Om netværket

Oplysninger om Det ERN (på det civile og handelsretlige område) nationale kontaktpunkter og deres funktion


Hvad er ERN (på det civile og handelsretlige område)?

De mange forskellige nationale retssystemer i Den Europæiske Union sammen med ny EU-lovgivning har skabt et behov for gennem et specifikt netværk at støtte og informere de myndigheder, der beskæftiger sig med grænseoverskridende sager. Disse sager kan omhandle virksomhedstvister, forbrugertvister, arbejdsretlige tvister, skilsmisse, spørgsmål om forældremyndighed eller arveforhold. Netværket består af de nationale myndigheder, der har ansvaret for at bistå lokale judicielle myndigheder, og det har til formål at fremme det retlige samarbejde mellem medlemsstaterne. Link åbner i nyt vindueERN (på det civile og handelsretlige område) blev oprettet af Rådet ved beslutning 2001/470/EF af 28. maj 2001 og blev taget i brug den 1. december 2002. Retsgrundlaget blev ændret i 2009 (Link åbner i nyt vindueden konsoliderede version kan ses her). Alle medlemsstaterne bortset fra Danmark deltager i Det ERN (på det civile og handelsretlige område).

Link åbner i nyt vindueSe ERN's infografik!

Formålet med ERN (på det civile og handelsretlige område)

ERN (på det civile og handelsretlige område) har fra starten været et vigtigt instrument for så vidt angår støtte til den praktiske gennemførelse af EU's civilretlige instrumenter. ERN (på det civile og handelsretlige område) letter forbindelserne mellem nationale retslige myndigheder gennem kontaktpunkter i hver enkelt medlemsstat og hjælper i forbindelse med grænseoverskridende sager. Formålet med dette samarbejde mellem myndigheder er at bistå personer, der er involveret i grænseoverskridende civil- og handelsretlige sager.

Hvem er medlemmer af ERN (på det civile og handelsretlige område)?

Der er over 500 medlemmer af netværket, som henhører under de fem nedenstående kategorier. Hver medlemsstat har mindst et kontaktpunkt.

Netværket består af

 • kontaktpunkter, der udpeges af medlemsstaterne
 • de centrale organer og de centrale myndigheder, der er omhandlet i EU-lovgivningen eller i internationale instrumenter, som medlemsstaterne er part i, eller i national lovgivning om samarbejde på det civil- og handelsretlige område
 • retsembedsmænd, der fungerer som forbindelsespersoner med ansvar for samarbejde på det civil- og handelsretlige område
 • enhver anden judiciel eller administrativ myndighed, der varetager opgaver inden for samarbejdet på det civil- og handelsretlige område, og hvis tilknytning til netværket anses for at være nyttig af den pågældende medlemsstat
 • faglige sammenslutninger, der repræsenterer retsvæsenets aktører, som er direkte involveret i anvendelsen af EU-retsakter og internationale instrumenter vedrørende samarbejdet på det civil- og handelsretlige område.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 20/11/2019

Om netværket - Belgien


Kontaktpunkter og belgiske medlemmer af netværket

Belgien har udpeget to kontaktpunkter. Et af dem er en dommer ved kassationsdomstolen, der koordinerer relationerne mellem netværket og de deltagende dommere: det andet er embedsmand i justitsministeriet (Service public fédéral Justice), som ansat i kontoret for internationalt samarbejde på det civilretlige område (le service de coopération judiciaire internationale en matière civile).

For tiden er det belgiske netværk sammensat af 15 dommere, jf. artikel 2, stk. 1, litra d), i Rådets beslutning nr. 2001/470/EF. Tre eller fire dommere udpeges for hvert af appeldomstolens kompetenceområder: De er enten specialiseret i familieret, handelsret eller procesret. Disse beskikkede dommere kommer fra domstole på alle niveauer i den retlige trinfølge, dvs. byretterne, appeldomstolene og handelsretterne (Cour d'appel, tribunaux de première instance, tribunaux de commerce et justices de paix).

En repræsentant for det nationale råd for ledende justitssekretærer (Conseil national des greffiers en chef) er også medlem af det belgiske net i henhold til artikel 2, stk. 1, litra d), i ovennævnte beslutning.

Belgien har ligeledes udpeget fire repræsentanter fra de juridiske hverv til netværket, jf. artikel 2, stk. 1, litra e): En repræsentant for notarerhvervet, en repræsentant for fogedhvervet (huissiers de justice) og tre repræsentanter fra de tre advokatsamfund (henholdsvis det fransktalende, det tysktalende og det flamske).

Der er ligeledes sørget for en koordination med de forskellige centrale myndigheder, der er udpeget i medfør af forskellige forordninger (forordning (EF) nr. 2201/2003, forordning (EF) nr. 4/2009, forordning (EF) nr. 1393/2001 mv).

Der er desuden etableret kontakt med den belgiske afdeling af Det Europæiske Forbrugercenter.

Netværkets arbejdsmetoder

Kommunikationen sker hovedsageligt ved brug af elektronisk post. Den information, der kommer fra Europa-Kommissionen, og navnlig fra dennes sekretariat, videregives hovedsageligt ved hjælp af en af medlemmernes kontaktpunkter. Medlemmerne deltager i netværkets møder afhængigt af, hvilke punkter der er på dagsordenen. Desuden afholdes der hvert år et møde mellem de belgiske medlemmer og dommerstanden.

Medlemmerne opfordres jævnligt til at oplyse om ny lovgivning i en så bred kreds som muligt, eller til at lade deres kolleger udfylde spørgeskemaer. De dokumenter, som Europa-Kommissionen offentliggør, tilstilles i vidt omfang domstolene, ligesom de orienteres om nyttige links på internettet. Visse medlemmer af netværket udarbejder endvidere et nyhedsbrev om ny EU-lovgivning (Eur-alert!).

Der er endvidere etableret et samarbejde med instituttet for juridisk efteruddannelse (Institut de Formation judiciaire), der gør det muligt for kontaktpunkterne og medlemmerne i fællesskab at undervise på de kurser, som de afholder om ny EU-ret og navnlig om det europæiske og internationale samarbejde på det civil- og handelsretlige område.

I forbindelse med behandlingen af særlige spørgsmål, så som om indholdet af en udenlandsk lov eller om forløbet af en procedure på tværs af grænserne, etableres kontakterne i princippet ved elektronisk post mellem på den ene side det belgiske kontaktpunkt og den belgiske dommer, der har forestået retsforhandlingerne inden for rammerne af en verserende retssag, og mellem kontaktpunkterne i de berørte medlemsstater på den anden side.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 18/02/2021

Om netværket - Bulgarien


Nationalt retligt netværk på det civil- og handelsretlige område

De retlige rammer for det nationale retlige netværk på det civil- og handelsretlige område i Bulgarien (herefter "det nationale netværk") er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne herfor ved afgørelse truffet af det øverste retsråd den 13. marts 2018, som ophæver de bestemmelser, der blev vedtaget ved afgørelse af 11. december 2014 og ændret ved afgørelse af 19. marts 2015.

Formålet med det nationale netværk er at give de retlige myndigheder den bistand, der er nødvendig for at forberede, fremsende og gennemføre ansøgninger om retshjælp effektivt, at indsamle og lagre statistiske oplysninger om domstolene i Bulgariens internationale retlige samarbejde og at samarbejde med kontaktpersoner fra Det Europæiske Retlige Netværk og andre lignende institutioner.

Dommerkollegiet i det øverste retsråd har ansvaret for driften af det nationale netværk, dets deltagelse i nationale og internationale projekter og dets samarbejde med alle nationale og internationale institutioner, organisationer og strukturer, der varetager funktioner på området international retshjælp. Direktoratet for internationale aktiviteter i det øverste retsråd støtter og koordinerer udvekslingen af oplysninger mellem netværkets medlemmer, nationale kontaktpersoner og dommerkollegiet. De metodologiske retningslinjer for og samordningen af det nationale netværk varetages af dommerkollegiet gennem det udvalg, der har ansvaret for evalueringer og udvælgelsesprøver.

Medlemmer

Ansøgere, der ønsker at blive medlem af det nationale netværk, skal være dommere ved regionale domstole eller distrikts- eller appeldomstole opfylde visse faglige og etiske kriterier, have kendskab til et fremmedsprog osv. Efter en udvælgelsesprøve udnævnes dommere til det nationale netværk ved en afgørelse truffet af dommerkollegiet i det øverste retsråd for en periode på fem år. Det nationale netværk består af op til syv dommere fra hver appelinstans og op til 15 dommere ved appeldomstolen i Sofia. I de tilfælde, der udtrykkeligt er nævnt, ophører en dommer som medlem af netværket ved en begrundet afgørelse truffet af dommerkollegiet ved det øverste retsråd på forslag af udvalget for evalueringer og udvælgelsesprøver.

Kontaktpersoner

På forslag af udvalget for evalueringer og udvælgelsesprøver udpeger dommerkollegiet ved det øverste retsråd nationale kontaktpersoner blandt medlemmerne af netværket — en i civilsager og en i handelssager — for en periode på fem år.

Funktioner

— Medlemmerne af det nationale netværk bistår de nationale kontaktpersoner, der indgår i Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område eller andre internationale retlige samarbejdsnetværk, samt de nationale dommere ved gennemførelsen af det internationale retlige samarbejde.

— Bistanden omfatter en forpligtelse til, at medlemmerne af det nationale netværk skal informere, konsultere, koordinere, hvor det er nødvendigt, samt udføre andre aktiviteter, der har til formål at lette det internationale retlige samarbejde, i overensstemmelse med de relevante retslige myndigheders kompetence i Bulgarien. Medlemmerne af det nationale netværk er forpligtet til at yde bistand efter anmodning fra en national dommer, anklager, efterforsker eller repræsentant for en central national myndighed med beføjelser i henhold til EU-retten og folkeretten.

— Medlemmerne af det nationale netværk yder bistand til kurser i internationalt retligt samarbejde, der afholdes i det distrikt, hvor de udøver deres funktion.

— Medlemmerne af det nationale netværk støtter dommere i forbindelse med gennemførelsen af det internationale retlige samarbejde under den appelinstans, som de har ansvaret for.

— Medlemmerne af det nationale netværk gennemfører undersøgelser vedrørende national og europæisk retspraksis samt vedrørende ændringer inden for samarbejdet på det civil- og handelsretlige område og fremmer og videreformidler dem.

— Medlemmerne af det nationale netværk udarbejder kvartalsvise oversigter over den relevante domstols jurisdiktion med hensyn til anvendelsen af EU-retten, folkeretten og det internationale retlige samarbejde og sender dem til det øverste retsråds database, som ajourføres løbende. De stiller de afgørelser, der er truffet af de relevante jurisdiktioner på det civil- og handelsretlige område, som har anvendt EU-retten med henblik på at forvalte den krævede database, til rådighed for de nationale kontaktpersoner i elektronisk form.

De udfører også yderligere opgaver, der er fastlagt af dommerkollegiet ved det øverste retsråd, hvis der er behov for at fremsende oplysninger, gennemføre en undersøgelse, tilbyde kurser eller udføre andre aktiviteter inden for det internationale retlige samarbejde.

— Medlemmerne af det nationale netværk har en opdateret database over kontakter (e-mailadresser, andre kontaktadresser, telefonnumre) samt en database over Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols og EU-Domstolens retspraksis, som offentliggøres på det øverste retsråds websted under afsnittet Det retlige netværk på det civil- og handelsretlige område.

Hvert medlem af det nationale netværk udfører sine opgaver på den pågældende appeldomstols område.

— Medlemmerne af det nationale netværk deltager i et årligt møde, som afholdes i februar, hvor netværkets aktivitetsrapport for det foregående kalenderår vedtages. Den er udarbejdet af den nationale kontaktperson på grundlag af de årlige aktivitetsrapporter, som medlemmerne har indsendt inden den 15. januar.

Efter deltagelse i de regelmæssige møder med kontaktpersoner i det europæiske netværk på det civil- og handelsretlige område forelægger deltagerne en rapport for dommerkollegiet ved det øverste retsråd, som offentliggøres på det øverste retsråds websted under afsnittet Internationalt samarbejde — Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område, med henblik på at fremme deres aktiviteter.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 10/02/2021

Om netværket - Tjekkiet


Tjekkiet har i øjeblikket seks kontaktpunkter for Det Europæiske Retlige Netværk: fem i det tjekkiske justitsministerium og et i Bruxelles (Tjekkiets faste repræsentation ved EU).

Det Europæiske Retlige Netværks kontaktpunkter i Tjekkiet kommunikerer med kontaktpunkterne i andre EU-medlemsstater, behandler forespørgsler fra domstole og notarer, der søger oplysninger om andre landes love, og rykkerskrivelser om behandling af forespørgsler, navnlig inden for rammerne af forordning (EF) nr. 1206/2001 om bevisoptagelse og forordning (EF) nr. 1393/2007 om forkyndelse af dokumenter.

På baggrund af Rådets beslutning 2001/470/EF af 28. maj 2001 om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område oprettede Tjekkiet i 2004 et internt retligt netværk ("netværket") for samarbejde på det civil- og handelsretlige område, der skal sikre, at Tjekkiet er effektivt inddraget i Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område.

Netværkets medlemmer omfatter repræsentanter fra det tjekkiske advokatsamfund, repræsentanter fra det tjekkiske notarkammer, repræsentanter fra det tjekkiske kuratorkammer, repræsentanter fra kontoret for international retsbeskyttelse af børn, repræsentanter fra det europæiske forbrugercenter, repræsentanter fra Charles-universitetets juridiske fakultet og udpegede medarbejdere fra justitsministeriet.

Netværkets medlemmer deltager navnlig i Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige områdes aktiviteter og i udførelsen af opgaver i denne forbindelse og i Rådets og Kommissionens arbejdsgrupper og udvalg på det civil- og handelsretlige område. Netværksmedlemmerne udtaler sig om forslag til EU-lovgivning og andre forslag om samarbejde på det civil- og handelsretlige område.

Netværket har i øjeblikket omkring 130 medlemmer. Alle netværksmedlemmerne mødes en gang om året, og mødet tilrettelægges af justitsministeriet. Dagsordenen for mødet omfatter aktuelle emner, navnlig vedrørende Det Europæiske Retlige Netværk, e-Justice-portalens drift og EU-Domstolens praksis. På disse møder har netværksmedlemmerne en enestående mulighed for at mødes ansigt til ansigt og udveksle praktiske erfaringer med anvendelsen af EU-lovgivningen.

Kompendier og andre publikationer, der er udarbejdet i Det Europæiske Retlige Netværk, distribueres til netværksmedlemmerne.

Netværksmedlemmerne kan kommunikere uformelt via e-mail. Netværket har sin egen mailingliste (liste over e-mailadresser), som netværksmedlemmerne kan bruge til at sende forespørgsler til hinanden og udveksle erfaringer. Listen giver også justitsministeriet mulighed for hurtigt at informere netværksmedlemmerne om nyheder inden for det retlige samarbejde i EU.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 25/02/2021

Om netværket - Tyskland


Da Tyskland er opbygget som en forbundsstat, er der ud over forbundskontaktcentret for Det Europæiske Retlige Netværk (EJN) kontaktcentre i de enkelte delstater. Forbundskontaktcentret hører under forbundsjustitsministeriet (Bundesamt für Justiz). Delstaternes kontaktcentre henhører afhængigt af organisationsstrukturen i de enkelte delstater enten under en retsinstans (Bayern (den regionale ret i første instans i München — Oberlandesgericht München), Bremen (den regionale ret i første instans i Bremen — Landgericht Bremen), Hamburg (byretten i Hamburg — Amtsgericht Hamburg), Hessen (den regionale ret i første instans i Frankfurt am Main — Oberlandesgericht Frankfurt am Main), Niedersachsen (den regionale ret i første instans i Celle — Oberlandesgericht Celle), Nordrhein-Westfalen (den regionale ret i første instans i Düsseldorf — Oberlandesgericht Düsseldorf) og Sachsen (den regionale ret i første instans i Dresden — Oberlandesgericht Dresden)) eller under de enkelte delstaters justitsministerium (Landesjustizministerium). Der er i alt 17 EJN-kontaktcentre i Tyskland. Forbundskontaktcentret har foruden at behandle indkommende og udgående anmodninger ansvaret for at koordinere det nationale netværk og afholde arrangementer såsom den europæiske civilretlige dag og de tyske EJN-medlemmers møder.

Opgaver fordeles internt mellem delstaternes kontaktcentre og forbundskontaktcentret. Forbundskontaktcentret besvarer alle forespørgsler om tysk civil- og handelsret og domstolenes organisation. Forespørgsler om en konkret sag behandles dog af kontaktcentret i den delstat, hvor sagen verserer. Alle tyske kontaktcentre har imidlertid samme status, og alle typer forespørgsler kan derfor rettes til et hvilket som helst af de 17 centre, og under særlige omstændigheder kan forbundskontaktcentret også yde bistand i konkrete sager. Denne interne fordeling af opgaver sikrer, at det mest egnede kontaktcenter behandler forespørgslen.

Ud over kontaktcentrene råder domstolene i Tyskland over fire dommere, hvis opgaver fordeles ligeledes internt mellem delstaterne, og som beskæftiger sig med det område, der er omfattet af forordning (EF) nr. 2201/2003 (Bruxelles IIa-forordningen). Eksterne forespørgsler kan rettes til en hvilken som helst af de fire dommere. Den person, der retter henvendelse, vil om nødvendigt straks blive henvist til den mest egnede dommer afhængigt af den interne fordeling af opgaver samt sprogfærdigheder, specifikke kompetencer og ekspertise i den konkrete sag.

Derudover har en tysk forbindelsesperson i det franske justitsministerium ansvaret for de fransk-tyske forbindelser vedrørende gensidig retshjælp. Hvis der i særlige tilfælde opstår problemer med hensyn til franske anmodninger om gensidig retshjælp, eller hvis indholdet i fransk lovgivning skal fastlægges, kan der rettes henvendelse til den tyske forbindelsesperson, som kan yde bistand ud over den hjælp, der ydes ad de sædvanlige veje, altså af kontaktcentrene.

Tyskland har i medfør af artikel 2, stk. 1, litra e), i Rådets beslutning 2001/470/EF af 28. maj 2001 om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 568/2009/EF af 18. juni 2009 om ændring af Rådets beslutning 2001/470/EF af 28. maj 2001 om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område udpeget det tyske forbundsadvokatkammer (Bundesrechtsanwaltskammer), det tyske forbundsnotarkammer (Bundesnotarkammer), sammenslutningen af patentadvokater (Patentanwaltskammer), det tyske advokatsamfund (Deutscher Anwaltverein), forbundet af tyske fogeder (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) og i 2014 forbundet af tyske stævningsmænd (Bund Deutscher Rechtspfleger) som EJN-medlemmer.

Andre EJN-medlemmer i Tyskland omfatter de centrale enheder, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1393/2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager ("forkyndelsesforordningen"), og de centrale organer, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1206/2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område ("bevisoptagelsesforordningen"). Disse centrale enheder og organer og delstaternes retsapparat giver domstolene opdaterede oplysninger om gensidig retshjælp i civile sager. De indfører ligeledes yderligere foranstaltninger og bistår domstolene med forkyndelse af dokumenter og bevisoptagelse i sager med et grænseoverskridende aspekt. Derudover er centralmyndigheden som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar (Bruxelles IIa-forordningen) og centralmyndigheden som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt ("forordningen om underholdspligt") ligeledes medlem af EJN.

Der findes yderligere oplysninger om EJN i Tyskland og en liste over kontaktpunkter på forbundsjustitsministeriets (Bundesamt für Justiz) websted Link åbner i nyt vinduehttp://www.bundesjustizamt.de/ejnzh.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 11/01/2021

Om netværket - Estland


Kontaktpunkterne for det nationale netværk er to rådgivere i det estiske justitsministeriums kontor for internationalt retligt samarbejde, der ligeledes begge repræsenterer det centrale organ. Kontaktpunkterne har navnlig til opgave at:

 • sikre, at de lokale retsinstanser modtager generelle oplysninger om EU-retsakter og internationale overenskomster om samarbejde på det civil- og handelsretlige område
 • formidle de oplysninger, der er nødvendige for et godt retligt samarbejde mellem medlemsstaterne, til de øvrige kontaktpunkter og til de lokale retsinstanser i deres egen medlemsstat for at hjælpe dem med at udforme konkrete anmodninger om retligt samarbejde og etablere de mest hensigtsmæssige direkte kontakter
 • tilvejebringe alle oplysninger med henblik på at lette anvendelsen af en anden medlemsstats ret, når den finder anvendelse i henhold til en EU-retsakt eller en international overenskomst
 • søge løsninger på problemer, der måtte opstå i forbindelse med en anmodning om retligt samarbejde
 • lette en koordineret behandling af anmodninger om retligt samarbejde i den berørte medlemsstat, særlig når flere anmodninger fra retterne i denne medlemsstat skal udføres i en anden medlemsstat
 • bidrage til at informere offentligheden generelt via netværkets websted om samarbejdet på det civil- og handelsretlige område inden for EU, om de relevante EU-retsakter og internationaleoverenskomster og om medlemsstaternes interne retsregler, særlig vedrørende adgangen til klage og domstolsprøvelse
 • samarbejde om tilrettelæggelsen af og deltage i netværkets møder
 • bistå med udarbejdelsen og ajourføringen af oplysninger til offentligheden
 • sikre koordineringen mellem netværksmedlemmerne på nationalt plan
 • udarbejde en rapport hvert andet år om deres aktiviteter, herunder, når det er relevant, om bedste praksis i netværket, forelægge rapporten på et møde i netværket og lægge særlig vægt på mulige forbedringer i netværket.

Den person, der fungerer som forbindelsesperson, er dommer ved distriktsdomstolen i Harju og repræsenterer ligeledes Estland i det netværk af dommere, der er oprettet af Haagerkonferencen om International Privatret. Vedkommendes opgave er at rådgive retsvæsenets aktører om EU-lovgivningen på det civil- og handelsretlige område og udveksle erfaringer om anvendelsen af forskellige love med netværket.

I 2011 blev følgende organer medlemmer af Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område i Estland efter ikrafttrædelsen af den anden afgørelse om Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område, hvori netværkets aktiviteter udvides til at omfatte faglige sammenslutninger:

 • Det estiske foged- og kuratorkammer, der repræsenterer fogeder og kuratorer
 • Den estiske advokatsammenslutning, der repræsenterer advokater og notarer.

På møderne repræsenteres foged- og kuratorkammeret af forskellige personer fra faglige organer, hvorimod den estiske advokatsammenslutning normalt repræsenteres af sin direktør. De faglige sammenslutninger har til opgave at:

 • udveksle erfaringer og oplysninger om en effektiv og praktisk anvendelse af EU-retsakter og internationale overenskomster
 • samarbejde om udarbejdelsen og ajourføringen af faktablade
 • deltage i relevante møder.

Afhængigt af hvilke emner, der er på dagsordenen, indbyder kontaktpunktet ligeledes andre nationale sagkyndige med til netværksmøderne med henblik på udveksling af erfaringer. F.eks. har en række andre dommere deltaget i møderne sammen med ansatte ved domstolene, repræsentanter fra andre ministerier og notarkammeret, rådgivere ved højesteret, repræsentanter fra forbrugerrådet, fakultetsmedlemmer fra universitetet i Tartu og andre.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 19/04/2021

Om netværket - Irland


Kontaktpunkter

Der findes to kontaktpunkter for Irland. Der er et kontaktpunkt for District og Circuit Courts (distrikts- og kredsdomstole) og et kontaktpunkt for overordnede domstole, dvs. High Court (retten i første instans), Court of Appeal (appeldomstolen) og Supreme Court (højesteret). Kontaktpunkterne har et tæt samarbejde og arbejder sammen om anliggender vedrørende netværket. Kontaktpunkterne for Irland har kontorer i Courts Service (den irske domstolsstyrelse) i Dublin. Selv om disse kontaktpunkter dækker hver sit kompetenceområde, er der en overlapning i deres arbejde, idet de hver især har eneansvaret for netværket i deres direktorat. Forespørgsler via EJN bør stiles til det relevante kontaktpunkt for den berørte domstol. Kontaktpunkterne har til huse forskellige steder, men hører begge under den irske domstolsstyrelses direktorater i Dublin. Arbejdet med netværket kombineres med andre opgaver. Kontaktpunktet kan dog få hjælp og bistand fra andre kolleger i forbindelse med opgaver, der vedrører netværket. Kontaktpunkterne har regelmæssig kontakt pr. e-mail og telefon og ved personlige møder med medlemmer af EJN-netværket i Irland, herunder de centrale myndigheder, Director of Operations for Supreme og High Court og Director of Reform and Development i Courts Service [medlemmer som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra d)] og embedsmænd i Department of Justice and Law Reform [medlemmer som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra d)]. Kontaktpunkterne kommunikerer også regelmæssigt med en udpeget repræsentant for dommere og anklagere vedrørende udviklingstendenser i EJN.

EJN i Irland

Der findes ikke noget formelt netværk i Irland. Der er et netværk af sagkyndige inden for bestemte politikområder, som kontaktpunktet kan henvende sig til for at få svar på spørgsmål, der rejses.

Kontaktpunktet holder tæt kontakt med andre, som deltager i netværket for Irland, bl.a. en række dommere med speciale inden for særlige retsområder eller med ansvar for internationalt samarbejde. Kontaktpunkterne kan kontaktes pr. e-mail. Kontaktpunktet sørger for, at relevante politiske, administrative eller retslige sagkyndige høres før relevante møder i netværket, og at mødenotater og relevante handlingspunkter formidles efter behov.

Kontaktpunktet holder også regelmæssig kontakt med justitsministeriet vedrørende politiske spørgsmål og den centrale myndighed om underholdsbidrag til familiemedlemmer og spørgsmål af grænseoverskridende karakter.

Formidling af oplysninger

Der er ikke noget nationalt websted for EJN i Irland. Oplysninger formidles via Courts Service's websted og andre websteder for forskellige ministerier i Irland. Kontaktpunktet samarbejder med andre, herunder ministerier, når det formidler forskellige informationskilder til EJN-medlemsstater og EJN-netværket.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 17/12/2020

Om netværket - Grækenland


Netværksstruktur

Antal kontaktpunkter: Der er udpeget 22 kontaktpunkter. 19 af disse er dommere, som indgår i det nationale netværk, samtidig med at de udøver deres retslige funktioner. Tre er embedsmænd i justits-, åbenheds- og menneskerettighedsministeriet, nærmere bestemt departementet for internationalt retssamarbejde på det civilretlige og det strafferetlige område, der fungerer som centralmyndighed med henblik på Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar (Bruxelles IIa) (der supplerer Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser), Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 (underholdspligt) og direktiv 2002/8/EF (retshjælp) og også som centralt organ med henblik på Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 (bevisoptagelse) og (EF) nr. 1393/2007 (forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter).

Det nationale netværk: Der er blevet etableret et uformelt nationalt netværk med en centraliseret struktur, hvis vigtigste komponenter er centralmyndigheden, dommere fra Athen og tre repræsentanter for retsvæsenets aktører (sammenslutninger af advokater, fogeder og notarer). Departementet for internationalt retssamarbejde på det civilretlige og det strafferetlige område har ansvaret for at overvåge arbejdet i Det Europæiske Retlige Netværk (EJN) og samordne kontaktpunkternes arbejde på nationalt plan med hensyn til Grækenlands forpligtelser inden for rammerne af Det Europæiske Retlige Netværk og det indhold, som ligger på EU's e-justiceportal. Netværkets nationale kontaktpunkter bidrager til at udarbejde faktablade, opdatere Grækenlands formelle meddelelser om EU-lovgivning vedrørende retssamarbejde på det civil- og handelsretlige område, udfylde spørgeskemaer fra EJN eller andre EU-organer og besvare spørgsmål fra andre kontaktpunkter eller EU-myndigheder vedrørende hovedsagelig gennemførelsen af EU-lovgivning i Grækenland.

Der afholdes regelmæssige møder, der koordineres af departementet for internationalt retssamarbejde på det civilretlige og det strafferetlige område, normalt to til fire gange om året. Formålet med møderne er at udveksle synspunkter, erfaringer og information. Dagsordenen omhandler for det meste emner, som drøftes på EJN-møder på europæisk plan, spørgsmål, der kan opstå af gennemførelsen af EU-lovgivning (forordninger og direktiver) på nationalt plan og Grækenlands forpligtelser inden for rammerne af EJN og den europæiske e-justiceportal, jf. ovenfor.

Formidling af information til offentligheden

Justits-, åbenheds- og menneskerettighedsministeriets websted henviser specielt til EJN. Der arbejdes på at opdatere webstedet for at give en fuldstændig og klar beskrivelse af EJN's rolle og nytten heraf i forbindelse med EU-lovgivning om retssamarbejde på det strafferetlige og det handelsretlige område.

På nationalt plan formidles information om EU-lovgivning om civil- og handelsretlige spørgsmål ved at distribuere trykt materiale om EJN og ved at afholde seminarer og endagsevents i Athen og andre byer i Grækenland vedrørende udviklingen i EU-lovgivningen inden for retssamarbejde på det civil- og handelsretlige område og virkningen heraf på nationalt plan (medlemmer af det nationale netværk deltager undertiden som hovedtalere). Disse events finder sted under ledelse af justitsministeriet og også advokatsamfund i hele landet, den nationale dommerskole, statens juridiske tjeneste, civil- og handelsretlige sammenslutninger osv.

Desuden skal den europæiske civilretlige dag tjene som et "wake-up call" for retsvæsenets aktører i Europa og som anledning til at iværksætte en dialog om, hvordan EU's lovgivningsinitiativer skrider frem. Den har været afholdt næsten hvert år i de seneste år af justits-, åbenheds- og menneskerettighedsministeriet.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 11/12/2017

Om netværket - Spanien


Netværkets funktion i Spanien

I overensstemmelse med artikel 33 i lov 16/2015 af 7. juli 2015 om status for det spanske nationale medlem af Eurojust, kompetencekonflikter, netværkene for internationalt retligt samarbejde og justitsministeriets personale, som er udstationeret i udlandet, henhører udpegelse og afsættelse af spanske kontaktpunkter i netværkene for internationalt retligt samarbejde ifølge de betingelser, der fremgår af reglerne om deres oprettelse, under justitsministeriet.

De således udpegede personer skal have dokumenteret erfaring med internationalt retligt samarbejde, beherske henholdsvis engelsk eller fransk og som minimum repræsentere domstolene, den offentlige anklager og justitsministeriet. Det tilkommer i denne forbindelse domstolsstyrelsen (Consejo General del Poder Judicial) og statsadvokaten (Fiscal General del Estado) at stille forslag om udpegelse og afsættelse af kontaktpunkter i disse institutioner for justitsministeren. Så snart den pågældende person ophører med at udøve sit embede i den institution, der har foreslået personen udpeget, mister denne hvervet som kontaktpunkt. Denne afsættelse meddeles justitsministeriet, som underretter netværkets sekretariat.

De spanske kontaktpunkter i netværkene for internationalt retligt samarbejde er aktive mellemmænd, hvis formål det er at lette samarbejdet mellem forskellige staters retlige myndigheder. De står til rådighed for de kompetente spanske myndigheder samt for alle øvrige kontaktpunkter og udleverer juridiske og praktiske oplysninger, som er nødvendige for at forbedre det retlige samarbejde. Hvert år skal de spanske kontaktpunkter fremsende statistiske oplysninger om deres aktiviteter til de institutioner, de tilhører.

Kontaktpunkter

I Spanien finder man netværkets kontaktpunkter i justitsministeriet, i domstolsstyrelsen (Consejo General del Poder Judicial) og ved statsadvokaturen (Fiscalía General del Estado). Der findes for øjeblikket otte kontaktpunkter fordelt som følger:

 • seks kontaktpunkter i justitsministeriet, heraf to i undergeneraldirektoratet for internationalt retligt samarbejde (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) og fire justitssekretærer (Letrados de la Administración de Justicia)
 • ét kontaktpunkt i domstolsstyrelsen (Consejo General del Poder Judicial)
 • ét kontaktpunkt ved statsadvokaturen (Fiscalía General del Estado).

Central myndighed

I Spanien er justitsministeriets generaldirektorat for internationalt retligt samarbejde og menneskerettigheder (Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos) den centrale myndighed for internationalt retligt samarbejde på det civil- og handelsretlige område.

Retsembedsmænd som forbindelsespersoner

I Spanien fastsætter en lovbestemmelse allerede, at retsembedsmænd, der er udstationeret i en EU-medlemsstat, får status af kontaktpunkt for Det Europæiske Retlige Netværk og varetager de opgaver, som kontaktpunkterne tildeles i artikel 34 i lov 16/2015 af 7. juli 2015. De mister denne status, når de ikke længere fungerer som forbindelsespersoner. Spanien har udnævnt en retsembedsmand som forbindelsesperson i følgende lande: Frankrig, Det Forenede Kongerige, USA og Marokko.

Andre kompetente retlige eller administrative myndigheder inden for området retligt samarbejde

I Spanien findes bl.a. følgende interne mekanismer inden for området internationalt retligt samarbejde:

 • det spanske retlige netværk for internationalt retligt samarbejde (Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional — REJUE), som hører under domstolsstyrelsen (Consejo General del Poder Judicial), og hvis opgave det er at bistå de spanske retsinstanser, der ønsker det, i alle anmodninger om internationalt retligt samarbejde, som de udsteder eller modtager under udøvelsen af deres retlige aktiviteter, samt at bistå andre medlemmer af netværk for retligt samarbejde. Medlemmerne af det spanske retlige netværk for internationalt retligt samarbejde kan forene deres deltagelse i dette netværk med deres deltagelse i de europæiske retlige netværk. Dermed er de spanske retsembedsmænd i det spanske retlige netværk for internationalt retligt samarbejde (i civile sager) ligeledes medlem af Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område, hvilket letter kontakten med deres ligestillede i netværket, der kommer fra andre lande, i udøvelsen af deres beføjelser
 • netværket af anklagere inden for området internationalt retligt samarbejde (Red de Fiscales de Cooperación Jurídica Internacional), som blev oprettet i 2002 for at have en tjeneste, som er specialiseret i internationalt retligt samarbejde, ved alle regionale anklagemyndigheder
 • anklagerne i dette netværk, som er specialister inden for internationalt samarbejde, hjælper med at kanalisere, orientere og yde hurtig og effektiv international retlig bistand
 • netværket af justitssekretærer (Red de Letrados de la Administración de Justicia — RECILAJ) er en national koordinationsstruktur, som justitsministeriet oprettede i 2010, og består af justitssekretærer med speciale i internationalt retligt samarbejde. Netværket yder støtte til de forskellige retlige tjenester i forbindelse med anmodninger og spørgsmål vedrørende internationalt retligt samarbejde.

Faglige organisationer

I Spanien finder man blandt de faglige organisationer, der repræsenterer de af retsvæsenets aktører, som medvirker direkte til anvendelsen af fællesskabsretsakter og internationale instrumenter vedrørende retligt samarbejde på det civil- og handelsretlige område, bl.a. følgende:

 • notarrådet (Consejo General del Notariado)
 • det spanske advokatråd (Consejo General de la Abogacía Española)
 • det spanske nationale kollegium af ansatte ved matrikel- og handelsregistre (Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España) og
 • det spanske råd for offentlige anklagere (Consejo General de Procuradores de España).

Oplysninger om netværket

På det spanske justitsministeriums websted finder man blandt diverse oplysninger om internationalt retligt samarbejde og international gensidig retshjælp et link til Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område. Linket er tilgængeligt på adressen: Link åbner i nyt vinduehttp://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/area-internacional/cooperacion-juridica/auxilio-judicial-internacional.

Også på webstedet for domstolsstyrelsen (Consejo General del Poder Judicial) finder man oplysninger om Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område: Link åbner i nyt vinduehttp://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.87fc234e64fd592b3305d5a7dc432ea0/?vgnextoid=11f808f69337f210VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextlocale=fr&vgnextfmt=default&lang_choosen=fr. Webstedet omfatter ligeledes links til det europæiske civil- og handelsretlige atlas og til den europæiske e-Justice-portal.

Endelig giver statsadvokaturen (Fiscalía General del Estado) også oplysninger om Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område på sit websted på adressen: Link åbner i nyt vindueenlace.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 22/04/2021

Om netværket - Frankrig


I Frankrig er det dommere, advokater, notarer og fogeder, der indgår i det europæiske netværk på det civile og handelsretlige område. Netværket står imidlertid åbent for alle juridiske erhverv, der har en interesse heri, navnlig når de deltager i anvendelsen af EU-retten på det civile og handelsretlige område (justitssekretærer, ledende justitssekretærer, dommere og justitssekretærer ved handelsretterne).

Det nationale kontaktpunkt er en dommer, som har judiciel erfaring, og som arbejder i civildirektoratet under justitsministeriet (direction des affaires civiles et du Sceau du Ministère de la justice). Han er tilknyttet kontoret for EU-ret, international privatret og civilretligt samarbejde, der ligeledes er den øverst ansvarlige myndighed for anvendelsen af flere forskellige folkeretlige aftaler og internationale konventioner på det civile og handelsretlige område.

I hver appeldomstol (cour d'appel) og ved kassationsdomstolen (Cour de cassation) er der udpeget en "refererende dommer" (eller et "lokalt kontaktpunkt"). Vedkommendes rolle består i lokalt at bistå med at løse de samarbejdsvanskeligheder, som netværket støder på, og at informere dommerne om iværksættelsen af værktøjer til brug for juridisk samarbejde på det civilretlige område og navnlig på det EU-retlige område. De refererende dommere ved appeldomstolen og kassationsdomstolen kan ligeledes indberette vanskeligheder ved anvendelsen af EU-retten til det nationale kontaktpunkt, der tager hånd om sagen.

Fogederne (les huissiers de justice) er repræsenteret ved det nationale fogedkammer (la Chambre nationale des huissiers de justice).

Advokaterne er repræsenteret ved det franske advokat samfund (la Délégation des barreaux de France) samt repræsentationen i Bruxelles (la délégation du Conseil national des barreaux à Bruxelles).

Notarerne er repræsenteret ved det franske notarkammer (Chambre nationale des notaires).

De franske forbindelsesdommere, der er udstationeret i Den Europæiske Unions medlemsstater, indgår ligeledes i netværket sammen med de centrale myndigheder, der er udpeget til at anvende lovgivningen om samarbejde på det civile og handelsretlige område.

En gang om året mødes alle deltagerne i det franske netværk i Paris for at gøre status over netværkets arbejde og drøfte aktuelle emner vedrørende EU-retten og dens anvendelse på det civile og handelsretlige område.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 08/08/2017

Om netværket - Kroatien


I Kroatien findes der to kontaktpunkter under Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område.

Kontaktpunkterne er placeret i direktoratet for europæiske anliggender, internationalt og retligt samarbejde og departementet for international gensidig retshjælp og civilretligt samarbejde under det kroatiske justitsministerium.

I ovennævnte departement har kontaktpunkterne flere medarbejdere til at bistå sig, således at arbejdet under Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område (EJN) gennemføres som et teamwork blandt medarbejdere i departementet for international gensidig retshjælp og civilretligt samarbejde, i tillæg til deres øvrige arbejde i forbindelse med departementets aktiviteter.

Selv om der ikke er noget formelt nationalt netværk i Kroatien, samarbejder kontaktpunkterne med dommere og andre sagkyndige under justitsministeriet og andre kompetente myndigheder, juraprofessorer, notarer og andre sagkyndige samt jurister og advokater inden for forskellige retsområder. Ministeriet for sociale anliggender og unge inddrages også i driften af netværket, og som centralmyndighed vedrørende visse forordninger deltager det aktivt i netværkets møder, som afholdes af Europa-Kommissionen. Netværket er åbent for alle retsvæsenets aktører, der ønsker og er interesserede i at deltage i anvendelsen af EU-retsforskrifter i Kroatien.

Kommunikationen i Kroatien sker pr. e-mail og telefon, og der afholdes møder efter behov.

Kommunikation med kontaktpunkter i andre medlemsstater gennemføres pr. e-mail, og kontaktpunkterne og andre medlemmer af netværket deltager regelmæssigt i EJN-møder, som tilrettelægges af Europa-Kommissionen.

Da justitsministeriet er centralmyndighed for individuelle forordninger, udfører kontaktpunkterne centralmyndighedens funktioner, fremsætter forespørgsler og besvarer forespørgsler fra kontaktpunkter i andre medlemsstater (i samarbejde med dommere og andre aktører i retsvæsenet samt eventuelt sagkyndige), leverer de ønskede data til Kommissionen og iværksætter de nødvendige foranstaltninger for at offentliggøre information på Europa-Kommissionens relevante portaler. Kontaktpunkterne udsender Europa-Kommissionens publikationer til domstole, borgere og andre målgrupper og arbejder på at øge netværkets synlighed.

Oplysninger fås ved henvendelse til: Link åbner i nyt vindueEJNcontact@pravosudje.hr


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 05/11/2018

Om netværket - Italien


Det italienske retlige netværk henhører under justitsministeriet (Ministero della Giustizia) — afdelingen for retlige anliggender (Dipartimento per gli holgari di Giustizia) — generaldirektoratet for internationale anliggender og retligt samarbejde (Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione Giudiziaria) — kontoret for internationalt retligt samarbejde (Ufficio Cooperazione Giudiziaria Internazionale).

Der er aktuelt seks kontaktpunkter.

Det koordinerende kontaktpunkt er en kvalificeret dommer.

Kontaktpunkterne er i løbende kontakt med andre medlemmer af netværket, som de samarbejder med, når de behandler anmodninger om samarbejde eller udarbejder oversigter over praktiske oplysninger til offentliggørelse på e-justice-portalen.

De øvrige medlemmer af det italienske netværk er:

— justitsministeriets afdeling for børn og unge (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

— generaldirektoratet for automatiske informationssystemer (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati) (kontaktpunktet for e-justice-portalen)

— den centrale myndighed for forkyndelse af juridiske dokumenter (l'Autorità centrale per la notificazione degli atti)

— sammenslutningen af advokater i Italien (Consiglio Nationale Forense)

— sammenslutningen af notarer i Italien (Consiglio Italiano del Notariato).

Kontaktpunkterne for Det Europæiske Retlige Netværk har også forbindelser til:

— retsakademiet (Scuola Superiore della Magistratura)

— den italienske gren af Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre (Forbruger Europa-netværket)

— strukturen for informationssystemet for det indre marked i Italien

— Pietro Franzina, professor i international privatret ved Università Cattolica del Sacro Cuore og ekspert, som rådgiver kontaktpunkterne.

Generelt mødes de italienske medlemmer af netværket én gang om året.

Kontaktpunkterne yder bistand til domstole og retsembedsmænd, som behandler grænseoverskridende sager.

Alle publikationer fra Kommissionen (brochurer, resuméer osv.) udsendes til domstolene, retsembedsmændene og de berørte parter.

Kontaktpunkterne modtager lejlighedsvis delegationer fra andre medlemsstater, der besøger Italien som et led i deres juridiske uddannelse.

Netværket er nævnt på justitsministeriets websted:  Link åbner i nyt vinduehttps://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_14_7..

Liste over myndigheder med ansvar for de bestemmelser, der er mest relevante for det civil‑ og handelsretlige samarbejde:

Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001

direktiv 8/2003 om retshjælp.

I begge tilfælde er den centrale myndighed i Italien:

Ministero della Giustizia

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione Giudiziaria — Ufficio I (Cooperazione Giudiziaria Internazionale).

Via Arenula 70

00186 Roma

Tlf.: +39 06 68852480; +39 06 68852517

Fax: +39 06 68897529

E-mail:  Link åbner i nyt vindueufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 af 13. november 2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager

Den centrale myndighed i Italien er:

Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari Presso la Corte d'appello di Roma

Viale Giulio Cesare 52

00192 Roma

Tlf.: +39 06 328361

Fax: +39 06 328367933

— Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 ("Bruxelles IIa")

— Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 (underholdspligt)

Den centrale myndighed i Italien er:

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

Via Damiano Chiesa, 24

I-00136 Roma

Tlf.: +39 06 68188 535/331/326

Fax: +39 06 68808085

E-mail:  Link åbner i nyt vindueautoritacentrali.dgmc@giustizia.it


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/01/2021

Om netværket - Cypern


I Cypern er netværket organiseret ved udpegning af nationale kontaktpunkter. Der findes i øjeblikket seks nationale kontaktpunkter: en dommer, to advokater ved Cyperns rigsadvokatur, to embedsmænd i justitsministeriet (en juridisk uddannet og en administrativ embedsmand) og et medlem af det cypriotiske advokatsamfund.

De nationale kontaktpunkter i justitsministeriet har til opgave at koordinere arbejdet mellem de seks nationale kontaktpunkter. Når der indkommer et spørgsmål eller en anmodning om oplysninger fra netværket eller en anmodning fra de nationale kontaktpunkter i en anden medlemsstat, sørger de nationale kontaktpunkter i justitsministeriet for, at anmodningen fremsendes og drøftes med de øvrige nationale kontaktpunkter for at træffe afgørelse om, hvilken cypriotisk myndighed der skal udpeges til at behandle anmodningen eller afgive de ønskede oplysninger.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 15/06/2020

Om netværket - Letland


Direktøren for departementet for internationalt samarbejde (Starptautiskās sadarbības departaments) i justitsministeriet og juristen i samme departement fungerer som nationalt kontaktpunkt. De udøver begge funktionen som repræsentant for den centrale institution. Deres vigtigste opgaver er:

- at sørge for, at de lokale judicielle myndigheder får generelle oplysninger om EU-instrumenter og internationale instrumenter, der vedrører retligt samarbejde på det civilretlige og handelsretlige område, og at videregive de oplysninger, der er nødvendige for at sikre et effektivt retligt samarbejde mellem medlemsstaterne, således at disse kan indgive anmodninger om retligt samarbejde

- at finde løsninger på de problemer, der kan opstå i forbindelse med en anmodning om retligt samarbejde

- at bidrage til oplysning af offentligheden om det retlige samarbejde på det civilretlige og handelsretlige område i EU og om de vigtigste EU-instrumenter og internationale instrumenter ved hjælp af et websted

- at samarbejde om tilrettelæggelsen af møder i netværket og at deltage heri

- at bidrage til udarbejdelsen og ajourføringen af oplysninger til offentligheden

- at sikre samarbejdet mellem deltagerne i netværket på nationalt plan.

Afhængigt af det aktuelle emne inviterer kontaktpunktet også sagkyndige fra andre institutioner til at deltage i netværkets møder og dele ud af deres erfaringer. Som eksempel på sagkyndige, der har deltaget i møder med kontaktpunktet, kan nævnes dommere, repræsentanter for forskellige afdelinger i justitsministeriet, notarer, certificerede mæglere, repræsentanter for forvaltningsmyndigheden for garantifonden for underholdsbidrag (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija), repræsentanter for Rådet for fogeder (Tiesu izpildītāju padome) og undervisere.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 16/04/2021

Om netværket - Litauen


Kontaktpersonen for Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område er advokaten for justitsministeriets gruppe vedrørende international ret, der også er den centrale eller kompetente myndighed, som udfører de opgaver, der er fastsat i EU-retsakter på området for civilretligt samarbejde. Ud over disse opgaver udfører kontaktpersonen også opgaver vedrørende det retlige samarbejde i straffesager som defineret i EU-retsakter og multilaterale og bilaterale internationale traktater og deltager også i arbejdet i Rådets og Kommissionens arbejdsgrupper på det civilretlige område.

Der er ikke nogen officiel national retlig struktur, der samler medlemmerne af det nationale netværk i Litauen. Samarbejdet og kommunikationen om spørgsmål vedrørende netværket finder normalt sted på ad hoc-basis pr. e-mail.

Oplysningerne fra Kommissionen om netværkets møder og andre spørgsmål vedrørende netværkets aktiviteter modtages af netværkets kontaktperson, der udpeges i justitsministeriet, og de videresendes herefter af kontaktpersonen til de kompetente nationale myndigheder eller domstole (via den nationale domstolsforvaltning), afhængigt af spørgsmålet eller formålet med mødet. Dette sikrer, at oplysninger og spørgsmål vedrørende netværket når frem til det relevante organ.

Hvis det er relevant, tager kontaktpersonen og repræsentanterne for de kompetente nationale myndigheder og domstole kontakt til hinanden, og de drøfter ikke kun problemerne pr. e-mail, men også pr. telefon. Kontaktpersonen besvarer enten selv anmodninger om oplysninger fra kontaktpersoner i andre lande eller videresender dem staks til den kompetente myndighed, så den kan besvare anmodningerne. Kontaktpersonen koordinerer ligeledes fremsendelsen af et svar til den kollega, der har anmodet om oplysninger. Kontaktpersonen bistår også domstolene med at besvare praktiske spørgsmål vedrørende samarbejdet med andre medlemsstater, der opstår i forbindelse med deres aktiviteter, og henviser domstolenes repræsentanter eller spørgerne til det relevante afsnit på e-justiceportalen, hvor de kan søge relevante oplysninger.

I Litauen er medlemmerne af netværket og/eller de centralmyndigheder, som er ansvarlige for at udføre de opgaver, der er fastsat i forordningen, justitsministeriet (og de respektive interne tjenester), de retsembedsmænd, der fungerer som forbindelsespersoner, den nationale domstolsforvaltning, statens retshjælpstjeneste, det nationale organ for beskyttelse af børns rettigheder og adoption, det litauiske fogedkammer, det litauiske notarkammer og det nationale socialsikringsorgan, Mažeikiai-afdelingen.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 10/04/2020

Om netværket - Ungarn


Departementet for international privatret under justitsministeriet (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya) fungerer som kontaktpunkt i Ungarn, hvor flere medarbejdere i departementet udfører opgaver i den forbindelse i tillæg til deres andre opgaver.

Som centralmyndigheder er justitsministeriet (departementet for international privatret) og ministeriet for menneskelige ressourcer (Emberi Erőforrások Minisztériuma) medlemmer af netværket. Det nationale justitskontor (Országos Bírósági Hivatal) som anden retsmyndighed, det ungarske nationale notarkammer (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), det ungarske advokatsamfund (Magyar Ügyvédi Kamara) og den ungarske fogedorganisation (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara) er som faglige organisationer også medlemmer af netværket. Repræsentanter for medlemmerne deltager regelmæssigt i netværkets møder, naturligvis afhængigt af mødernes dagsorden.

Ungarn har ikke et formelt nationalt netværk for de ungarske medlemmer af Det Europæiske Retlige Netværk. Samarbejdet mellem medlemmerne finder sted på ad hoc-basis, når det er nødvendigt.

Praktiske oplysninger om civilretligt samarbejde i EU og med tredjestater indsamlet af departementet for international privatret under justitsministeriet kan findes Link åbner i nyt vindueher.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 12/12/2017

Om netværket - Malta


På nuværende tidspunkt er der tre (3) EJN-kontaktpunkter på Malta. Koordineringen mellem kontaktpunkterne sikres ved, at de er i samme kontor og er i løbende kontakt med hinanden om alle spørgsmål i forbindelse med netværkets funktion på Malta. Kontaktpunkterne har etableret indbyrdes samarbejdssystemer, som også gør, at netværket fungerer mere effektivt, især med hensyn til at give oplysninger til private erhvervsudøvere, som anmoder om oplysninger.

Det nationale netværk

 • Retshjælp

Den fremsendende og modtagende myndighed på retshjælpsområdet er Advocate for Legal Aid, som arbejder ud fra justitssekretærens kontor i Civil Courts, Law Courts, Republic Street, Valletta, Malta.

 • Forkyndelse af dokumenter

Statsadvokatens kontor (Office of the Attorney General) på adressen The Palace, St. George's Square, Valletta, fungerer som den centrale myndighed som både det fremsendende og det modtagende organ, hvad angår forkyndelse af dokumenter. Kontoret sørger for at sende anmodningsformularer og at modtage dokumenter, der skal forkyndes, fra fremsendende organer i udlandet og sender derefter dokumenterne videre til en udpeget person ved Law Courts med henblik på forkyndelse i henhold til Maltas procesretlige regler om forkyndelse af dokumenter.

Som led i arbejdet med forkyndelse af dokumenter er statsadvokatens kontor, som det fremsendende og/eller modtagende organ, også i løbende kontakt med ansøgere og/eller deres juridiske repræsentanter indtil forkyndelsen.

 • Tvister om mindre krav

Det kompetente forum i dette afsnit er Small Claims Tribunal, som har kontor i Law Courts, Valletta. Appeller fra denne domstol behandles derefter af appelretten, Court of Appeal (Inferior Jurisdiction), som også har kontor i Law Courts i Valletta.

Den kompetente myndighed afhænger i hvert enkelt tilfælde af, hvor den person, som kravet søges fuldbyrdet imod, har bopæl. Court of Magistrates (Malta) og Court of Magistrates (Gozo) har kompetence i fuldbyrdelsesspørgsmål og også i forbindelse med artikel 23, i henhold til artikel 10, stk. 4, i den maltesiske Link åbner i nyt vinduelov om Small Claims Tribunal (kapitel 380 i Maltas lovsamling).

 • Bevisoptagelse

Det centrale organ er statsadvokatens kontor (Office of the Attorney General) i Valletta.

De anmodede retter er:

 1. Civil Courts, First Hall
 2. Civil Court (Family Section)
 3. Court of Magistrates (Malta)
 4. Court of Magistrates (Gozo) (Superior Jurisdiction ) eller (Inferior Jurisdiction)

Retterne har kompetence til at udføre skriftlige anmodninger fremsat i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 22/05/2017

Om netværket - Nederlandene


Kontaktpunkter og netværksmedlemmer i Nederlandene

I Nederlandene er der udpeget et centralt kontaktpunkt i sikkerheds- og justitsministeriet. Der er også udnævnt et kontaktpunkt for kompetencespørgsmål.

Sammen med kontaktpunkterne er faglige organisationer for de liberale juridiske erhverv (advokater, notarer og fogeder) også medlemmer af Det Europæiske Retlige Netværk.

Ifølge forskellige forordninger (bl.a. forordning (EF) nr. 2201/2003, forordning (EF) nr. 4/2009 og forordning (EF) nr. 1393/2001) er centralmyndighederne også medlemmer af netværket.

Kommunikation med Europa-Kommissionen (i dette tilfælde sekretariatet for EJN-civil) finder normalt sted via det centrale kontaktpunkt. Dette sikrer, når det er relevant, at oplysninger og spørgsmål når frem til den rette myndighed.

Kontaktpunkter og medlemmer, især centralmyndighederne, kommunikerer ofte direkte med hinanden og med kontaktpunkter og medlemmer i andre medlemsstater.

Alt efter hvad der er på dagsordenen, inviteres medlemmer til at deltage i netværkets møder.

De nederlandske kontaktpunkter og medlemmer afholder også et årligt møde. Dette møde er en lejlighed til at drøfte netværkets aktiviteter og undersøge områder, hvor kommunikationen mellem dem kan forbedres.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 16/11/2020

Om netværket - Østrig

Please note that the original language version of this page German has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.


Østrig har i afdeling I 9 i forbundsjustitsministeriet (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz) oprettet et centralt kontaktpunkt, der tager sig af retlige spørgsmål fra udenlandske kontaktpunkter, som fremsættes via netværket, varetager forskellige koordinations- og organisationsrelaterede opgaver og planlægger og redigerer de østrigske indførsler til netværkets faktablade, som offentliggøres på den europæiske e-justiceportal.

Endvidere er der udpeget to dommere som kontaktpunkter for hver af de fire øverste regionale domstoles retskredse (Oberlandesgerichtssprengel) (tre for retskredsen Wien). De yder bistand og støtte til udenlandske kontaktpunkter og østrigske retter i konkrete sager, som involverer grænseoverskridende retssamarbejde (f.eks. når der er vanskeligheder med bevisoptagelse på tværs af grænserne eller forkyndelse af dokumenter). I disse tilfælde bør de udenlandske kontaktpunkter derfor henvende sig til det relevante lokale retslige kontaktpunkt og ikke det centrale kontaktpunkt i forbundsjustitsministeriet. Retskredsen for den øverste regionale domstol i Wien omfatter delstaterne Wien, Niederösterreich og Burgenland, retskredsen for den øverste regionale domstol i Linz omfatter delstaterne Oberösterreich og Salzburg, retskredsen for den øverste regionale domstol i Innsbruck omfatter delstaterne Tyrol og Vorarlberg, og retskredsen for den øverste regionale domstol i Graz har ansvaret for delstaterne Steiermark og Kärnten.

Der er adgang til navne og kontaktoplysninger på de østrigske EJN-kontaktpunkter i de respektive øverste regionale domstoles retskredse via følgende link: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do

Privatpersoner/parterne i en retssag eller deres advokater må ikke kontakte netværkets kontaktpunkter direkte. De kan dog anmode den dommer, som behandler sagen, om at henvise dem til et kontaktpunkt.

Det østrigske advokatsamfund (Österreichische Rechtsanwaltskammertag) og det østrigske notarkammer (Österreichische Notariatskammer) har været en del af EJN siden den 1. januar 2011, men efter EJN-beslutningen af 28. maj 2001 (2001/470/EF), som ændret ved beslutning 568/2009/EF af 18. juni 2009, har de ingen kompetence til at behandle konkrete sager.

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
1010 Wien, Tuchlauben 12
Tel.: +43/1/535-1275, Fax: +43/1/535-1275-13
E-mail: Link åbner i nyt vinduerechtsanwaelte@oerak.at
Sprog: Tysk og engelsk.

Österreichische Notariatskammer
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Tel.: +43/1/4024-5090, Fax: +43/1/406-3475
E-mail: Link åbner i nyt vinduekammer@notar.or.at
Sprog: Tysk, fransk og engelsk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 22/04/2020

Om netværket - Polen


I Polen er der kun et kontaktpunkt for Det Europæiske Retlige Netværk, og det er i justitsministeriet.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 11/04/2017

Om netværket - Portugal


Kontaktpunkt

Portugal har udpeget et kontaktpunkt for Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område). Kontaktpunktet er en dommer udpeget af det øverste retsråd (Conselho Superior da Magistratura) efter en udvælgelsesprøve.

Det nationale netværk

Det nationale netværk er sammensat af: centrale myndigheder i overensstemmelse med EU-retsakter, andre internationale retsakter, som Portugal har tiltrådt, eller nationale retsforskrifter om samarbejde på det civil- og handelsretlige område, administrative myndigheder, der varetager opgaver inden for samarbejdet på det civil- og handelsretlige område, og faglige sammenslutninger, som repræsenteret juridiske erhverv, der er direkte beskæftiget med håndhævelsen af internationale retsakter og EU-retsakter om samarbejde på det civil- og handelsretlige område.

Det nationale netværk omfatter ikke forbindelsesdommere eller sagkyndige.

Nationale medlemmer af netværket

Ud over kontaktpunktet har det nationale netværk 12 medlemmer:

 • Generaldirektoratet for retspolitik (Direcção-Geral da Política de Justiça)
 • Generaldirektoratet for retspleje (Direcção-Geral da Administração da Justiça)
 • Generaldirektoratet for fængselsvæsen og reintegration (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
 • Institut for registrering og notarialanliggender (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.)
 • Institut for finansforvaltning og retsinfrastruktur (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)
 • Rådet for fredsdommere (Conselho dos Julgados de Paz)
 • Socialsikringsinstituttet (Instituto de Segurança Social, I.P.)
 • Kommissionen for beskyttelse af ofre (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • En dommer fra det internationale Haagnetværk af dommere i Haag
 • Advokatsamfundet (Ordem dos Advogados)
 • Sammenslutningen af advokater og retshåndhævende embedsmænd (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)
 • Notarsammenslutningen (Ordem dos Notários)

De centrale myndigheder

Blandt de nationale medlemmer, der er nævnt ovenfor, er de centrale myndigheder eller enheder, der er ansvarlige for at udføre visse opgaver i henhold til EU-lovgivningen, følgende:

Generaldirektoratet for retspleje – justitsministeriet (Ministério da Justiça)

 • Forordning (EF) nr. 4/2009 af 18.12.2008.
 • Forordning (EF) nr. 1393/2007 af 13.11.2000.
 • Forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28.5.2001.
 • Haagerkonventionen af 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile og kommercielle spørgsmål
 • Haagerkonventionen af 1970 om bevisoptagelse i udlandet i sager om civile eller kommercielle spørgsmål
 • Haagerkonventionen af 2007 om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag til familiemedlemmer
 • New York-konventionen af 1956 om inddrivelse af underholdsbidrag i udlandet

Generaldirektoratet for fængselsvæsen og reintegration – justitsministeriet

 • Forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27.11.2003.
 • Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser
 • Haagerkonventionen af 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn

Institut for registrering og notarialanliggender - justitsministeriet

 • Forordning (EF) nr. 650/2012 af 4.7.2012.

Socialsikringsinstituttet – ministeriet for solidaritet og social sikkerhed

 • Direktiv 2003/8/EF af 27.1.2003.

Kommissionen for beskyttelse af ofre – justitsministeriet

 • Direktiv 2004/80/EF af 29.4.2004.

Anklagemyndigheden

 • Haagerkonventionen af 2000 om international beskyttelse af voksne

Koordinering af det nationale netværk i en decentraliseret struktur

I Portugal er det nationale netværk ikke hierarkisk opbygget. Den samordning, der foretages af kontaktpunktet, er baseret på et frivilligt samarbejde mellem de nationale medlemmer. De nationale medlemmer deltager i kvartalsvise møder, der arrangeres af kontaktpunktet. Hvis anvendelsen af EU-lovgivningen kræver tilpasninger af det nationale system, afholdes der kun møder for de berørte nationale medlemmer.

Netværket omfatter ikke sagkyndige. Hvis der er behov for en udtalelse fra en sagkyndig om et konkret spørgsmål, anmoder kontaktpunktet den mest relevante nationale myndighed om at samarbejde på frivillig og uformel basis. Kontaktpunktet opfordrer jævnligt alle nationale medlemmer til at samarbejde på deres specifikke civil- og handelsretlige kompetence- og ansvarsområder.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 09/11/2020

Om netværket - Rumænien


Netværket af lokale kontaktpersoner for international gensidig retshjælp (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) blev oprettet i 2001 i medfør af en bekendtgørelse fra justitsministeriet, der er baseret på modellen for Det Europæiske Retlige Netværk. I marts 2004 blev netværket på grundlag af to bekendtgørelser fra justitsministeriet reorganiseret i to specialiserede netværk, nemlig det rumænske retlige netværk for straffesager (Reţeaua Judiciară Română în materie penală) — der svarer til Det Europæiske Retlige Netværk på det strafferetlige område — og det rumænske retlige netværk for civile sager og handelssager (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială) — der svarer til Det Europæiske Retlige Netværk på det civil‑ og handelsretlige område. De to netværk blev efterfølgende reorganiseret i 2005, 2007, 2010, 2014, 2016 og 2019 som følge af ændringer i den relevante EU-lovgivning og personaleændringer i det nationale retssystem.

Den sidste opdatering blev gennemført ved justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1929/C af 29. maj 2014 i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 568/2009/EF af 18. juni 2009 om ændring af Rådets beslutning 2001/470/EF af 28. maj 2001. Bekendtgørelsen blev udformet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 123/2007 om visse foranstaltninger til styrkelse af det retlige samarbejde med EU-medlemsstaterne, der blev godkendt med ændringer ved lov nr. 85/2008.

Det rumænske retlige netværk for civile sager og handelssager svarer til Det Europæiske Retlige Netværk på det civil‑ og handelsretlige område på nationalt plan.

Rumænien har udpeget to nationale kontaktpunkter for Det Europæiske Retlige Netværk på det civil‑ og handelsretlige område, der henhører under justitsministeriet. Dette sikrer varetagelsen af de opgaver, der henhører under Det Europæiske Retlige Netværk på det civil‑ og handelsretlige område.

Det fremgår af artikel 6, at det rumænske retlige netværk for civile sager og handelssager er sammensat af en dommer fra afdeling I (civile sager) og en dommer fra afdeling II (civile sager — tidligere handelssager) ved kassationsdomstolen (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), en dommer fra både afdeling I (civile sager) og afdeling II (civile sager — tidligere handelssager) ved appeldomstolene, en dommer fra de enkelte særlige domstole/børne‑ og familieafdelingen, der er specialiseret i civile sager vedrørende internationale barnebortførelser og tildeling af erstatning til ofre for strafbare handlinger, embedsmænd fra direktoratet for folkeret og retligt samarbejde, der ligeledes varetager justitsministeriets opgaver som den centrale myndighed for internationalt retligt samarbejde på det civil‑ og handelsretlige område, og en udpeget repræsentant fra de enkelte faglige sammenslutninger af notarer, fogeder og advokater i Rumænien. De nationale kontaktpunkter for Det Europæiske Retlige Netværk på det civil‑ og handelsretlige område er fuldgyldige medlemmer af det rumænske retlige netværk for civile sager og handelssager.

De dommere, som er medlemmer af det rumænske retlige netværk, er udpeget ved beslutning truffet af det øverste retsråd (Consiliul Superior al Magistraturii).

Siden 2001 har justitsministeriets direktorat for international ret og retligt samarbejde arrangeret en lang række seminarer og arbejdsmøder for medlemmerne i netværkene ved brug af egne midler (justitsministeriets budget). Siden 2007 er sådanne arrangementer blev afholdt under mere end 15 europæiske programmer finansieret af Europa-Kommissionen. Repræsentanter fra det rumænske retlige netværk deltager desuden jævnligt i Det Europæiske Retlige Netværks møder.

Medlemmerne af det rumænske retlige netværk for civile sager og handelssager er opført i bilaget til bekendtgørelse nr. 4008/C af 9. oktober 2019. Bilaget er en integreret del af bekendtgørelsen.

Medlemmer af det rumænske retlige netværk for civile sager og handelssager, dommere ved kassationsdomstolen, appeldomstolene, særlige domstole/børne‑ og familieafdelingen ved retten i Bukarest (forbindelsesdommere i det internationale Haagnetværk i henhold til Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser og dommere i erstatningsnævnet for ofre for forbrydelser):

Kassationsdomstolen

Nina-Ecaterina Grigoraș, afdeling I — civile sager

Andreia-Liana Constanda, afdeling I — civile sager

Roxana Popa, afdeling II — civile sager

Appelretten i Alba Iulia

Cristina Gheorghina Nicoară, afdeling I — civile sager

Nicolae Durbacă, afdeling II — civile sager

Appelretten i Bacău

Cristina-Mădălina Radu, afdeling I — civile sager

Loredana Albescu, afdeling II — civile sager, handels‑ og forvaltningsretlige sager

Appelretten i Braşov

Cristina Ștefăniță, børne‑ og familiedomstolen, afdelingen for arbejdsretlige sager og sager om social sikring

Elena-Clara Ciapă, afdelingen for civile sager

Simona Petrina Gavrilă, afdelingen for civile sager

Gabriel Ștefăniță, afdelingen for civile sager, børne‑ og familiedomstolen, afdelingen for arbejdsretlige sager og sager om social sikring

Børne‑ og familiedomstolen i Braşov (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei Iacuba

Appelretten i Bukarest

Antonela Brătuianu, afdeling IV — civile sager

Ştefan Cmeciu, afdeling V — civile sager

Felix Lucian Șalar, afdeling VI — civile sager

Romeo Glodeanu, afdeling V — civile sager

Bogdan Cristea, afdeling VIII — afdelingen for handels‑ og forvaltningsretlige sager

Retten i Bukarest

Andreea Florina Mateescu, afdeling V — civile sager (forbindelsesdommer i det internationale Haagnetværk i henhold til Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser)

Anca Magda Voiculescu, afdeling IV — civile sager (forbindelsesdommer i det internationale Haagnetværk i henhold til Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser)

Luminița Târțău, afdeling I — straffesager, erstatningsnævnet for ofre for forbrydelser

Appelretten i Cluj

Denisa-Livia Băldean, retspræsident

Axente-Irinel Andrei, retspræsident for afdeling II — civile sager, handels‑ og forvaltningsretlige sager

Appelretten i Constanţa

Daniela Petrovici, afdeling I — civile sager

Ecaterina Grigore, afdeling II — civile sager, handels‑ og forvaltningsretlige sager

Appelretten i Craiova

Adina-Georgeta Ponea, retspræsident

Lotus Gherghină, afdeling II — civile sager

Appelretten i Galaţi

Aneta-Luminița Cristea, afdeling I — civile sager

Cosmin-Răzvan Mihăilă, afdeling II — civile sager

Andreea Arhip, afdeling II — civile sager

Alexandru Bleoancă, afdeling II — civile sager

Appelretten i Iaşi

Claudia Antoanela Susanu, afdelingen for civile sager

Elena Crizantema Panainte, afdelingen for arbejdsretlige sager og sager om social sikring

Alina Gianina Prelipcean, afdelingen for handels‑ og forvaltningsretlige sager

Appelretten i Oradea

Dorina Mihaela Bereș, afdeling I — civile sager

Marcela Filimon, afdeling II — civile sager, handels‑ og forvaltningsretlige sager

Appelretten i Piteşti

Corina Pincu Ifrim, afdeling I — civile sager

Dumitru Văduva, afdeling II — civile sager, handels‑ og forvaltningsretlige sager

Mariana Vârgă, afdelingen for civile sager, retten i Argeș

Elena Cristina Lungu, afdelingen for civile sager, retten i Vâlcea

Appelretten i Ploieşti

Andra Corina Botez, retspræsident

Adriana Maria Radu, afdeling I — civile sager

Aida Liliana Stan, afdeling II — civile sager, handels‑ og forvaltningsretlige sager

Appelretten i Suceava

Ştefania Fulga Anton, afdeling I — civile sager

Daniela Mitrea Muntea, afdeling II — civile sager, handels‑ og forvaltningsretlige sager

Appelretten i Târgu Mureş

Andreea Ciucă, afdeling II — civile sager, handels‑ og forvaltningsretlige sager

Loredana Berindean, retspræsident, afdeling I — civile sager, retten i første instans i Târgu Mureș

Appelretten i Timişoara

Cristian Pup, afdeling I — civile sager

Ștefan Lucaciuc, afdeling II — civile sager

Florin Moţiu, afdeling II — civile sager

Medlemmer af det rumænske retlige netværk for civile sager og handelssager — nationale kontaktpunker for Det Europæiske Retlige Netværk på det civil‑ og handelsretlige område

Justitsministeriet

Viviana Onaca, direktør i direktoratet for international ret og retligt samarbejde

Ioana Burduf, p.s.j.a.j.p. (ansat med juridisk uddannelse svarende til dommere og anklagere), direktoratet for international ret og retligt samarbejde

Medlemmer af det rumænske retlige netværk på det civil‑ og handelsretlige område, der varetager opgaver under justitsministeriet, som er den centrale myndighed inden for internationalt retligt samarbejde, og varetager sekretariatsfunktionen for netværket

Camelia Tobă, p.s.j.a.j.p. (ansat med juridisk uddannelse svarende til dommere og anklagere), direktoratet for international ret og retligt samarbejde

Flavius George Păncescu, p.s.j.a.j.p. (ansat med juridisk uddannelse svarende til dommere og anklagere), direktoratet for international ret og retligt samarbejde

Medlemmer af det rumænske retlige netværk for civile sager og handelssager — en repræsentant udpeget af hver af formændene for de nationale sammenslutninger af notarer, fogeder og advokatsamfund i Rumænien

Octavian Rogojanu, notar, sekretær for rådet for den rumænske sammenslutning af notarer

Constantin Adrian Stoica, foged, sammenslutningen af fogeder i Rumænien

Costea-Corin C. Dănescu, advokat, sammenslutningen af advokater i Rumænien


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 15/01/2021

Om netværket - Slovenien


Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område (EJN) opererer i Slovenien gennem tre kontaktpunkter og 16 netværksmedlemmer.

Kontaktpunkterne er tilknyttet justitsministeriet. Kontaktpunkternes arbejde kan derfor harmoniseres og koordineres i det daglige.

De 11 distriktsdomstole i Slovenien har kompetence til at yde international retshjælp i civile sager og handelssager. Slovenien har derfor i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, litra d), i Rådets beslutning af 28. maj 2001 om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område udpeget en repræsentant fra hver distriktsdomstol som medlem af EJN. Slovenien har derudover udpeget to specialiserede netværksmedlemmer (dommere), som har indgående kendskab til det retlige samarbejde i familieretlige sager. Den ene dommer beklæder en stilling ved distriktsdomstolen, og den anden er ansat i justitsministeriet.

Med ændringen af rådets afgørelse om oprettelse af EJN i 2009 blev det muligt at samarbejde med andre juridiske erhverv i EJN. Siden 2011 har det slovenske notarkammer (Notarska zbornica Republike Slovenije), det slovenske advokatsamfund (Odvetniška zbornica Republike Slovenije) og det slovenske fogedkammer (Zbornica izvršiteljev Slovenije) ligeledes været medlemmer af netværket.

Inddragelsen af dommere og andre juridiske erhverv i EJN er vigtigt for opnåelsen af målsætningerne for EJN, da der herved sikres et direkte samarbejde mellem dommere og andre juridiske erhverv, hvilket er vigtigt for en smidigere afgørelse af konkrete retssager.

Kontaktpunkterne og EJN-medlemmerne kommunikerer ofte og efter behov med hinanden, herunder pr. e-mail, telefon og ansigt til ansigt, og de mødes på årlige møder på nationalt plan.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 01/02/2017

Om netværket - Slovakiet


Netværket omfatter:

 1. Det centrale kontaktpunkt, der er sammensat af to repræsentanter fra justitsministeriet (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky), der er tilknyttet kontoret for international privatret (Odbor medzinárodného práva súkromného), som henhører under folkeretsdepartementet (Sekcia medzinárodného práva). Alle forespørgsler på området sendes til det centrale kontaktpunkt.
 2. Retternes kontaktpunkter: en dommer eller retsassessor fra hver distriktsret (okresný súd), fra hver regionalret (krajský súd) og fra højesteret (Najvyšší súd).
 3. Kontaktpunkter ved de faglige organisationer.
 4. To kontaktpunkter ved Centret for international retsbeskyttelse af børn og unge (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže).
 5. En forbindelsesdommer med speciale i familieret.

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 26/01/2021

Om netværket - Finland


Finske kontaktpunkter

Kontaktpunktet i Finland består af to udpegede embedsmænd, der arbejder i justitsministeriets kontor for internationale retsanliggender. Kontaktpunktet er tilknyttet et kontor, der fungerer som centralmyndighed for en række EU-retsforskrifter og internationale konventioner på det civil- og strafferetlige område. Ud over arbejdet i netværket varetager kontaktpunktet centralmyndighedsopgaver og andre opgaver i relation til det civilretlige samarbejde.

Kontaktpunktet har en særskilt e-mailadresse for domstole og andre judicielle og administrative myndigheder, der varetager opgaver inden for samarbejdet på det civil- og handelsretlige område, og som har brug for praktisk hjælp til at løse problemer i forbindelse med grænseoverskridende sager.

Kontaktpunktet samarbejder aktivt med nationale retsmyndigheder, advokater og andre juridiske erhverv. Kontaktpunktet har bl.a. til opgave at formidle oplysninger om EU-retten på det civil- og handelsretlige område og om dens anvendelse i praksis og at arrangere kurser om dertil knyttede emner. Kontaktpunktet hjælper ligeledes de nationale retsinstanser med at løse problemer i forbindelse med grænseoverskridende anmodninger om retshjælp og er aktivt involveret i relevante netværk og arbejdsgrupper.

Det finske advokatsamfund er udpeget som medlem af netværket i henhold til artikel 2, stk. 1, litra e), i afgørelsen om oprettelse af netværket.

Ud over kontaktpunktet og det finske advokatsamfund deltager medlemmerne af det finske civilretlige netværk i netværket (se nærmere nedenfor).

Det finske nationale netværk for grænseoverskridende civile sager

I 2016 blev der etableret et nationalt netværk for grænseoverskridende civile sager i Finland.

Det nationale netværks opgaver omfatter udveksling og kommunikation af oplysninger om europæisk civilret og dertil knyttede informationskilder mellem det europæiske retlige netværk og de finske retsmyndigheder og andre aktører inden for retsvæsenet.

Repræsentanter for førsteinstansretterne, appeldomstolene, de retshåndhævende myndigheder, den kompetente retshjælpsmyndighed, det finske advokatsamfund og justitsministeriet er udpeget som medlemmer af det nationale netværk. Koordinationen af netværket varetages af netværkets kontaktpunkt i Finland.

Det nationale netværk mødes to gange om året. Repræsentanterne for det nationale netværk deltager også i det europæiske retlige netværks møder og arbejde.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/10/2020

Om netværket - Sverige


Sverige har udnævnt en person, der arbejder i enheden for procesret og domstolsspørgsmål i justitsministeriet, som kontaktpunkt for Det Europæiske Retlige Netværk for civil- og handelssager, samt en person, der arbejder i den kriminalpolitiske enhed i justitsministeriet, som kontaktpunkt for e-Justice-portalen.

De svenske medlemmer af netværket er den svenske domstolsstyrelse, det svenske advokatsamfund, den svenske retshåndhævende myndighed (Kronofogden), den svenske socialsikringsmyndighed (Försäkringskassan), myndigheden for familieret og forældreskabsstøtte (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) og den svenske myndighed for kompensation og støtte til ofre for kriminalitet (Brottsoffermyndigheten) samt to centrale myndigheder (enheden for strafferetssager og internationalt retssamarbejde i justitsministeriet og enheden for konsulære og civilretlige anliggender i udenrigsministeriet).


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 12/12/2017

Om netværket - England og Wales


Kontaktpunkter

Der er et centralt kontaktpunkt for hver af Det Forenede Kongeriges fire retskredse. Da disse kontaktpunkter dækker hver sit kompetenceområde, er der ingen overlapning i deres arbejde, idet de hver især har eneansvaret for netværket i deres retskreds. Forespørgsler via EJN bør stiles til det relevante kontaktpunkt for den berørte domstol.

Kontaktpunktet for England og Wales arbejder for justitsministeriet (Ministry of Justice) i London. Kontaktpunktet assisteres af én ansat og kan anmode om bistand fra en række øvrige kolleger i forbindelse med opgaver, der vedrører netværket. Arbejdet med netværket kombineres med andre opgaver.

EJN i England og Wales

Der findes ikke noget formelt netværk i England og Wales. Der er dog i justitsministeriet oprettet et netværk af sagkyndige inden for bestemte politikområder, som kontaktpunktet kan henvende sig til for at få svar på spørgsmål, der dukker op.

Der er også etableret kontakter i andre relevante ministerier, som kontaktpunktet kan rette henvendelse til for rådgivning og besvarelse af spørgsmål, der falder ind under ministeriets ansvarsområder. Kontaktpunktet har også et tæt samarbejde med andre, som deltager i netværket for England og Wales, bl.a. en række dommere med speciale inden for særlige retsområder eller med ansvar for internationalt samarbejde – navnlig lederen af justitskontoret for International Family Law og Senior Master, som er dommer med ansvar for forordninger om forkyndelse og bevisoptagelse.

Alle, som deltager i netværket og det uformelle tværministerielle netværk, kan kontaktes via e-mail. Alle inden for justitsministeriet og Her Majesty's Courts and Tribunals Service har adgang til et intranet, der kan benyttes til at formidle information inden for netværket, og dommere kan også kontaktes via e-mail. Information om netværket er også lagt ud på domstolenes intranet for England og Wales.

Kontaktpunktet sørger for, at relevante politiske, administrative eller retslige sagkyndige høres før relevante møder i netværket, og at mødenotater og relevante handlingspunkter formidles efter behov.

Kontaktpunktet deltager i International Family Law Committee, der består af erfarne familieretsdommere, advokater, akademikere og de relevante centrale myndigheder i England og Wales. De mødes hver fire gange om året og udveksler bl.a. informationer om nyere EU-lovgivning og netværkets aktiviteter. Kontaktpunktet har desuden deltaget i en række møder med udvalget Lord Chancellor's Advisory Committee on Private International Law. Udvalget består af erfarne dommere og akademikere og rådgiver justitsministeriet med hensyn til EU-forslag inden for samarbejde på det civilretlige område.

Kontaktpunktet har også regelmæssig kontakt med både Bar Council og Law Society of England and Wales, som er de instanser der repræsenterer henholdsvis barristers og solicitors, samt Det Forenede Kongeriges repræsentanter for ECC-Net, som har ansvaret for alle retskredse i Det Forenede Kongerige. Der er også tidligere afholdt møder med kontaktpunkter i UK SOLVIT.

Formidling af oplysninger

Der er ikke noget nationalt websted for EJN i England og Wales. Oplysninger formidles via andre eksisterende websteder, bl.a., som nævnt ovenfor, domstolenes intranet. Kontaktpunktet har imidlertid samarbejdet med andre i forbindelse med formidling af forskellige oplysningskilder, herunder på webstedet for Her Majesty's Courts og Tribunals Service i forbindelse med oplysninger til borgerne om, hvordan grænseoverskridende krav anlægges eller behandles – navnlig i forbindelse med det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument, den europæiske betalingspåkravsprocedure og forordningen om europæiske småkrav. Kontaktpunktet har også samarbejdet med ECC-Net i Det Forenede Kongerige, som har udarbejdet en vejledning til forordningen om europæiske småkrav. Mulighederne for at skabe opmærksomhed om EJN og siderne på e-justice-portalen er benyttet på relevante møder og konferencer og i relevante publikationer.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 02/02/2021

Om netværket - Nordirland


Kontaktpunkter

Der er et centralt kontaktpunkt for hver af Det Forenede Kongeriges fire retskredse. Da disse kontaktpunkter dækker hver sit kompetenceområde, er der ingen overlapning i deres arbejde, idet de hver især har eneansvaret for netværket i deres retskreds. Forespørgsler via EJN bør stiles til det relevante kontaktpunkt for den berørte domstol.

Kontaktpunktet arbejder for Justitsministeriet i Nordirland (Northern Ireland Department for Justice). Kontaktpunktet arbejder ikke fuld tid med netværkets sager men kan få hjælp og bistand fra en række kolleger inden for operationelle og politiske områder i forbindelse med opgaver, der vedrører netværket. Arbejdet med netværket kombineres med en række andre opgaver.

EJN i Irland

Der findes ikke noget formelt netværk i Nordirland. Der er dog i justitsministeriet oprettet et netværk af sagkyndige inden for bestemte politikområder. Kontaktpunktet har også etableret en række forbindelser til andre relevante ministerier, til hvem henvendelser, der falder uden for kontaktpunktets departements regi, kan rettes. Eftersom Nordirland er et lille land, har kontaktpunktet etableret et godt netværk af interne kontakter, som kan bistå ved de fleste henvendelser og oplysningsanmodninger, der modtages.

Den mest effektive måde at sende anmodninger og oplysninger på er via e-mail. Det giver mulighed for, at meddelelser kan fremsendes hurtigt og i deres helhed, navnlig til eksterne kontaktpunkter, for at sikre, at de relevante medarbejdere har de nødvendige oplysninger for at kunne bistå dem med at besvare henvendelser.

Kontaktpunktet sørger for, at relevante politiske, administrative eller retslige sagkyndige høres, når henvendelser modtages, og før relevante møder i netværket. Mødenotater og relevante handlingspunkter formidles efter behov.

Formidling af oplysninger

Der er ikke noget nationalt websted for EJN i Nordirland. Oplysninger formidles via andre eksisterende websteder. Der henvises i stigende grad til e-justice-portalen. Kontaktpunktet har samarbejdet med andre, som formidler oplysninger, herunder Northern Ireland Courts and Tribunals Service (Link åbner i nyt vinduehttps://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals), da dens offentlige websted indeholder oplysninger vedrørende netværkets arbejde, som f.eks. oplysninger om tvangsfuldbyrdelse af udenlandske afgørelse, europæiske småkrav og den europæiske betalingspåbudsprocedure m.v. Den nordirske regerings websted (Link åbner i nyt vinduehttp://www.nidirect.gov.uk) indeholder også oplysninger om den europæiske småkravsprocedure.

Mulighederne for at skabe opmærksomhed om EJN og siderne på e-justice-portalen er benyttet på relevante møder og konferencer og i relevante publikationer.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 03/02/2021

Om netværket - Skotland


Kontaktpunkter

Der er et centralt kontaktpunkt for hver af Det Forenede Kongeriges fire retskredse. Da disse kontaktpunkter dækker hver sit kompetenceområde, er der ingen overlapning i deres arbejde, idet de hver især har eneansvaret for netværket i deres retskreds. Forespørgsler via EJN bør stiles til det relevante kontaktpunkt for den berørte domstol.

Kontaktpunktet for Skotland arbejder for den skotske regerings EU-kontor i Bruxelles. Kontaktpunktet kan få hjælp og bistand fra en række kolleger i forbindelse med opgaver, der vedrører netværket. Arbejdet med netværket kombineres med andre opgaver.

EJN i Skotland

Der findes ikke noget formelt netværk i Skotland. Der er dog i direktoratet for forfatningsret oprettet et netværk af sagkyndige inden for bestemte politikområder. Kontaktpunktet kan henvende sig til disse kolleger for at få svar på specifikke spørgsmål.

Der er også etableret kontaktpunkter andre steder i den skotske regering. Kontaktpunktet retter henvendelse til disse personer for rådgivning eller svar på spørgsmål vedrørende deres arbejde. Kontaktpunktet samarbejder også med andre uden for regeringen, hvis det er relevant. Eksempler herpå er Law Society of Scotland og Faculty of Advocates, som er faglige organisationer for henholdsvis jurister og advokater. Kontaktpunktet har også etableret forbindelser med det repræsentative organ for fogedretterne, Society of Messengers at Arms and Sheriff Officers (SMASO).

Den mest almindelige måde at søge adgang til og udveksle oplysninger på er via e-mail. Kontaktpunktet har også deltaget i fysiske møder.

Kontaktpunktet sørger for, at relevante politiske, administrative eller andre sagkyndige høres før relevante møder i netværket. Mødenotater og relevante handlingspunkter formidles efter behov.

Formidling af oplysninger

Der er ikke noget nationalt websted for EJN i Skotland. Oplysninger formidles via andre eksisterende websteder. Der henvises i stigende grad til e-Justice-portalen. Kontaktpunktet har samarbejdet med andre, som formidler oplysninger, herunder Scottish Courts and Tribunals Service (SCTS). På Link åbner i nyt vindueSCTS's websted findes vejledning til borgere om grænseoverskridende krav – navnlig i forbindelse med det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument, den europæiske betalingspåkravsprocedure og forordningen om europæiske småkrav. Mulighederne for at skabe opmærksomhed om EJN og siderne på e-justice-portalen er benyttet på relevante møder og konferencer og i relevante publikationer.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 03/02/2021