Om netværket

Oplysninger om Det Europæiske Retlige Netværks nationale kontaktpunkter og deres funktion


Hvad er ERN-civil?

De mange forskellige nationale retssystemer i Den Europæiske Union sammen med ny EU-lovgivning har skabt et behov for gennem et specifikt netværk at støtte og informere de myndigheder, der beskæftiger sig med grænseoverskridende sager. Disse sager kan omhandle virksomhedstvister, forbrugertvister, arbejdsretlige tvister, skilsmisse, spørgsmål om forældremyndighed eller arveforhold. Netværket består af de nationale myndigheder, der har ansvaret for at bistå lokale judicielle myndigheder, og det har til formål at fremme det retlige samarbejde mellem medlemsstaterne. Link åbner i nyt vindueNetværket blev oprettet af Rådet ved beslutning 2001/470/EF af 28. maj 2001 og blev taget i brug den 1. december 2002. Retsgrundlaget blev ændret i 2009 Link åbner i nyt vindueden konsoliderede version kan ses her). Alle medlemsstaterne bortset fra Danmark deltager i Det Europæiske Retlige Netværk for civil- og handelssager.

Link åbner i nyt vindueSe ERN's infografik!

Formålet med ERN-civil

ERN-civil har fra starten været et vigtigt instrument for så vidt angår støtte til den praktiske gennemførelse af EU's civilretlige instrumenter. ERN-civil letter forbindelserne mellem nationale retslige myndigheder gennem kontaktpunkter i hver enkelt medlemsstat og hjælper i forbindelse med grænseoverskridende sager. Formålet med dette samarbejde mellem myndigheder er at bistå personer, der er involveret i grænseoverskridende civil- og handelsretlige sager.

Hvem er medlemmer af ERN-civil?

Der er over 500 medlemmer af netværket, som henhører under de fem nedenstående kategorier. Hver medlemsstat har mindst et kontaktpunkt.

Netværket består af

 • kontaktpunkter, der udpeges af medlemsstaterne
 • de centrale organer og de centrale myndigheder, der er omhandlet i EU-lovgivningen eller i internationale instrumenter, som medlemsstaterne er part i, eller i national lovgivning om samarbejde på det civil- og handelsretlige område
 • retsembedsmænd, der fungerer som forbindelsespersoner med ansvar for samarbejde på det civil- og handelsretlige område
 • enhver anden judiciel eller administrativ myndighed, der varetager opgaver inden for samarbejdet på det civil- og handelsretlige område, og hvis tilknytning til netværket anses for at være nyttig af den pågældende medlemsstat
 • faglige sammenslutninger, der repræsenterer retsvæsenets aktører, som er direkte involveret i anvendelsen af EU-retsakter og internationale instrumenter vedrørende samarbejdet på det civil- og handelsretlige område.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 18/01/2019

Om netværket - Belgien


Kontaktpunkter og belgiske medlemmer af netværket

Belgien har udpeget to kontaktpunkter. Et af dem er en dommer ved kassationsdomstolen, der koordinerer relationerne mellem netværket og de deltagende dommere: det andet er embedsmand i justitsministeriet (Service public fédéral Justice), som ansat i kontoret for internationalt samarbejde på det civilretlige område (le service de coopération judiciaire internationale en matière civile).

For tiden er det belgiske netværk sammensat af 15 dommere, jf. artikel 2, stk. 1, litra d), i Rådets beslutning nr. 2001/470/EF. Tre eller fire dommere udpeges for hvert af appeldomstolens kompetenceområder: De er enten specialiseret i familieret, handelsret eller procesret. Disse beskikkede dommere kommer fra domstole på alle niveauer i den retlige trinfølge, dvs. byretterne, appeldomstolene og handelsretterne (Cour d'appel, tribunaux de première instance, tribunaux de commerce et justices de paix).

En repræsentant for det nationale råd for ledende justitssekretærer (Conseil national des greffiers en chef) er også medlem af det belgiske net i henhold til artikel 2, stk. 1, litra d), i ovennævnte beslutning.

Belgien har ligeledes udpeget fire repræsentanter fra de juridiske hverv til netværket, jf. artikel 2, stk. 1, litra e): En repræsentant for notarerhvervet, en repræsentant for fogedhvervet (huissiers de justice) og tre repræsentanter fra de tre advokatsamfund (henholdsvis det fransktalende, det tysktalende og det flamske).

Der er ligeledes sørget for en koordination med de forskellige centrale myndigheder, der er udpeget i medfør af forskellige forordninger (forordning (EF) nr. 2201/2003, forordning (EF) nr. 4/2009, forordning (EF) nr. 1393/2001 mv).

Der er desuden etableret kontakt med den belgiske afdeling af Det Europæiske Forbrugercenter.

Netværkets arbejdsmetoder

Kommunikationen sker hovedsageligt ved brug af elektronisk post. Den information, der kommer fra Europa-Kommissionen, og navnlig fra dennes sekretariat, videregives hovedsageligt ved hjælp af en af medlemmernes kontaktpunkter. Medlemmerne deltager i netværkets møder afhængigt af, hvilke punkter der er på dagsordenen. Desuden afholdes der hvert år et møde mellem de belgiske medlemmer og dommerstanden.

Medlemmerne opfordres jævnligt til at oplyse om ny lovgivning i en så bred kreds som muligt, eller til at lade deres kolleger udfylde spørgeskemaer. De dokumenter, som Europa-Kommissionen offentliggør, tilstilles i vidt omfang domstolene, ligesom de orienteres om nyttige links på internettet. Visse medlemmer af netværket udarbejder endvidere et nyhedsbrev om ny EU-lovgivning (Eur-alert!).

Der er endvidere etableret et samarbejde med instituttet for juridisk efteruddannelse (Institut de Formation judiciaire), der gør det muligt for kontaktpunkterne og medlemmerne i fællesskab at undervise på de kurser, som de afholder om ny EU-ret og navnlig om det europæiske og internationale samarbejde på det civil- og handelsretlige område.

I forbindelse med behandlingen af særlige spørgsmål, så som om indholdet af en udenlandsk lov eller om forløbet af en procedure på tværs af grænserne, etableres kontakterne i princippet ved elektronisk post mellem på den ene side det belgiske kontaktpunkt og den belgiske dommer, der har forestået retsforhandlingerne inden for rammerne af en verserende retssag, og mellem kontaktpunkterne i de berørte medlemsstater på den anden side.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 18/09/2019

Om netværket - Tjekkiet


Tjekkiet har i øjeblikket seks kontaktpunkter for Det Europæiske Retlige Netværk: fem i det tjekkiske justitsministerium og et i Bruxelles (Tjekkiets faste repræsentation ved EU).

Det Europæiske Retlige Netværks kontaktpunkter i Tjekkiet kommunikerer med kontaktpunkterne i andre EU-medlemsstater, behandler forespørgsler fra domstole og notarer, der søger oplysninger om andre landes love, og rykkerskrivelser om behandling af forespørgsler, navnlig inden for rammerne af forordning (EF) nr. 1206/2001 om bevisoptagelse og forordning (EF) nr. 1393/2007 om forkyndelse af dokumenter.

På baggrund af Rådets beslutning 2001/470/EF af 28. maj 2001 om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område oprettede Tjekkiet i 2004 et internt retligt netværk ("netværket") for samarbejde på det civil- og handelsretlige område, der skal sikre, at Tjekkiet er effektivt inddraget i Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område.

Netværkets medlemmer omfatter repræsentanter fra det tjekkiske advokatsamfund, repræsentanter fra det tjekkiske notarkammer, repræsentanter fra det tjekkiske kuratorkammer, repræsentanter fra kontoret for international retsbeskyttelse af børn, repræsentanter fra det europæiske forbrugercenter, repræsentanter fra Charles-universitetets juridiske fakultet og udpegede medarbejdere fra justitsministeriet.

Netværkets medlemmer deltager navnlig i Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige områdes aktiviteter og i udførelsen af opgaver i denne forbindelse og i Rådets og Kommissionens arbejdsgrupper og udvalg på det civil- og handelsretlige område. Netværksmedlemmerne udtaler sig om forslag til EU-lovgivning og andre forslag om samarbejde på det civil- og handelsretlige område.

Netværket har i øjeblikket omkring 130 medlemmer. Alle netværksmedlemmerne mødes en gang om året, og mødet tilrettelægges af justitsministeriet. Dagsordenen for mødet omfatter aktuelle emner, navnlig vedrørende Det Europæiske Retlige Netværk, e-Justice-portalens drift og EU-Domstolens praksis. På disse møder har netværksmedlemmerne en enestående mulighed for at mødes ansigt til ansigt og udveksle praktiske erfaringer med anvendelsen af EU-lovgivningen.

Kompendier og andre publikationer, der er udarbejdet i Det Europæiske Retlige Netværk, distribueres til netværksmedlemmerne.

Netværksmedlemmerne kan kommunikere uformelt via e-mail. Netværket har sin egen mailingliste (liste over e-mailadresser), som netværksmedlemmerne kan bruge til at sende forespørgsler til hinanden og udveksle erfaringer. Listen giver også justitsministeriet mulighed for hurtigt at informere netværksmedlemmerne om nyheder inden for det retlige samarbejde i EU.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 12/03/2018

Om netværket - Tyskland

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.


Da Tyskland er opbygget som en forbundsstat er der kontaktcentre i de enkelte delstater ud over forbundskontaktcentret for Det Europæiske Retlige Netværk (EJN). Delstaternes kontaktcentre henhører afhængigt af organisationsstrukturen i de enkelte delstater enten under den øverste retsinstans (Oberlandesgericht) (Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen og Sachsen) eller under de enkelte delstaters justitsministerium (Landesjustizministerium). Der er i alt 17 EJN-kontaktcentre i Tyskland. Forbundskontaktcentret har ansvaret for at koordinere det nationale netværk og afholde arrangementer såsom den europæiske civilretlige dag og de tyske EJN-medlemmers møder.

Opgaver fordeles internt mellem delstaternes kontaktcentre og forbundskontaktcentret. Forbundskontaktcentret besvarer alle forespørgsler om tysk civil- og handelsret og domstolenes organisation. Forespørgsler om en konkret sag behandles imidlertid af kontaktcentret i den delstat, hvor sagen verserer. Alle tyske kontaktcentre har imidlertid samme status, og alle typer forespørgsler kan derfor rettes til et hvilket som helst af de 17 centre, og under særlige omstændigheder kan det føderale kontaktcenter også yde bistand i konkrete sager. Denne interne fordeling af opgaver sikrer, at det mest egnede kontaktcenter behandler forespørgslen.

Ud over kontaktcentrene er der fem dommere, der fungerer som forbindelsespersoner (Verbindungsrichter), i Tyskland, og som beskæftiger sig med det område, der er omfattet af forordning (EF) nr. 2201/2003 (Bruxelles IIa-forordningen). Deres opgaver fordeles ligeledes internt mellem delstaterne. Eksterne forespørgsler kan rettes til en hvilken som helst af de fem dommere. Den person, der retter henvendelse, vil om nødvendigt straks blive henvist til den mest egnede dommer afhængigt af den interne fordeling af opgaver samt sprogfærdigheder, specifikke kompetencer og ekspertise i den konkrete sag.

Tyskland har i medfør af artikel 2, stk. 1, litra e), i Rådets beslutning nr. 2001/470/EF af 28. maj 2001 om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 568/2009/EF af 18. juni 2009 om ændring af Rådets beslutning nr. 2001/470/EF om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område, udpeget det tyske forbundsadvokatkammer (Bundesrechtsanwaltskammer), det tyske forbundsnotarkammer (Bundesnotarkammer), sammenslutningen af patentadvokater (Patentanwaltskammer), det tyske advokatsamfund (Deutscher Anwaltverein), forbundet af tyske fogeder (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) og i 2014 forbundet af tyske stævningsmænd (Bund Deutscher Rechtspfleger) som EJN-medlemmer.

Andre EJN-medlemmer i Tyskland omfatter de centrale organer, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1393/2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager ("forkyndelsesforordningen") og forordning (EF) nr. 1206/2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område ("bevisoptagelsesforordningen"). Disse centrale organer og delstaternes retsapparat giver domstolene opdaterede oplysninger om retshjælp i civile sager. De indfører ligeledes yderligere foranstaltninger og bistår domstolene med forkyndelse af dokumenter og bevisoptagelse i sager med et grænseoverskridende aspekt.

Der findes yderligere oplysninger om EJN i Tyskland og en liste over kontaktpunkter på forbundsjustitsministeriets (Bundesamt für Justiz) websted: (Link åbner i nyt vinduehttp://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 27/01/2017

Om netværket - Estland

Den originale sprogudgave af denne side estisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.


Kontaktpunktet for det nationale netværk er det estiske justitsministeriums kontor for internationalt retligt samarbejdes rådgiver, der ligeledes repræsenterer det centrale organ. Kontaktpunktet har navnlig til opgave at:

 • sikre, at de lokale retsinstanser modtager generelle oplysninger om EU-retsakter og internationale overenskomster om samarbejde på det civil- og handelsretlige område
 • formidle de oplysninger, der er nødvendige for et godt retligt samarbejde mellem medlemsstaterne, til de øvrige kontaktpunkter og til de lokale retsinstanser i deres egen medlemsstat for at hjælpe dem med at udforme konkrete anmodninger om retligt samarbejde og etablere de mest hensigtsmæssige direkte kontakter
 • tilvejebringe alle oplysninger med henblik på at lette anvendelsen af en anden medlemsstats ret, når den finder anvendelse i henhold til en EU-retsakt eller en international overenskomst
 • søge løsninger på problemer, der måtte opstå i forbindelse med en anmodning om retligt samarbejde
 • lette en koordineret behandling af anmodninger om retligt samarbejde i den berørte medlemsstat, særlig når flere anmodninger fra retterne i denne medlemsstat skal udføres i en anden medlemsstat
 • bidrage til at informere offentligheden generelt via netværkets websted om samarbejdet på det civil- og handelsretlige område inden for EU, om de relevante EU-retsakter og internationaleoverenskomster og om medlemsstaternes interne retsregler, særlig vedrørende adgangen til klage og domstolsprøvelse
 • samarbejde om tilrettelæggelsen af og deltage i netværkets møder
 • bistå med udarbejdelsen og ajourføringen af oplysninger til offentligheden
 • sikre koordineringen mellem netværksmedlemmerne på nationalt plan
 • udarbejde en rapport hvert andet år om deres aktiviteter, herunder, når det er relevant, om bedste praksis i netværket, forelægge rapporten på et møde i netværket og lægge særlig vægt på mulige forbedringer i netværket.

Den person, der fungerer som forbindelsesperson, er dommer ved distriktsdomstolen i Harju og repræsenterer ligeledes Estland i det netværk af dommere, der er oprettet af Haagerkonferencen om International Privatret. Vedkommendes opgave er at rådgive retsvæsenets aktører om EU-lovgivningen på det civil- og handelsretlige område og udveksle erfaringer om anvendelsen af forskellige love med netværket.

I 2011 blev følgende organer medlemmer af Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område i Estland efter ikrafttrædelsen af den anden afgørelse om Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område, hvori netværkets aktiviteter udvides til at omfatte faglige sammenslutninger:

 • Det estiske foged- og kuratorkammer, der repræsenterer fogeder og kuratorer
 • Den estiske advokatsammenslutning, der repræsenterer advokater og notarer.

På møderne repræsenteres foged- og kuratorkammeret af forskellige personer fra faglige organer, hvorimod den estiske advokatsammenslutning normalt repræsenteres af sin direktør. De faglige sammenslutninger har til opgave at:

 • udveksle erfaringer og oplysninger om en effektiv og praktisk anvendelse af EU-retsakter og internationale overenskomster
 • samarbejde om udarbejdelsen og ajourføringen af faktablade
 • deltage i relevante møder.

Afhængigt af hvilke emner, der er på dagsordenen, indbyder kontaktpunktet ligeledes andre nationale sagkyndige med til netværksmøderne med henblik på udveksling af erfaringer. F.eks. har en række andre dommere deltaget i møderne sammen med ansatte ved domstolene, repræsentanter fra andre ministerier og notarkammeret, rådgivere ved højesteret, repræsentanter fra forbrugerrådet, fakultetsmedlemmer fra universitetet i Tartu og andre.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 26/02/2018

Om netværket - Irland


Kontaktpunkter

Der findes to kontaktpunkter for Irland. Der er et kontaktpunkt for District og Circuit Courts (distrikts- og kredsdomstole) og et kontaktpunkt for overordnede domstole, dvs. High Court (retten i første instans), Court of Appeal (appeldomstolen) og Supreme Court (højesteret). Kontaktpunkterne har et tæt samarbejde og arbejder sammen om anliggender vedrørende netværket. Kontaktpunkterne for Irland har kontorer i Courts Service (den irske domstolsstyrelse) i Dublin. Selv om disse kontaktpunkter dækker hver sit kompetenceområde, er der en overlapning i deres arbejde, idet de hver især har eneansvaret for netværket i deres direktorat. Forespørgsler via EJN bør stiles til det relevante kontaktpunkt for den berørte domstol. Kontaktpunkterne har til huse forskellige steder, men hører begge under den irske domstolsstyrelses direktorater i Dublin. Arbejdet med netværket kombineres med andre opgaver. Kontaktpunktet kan dog få hjælp og bistand fra andre kolleger i forbindelse med opgaver, der vedrører netværket. Kontaktpunkterne har regelmæssig kontakt pr. e-mail og telefon og ved personlige møder med medlemmer af EJN-netværket i Irland, herunder de centrale myndigheder, Director of Operations for Supreme og High Court og Director of Reform and Development i Courts Service [medlemmer som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra d)] og embedsmænd i Department of Justice and Law Reform [medlemmer som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra d)]. Kontaktpunkterne kommunikerer også regelmæssigt med en udpeget repræsentant for dommere og anklagere vedrørende udviklingstendenser i EJN.

EJN i Irland

Der findes ikke noget formelt netværk i Irland. Der er et netværk af sagkyndige inden for bestemte politikområder, som kontaktpunktet kan henvende sig til for at få svar på spørgsmål, der rejses.

Kontaktpunktet holder tæt kontakt med andre, som deltager i netværket for Irland, bl.a. en række dommere med speciale inden for særlige retsområder eller med ansvar for internationalt samarbejde. Kontaktpunkterne kan kontaktes pr. e-mail. Kontaktpunktet sørger for, at relevante politiske, administrative eller retslige sagkyndige høres før relevante møder i netværket, og at mødenotater og relevante handlingspunkter formidles efter behov.

Kontaktpunktet holder også regelmæssig kontakt med justitsministeriet vedrørende politiske spørgsmål og den centrale myndighed om underholdsbidrag til familiemedlemmer og spørgsmål af grænseoverskridende karakter.

Formidling af oplysninger

Der er ikke noget nationalt websted for EJN i Irland. Oplysninger formidles via Courts Service's websted og andre websteder for forskellige ministerier i Irland. Kontaktpunktet samarbejder med andre, herunder ministerier, når det formidler forskellige informationskilder til EJN-medlemsstater og EJN-netværket.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 06/11/2018

Om netværket - Grækenland


Netværksstruktur

Antal kontaktpunkter: Der er udpeget 22 kontaktpunkter. 19 af disse er dommere, som indgår i det nationale netværk, samtidig med at de udøver deres retslige funktioner. Tre er embedsmænd i justits-, åbenheds- og menneskerettighedsministeriet, nærmere bestemt departementet for internationalt retssamarbejde på det civilretlige og det strafferetlige område, der fungerer som centralmyndighed med henblik på Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar (Bruxelles IIa) (der supplerer Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser), Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 (underholdspligt) og direktiv 2002/8/EF (retshjælp) og også som centralt organ med henblik på Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 (bevisoptagelse) og (EF) nr. 1393/2007 (forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter).

Det nationale netværk: Der er blevet etableret et uformelt nationalt netværk med en centraliseret struktur, hvis vigtigste komponenter er centralmyndigheden, dommere fra Athen og tre repræsentanter for retsvæsenets aktører (sammenslutninger af advokater, fogeder og notarer). Departementet for internationalt retssamarbejde på det civilretlige og det strafferetlige område har ansvaret for at overvåge arbejdet i Det Europæiske Retlige Netværk (EJN) og samordne kontaktpunkternes arbejde på nationalt plan med hensyn til Grækenlands forpligtelser inden for rammerne af Det Europæiske Retlige Netværk og det indhold, som ligger på EU's e-justiceportal. Netværkets nationale kontaktpunkter bidrager til at udarbejde faktablade, opdatere Grækenlands formelle meddelelser om EU-lovgivning vedrørende retssamarbejde på det civil- og handelsretlige område, udfylde spørgeskemaer fra EJN eller andre EU-organer og besvare spørgsmål fra andre kontaktpunkter eller EU-myndigheder vedrørende hovedsagelig gennemførelsen af EU-lovgivning i Grækenland.

Der afholdes regelmæssige møder, der koordineres af departementet for internationalt retssamarbejde på det civilretlige og det strafferetlige område, normalt to til fire gange om året. Formålet med møderne er at udveksle synspunkter, erfaringer og information. Dagsordenen omhandler for det meste emner, som drøftes på EJN-møder på europæisk plan, spørgsmål, der kan opstå af gennemførelsen af EU-lovgivning (forordninger og direktiver) på nationalt plan og Grækenlands forpligtelser inden for rammerne af EJN og den europæiske e-justiceportal, jf. ovenfor.

Formidling af information til offentligheden

Justits-, åbenheds- og menneskerettighedsministeriets websted henviser specielt til EJN. Der arbejdes på at opdatere webstedet for at give en fuldstændig og klar beskrivelse af EJN's rolle og nytten heraf i forbindelse med EU-lovgivning om retssamarbejde på det strafferetlige og det handelsretlige område.

På nationalt plan formidles information om EU-lovgivning om civil- og handelsretlige spørgsmål ved at distribuere trykt materiale om EJN og ved at afholde seminarer og endagsevents i Athen og andre byer i Grækenland vedrørende udviklingen i EU-lovgivningen inden for retssamarbejde på det civil- og handelsretlige område og virkningen heraf på nationalt plan (medlemmer af det nationale netværk deltager undertiden som hovedtalere). Disse events finder sted under ledelse af justitsministeriet og også advokatsamfund i hele landet, den nationale dommerskole, statens juridiske tjeneste, civil- og handelsretlige sammenslutninger osv.

Desuden skal den europæiske civilretlige dag tjene som et "wake-up call" for retsvæsenets aktører i Europa og som anledning til at iværksætte en dialog om, hvordan EU's lovgivningsinitiativer skrider frem. Den har været afholdt næsten hvert år i de seneste år af justits-, åbenheds- og menneskerettighedsministeriet.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 11/12/2017

Om netværket - Frankrig


I Frankrig er det dommere, advokater, notarer og fogeder, der indgår i det europæiske netværk på det civile og handelsretlige område. Netværket står imidlertid åbent for alle juridiske erhverv, der har en interesse heri, navnlig når de deltager i anvendelsen af EU-retten på det civile og handelsretlige område (justitssekretærer, ledende justitssekretærer, dommere og justitssekretærer ved handelsretterne).

Det nationale kontaktpunkt er en dommer, som har judiciel erfaring, og som arbejder i civildirektoratet under justitsministeriet (direction des affaires civiles et du Sceau du Ministère de la justice). Han er tilknyttet kontoret for EU-ret, international privatret og civilretligt samarbejde, der ligeledes er den øverst ansvarlige myndighed for anvendelsen af flere forskellige folkeretlige aftaler og internationale konventioner på det civile og handelsretlige område.

I hver appeldomstol (cour d'appel) og ved kassationsdomstolen (Cour de cassation) er der udpeget en "refererende dommer" (eller et "lokalt kontaktpunkt"). Vedkommendes rolle består i lokalt at bistå med at løse de samarbejdsvanskeligheder, som netværket støder på, og at informere dommerne om iværksættelsen af værktøjer til brug for juridisk samarbejde på det civilretlige område og navnlig på det EU-retlige område. De refererende dommere ved appeldomstolen og kassationsdomstolen kan ligeledes indberette vanskeligheder ved anvendelsen af EU-retten til det nationale kontaktpunkt, der tager hånd om sagen.

Fogederne (les huissiers de justice) er repræsenteret ved det nationale fogedkammer (la Chambre nationale des huissiers de justice).

Advokaterne er repræsenteret ved det franske advokat samfund (la Délégation des barreaux de France) samt repræsentationen i Bruxelles (la délégation du Conseil national des barreaux à Bruxelles).

Notarerne er repræsenteret ved det franske notarkammer (Chambre nationale des notaires).

De franske forbindelsesdommere, der er udstationeret i Den Europæiske Unions medlemsstater, indgår ligeledes i netværket sammen med de centrale myndigheder, der er udpeget til at anvende lovgivningen om samarbejde på det civile og handelsretlige område.

En gang om året mødes alle deltagerne i det franske netværk i Paris for at gøre status over netværkets arbejde og drøfte aktuelle emner vedrørende EU-retten og dens anvendelse på det civile og handelsretlige område.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 08/08/2017

Om netværket - Kroatien


I Kroatien findes der to kontaktpunkter under Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område.

Kontaktpunkterne er placeret i direktoratet for europæiske anliggender, internationalt og retligt samarbejde og departementet for international gensidig retshjælp og civilretligt samarbejde under det kroatiske justitsministerium.

I ovennævnte departement har kontaktpunkterne flere medarbejdere til at bistå sig, således at arbejdet under Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område (EJN) gennemføres som et teamwork blandt medarbejdere i departementet for international gensidig retshjælp og civilretligt samarbejde, i tillæg til deres øvrige arbejde i forbindelse med departementets aktiviteter.

Selv om der ikke er noget formelt nationalt netværk i Kroatien, samarbejder kontaktpunkterne med dommere og andre sagkyndige under justitsministeriet og andre kompetente myndigheder, juraprofessorer, notarer og andre sagkyndige samt jurister og advokater inden for forskellige retsområder. Ministeriet for sociale anliggender og unge inddrages også i driften af netværket, og som centralmyndighed vedrørende visse forordninger deltager det aktivt i netværkets møder, som afholdes af Europa-Kommissionen. Netværket er åbent for alle retsvæsenets aktører, der ønsker og er interesserede i at deltage i anvendelsen af EU-retsforskrifter i Kroatien.

Kommunikationen i Kroatien sker pr. e-mail og telefon, og der afholdes møder efter behov.

Kommunikation med kontaktpunkter i andre medlemsstater gennemføres pr. e-mail, og kontaktpunkterne og andre medlemmer af netværket deltager regelmæssigt i EJN-møder, som tilrettelægges af Europa-Kommissionen.

Da justitsministeriet er centralmyndighed for individuelle forordninger, udfører kontaktpunkterne centralmyndighedens funktioner, fremsætter forespørgsler og besvarer forespørgsler fra kontaktpunkter i andre medlemsstater (i samarbejde med dommere og andre aktører i retsvæsenet samt eventuelt sagkyndige), leverer de ønskede data til Kommissionen og iværksætter de nødvendige foranstaltninger for at offentliggøre information på Europa-Kommissionens relevante portaler. Kontaktpunkterne udsender Europa-Kommissionens publikationer til domstole, borgere og andre målgrupper og arbejder på at øge netværkets synlighed.

Oplysninger fås ved henvendelse til: Link åbner i nyt vindueEJNcontact@pravosudje.hr


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 05/11/2018

Om netværket - Cypern


I Cypern er netværket organiseret ved udpegning af nationale kontaktpunkter. Der findes i øjeblikket seks nationale kontaktpunkter: en dommer, to advokater ved Cyperns rigsadvokatur, to embedsmænd i justitsministeriet (en juridisk uddannet og en administrativ embedsmand) og et medlem af det cypriotiske advokatsamfund.

De nationale kontaktpunkter i justitsministeriet har til opgave at koordinere arbejdet mellem de seks nationale kontaktpunkter. Når der indkommer et spørgsmål eller en anmodning om oplysninger fra netværket eller en anmodning fra de nationale kontaktpunkter i en anden medlemsstat, sørger de nationale kontaktpunkter i justitsministeriet for, at anmodningen fremsendes og drøftes med de øvrige nationale kontaktpunkter for at træffe afgørelse om, hvilken cypriotisk myndighed der skal udpeges til at behandle anmodningen eller afgive de ønskede oplysninger.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/05/2019

Om netværket - Letland


Direktøren for departementet for internationalt samarbejde (Starptautiskās sadarbības departaments) i justitsministeriet og juristen i samme departement fungerer som nationalt kontaktpunkt. De udøver begge funktionen som repræsentant for den centrale institution. Deres vigtigste opgaver er:

- at sørge for, at de lokale judicielle myndigheder får generelle oplysninger om EU-instrumenter og internationale instrumenter, der vedrører retligt samarbejde på det civilretlige og handelsretlige område, og at videregive de oplysninger, der er nødvendige for at sikre et effektivt retligt samarbejde mellem medlemsstaterne, således at disse kan indgive anmodninger om retligt samarbejde

- at finde løsninger på de problemer, der kan opstå i forbindelse med en anmodning om retligt samarbejde

- at bidrage til oplysning af offentligheden om det retlige samarbejde på det civilretlige og handelsretlige område i EU og om de vigtigste EU-instrumenter og internationale instrumenter ved hjælp af et websted

- at samarbejde om tilrettelæggelsen af møder i netværket og at deltage heri

- at bidrage til udarbejdelsen og ajourføringen af oplysninger til offentligheden

- at sikre samarbejdet mellem deltagerne i netværket på nationalt plan.

Afhængigt af det aktuelle emne inviterer kontaktpunktet også sagkyndige fra andre institutioner til at deltage i netværkets møder og dele ud af deres erfaringer. Som eksempel på sagkyndige, der har deltaget i møder med kontaktpunktet, kan nævnes dommere, repræsentanter for forskellige afdelinger i justitsministeriet, notarer, certificerede mæglere, repræsentanter for forvaltningsmyndigheden for garantifonden for underholdsbidrag (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija), repræsentanter for Rådet for fogeder (Tiesu izpildītāju padome) og undervisere.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 12/06/2019

Om netværket - Ungarn


Departementet for international privatret under justitsministeriet (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya) fungerer som kontaktpunkt i Ungarn, hvor flere medarbejdere i departementet udfører opgaver i den forbindelse i tillæg til deres andre opgaver.

Som centralmyndigheder er justitsministeriet (departementet for international privatret) og ministeriet for menneskelige ressourcer (Emberi Erőforrások Minisztériuma) medlemmer af netværket. Det nationale justitskontor (Országos Bírósági Hivatal) som anden retsmyndighed, det ungarske nationale notarkammer (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), det ungarske advokatsamfund (Magyar Ügyvédi Kamara) og den ungarske fogedorganisation (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara) er som faglige organisationer også medlemmer af netværket. Repræsentanter for medlemmerne deltager regelmæssigt i netværkets møder, naturligvis afhængigt af mødernes dagsorden.

Ungarn har ikke et formelt nationalt netværk for de ungarske medlemmer af Det Europæiske Retlige Netværk. Samarbejdet mellem medlemmerne finder sted på ad hoc-basis, når det er nødvendigt.

Praktiske oplysninger om civilretligt samarbejde i EU og med tredjestater indsamlet af departementet for international privatret under justitsministeriet kan findes Link åbner i nyt vindueher.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 12/12/2017

Om netværket - Malta


På nuværende tidspunkt er der tre (3) EJN-kontaktpunkter på Malta. Koordineringen mellem kontaktpunkterne sikres ved, at de er i samme kontor og er i løbende kontakt med hinanden om alle spørgsmål i forbindelse med netværkets funktion på Malta. Kontaktpunkterne har etableret indbyrdes samarbejdssystemer, som også gør, at netværket fungerer mere effektivt, især med hensyn til at give oplysninger til private erhvervsudøvere, som anmoder om oplysninger.

Det nationale netværk

 • Retshjælp

Den fremsendende og modtagende myndighed på retshjælpsområdet er Advocate for Legal Aid, som arbejder ud fra justitssekretærens kontor i Civil Courts, Law Courts, Republic Street, Valletta, Malta.

 • Forkyndelse af dokumenter

Statsadvokatens kontor (Office of the Attorney General) på adressen The Palace, St. George's Square, Valletta, fungerer som den centrale myndighed som både det fremsendende og det modtagende organ, hvad angår forkyndelse af dokumenter. Kontoret sørger for at sende anmodningsformularer og at modtage dokumenter, der skal forkyndes, fra fremsendende organer i udlandet og sender derefter dokumenterne videre til en udpeget person ved Law Courts med henblik på forkyndelse i henhold til Maltas procesretlige regler om forkyndelse af dokumenter.

Som led i arbejdet med forkyndelse af dokumenter er statsadvokatens kontor, som det fremsendende og/eller modtagende organ, også i løbende kontakt med ansøgere og/eller deres juridiske repræsentanter indtil forkyndelsen.

 • Tvister om mindre krav

Det kompetente forum i dette afsnit er Small Claims Tribunal, som har kontor i Law Courts, Valletta. Appeller fra denne domstol behandles derefter af appelretten, Court of Appeal (Inferior Jurisdiction), som også har kontor i Law Courts i Valletta.

Den kompetente myndighed afhænger i hvert enkelt tilfælde af, hvor den person, som kravet søges fuldbyrdet imod, har bopæl. Court of Magistrates (Malta) og Court of Magistrates (Gozo) har kompetence i fuldbyrdelsesspørgsmål og også i forbindelse med artikel 23, i henhold til artikel 10, stk. 4, i den maltesiske Link åbner i nyt vinduelov om Small Claims Tribunal (kapitel 380 i Maltas lovsamling).

 • Bevisoptagelse

Det centrale organ er statsadvokatens kontor (Office of the Attorney General) i Valletta.

De anmodede retter er:

 1. Civil Courts, First Hall
 2. Civil Court (Family Section)
 3. Court of Magistrates (Malta)
 4. Court of Magistrates (Gozo) (Superior Jurisdiction ) eller (Inferior Jurisdiction)

Retterne har kompetence til at udføre skriftlige anmodninger fremsat i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 22/05/2017

Om netværket - Nederlandene


Kontaktpunkter og netværksmedlemmer i Nederlandene

I Nederlandene er der udpeget et centralt kontaktpunkt i sikkerheds- og justitsministeriet. Der er også udnævnt et kontaktpunkt for kompetencespørgsmål.

Sammen med kontaktpunkterne er faglige organisationer for de liberale juridiske erhverv (advokater, notarer og fogeder) også medlemmer af Det Europæiske Retlige Netværk.

Ifølge forskellige forordninger (bl.a. forordning (EF) nr. 2201/2003, forordning (EF) nr. 4/2009 og forordning (EF) nr. 1393/2001) er centralmyndighederne også medlemmer af netværket.

Kommunikation med Europa-Kommissionen (i dette tilfælde sekretariatet for EJN-civil) finder normalt sted via det centrale kontaktpunkt. Dette sikrer, når det er relevant, at oplysninger og spørgsmål når frem til den rette myndighed.

Kontaktpunkter og medlemmer, især centralmyndighederne, kommunikerer ofte direkte med hinanden og med kontaktpunkter og medlemmer i andre medlemsstater.

Alt efter hvad der er på dagsordenen, inviteres medlemmer til at deltage i netværkets møder.

De nederlandske kontaktpunkter og medlemmer afholder også et årligt møde. Dette møde er en lejlighed til at drøfte netværkets aktiviteter og undersøge områder, hvor kommunikationen mellem dem kan forbedres.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 23/10/2018

Om netværket - Østrig

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.


Østrig har i afdeling I 9 i forbundsjustitsministeriet (Bundesministerium für Justiz) oprettet et centralt kontaktpunkt, der tager sig af retlige spørgsmål fra udenlandske kontaktpunkter, som fremsættes via netværket, varetager forskellige koordinations- og organisationsrelaterede opgaver og planlægger og redigerer de østrigske indførsler til netværkets faktablade, som offentliggøres på den europæiske e-justiceportal.

Endvidere er der udpeget to dommere som kontaktpunkter for hver af de fire øverste regionale domstoles retskredse (Oberlandesgerichtssprengel) (tre for retskredsen Wien). De yder bistand og støtte til udenlandske kontaktpunkter og østrigske retter i konkrete sager, som involverer grænseoverskridende retssamarbejde (f.eks. når der er vanskeligheder med bevisoptagelse på tværs af grænserne eller forkyndelse af dokumenter). I disse tilfælde bør de udenlandske kontaktpunkter derfor henvende sig til det relevante lokale retslige kontaktpunkt og ikke det centrale kontaktpunkt i forbundsjustitsministeriet. Retskredsen for den øverste regionale domstol i Wien omfatter delstaterne Wien, Niederösterreich og Burgenland, retskredsen for den øverste regionale domstol i Linz omfatter delstaterne Oberösterreich og Salzburg, retskredsen for den øverste regionale domstol i Innsbruck omfatter delstaterne Tyrol og Vorarlberg, og retskredsen for den øverste regionale domstol i Graz har ansvaret for delstaterne Steiermark og Kärnten.

Der er adgang til navne og kontaktoplysninger på de østrigske EJN-kontaktpunkter i de respektive øverste regionale domstoles retskredse via følgende link: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do

Privatpersoner/parterne i en retssag eller deres advokater må ikke kontakte netværkets kontaktpunkter direkte. De kan dog anmode den dommer, som behandler sagen, om at henvise dem til et kontaktpunkt.

Det østrigske advokatsamfund (Österreichische Rechtsanwaltskammertag) og det østrigske notarkammer (Österreichische Notariatskammer) har været en del af EJN siden den 1. januar 2011, men efter EJN-beslutningen af 28. maj 2001 (2001/470/EF), som ændret ved beslutning 568/2009/EF af 18. juni 2009, har de ingen kompetence til at behandle konkrete sager.

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
1010 Wien, Tuchlauben 12
Tel.: +43/1/535-1275, Fax: +43/1/535-1275-13
E-mail: Link åbner i nyt vinduerechtsanwaelte@oerak.at
Sprog: tysk og engelsk.

Österreichische Notariatskammer
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Tel.: +43/1/4024-5090, Fax: +43/1/406-3475
E-mail: Link åbner i nyt vinduekammer@notar.or.at
Sprog: tysk, fransk og engelsk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 18/04/2018

Om netværket - Polen


I Polen er der kun et kontaktpunkt for Det Europæiske Retlige Netværk, og det er i justitsministeriet.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 11/04/2017

Om netværket - Portugal

Den originale sprogudgave af denne side portugisisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.


Kontaktpunkt

Portugal har udpeget et kontaktpunkt for Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område). Kontaktpunktet er en dommer udpeget af det øverste retsråd (Conselho Superior da Magistratura) ved en udvælgelsesprøve.

Det nationale netværk

Det nationale netværk er sammensat af centrale myndigheder i overensstemmelse med EU-retsakter, andre internationale retsakter, som Portugal har tiltrådt, eller nationale retsforskrifter om samarbejde på det civil- og handelsretlige område, administrative myndigheder, der varetager opgaver inden for samarbejdet på det civil- og handelsretlige område, og faglige sammenslutninger, som repræsenteret juridiske erhverv, der er direkte beskæftiget med håndhævelsen af internationale retsakter og EU-retsakter om samarbejde på det civil- og handelsretlige område.

Det nationale netværk omfatter ikke forbindelsesdommere eller eksperter.

Nationale medlemmer af netværket

Ud over kontaktpunktet har det nationale netværk 11 medlemmer:

 • Generaldirektoratet for retspolitik (Direcção-Geral da Política de Justiça)
 • Generaldirektoratet for retspleje (Direcção-Geral da Administração da Justiça)
 • Generaldirektoratet for fængselsvæsen og reintegration (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
 • Institut for registrering og notarialanliggender (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.)
 • Institut for finansforvaltning og retsinfrastruktur (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)
 • Rådet for fredsdommere (Conselho dos Julgados de Paz)
 • Socialsikringsinstituttet (Instituto de Segurança Social, I.P.)
 • Kommissionen for beskyttelse af ofre (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • Advokatsamfundet (Ordem dos Advogados)
 • Sammenslutningen af advokater og retshåndhævende embedsmænd (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)
 • Notarsammenslutningen (Ordem dos Notários)

De centrale myndigheder

Følgende af ovenstående medlemmer er centrale myndigheder:

Generaldirektoratet for retspleje – justitsministeriet (Ministério da Justiça)

 • Forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008
 • Forordning (EF) nr. 1393/2007 af 13. november 2000
 • Forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001
 • Haagerkonventionen af 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile og kommercielle spørgsmål
 • Haagerkonventionen af 1970 om bevisoptagelse i udlandet i sager om civile eller kommercielle spørgsmål
 • Haagerkonventionen af 2007 om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag til familiemedlemmer
 • New York-konventionen af 1956 om inddrivelse af underholdsbidrag i udlandet

Generaldirektoratet for fængselsvæsen og reintegration – justitsministeriet

 • Forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003
 • Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser
 • Haagerkonventionen af 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn

Institut for registrering og notarialanliggender – justitsministeriet

 • Kommissionens forordning (EU) nr. 650/2012 af 4. juli 2012

Socialsikringsinstituttet – ministeriet for solidaritet og social sikkerhed (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • Direktiv 2003/8/EF af 27. januar 2003

Kommissionen for beskyttelse af ofre – justitsministeriet

 • Direktiv 2004/80/EF af 29. april 2004

Koordinering af det nationale netværk i en decentraliseret struktur

I Portugal har det nationale netværk en decentraliseret struktur. Den samordning, der foretages af kontaktpunktet, er baseret på et frivilligt samarbejde mellem de nationale medlemmer. De nationale medlemmer deltager i kvartalsvise møder, der arrangeres af kontaktpunktet. Når der er behov for at afklare eller løse et konkret spørgsmål, afholdes der møder med de pågældende nationale medlemmer.

Netværket omfatter ikke sagkyndige. Hvis der er behov for en udtalelse fra en sagkyndig om et konkret spørgsmål, anmoder kontaktpunktet den mest relevante nationale myndighed om at samarbejde på frivillig og uformel basis. Kontaktpunktet opfordrer jævnligt alle nationale medlemmer til at samarbejde på deres specifikke civil- og handelsretlige kompetence- og ansvarsområder.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 12/09/2019

Om netværket - Rumænien


Netværket af lokale kontaktpersoner for international gensidig retshjælp (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) blev oprettet i 2001 i medfør af en bekendtgørelse fra justitsministeriet, der er baseret på modellen for Det Europæiske Retlige Netværk. I marts 2004 blev netværket på grundlag af to bekendtgørelser fra justitsministeriet reorganiseret i to specialiserede netværk, nemlig det rumænske retlige netværk for straffesager (Reţeaua Judiciară Română în materie penală) – der svarer til Det Europæiske Retlige Netværk på det strafferetlige område, og det rumænske retlige netværk for civil- og handelssager (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială) – der svarer til Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område. De to netværk blev efterfølgende reorganiseret i 2005, 2007, 2010 og 2014 som følge af ændringer i den relevante EU-ret og personaleændringer i det nationale retssystem.

Den sidste opdatering blev gennemført ved justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1929/C af 29. maj 2014 i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 568/2009/EF af 18. juni 2009 om ændring af Rådets beslutning 2001/470/EF af 28. maj 2001. Bekendtgørelsen blev udformet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 123/2007 om visse foranstaltninger til styrkelse af det retlige samarbejde med EU-medlemsstaterne, der blev godkendt med ændringer ved lov nr. 85/2008.

Det rumænske retlige netværk for civil- og handelssager svarer til Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område på nationalt plan.

Rumænien har udpeget to nationale kontaktpunkter for Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område, der henhører under justitsministeriet. Dette sikrer varetagelsen af de opgaver, der varetages af Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område.

Det fremgår af 6, at det rumænske retlige netværk for civil- og handelssager er sammensat af en dommer fra Afdeling I – Civilsager og en dommer fra Afdeling II – Civilsager (tidligere Handelssager) ved kassationsdomstolen (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), en dommer fra både Afdeling I – Civilsager og Afdeling II – Civilsager (tidligere Handelssager) ved appeldomstolene, en dommer fra de enkelte særlige domstole/børne- og familieafdelingen, der er specialiseret i civile sager vedrørende internationale barnebortførelser og tildeling af erstatning til ofre for strafbare handlinger, embedsmænd fra direktoratet for folkeret og retligt samarbejde, der ligeledes varetager justitsministeriets opgaver som den centrale myndighed for internationalt retligt samarbejde, og en udpeget repræsentant fra de enkelte faglige sammenslutninger af notarer, fogeder og advokater i Rumænien. De nationale kontaktpunkter for Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område er fuldgyldige medlemmer af det rumænske retlige netværk for civil- og handelssager.

De dommere, som er medlemmer af det rumænske retlige netværk, er udpeget ved beslutning truffet af det øverste retsråd (Consiliul Superior al Magistraturii).

Siden 2001 har justitsministeriets direktorat for international ret og retligt samarbejde arrangeret en lang række seminarer og arbejdsmøder for medlemmerne i netværkene ved brug af egne midler (justitsministeriets budget). Siden 2007 er sådanne arrangementer blev afholdt under mere end 15 europæiske programmer finansieret af Europa-Kommissionen. Repræsentanter fra det rumænske retlige netværk deltager desuden jævnligt i Det Europæiske Retlige Netværks møder.

Medlemmerne af det rumænske retlige netværk for civil- og handelssager er opført i bilaget til bekendtgørelse nr. 1929/C af 29. maj 2014. Bilaget er en integreret del af bekendtgørelsen.

Medlemmer af det rumænske retlige netværk for civil- og handelssager – dommere

Kassationsdomstolen

Iulia Cristina Tarcea, viceretspræsident

Romanița Vrânceanu, Afdeling I – Civilsager

Roxana Popa, delegeret retspræsident, Afdeling II – Civilsager

Appelretten i Alba Iulia

Cristina Gheorghina Nicoară, Afdeling I – Civilsager (viceretspræsident for appelretten)

Olimpia Maria Stângă, Afdeling II – Civilsager

Appelretten i Bacău

Liliana Ciobanu, Afdeling II – Civilsager

Loredana Albescu, Afdeling II – Civilsager

Appelretten i Braşov

Cristina Ştefăniţă, Afdelingen for civilsager

Anca Pîrvulescu, Afdelingen for civilsager

Gabriel Ştefăniţă, Afdelingen for civilsager

Børne- og familiedomstolen i Braşov (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei Iacuba

Appelretten i Bukarest

Antonela Brătuianu, Afdeling IV – Civilsager

Ştefan Cmeciu, Afdeling IV – Civilsager

Dumitru Văduva, Afdeling IV – Civilsager

Maria Ceauşescu, Afdeling VII – Arbejdsretlige sager og sager om social sikring

Bogdan Cristea, Afdeling VII – Forvaltnings- og skattesager

Retten i Bukarest

Andreea Florina Mateescu, Afdeling V – Civilsager (forbindelsesdommer i det internationale Haagnetværk, Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser)

Anca Magda Voiculescu, Afdeling IV – Civilsager (forbindelsesdommer i det internationale Haagnetværk, Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser)

Constantin-Marino Marin, retspræsident, Afdeling I – Straffesager, Kommissionen for tildeling af erstatning til ofre for lovovertrædelser – Retten i Bukarest

Appelretten i Cluj

Denisa-Livia Băldean, viceretspræsident

Liviu Ungur, viceretspræsident, Afdeling II – Civilsager

Appelretten i Constanţa

Daniela Petrovici, Afdeling I – Civilsager

Iuliana Mihaela Șerban, Afdeling II – Civilsager

Appelretten i Craiova

Mihaela Cotora, retspræsident

Lotus Gherghină, Afdeling II – Civilsager

Appelretten i Galaţi

Simona Claudia Bacşin, Afdeling I – Civilsager

Valentina Vrabie, Afdeling II – Civilsager

Appelretten i Iaşi

Claudia Antoanela Susanu, Afdeling I – Civilsager

Appelretten i Oradea

Marcela Filimon, Afdeling II – Civilsager

Appelretten i Piteşti

Corina Pincu Ifrim, Afdeling I – Civilsager

Raluca Trandafir, Afdeling I – Civilsager

Corina Georgeta Nuţă, Afdeling II – Civilsager, forvaltnings- og skattesager

Retten i Argeş

Andreea Monica Prunaru, Afdelingen for civilsager, viceretspræsident

Retten i Vâlcea

Petre Dinescu, Afdeling I – Civilsager

Appelretten i Ploieşti

Adriana Maria Radu, Afdeling I – Civilsager

Elisabeta Gherasim, retspræsident, Afdeling II – Civilsager

Florentina Dinu, Afdeling II – Civilsager

Valentina Gheorghe, Afdeling II – Civilsager

Appelretten i Suceava

Ştefania Fulga AntoN, Afdeling I – Civilsager

Daniela Mitrea Muntea, Afdeling II – Civilsager

Appelretten i Târgu Mureş

Andreea Ciucă, Afdeling II – Civilsager

Appelretten i Timişoara

Cristian Pup, Afdeling I – Civilsager

Florin Moţiu, Afdeling II – Civilsager

Medlemmer af det rumænske retlige netværk for civil- og handelssager – nationale kontaktpunker for Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område

Justitsministeriet

Viviana Onaca, direktør i direktoratet for international ret og retligt samarbejde

Ioana Burduf, direktoratet for international ret og retligt samarbejde

Medlemmer af det rumænske retlige netværk for civil- og handelssager fra udenrigsministeriets direktorat for international ret og retligt samarbejde – den centrale myndighed for internationalt retligt samarbejde

Dorina Dominteanu, afdelingschef

Camelia Tobă

Flavius George Păncescu

Medlemmer af det rumænske retlige netværk for civil- og handelssager – en repræsentant udpeget af hver af formændene for de nationale sammenslutninger af notarer, fogeder og advokatsamfund i Rumænien

Octavian Rogojanu, notar, sekretær for rådet for den rumænske sammenslutning af notarer

Bogdan Dumitrache, foged

Costea-Corin C. Dănescu, advokat


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 01/02/2017

Om netværket - Slovenien


Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område (EJN) opererer i Slovenien gennem tre kontaktpunkter og 16 netværksmedlemmer.

Kontaktpunkterne er tilknyttet justitsministeriet. Kontaktpunkternes arbejde kan derfor harmoniseres og koordineres i det daglige.

De 11 distriktsdomstole i Slovenien har kompetence til at yde international retshjælp i civile sager og handelssager. Slovenien har derfor i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, litra d), i Rådets beslutning af 28. maj 2001 om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område udpeget en repræsentant fra hver distriktsdomstol som medlem af EJN. Slovenien har derudover udpeget to specialiserede netværksmedlemmer (dommere), som har indgående kendskab til det retlige samarbejde i familieretlige sager. Den ene dommer beklæder en stilling ved distriktsdomstolen, og den anden er ansat i justitsministeriet.

Med ændringen af rådets afgørelse om oprettelse af EJN i 2009 blev det muligt at samarbejde med andre juridiske erhverv i EJN. Siden 2011 har det slovenske notarkammer (Notarska zbornica Republike Slovenije), det slovenske advokatsamfund (Odvetniška zbornica Republike Slovenije) og det slovenske fogedkammer (Zbornica izvršiteljev Slovenije) ligeledes været medlemmer af netværket.

Inddragelsen af dommere og andre juridiske erhverv i EJN er vigtigt for opnåelsen af målsætningerne for EJN, da der herved sikres et direkte samarbejde mellem dommere og andre juridiske erhverv, hvilket er vigtigt for en smidigere afgørelse af konkrete retssager.

Kontaktpunkterne og EJN-medlemmerne kommunikerer ofte og efter behov med hinanden, herunder pr. e-mail, telefon og ansigt til ansigt, og de mødes på årlige møder på nationalt plan.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 01/02/2017

Om netværket - Slovakiet


Netværket omfatter:

 1. Det centrale kontaktpunkt, der er sammensat af to repræsentanter fra justitsministeriet (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky), der er tilknyttet kontoret for international privatret (Odbor medzinárodného práva súkromného), som henhører under folkeretsdepartementet (Sekcia medzinárodného práva). Alle forespørgsler på området sendes til det centrale kontaktpunkt.
 2. Retternes kontaktpunkter: en dommer eller retsassessor fra hver distriktsret (okresný súd), fra hver regionalret (krajský súd) og fra højesteret (Najvyšší súd).
 3. Kontaktpunkter ved de faglige organisationer.
 4. To kontaktpunkter ved Centret for international retsbeskyttelse af børn og unge (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže).
 5. En forbindelsesdommer med speciale i familieret.

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 14/01/2019

Om netværket - Finland


EJN-medlemmer i Finland

Kontaktpunktet i Finland er en udpeget embedsmand, der arbejder i justitsministeriets kontor for internationale retsanliggender. Kontaktpunktet er tilknyttet et kontor, der fungerer som centralmyndighed for en række EU-retsforskrifter og internationale aftaler på det civil- og strafferetlige område. Ud over arbejdet i netværket varetager kontaktpunktet opgaver for centralmyndigheden og andre opgaver i relation til det civilretlige samarbejde. To distriktsdommere og det finske advokatsamfund er ligeledes blevet udpeget som netværksmedlemmer. Det nationale netværks aktiviteter er under udvikling.

EJN i Finland

Kontaktpunktet samarbejder aktivt med nationale retsmyndigheder, advokater og andre juridiske erhverv. Kontaktpunktet har bl.a. til opgave at formidle oplysninger om EU-retten på det civil- og handelsretlige område og om dens anvendelse i praksis og at yde rådgivning og arrangere kurser om dertil knyttede emner. Kontaktpunktet hjælper ligeledes de nationale retsinstanser med at løse problemer i forbindelse med grænseoverskridende anmodninger om retshjælp og er aktivt involveret i relevante netværk og arbejdsgrupper.

Kontaktpunktet har en særskilt e-mailadresse for domstole og andre judicielle myndigheder eller administrative myndigheder, der varetager opgaver inden for samarbejdet på det civil- og handelsretlige område, og som har brug for praktisk hjælp til at løse problemer i forbindelse med grænseoverskridende sager.

Formidling af oplysninger om EJN

Alle domstole, retshjælpskontorer, anklagere, håndhævende myndigheder og embedsmænd i justitsministeriet har adgang til et intranet med udførlige oplysninger om international retshjælp i civile sager og straffesager. Webstedet indeholder ligeledes oplysninger om EJN og netværkets medlemmer i Finland og har links til EJN-siderne på den europæiske e-Justice-portal. Oplysninger om EJN og det materiale, netværket offentliggør, fremsendes ligeledes til nationale retsmyndigheder og andre aktører i retsvæsenet pr. e-mail eller med posten.

Justitsministeriets offentlige websted indeholder et afsnit med oplysninger om forskellige former for international retshjælp, lovgivning og aftaler på området, kontaktoplysninger og vejledninger. Webstedet indeholder ligeledes oplysninger om retlige netværk og har et link til EJN-siderne på den europæiske e-Justice-portal.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/02/2017

Om netværket - Sverige


Sverige har udnævnt en person, der arbejder i enheden for procesret og domstolsspørgsmål i justitsministeriet, som kontaktpunkt for Det Europæiske Retlige Netværk for civil- og handelssager, samt en person, der arbejder i den kriminalpolitiske enhed i justitsministeriet, som kontaktpunkt for e-Justice-portalen.

De svenske medlemmer af netværket er den svenske domstolsstyrelse, det svenske advokatsamfund, den svenske retshåndhævende myndighed (Kronofogden), den svenske socialsikringsmyndighed (Försäkringskassan), myndigheden for familieret og forældreskabsstøtte (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) og den svenske myndighed for kompensation og støtte til ofre for kriminalitet (Brottsoffermyndigheten) samt to centrale myndigheder (enheden for strafferetssager og internationalt retssamarbejde i justitsministeriet og enheden for konsulære og civilretlige anliggender i udenrigsministeriet).


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 12/12/2017