Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Относно Мрежата - Австрия

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

В Австрия в Отдел I 9 към Федералното министерство по конституционните въпроси, реформите, дерегулирането и правосъдието (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz) е създадено централно звено за контакт, което разглежда запитвания по правни въпроси от чуждестранни звена за контакт, изпратени чрез мрежата, изпълнява различни задачи, свързани с координацията и организацията, и организира и редактира въведените от Австрия данни за информационните листове относно мрежата, които се публикуват на европейския портал за правосъдие.

Освен това като звена за контакт за всяко от четирите апелативни съдилища (Oberlandesgericht) (три за Виена) са определени по двама съдии. Те оказват помощ и подпомагат чуждестранните звена за контакт и австрийските съдилища в отделни случаи, включващи трансгранично съдебно сътрудничество (например когато са налице затруднения при трансграничното събиране на доказателства или връчване на документи). В тези случаи чуждестранните звена за контакт следва да се свържат със съответното местно звено за контакт от съдебната система, а не с централното звено за контакт към Федералното министерство по конституционните въпроси, реформите, дерегулирането и правосъдието. Юрисдикцията на апелативния съд във Виена включва провинциите Виена, Долна Австрия и Бургенланд, юрисдикцията на апелативния съд в Линц включва провинциите Горна Австрия и Залцбург, юрисдикцията на апелативния съд в Инсбрук включва провинциите Тирол и Форарлберг, а апелативният съд в Грац отговаря за провинциите Щирия и Каринтия.

Посредством посочената по-долу връзка можете да намерите имената и данните за контакт на австрийските звена за контакт към ЕСМ: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do

Частни лица/страни в производството или техни процесуални представители не могат да се свързват пряко със звената за контакт на мрежата. Те обаче могат да се обърнат към съдията, който ръководи производството, с молба да ги свърже със звеното за контакт.

Австрийската адвокатска колегия (Österreichische Rechtsanwaltskammertag) и австрийската нотариална камара (Österreichische Notariatskammer) са част от ЕСМ от 1 януари 2011 г.; съгласно решението на Европейската съдебна мрежа от 28 май 2001 г. (2001/470/ЕО), изменено с Решение № 568/2009/ЕО от 18 юни 2009 г., те нямат правомощия да разглеждат отделни случаи.

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
1010 Wien, Tuchlauben 12
Тел.: +43/1/535-1275, Факс: +43/1/535-1275-13
Ел.поща: Връзката отваря нов прозорецrechtsanwaelte@oerak.at
Езици: немски и английски език

Österreichische Notariatskammer
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Тел.: +43/1/4024-5090, Факс: +43/1/406-3475
Ел.поща: Връзката отваря нов прозорецkammer@notar.or.at
Езици: немски, френски и английски език


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 22/04/2020