O síti

Vnitrostátní informace a kontaktních místech a fungování EJS (občanské a obchodní věci)


Co je to EJS (občanské a obchodní věci)?

V Evropské unii existuje velké množství různých vnitrostátních právních systémů a jejich různorodost, společně s novými právními předpisy Unie, vedla k potřebě poskytnout prostřednictvím zvláštní sítě podporu a informace orgánům, které se zabývají přeshraničními věcmi. Tyto věci se mohou týkat obchodních, spotřebitelských či pracovněprávních sporů, rozvodů, péče o děti či dědictví. Síť spojuje vnitrostátní orgány odpovědné za pomoc místním soudům a byla zřízena, aby zjednodušila justiční a právní spolupráci mezi členskými státy. EJS (občanské a obchodní věci) byla zřízena Odkaz se otevře v novém okně.rozhodnutím Rady 2001/470/ES ze dne 28. května 2001 a začala fungovat dne 1. prosince 2002. Právní základ byl jednou pozměněn, a to v roce 2009 (Odkaz se otevře v novém okně.konsolidovanou verzi naleznete zde). Na EJS (občanské a obchodní věci) se podílejí všechny členské státy kromě Dánska.

Odkaz se otevře v novém okně.Infografiku k Evropské soudní síti najdete zde!

Cíle EJS (občanské a obchodní věci)

Od svého zřízení je EJS (občanské a obchodní věci) významným nástrojem poskytujícím podporu při provádění nástrojů EU v oblasti občanskoprávního soudnictví v každodenní právní praxi. Zjednodušuje a podporuje vztahy mezi vnitrostátními justičními orgány prostřednictvím kontaktních míst v každém členském státě, čímž napomáhá snazšímu vyřešení přeshraničních věcí. Tato spolupráce mezi jednotlivými orgány má být nápomocna lidem, jichž se týkají přeshraniční občanskoprávní a obchodní soudní věci.

Kdo jsou členové EJS (občanské a obchodní věci)?

Síť zahrnuje více než 500 členů z pěti níže uvedených kategorií. V každém členském státě se nachází alespoň jedno kontaktní místo.

Síť se skládá z(e):

 • kontaktních míst určených členskými státy;
 • subjektů a ústředních orgánů stanovených právními předpisy Unie nebo mezinárodními nástroji, jichž se účastní členské státy, nebo vnitrostátními právními předpisy o justiční spolupráci v občanských a obchodních věcech;
 • styčných soudců příslušných pro spolupráci v občanských a obchodních věcech;
 • dalších soudních nebo správních orgánů příslušných pro justiční spolupráci v občanských a obchodních věcech, jejichž členství v síti považuje za účelné členský stát, ke kterému patří;
 • profesních komor zastupujících příslušníky právnických profesí, kteří se přímo podílejí na uplatňování práva Unie a mezinárodních nástrojů v občanských a obchodních věcech na vnitrostátní úrovni v členských státech.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace: 20/11/2019

O síti - Belgie


Kontaktní místa a belgičtí členové sítě

Belgie určila dvě kontaktní místa. Jedním z nich je soudce (magistrat) u kasačního soudu, který koordinuje vztahy sítě s jejími členy – soudci (magistrats); druhým je úředník belgického federálního ministerstva spravedlnosti (Service public fédéral Justice), který pracuje v odboru mezinárodní justiční spolupráce v občanských věcech.

Belgická síť v současnosti čítá 15 soudců (magistrats), kteří jsou členy v souladu s ustanovením čl. 2 odst. 1 písm. d) rozhodnutí Rady 2001/470/ES. Pro každý obvod odvolacího soudu jsou určeni tři až čtyři soudci, kteří se jednotlivě specializují na rodinné právo, obchodní právo, nebo na procesní právo. Tito soudci jsou ze soudů různého stupně (odvolací soud, soudy prvního stupně, obchodní soudy a smírčí soudy).

Podle čl. 2 odst. 1 písm. d) uvedeného rozhodnutí je členem belgické sítě také zástupce Národní rady vedoucích soudních tajemníků (Conseil national des greffiers en chef).

Belgie dále určila čtyři zástupce z právnických profesí jako členy sítě podle čl. 2 odst. 1 písm. e): jednoho zástupce notářů, jednoho zástupce soudních vykonavatelů (huissiers de justice) a dva zástupce advokátních komor (jednoho zástupce komory sdružující frankofonní a germanofonní advokáty (Ordre des barreaux francophones et germanophone) a jednoho zástupce asociace vlámských advokátů).

Je také zajištěna koordinace s jednotlivými ústředními orgány, které byly určeny v rámci různých nařízení (nařízení (ES) č. 2201/2003, nařízení (ES) č. 4/2009, nařízení (ES) č. 1393/2001 atd.).

Zároveň je navázán kontakt s belgickou sekcí Evropského spotřebitelského centra.

Způsoby fungování sítě

Komunikace většinou probíhá elektronicky. Informace od Evropské komise, a konkrétně od sekretariátu, se členům většinou předávají prostřednictvím jednoho z kontaktních center. Členové se účastní setkání sítě v závislosti na jednotlivých tématech. Jednou za rok se navíc pořádá setkání belgických soudců, kteří jsou členy sítě.

Členové jsou pravidelně vyzýváni k tomu, aby sdělovali co nejširšímu publiku informace o nových právních předpisech či aby svým kolegům zasílali dotazníky. Obecně platí, že dokumenty vydané Evropskou komisí a užitečné internetové odkazy jsou široce distribuovány v rámci soudů. Někteří členové sítě jsou navíc zapojeni do vydávání informačního bulletinu o evropských právních předpisech (Eur-alert!).

Dále byla navázána spolupráce s Institutem vzdělávání v oblasti soudnictví (Institut de Formation judiciaire), díky níž se mohou kontaktní místa i členové sítě zapojit do přednášek v rámci kurzů, které tento institut organizuje a které se týkají nejnovějších evropských právních předpisů, zejména pak mechanismů evropské a mezinárodní justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech.

Co se týče řešení konkrétních otázek, které se týkají například obsahu zahraničních právních předpisů či průběhu řízení s přeshraničním dopadem, jsou kontakty zajišťovány v zásadě elektronicky na jedné straně mezi belgickým kontaktním místem a belgickým soudcem, který tyto otázky řešil v rámci probíhajícího řízení, a na druhé straně mezi kontaktními místy příslušných členských států.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 18/02/2021

O síti - Bulharsko


Národní justiční síť pro občanské a obchodní věci

Právní rámec Národní justiční sítě pro občanské a obchodní věci v Bulharské republice (dále jen „národní síť“) je stanoven v pravidlech činnosti (Pravila za deynostta), přijatých Nejvyšší justiční radou (Vissh sadeben savet) rozhodnutím ze dne 13. března 2018. Tato pravidla nahradila pravidla přijatá rozhodnutím ze dne 11. prosince 2014 a pozměněná rozhodnutím ze dne 19. března 2015.

Účelem národní sítě je poskytovat justičním orgánům nezbytnou pomoc při účinném vypracovávání, předávání a vyřizování žádostí o justiční pomoc, shromažďování a uchovávání statistik o mezinárodní právní spolupráci soudů v Bulharsku a spolupracovat s kontaktními místy Evropské justiční sítě a dalšími podobnými institucemi.

Soudcovská komora (Sadiyska kolegiya) Nejvyšší justiční rady odpovídá za fungování národní sítě, za její účast na vnitrostátních a mezinárodních projektech a za její spolupráci se všemi vnitrostátními či mezinárodními institucemi, organizacemi a subjekty, které působí v oblasti mezinárodní justiční pomoci. Ředitelství pro mezinárodní vztahy a protokol (Direktsiya Mezhdunarodna deynost i protokol) Nejvyšší justiční rady pomáhá a koordinuje výměnu informací mezi členy sítě, národními kontaktními místy a Soudcovskou komorou. Metodické vedení a koordinaci činnosti národní sítě zajišťuje Soudcovská komora prostřednictvím Výboru pro hodnocení a soutěže (Komisiya po atestiraneto i konkursite).

Doplněk

Uchazeči o členství v národní síti musí být soudci okresního a zemského soudu nebo odvolacího soudu, kteří splňují konkrétní kritéria z hlediska profesního postavení a mravní integrity, jazykových znalostí atd. Po výběrovém řízení jsou soudci národní sítě rozhodnutím Soudcovské komory Nejvyšší justiční rady jmenováni na dobu pěti let. Národní síť zahrnuje až sedm soudců z každého odvolacího okresu a až patnáct soudců ze sofijského odvolacího okresu. Ve výslovně stanovených případech je členství v síti ukončeno odůvodněným rozhodnutím Soudcovské komory Nejvyšší justiční rady, které navrhuje Výbor pro hodnocení a soutěže.

Kontaktní místa

Soudcovská komora Nejvyšší justiční rady jmenuje na návrh Výboru pro hodnocení a soutěže z řad členů sítě osoby zastávající funkci kontaktního místa: jedno kontaktní místo pro občanské věci a jedno kontaktní místo pro obchodní věci, a to na dobu pěti let.

Funkce

– Členové národní sítě pomáhají národním kontaktním místům, která jsou součástí Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci nebo jiných mezinárodních sítí pro právní spolupráci, a vnitrostátním soudcům při výkonu mezinárodní právní spolupráce.

– V rámci této pomoci jsou členové národní sítě povinni informovat, radit, koordinovat, je-li to nutné, a vykonávat další činnosti k usnadnění mezinárodní právní spolupráce v souladu s jurisdikcí příslušných justičních orgánů v Bulharsku. Členové národní sítě jsou v souladu s mezinárodními a evropskými právními předpisy povinni poskytnout pomoc, pokud o ni požádá kterýkoli vnitrostátní soudce, státní zástupce, vyšetřující soudce nebo zástupce ústředního vnitrostátního orgánu, jemuž byly svěřeny pravomoci.

– Členové národní sítě usnadňují organizování školení v oblasti mezinárodní právní spolupráce, které je poskytováno v okrese, v němž vykonávají své povinnosti.

– Členové národní sítě pomáhají soudcům při výkonu mezinárodní právní spolupráce v příslušném odvolacím okrese, za který jsou odpovědní.

– Členové národní sítě provádějí studie evropské a vnitrostátní judikatury a nastalých změn ve spolupráci v občanských a obchodních věcech a tyto studie popularizují a šíří.

– Členové národní sítě vypracovávají čtvrtletní výkazy o činnosti příslušného odvolacího okresu v souvislosti s prováděním práva Společenství, mezinárodního práva a mezinárodní právní spolupráce a zasílají tyto výkazy do nepřetržitě aktualizované databáze při Nejvyšší justiční radě. Dále poskytují národním kontaktním místům elektronickou verzi soudních listin v občanských a obchodních věcech vydávaných soudy v dotčeném odvolacím okrese při uplatňování práva EU, aby mohla být vedena vyžadovaná databáze.

– Plní též další úkoly stanovené Soudcovskou komorou Nejvyšší justiční rady, pokud je nezbytné poskytnout informace, provést studii, zajistit školení nebo vykonat jinou činnost týkající se mezinárodní právní spolupráce.

– Členové národní sítě vedou aktuální databázi kontaktních údajů (e-mailové adresy, jiné adresy pro korespondenci, telefonní čísla) a databázi judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie, která je zveřejněna na webových stránkách Nejvyšší justiční rady, v oddíle Justiční síť pro občanské a obchodní věci.

– Každý člen národní sítě vykonává své funkce v příslušném odvolacím okrese.

– Členové národní sítě se účastní každoroční schůze, která se koná v únoru a na které se přijímá zpráva o činnosti sítě za předchozí kalendářní rok; zprávu o činnosti vypracuje národní kontaktní místo na základě výročních zpráv o činnosti předložených členy do 15. ledna.

– Po účasti na pravidelných schůzích kontaktních míst Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci předloží účastníci zprávu Soudcovské komoře Nejvyšší justiční rady, která je zveřejněna na internetových stránkách Nejvyšší justiční rady, v oddíle Mezinárodní spolupráce – Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci, s cílem zajistit publicitu jejich činnosti.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 10/02/2021

O síti - Česká republika


Česká republika má v současné době 6 kontaktních bodů Evropské soudní sítě, z nichž 5 působí na Ministerstvu spravedlnosti v České republice a jeden v Bruselu (Stálé zastoupení ČR při EU).

Kontaktní body Evropské soudní sítě v České republice komunikují s kontaktními body v jiných členských státech Evropské unie, vyřizují dotazy soudů a notářů týkající se zjišťování informací o cizím právu a urgence vyřízení dožádání především dle nařízení č. 1206/2001 o dokazování a nařízení (ES) č. 1393/2007 o doručování a jiné dotazy.

V návaznosti na rozhodnutí Rady 2001/470/ES ze dne 28. května 2001 o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci byla v České republice v roce 2004 zřízena Vnitřní soudní síť (dále jako „Síť“) pro spolupráci ve věcech občanských a obchodních, která má za úkol zajišťovat účinné zapojení České republiky do Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci.

Členy Sítě jsou soudci, zástupci České advokátní komory, zástupci Notářské komory České republiky, zástupci Exekutorské komory České republiky, zástupci Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí, zástupci Evropského spotřebitelského centra, zástupci Právnické fakulty Univerzity Karlovy a určení pracovníci Ministerstva spravedlnosti.

Členové Sítě se podílejí zejména na činnosti Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci a na plnění úkolů z ní vyplývajících, na činnosti pracovních skupin a výborů Rady a Komise EU v občanských a obchodních věcech. Členové Sítě se vyjadřují k návrhům právních předpisů Evropských společenství a dalším návrhům týkajícím se soudní spolupráce ve věcech občanských a obchodních.

V současné době má Síť kolem 190 členů. Setkání všech členů Sítě jsou organizována Ministerstvem spravedlnosti jednou ročně. Do agendy setkání jsou zařazena aktuální témata týkající se především Evropské soudní sítě, fungování portálu evropské e-Justice a judikatury Soudního dvora EU. Členové Sítě mají na těchto setkáních jedinečnou příležitost setkat se osobně a vyměnit si praktické zkušenosti s aplikací unijních nástrojů.

Členům soudní sítě jsou distribuována kompendia a další publikace vypracované v rámci Evropské soudní sítě.

Členové sítě mohou neformálně komunikovat prostřednictvím e-mailů. Síť má vlastní e-mailový distribuční list (e-mailovou adresu), kam členové Sítě mohou zasílat dotazy a vyměňovat si zkušenosti. Ministerstvo spravedlnosti může prostřednictvím tohoto komunikačního kanálu rychle informovat členy Sítě o novinkách v oblasti justiční spolupráce v EU.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 25/02/2021

O síti - Německo


Vzhledem ke spolkovému uspořádání Německa existují vedle spolkového kontaktního místa Evropské soudní sítě (dále jen „sít“) také kontaktní místa jednotlivých zemí. Spolkové kontaktní místo je zřízeno na Spolkovém ministerstvu spravedlnosti. Zemská kontaktní místa jsou v závislosti na konkrétní organizační struktuře dané země zřízena buď při soudech (Bavorsko – Vrchní zemský soud Mnichov [Oberlandesgericht München], Brémy – zemský soud Brémy [Landgericht Bremen], Hamburk – okresní soud v Hamburku [Amtsgericht Hamburg], Hesensko – vrchní zemský soud ve Frankfurtu nad Mohanem [Oberlandesgericht Frankfurt am Main], Dolní Sasko – vrchní zemský soud v Celle [Oberlandesgericht Celle], Severní Porýní-Vestfálsko – vrchní zemský soud v Düsseldorfu [Oberlandesgericht Düsseldorf] a Sasko – vrchní zemský soud v Drážďanech [Oberlandesgericht Dresden]), nebo při ministerstvech spravedlnosti (Landesjustizministerium). V Německu je celkem 17 kontaktních míst sítě. Spolkové kontaktní místo je odpovědné, kromě odpovídání na příchozí dotazy a vyřizování odchozích dotazů, za koordinaci národní sítě a organizování akcí, jako je například Evropský den spravedlnosti či setkání se členy německé sítě.

Úkoly jsou mezi zemská kontaktní místa a spolkové kontaktní místo rozdělovány interně. Spolkové kontaktní místo zodpovídá za dotazy týkající se německého občanského či obchodního práva a organizace soudů. Dotazy týkající se konkrétních případů zodpovídá kontaktní místo v zemi, v níž se případ projednává. Všechna německá kontaktní místa mají nicméně stejný status – na každé z těchto 17 kontaktních míst je tedy možné se obrátit s jakýmkoliv dotazem a spolkové kontaktní místo může ve výjimečných případech rovněž poskytnout pomoc v souvislosti s konkrétním případem. Díky internímu systému rozdělování úkolů je zajištěno, že případem se bude zabývat to nejvhodnější kontaktní místo.

Kromě kontaktních míst jsou k dispozici čtyři soudci či soudkyně, kteří poskytují pomoc a podporu německým soudům v oblastech upravených nařízením (ES) č. 2201/2003 (nařízení Brusel IIa). Jejich povinnosti jsou rovněž interně přidělovány jednotlivým zemím. Dotazy ze stran veřejnosti mohou být podány ke kterémukoliv z těchto čtyř soudců. Jestliže je to nezbytné, osoba, která dotaz učinila, bude bezprostředně odkázána k nejvhodnějšímu pomocnému soudci, a to jednak na základě interního rozdělení úkolů, jednak jazykové vybavenosti, zvláštních kompetencí a odbornosti týkající se daného případu.

Za právní pomoc mezi Německem a Francií navíc zodpovídá styčná úřednice na francouzském ministerstvu spravedlnosti. Vyvstanou-li v jednotlivých případech problémy s francouzskými žádostmi o právní pomoc nebo je-li třeba zprostředkovat obsah francouzských právních předpisů, může být (kromě obvyklého postupu přes kontaktní místa) požádána o asistenci i německá styčná úřednice.

V souladu s čl. 2 odst. 1 písm. e) rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001 č. 2001/470/ES o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci ve znění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 568/2009/ES ze dne 18. června 2009 jmenovalo Německo Spolkovou advokátní komoru (Bundesrechtsanwaltskammer), Spolkovou notářskou komoru (Bundesnotarkammer), Komoru patentových právníků (Patentanwaltskammer), Německou advokátní komoru (Deutscher Anwaltverein), Sdružení německých soudních exekutorů (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) a nově v roce 2014 Sdružení německých soudních úředníků (Bund Deutscher Rechtspfleger) za členy sítě.

Mezi ostatní členy sítě v Německu patří ústřední orgány stanovené nařízením (ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (nařízení o doručování písemností) a nařízením (ES) č. 1206/2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (nařízení o dokazování). Tyto ústřední orgány a státní justiční aparát poskytují soudům aktuální informace o právní pomoci v občanskoprávních věcech. Přijímají rovněž dodatečná opatření a poskytují soudům podporu při doručování písemností a při dokazování v případech s přeshraničním prvkem. Kromě toho jsou ústřední orgán podle nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti (nařízení Brusel IIa) a ústřední orgán podle nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností (nařízení o vyživovacích povinnostech) také členy sítě.

Podrobnější informace o síti v Německu a seznam kontaktních údajů naleznete na stránkách Spolkového ministerstva spravedlnosti (Odkaz se otevře v novém okně.http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh)


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 11/01/2021

O síti - Estonsko


Národními kontaktními místy sítě jsou dva poradci na odboru mezinárodní soudní spolupráce ministerstva spravedlnosti, kteří zároveň vykonávají funkci představitele ústředního orgánu. Hlavní funkce kontaktních míst jsou následující:

 • zajistit, aby místní soudní orgány obdržely obecné informace o právních nástrojích Společenství a mezinárodních právních nástrojích v oblasti soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech,
 • poskytovat jiným kontaktním místům a orgánům, jakož i místním soudním orgánům svého členského státu informace nezbytné pro řádnou soudní spolupráci mezi členskými státy, a to za účelem pomoci při přípravě účinných žádostí o soudní spolupráci a navazování co nejvhodnějších přímých kontaktů,
 • poskytovat informace usnadňující uplatňování práva jiného členského státu, které je použitelné na základě nástroje Společenství nebo mezinárodního nástroje,
 • usilovat o vyřešení problémů, které mohou v souvislosti se žádostí o soudní spolupráci vyvstat,
 • usnadňovat koordinaci při zpracovávání žádostí o soudní spolupráci v dotčeném členském státě, zvláště pokud má být více žádostí soudních orgánů tohoto členského státu vyřízeno v jiném členském státě,
 • přispívat k obecné informovanosti veřejnosti prostřednictvím internetových stránek sítě o soudní spolupráci v občanských a obchodních věcech v rámci Evropské unie, o souvisejících právních nástrojích Společenství a mezinárodních právních nástrojích a o vnitrostátních právních předpisech členských států, zejména s ohledem na přístup ke spravedlnosti,
 • spolupracovat na organizaci setkání v rámci sítě a podílet se na nich,
 • asistovat při přípravě a aktualizaci informací pro veřejnost,
 • zajistit koordinaci mezi členy sítě na vnitrostátní úrovni,
 • každé dva roky vypracovat zprávu o svých činnostech, příp. včetně osvědčených postupů v rámci sítě, a předložit ji na setkání členů sítě a upozornit na možná zlepšení v rámci sítě.

Styčný soudce v rámci sítě je soudce krajského soudu v Harju, který zastupuje Estonsko rovněž v síti soudců zřízené Haagskou konferenci o mezinárodním právu soukromém. Úkolem styčného soudce je poskytovat soudním úředníkům poradenství v oblasti občanského a obchodního práva Evropské unie a sdílet v rámci sítě své zkušenosti s uplatňováním různých právních předpisů.

V roce 2011, když vstoupilo v platnost druhé rozhodnutí o Evropské soudní síti pro občanské a obchodní věci, které rozšířilo činnosti sítě na profesní sdružení, se v Estonsku staly členy Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci následující orgány:

 • Estonská komora soudních vykonavatelů a svěřenských správců v úpadkovém řízení zastupující soudní vykonavatele a svěřenské správce v úpadkovém řízení,
 • Estonská advokátní komora zastupující advokáty a notáře.

Na setkáních Komoru soudních vykonavatelů a svěřenských správců v úpadkovém řízení zastupují různí zástupci odborných a profesních subjektů, zatímco Estonskou advokátní komoru obvykle zastupuje její ředitel. Profesní sdružení jsou odpovědná za:

 • výměnu zkušeností a informací v souvislosti s účinným a praktickým uplatňováním právních nástrojů Společenství a mezinárodních právních nástrojů,
 • spolupráci při přípravě a aktualizaci informačních přehledů,
 • účast profesních sdružení na příslušných setkáních.

V závislosti na projednávaném tématu kontaktní místo přizve rovněž další vnitrostátní odborníky, aby na setkáních v rámci sítě přispěli svými zkušenostmi. Setkání se například zúčastnilo vedle styčného soudce i několik dalších soudců, zástupci ostatních ministerstev a Notářské komory, poradci Nejvyššího soudu, zástupci Rady na ochranu spotřebitele, členové fakulty na Univerzitě v Tartu atp.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 19/04/2021

O síti - Irsko


Kontaktní místa

V Irsku existují dva typy kontaktních míst. Jedním z nich jsou okresní a obvodní soudy (District a Circuit Courts), druhým pak jsou vyšší soudy, například Vrchní soud, Odvolací soud a Nejvyšší soud (High Court, Court of Appeal a Supreme Court). Kontaktní místa spolu úzce spolupracují na záležitostech, které se týkají sítě. Kontaktní místa v Irsku jsou soustředěna v Soudní službě v Dublinu. I když je každá jurisdikce samostatná, činnosti těchto kontaktních míst, která odpovídají výhradně za síť v jejich ředitelstvích, se vzájemně překrývají. Dotazy prostřednictvím Evropské justiční sítě (EJS) je nutné směrovat na příslušné kontaktní místo zřízené pro dotčenou jurisdikci. Kontaktní místa pracují v samostatných úřadech, ale v rámci ředitelství Soudní služby Irska v Dublinu. Práce sítě je kombinována s dalšími úkoly. Kontaktní místo ale může při řešení otázek sítě požádat o pomoc a asistenci další spolupracovníky. Kontaktní místa udržují pravidelný kontakt s členy EJS v Irsku prostřednictvím e-mailu, telefonu a osobních setkání, a to včetně ústředních orgánů; ředitele provozu Vrchního a Nejvyššího soudu a ředitele pro reformu a vývoj Soudní služby [členové uvedení v čl. 2 odst. 1 písm. d)]; a úředníků Ministerstva spravedlnosti a reformy práva [členové uvedení v čl. 2 odst. 1 písm. d)]. Kontaktní místa také pravidelně komunikují s pověřeným členem justice ohledně vývoje EJS.

Fungování EJS v Irsku

V Irsku neexistuje formální vnitrostátní síť.  Existuje zde síť osob, které jsou odborníky na určité oblasti politiky, a na ně se může kontaktní místo obracet s dotazy.

Kontaktní místo by mělo úzce spolupracovat s ostatními osobami, které jsou členy širší sítě v Irsku, mezi něž patří celá řada soudců s odbornou kvalifikací v konkrétních oblastech práva nebo s odpovědností za činnosti v rámci mezinárodního styku. Kontaktní místa lze kontaktovat e-mailem. Kontaktní místo zajišťuje, aby před příslušnými setkáními sítě byli konzultováni příslušní odborníci v oblasti politiky, správy a soudnictví a aby byly případně rozesílány zápisy ze setkání a příslušné body akčního plánu.

Kontaktní místo je dále v pravidelném kontaktu s Ministerstvem spravedlnosti, a to pokud jde o politické záležitosti, a s Ústředním orgánem pro péči o rodinu a přeshraniční otázky.

Poskytování informací

V Irsku není zřízena národní internetová stránka EJS. Informace jsou poskytovány prostřednictvím internetových stránek Soudní služby a jiných existujících stránek zřízených pro různá ministerstva v Irsku. Při sdělování různých zdrojů informací členským státům EJS a síti EJS spolupracuje kontaktní místo s ostatními osobami a dalšími ministerstvy.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 17/12/2020

O síti - Řecko


Struktura sítě

Počet kontaktních míst: Určeno bylo dvacet dva kontaktních míst. Devatenáct z nich jsou soudci, kteří jsou součástí vnitrostátní sítě a kteří souběžně vykonávají své soudní funkce. Ve třech případech se jedná o úředníky Ministerstva spravedlnosti, transparentnosti a lidských práv, konkrétně odboru mezinárodní justiční spolupráce v občanských a trestních věcech, které funguje jako ústřední orgán pro účely nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti (Brusel IIa) (jež doplňuje Haagskou úmluvu z roku 1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí), nařízení Rady (ES) č. 4/2009 (vyživovací povinnosti) a směrnice 2002/8/ES (právní pomoc) a rovněž jako ústřední orgán pro účely nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 (dokazování) a (ES) č. 1393/2007 (doručování soudních a mimosoudních písemností).

Vnitrostátní síť: Byla zřízena neformální vnitrostátní síť s centralizovanou strukturou, jejímiž hlavními součástmi jsou ústřední orgán, soudci z Atén a tři zástupci právnických povolání (sdružení advokátů, exekutorů a notářů). Odbor mezinárodní justiční spolupráce v občanských a trestních věcech odpovídá za sledování práce Evropské justiční sítě a koordinaci činnosti kontaktních míst na vnitrostátní úrovni, pokud jde o povinnosti Řecka v rámci EJS a obsah vyvěšený na portálu evropské e-justice. Vnitrostátní kontaktní místa v rámci sítě přispívají k vyhotovení informativních přehledů, aktualizaci formálních oznámení Řecka týkajících se právních předpisů EU o justiční spolupráci v občanských a obchodních věcech, vyplňování dotazníků pocházejících od EJS nebo jiných subjektů EU a odpovídání na dotazy ostatních kontaktních míst nebo orgánů v EU, které se týkají zejména uplatňování právních předpisů EU v Řecku.

Konají se pravidelné schůzky, které koordinuje odbor mezinárodní justiční spolupráce v občanských a trestních věcech, obvykle dvakrát až čtyřikrát ročně. Účelem těchto schůzek je výměna názorů, zkušeností a informací. Pořad jednání se zaměřuje většinou na témata projednávaná na schůzkách EJS na evropské úrovni, záležitosti, které se mohou vyskytnout při uplatňování právních předpisů EU (nařízení a směrnic) na vnitrostátní úrovni, a povinnosti Řecka v rámci EJS a portálu evropské e-justice, jak bylo zmíněno výše.

Šíření informací veřejnosti

Internetové stránky Ministerstva spravedlnosti, transparentnosti a lidských práv obsahují zvláštní odkaz na EJS. Probíhá práce za účelem aktualizace internetových stránek tak, aby poskytovaly úplný a jednoznačný popis úlohy a užitečnosti EJS v souvislosti s právními předpisy EU týkajícími se justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech.

Na vnitrostátní úrovni jsou informace o právních předpisech EU týkajících se občanských a obchodních věcí šířeny prostřednictvím distribuce tištěných materiálů EJS a pořádáním seminářů a jednodenních akcí v Aténách i ostatních řeckých městech, které se týkají vývoje evropských právních předpisů v oblasti justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech a jejich dopadu na vnitrostátní úrovni (členové vnitrostátní sítě se těchto akcí někdy účastní jako hlavní řečníci). Tyto akce se konají pod záštitou Ministerstva spravedlnosti a rovněž advokátních komor z celé země, Národní školy pro soudce, Státní legislativní rady, organizací působících v oblasti občanského a obchodního práva atd.

Evropský den spravedlnosti je jednodenní akce, která slouží k „zalarmování“ evropských právníků a zahájení dialogu o pokroku legislativních podnětů EU; v minulých letech se konal téměř každoročně, a to pod záštitou Ministerstva spravedlnosti, transparentnosti a lidských práv.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 11/12/2017

O síti - Španělsko


Fungování ESS ve Španělsku

Podle článku 33 zákona č. 16/2015 ze dne 7. července 2015, kterým se upravují status národního člena Španělska v Eurojustu, kompetenční spory, sítě mezinárodní justiční spolupráce a zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti vyslaní do zahraničí, spadá jmenování a odvolání španělských kontaktních míst pro sítě mezinárodní justiční spolupráce, na základě pravidel, podle nichž jsou zřízena, pod Ministerstvo spravedlnosti.

Jmenování musí být provedeno z řad osob s doloženými zkušenostmi v oblasti mezinárodní právní spolupráce a s dobrou znalostí angličtiny, popřípadě francouzštiny a musí být zajištěno zastoupení alespoň soudní moci, státního zastupitelství (Ministerio Fiscal) a Ministerstva spravedlnosti. Za tímto účelem je odpovědností Generální rady soudní moci (Consejo General del Poder Judicial) a nejvyššího státního zástupce (Fiscal General del Estado) navrhnout ministru spravedlnosti jmenování a odvolání kontaktních míst pro příslušné profese. Status kontaktního místa končí, jakmile dotčená osoba ukončí práci pro instituci, která její jmenování navrhla. Tato skutečnost musí být oznámena Ministerstvu spravedlnosti, které musí informovat sekretariát sítě.

Španělská kontaktní místa pro sítě mezinárodní justiční spolupráce jsou aktivními zprostředkovateli, jejichž úkolem je usnadnit spolupráci mezi justičními orgány různých států. Jsou k dispozici příslušným španělským orgánům, jakož i všem ostatním kontaktním místům a poskytují jim právní a praktické informace nezbytné ke zlepšení justiční spolupráce. Španělská kontaktní místa musí každoročně předkládat statistické údaje týkající se jejich činnosti instituci, k níž náležejí.

Kontaktní místa

Ve Španělsku se kontaktní místa sítě nacházejí při Ministerstvu spravedlnosti, Generální radě soudní moci a Nejvyšším státním zastupitelství (Fiscalía General del Estado). V současné době existuje osm kontaktních míst rozdělených takto:

 • šest kontaktních míst jmenovaných Ministerstvem spravedlnosti – dvě na Generálním podřízeném ředitelství pro mezinárodní právní spolupráci (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) a čtyři soudní tajemníci (Letrados de la Administración de la Justicia),
 • jedno kontaktní místo jmenované Generální radou soudní moci,
 • jedno kontaktní místo jmenované Nejvyšším státním zastupitelstvím.

Ústřední orgán

Ve Španělsku je ústředním orgánem v oblasti mezinárodní justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech Generální ředitelství pro mezinárodní právní spolupráci a lidská práva (Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, y Derechos Humanos) Ministerstva spravedlnosti.

Styční soudci nebo státní zástupci

Španělsko již má právní ustanovení, které vyžaduje, aby se prominentní styční soudci nebo státní zástupci členského státu Evropské unie stali kontaktními místy Evropské soudní sítě a vystupovali jako kontaktní místa podle článku 34 zákona č. 16/2015 ze dne 7. července 2015. Tento status skončí, pokud skončí status styčného soudce nebo státního zástupce. Španělsko jmenovalo styčného soudce nebo státního zástupce v těchto zemích: Francie, Spojené království, USA a Maroko.

Další justiční nebo správní orgány zodpovídající za justiční spolupráci

Ve Španělsku jsou zavedeny tyto vnitřní mechanismy s odpovědností za mezinárodní právní spolupráci:

 • Španělská justiční síť pro mezinárodní justiční spolupráci (Red Española de Cooperación Judicial Internacional, REJUE) spadající pod Generální radu soudní moci, jejímž cílem je pomáhat španělským justičním orgánům, které o to požádají, s žádostmi o justiční spolupráci, které tyto orgány vydávají nebo přijímají při provádění svých justičních činností, a pomáhat jiným členům sítí justiční spolupráce. Členové Španělské justiční sítě pro mezinárodní justiční spolupráci mohou uvést své členství v této síti v soulad se svým členstvím v evropských sítích pro justiční spolupráci. Španělští soudci nebo státní zástupci Španělské justiční sítě pro mezinárodní justiční spolupráci (občanskoprávní divize) jsou členy Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, která usnadňuje kontakty s jejich protějšky v jiných zemích sítě při plnění jejich povinností.
 • Síť státních zástupců pro mezinárodní právní spolupráci (Red de Fiscales de Cooperación Jurídica Internacional) vytvořená v roce 2002 za účelem poskytování služby specializující se na otázky mezinárodní právní spolupráce na každém Nejvyšším státním zastupitelství.
 • Státní zástupci této sítě, kteří jsou odborníky na pomoc v oblasti mezinárodní spolupráce, pomáhají směrovat a poskytovat mezinárodní justiční pomoc rychle a efektivně.
 • Síť soudních tajemníků (Red de Letrados de la Administración de Justicia, RECILAJ) je koordinační strukturou na národní úrovni zřízenou Ministerstvem spravedlnosti v roce 2010. Tvoří ji soudní tajemníci, kteří se specializují na mezinárodní právní spolupráci a pomáhají různým soudním kancelářím (Oficinas Judiciales) řešit otázky a záležitosti týkající se mezinárodní právní spolupráce.

Profesní sdružení

Ve Španělsku existují tato profesní sdružení zastupující právní odborníky, kteří se přímo podílejí na uplatňování aktů Unie a mezinárodních právních nástrojů v oblasti justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech:

 • Generální rada notářů (Consejo General del Notariado),
 • Generální rada španělských advokátů (Consejo General de la Abogacía Española),
 • Sdružení úředníků španělského rejstříku nemovitostí a obchodního rejstříku (Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España),
 • Generální rada španělských procesních zástupců (Consejo General de Procuradores de España).

Informace o síti

Španělské Ministerstvo spravedlnosti – poskytuje informace o mezinárodní právní spolupráci a mezinárodní justiční pomoci – uvádí odkaz na Evropskou soudní síť pro občanské a obchodní věci na svých internetových stránkách, dostupné zde: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/area-internacional/cooperacion-juridica/auxilio-judicial-internacional

Generální rada španělské soudní moci poskytuje informace o Evropské soudní síti pro občanské a obchodní věci na svých internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Redes-Judiciales/Otras-redes-judiciales/Red-Judicial-Europea-Civil-y-Mercantil/, kde jsou rovněž odkazy na Evropský soudní atlas ve věcech občanských a obchodních i na evropský portál e-Justice.

Nejvyšší státní zastupitelství poskytuje informace o Evropské soudní síti pro občanské a obchodní věci na svých internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.odkaz.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 22/04/2021

O síti - Francie


Ve Francii náleží do evropské soudní sítě v občanských a obchodních věcech soudci (magistrats), advokáti, notáři a soudní vykonavatelé (huissiers de justice). Síť je však otevřena všem právnickým profesím, které se o danou problematiku zajímají, zejména pokud se podílí na provádění práva Unie v občanských a obchodních věcech (soudní tajemníci (greffiers), vedoucí soudní kanceláře (greffiers en chef), soudci a soudní tajemníci obchodních soudů).

Kontaktní osobou na národní úrovni je soudce (magistrats), který má zkušenosti z oblasti soudnictví a pracuje v ředitelství pro občanskoprávní záležitosti (Direction des affaires civiles et du Sceau) ministerstva spravedlnosti. Působí v rámci v rámci odboru evropského práva, mezinárodního práva soukromého a pomoci v občanských věcech (Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile), což je zároveň ústřední orgán k provádění řady nástrojů mezinárodní spolupráce v občanských a obchodních věcech.

U každého odvolacího soudu a u kasačního soudu se určí „referenční soudce“ (neboli „místní kontaktní osoba“). Má za úkol na místní úrovni pomáhat s řešením problémů týkajících se spolupráce zjištěných prostřednictvím sítě a informovat soudce o zavádění nástrojů soudní spolupráce v občanských věcech a obecněji o právu EU. Referenční osoby odvolacích soudů a kasačního soudu mohou problémy s použitím evropských právních předpisů oznámit národnímu kontaktnímu místu, které zajistí další kroky.

Soudní vykonavatele zastupuje Národní komora soudních vykonavatelů (Chambre nationale des huissiers de justice).

Advokáty zastupuje Delegace advokátních komor Francie (Délégation des barreaux de France) (delegace Národní rady advokátních komor (Conseil national des barreaux) v Bruselu).

Notáře zastupuje Národní komora notářů (Chambre nationale des notaires).

Součástí sítě jsou také francouzští styční soudci (magistrats) působící v zemích Evropské unie a dále ústřední orgány určené k provádění nástrojů spolupráce v občanských a obchodních věcech.

Jednou ročně v termínu blízkém evropskému dni soudnictví se všichni členové francouzské sítě setkají v Paříži, kde informují o činnostech sítě a o současném vývoji práva v Unii a jeho provádění v občanských a obchodních věcech.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 08/08/2017

O síti - Chorvatsko


V Chorvatské republice působí v rámci Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci dvě kontaktní místa.

Kontaktní místa fungují v rámci ředitelství pro evropské záležitosti, mezinárodní a justiční spolupráci a v rámci odboru pro mezinárodní právní pomoc a justiční spolupráci v občanských věcech při Ministerstvu spravedlnosti Chorvatské republiky.

Ve výše uvedeném odboru mají kontaktní místa několik úředníků, kteří jsou nápomocni tak, aby byla činnost v rámci Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci (EJS) fakticky prováděna prostřednictvím týmové práce úředníků odboru pro mezinárodní právní pomoc a justiční spolupráci v občanských věcech, kterou tito vykonávají vedle jiné práce v rámci činností odboru.

Ačkoli v Chorvatské republice formální vnitrostátní síť neexistuje, kontaktní místa spolupracují se soudci a jinými odborníky v rámci Ministerstva spravedlnosti a jiných příslušných orgánů, profesory práva, notáři a ostatními znalci a aplikujícími odborníky v různých právních oblastech. Na činnosti sítě se podílí rovněž Ministerstvo sociální politiky a mládeže, které se jako ústřední orgán pro některé oblasti regulace aktivně účastní zasedání sítě, jež pořádá Evropská komise. Síť je otevřená pro všechny právníky, kteří si přejí a mají zájem účastnit se uplatňování evropských právních nástrojů v Chorvatské republice.

Komunikace je v Chorvatské republice vedena prostřednictvím elektronické pošty a telefonu a případně se konají zasedání.

Komunikace s kontaktními místy v ostatních členských státech se uskutečňuje prostřednictvím elektronické pošty a kontaktní místa a ostatní členové sítě se pravidelně účastní zasedání EJS, která pořádá Evropská komise.

Jelikož Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem pro účely jednotlivých předpisů, kontaktní místa vykonávají činnosti ústředního orgánu, předkládají dotazy a odpovídají na dotazy kontaktních míst ostatních členských států (ve spolupráci se soudci a ostatními aplikujícími odborníky a případně znalci), poskytují Komisi požadované údaje a provádějí činnosti nezbytné k zveřejnění informací na příslušných portálech Evropské komise. Kontaktní místa distribuují publikace Evropské komise soudům, občanům a ostatním cílovým skupinám a usilují o větší zviditelnění sítě.

Kontakty: Odkaz se otevře v novém okně.EJNcontact@pravosudje.hr


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 05/11/2018

O síti - Itálie


Italská soudní síť sídlí na italském Ministerstvu spravedlnosti, v Úřadu pro mezinárodní justiční spolupráci v odboru pro soudní věci Generálního ředitelství pro mezinárodní záležitosti a justiční spolupráci.

Je zde šest kontaktních míst.

Koordinujícím kontaktním místem je osoba oprávněná k výkonu funkce soudce.

Kontaktní místa neustále komunikují s ostatními členy sítě, s nimiž spolupracují při vyřizování žádostí o spolupráci nebo při přípravě praktických informačních přehledů k zveřejnění na portálu evropské e-justice.

Dalšími členy italské sítě jsou:

–          odbor soudnictví pro mladistvé a komunitního soudnictví (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

–          generální ředitelství pro automatizované informační systémy (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, kontaktní místo portálu evropské e-justice)

–          ústřední orgán pro doručování soudních písemností

–          Národní advokátní komora (Consiglio Nationale Forense) a

–          Italská rada notářství (Consiglio Italiano del Notariato).

Kontaktní místa pro EJS jsou ve spojení rovněž s těmito subjekty:

–          škola soudců (Scuola Superiore della Magistratura)

–          italská pobočka sítě evropských spotřebitelských center (síť ESC)

–          struktura systému pro výměnu informací o vnitřním trhu v Itálii a

–          Pietro Franzina, profesor mezinárodního práva soukromého na Katolické univerzitě Nejsvětějšího srdce (Sacro Cuore) ve Ferraře, odborník, který kontaktním místům poskytuje poradenství.

Italští členové sítě se zpravidla scházejí jednou ročně.

Kontaktní místa poskytují pomoc soudům a soudním úředníkům zabývajícím se přeshraničními záležitostmi.

Veškeré publikace zaslané Komisí (brožury, shrnutí informací atd.) jsou rozesílány soudům, soudním úředníkům a dotčeným stranám.

Kontaktní místa příležitostně přijímají delegace z ostatních členských států, které navštíví Itálii v rámci svého justičního vzdělávání.

Odkaz na síť na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_14_7

Seznam orgánů zabývajících se předpisy, které jsou pro justiční spolupráci v občanských a obchodních věcech nejdůležitější:

nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001,

směrnice č. 8/2003 o právní pomoci

V obou případech je ústředním orgánem v Itálii:

Ministerstvo spravedlnosti (Ministero della Giustizia)

Odbor pro soudní věci (Dipartimento Affari di Giustizia)

Generální ředitelství pro mezinárodní záležitosti a soudní spolupráci – Úřad I Mezinárodní justiční spolupráce (Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione Giudiziaria – Ufficio I (Cooperazione Giudiziaria Internazionale)),

Via Arenula 70

00186 Řím

Tel. č.: +39 06 68852480, +39 06 68852517

Fax: +39 06 68897529

e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

–          nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování písemností

Ústředním orgánem v Itálii je:

Centrální úřad soudních vykonavatelů u odvolacího soudu v Římě (Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’Appello di Roma)

Viale Giulio Cesare 52

00192 Řím

Tel. č.: +39 06 328361

Fax: +39 06 328367933

–          nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 („nařízení Brusel IIa“)

–          nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 (vyživovací povinnosti)

Ústředním orgánem v Itálii je:

Ministerstvo spravedlnosti (Ministero della Giustizia)

–          odbor soudnictví pro mladistvé a komunitního soudnictví (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Řím

Tel. č.: +39 06 68188 535/331/326

Fax: +39 06 68808085

e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.autoritacentrali.dgmc@giustizia.it


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 20/01/2021

O síti - Kypr


Na Kypru je tato síť organizována ustanovením národních kontaktních míst (NKM). V současné době existuje šest (6) NKM: jeden soudce, dva právníci z právní kanceláře Kyperské republiky, dva úředníci na Ministerstvu spravedlnosti a veřejného pořádku (jeden právní a jeden správní úředník) a jeden člen Kyperské advokátní komory.

NKM Ministerstva spravedlnosti a veřejného pořádku zodpovídají za koordinaci těchto šesti NKM. Jestliže je přijata otázka nebo žádost o informace ze sítě nebo žádost od národních kontaktních míst jiného členského státu, NKM Ministerstva spravedlnosti a veřejného pořádku zajistí, aby byla žádost předána dále a projednána s ostatními NKM za účelem rozhodnutí, který kyperský orgán nebo úřad by měl žádost vyřídit nebo poskytnout požadované informace.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 15/06/2020

O síti - Lotyšsko


Kontaktními místy národní sítě jsou ředitel a právník odboru pro mezinárodní spolupráci na ministerstvu spravedlnosti, kteří plní rovněž funkce zástupců ústředního orgánu. Hlavní funkce kontaktních míst jsou tyto:

– zajišťovat, aby místní justiční orgány dostávaly všeobecné informace o nástrojích Společenství a mezinárodních nástrojích v oblasti justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech, a poskytovat informace nezbytné pro úspěšnou spolupráci justičních orgánů mezi členskými státy, které jim pomohou při vypracovávání žádostí o právní pomoc v rámci proveditelných právních pravomocí,

– hledat řešení otázek, které mohou vznikat v souvislosti s žádostmi o justiční spolupráci,

– využívat webové stránky sítě k lepšímu informování široké veřejnosti o spolupráci justičních orgánů v občanských a obchodních věcech v Evropské unii a o příslušných nástrojích Společenství a mezinárodních nástrojích,

– spolupracovat při pořádání zasedání členů sítě a účastnit se jich,

– pomáhat při vypracovávání a aktualizaci informací určených pro širokou veřejnost,

– zajišťovat spolupráci mezi členy sítě na vnitrostátní úrovni.

V závislosti na projednávaném tématu kontaktní místo také vybízí odborníky z jiných institucí, aby se na zasedáních členů sítě podělili o své zkušenosti. Taková setkání a kontaktní místo například navštívilo několik soudců, zástupců ministerstva spravedlnosti působících v různých oblastech působnosti, notářů, certifikovaných mediátorů, zástupců garančního fondu pro výživné, zástupců komory exekutorů a akademických pracovníků.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 16/04/2021

O síti - Litva


Kontaktní osobou pro Evropskou justiční síť pro občanské a obchodní věci je právník ve skupině pro mezinárodní právo v rámci ministerstva spravedlnosti, který vykonává rovněž funkce ústředního nebo příslušného orgánu v souladu s nástroji EU v oblasti justiční spolupráce v občanských věcech. Kromě těchto funkcí plní kontaktní osoba také funkce v souvislosti s justiční spoluprací v trestních věcech, jak je stanoveno v nástrojích EU i v mezinárodních mnohostranných a dvoustranných smlouvách, a účastní se rovněž činnosti pracovních skupin Rady Evropské unie a Evropské komise, které se zabývají občanskými věcmi.

V Litvě nebyla zřízena formální vnitrostátní justiční struktura spojující vnitrostátní členy sítě. Spolupráce a komunikace, která se týká záležitostí souvisejících se sítí, se obvykle uskutečňuje ad hoc prostřednictvím elektronické pošty.

Informace poskytované Evropskou komisí ohledně zasedání sítě a jiných otázek týkajících se činnosti sítě přijímá kontaktní osoba pro síť jmenovaná v rámci ministerstva spravedlnosti, která tyto informace poté předává příslušným vnitrostátním orgánům nebo soudům (prostřednictvím Státní správy soudů), a to v závislosti na dané záležitosti nebo předmětu zasedání. To zajišťuje, aby se informace a otázky týkající se sítě dostaly příslušnému subjektu.

V případě potřeby zůstávají kontaktní osoba a zástupci příslušných vnitrostátních orgánů a soudů v kontaktu a řeší problémy nejen prostřednictvím elektronické pošty, nýbrž i po telefonu. Kontaktní osoba odpovídá na dotazy předložené kontaktními osobami v jiných zemích buď osobně, nebo je neprodleně předá příslušnému orgánu, aby mohl zaslat odpověď; kontaktní osoba koordinuje rovněž zaslání odpovědi kolegovi, který dotaz položil. Kontaktní osoba je také nápomocna soudům při zodpovídání praktických otázek týkajících se spolupráce s ostatními členskými státy, které se objeví v průběhu jejich činnosti, a za účelem vyhledání příslušných informací odkazuje zástupce soudů nebo žadatele na příslušnou část portálu e‑justice.

V Litvě jsou členy sítě a/nebo ústředními orgány odpovědnými za plnění funkcí stanovených v nařízení ministerstvo spravedlnosti (a jeho příslušná interní oddělení), styční soudci, Státní správa soudů, Odbor státem zaručené právní pomoci, Státní služba pro ochranu práv dětí a adopce, Exekutorská komora Litevské republiky, Notářská komora Litevské republiky a pobočka Rady státního fondu sociálního pojištění v Mažeikiai.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 10/04/2020

O síti - Maďarsko


V Maďarsku funguje jako kontaktní místo odbor mezinárodního práva soukromého na Ministerstvu spravedlnosti (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya), přičemž několik úředníků v rámci odboru plní příslušné úkoly vedle svých ostatních povinností.

Jako ústřední orgány jsou členy sítě Ministerstvo spravedlnosti (odbor mezinárodního práva soukromého) a Ministerstvo lidských zdrojů (Emberi Erőforrások Minisztériuma). Členy sítě jsou rovněž Úřad Národní soudní rady (Országos Bírósági Hivatal) jako další justiční orgán, Maďarská národní notářská komora (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), Maďarská advokátní komora (Magyar Ügyvédi Kamara) a Maďarská komora soudních vykonavatelů (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara) jako profesní sdružení. Zástupci členů se pravidelně účastní zasedání sítě, a to podle pořadu jednání na zasedání.

Maďarsko nemá oficiální vnitrostátní síť maďarských členů Evropské justiční sítě. Spolupráce mezi členy se uskutečňuje ad hoc a v případě potřeby.

Zdroje obsahující praktické informace o justiční spolupráci v občanských věcech v rámci EU a se třetími státy, které připravil odbor mezinárodního práva soukromého při Ministerstvu spravedlnosti, jsou k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 12/12/2017

O síti - Malta


Na Maltě existují tři (3) kontaktní místa sítě EJS. Koordinace mezi těmito kontaktními místy je zajištěna tím, že zmíněná kontaktní místa působí v rámci téhož úřadu a jsou trvale ve vzájemném styku ohledně všech záležitostí vyplývajících z fungování sítě na Maltě. Tato kontaktní místa zřídila systémy vzájemné spolupráce, které zajišťují větší efektivnost fungování sítě, zejména co se týká poskytování informací soukromým právníkům, kteří požadují informace.

O vnitrostátní síti

 • Právní pomoc

Odesílajícím a přijímajícím orgánem v oblasti právní pomoci je advokát pro právní pomoc, který působí na podatelně občanskoprávních soudů v soudních budovách na adrese Republic Street, Valletta, Malta.

 • Doručování písemností

V oblasti doručování písemností působí jako odesílající i přijímající subjekt Úřad nejvyššího státního zástupce (Office of the Attorney General) nacházející se na adrese The Palace, St. George's Square, Valletta jakožto ústřední orgán. Úřad nejvyššího státního zástupce zajišťuje zasílání formulářů žádostí a přijímání písemností k doručení od zahraničních odesílajících subjektů, přičemž tyto písemnosti jsou poté předány pověřené osobě na soudech za účelem jejich doručení podle maltských procesních právních předpisů vztahujících se na doručování písemností.

V rámci své činnosti při doručování písemností je Úřad nejvyššího státního zástupce jakožto odesílající anebo přijímající subjekt až do uskutečnění doručení rovněž ve styku se žadateli anebo jejich právním zástupcem.

 • Drobné nároky

Příslušným soudem v této oblasti je Tribunál pro drobné nároky (Small Claims Tribunal), který působí v soudních budovách ve Vallettě. Opravné prostředky proti rozhodnutím tohoto tribunálu pak projednává odvolací soud ve své vyšší příslušnosti, který rovněž působí v soudních budovách ve Vallettě.

Příslušný orgán v každém jednotlivém případě závisí na místu bydliště osoby, vůči níž je výkon navrhován. Pro otázky výkonu a pro účely článku 23 je podle čl. 10 odst. 4 Odkaz se otevře v novém okně.zákona o Tribunálu pro drobné nároky (kapitola 380 sbírky zákonů Malty) příslušný smírčí soud (Court of Magistrates) pro Maltu a smírčí soud (Court of Magistrates) pro ostrov Gozo.

 • Dokazování

Ústředním orgánem je Úřad nejvyššího státního zástupce (Office of the Attorney General) ve Vallettě.

Dožádanými soudy jsou:

 1. první dvůr občanskoprávního soudu (Civil Court, First Hall)
 2. občanskoprávní soud (úsek pro věci rodinného práva) (Civil Court, Family Section)
 3. smírčí soud (Court of Magistrates) (Malta)
 4. smírčí soud (Court of Magistrates) (Gozo) (vyšší příslušnost) nebo (nižší příslušnost)

Soudy jsou příslušné pro vyřizování žádostí podaných podle nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 22/05/2017

O síti - Nizozemí


Kontaktní místa a členové sítě v Nizozemsku

V Nizozemsku bylo určeno ústřední kontaktní místo, a to na Ministerstvu bezpečnosti a spravedlnosti. Kontaktní místo bylo určeno rovněž pro otázky příslušnosti.

Spolu s kontaktními místy jsou členy sítě taktéž profesní sdružení pro svobodná právnická povolání (advokáti, notáři a exekutoři).

Na základě různých nařízení (včetně nařízení (ES) č. 2201/2003, nařízení (ES) č. 4/2009 a nařízení (ES) č. 1393/2001) jsou členy sítě i ústřední orgány.

Komunikace s Evropskou komisí (v tomto případě sekretariátem Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci) se obvykle uskutečňuje prostřednictvím ústředního kontaktního místa. To v případě potřeby zajišťuje předání informací a dotazů příslušnému orgánu.

Kontaktní místa a členové sítě, zejména ústřední orgány, často komunikují přímo jak mezi sebou, tak s kontaktními místy a členy sítě v ostatních členských státech.

Členové jsou na zasedání sítě zváni podle témat na pořadu jednání.

Nizozemská kontaktní místa a členové sítě pořádají rovněž výroční zasedání, které představuje příležitost k projednání činnosti sítě a přezkoumání oblastí, v nichž by bylo možno zlepšit vzájemnou komunikaci.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 16/11/2020

O síti - Rakousko

Please note that the original language version of this page German has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.


Rakousko zřídilo v rámci oddělení I 9 Spolkového ministerstva pro ústavní záležitosti, reformy, deregulaci a spravedlnost (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz) ústřední kontaktní místo, které řeší právní otázky zahraničních kontaktních míst zaslané prostřednictvím sítě, provádí různé koordinačně-organizační úkony a organizuje a edituje rakouské záznamy do informativních přehledů v síti, které jsou zveřejňovány na portálu evropské e-justice.

Kromě toho byly dva soudci jmenováni kontaktními místy pro jurisdikci každého ze čtyř vrchních zemských soudů (Oberlandesgericht) (tři pro vídeňskou jurisdikci). Ti poskytují pomoc a podporu zahraničním kontaktním místům a rakouským soudům v jednotlivých případech týkajících se přeshraniční justiční spolupráce (např. když se objeví potíže při přeshraničním dokazování nebo doručování dokumentů). V takových případech by proto zahraniční kontaktní místa měla kontaktovat příslušné místní justiční kontaktní místo, a ne ústřední kontaktní místo na Spolkovém ministerstvu pro ústavní záležitosti, reformy, deregulaci a spravedlnost. Do jurisdikce Vrchního zemského soudu ve Vídni spadají spolkové země Vídeň, Dolní Rakousko a Burgenlandsko, pod Vrchní zemský soud v Linci spadají spolkové země Horní Rakousko a Salcbursko, pod Vrchní zemský soud v Innsbrucku spolkové země Tyrolsko a Vorarlbersko, a Vrchní zemský soud ve Štýrském Hradci je zodpovědný za spolkové země Štýrsko a Korutansko.

Jména a kontaktní údaje rakouských kontaktních míst EJS naleznete pod následujícím odkazem: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do

Fyzické osoby / účastníci řízení ani jejich právní zástupci nesmí kontaktovat kontaktní místa v síti přímo. Mohou však požádat soudce o vedení řízení tak, aby je na kontaktní místo nasměroval.

Rakouská advokátní komora (Österreichische Rechtsanwaltskammertag) a rakouská notářská komora (Österreichische Notariatskammer) jsou součástí EJS od 1. ledna 2011, avšak podle rozhodnutí EJS ze dne 28. května 2001 (2001/470/ES) ve znění rozhodnutí 568/2009/ES ze dne 18. června 2009, nemají příslušnost řešit jednotlivé případy.

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
1010 Vídeň, Tuchlauben 12
Tel.: +43/1/535-1275, Fax: +43/1/535-1275-13
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.rechtsanwaelte@oerak.at
Jazyky: němčina a angličtina

Österreichische Notariatskammer
1010 Vídeň, Landesgerichtsstraße 20
Tel.: +43/1/4024-5090, Fax: +43/1/406-3475
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.kammer@notar.or.at
Jazyky: němčina, francouzština a angličtina


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 22/04/2020

O síti - Polsko


Jediné kontaktní místo Evropské soudní sítě v Polsku je zřízeno na Ministerstvu spravedlnosti.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 11/04/2017

O síti - Portugalsko


Kontaktní místo

Portugalsko ustavilo kontaktní místo pro účely Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci. Funkci kontaktního místa vykonává soudce, kterého na základě výběrového řízení jmenuje Nejvyšší soudní rada (Conselho Superior da Magistratura).

Vnitrostátní síť

Vnitrostátní síť je tvořena ústředními orgány v souladu s právními nástroji EU, jinými nástroji mezinárodního práva, kterými je Portugalsko vázáno, nebo vnitrostátními právními předpisy v oblasti soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech; správními orgány odpovědnými za oblast soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech; a profesními organizacemi zastupujícími právníky přímo zapojené do vymáhání mezinárodních právních nástrojů a právních nástrojů EU týkajících se soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech.

Vnitrostátní síť nezahrnuje styčné soudce ani odborníky.

Vnitrostátní členové sítě

Vedle kontaktního místa se vnitrostátní struktura skládá z dvanácti členů:

 • Generální ředitelství pro politiku spravedlnosti (Direcção-Geral da Política de Justiça)
 • Generální ředitelství pro správu soudnictví (Direcção-Geral da Administração da Justiça)
 • Generální ředitelství pro vězeňství a znovuzačlenění (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
 • Ústav registrů a notářských věcí (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.)
 • Ústav finančního řízení a infrastruktury soudnictví (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)
 • Rada mediátorů (Conselho dos Julgados de Paz)
 • Ústav sociálního zabezpečení (Instituto de Segurança Social, I.P.)
 • Komise na ochranu obětí (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • Člen mezinárodní sítě soudců Haagské konference (Juiz da Rede Internacional de Juízes da Conferência da Haia)
 • Advokátní komora (Ordem dos Advogados)
 • Komora advokátů a soudních exekutorů (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)
 • Notářská komora (Ordem dos Advogados)

Ústřední orgány

Z výše uvedených vnitrostátních členů jsou pro plnění určitých úkolů stanovených právními předpisy Unie příslušné tyto ústřední orgány nebo subjekty:

Generální ředitelství pro správu soudnictví – Ministerstvo spravedlnosti

(Ministério da Justiça)

 • nařízení (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008
 • nařízení (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007
 • nařízení (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001
 • Haagská úmluva z roku 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních
 • Haagská úmluva z roku 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních
 • Haagská úmluva z roku 2007 o mezinárodním vymáhání výživného na děti a dalších druhů vyživovacích povinností vyplývajících z rodinných vztahů
 • Newyorská úmluva z roku 1956 o vymáhání výživného v cizině

Generální ředitelství pro vězeňství a znovuzačlenění – Ministerstvo spravedlnosti

 • nařízení (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003
 • Haagská úmluva z roku 1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
 • Haagská úmluva z roku 1996 o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí

Ustav registrů a notářských věcí – Ministerstvo spravedlnosti

 • nařízení (ES) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012

Ústav sociálního zabezpečení – Ministerstvo pro solidaritu a sociálního zabezpečení (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • směrnice 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003

Komise na ochranu obětí – Ministerstvo spravedlnosti

 • směrnice 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004

Nejvyšší státní zastupitelství

•           Haagská úmluva z roku 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob

Koordinace vnitrostátní sítě v rámci nehierarchizované struktury

Portugalská vnitrostátní síť nemá hierarchizovanou strukturu. Koordinace, kterou zajišťuje kontaktní místo, je založena na dobrovolné spolupráci členů na vnitrostátní úrovni. Členové na vnitrostátní úrovni se pravidelně účastní čtvrtletních setkání organizovaných kontaktním místem. Kdykoliv provádění právních předpisů Unie vyžaduje úpravy vnitrostátního systému, proběhne jednání, jehož se účastní pouze dotčení členové na vnitrostátní úrovni.

Síť nezahrnuje odborníky. Jestliže konkrétní záležitost vyžaduje stanovisko odborníka, kontaktní místo si na dobrovolné a neformální bázi vyžádá spolupráci nejvhodnějšího vnitrostátního orgánu. Kontaktní místo pravidelně vyzývá všechny členy na vnitrostátní úrovni, aby v konkrétních oblastech své působnosti v rámci soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech spolupracovali.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 09/11/2020

O síti - Rumunsko


Síť místních korespondentů v oblasti mezinárodní právní pomoci (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) byla zřízena v roce 2001 nařízením ministra spravedlnosti, a to na základě modelu Evropské justiční sítě. V březnu 2004 byla síť prostřednictvím dvou nařízení ministra spravedlnosti reorganizována do dvou specializovaných sítí: Rumunská justiční síť pro trestní věci (Reţeaua Judiciară Română în materie penală), odpovídající Evropské justiční síti a Rumunská soudní síť pro občanské a obchodní věci (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială), odpovídající Evropské soudní síti pro občanské a obchodní věci). Obě sítě byly následně několikrát reorganizovány (v letech 2005, 2007, 2010, 2014, 2016 a 2019), v návaznosti na revize příslušných právních předpisů EU a na personální změny v rámci vnitrostátního justičního systému.

Poslední revize byla provedena nařízením ministerstva spravedlnosti č. 1929/C ze dne 29. května 2014 v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 568/2009/ES ze dne 18. června 2009, kterým se mění rozhodnutí Rady č. 2001/470/ES ze dne 28. května 2001. Nařízení bylo vytvořeno v souladu s nařízením vlády č. 123/2007 o některých opatřeních na posílení soudní spolupráce se členskými státy Evropské unie, které bylo s úpravami schváleno zákonem č. 85/2008.

Rumunská soudní síť pro občanské a obchodní věci odpovídá Evropské soudní síti pro občanské a obchodní věci na vnitrostátní úrovni.

Rumunsko pro účely Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci ustavilo dvě vnitrostátní kontaktní místa. Kontaktní místa pro účely Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci jsou zřízena v rámci Ministerstva spravedlnosti. Tímto způsobem je zajištěn výkon povinností v rámci Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci.

V souladu s článkem 6 [rozhodnutí Rady 2001/470/ES] zahrnuje Rumunská soudní síť pro občanské a obchodní věci jednoho soudce z občanskoprávního oddělení I a jednoho soudce z občanskoprávního oddělení II (dříve obchodní záležitosti) Nejvyššího kasačního a trestního soudu (Înalta Curte de Casație și Justiție); jeden soudce z každého občanskoprávního oddělení I a občanskoprávního oddělení II (dříve obchodní záležitosti) odvolacích soudů; jeden soudce z každého specializovaného soudu/oddělení pro nezletilé a rodinné záležitosti, které se specializuje na občanskoprávní věci týkající se mezinárodních únosů dětí a udělování odškodnění obětem trestných činů; úředníci z Ředitelství pro mezinárodní právo a justiční spolupráci, kteří rovněž plní úkoly Ministerstva spravedlnosti jako ústředního orgánu v oblasti mezinárodní justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech; a jeden určený zástupce z každého profesního sdružení notářů (notari), soudních vykonavatelů/soudních exekutorů (executori judecătoreşti) a advokátů (avocaţi) v Rumunsku. Vnitrostátní kontaktní místa pro účely Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci jsou plnoprávnými členy Rumunské soudní sítě pro občanské a obchodní věci.

Soudci, kteří jsou členy Rumunské soudní sítě, byli jmenování rozhodnutím Vysoké soudní rady (Consiliul Superior al Magistraturii).

Od roku 2001 ředitelství pro mezinárodní právo a soudní spolupráci Ministerstva spravedlnosti organizovalo velké množství seminářů a pracovních setkání pro členy sítě, a to za pomoci vlastních zdrojů (rozpočtu ministerstva spravedlnosti). Od roku 2007 byly tyto činnosti organizovány v rámci více než 15 evropských programů financovaných Evropskou komisí. Zástupci Rumunské soudní sítě se navíc pravidelně účastní setkání Evropské soudní sítě.

Členové Rumunské soudní sítě pro občanské a obchodní věci jsou uvedeni v příloze nařízení č. 4008/C ze dne 09.10.2019. Příloha tvoří nedílnou součást nařízení.

Členové rumunské soudní sítě v občanských a obchodních věcech, soudci Nejvyššího kasačního a trestního soudu, odvolacích soudů, specializovaných soudů/oddělení pro nezletilé a rodinné záležitosti, Tribunál v Bukurešti (styční soudci v Mezinárodní haagské síti pro Haagskou úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 a jmenovaný soudce Komise pro udělování odškodnění obětem trestných činů):

Nejvyšší kasační a trestní soud (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

Nina-Ecaterina GRIGORAȘ, občanskoprávní oddělení I

Andreia-Liana CONSTANDA, občanskoprávní oddělení I

Roxana POPA, občanskoprávní oddělení II

Odvolací soud v Alba Iulia (Curtea de Apel)

Cristina Gheorghina NICOARĂ, občanskoprávní oddělení I

Nicolae DURBACĂ, občanskoprávní oddělení II

Odvolací soud v Bacău

Cristina-Mădălina RADU, občanskoprávní oddělení I

Loredana ALBESCU, občanskoprávní oddělení II – správní a daňové spory

Odvolací soud v Braşově

Cristina ȘTEFĂNIȚĂ, občanskoprávní oddělení, včetně věcí pro nezletilé a rodinné záležitosti a pracovněprávní spory a spory sociálního zabezpečení

Elena-Clara CIAPĂ, občanskoprávní oddělení

Simona Petrina GAVRILĂ, občanskoprávní oddělení

Gabriel ȘTEFĂNIȚĂ, občanskoprávní oddělení včetně věcí pro nezletilé a rodinné záležitosti a pracovněprávní spory a spory sociálního zabezpečení

Soud pro věci nezletilých a rodinné záležitosti v Braşově (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA

Odvolací soud v Bukurešti

Antonela BRĂTUIANU, občanskoprávní oddělení IV

Ştefan CMECIU, občanskoprávní oddělení V

Felix Lucian ȘALAR, občanskoprávní oddělení VI

Romeo GLODEANU, občanskoprávní oddělení V

Bogdan CRISTEA, občanskoprávní oddělení VIII – správní a daňové spory

Tribunál v Bukurešti

Andreea Florina MATEESCU, občanskoprávní oddělení V (styčná soudkyně v rámci Mezinárodní haagské sítě pro Haagskou úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980)

Anca Magda VOICULESCU, občanskoprávní oddělení IV (styčná soudkyně v rámci Mezinárodní haagské sítě pro Haagskou úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980)

Luminița TÂRȚĂU, trestněprávní oddělení I, komise pro přiznání odškodnění obětem trestných činů – Tribunál v Bukurešti

Odvolací soud v Cluji

Denisa-Livia BĂLDEAN, předsedkyně

Axente-Irinel ANDREI, předseda občanskoprávního oddělení II – správní a daňové spory

Odvolací soud v Constanţě

Daniela PETROVICI, občanskoprávní oddělení I

Ecaterina GRIGORE, občanskoprávní oddělení II – správní a daňové spory

Odvolací soud v Craiově

Adina-Georgeta PONEA, předsedkyně

Lotus GHERGHINĂ, občanskoprávní oddělení II

Odvolací soud v Galaţi

Aneta-Luminița CRISTEA, občanskoprávní oddělení I

Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, občanskoprávní oddělení II

Andreea ARHIP, občanskoprávní oddělení II

Alexandru BLEOANCĂ, občanskoprávní oddělení II

Odvolací soud v Iaşi

Claudia Antoanela SUSANU, občanskoprávní oddělení

Elena Crizantema PANAINTE, oddělení pracovněprávních sporů a sporů sociálního zabezpečení

Alina Gianina PRELIPCEAN, oddělení správních a daňových sporů

Odvolací soud v Oradea

Dorina Mihaela BEREȘ, občanskoprávní oddělení I

Marcela FILIMON, občanskoprávní oddělení II – správní a daňové spory

Odvolací soud v Piteşti

Corina PINCU IFRIM, občanskoprávní oddělení I

Dumitru VĂDUVA, občanskoprávní oddělení II – správní a daňové spory

Mariana VÂRGĂ, občanskoprávní oddělení, Tribunál v Argeș

Elena Cristina LUNGU, občanskoprávní oddělení, Tribunál ve Vâlcea

Odvolací soud v Ploieşti

Andra Corina BOTEZ, předsedkyně

Adriana Maria RADU, občanskoprávní oddělení I

Aida Liliana STAN, občanskoprávní oddělení II – správní a daňové spory

Odvolací soud v Suceava

Ştefania Fulga ANTON, občanskoprávní oddělení I

Daniela MITREA MUNTEA, občanskoprávní oddělení II – správní a daňové spory

Odvolací soud v Târgu Mureş

Andreea CIUCĂ, občanskoprávní oddělení II – správní a daňové spory

Loredana BERINDEAN, předsedkyně občanskoprávního oddělení I, Okresní soud v Târgu Mureș

Odvolací soud v Timişoara

Cristian PUP, občanskoprávní oddělení I

Ștefan LUCACIUC, občanskoprávní oddělení II

Florin MOŢIU, občanskoprávní oddělení II

Členové Rumunské soudní sítě pro občanské a obchodní věci – národní kontaktní místa pro Evropskou soudní síť pro občanské a obchodní věci

Ministerstvo spravedlnosti

Viviana ONACA, ředitelka, ředitelství pro mezinárodní právo a justiční spolupráci

Ioana BURDUF (právní odborník působící jako soudce nebo státní zástupce), ředitelství pro mezinárodní právo a justiční spolupráci

Členové Rumunské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, kteří vykonávají povinnosti Ministerstva spravedlnosti jako ústředního orgánu v oblasti mezinárodní justiční spolupráce, a kteří působí jako sekretariát sítě

Ioana TOBĂ (právní odborník působící jako soudce nebo státní zástupce), ředitelství pro mezinárodní právo a justiční spolupráci

Flavius George PĂNCESCU (právní odborník působící jako soudce nebo státní zástupce), ředitelství pro mezinárodní právo a justiční spolupráci

Členové Rumunské soudní sítě pro občanské a obchodní věci – po jednom zástupci z Rumunské advokátní komory, Rumunské komory soudních exekutorů a Rumunské notářské komory

Octavian ROGOJANU, notář (notar public), tajemník rady Rumunské národní notářské unie

Constantin Adrian STOICA, exekutor/soudní vykonavatel, Rumunská komora soudních exekutorů (Uniunea Executorilor Judecătorești din România)

Costea-Corin C. DĂNESCU, advokát, Rumunská advokátní komora (Uniunea Națională a Barourilor din România)


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 15/01/2021

O síti - Slovinsko


Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci ve Slovinsku působí prostřednictvím 3 kontaktních míst a 16 členů sítě.

Činnost kontaktních míst zajišťují zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti Republiky Slovinsko. Tímto způsobem je zajištěna harmonizace a koordinace jejich každodenní práce.

Okresní soudy, kterých je v Republice Slovinsko 11, jsou oprávněny poskytovat mezinárodní právní pomoc v občanských a obchodních věcech. V této souvislosti Slovinsko v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. d) rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001 o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci (2001/470/ES) určilo za člena Evropské soudní sítě po jednom zástupci z každého okresního soudu. Kromě toho Slovinsko určilo dva specializované členy sítě (soudce), kteří jsou odpovědní za věci justiční spolupráce v rodinných věcech, přičemž jeden z nich je zaměstnancem okresního soudu a druhý je zaměstnancem Ministerstva spravedlnosti.

Změna z roku 2009 týkající se rozhodnutí Rady o vytvoření Evropské soudní sítě umožnila v rámci Evropské soudní sítě spolupráci i ostatním profesím v oblasti justice. Od roku 2011 jsou členy sítě rovněž Notářská komora Republiky Slovinsko (Notarska zbornica Republike Slovenije), Advokátní komora Republiky Slovinsko (Odvetniška zbornica Republike Slovenije) a Komora soudních vykonavatelů Republiky Slovinsko (Zbornica izvršiteljev Slovenije).

Zapojení soudců a zástupců jiných právnických profesí do Evropské soudní sítě je důležité z hlediska dosahování cílů Evropské soudní sítě, jelikož umožňuje přímou spolupráci mezi soudci a jinými právnickými profesemi, která je nezbytná pro zajištění toho, aby soudy mohly bezproblémověji řešit konkrétní případy.

Kontaktní místa a členové Evropské soudní sítě jsou v častém spojení kdykoliv je to potřeba, a to i prostřednictvím e-mailu, telefonu či osobně, a každý rok se setkávají na vnitrostátní úrovni.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 01/02/2017

O síti - Slovensko


Síť se skládá z:

 1. hlavních kontaktních míst, kterými jsou dva zástupci Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky), konkrétně z odboru mezinárodního práva soukromého (Odbor medzinárodného práva súkromného) sekce mezinárodního práva (Sekcia medzinárodného práva). Všechny požadavky jsou v rámci Evropské soudní sítě zasílány prostřednictvím hlavních kontaktních míst,
 2. kontaktních míst na soudech: jeden soudce či vyšší soudní úředník za každý okresní soud (okresný súd) a krajský soud (krajský súd) a Nejvyšší soud (Najvyšší súd),
 3. kontaktních míst profesních organizací,
 4. dvou kontaktních míst z Centra pro mezinárodněprávní ochranu dětí a mládeže (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže),
 5. styčného soudce pro oblast rodinného práva.

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 26/01/2021

O síti - Finsko


Kontaktní místa ve Finsku

Funkci kontaktních míst ve Finsku vykonávají dva určení úředníci, kteří jsou zaměstnanci oddělení mezinárodní právní pomoci na Ministerstvu spravedlnosti. Kontaktní místo je součástí jednotky, která funguje jako ústřední orgán ve smyslu několika právních předpisů EU a mezinárodních dohod v oblasti občanského a trestního práva. Kromě navazování kontaktů zahrnují povinnosti kontaktního místa i funkce ústředního orgánu a ostatní věci související se spoluprací v občanských věcech.

Kontaktní místo má zřízenu zvláštní e-mailovou adresu pro soudy a ostatní právní a správní orgány zapojené do justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech, které potřebují praktickou pomoc s řešením problémů souvisejících s přeshraničními případy.

Kontaktní místo aktivně spolupracuje s vnitrostátními justičními orgány, advokáty a jinými právními odborníky. Úkoly kontaktního místa zahrnují šíření informací o právních předpisech v oblasti občanského a obchodního práva EU a o jejich praktickém uplatňování, stejně jako poskytování školení v souvisejících otázkách. Kontaktní místo rovněž pomáhá vnitrostátním justičním orgánům s problémy souvisejícími s přeshraničními žádostmi o pomoc a je aktivní v příslušných sítích a pracovních skupinách.

Finská advokátní komora byla jmenována členem sítě podle čl. 2 odst. 1 písm. e) zakládajícího rozhodnutí.

Stejně jako kontaktní místo a Finská advokátní komora i členové finské občanskoprávní sítě se podílejí na práci sítě (podrobnosti viz níže).

Finská vnitrostátní síť v přeshraničních občanskoprávních věcech

Vnitrostátní síť pro přeshraniční občanskoprávní věci byla ve Finsku zřízena v roce 2016.

Práce vnitrostátní sítě zahrnuje sdílení znalostí a zajišťování toku informací o občanskoprávních předpisech EU a souvisejících zdrojích informací mezi evropskou občanskoprávní sítí a finskými justičními orgány i jinými právními odborníky.

Do vnitrostátní sítě byli jmenováni zástupci místních soudů, odvolacích soudů, donucovacích orgánů, orgánu pro právní pomoc, Finské advokátní komory a Ministerstva spravedlnosti. Kontaktní místo sítě ve Finsku koordinuje provoz sítě.

Vnitrostátní síť se schází dvakrát ročně. Zástupci vnitrostátní sítě se účastní zasedání a podílejí se na práci evropské občanskoprávní sítě.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/10/2020

O síti - Švédsko


Švédsko ustanovilo osobu, která pracuje v odboru pro procesní právo a soudní záležitosti na Ministerstvu spravedlnosti, jako kontaktní místo pro Evropskou soudní síť pro občanské a obchodní věci a osobu, která pracuje v odboru trestní politiky na Ministerstvu spravedlnosti, jako kontaktní místo pro portál evropské e-justice.

Švédskými členy sítě jsou švédská národní správa soudů, švédská advokátní komora, švédský exekuční úřad, švédská správa sociálního zabezpečení, úřad pro rodinné právo a rodičovskou podporu a švédský úřad pro odškodnění a podporu obětí trestných činů, jakož i dva ústřední orgány (odbor trestních věcí a mezinárodní justiční spolupráce na Ministerstvu spravedlnosti a odbor pro konzulární záležitosti a občanské právo na Ministerstvu zahraničí).


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 12/12/2017

O síti - Anglie a Wales


Kontaktní místa

Pro každou ze čtyř jurisdikcí Spojeného království existuje jedno kontaktní místo. Jelikož každá jurisdikce je samostatná, nedochází k překrývání činností těchto kontaktních míst a každé z nich má výhradní odpovědnost za síť ve své jurisdikci. Dotazy prostřednictvím EJS by měly být adresovány příslušnému kontaktnímu místu pro danou jurisdikci.

Kontaktní místo pro Anglii a Wales působí v rámci ministerstva spravedlnosti v Londýně. K dispozici má jednoho zaměstnance a v souvislosti s činností sítě se může obrátit na řadu dalších kolegů. Činnost sítě je spojena s dalšími úkoly.

Fungování EJS v Anglii a Walesu

V Anglii a Walesu neexistuje oficiální vnitrostátní síť. V rámci ministerstva spravedlnosti však byla vytvořena síť osob, které jsou odborníky na konkrétní oblasti politiky a na něž se může kontaktní místo obrátit za účelem zodpovězení vznesených dotazů.

Kontakty byly navázány rovněž v dalších příslušných ministerstvech, na něž se může kontaktní místo obrátit se žádostí o radu nebo odpovědi na otázky spadající do působnosti daného ministerstva. Kontaktní místo úzce spolupracuje rovněž s dalšími osobami, které jsou širšími členy sítě pro Anglii a Wales, včetně řady soudců s odbornými dovednostmi v konkrétních oblastech práva nebo s odpovědností za mezinárodní spolupráci, zejména s vedoucím pro mezinárodní rodinné právo a Senior Master, což je soudce příslušný pro předpisy o doručování a dokazování.

Všechny širší členy sítě a neformální meziresortní sítě lze kontaktovat e-mailem. Pracovníci ministerstva spravedlnosti a Soudní služby Jejího Veličenstva (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service) mají přístup k intranetu, který lze použít k šíření informací o síti, a soudci mohou být rovněž kontaktováni e-mailem. Informace o síti jsou uvedeny také na intranetu soudů pro Anglii a Wales.

Kontaktní místo zajišťuje, aby byli před příslušnými zasedáními sítě konzultováni odborníci v oblasti politiky nebo správy či jiní příslušní odborníci a zápisy ze zasedání a příslušné akční body jsou šířeny dle potřeby.

Kontaktní místo se účastní schůzí Výboru pro mezinárodní rodinné právo (International Family Law Committee), který je složen z vyšších soudců, právníků, akademických pracovníků a příslušných ústředních orgánů v Anglii a Walesu zabývajících se rodinným právem. Výbor se schází čtvrtletně a vyměňuje si mimo jiné informace o nejnovějších právních předpisech EU a činnosti sítě. Kontaktní místo se účastní rovněž některých schůzí poradního výboru Lorda kancléře pro mezinárodní právo soukromé (Lord Chancellor’s Advisory Committee on Private International Law). Tento výbor je složen z vyšších soudců a akademických pracovníků a poskytuje ministerstvu spravedlnosti poradenství ohledně návrhů EU v oblasti justiční spolupráce v občanských věcech.

Kontaktní místo je také v pravidelném kontaktu s advokátní komorou (Bar Council) a Právnickou společností Anglie a Walesu (Law Society of England and Wales), jakož i s orgány zastupujícími advokáty resp. právní zástupce a se zástupcem sítě evropských spotřebitelských center pro Spojené království, který je příslušný pro všechny jurisdikce Spojeného království. Předchozí setkání se uskutečnila rovněž s kontaktními osobami pro síť SOLVIT ve Spojeném království.

Poskytování informací

V Anglii a Walesu nejsou pro EJS k dispozici vnitrostátní internetové stránky. Informace jsou poskytovány prostřednictvím jiných stávajících internetových stránek, včetně (jak je uvedeno výše) na intranetu soudů. Kontaktní místo však spolupracuje s dalšími subjekty, které poskytují různé zdroje informací, včetně internetových stránek Soudní služby Jejího veličenstva, které poskytují občanům informace o zahájení řízení v případě přeshraničních nároků nebo o možné reakci, zejména informace týkající se nařízení o evropském exekučním titulu, o evropském platebním rozkazu a o evropském řízení o drobných nárocích. Kontaktní místo spolupracuje také se sítí evropských spotřebitelských center ve Spojeném království, která vypracovala příručku k nařízení o evropském řízení o drobných nárocích. Na příslušných zasedáních a konferencích a v příslušných publikacích se využívají příležitosti k zvýšení povědomí o EJS a o stránkách portálu e-justice.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 02/02/2021

O síti - Severní Irsko


Kontaktní místa

Pro každou ze čtyř jurisdikcí Spojeného království existuje jedno kontaktní místo. Jelikož je každá jurisdikce samostatná, nedochází k překrývání činností těchto kontaktních míst, z nichž každé má výlučnou odpovědnost za síť v příslušné jurisdikci. Dotazy prostřednictvím EJS by měly být adresovány příslušnému kontaktnímu místu pro danou jurisdikci.

Kontaktní místo funguje v rámci Ministerstva spravedlnosti Severního Irska. Kontaktní místo se nevěnuje záležitostem týkajícím se sítě na plný úvazek, při řešení záležitostí týkajících se sítě však může požádat o pomoc řadu svých kolegů v příslušné oblasti činnosti a politiky. Činnost sítě je spojena s řadou dalších úkolů.

Fungování EJS v Severním Irsku

V Severním Irsku neexistuje formální vnitrostátní síť. V rámci ministerstva spravedlnosti však byla vytvořena síť osob, které jsou odborníky na konkrétní oblasti politiky. Kontaktní místo navázalo rovněž řadu kontaktů v jiných příslušných ministerstvech, na něž se může obrátit s dotazy, které nespadají do působnosti ministerstva, v jehož rámci je kontaktní místo zřízeno. Jelikož je Severní Irsko malou jurisdikcí, má kontaktní místo zavedenou síť interních kontaktů, které mohou pomoci s většinou dotazů a obdržených žádostí o informace.

Nejúčinnější způsob předávání žádostí a informací je prostřednictvím e-mailu. To umožňuje předávání zpráv, zejména externím kontaktům, rychle a v plném rozsahu, čímž je zajištěno, že příslušní pracovníci mají potřebné informace, které jim pomohou při zodpovídání dotazů.

Kontaktní místo zajišťuje, aby po obdržení dotazů a před příslušnými zasedáními sítě konzultováni odborníci v příslušné oblasti politiky, správy nebo práva. Zápisy ze zasedání a příslušné akční body jsou šířeny dle potřeby.

Poskytování informací

Pro EJS v Severním Irsku nejsou k dispozici žádné vnitrostátní internetové stránky. Informace jsou poskytovány prostřednictvím jiných stávajících internetových stránek. Stále více se odkazuje na evropský justiční portál. Kontaktní místo spolupracuje s dalšími subjekty, které poskytují zdroje informací, včetně Soudní služby Severního Irska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) (Odkaz se otevře v novém okně.https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals), neboť její veřejné internetové stránky obsahují informace týkající se činnosti sítě, například informace o výkonu zahraničních soudních rozhodnutí, o evropském řízení o drobných nárocích a platebním příkazu atd. Informace o evropském řízení o drobných nárocích obsahují rovněž internetové stránky vlády Severního Irska (Odkaz se otevře v novém okně.http://www.nidirect.gov.uk).

Na příslušných zasedáních a konferencích a v příslušných publikacích jsou využívány příležitosti k zvýšení povědomí o EJS a stránkách evropského justičního portálu.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 03/02/2021

O síti - Skotsko


Kontaktní místa

Pro každou ze čtyř jurisdikcí Spojeného království existuje jedno kontaktní místo. Jelikož každá jurisdikce je samostatná, nedochází k překrývání činností těchto kontaktních míst a každé z nich má výhradní odpovědnost za síť ve své jurisdikci. Dotazy prostřednictvím EJS by měly být adresovány příslušnému kontaktnímu místu pro danou jurisdikci.

Kontaktní místo pro Skotsko působí v rámci kanceláře skotské vlády pro EU v Bruselu. V souvislosti s činností sítě se může obrátit na řadu kolegů. Činnost sítě je spojena s dalšími úkoly.

Fungování EJS ve Skotsku

Ve Skotsku neexistuje oficiální vnitrostátní síť. V rámci ředitelství pro spravedlnost však byla vytvořena síť osob, které jsou odborníky na konkrétní oblasti politiky. Za účelem zodpovězení konkrétních dotazů se může kontaktní místo obrátit na tyto kolegy.

Kontakty byly navázány i jinde v rámci skotské vlády. Kontaktní místo se obrací na tyto osoby se žádostí o radu nebo odpovědi na dotazy týkající se jejich činnosti. Tam, kde je to relevantní, spolupracuje kontaktní místo také s ostatními externími subjekty. K příkladům patří Skotská právnická společnost (Law Society of Scotland) a Advokátní komora (Faculty of Advocates), profesní organizace zastupující právní zástupce resp. advokáty. Kontaktní místo navázalo vztahy také se subjektem zastupujícím pracovníky donucovacích orgánů, Society of Messengers at Arms and Sheriff Officers (SMASO).

Nejobvyklejším způsobem získávání a výměny informací je e-mail. Kontaktní místo se účastní zasedání také osobně.

Kontaktní místo zajišťuje, aby byli před příslušnými zasedáními sítě konzultováni odborníci v oblasti politiky nebo správy či jiní příslušní odborníci. Zápisy ze zasedání a příslušné akční body jsou šířeny dle potřeby.

Poskytování informací

Ve Skotsku nejsou pro EJS k dispozici vnitrostátní internetové stránky. Informace jsou poskytovány prostřednictvím jiných stávajících internetových stránek. Stále častěji se odkazuje na portál e-justice. Kontaktní místo spolupracuje s dalšími subjekty, které poskytují zdroje informací, včetně Skotské soudní služby (Scottish Courts and Tribunals Service, SCTS). Odkaz se otevře v novém okně.Internetové stránky Skotské soudní služby poskytují občanům informace o přeshraničních nárocích, zejména informace týkající se nařízení o evropském exekučním titulu, o evropském platebním rozkazu a o evropském řízení o drobných nárocích. Na příslušných zasedáních a konferencích a v příslušných publikacích se využívají příležitosti k zvýšení povědomí o EJS a o stránkách portálu e-justice.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 03/02/2021