O síti

Vnitrostátní informace a kontaktních místech a fungování sítě


Co je to Evropská justiční síť pro občanské věci (EJS-O)?

V Evropské unii existuje velké množství různých vnitrostátních právních systémů a jejich různorodost, společně s novými právními předpisy Unie, vedla k potřebě poskytnout prostřednictvím zvláštní sítě podporu a informace orgánům, které se zabývají přeshraničními věcmi. Tyto věci se mohou týkat obchodních, spotřebitelských či pracovněprávních sporů, rozvodů, péče o děti či dědictví. Síť spojuje vnitrostátní orgány odpovědné za pomoc místním soudům a byla zřízena, aby zjednodušila justiční a právní spolupráci mezi členskými státy. EJS-O byla zřízena Link opens in new windowrozhodnutím Rady 2001/470/ES ze dne 28. května 2001 a začala fungovat dne 1. prosince 2002. Právní základ byl jednou pozměněn, a to v roce 2009 (Link opens in new windowkonsolidovanou verzi naleznete zde). Na EJS-O se podílejí všechny členské státy kromě Dánska.

Link opens in new windowInfografiku k Evropské soudní síti najdete zde!

Cíle sítě EJS-O

Od svého zřízení je EJS-O významným nástrojem poskytujícím podporu při provádění nástrojů EU v oblasti občanskoprávního soudnictví v každodenní právní praxi. Zjednodušuje a podporuje vztahy mezi vnitrostátními justičními orgány prostřednictvím kontaktních míst v každém členském státě, čímž napomáhá snazšímu vyřešení přeshraničních věcí. Tato spolupráce mezi jednotlivými orgány má být nápomocna lidem, jichž se týkají přeshraniční občanskoprávní a obchodní soudní věci.

Kdo jsou členové sítě EJS-O?

Síť zahrnuje více než 500 členů z pěti níže uvedených kategorií. V každém členském státě se nachází alespoň jedno kontaktní místo.

Síť se skládá z(e):

 • kontaktních míst určených členskými státy;
 • subjektů a ústředních orgánů stanovených právními předpisy Unie nebo mezinárodními nástroji, jichž se účastní členské státy, nebo vnitrostátními právními předpisy o justiční spolupráci v občanských a obchodních věcech;
 • styčných soudců příslušných pro spolupráci v občanských a obchodních věcech;
 • dalších soudních nebo správních orgánů příslušných pro justiční spolupráci v občanských a obchodních věcech, jejichž členství v síti považuje za účelné členský stát, ke kterému patří;
 • profesních komor zastupujících příslušníky právnických profesí, kteří se přímo podílejí na uplatňování práva Unie a mezinárodních nástrojů v občanských a obchodních věcech na vnitrostátní úrovni v členských státech.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace: 18/01/2019

O síti - Belgie


Kontaktní místa a belgičtí členové sítě

Belgie určila dvě kontaktní místa. Jedním z nich je soudce (magistrat) u kasačního soudu, který koordinuje vztahy sítě s jejími členy – soudci (magistrats); druhým je úředník belgického federálního ministerstva spravedlnosti (Service public fédéral Justice), který pracuje v odboru mezinárodní justiční spolupráce v občanských věcech.

Belgická síť v současnosti čítá 15 soudců (magistrats), kteří jsou členy v souladu s ustanovením čl. 2 odst. 1 písm. d) rozhodnutí Rady 2001/470/ES. Pro každý obvod odvolacího soudu jsou určeni tři až čtyři soudci, kteří se jednotlivě specializují na rodinné právo, obchodní právo, nebo na procesní právo. Tito soudci jsou ze soudů různého stupně (odvolací soud, soudy prvního stupně, obchodní soudy a smírčí soudy).

Podle čl. 2 odst. 1 písm. d) uvedeného rozhodnutí je členem belgické sítě také zástupce Národní rady vedoucích soudních tajemníků (Conseil national des greffiers en chef).

Belgie dále určila čtyři zástupce z právnických profesí jako členy sítě podle čl. 2 odst. 1 písm. e): jednoho zástupce notářů, jednoho zástupce soudních vykonavatelů (huissiers de justice) a dva zástupce advokátních komor (jednoho zástupce komory sdružující frankofonní a germanofonní advokáty (Ordre des barreaux francophones et germanophone) a jednoho zástupce asociace vlámských advokátů).

Je také zajištěna koordinace s jednotlivými ústředními orgány, které byly určeny v rámci různých nařízení (nařízení (ES) č. 2201/2003, nařízení (ES) č. 4/2009, nařízení (ES) č. 1393/2001 atd.).

Zároveň je navázán kontakt s belgickou sekcí Evropského spotřebitelského centra.

Způsoby fungování sítě

Komunikace většinou probíhá elektronicky. Informace od Evropské komise, a konkrétně od sekretariátu, se členům většinou předávají prostřednictvím jednoho z kontaktních center. Členové se účastní setkání sítě v závislosti na jednotlivých tématech. Jednou za rok se navíc pořádá setkání belgických soudců, kteří jsou členy sítě.

Členové jsou pravidelně vyzýváni k tomu, aby sdělovali co nejširšímu publiku informace o nových právních předpisech či aby svým kolegům zasílali dotazníky. Obecně platí, že dokumenty vydané Evropskou komisí a užitečné internetové odkazy jsou široce distribuovány v rámci soudů. Někteří členové sítě jsou navíc zapojeni do vydávání informačního bulletinu o evropských právních předpisech (Eur-alert!).

Dále byla navázána spolupráce s Institutem vzdělávání v oblasti soudnictví (Institut de Formation judiciaire), díky níž se mohou kontaktní místa i členové sítě zapojit do přednášek v rámci kurzů, které tento institut organizuje a které se týkají nejnovějších evropských právních předpisů, zejména pak mechanismů evropské a mezinárodní justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech.

Co se týče řešení konkrétních otázek, které se týkají například obsahu zahraničních právních předpisů či průběhu řízení s přeshraničním dopadem, jsou kontakty zajišťovány v zásadě elektronicky na jedné straně mezi belgickým kontaktním místem a belgickým soudcem, který tyto otázky řešil v rámci probíhajícího řízení, a na druhé straně mezi kontaktními místy příslušných členských států.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 18/09/2019

O síti - Česká republika


Česká republika má v současné době 6 kontaktních bodů Evropské soudní sítě, z nichž 5 působí na Ministerstvu spravedlnosti v České republice a jeden v Bruselu (Stálé zastoupení ČR při EU).

Kontaktní body Evropské soudní sítě v České republice komunikují s kontaktními body v jiných členských státech Evropské unie, vyřizují dotazy soudů a notářů týkající se zjišťování informací o cizím právu a urgence vyřízení dožádání především dle nařízení č. 1206/2001 o dokazování a nařízení (ES) č. 1393/2007 o doručování a jiné dotazy.

V návaznosti na rozhodnutí Rady 2001/470/ES ze dne 28. května 2001 o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci byla v České republice v roce 2004 zřízena Vnitřní soudní síť (dále jako „Síť“) pro spolupráci ve věcech občanských a obchodních, která má za úkol zajišťovat účinné zapojení České republiky do Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci.

Členy Sítě jsou soudci, zástupci České advokátní komory, zástupci Notářské komory České republiky, zástupci Exekutorské komory České republiky, zástupci Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí, zástupci Evropského spotřebitelského centra, zástupci Právnické fakulty Univerzity Karlovy a určení pracovníci Ministerstva spravedlnosti.

Členové Sítě se podílejí zejména na činnosti Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci a na plnění úkolů z ní vyplývajících, na činnosti pracovních skupin a výborů Rady a Komise EU v občanských a obchodních věcech. Členové Sítě se vyjadřují k návrhům právních předpisů Evropských společenství a dalším návrhům týkajícím se soudní spolupráce ve věcech občanských a obchodních.

V současné době má Síť kolem 190 členů. Setkání všech členů Sítě jsou organizována Ministerstvem spravedlnosti jednou ročně. Do agendy setkání jsou zařazena aktuální témata týkající se především Evropské soudní sítě, fungování portálu evropské e-Justice a judikatury Soudního dvora EU. Členové Sítě mají na těchto setkáních jedinečnou příležitost setkat se osobně a vyměnit si praktické zkušenosti s aplikací unijních nástrojů.

Členům soudní sítě jsou distribuována kompendia a další publikace vypracované v rámci Evropské soudní sítě.

Členové sítě mohou neformálně komunikovat prostřednictvím e-mailů. Síť má vlastní e-mailový distribuční list (e-mailovou adresu), kam členové Sítě mohou zasílat dotazy a vyměňovat si zkušenosti. Ministerstvo spravedlnosti může prostřednictvím tohoto komunikačního kanálu rychle informovat členy Sítě o novinkách v oblasti justiční spolupráce v EU.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 11/12/2018

O síti - Německo

Please note that the original language version of this page German has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: English have already been translated.


Vzhledem ke spolkovému uspořádání Německa existují vedle spolkového kontaktního místa Evropské soudní sítě také kontaktní místa jednotlivých zemí. Zemská kontaktní místa jsou v závislosti na konkrétní organizační struktuře dané země zřízena buď při vyšších krajských soudech (Oberlandesgericht) (Bavorsko, Brémy, Hamburk, Hesensko, Dolní Sasko, Severní Porýní-Vestfálsko a Sasko), nebo při ministerstvech spravedlnosti (Landesjustizministerium). V Německu je celkem 17 kontaktních míst Evropské soudní sítě. Spolkové kontaktní místo je odpovědné za koordinaci národní sítě a organizování akcí, jako je například Evropský den spravedlnosti či setkání se členy německé Evropské soudní sítě.

Úkoly jsou mezi zemská kontaktní místa a spolkové kontaktní místo rozdělovány interně. Spolkové kontaktní místo zodpovídá za dotazy týkající se německého občanského či obchodního práva a organizace soudů. Dotazy týkající se konkrétních případů zodpovídá kontaktní místo v zemi, v níž se případ projednává. Všechna německá kontaktní místa mají nicméně stejný status – na každé z těchto 17 kontaktních míst je tedy možné se obrátit s jakýmkoliv dotazem a spolkové kontaktní místo může ve výjimečných případech rovněž poskytnout pomoc v souvislosti s konkrétním případem. Díky internímu systému rozdělování úkolů je zajištěno, že případem se bude zabývat to nejvhodnější kontaktní místo.

Kromě kontaktních míst existuje pět styčných soudců (Verbindungsrichter), kteří v Německu působí v oblastech upravených nařízením (ES) č. 2201/2003 (nařízení Brusel IIa). Jejich povinnosti jsou rovněž interně přidělovány jednotlivým zemím. Dotazy ze stran veřejnosti mohou být podány ke kterémukoliv z těchto pěti styčných soudců. Jestliže je to nezbytné, osoba, která dotaz učinila, bude bezprostředně odkázána k nejvhodnějšímu styčnému soudci, a to jednak na základě interního rozdělení úkolů, jednak jazykové vybavenosti, zvláštních kompetencí a odbornosti týkající se daného případu.

V souladu s čl. 2 odst. 1 písm. e) rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001 č. 2001/470/ES o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci ve znění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 568/2009/ES ze dne 18. června 2009 jmenovalo Německo Spolkovou advokátní komoru (Bundesrechtsanwaltskammer), Spolkovou notářskou komoru (Bundesnotarkammer), Komoru patentových právníků (Patentanwaltskammer), Německou advokátní komoru (Deutscher Anwaltverein), Sdružení německých soudních exekutorů (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) a nově v roce 2014 Sdružení německých soudních úředníků (Bund Deutscher Rechtspfleger) za členy Evropské soudní sítě.

Mezi ostatní členy Evropské soudní sítě v Německu patří ústřední orgány stanovené nařízením (ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (nařízení o doručování písemností) a nařízením (ES) č. 1206/2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (nařízení o dokazování). Tyto ústřední orgány a státní justiční aparát poskytují soudům aktuální informace o právní pomoci v občanskoprávních věcech. Přijímají rovněž dodatečná opatření a poskytují soudům podporu při doručování písemností a při dokazování v případech s přeshraničním prvkem.

Podrobnější informace o Evropské soudní sítě v Německu a seznam kontaktních údajů naleznete na stránkách Spolkového ministerstva spravedlnosti (Bundesamt für Justiz) (Odkaz se otevře v novém okně.http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 27/01/2017

O síti - Estonsko

Please note that the original language version of this page Estonian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: English have already been translated.


Národním kontaktním místem sítě je poradce na odboru mezinárodní soudní spolupráce ministerstva spravedlnosti, který zároveň vykonává funkci představitele ústředního orgánu. Hlavní funkce kontaktního místa jsou následující:

 • zajistit, aby místní soudní orgány obdržely obecné informace o právních nástrojích Společenství a mezinárodních právních nástrojích v oblasti soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech,
 • poskytovat jiným kontaktním místům a orgánům, jakož i místním soudním orgánům svého členského státu informace nezbytné pro řádnou soudní spolupráci mezi členskými státy, a to za účelem pomoci při přípravě účinných žádostí o soudní spolupráci a navazování co nejvhodnějších přímých kontaktů,
 • poskytovat informace usnadňující uplatňování práva jiného členského státu, které je použitelné na základě nástroje Společenství nebo mezinárodního nástroje,
 • usilovat o vyřešení problémů, které mohou v souvislosti se žádostí o soudní spolupráci vyvstat,
 • usnadňovat koordinaci při zpracovávání žádostí o soudní spolupráci v dotčeném členském státě, zvláště pokud má být více žádostí soudních orgánů tohoto členského státu vyřízeno v jiném členském státě,
 • přispívat k obecné informovanosti veřejnosti prostřednictvím internetových stránek sítě o soudní spolupráci v občanských a obchodních věcech v rámci Evropské unie, o souvisejících právních nástrojích Společenství a mezinárodních právních nástrojích a o vnitrostátních právních předpisech členských států, zejména s ohledem na přístup ke spravedlnosti,
 • spolupracovat na organizaci setkání v rámci sítě a podílet se na nich,
 • asistovat při přípravě a aktualizaci informací pro veřejnost,
 • zajistit koordinaci mezi členy sítě na vnitrostátní úrovni,
 • každé dva roky vypracovat zprávu o svých činnostech, příp. včetně osvědčených postupů v rámci sítě, a předložit ji na setkání členů sítě a upozornit na možná zlepšení v rámci sítě.

Styčný soudce v rámci sítě je soudce krajského soudu v Harju, který zastupuje Estonsko rovněž v síti soudců zřízené Haagskou konferenci o mezinárodním právu soukromém. Úkolem styčného soudce je poskytovat soudním úředníkům poradenství v oblasti občanského a obchodního práva Evropské unie a sdílet v rámci sítě své zkušenosti s uplatňováním různých právních předpisů.

V roce 2011, když vstoupilo v platnost druhé rozhodnutí o Evropské soudní síti pro občanské a obchodní věci, které rozšířilo činnosti sítě na profesní sdružení, se v Estonsku staly členy Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci následující orgány:

 • Estonská komora soudních vykonavatelů a svěřenských správců v úpadkovém řízení zastupující soudní vykonavatele a svěřenské správce v úpadkovém řízení,
 • Estonská advokátní komora zastupující advokáty a notáře.

Na setkáních Komoru soudních vykonavatelů a svěřenských správců v úpadkovém řízení zastupují různí zástupci odborných a profesních subjektů, zatímco Estonskou advokátní komoru obvykle zastupuje její ředitel. Profesní sdružení jsou odpovědná za:

 • výměnu zkušeností a informací v souvislosti s účinným a praktickým uplatňováním právních nástrojů Společenství a mezinárodních právních nástrojů,
 • spolupráci při přípravě a aktualizaci informačních přehledů,
 • účast profesních sdružení na příslušných setkáních.

V závislosti na projednávaném tématu kontaktní místo přizve rovněž další vnitrostátní odborníky, aby na setkáních v rámci sítě přispěli svými zkušenostmi. Setkání se například zúčastnilo vedle styčného soudce i několik dalších soudců, zástupci ostatních ministerstev a Notářské komory, poradci Nejvyššího soudu, zástupci Rady na ochranu spotřebitele, členové fakulty na Univerzitě v Tartu atp.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 26/02/2018

O síti - Irsko


Kontaktní místa

V Irsku existují dva typy kontaktních míst. Jedním z nich jsou okresní a obvodní soudy (District a Circuit Courts), druhým pak jsou vyšší soudy, například Vrchní soud, Odvolací soud a Nejvyšší soud (High Court, Court of Appeal a Supreme Court). Kontaktní místa spolu úzce spolupracují na záležitostech, které se týkají sítě. Kontaktní místa v Irsku jsou soustředěna v Soudní službě v Dublinu. I když je každá jurisdikce samostatná, činnosti těchto kontaktních míst, která odpovídají výhradně za síť v jejich ředitelstvích, se vzájemně překrývají. Dotazy prostřednictvím Evropské justiční sítě (EJS) je nutné směrovat na příslušné kontaktní místo zřízené pro dotčenou jurisdikci. Kontaktní místa pracují v samostatných úřadech, ale v rámci ředitelství Soudní služby Irska v Dublinu. Práce sítě je kombinována s dalšími úkoly. Kontaktní místo ale může při řešení otázek sítě požádat o pomoc a asistenci další spolupracovníky. Kontaktní místa udržují pravidelný kontakt s členy EJS v Irsku prostřednictvím e-mailu, telefonu a osobních setkání, a to včetně ústředních orgánů; ředitele provozu Vrchního a Nejvyššího soudu a ředitele pro reformu a vývoj Soudní služby [členové uvedení v čl. 2 odst. 1 písm. d)]; a úředníků Ministerstva spravedlnosti a reformy práva [členové uvedení v čl. 2 odst. 1 písm. d)]. Kontaktní místa také pravidelně komunikují s pověřeným členem justice ohledně vývoje EJS.

Fungování EJS v Irsku

V Irsku neexistuje formální vnitrostátní síť.  Existuje zde síť osob, které jsou odborníky na určité oblasti politiky, a na ně se může kontaktní místo obracet s dotazy.

Kontaktní místo by mělo úzce spolupracovat s ostatními osobami, které jsou členy širší sítě v Irsku, mezi něž patří celá řada soudců s odbornou kvalifikací v konkrétních oblastech práva nebo s odpovědností za činnosti v rámci mezinárodního styku. Kontaktní místa lze kontaktovat e-mailem. Kontaktní místo zajišťuje, aby před příslušnými setkáními sítě byli konzultováni příslušní odborníci v oblasti politiky, správy a soudnictví a aby byly případně rozesílány zápisy ze setkání a příslušné body akčního plánu.

Kontaktní místo je dále v pravidelném kontaktu s Ministerstvem spravedlnosti, a to pokud jde o politické záležitosti, a s Ústředním orgánem pro péči o rodinu a přeshraniční otázky.

Poskytování informací

V Irsku není zřízena národní internetová stránka EJS. Informace jsou poskytovány prostřednictvím internetových stránek Soudní služby a jiných existujících stránek zřízených pro různá ministerstva v Irsku. Při sdělování různých zdrojů informací členským státům EJS a síti EJS spolupracuje kontaktní místo s ostatními osobami a dalšími ministerstvy.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 18/11/2019

O síti - Řecko


Struktura sítě

Počet kontaktních míst: Určeno bylo dvacet dva kontaktních míst. Devatenáct z nich jsou soudci, kteří jsou součástí vnitrostátní sítě a kteří souběžně vykonávají své soudní funkce. Ve třech případech se jedná o úředníky Ministerstva spravedlnosti, transparentnosti a lidských práv, konkrétně odboru mezinárodní justiční spolupráce v občanských a trestních věcech, které funguje jako ústřední orgán pro účely nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti (Brusel IIa) (jež doplňuje Haagskou úmluvu z roku 1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí), nařízení Rady (ES) č. 4/2009 (vyživovací povinnosti) a směrnice 2002/8/ES (právní pomoc) a rovněž jako ústřední orgán pro účely nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 (dokazování) a (ES) č. 1393/2007 (doručování soudních a mimosoudních písemností).

Vnitrostátní síť: Byla zřízena neformální vnitrostátní síť s centralizovanou strukturou, jejímiž hlavními součástmi jsou ústřední orgán, soudci z Atén a tři zástupci právnických povolání (sdružení advokátů, exekutorů a notářů). Odbor mezinárodní justiční spolupráce v občanských a trestních věcech odpovídá za sledování práce Evropské justiční sítě a koordinaci činnosti kontaktních míst na vnitrostátní úrovni, pokud jde o povinnosti Řecka v rámci EJS a obsah vyvěšený na portálu evropské e-justice. Vnitrostátní kontaktní místa v rámci sítě přispívají k vyhotovení informativních přehledů, aktualizaci formálních oznámení Řecka týkajících se právních předpisů EU o justiční spolupráci v občanských a obchodních věcech, vyplňování dotazníků pocházejících od EJS nebo jiných subjektů EU a odpovídání na dotazy ostatních kontaktních míst nebo orgánů v EU, které se týkají zejména uplatňování právních předpisů EU v Řecku.

Konají se pravidelné schůzky, které koordinuje odbor mezinárodní justiční spolupráce v občanských a trestních věcech, obvykle dvakrát až čtyřikrát ročně. Účelem těchto schůzek je výměna názorů, zkušeností a informací. Pořad jednání se zaměřuje většinou na témata projednávaná na schůzkách EJS na evropské úrovni, záležitosti, které se mohou vyskytnout při uplatňování právních předpisů EU (nařízení a směrnic) na vnitrostátní úrovni, a povinnosti Řecka v rámci EJS a portálu evropské e-justice, jak bylo zmíněno výše.

Šíření informací veřejnosti

Internetové stránky Ministerstva spravedlnosti, transparentnosti a lidských práv obsahují zvláštní odkaz na EJS. Probíhá práce za účelem aktualizace internetových stránek tak, aby poskytovaly úplný a jednoznačný popis úlohy a užitečnosti EJS v souvislosti s právními předpisy EU týkajícími se justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech.

Na vnitrostátní úrovni jsou informace o právních předpisech EU týkajících se občanských a obchodních věcí šířeny prostřednictvím distribuce tištěných materiálů EJS a pořádáním seminářů a jednodenních akcí v Aténách i ostatních řeckých městech, které se týkají vývoje evropských právních předpisů v oblasti justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech a jejich dopadu na vnitrostátní úrovni (členové vnitrostátní sítě se těchto akcí někdy účastní jako hlavní řečníci). Tyto akce se konají pod záštitou Ministerstva spravedlnosti a rovněž advokátních komor z celé země, Národní školy pro soudce, Státní legislativní rady, organizací působících v oblasti občanského a obchodního práva atd.

Evropský den spravedlnosti je jednodenní akce, která slouží k „zalarmování“ evropských právníků a zahájení dialogu o pokroku legislativních podnětů EU; v minulých letech se konal téměř každoročně, a to pod záštitou Ministerstva spravedlnosti, transparentnosti a lidských práv.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 11/12/2017

O síti - Francie


Ve Francii náleží do evropské soudní sítě v občanských a obchodních věcech soudci (magistrats), advokáti, notáři a soudní vykonavatelé (huissiers de justice). Síť je však otevřena všem právnickým profesím, které se o danou problematiku zajímají, zejména pokud se podílí na provádění práva Unie v občanských a obchodních věcech (soudní tajemníci (greffiers), vedoucí soudní kanceláře (greffiers en chef), soudci a soudní tajemníci obchodních soudů).

Kontaktní osobou na národní úrovni je soudce (magistrats), který má zkušenosti z oblasti soudnictví a pracuje v ředitelství pro občanskoprávní záležitosti (Direction des affaires civiles et du Sceau) ministerstva spravedlnosti. Působí v rámci v rámci odboru evropského práva, mezinárodního práva soukromého a pomoci v občanských věcech (Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile), což je zároveň ústřední orgán k provádění řady nástrojů mezinárodní spolupráce v občanských a obchodních věcech.

U každého odvolacího soudu a u kasačního soudu se určí „referenční soudce“ (neboli „místní kontaktní osoba“). Má za úkol na místní úrovni pomáhat s řešením problémů týkajících se spolupráce zjištěných prostřednictvím sítě a informovat soudce o zavádění nástrojů soudní spolupráce v občanských věcech a obecněji o právu EU. Referenční osoby odvolacích soudů a kasačního soudu mohou problémy s použitím evropských právních předpisů oznámit národnímu kontaktnímu místu, které zajistí další kroky.

Soudní vykonavatele zastupuje Národní komora soudních vykonavatelů (Chambre nationale des huissiers de justice).

Advokáty zastupuje Delegace advokátních komor Francie (Délégation des barreaux de France) (delegace Národní rady advokátních komor (Conseil national des barreaux) v Bruselu).

Notáře zastupuje Národní komora notářů (Chambre nationale des notaires).

Součástí sítě jsou také francouzští styční soudci (magistrats) působící v zemích Evropské unie a dále ústřední orgány určené k provádění nástrojů spolupráce v občanských a obchodních věcech.

Jednou ročně v termínu blízkém evropskému dni soudnictví se všichni členové francouzské sítě setkají v Paříži, kde informují o činnostech sítě a o současném vývoji práva v Unii a jeho provádění v občanských a obchodních věcech.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 08/08/2017

O síti - Chorvatsko


V Chorvatské republice působí v rámci Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci dvě kontaktní místa.

Kontaktní místa fungují v rámci ředitelství pro evropské záležitosti, mezinárodní a justiční spolupráci a v rámci odboru pro mezinárodní právní pomoc a justiční spolupráci v občanských věcech při Ministerstvu spravedlnosti Chorvatské republiky.

Ve výše uvedeném odboru mají kontaktní místa několik úředníků, kteří jsou nápomocni tak, aby byla činnost v rámci Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci (EJS) fakticky prováděna prostřednictvím týmové práce úředníků odboru pro mezinárodní právní pomoc a justiční spolupráci v občanských věcech, kterou tito vykonávají vedle jiné práce v rámci činností odboru.

Ačkoli v Chorvatské republice formální vnitrostátní síť neexistuje, kontaktní místa spolupracují se soudci a jinými odborníky v rámci Ministerstva spravedlnosti a jiných příslušných orgánů, profesory práva, notáři a ostatními znalci a aplikujícími odborníky v různých právních oblastech. Na činnosti sítě se podílí rovněž Ministerstvo sociální politiky a mládeže, které se jako ústřední orgán pro některé oblasti regulace aktivně účastní zasedání sítě, jež pořádá Evropská komise. Síť je otevřená pro všechny právníky, kteří si přejí a mají zájem účastnit se uplatňování evropských právních nástrojů v Chorvatské republice.

Komunikace je v Chorvatské republice vedena prostřednictvím elektronické pošty a telefonu a případně se konají zasedání.

Komunikace s kontaktními místy v ostatních členských státech se uskutečňuje prostřednictvím elektronické pošty a kontaktní místa a ostatní členové sítě se pravidelně účastní zasedání EJS, která pořádá Evropská komise.

Jelikož Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem pro účely jednotlivých předpisů, kontaktní místa vykonávají činnosti ústředního orgánu, předkládají dotazy a odpovídají na dotazy kontaktních míst ostatních členských států (ve spolupráci se soudci a ostatními aplikujícími odborníky a případně znalci), poskytují Komisi požadované údaje a provádějí činnosti nezbytné k zveřejnění informací na příslušných portálech Evropské komise. Kontaktní místa distribuují publikace Evropské komise soudům, občanům a ostatním cílovým skupinám a usilují o větší zviditelnění sítě.

Kontakty: Odkaz se otevře v novém okně.EJNcontact@pravosudje.hr


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 05/11/2018

O síti - Kypr


Na Kypru je tato síť organizována ustanovením národních kontaktních míst (NKM). V současné době existuje šest (6) NKM: jeden soudce, dva právníci z právní kanceláře Kyperské republiky, dva úředníci na Ministerstvu spravedlnosti a veřejného pořádku (jeden právní a jeden správní úředník) a jeden člen Kyperské advokátní komory.

NKM Ministerstva spravedlnosti a veřejného pořádku zodpovídají za koordinaci těchto šesti NKM. Jestliže je přijata otázka nebo žádost o informace ze sítě nebo žádost od národních kontaktních míst jiného členského státu, NKM Ministerstva spravedlnosti a veřejného pořádku zajistí, aby byla žádost předána dále a projednána s ostatními NKM za účelem rozhodnutí, který kyperský orgán nebo úřad by měl žádost vyřídit nebo poskytnout požadované informace.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/05/2019

O síti - Lotyšsko


Kontaktními místy národní sítě jsou ředitel a právník odboru pro mezinárodní spolupráci na ministerstvu spravedlnosti, kteří plní rovněž funkce zástupců ústředního orgánu. Hlavní funkce kontaktních míst jsou tyto:

– zajišťovat, aby místní justiční orgány dostávaly všeobecné informace o nástrojích Společenství a mezinárodních nástrojích v oblasti justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech, a poskytovat informace nezbytné pro úspěšnou spolupráci justičních orgánů mezi členskými státy, které jim pomohou při vypracovávání žádostí o právní pomoc v rámci proveditelných právních pravomocí,

– hledat řešení otázek, které mohou vznikat v souvislosti s žádostmi o justiční spolupráci,

– využívat webové stránky sítě k lepšímu informování široké veřejnosti o spolupráci justičních orgánů v občanských a obchodních věcech v Evropské unii a o příslušných nástrojích Společenství a mezinárodních nástrojích,

– spolupracovat při pořádání zasedání členů sítě a účastnit se jich,

– pomáhat při vypracovávání a aktualizaci informací určených pro širokou veřejnost,

– zajišťovat spolupráci mezi členy sítě na vnitrostátní úrovni.

V závislosti na projednávaném tématu kontaktní místo také vybízí odborníky z jiných institucí, aby se na zasedáních členů sítě podělili o své zkušenosti. Taková setkání a kontaktní místo například navštívilo několik soudců, zástupců ministerstva spravedlnosti působících v různých oblastech působnosti, notářů, certifikovaných mediátorů, zástupců garančního fondu pro výživné, zástupců komory exekutorů a akademických pracovníků.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 12/06/2019

O síti - Maďarsko


V Maďarsku funguje jako kontaktní místo odbor mezinárodního práva soukromého na Ministerstvu spravedlnosti (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya), přičemž několik úředníků v rámci odboru plní příslušné úkoly vedle svých ostatních povinností.

Jako ústřední orgány jsou členy sítě Ministerstvo spravedlnosti (odbor mezinárodního práva soukromého) a Ministerstvo lidských zdrojů (Emberi Erőforrások Minisztériuma). Členy sítě jsou rovněž Úřad Národní soudní rady (Országos Bírósági Hivatal) jako další justiční orgán, Maďarská národní notářská komora (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), Maďarská advokátní komora (Magyar Ügyvédi Kamara) a Maďarská komora soudních vykonavatelů (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara) jako profesní sdružení. Zástupci členů se pravidelně účastní zasedání sítě, a to podle pořadu jednání na zasedání.

Maďarsko nemá oficiální vnitrostátní síť maďarských členů Evropské justiční sítě. Spolupráce mezi členy se uskutečňuje ad hoc a v případě potřeby.

Zdroje obsahující praktické informace o justiční spolupráci v občanských věcech v rámci EU a se třetími státy, které připravil odbor mezinárodního práva soukromého při Ministerstvu spravedlnosti, jsou k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 12/12/2017

O síti - Malta


Na Maltě existují tři (3) kontaktní místa sítě EJS. Koordinace mezi těmito kontaktními místy je zajištěna tím, že zmíněná kontaktní místa působí v rámci téhož úřadu a jsou trvale ve vzájemném styku ohledně všech záležitostí vyplývajících z fungování sítě na Maltě. Tato kontaktní místa zřídila systémy vzájemné spolupráce, které zajišťují větší efektivnost fungování sítě, zejména co se týká poskytování informací soukromým právníkům, kteří požadují informace.

O vnitrostátní síti

 • Právní pomoc

Odesílajícím a přijímajícím orgánem v oblasti právní pomoci je advokát pro právní pomoc, který působí na podatelně občanskoprávních soudů v soudních budovách na adrese Republic Street, Valletta, Malta.

 • Doručování písemností

V oblasti doručování písemností působí jako odesílající i přijímající subjekt Úřad nejvyššího státního zástupce (Office of the Attorney General) nacházející se na adrese The Palace, St. George's Square, Valletta jakožto ústřední orgán. Úřad nejvyššího státního zástupce zajišťuje zasílání formulářů žádostí a přijímání písemností k doručení od zahraničních odesílajících subjektů, přičemž tyto písemnosti jsou poté předány pověřené osobě na soudech za účelem jejich doručení podle maltských procesních právních předpisů vztahujících se na doručování písemností.

V rámci své činnosti při doručování písemností je Úřad nejvyššího státního zástupce jakožto odesílající anebo přijímající subjekt až do uskutečnění doručení rovněž ve styku se žadateli anebo jejich právním zástupcem.

 • Drobné nároky

Příslušným soudem v této oblasti je Tribunál pro drobné nároky (Small Claims Tribunal), který působí v soudních budovách ve Vallettě. Opravné prostředky proti rozhodnutím tohoto tribunálu pak projednává odvolací soud ve své vyšší příslušnosti, který rovněž působí v soudních budovách ve Vallettě.

Příslušný orgán v každém jednotlivém případě závisí na místu bydliště osoby, vůči níž je výkon navrhován. Pro otázky výkonu a pro účely článku 23 je podle čl. 10 odst. 4 Odkaz se otevře v novém okně.zákona o Tribunálu pro drobné nároky (kapitola 380 sbírky zákonů Malty) příslušný smírčí soud (Court of Magistrates) pro Maltu a smírčí soud (Court of Magistrates) pro ostrov Gozo.

 • Dokazování

Ústředním orgánem je Úřad nejvyššího státního zástupce (Office of the Attorney General) ve Vallettě.

Dožádanými soudy jsou:

 1. první dvůr občanskoprávního soudu (Civil Court, First Hall)
 2. občanskoprávní soud (úsek pro věci rodinného práva) (Civil Court, Family Section)
 3. smírčí soud (Court of Magistrates) (Malta)
 4. smírčí soud (Court of Magistrates) (Gozo) (vyšší příslušnost) nebo (nižší příslušnost)

Soudy jsou příslušné pro vyřizování žádostí podaných podle nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 22/05/2017

O síti - Nizozemí


Kontaktní místa a členové sítě v Nizozemsku

V Nizozemsku bylo určeno ústřední kontaktní místo, a to na Ministerstvu bezpečnosti a spravedlnosti. Kontaktní místo bylo určeno rovněž pro otázky příslušnosti.

Spolu s kontaktními místy jsou členy sítě taktéž profesní sdružení pro svobodná právnická povolání (advokáti, notáři a exekutoři).

Na základě různých nařízení (včetně nařízení (ES) č. 2201/2003, nařízení (ES) č. 4/2009 a nařízení (ES) č. 1393/2001) jsou členy sítě i ústřední orgány.

Komunikace s Evropskou komisí (v tomto případě sekretariátem Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci) se obvykle uskutečňuje prostřednictvím ústředního kontaktního místa. To v případě potřeby zajišťuje předání informací a dotazů příslušnému orgánu.

Kontaktní místa a členové sítě, zejména ústřední orgány, často komunikují přímo jak mezi sebou, tak s kontaktními místy a členy sítě v ostatních členských státech.

Členové jsou na zasedání sítě zváni podle témat na pořadu jednání.

Nizozemská kontaktní místa a členové sítě pořádají rovněž výroční zasedání, které představuje příležitost k projednání činnosti sítě a přezkoumání oblastí, v nichž by bylo možno zlepšit vzájemnou komunikaci.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 04/11/2019

O síti - Rakousko

Please note that the original language version of this page German has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: English have already been translated.


Rakousko zřídilo v rámci oddělení I 9 Spolkového ministerstva spravedlnosti (Bundesministerium für Justiz) ústřední kontaktní místo, které řeší právní otázky zahraničních kontaktních míst zaslané prostřednictvím sítě, provádí různé koordinačně-organizační úkony a organizuje a edituje rakouské záznamy do informativních přehledů v síti, které jsou zveřejňovány na portálu evropské e-justice.

Kromě toho byly dva soudci jmenováni kontaktními místy pro jurisdikci každého ze čtyř vrchních zemských soudů (Oberlandesgericht) (tři pro vídeňskou jurisdikci). Ti poskytují pomoc a podporu zahraničním kontaktním místům a rakouským soudům v jednotlivých případech týkajících se přeshraniční justiční spolupráce (např. když se objeví potíže při přeshraničním dokazování nebo doručování dokumentů). V takových případech by proto zahraniční kontaktní místa měla kontaktovat příslušné místní justiční kontaktní místo, a ne ústřední kontaktní místo na Spolkovém ministerstvu spravedlnosti. Do jurisdikce Vrchního zemského soudu ve Vídni spadají spolkové země Vídeň, Dolní Rakousko a Burgenlandsko, pod Vrchní zemský soud v Linci spadají spolkové země Horní Rakousko a Salcbursko, pod Vrchní zemský soud v Innsbrucku spolkové země Tyrolsko a Vorarlbersko, a Vrchní zemský soud ve Štýrském Hradci je zodpovědný za spolkové země Štýrsko a Korutansko.

Jména a kontaktní údaje rakouských kontaktních míst EJS v příslušných jurisdikcích vrchních zemských soudů naleznete pod následujícím odkazem: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do

Fyzické osoby / účastníci řízení ani jejich právní zástupci nesmí kontaktovat kontaktní místa v síti přímo. Mohou však požádat soudce o vedení řízení tak, aby je na kontaktní místo nasměroval.

Rakouská advokátní komora (Österreichische Rechtsanwaltskammertag) a rakouská notářská komora (Österreichische Notariatskammer) jsou součástí EJS od 1. ledna 2011, avšak podle rozhodnutí EJS ze dne 28. května 2001 (2001/470/ES) ve znění rozhodnutí 568/2009/ES ze dne 18. června 2009, nemají příslušnost řešit jednotlivé případy.

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
1010 Vídeň, Tuchlauben 12
Tel.: +43/1/535-1275, Fax: +43/1/535-1275-13
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.rechtsanwaelte@oerak.at
Jazyky: němčina a angličtina

Österreichische Notariatskammer
1010 Vídeň, Landesgerichtsstraße 20
Tel.: +43/1/4024-5090, Fax: +43/1/406-3475
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.kammer@notar.or.at
Jazyky: němčina, francouzština a angličtina


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 18/04/2018

O síti - Polsko


Jediné kontaktní místo Evropské soudní sítě v Polsku je zřízeno na Ministerstvu spravedlnosti.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 11/04/2017

O síti - Portugalsko

The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: EnglishPortuguese have already been translated.


Kontaktní místo

Portugalsko ustavilo kontaktní místo pro účely Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci. Funkci kontaktního místa vykonává soudce, kterého na základě výběrového řízení jmenuje Nejvyšší soudní rada (Conselho Superior da Magistratura).

Vnitrostátní síť

Vnitrostátní síť je tvořena ústředními orgány v souladu s právními nástroji EU, jinými nástroji mezinárodního práva, kterými je Portugalsko vázáno, nebo vnitrostátními právními předpisy v oblasti soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech; správními orgány odpovědnými za oblast soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech; a profesními organizacemi zastupujícími právníky přímo zapojené do vymáhání mezinárodních právních nástrojů a právních nástrojů EU týkajících se soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech.

Vnitrostátní síť nezahrnuje styčné soudce ani odborníky.

Vnitrostátní členové sítě

Vedle kontaktního místa se vnitrostátní struktura skládá z jedenácti členů:

 • Generální ředitelství pro politiku spravedlnosti (Direcção-Geral da Política de Justiça)
 • Generální ředitelství pro správu soudnictví (Direcção-Geral da Administração da Justiça)
 • Generální ředitelství pro vězeňství a znovuzačlenění (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
 • Ústav registrů a notářských věcí (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.)
 • Ústav finančního řízení a infrastruktury soudnictví (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)
 • Rada mediátorů (Conselho dos Julgados de Paz)
 • Ústav sociálního zabezpečení (Instituto de Segurança Social, I.P.)
 • Komise na ochranu obětí (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • Advokátní komora (Ordem dos Advogados)
 • Komora advokátů a soudních exekutorů (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)
 • Notářská komora (Ordem dos Advogados)

Ústřední orgány

Z výše uvedených členů vystupují tyto orgány jako ústřední:

Generální ředitelství pro správu soudnictví – Ministerstvo spravedlnosti (Ministério da Justiça)

 • nařízení (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008
 • nařízení (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007
 • nařízení (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001
 • Haagská úmluva z roku 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních
 • Haagská úmluva z roku 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních
 • Haagská úmluva z roku 2007 o mezinárodním vymáhání výživného na děti a dalších druhů vyživovacích povinností vyplývajících z rodinných vztahů
 • Newyorská úmluva z roku 1956 o vymáhání výživného v cizině

Generální ředitelství pro vězeňství a znovuzačlenění – Ministerstvo spravedlnosti

 • nařízení (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003
 • Haagská úmluva z roku 1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
 • Haagská úmluva z roku 1996 o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí

Ustav registrů a notářských věcí – Ministerstvo spravedlnosti

 • nařízení (ES) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012

Ústav sociálního zabezpečení – Ministerstvo pro solidaritu a sociálního zabezpečení (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • směrnice 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003

Komise na ochranu obětí – Ministerstvo spravedlnosti

 • směrnice 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004

Koordinace vnitrostátní sítě v rámci decentralizované struktury

Portugalská vnitrostátní síť má decentralizovanou strukturu. Koordinace, kterou zajišťuje kontaktní místo, je založena na dobrovolné spolupráci členů na vnitrostátní úrovni. Členové na vnitrostátní úrovni se pravidelně účastní čtvrtletních setkání organizovaných kontaktním místem. Kdykoliv vyvstane potřeba objasnit nebo vyřešit specifický problém, proběhne jednání s dotčenými členy na vnitrostátní úrovni.

Síť nezahrnuje odborníky. Jestliže konkrétní záležitost vyžaduje stanovisko odborníka, kontaktní místo si na dobrovolné a neformální bázi vyžádá spolupráci nejvhodnějšího vnitrostátního orgánu. Kontaktní místo pravidelně vyzývá všechny členy na vnitrostátní úrovni, aby v konkrétních oblastech své působnosti v rámci soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech spolupracovali.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 12/09/2019

O síti - Rumunsko


Síť místních korespondentů v oblasti mezinárodní právní pomoci (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) byla zřízena v roce 2001 nařízením ministra spravedlnosti, a to na základě modelu Evropské soudní sítě. V březnu 2004 byla síť prostřednictvím dvou nařízení ministra spravedlnosti reorganizována do dvou specializovaných sítí: Rumunská justiční síť pro trestní věci (Reţeaua Judiciară Română în materie penală) – odpovídá Evropské justiční síti, a Rumunská soudní síť pro občanské a obchodní věci (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială) – odpovídá Evropské soudní síti pro občanské a obchodní věci. Obě sítě byly následně reorganizovány v letech 2005, 2007, 2010 a 2014, v návaznosti na revize příslušných právních předpisů EU a na personální změny v rámci vnitrostátního justičního systému.

Poslední revize byla provedena nařízením ministerstva spravedlnosti č. 1929/C ze dne 29. května 2014 v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 568/2009/ES ze dne 18. června 2009, kterým se mění rozhodnutí Rady č. 2001/470/ES ze dne 28. května 2001. Nařízení bylo vytvořeno v souladu s nařízením vlády č. 123/2007 o některých opatřeních na posílení soudní spolupráce se členskými státy Evropské unie, které bylo s úpravami schváleno zákonem č. 85/2008.

Rumunská soudní síť pro občanské a obchodní věci odpovídá Evropské soudní síti pro občanské a obchodní věci na vnitrostátní úrovni.

Rumunsko pro účely Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci ustavilo dvě vnitrostátní kontaktní místa. Kontaktní místa pro účely Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci jsou zřízena v rámci ministerstva spravedlnosti. Tímto způsobem je zajištěn výkon povinností v rámci Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci.

V souladu s článkem 6 je Rumunská soudní síť pro občanské a obchodní věci tvořena jedním soudcem z oddělení I – občanské věci a jedním soudcem z oddělení II – občanské věci (dříve obchodní věci) Vrchního kasačního soudu (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), po jednom soudci z oddělení I – občanské věci a jedním soudcem z oddělení II – občanské věci (dříve obchodní věci) odvolacích soudů, po jednom soudci zvláštních soudů / oddělení pro věci nezletilých a rodinné věci, kteří se zaměřují na občanské věci související s mezinárodními únosy dětí a odškodňování obětí trestných činů, úředníky ředitelství pro mezinárodní právo a soudní spolupráci, kteří na Ministerstvu spravedlnosti působí jako ústřední orgán v oblasti mezinárodní justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech, a jedním zástupcem z Rumunské advokátní komory, Rumunské komory soudních exekutorů a Rumunské notářské komory. Vnitrostátní kontaktní místa pro účely Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci jsou plnoprávnými členy Rumunské soudní sítě pro občanské a obchodní věci.

Soudci, kteří jsou členy Rumunské soudní sítě, byli jmenování rozhodnutím Vysoké soudní rady (Consiliul Superior al Magistraturii).

Od roku 2001 ředitelství pro mezinárodní právo a soudní spolupráci Ministerstva spravedlnosti organizovalo velké množství seminářů a pracovních setkání pro členy sítě, a to za pomoci vlastních zdrojů (rozpočtu ministerstva spravedlnosti). Od roku 2007 byly tyto činnosti organizovány v rámci více než 15 evropských programů financovaných Evropskou komisí. Zástupci Rumunské soudní sítě se navíc pravidelně účastní setkání Evropské soudní sítě.

Členové Rumunské soudní sítě pro občanské a obchodní věci jsou uvedeni v příloze nařízení č. 1929/C ze dne 29. května 2014. Příloha tvoří nedílnou součást nařízení.

Členové Rumunské soudní sítě pro občanské a obchodní věci

Vrchní kasační soud

Iulia Cristina TARCEA, místopředsedkyně

Romanița VRÂNCEANU, oddělení I – občanské věci

Roxana POPA, pověřená předsedkyně, oddělení II – občanské věci

Odvolací soud v Alba Iulia

Cristina Gheorghina NICOARĂ, oddělení I – občanské věci (místopředsedkyně odvolacího soudu)

Olimpia Maria STÂNGĂ, oddělení II – občanské věci

Odvolací soud v Bacău

Liliana CIOBANU, oddělení I – občanské věci

Loredana ALBESCU, oddělení II – občanské věci

Odvolací soud v Braşově

Cristina ŞTEFĂNIŢĂ, oddělení pro občanské věci

Anca PÎRVULESCU, oddělení pro občanské věci

Gabriel ŞTEFĂNIŢĂ, oddělení pro občanské věci

Soud pro věci nezletilých a rodinné věci v Braşově (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA

Odvolací soud v Bukurešti

Antonela BRĂTUIANU, oddělení IV – občanské věci

Ştefan CMECIU, oddělení V – občanské věci

Dumitru VĂDUVA, oddělení VI – občanské věci

Maria CEAUŞESCU, oddělení VII – věci týkající se sporů ze zaměstnání a sociálního zabezpečení

Bogdan CRISTEA, oddělení VIII – správní a daňové spory

Tribunál v Bukurešti

Andreea Florina MATEESCU, oddělení V – občanské věci (styčná soudkyně v rámci Mezinárodní haagské sítě pro Haagskou úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980)

Anca Magda VOICULESCU, oddělení IV – občanské věci (styčná soudkyně v rámci Mezinárodní haagské sítě pro Haagskou úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980)

Constantin-Marino MARIN, předseda, oddělení I – trestní věci, komise pro přiznání odškodnění obětem trestných činů – Tribunál v Bukurešti

Odvolací soud v Cluji

Denisa-Livia BĂLDEAN, místopředsedkyně

Liviu UNGUR, místopředseda, oddělení II – občanské věci

Odvolací soud v Constanţa

Daniela PETROVICI, oddělení I – občanské věci

Iuliana Mihaela ȘERBAN, oddělení I – občanské věci

Odvolací soud v Craiova

Mihaela COTORA, předseda

Lotus Gherghină, oddělení II – občanské věci

Odvolací soud v Galaţi

Simona Claudia BACŞIN, oddělení I – občanské věci

Valentina VRABIE, oddělení II – občanské věci

Odvolací soud v Iaşi

Claudia Antoanela SUSANU, oddělení I – občanské věci

Odvolací soud v Oradea

Marcela FILIMON, oddělení II – občanské věci

Odvolací soud v Piteşti

Corina PINCU IFRIM, oddělení I – občanské věci

Raluca TRANDAFIR, oddělení I – občanské věci

Corina Georgeta NUŢĂ, oddělení II – občanské věci týkající se správních a daňových sporů

Tribunál v Argeş

Andreea Monica PRUNARU, místopředsedkyně, oddělení pro občanské věci

Tribunál ve Vâlcea

Petre DINESCU, oddělení I – občanské věci

Odvolací soud v Ploieşti

Adriana Maria RADU, oddělení I – občanské věci

Elisabeta GHERASIM, předsedkyně oddělení II – občanské věci

Florentina DINU, oddělení II – občanské věci

Valentina GHEORGHE, oddělení II – občanské věci

Odvolací soud v Suceava

Ştefania Fulga ANTON, oddělení I – občanské věci

Daniela MITREA MUNTEA, oddělení II – občanské věci

Odvolací soud v Târgu Mureş

Andreea CIUCĂ, oddělení II – občanské věci

Odvolací soud v Timişoara

Cristian PUP, oddělení I – občanské věci

Florin MOŢIU, oddělení II – občanské věci

Členové Rumunské soudní sítě pro občanské a obchodní věci – národní kontaktní místa pro Evropskou soudní síť pro občanské a obchodní věci

Ministerstvo spravedlnosti

Viviana ONACA, ředitelka, ředitelství pro mezinárodní právo a soudní spolupráci

Ioana BURDUF, ředitelství pro mezinárodní právo a soudní spolupráci

Členové Rumunské soudní sítě pro občanské a obchodní věci z ředitelství pro mezinárodní právo a soudní spolupráci Ministerstva spravedlnosti – ústřední orgán v oblasti mezinárodní soudní spolupráce

Dorina DOMINTEANU, vedoucí oddělení

Camelia TOBĂ

Flavius George PĂNCESCU

Členové Rumunské soudní sítě pro občanské a obchodní věci – po jednom zástupci z Rumunské advokátní komory, Rumunské komory soudních exekutorů a Rumunské notářské komory

Octavian ROGOJANU, notář, tajemník rady Rumunské národní notářské unie

Bogdan DUMITRACHE, soudní exekutor

Costea-Corin C. DĂNESCU, advokát


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 01/02/2017

O síti - Slovinsko


Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci ve Slovinsku působí prostřednictvím 3 kontaktních míst a 16 členů sítě.

Činnost kontaktních míst zajišťují zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti Republiky Slovinsko. Tímto způsobem je zajištěna harmonizace a koordinace jejich každodenní práce.

Okresní soudy, kterých je v Republice Slovinsko 11, jsou oprávněny poskytovat mezinárodní právní pomoc v občanských a obchodních věcech. V této souvislosti Slovinsko v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. d) rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001 o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci (2001/470/ES) určilo za člena Evropské soudní sítě po jednom zástupci z každého okresního soudu. Kromě toho Slovinsko určilo dva specializované členy sítě (soudce), kteří jsou odpovědní za věci justiční spolupráce v rodinných věcech, přičemž jeden z nich je zaměstnancem okresního soudu a druhý je zaměstnancem Ministerstva spravedlnosti.

Změna z roku 2009 týkající se rozhodnutí Rady o vytvoření Evropské soudní sítě umožnila v rámci Evropské soudní sítě spolupráci i ostatním profesím v oblasti justice. Od roku 2011 jsou členy sítě rovněž Notářská komora Republiky Slovinsko (Notarska zbornica Republike Slovenije), Advokátní komora Republiky Slovinsko (Odvetniška zbornica Republike Slovenije) a Komora soudních vykonavatelů Republiky Slovinsko (Zbornica izvršiteljev Slovenije).

Zapojení soudců a zástupců jiných právnických profesí do Evropské soudní sítě je důležité z hlediska dosahování cílů Evropské soudní sítě, jelikož umožňuje přímou spolupráci mezi soudci a jinými právnickými profesemi, která je nezbytná pro zajištění toho, aby soudy mohly bezproblémověji řešit konkrétní případy.

Kontaktní místa a členové Evropské soudní sítě jsou v častém spojení kdykoliv je to potřeba, a to i prostřednictvím e-mailu, telefonu či osobně, a každý rok se setkávají na vnitrostátní úrovni.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 01/02/2017

O síti - Slovensko


Síť se skládá z:

 1. hlavních kontaktních míst, kterými jsou dva zástupci Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky), konkrétně z odboru mezinárodního práva soukromého (Odbor medzinárodného práva súkromného) sekce mezinárodního práva (Sekcia medzinárodného práva). Všechny požadavky jsou v rámci Evropské soudní sítě zasílány prostřednictvím hlavních kontaktních míst,
 2. kontaktních míst na soudech: jeden soudce či vyšší soudní úředník za každý okresní soud (okresný súd) a krajský soud (krajský súd) a Nejvyšší soud (Najvyšší súd),
 3. kontaktních míst profesních organizací,
 4. dvou kontaktních míst z Centra pro mezinárodněprávní ochranu dětí a mládeže (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže),
 5. styčného soudce pro oblast rodinného práva.

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 14/01/2019

O síti - Finsko

Please note that the original language version of this page Finnish has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: English have already been translated.


Členové Evropské soudní sítě ve Finsku

Funkci kontaktního místa ve Finsku vykonává určený úředník, který je zaměstnancem oddělení pro mezinárodní justiční správu na ministerstvu spravedlnosti. Kontaktní místo je zřízeno při oddělení, které funguje jako ústřední orgán ve smyslu několika právních předpisů EU a mezinárodních dohod v oblasti občanského a trestního práva. Vedle práce v rámci sítě povinnosti kontaktního místa zahrnují i funkce ústředního orgánu a ostatní věci související se spoluprací v občanských věcech. Za členy sítě byli rovněž jmenováni dva soudci okresních soudů a Finská advokátní komora. Činnosti národní sítě se v současné době rozvíjejí.

Působení sítě ve Finsku

Kontaktní místo aktivně spolupracuje s vnitrostátními justičními orgány, advokáty a zástupci ostatních právních profesí. Úkoly kontaktního místa zahrnují šíření informací o právních předpisech v oblasti občanského a obchodního práva EU a o jejich praktickém uplatňování, stejně jako poskytování poradenství a školení v souvisejících otázkách. Kontaktní místo rovněž pomáhá vnitrostátním justičním orgánům s problémy souvisejícími s přeshraničními žádostmi o pomoc a je aktivní v příslušných sítích a pracovních skupinách.

Kontaktní místo má zřízenu zvláštní e-mailovou adresu pro soudy a ostatní právní a správní orgány zapojené do justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech, které potřebují praktickou pomoc s řešením problémů souvisejících s přeshraničními případy.

Poskytování informací o Evropské soudní síti

Všechny soudy, orgány právní pomoci, žalobci, donucovací orgány a úředníci Ministerstva spravedlnosti mají přístup k intranetu, který obsahuje komplexní informace o mezinárodní pomoci v občanských a trestních věcech. Stránky rovněž obsahují informace o Evropské soudní síti a jejích členech ve Finsku, stejně jako odkazy na stránky sítě na portálu evropské e-Justice. Informace o Evropské soudní síti a materiály, které síť publikuje, jsou poskytovány rovněž vnitrostátním justičním orgánům a ostatním právníkům, a to prostřednictvím e-mailu a pošty.

Veřejné internetové stránky ministerstva spravedlnosti obsahují oddíl s informacemi o různých formách mezinárodní právní pomoci, souvisejícími právními předpisy a dohodami, kontaktními údaji a pokyny. Stránky rovněž obsahují informace o justičních sítích a odkazy na stránky Evropské soudní sítě na portálu evropské e-Justice.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/02/2017

O síti - Švédsko


Švédsko ustanovilo osobu, která pracuje v odboru pro procesní právo a soudní záležitosti na Ministerstvu spravedlnosti, jako kontaktní místo pro Evropskou soudní síť pro občanské a obchodní věci a osobu, která pracuje v odboru trestní politiky na Ministerstvu spravedlnosti, jako kontaktní místo pro portál evropské e-justice.

Švédskými členy sítě jsou švédská národní správa soudů, švédská advokátní komora, švédský exekuční úřad, švédská správa sociálního zabezpečení, úřad pro rodinné právo a rodičovskou podporu a švédský úřad pro odškodnění a podporu obětí trestných činů, jakož i dva ústřední orgány (odbor trestních věcí a mezinárodní justiční spolupráce na Ministerstvu spravedlnosti a odbor pro konzulární záležitosti a občanské právo na Ministerstvu zahraničí).


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 12/12/2017