Ülevaade võrgustikust

Riigikohane teave kontaktisikute ja tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku toimimise kohta


Mis on tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa õigusalase koostöö võrgustik?

Euroopa Liidu liikmesriikide õigussüsteemide mitmekesisus ja uued liidu õigusaktid on tekitanud vajaduse jagada piiriüleste kohtuasjadega tegelevatele ametiasutustele toetust ja teavet spetsiaalse võrgustiku kaudu. Sellised kohtuasjad võivad hõlmata ärialaseid, tarbija- ja töövaidlusi, samuti lahutuse, lapse hooldusõiguse või pärimisega seotud probleeme. Võrgustik ühendab liikmesriikide kohalike kohtute abistamise eest vastutavaid riigi ametiasutusi ja see loodi õigusalase koostöö lihtsustamiseks liikmesriikide vahel. Võrgustik loodi 28. mail 2001. aasta Lingil klikates avaneb uus akennõukogu otsusega 2001/470/EÜ ja see alustas tegevust 1. detsembril 2002. Nimetatud õiguslikku alust muudeti 2009. aastal (Lingil klikates avaneb uus akenkonsolideeritud versioon on kättesaadav siin). Tsiviil- ja kaubandusasju käsitlevas Euroopa õigusalase koostöö võrgustikus osalevad kõik liikmesriigid peale Taani.

Lingil klikates avaneb uus akenTutvuge Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku infograafikuga!

Võrgustiku eesmärgid

Võrgustik on alates selle asutamisest olnud oluline vahend ELi tsiviilõiguslike aktide rakendamise toetamiseks õigusasutuste igapäevases tegevuses. Võrgustik lihtsustab ja toetab suhteid riiklike õigusasutuste vahel igas liikmesriigis asuvate kontaktpunktide kaudu ja aitab seeläbi kaasa piiriüleste kohtuasjade lihtsustamisele. Selline koostöö ametiasutuste vahel toimub eesmärgiga abistada inimesi, kes osalevad tsiviil- ja kaubandusasju käsitlevates piiriülestes kohtuasjades.

Kes on võrgustiku liikmed?

Võrgustikul on üle 500 liikme, kes kuuluvad allpool nimetatud viide kategooriasse. Igas liikmesriigis on vähemalt üks kontaktpunkt.

Võrgustik koosneb

 • liikmesriikide määratud kontaktpunktidest;
 • asutustest ja keskasutustest, mis on ette nähtud liidu õigusega, rahvusvaheliste õigusaktidega, millega liikmesriigid on ühinenud, või siseriiklike õigusaktidega, mis on seotud tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostööga;
 • sidekohtunikest, kelle tööülesanded on seotud tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava koostööga;
 • muudest õigus- või haldusasutustest, kelle tööülesanded on seotud tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostööga ja kelle liikmesust peab liikmesriik kasulikuks;
 • kutseorganisatsioonidest, kes esindavad tsiviil- ja kaubandusasju käsitlevate liidu ja rahvusvaheliste õigusaktide kohaldamisse liikmesriigi tasandil vahetult kaasatud õigusala töötajaid

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 18/01/2019

Ülevaade võrgustikust - Belgia


Võrgustiku kontaktpunktid ja liikmed – Belgia

Belgia on määranud kaks kontaktpunkti. Üks neist on kassatsioonikohtu (Cour de cassation) kohtunik, kes koordineerib võrgustiku suhteid kohtunikkonna liikmetega, teine föderaalse justiitsministeeriumi (Service public fédéral Justice) teenistuja, kes töötab tsiviilasjades tehtava rahvusvahelise õigusalase koostöö talituses.

Lisaks kuulub Belgiast võrgustikku praegu 15 kohtunikku, kelle liikmesus tuleneb nõukogu otsuse 2001/470/EÜ artikli 2 lõike 1 punktist d. Apellatsioonikohtu (cour d’appel) igast tööpiirkonnast määratakse kolm või neli kohtunikku, kes on spetsialiseerunud kas perekonna-, kaubandus- või menetlusõigusele ja esindavad erinevaid kohtuastmeid (apellatsioonikohus, esimese astme kohtud (tribunaux de première instance), kaubanduskohtud (tribunaux de commerce) ja rahukohtud (justices de paix)).

Ülalnimetatud otsuse artikli 2 lõike 1 punkti d alusel on Belgia võrgustiku liige ka peakohtusekretäride riikliku nõukogu (Conseil national des greffiers en chef) esindaja.

Belgia on kooskõlas otsuse artikli 2 lõike 1 punktiga e määranud võrgustiku liikmeks ka neli kutseorganisatsioonide esindajat: notarite esindaja, kohtutäiturite esindaja ja kolm advokatuuri esindajat (üks prantsuskeelse, teine saksakeelse ja kolmas flaamikeelse advokatuuri nimel).

Toimub ka koordineerimine mitme keskasutuse vahel, kes on määratud eri määruste kohaselt (määrus (EÜ) nr 2201/2003, määrus (EÜ) nr 4/2009, määrus (EÜ) nr 1393/2001 jne).

Ühendust hoitakse ka Euroopa tarbijakeskuse Belgia haruga.

Võrgustiku tegevus

Suurem osa suhtlusest toimub e-posti teel. Euroopa Komisjoni, eriti sekretariaadi esitatavat teavet jagatakse liikmetele peamiselt mõne kontaktpunkti kaudu. Liikmed osalevad võrgustiku kohtumistel sõltuvalt teemast. Lisaks korraldatakse kord aastas võrgustiku kuuluvate Belgia kohtunike kohtumine.

Liikmetel palutakse korrapäraselt edastada teavet uute õigusaktide kohta võimalikult laiale ringile või saata kolleegidele küsimustikke. Üldiselt jagatakse Euroopa Komisjoni edastatavat teavet ja kasulikke internetilinke kohtutele päris palju. Lisaks osalevad võrgustiku mõned liikmed Euroopa õigusaktide uudiskirja väljaandmises (Eur-alert!).

Koostööd tehakse ka kohtunike koolitusinstituudiga, mis võimaldab kontaktpunktidel ja liikmetel astuda üles koolitustel, mida instituut korraldab viimaste Euroopa õigusaktide ning eriti tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava Euroopa ja rahvusvahelise õigusalase koostöö korra kohta.

Kui käsitletakse konkreetseid küsimusi, näiteks välisriigi õiguse sisu või konkreetse piiriülese mõjuga menetluse edenemist, suheldakse üldjuhul meili teel ning suhtlemisse kaasatakse ühelt poolt Belgia kontaktpunkt ja asjaomast vaidlust menetlev Belgia kohtunik ning teiselt poolt vaidlustesse kaasatud liikmesriikide kontaktpunktid.


Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 18/09/2019

Ülevaade võrgustikust - Tšehhi


Tšehhi Vabariigis on praegu kuus Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktpunkti: viis Tšehhi Vabariigi justiitsministeeriumis ja üks Brüsselis (Tšehhi Vabariigi alaline esindus ELi juures).

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktpunktid Tšehhi Vabariigis vahetavad teavet muude ELi liikmesriikide kontaktpunktidega, tegeledes kohtute ja notarite teabepäringutega teiste riikide õiguse kohta, ja päringute menetlemisega seotud meeldetuletustega, eelkõige tõendite kogumist käsitleva määruse (EÜ) nr 1206/2001 ja dokumentide kättetoimetamist käsitleva määruse (EÜ) nr 1393/2007 kohaselt, ning muude küsimustega.

Vastavalt nõukogu 28. mai 2001. aasta otsusele 2001/470/EÜ, millega luuakse tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa kohtute võrk, rajas Tšehhi Vabariik 2004. aastal riigisisese õigusalase koostöö võrgustiku (edaspidi „võrgustik“) koostöö tegemiseks tsiviil- ja kaubandusasjades, mis vastutab Tšehhi Vabariigi tõhusa osalemise eest Euroopa tsiviil- ja kaubandusasjades tehtavas õigusalase koostöö võrgustikus.

Võrgustikku kuuluvad kohtunikud, Tšehhi advokatuuri esindajad, Tšehhi notarite koja esindajad, Tšehhi testamenditäitjate koja esindajad, rahvusvahelise lastekaitseameti esindajad, Euroopa tarbijakeskuse esindajad, Charles’i ülikooli õigusteaduskonna esindajad ja liikmeks määratud justiitsministeeriumi töötajad.

Võrgustiku liikmed osalevad eelkõige Euroopa tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku tegevuses ja sellest tulenevate ülesannete täitmisel ning ELi nõukogu ja komisjoni tsiviil- ja kaubandusasjade töörühmade ja komiteede töös. Võrgustiku liikmed avaldavad oma arvamust Euroopa ühenduste õigusaktide eelnõude ning muude tsiviil- ja kaubandusasjades tehtavat koostööd käsitlevate ettepanekute kohta.

Võrgustikul on praegu umbes 130 liiget. Justiitsministeerium korraldab kord aastas kõigi võrgustiku liikmete koosoleku. Koosolekul arutatakse aktuaalseid teemasid, mis puudutavad eelkõige Euroopa õigusalase koostöö võrgustikku, Euroopa e-õiguskeskkonna portaali toimimist ja Euroopa Kohtu praktikat. Sellistel koosolekutel on võrgustiku liikmetel ainulaadne võimalus silmast-silma kohtuda ja ELi õigusaktide kohaldamisega seotud praktilisi kogemusi vahetada.

Võrgustiku liikmetele jagatakse asjaomaste dokumentide kogumikku ja muid Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku raames koostatud väljaandeid.

Võrgustiku liikmed saavad suhelda mitteametlikult e-posti teel. Võrgustikul on oma meililist (e-posti aadress), kuhu ja mille kaudu saavad võrgustiku liikmed saata päringuid ja vahetada kogemusi. Selle sidekanali kaudu saab justiitsministeerium võrgustiku liikmetele kiiresti edastada uudiseid õigusalase koostöö kohta ELis.


Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 12/03/2018

Ülevaade võrgustikust - Saksamaa

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.


Saksamaa föderaalse ülesehituse tõttu on peale Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku föderaalse kontaktpunkti kontaktpunktid ka igal liidumaal. Liidumaade kontaktpunktid asuvad olenevalt iga liidumaa korralduslikust struktuurist kas kõrgeimas piirkondlikus kohtus (Oberlandesgericht) (Baieri, Bremen, Hamburg, Hessen, Alam-Saksi, Nordrhein-Westfalen ja Saksimaa) või liidumaa justiitsministeeriumis (Landesjustizministerium). Kokku tegutseb Saksamaal Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku raames seega 17 kontaktpunkti. Föderaalne kontaktpunkt vastutab riikliku võrgustiku koordineerimise ning ürituste, näiteks Euroopa õiguspäeva ja Saksamaa Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku liikmete kohtumiste korraldamise eest.

Ülesanded on jaotatud riigisiseselt liidumaade kontaktpunktide ja föderaalse kontaktpunkti vahel. Föderaalne kontaktpunkt vastab kõigile Saksa tsiviil- või kaubandusõigusega ning kohtute korraldusega seotud teabepäringutele. Konkreetset kohtuasja puudutavatele päringutele vastab aga selle liidumaa kontaktpunkt, kus asja arutatakse. Kõik Saksamaa kontaktpunktid on siiski staatuse poolest võrdsed, mis tähendab, et mis tahes päringuga võib pöörduda ükskõik millise kontaktpunkti poole 17st ja erandjuhtudel saab konkreetsete kohtuasjade puhul abistada ka föderaalne kontaktpunkt. Selline ülesannete riigisisene jaotus tagab, et päringuga tegeleb selleks kõige sobivam kontaktpunkt.

Peale kontaktpunktide on Saksamaal viis sidekohtunikku (Verbindungsrichter), kes tegutsevad määrusega (EÜ) nr 2201/2003 (Brüsseli IIa määrus) hõlmatud valdkonnas. Ka nende ülesanded on riigisiseselt liidumaade vahel ära jaotatud. Välispäringuid võib esitada ükskõik kellele viiest sidekohtunikust. Vajaduse korral suunatakse päringu esitaja seejärel viivitamata ülesannete riigisisese jaotuse ning konkreetse juhtumiga seotud keeleoskuse, eripädevuse ja eriteadmiste alusel kõige sobivama sidekohtuniku juurde.

Vastavalt nõukogu 28. mai 2001. aasta otsuse 2001/470/EÜ (millega luuakse Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades ja mida on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta otsusega nr 568/2009/EÜ, millega muudetakse nõukogu 28. mai 2001. aasta otsust 2001/470/EÜ, millega luuakse Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades) artikli 2 lõike 1 punktile e nimetas Saksamaa Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku liikmeks föderaalse advokatuuri (Bundesrechtsanwaltskammer), notarite koja (Bundesnotarkammer), föderaalse patendivolinike koja (Patentanwaltskammer), Saksamaa advokaatide ühenduse (Deutscher Anwaltverein), Saksamaa kohtutäiturite liidu (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) ja 2014. aastal Saksamaa kohtuametnike liidu (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Saksamaal on Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku liikmed muu hulgas määruses (EÜ) nr 1393/2007 (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta (dokumentide kättetoimetamise määrus)) ja määruses (EÜ) nr 1206/2001 (liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumise määrus)) ette nähtud keskasutused. Need keskasutused ja liidumaade kohtuasutused edastavad kohtutele ajakohast teavet tasuta õigusabi andmise kohta tsiviilasjades. Nad kehtestavad ka lisameetmeid ja toetavad kohtuid dokumentide kättetoimetamisel ja tõendite kogumisel välisriigiga seotud kohtuasjades.

Lisateavet Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tegevuse kohta Saksamaal ja kontaktandmete loetelu leiab föderaalse justiitsministeeriumi (Bundesamt für Justiz) veebisaidilt (Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).


Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 27/01/2017

Ülevaade võrgustikust - Eesti


Võrgustiku kontaktpunktideks on Eestis Justiitsministeeriumi 2 nõunikku rahvusvahelise justiitskoostöö talitusest, kes mõlemad täidavad ka keskasutuse esindaja ülesandeid. Kontaktpunktide peamisteks ülesanneteks on:

 • tagada, et kohalikud õiguskaitseasutused saaksid üldist teavet tsiviil- ja kaubandus asjades tehtava õiguskoostöö kohta käivate ühenduse ja rahvusvaheliste õigusaktide kohta;
 • edastada teistele kontaktpunktidele, asutustele ja oma liikmesriigi õigus asutustele kogu teave, mis on vajalik liikmesriikide heaks õigus koostööks, et aidata neil ette valmistada tulemuslikke õiguskoostöö taotlusi ja luua asjakohaseimad otsekontaktid;
 • edastada kogu teave, et lihtsustada ühenduse või rahvusvahelise õigusakti alusel kohaldatava liikmesriigi muu õiguse rakendamist;
 • otsida lahendusi probleemidele, mis võivad tekkida seoses õigus koostöö taotlusega;
 • hõlbustada õigus koostöö taotluste töötlemist asjaomases liikmesriigis, eelkõige juhtudel, kui selle liikmesriigi õigusasutused esitavad mitu taotlust, mis tuleb rahuldada mõnes teises liikmesriigis;
 • aidata võrgustiku veebilehe kaudu teavitada üldsust Euroopa Liidus tsiviil- ja kaubandus asjades tehtavast õigus koostööst, asjakohastest ühenduse ja rahvus vahelistest õigusaktidest ning liikmesriikide õigusest, eelkõige seoses õigus kaitse kätte saadavusega;
 • teha koostööd võrgustiku koosolekute organiseerimisel ja osaleda nendel;
 • aidata ette valmistada üldsusele mõeldud infot ja ajakohastada seda;
 • tagada võrgustiku liikmete vahel kooskõlastatud tegevus liikmesriigi tasandil;
 • koostada kaks korda aastas tegevusaruanne, mis sisaldab vajadusel võrgustiku parimaid tavasid, ning esitada see võrgustiku liikmete koosolekul, pöörates erilist tähelepanu võrgustiku toimimise parandamisele.

Võrgustiku sidekohtunikuks on Harju Maakohtu kohtunik, kes on Eesti esindaja ka Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverentsi loodud kohtute võrgustikus. Sidekohtuniku ülesandeks on nõustada kohtute ametnikke Euroopa Liidu tsiviil- ja kaubandus õiguse teemal ning jagada võrgustikuga oma kogemusi eri õigus aktide kohaldamisel.

2011. aastal, kui jõustus teine EJN-civil’i otsus, mis laiendas võrgustiku tegevust kutseorganisatsioonidele, said Eestis EJN-civil’i liikmeteks:

 • kohtutäiturite ja pankrotihaldurite esindajana Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda;
 • advokaatide ja notarite esindajana Eesti Juristide Liit.

Nendest esimese kutseorganisatsiooni puhul osalevad kohtumistel olenevalt teemast erinevad ameti- ja kutsekogu esindajad, kuid Eesti Juristide Liidu esindajaks on kujunenud nende direktor. Kutseorganisatsioonide esindajate ülesanneteks on:

 • kogemuste ja teabe vahetamine seoses Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste õigusaktide tõhusa ja praktilise kohaldamisega;
 • koostöö seoses infolehtede koostamise ja ajakohastamisega;
 • kutseorganisatsioonide osalemine asjakohastel kohtumistel.

Olenevalt kohtumiste temaatikast kaasab kontaktpunkt ka muid riigisiseseid eksperte võrgustiku kohtumistele oma kogemusi jagama. Näiteks on kohtumistel osalenud mitu teist kohtunikku peale sidekohtuniku, muude ministeeriumide esindajad, Notarite Koda, Riigikohtu nõunikud, Tarbijakaitseameti esindaja, Tartu Ülikooli õppejõud jms.


Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 04/03/2019

Ülevaade võrgustikust - Iirimaa


Kontaktpunktid

Iirimaal on kaks kontaktpunkti. Üks kontaktpunkt on piirkonna- ja ringkonnakohtutele ning üks kõrgema astme kohtutele nagu kõrgem kohus, apellatsioonikohus ja ülemkohus. Kontaktpunktid teevad tihedat koostööd ja töötavad üheskoos võrgustikuga seotud küsimustes. Iirimaa kontaktpunktid asuvad Dublinis kohtuteenistuses. Kuigi igal neist on omaette pädevus, kattub osa nende kontaktpunktide tööst, kuna igaühel neist on oma direktoraadis ainuvastutus võrgustiku eest. Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kaudu tehtud päringud tuleks suunata asjaomasele vastava pädevusega kontaktpunktile. Kontaktpunktid töötavad eraldi büroodes, kuid kohtuteenistuse direktoraatides Dublinis Iirimaal. Võrgustiku töö on ühendatud muude ülesannetega. Kontaktpunktid saavad aga võrgustiku küsimustega tegelemisel paluda teiste kolleegide toetust ja abi. Kontaktpunktid suhtlevad Iirimaal Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku liikmetega korrapäraselt nii e-posti ja telefoni teel kui ka isiklikel kohtumistel, sealhulgas keskasutustega, ülemkohtu ja kõrgema kohtu toimingute eest vastutava direktoriga ning kohtuteenistuse reformi- ja arendusdirektoriga [liikmeid käsitleva artikli 2 lõike  1 punkt d]; ning justiits- ja õigusreformi ministeeriumi ametnikega [liikmeid käsitleva artikli 2 lõike 1 punkt d]. Samuti suhtlevad kontaktpunktid korrapäraselt kohtunikkonna hulgast nimetatud liikmega Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku arengu küsimustes.

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku toimimine Iirimaal

Iirimaal ei ole ametlikku riiklikku võrgustikku.  On olemas nende inimeste võrgustik, kes on teatud poliitikavaldkondade eksperdid ja kelle poole on kontaktpunktil võimalik pöörduda, et saada esitatud päringutele vastuseid.

Kontaktpunkt suhtleb tihedalt teiste Iirimaa laiendatud võrgustikku kuuluvate liikmetega, sealhulgas mitmete kohtunikega, kellel on teatud õigusvaldkondades erioskused või kellel on kohustused rahvusvahelises teabevahetusalases töös. Kontaktpunktidega saab ühendust e-posti teel. Kontaktpunkt tagab, et enne võrgustiku vastavaid koosolekuid peetakse nõu asjakohaste poliitika-, haldus- või õigusekspertidega ning koosolekute protokolle ja teavet asjaomaste tegevusmeetmete kohta levitatakse asjakohasel viisil.

Kontaktpunkt peab poliitikaküsimustes korrapäraselt ühendust ka justiitsministeeriumiga ning keskasutusega, kes tegeleb pereliikmete elatise ja piiriüleste küsimustega.

Teabe esitamine

Iirimaal ei ole Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku riiklikku veebisaiti. Teavet esitatakse kohtuteenistuse veebisaidi kaudu ning Iirimaa muude eri ministeeriumide olemasolevate saitide kaudu. Kontaktpunkt töötab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku liikmesriikidele ja kõnealusele võrgustikule erinevaid teabeallikaid pakkudes koos teiste kontaktpunktidega ning muude üksustega.


Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 06/11/2018

Ülevaade võrgustikust - Kreeka


Võrgustiku struktuur

Kontaktisikute arv: määratud on 22 kontaktisikut. 19 neist on riiklikku võrgustikku kuuluvad kohtunikud, kes täidavad samal ajal kohtunikuülesandeid. Kolm on ametnikud justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeeriumist, täpsemalt tsiviil- ja kriminaalasjades tehtava rahvusvahelise õiguskoostöö osakonnast, mis on keskasutus nõukogude määruse (EÜ) nr 2201/2003 (mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega (Brüsseli IIa määrus) (millega täiendatakse Haagi 1980. aasta rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslike küsimuste konventsiooni)), nõukogu määruse (EÜ) nr 4/2009 (ülalpidamiskohustused), direktiivi 2002/8/EÜ (õigusabi), nõukogu määruse (EÜ) nr 1206/2001 (tõendite kogumine) ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1393/2007 (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kättetoimetamine) tähenduses.

Riiklik võrgustik: loodud on tsentraliseeritud struktuuriga mitteametlik riiklik võrgustik, mille põhiliikmed on keskasutus, Ateena kohtunikud ja kolm õiguselukutsete esindajat (advokaatide, kohtutäiturite ja notarite ühendused). Tsiviil- ja kriminaalasjades tehtava rahvusvahelise õiguskoostöö osakond vastutab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku töö jälgimise ja kontaktisikute töö koordineerimise eest liikmesriigi tasandil seoses Kreeka kohustustega Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku raames ja Euroopa e-õiguskeskkonna portaali postitatava sisu vallas. Võrgustiku riiklikud kontaktisikud aitavad koostada teabelehti, ajakohastada Kreeka ametlikke teateid tsiviil- ja kaubandusasjades tehtavat õiguskoostööd käsitlevate ELi õigusaktide kohta, täita Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku või muude ELi asutuste küsimustikke ning vastata teiste kontaktisikute või ELi asutuste küsimustele, mis on peamiselt seotud ELi õigusaktide rakendamisega Kreekas.

Korraldatakse korrapäraseid koosolekuid, mida koordineerib tsiviil- ja kriminaalasjades tehtava rahvusvahelise õiguskoostöö osakond ja mis toimuvad tavaliselt kaks kuni neli korda aastas. Koosolekute eesmärk on vahetada arvamusi, kogemusi ja teavet. Päevakorras on peamiselt Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku üleeuroopalistel koosolekutel arutatud teemad, ELi õigusaktide (määruste ja direktiivide) rakendamisel tekkida võivad küsimused ning eespool mainitud Kreeka kohustused seoses Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku ja Euroopa e-õiguskeskkonna portaaliga.

Teabe edastamine üldsusele

Justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeeriumi veebisaidil on Euroopa õigusalase koostöö võrgustikule eraldi viidatud. Praegu tegeletakse veebisaidi ajakohastamisega, et sellel oleks täielikult ja selgelt kirjeldatud Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku rolli ja kasulikkust seoses ELi õigusaktidega tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õiguskoostöö kohta.

Liikmesriigi tasandil edastatakse tsiviil- ja kaubandusasju käsitlevate ELi õigusaktide kohta teavet Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku trükiste jagamise ning Ateenas ja muudes Kreeka linnades seminaride ja ühepäevaste ürituste korraldamise teel, kus käsitletakse Euroopa õiguslikke muudatusi tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õiguskoostöö valdkonnas ning nende riigisisest mõju (riikliku võrgustiku liikmed osalevad vahel peakõnelejatena). Need üritused toimuvad justiitsministeeriumi ja ka riigi advokatuuride, riikliku kohtunikekooli, riikliku õigusnõukogu, tsiviil- ja kaubandusõiguslike ühenduste jt egiidi all.

Peale selle korraldatakse ühepäevast üritust, Euroopa õiguspäeva, mis on mõeldud Euroopa õiguselukutsete esindajate tähelepanu juhtimiseks ja ELi seadusandlike algatuste edusammude teemal dialoogi alustamiseks ning mida on justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeeriumi egiidi all viimastel aastatel peetud peaaegu igal aastal.


Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 11/12/2017

Ülevaade võrgustikust - Prantsusmaa


Prantsusmaal kuuluvad tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustikku kohtunikud, advokaadid (avocats), notarid ja kohtutäiturid (huissiers de justice). Võrgustikuga võivad aga ühineda kõikide õigusvaldkonna ametite esindajad, kes selle vastu huvi tunnevad, eelkõige kui nad osalevad Euroopa Liidu õiguse rakendamises tsiviil- ja kaubandusasjades (kohtusekretärid (greffiers), kohtu vanemsekretärid, kaubanduskohtute kohtunikud ja sekretärid).

Riiklikuks kontaktpunktiks on kohtunik, kellel on kohtus töötamise kogemus ja kes töötab justiitsministeeriumi tsiviilasjade osakonnas. Ta kuulub Euroopa Liidu õiguse, rahvusvahelise eraõiguse ja tsiviilõigusabi büroo koosseisu, mis on ühtlasi keskasutus, kes kohaldab arvukaid rahvusvahelisi koostöölepinguid tsiviil- ja kaubandusasjades.

Igas apellatsioonikohtus ja kassatsioonikohtus määratakse kohtunik-referent (ehk kohalik kontaktpunkt). Tema ülesanne on toetada võrgustiku kaudu tõstatatavate koostööprobleemide lahendamist koha peal ning anda kohtunikele teavet tsiviilasju puudutava õigusalase koostöö vahendite kasutamise ja üldiselt liidu õiguse kohta. Apellaktsioonikohtute ja kassatsioonikohtu kohtunik-referendid võivad ka teavitada riiklikku kontaktpunkti raskustest Euroopa õigusaktide kohaldamisel. Riiklik kontaktpunkt edastab selle teabe asjaomastele isikutele.

Kohtutäitureid (huissiers de justice) esindab riiklik kohtutäiturite koda (Chambre nationale des huissiers de justice).

Advokaate (avocats) esindab Prantsusmaa advokatuuride delegatsioon (advokatuuride riikliku nõukogu Brüsseli delegatsioon).

Notareid (notaires) esindab riiklik notarite koda.

Võrgustikku kuuluvad ka Euroopa Liidu riikides töötavad Prantsuse sidekohtunikud ja keskasutused, kes vastutavad tsiviil- ja kaubandusasju puudutavate rahvusvaheliste koostöölepingute kohaldamise eest.

Kord aastas, Euroopa õiguspäevale lähedasel kuupäeval kohtuvad Pariisis kõik Prantsuse võrgustiku liikmed, et arutada võrgustiku senist tegevust ning liidu õiguse arengut ja selle rakendamist tsiviil- ja kaubandusasjades.


Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 08/08/2017

Ülevaade võrgustikust - Horvaatia


Tsiviil- ja kaubandusasju käsitleval Euroopa õigusalase koostöö võrgustikul on Horvaatia Vabariigis kaks kontaktisikut.

Kontaktisikud töötavad Horvaatia Vabariigi justiitsministeeriumi Euroopa asjade, rahvusvahelise ja õiguskoostöö direktoraadis ning rahvusvahelise õigusabi ja tsiviilasjades tehtava õiguskoostöö osakonnas.

Kontaktisikuid abistavad mitu nimetatud osakonna ametnikku, nii et töö tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase võrgustiku heaks on tegelikult rahvusvahelise õigusabi ja tsiviilasjades tehtava õiguskoostöö osakonna ametnike meeskonnatöö, mida tehakse osakonna muude tegevuste kõrvalt.

Kuigi Horvaatia Vabariigis ei ole ametlikku riigisisest võrgustikku, teevad kontaktisikud koostööd kohtunike ning teiste justiitsministeeriumi ja muude pädevate asutuste ekspertide, õigusteaduse professorite, notarite ning muude eri õigusvaldkondade ekspertide ja praktikutega. Võrgustiku tegevuses osaleb samuti sotsiaalpoliitika ja noorsooküsimuste ministeerium, kes võtab mõne määruse keskasutusena aktiivselt osa ka Euroopa Komisjoni korraldatavatest võrgustiku koosolekutest. Võrgustik on avatud kõikidele õigusspetsialistidele, kes soovivad osaleda ja on huvitatud osalemisest Euroopa õigusaktide kohaldamises Horvaatia Vabariigis.

Teavet vahetatakse Horvaatia Vabariigis e-posti ja telefoni teel ning koosolekuid korraldatakse vastavalt vajadusele.

Teabevahetus teiste liikmesriikide kontaktisikutega toimub e-posti teel ning kontaktisikud ja teised võrgustiku liikmed osalevad regulaarselt Euroopa Komisjoni korraldatavatel tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku koosolekutel.

Kuna justiitsministeerium on üksikute määruste keskasutus, viivad kontaktisikud ellu keskasutuse tegevust, teevad järelepärimisi ja vastavad teiste liikmesriikide kontaktisikute järelepärimistele (vajaduse korral koostöös kohtunike ning muude praktikute ja ekspertidega), esitavad komisjonile nõutud andmeid ja teevad vajalikud toimingud teabe avaldamiseks Euroopa Komisjoni asjakohastes portaalides. Kontaktisikud edastavad Euroopa Komisjoni väljaandeid kohtutele, kodanikele ja muudele sihtrühmadele ning tegelevad võrgustiku nähtavuse suurendamisega.

Kontaktandmed: Lingil klikates avaneb uus akenEJNcontact@pravosudje.hr


Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 05/11/2018

Ülevaade võrgustikust - Küpros


Küprosel on võrgustik korraldatud riiklike kontaktpunktide määramisega. Praegu on kontaktpunkte kuus (6): üks kohtunik, kaks Küprose Vabariigi õigusbüroo juristi, kaks justiits- ja avaliku korra ministeeriumi ametnikku (üks õigusala ja üks haldusala ametnik) ning üks Küprose advokatuuri liige.

Kuue kontaktpunkti koordineerimise eest vastutavad justiits- ja avaliku korra ministeeriumi kontaktpunktid. Kui teise liikmesriigi võrgustikult või kontaktpunktilt saabub küsimus või teabenõue, tagavad justiits- ja avaliku korra ministeeriumi kontaktpunktid, et nõue edastatakse teistele kontaktpunktidele ning seda arutatakse nendega, et otsustada, milline Küprose asutus või amet tuleks määrata selle nõudega tegelema või taotletud teavet andma.


Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 13/05/2019

Ülevaade võrgustikust - Läti


Võrgustiku kontaktpunktid Lätis on justiitsministeeriumi rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja ja jurist, kes esindavad ühtlasi keskasutust. Kontaktisikute peamised ülesanded on

– tagada, et kohalikud õigusasutused saaksid üldist teavet liidu ja rahvusvaheliste õigusaktide kohta, mis käsitlevad tsiviil- ja kaubandusasjades tehtavat õiguskoostööd, ning anda teavet, mis on vajalik liikmesriikide õigusasutuste edukaks koostööks, et aidata neil ette valmistada tulemuslikke õigusabitaotlusi;

– otsida lahendusi küsimustele, mis võivad tekkida õiguskoostöö taotluste kohta;

– aidata võrgustiku veebisaidi kaudu teavitada üldsust õigusasutuste koostööst tsiviil- ja kaubandusasjades Euroopa Liidus ning asjakohastest liidu ja rahvusvahelistest õigusaktidest;

– teha koostööd võrgustiku kohtumiste korraldamisel ja osaleda nendel;

– aidata ette valmistada ja ajakohastada üldsusele suunatud teavet;

– tagada võrgustiku liikmete koostöö liikmesriigi tasandil.

Olenevalt arutatavast teemast kutsub kontaktpunkt teiste asutuste eksperte võrgustiku kohtumistele oma kogemusi jagama. Näiteks on sellistel kohtumistel osalenud ja kontaktpunkti külastanud mitu kohtunikku, justiitsministeeriumi eri pädevusvaldkondade esindajad, notarid, sertifitseeritud lepitajad, ülalpidamise tagamise fondi esindajad, kohtutäiturite koja esindajad ja akadeemilised töötajad.


Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 12/06/2019

Ülevaade võrgustikust - Ungari


Ungari kontaktpunkt on justiitsministeeriumi rahvusvahelise eraõiguse osakond (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya), mille mitu ametnikku täidavad vastavaid ülesandeid oma muude ametiülesannete kõrvalt.

Võrgustikku kuuluvad keskasutustena justiitsministeerium (rahvusvahelise eraõiguse osakond) ja inimressursside ministeerium (Emberi Erőforrások Minisztériuma). Võrgustiku liikmeteks on teise kohtuorganina ka riiklik kohtuteenistus (Országos Bírósági Hivatal) ning kutseühingutena Ungari notarite koda (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), Ungari advokatuur (Magyar Ügyvédi Kamara) ja Ungari kohtutäiturite koda (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara). Liikmete esindajad osalevad regulaarselt võrgustiku koosolekutel olenevalt loomulikult koosolekute päevakorras olevatest küsimustest.

Ungaris ei ole võrgustiku Ungari liikmetest moodustatud ametlikku riigisisest võrgustikku. Liikmed teevad omavahel koostööd vastavalt vajadusele.

Justiitsministeeriumi rahvusvahelise eraõiguse osakonna koostatud materjalid, mis sisaldavad praktilist teavet ELis ja kolmandate riikidega tsiviilasjades tehtava õiguskoostöö kohta, on kättesaadavad Lingil klikates avaneb uus akensiin.


Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 12/12/2017

Ülevaade võrgustikust - Malta


Maltal on praegu kolm (3) tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktpunkti. Kontaktpunktide töö kooskõlastamise tagab asjaolu, et nad töötavad samas büroos ja suhtlevad omavahel pidevalt kõigis Malta võrgustiku tegutsemisega seotud küsimustes. Kontaktpunktid on sisse seadnud omavahelise koostöö süsteemid, mis omakorda soodustavad võrgustiku tõhusamat toimimist eelkõige teabe andmisel seda vajavatele eraõiguslikele õigusala töötajatele.

Riikliku võrgustiku ülevaade

 • Õigusabi

Õigusabi valdkonnas on edastava ja vastuvõtva asutuse pädevus menetlusabi juristil (Advocate for Legal Aid), kes tegutseb tsiviilkohtu kantselei juures kohtumajas, aadressil Republic Street, Valletta, Malta.

 • Dokumentide kättetoimetamine

Peaprokuratuur (Office of the Attorney General), mis asub aadressil The Palace, St. George’s Square, Valletta, tegutseb keskasutusena dokumentide kättetoimetamise valdkonnas nii edastava kui ka vastuvõtva asutuse rollis. Peaprokuratuur hoolitseb taotlusvormide saatmise ja kättetoimetatavate dokumentide vastuvõtmise eest välisriikide edastavatelt asutustelt. Dokumendid edastatakse seejärel määratud isikule kohtumajas kättetoimetamiseks kooskõlas dokumentide kättetoimetamise suhtes kohaldatavate Malta menetlusnormidega.

Dokumentide kättetoimetamise valdkonnas suhtleb peaprokuratuur edastava ja/või vastuvõtva asutusena kuni kättetoimetamiseni ka taotlejate ja/või nende seaduslike esindajatega.

 • Väiksemate nõuete menetlused

Pädev asutus selles valdkonnas on väikeste hagide kohus (Small Claims Tribunal), mis tegutseb kohtumajas Vallettas. Selle kohtu otsuste peale esitatud kaebusi arutatakse samuti Valletta kohtumajas tegutsevas apellatsioonikohtus madalama astme pädevuses.

Pädev asutus igal konkreetsel juhul oleneb selle isiku elukohast, kelle vastu täitmist taotletakse. Pädevus täitmisele pööramise küsimustes ja artikli 23 tähenduses on vastavalt Lingil klikates avaneb uus akenväikeste hagide kohtu seaduse (Small Claims Tribunal Act; Malta seadustekogu 380. peatükk) artikli 10 lõikele 4 Malta magistraadikohtul ja Gozo magistraadikohtul.

 • Tõendite kogumine

Keskasutus on peaprokuratuur Vallettas.

Taotlusi vastu võtvad kohtud:

 1. tsiviilkohtu esimene kolleegium;
 2. tsiviilkohtu perekonnaasjade osakond;
 3. Malta magistraadikohus;
 4. Gozo magistraadikohus kõrgema astme pädevuses või madalama astme pädevuses.

Kohtud on pädevad rahuldama nõukogu määruse (EÜ) nr 1206/2001 (liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades) kohaselt esitatud taotlusi.


Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 22/05/2017

Ülevaade võrgustikust - Holland


Kontaktasutused ja võrgustiku liikmed Madalmaades

Madalmaades on võrgustiku keskseks kontaktasutuseks julgeoleku- ja justiitsministeerium. Kontaktasutus on määratud ka kohtualluvusega seotud küsimuste jaoks.

Peale kontaktasutuste kuuluvad võrgustikku vabade õiguselukutsete esindajaid (juristid, notarid ja kohtutäiturid) ühendavad kutseliidud.

Vastavalt eri määrustele (sh määrus (EÜ) nr 2201/2003, määrus (EÜ) nr 4/2009 ja määrus (EÜ) nr 1393/2001) kuuluvad võrgustikku ka riigi keskasutused.

Teabevahetus Euroopa Komisjoniga (kõnealusel juhul tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku sekretariaadiga) toimub tavaliselt keskse kontaktasutuse kaudu. See tagab, et teave ja küsimused jõuavad vajaduse korral õige asutuseni.

Kontaktasutused ja võrgustiku liikmed, eelkõige keskasutused, suhtlevad sageli otse üksteisega ning muude liikmesriikide kontaktasutuste ja võrgustiku liikmetega.

Liikmed kutsutakse võrgustiku koosolekutele olenevalt päevakorras olevatest küsimustest.

Kord aastas korraldatakse ka Madalmaade kontaktasutuste ja liikmete kohtumine. See annab võimaluse arutada võrgustiku tegevust ja kindlaks teha valdkonnad, kus saab vastastikust teabevahetust parandada.


Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 23/10/2018

Ülevaade võrgustikust - Austria


Austria on föderaalse justiitsministeeriumi (Bundesministerium für Justiz) osakonnas I 9 loonud keskse kontaktpunkti, kes tegeleb võrgustiku kaudu tehtud õigusalaste päringutega, mis on saadud välisriikide kontaktpunktidelt, täidab mitmesuguseid koordineerimise ja korraldamisega seotud ülesandeid ning korraldab ja redigeerib Austriat puudutavate kannete tegemist võrgustiku teabelehtedele, mis avaldatakse Euroopa õiguskeskkonna portaalis.

Lisaks on iga nelja kõrgema piirkonnakohtu (Oberlandesgericht) kohtualluvuse kontaktpunktideks nimetatud kaks kohtunikku (Viini kohtualluvuse puhul kolm). Nad pakuvad piiriülest õigusalast koostööd hõlmavate üksikute asjade puhul (näiteks kui tõendite piiriülesel kogumisel või dokumentide kättetoimetamisel tekib raskusi) välisriigi kontaktpunktidele ja Austria kohtutele abi ja toetust. Sellistel juhtudel peaksid välisriigi kontaktpunktid võtma ühendust asjaomase kohaliku õigusasutuse kontaktpunktiga ja mitte föderaalse justiitsministeeriumi keskse kontaktpunktiga. Viini kõrgema piirkonnakohtu kohtualluvus hõlmab Viini, Alam-Austria ja Burgenlandi provintse, Linzi kõrgema piirkonnakohtu kohtualluvus hõlmab Ülem-Austria ja Salzburgi provintse, Innsbrucki kõrgema piirkonnakohtu kohtualluvus hõlmab Tirooli ja Vorarlbergi provintse ning Grazi kõrgem piirkonnakohus vastutab Steiermarki ja Kärnteni provintside eest.

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku Austria kontaktpunktide nimesid ja kontaktandmeid vastavates kõrgemate piirkonnakohtute kohtualluvustes saate vaadata järgmisel lingil: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do

Eraisikud / menetluste pooled või nende seaduslikud esindajad ei tohi võrgustiku kontaktpunktiga otse ühendust võtta. Nad saavad aga paluda menetlust juhtivalt kohtunikult nende edasisuunamist kontaktpunkti juurde.

Austria advokatuur (Österreichische Rechtsanwaltskammertag) ja Austria notarite koda (Österreichische Notariatskammer) on Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku osa alates 1. jaanuarist 2011, kuid vastavalt 28. mai 2001. aasta otsusele Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohta (2001/470/EÜ), mida on muudetud 18. juuni 2009. aasta otsusega 568/2009/EÜ, ei ole neil pädevust üksikute asjadega tegeleda.

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
1010 Wien, Tuchlauben 12
Tel: +43/1/535-1275, Faks: +43/1/535-1275-13
E-post: Lingil klikates avaneb uus akenrechtsanwaelte@oerak.at
Keeled: saksa ja inglise

Österreichische Notariatskammer
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Tel: +43/1/4024-5090, Faks: +43/1/406-3475
E-post: Lingil klikates avaneb uus akenkammer@notar.or.at
Keeled: saksa, prantsuse ja inglise


Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 18/04/2018

Ülevaade võrgustikust - Poola


Poola ainus Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktpunkt asub justiitsministeeriumis.


Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 11/04/2017

Ülevaade võrgustikust - Portugal

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje portugali keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.


Kontaktisik

Portugal on nimetanud Euroopa tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku tsiviilasjade kontaktisiku. Kontaktisikuks on kohtunik, kelle nimetab konkursi tulemusel ametisse kohtunike ülemkogu (Conselho Superior da Magistratura).

Riiklik võrgustik

Riiklik võrgustik koosneb keskasutustest kooskõlas ELi õigusaktidega, muude rahvusvaheliste õigusaktidega, millega Portugal on ühinenud, või tsiviil- ja kaubandusasjades tehtavat õigusalast koostööd käsitlevate riiklike õigusnormidega; haldusasutustest, kellel on kohustused tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas, ning kutseliitudest, mis esindavad otseselt tsiviil- ja kaubandusasjades tehtavat õigusalast koostööd käsitlevate rahvusvaheliste ja ELi õigusaktide täitmise tagamises osalevaid õigusala töötajaid.

Riiklikku võrgustikku ei kuulu sidekohtunikud ega eksperdid.

Võrgustiku riiklikud liikmed

Peale kontaktisiku kuulub võrgustiku riiklikku struktuuri üksteist liiget:

 • õiguspoliitika peadirektoraat (Direcção-Geral da Política de Justiça),
 • õigusemõistmise peadirektoraat (Direcção-Geral da Administração da Justiça),
 • vanglateenistuste ja taasintegreerimise peadirektoraat (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais),
 • registri- ja notariaalasjade amet (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.),
 • kohtute finantshalduse ja -taristu amet (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.),
 • rahukohtunike nõukogu (Conselho dos Julgados de Paz),
 • sotsiaalkindlustusamet (Instituto de Segurança Social, I.P.),
 • ohvrite kaitse komisjon (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes),
 • advokatuur (Ordem dos Advogados),
 • nõuandeadvokaatide ja täitevametnike ühendus (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução),
 • notarite ühendus (Ordem dos Advogados).

Keskasutused

Eespool nimetatud liikmetest on keskasutused järgmised:

õigusemõistmise peadirektoraat – justiitsministeerium (Ministério da Justiça)

 • 18. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 4/2009
 • 13. novembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1393/2007
 • 28. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1206/2001
 • Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välismaal kättetoimetamise 1965. aasta Haagi konventsioon
 • Tsiviil- või kaubandusasjades välisriigis tõendite kogumise 1970. aasta Haagi konventsioon
 • Laste ja teiste pereliikmete elatise rahvusvahelise sissenõudmise 2007. aasta Haagi konventsioon
 • Välisriigist ülalpidamise taotlemise 1956. aasta New Yorgi konventsioon

Vanglateenistuste ja taasintegreerimise peadirektoraat – justiitsministeerium

 • 27. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2201/2003
 • Rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitlev 1980. aasta Haagi konventsioon
 • Vanemliku vastutuse ja lastekaitsemeetmetega seotud kohtualluvust, kohaldatavat seadust, tunnustamist, kohtuotsuste täitmist ja koostööd käsitlev 1996. aasta Haagi konventsioon

Registri- ja notariaalasjade amet – justiitsministeerium

 • 4. juuli 2012. aasta määrus (EÜ) nr 650/2012

Sotsiaalkindlustusamet – solidaarsuse ja sotsiaalkindlustuse ministeerium (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • 27. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/8/EÜ

Ohvrite kaitse komisjon – justiitsministeerium

 • 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2003/80/EÜ

Riikliku võrgustiku koordineerimine detsentraliseeritud struktuurina

Portugalis on riiklikul võrgustikul detsentraliseeritud struktuur. Koordineerimine, mille tagab kontaktisik, põhineb riiklike liikmete vabatahtlikul koostööl. Riiklikud liikmed osalevad korrapäraselt kontaktisiku poolt kord kvartalis korraldatavatel koosolekutel. Kui tekib vajadus selgitada või lahendada konkreetset küsimust, korraldatakse koosolek asjaomaste riiklike liikmetega.

Võrgustikku ei kuulu eksperdid. Kui probleem eeldab eksperdi arvamust, palub kontaktisik kõige sobivamal riiklikul asutusel teha vabatahtlikku ja mitteametlikku koostööd. Kontaktisik kutsub korrapäraselt kõiki riiklikke liikmeid üles tegema nende konkreetsetes pädevus- ja vastutusvaldkondades tsiviil- ja kaubandusasjades koostööd.


Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 12/09/2019

Ülevaade võrgustikust - Rumeenia


2001. aastal loodi justiitsministri määruse kohaselt Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku mudelil põhinev rahvusvahelise õigusabi kohalike korrespondentide võrgustik (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale). 2004. aasta märtsis korraldati võrgustik justiitsministri kahe määruse kohaselt ümber kaheks erivõrgustikuks: Rumeenia kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustikuks (Reţeaua Judiciară Română în materie penală), mis on Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vaste, ning Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustikuks (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială), mis on Euroopa tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku vaste. Seejärel korraldati need kaks võrgustikku pärast asjaomaste ELi õigusaktide ja riikliku kohtusüsteemi personali muutmist 2005., 2007., 2010. ja 2014. aastal järgemööda ümber.

Viimati ajakohastati neid justiitsministri 29. mai 2014. aasta määruse nr 1929/C alusel kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta otsusega nr 568/2009/EÜ, millega muudetakse nõukogu 28. mai 2001. aasta otsust 2001/470/EÜ. Määrus koostati vastavalt valitsuse määrusele nr 123/2007 teatavate meetmete kohta õigusalase koostöö tugevdamiseks Euroopa Liidu liikmesriikidega, mis kiideti heaks koos muudatustega seaduse nr 85/2008 teel.

Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustik on Euroopa tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku riigi tasandi vaste.

Rumeenia on määranud Euroopa tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku kaks riiklikku kontaktisikut. Euroopa tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku kontaktisikud on justiitsministeeriumi töötajad. Sellega tagatakse Euroopa tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku ülesannete täitmine.

Kooskõlas artikliga 6 kuuluvad Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustikku üks kõrgema kassatsioonikohtu (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) I osakonna (tsiviilasjad) kohtunik ja üks II osakonna (tsiviilasjad, varem kaubandusasjad) kohtunik, üks kohtunik apellatsioonikohtute igast I osakonnast (tsiviilasjad) ja II osakonnast (tsiviilasjad, varem kaubandusasjad), üks kohtunik iga erikohtu / alaealiste ja perekonnaasjade osakonnast, kes on spetsialiseerunud rahvusvahelise lapserööviga seotud tsiviilasjadele ning kuriteoohvritele hüvitise väljamõistmisele, rahvusvahelise õiguse ja õigusalase koostöö direktoraadi ametnikud, kes täidavad ka justiitsministeeriumi kui tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava rahvusvahelise õigusalase koostöö valdkonna keskasutuse ülesandeid, ning üks määratud esindaja igast Rumeenia notarite, kohtutäiturite ja advokaatide kutseühingust. Euroopa tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku riiklikud kontaktisikud on Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku täisliikmed.

Kohtunikud, kes on Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku liikmed, määrati kõrgema justiitsnõukogu (Consiliul Superior al Magistraturii) otsusega.

Justiitsministeeriumi rahvusvahelise õiguse ja õigusalase koostöö direktoraat on alates 2001. aastast korraldanud oma rahalisi vahendeid (justiitsministeeriumi eelarve) kasutades arvukalt võrgustiku liikmete seminare ja töökoosolekuid. Alates 2007. aastast on selliseid üritusi korraldatud eelkõige Euroopa Komisjoni rahastatud rohkem kui 15 Euroopa programmi raames. Peale selle osalevad Rumeenia õigusalase koostöö võrgustiku esindajad korrapäraselt Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku koosolekutel.

Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku liikmed on loetletud 29. mai 2014. aasta määruse nr 1929/C lisas. Lisa on määruse lahutamatu osa.

Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku liikmed – kohtunikud

Kõrgem kassatsioonikohus

Iulia Cristina TARCEA, aseesimees

Romanița VRÂNCEANU, I osakond – tsiviilasjad

Roxana POPA, delegeeritud esimees, II osakond – tsiviilasjad

Alba Iulia apellatsioonikohus

Cristina Gheorghina NICOARĂ, I osakond – tsiviilasjad (apellatsioonikohtu aseesimees)

Olimpia Maria STÂNGĂ, II osakond – tsiviilasjad

Bacău apellatsioonikohus

Liliana CIOBANU, I osakond – tsiviilasjad

Loredana ALBESCU, II osakond – tsiviilasjad

Braşovi apellatsioonikohus

Cristina ŞTEFĂNIŢĂ, tsiviilasjade osakond

Anca PÎRVULESCU, tsiviilasjade osakond

Gabriel ŞTEFĂNIŢĂ, tsiviilasjade osakond

Braşovi alaealiste ja perekonnaasjade kohus (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA

Bukaresti apellatsioonikohus

Antonela BRĂTUIANU, IV osakond – tsiviilasjad

Ştefan CMECIU, V osakond – tsiviilasjad

Dumitru VĂDUVA, VI osakond – tsiviilasjad

Maria CEAUŞESCU, VII osakond – töö- ja sotsiaalkindlustusvaidlustega seotud kohtuasjad

Bogdan CRISTEA, VIII osakond – haldus- ja maksuvaidlustega seotud kohtuasjad

Bukaresti kohus

Andreea Florina MATEESCU, V osakond – tsiviilasjad (rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooni Haagi rahvusvahelise võrgustiku sidekohtunik)

Anca Magda VOICULESCU, IV osakond – tsiviilasjad (rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooni Haagi rahvusvahelise võrgustiku sidekohtunik)

Constantin-Marino MARIN, esimees, I osakond – kriminaalasjad, kuriteoohvritele hüvitiste määramise komisjon – Bukaresti kohus

Cluj apellatsioonikohus

Denisa-Livia BĂLDEAN, aseesimees

Liviu UNGUR, aseesimees, II osakond – tsiviilasjad

Constanţa apellatsioonikohus

Daniela PETROVICI, I osakond – tsiviilasjad

Iuliana Mihaela ȘERBAN, II osakond – tsiviilasjad

Craiova apellatsioonikohus

Mihaela COTORA, esimees

Lotus Gherghină, II osakond – tsiviilasjad

Galaţi apellatsioonikohus

Simona Claudia BACŞIN, I osakond – tsiviilasjad

Valentina VRABIE, II osakond – tsiviilasjad

Iaşi apellatsioonikohus

Claudia Antoanela SUSANU, I osakond – tsiviilasjad

Oradea apellatsioonikohus

Marcela FILIMON, II osakond – tsiviilasjad

Piteşti apellatsioonikohus

Corina PINCU IFRIM, I osakond – tsiviilasjad

Raluca TRANDAFIR, I osakond – tsiviilasjad

Corina Georgeta NUŢĂ, II osakond – haldus- ja maksuvaidlustega seotud tsiviilasjad

Argeşi kohus

Andreea Monica PRUNARU, tsiviilasjade osakond, aseesimees

Vâlcea kohus

Petre DINESCU, I osakond – tsiviilasjad

Ploieşti apellatsioonikohus

Adriana Maria RADU, I osakond – tsiviilasjad

Elisabeta GHERASIM, II osakonna esimees – tsiviilasjad

Florentina DINU, II osakond – tsiviilasjad

Valentina GHEORGHE, II osakond – tsiviilasjad

Suceava apellatsioonikohus

Ştefania Fulga ANTON, I osakond – tsiviilasjad

Daniela MITREA MUNTEA, II osakond – tsiviilasjad

Târgu Mureşi apellatsioonikohus

Andreea CIUCĂ, II osakond – tsiviilasjad

Timişoara apellatsioonikohus

Cristian PUP, I osakond – tsiviilasjad

Florin MOŢIU, II osakond – tsiviilasjad

Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku liikmed – Euroopa tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku riiklikud kontaktisikud

Justiitsministeerium

Viviana ONACA, direktor, rahvusvahelise õiguse ja õigusalase koostöö direktoraat

Ioana BURDUF, rahvusvahelise õiguse ja õigusalase koostöö direktoraat

Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku liikmed – justiitsministeeriumi kui rahvusvahelise õigusalase koostöö valdkonna keskasutuse rahvusvahelise õiguse ja õigusalase koostöö peadirektoraadi töötajad

Dorina DOMINTEANU, üksuse juhataja

Camelia TOBĂ

Flavius George PĂNCESCU

Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku liikmed –Rumeenia riikliku notarite liidu, kohtutäiturite liidu ja advokatuuri esimehe määratud esindaja

Octavian ROGOJANU, notar, Rumeenia riikliku notarite liidu nõukogu sekretär

Bogdan DUMITRACHE, kohtutäitur

Costea-Corin C. DĂNESCU, advokaat


Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 01/02/2017

Ülevaade võrgustikust - Sloveenia


Euroopa tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustik tegutseb Sloveenias kolme kontaktisiku ja 16 võrgustiku liikme kaudu.

Kontaktisikuteks on Sloveenia Vabariigi justiitsministeeriumi töötajad. See võimaldab kontaktisikute tööd iga päev ühtlustada ja koordineerida.

Esimese astme kohtud, mida Sloveenia Vabariigis on 11, on pädevad andma rahvusvahelist õigusabi tsiviil- ja kaubandusasjades. Sellele tuginedes nimetas Sloveenia kooskõlas nõukogu 28. mai 2001. aasta otsuse nr 2001/470/EÜ (millega luuakse tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa kohtute võrk) artikli 2 lõike 1 punktiga d Euroopa tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku liikmeks iga esimese astme kohtu esindaja. Peale selle nimetas Sloveenia kaks spetsialistist võrgustikuliiget (kohtunikku), kes on pädevad perekonnaasjades tehtavas õigusalases koostöös, kusjuures üks kohtunik töötab esimese astme kohtus ja teine justiitsministeeriumis.

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku loomist käsitleva nõukogu otsuse 2009. aasta muudatusega võimaldati Euroopa õigusalase koostöö võrgustikus teha koostööd muude õigusala töötajatega. Alates 2011. aastast on võrgustiku liikmed ka Sloveenia notarite koda (Notarska zbornica Republike Slovenije), Sloveenia advokatuur (Odvetniška zbornica Republike Slovenije) ja Sloveenia täitevametnike koda (Zbornica izvršiteljev Slovenije).

Kohtunike ja muude õigusala töötajate kaasamine Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tegevusse on tähtis Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku eesmärkide saavutamise seisukohast, sest see tagab otsese koostöö kohtunike ja muude õigusala töötajate vahel, mis on oluline spetsiifiliste kohtuasjade sujuvamaks lahendamiseks kohtus.

Kontaktisikud ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku liikmed vahetavad üksteisega teavet sageli ja vajadust mööda, sealhulgas e-posti ja telefoni teel ja silmast silma, ning kohtuvad iga-aastastel riigi tasandil peetavatel koosolekutel.


Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 01/02/2017

Ülevaade võrgustikust - Slovakkia


Võrgustikku kuuluvad:

1. peamised kontaktisikud, kes on Slovaki Vabariigi justiitsministeeriumi (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) rahvusvahelise õiguse sektsiooni (Sekcia medzinárodného práva) rahvusvahelise eraõiguse osakonna (Odbor medzinárodného práva súkromného) kaks esindajat. Kõik Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku päringud saadetakse peamiste kontaktisikute kaudu;

2. kohtute kontaktisikud: üks kohtunik või vanemkohtuametnik igas esimese astme kohtus (okresný súd) ja piirkonnakohtus (krajský súd) ning kõrgeimas kohtus (Najvyšší súd);

3. kutseorganisatsioonide kontaktisikud;

4. kaks kontaktisikut laste ja noorte rahvusvahelise õiguskaitse keskuses (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže);

5. perekonnaõiguse sidekohtunik.


Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 14/01/2019

Ülevaade võrgustikust - Soome


Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku liikmed Soomes

Soome kontaktisik on määratud ametnik, kes töötab justiitsministeeriumi rahvusvahelise justiitshalduse üksuses. Kontaktisik töötab üksuses, mis tegutseb mitmete tsiviil- ja kriminaalõigusalaste ELi määruste ja rahvusvaheliste kokkulepete keskasutusena. Peale võrgustikutöö on kontaktisiku kohustuseks täita keskasutuse ülesandeid ja teha muud tsiviilõigusalast koostööd. Võrgustiku liikmeks on määratud ka kaks esimese astme kohtu kohtunikku ja Soome advokatuur. Praegu arendatakse välja riikliku võrgustiku tegevust.

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku toimimine Soomes

Kontaktisik teeb aktiivset koostööd riiklike õigusasutuste, advokaatide ja muude õigusala töötajatega. Kontaktisiku ülesandeks on muu hulgas jagada teavet ELi tsiviil- ja kaubandusõiguse normide ja nende praktilise kohaldamise kohta ning neil teemadel nõustada ja koolitada. Kontaktisik abistab ka riiklikke õigusasutusi piiriüleste abitaotlustega seotud probleemide puhul ning osaleb aktiivselt asjaomaste võrgustike ja töörühmade töös.

Kontaktisikul on eraldi e-posti aadress kohtute ja muude õigus- ja haldusasutuste jaoks, kes teevad õigusalast koostööd tsiviil- ja kaubandusasjades, mille puhul vajatakse praktilist abi piiriüleste juhtumitega seotud probleemide lahendamisel.

Teabe jagamine Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohta

Kõigil kohtutel, õigusabibüroodel, prokuröridel, õiguskaitseasutustel ja justiitsministeeriumi ametnikel on juurdepääs sisevõrgule, mis sisaldab põhjalikku teavet rahvusvahelise abi kohta tsiviil- ja kriminaalasjades. Sellel veebisaidil on ka teave Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku ja selle Soome liikmete kohta ning lingid Euroopa e-õiguskeskkonna portaali Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku veebilehtedele. Teavet Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku ja selle väljaannete kohta edastatakse riiklikele õigusasutustele ja muudele õigusala töötajatele ka e-posti ja kirja teel.

Justiitsministeeriumi avalikul veebisaidil on rubriik, mis sisaldab teavet rahvusvahelise õigusabi eri vormide, asjakohaste õigusaktide ja kokkulepete kohta ning kontaktandmeid ja juhiseid. Veebisaidil on esitatud ka teave õigusalase koostöö võrgustike kohta ning link Euroopa e-õiguskeskkonna portaali Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku veebilehtedele.


Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 13/02/2017

Ülevaade võrgustikust - Rootsi


Rootsis on määratud tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktisikuks justiitsministeeriumi menetlusõiguse ja kohtute osakonna töötaja ning Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kontaktisikuks justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna töötaja.

Rootsist kuuluvad võrgustikku Rootsi riiklik kohtuamet, advokatuur, täitevamet, sotsiaalkindlustusamet, perekonnaõiguse ja vanemate toetamise amet ning kuriteoohvrite kahju hüvitamise ja toetamise amet ning kaks keskasutust (justiitsministeeriumi kriminaalasjade ja rahvusvahelise õiguskoostöö osakond ning välisministeeriumi konsulaarasjade ja tsiviilõiguse osakond).


Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 12/12/2017