předpisy o justiční spolupráci v občanských a obchodních věcech;
  • styčných soudců příslušných pro spolupráci v občanských a obchodních věcech;
  • dalších soudních nebo správních orgánů příslušných pro justiční spolupráci v občanských a obchodních věcech, jejichž členství v síti považuje za účelné členský stát, ke kterému patří;
  • profesních komor zastupujících příslušníky právnických profesí, kteří se přímo podílejí na uplatňování práva Unie a mezinárodních nástrojů v občanských a obchodních věcech na vnitrostátní úrovni v členských státech.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace: 18/01/2019