Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

O síti - Bulharsko

Národní justiční síť pro občanské a obchodní věci

Právní rámec Národní justiční sítě pro občanské a obchodní věci v Bulharské republice (dále jen „národní síť“) je stanoven v pravidlech činnosti (Pravila za deynostta), přijatých Nejvyšší justiční radou (Vissh sadeben savet) rozhodnutím ze dne 13. března 2018. Tato pravidla nahradila pravidla přijatá rozhodnutím ze dne 11. prosince 2014 a pozměněná rozhodnutím ze dne 19. března 2015.

Účelem národní sítě je poskytovat justičním orgánům nezbytnou pomoc při účinném vypracovávání, předávání a vyřizování žádostí o justiční pomoc, shromažďování a uchovávání statistik o mezinárodní právní spolupráci soudů v Bulharsku a spolupracovat s kontaktními místy Evropské justiční sítě a dalšími podobnými institucemi.

Soudcovská komora (Sadiyska kolegiya) Nejvyšší justiční rady odpovídá za fungování národní sítě, za její účast na vnitrostátních a mezinárodních projektech a za její spolupráci se všemi vnitrostátními či mezinárodními institucemi, organizacemi a subjekty, které působí v oblasti mezinárodní justiční pomoci. Ředitelství pro mezinárodní vztahy a protokol (Direktsiya Mezhdunarodna deynost i protokol) Nejvyšší justiční rady pomáhá a koordinuje výměnu informací mezi členy sítě, národními kontaktními místy a Soudcovskou komorou. Metodické vedení a koordinaci činnosti národní sítě zajišťuje Soudcovská komora prostřednictvím Výboru pro hodnocení a soutěže (Komisiya po atestiraneto i konkursite).

Doplněk

Uchazeči o členství v národní síti musí být soudci okresního a zemského soudu nebo odvolacího soudu, kteří splňují konkrétní kritéria z hlediska profesního postavení a mravní integrity, jazykových znalostí atd. Po výběrovém řízení jsou soudci národní sítě rozhodnutím Soudcovské komory Nejvyšší justiční rady jmenováni na dobu pěti let. Národní síť zahrnuje až sedm soudců z každého odvolacího okresu a až patnáct soudců ze sofijského odvolacího okresu. Ve výslovně stanovených případech je členství v síti ukončeno odůvodněným rozhodnutím Soudcovské komory Nejvyšší justiční rady, které navrhuje Výbor pro hodnocení a soutěže.

Kontaktní místa

Soudcovská komora Nejvyšší justiční rady jmenuje na návrh Výboru pro hodnocení a soutěže z řad členů sítě osoby zastávající funkci kontaktního místa: jedno kontaktní místo pro občanské věci a jedno kontaktní místo pro obchodní věci, a to na dobu pěti let.

Funkce

– Členové národní sítě pomáhají národním kontaktním místům, která jsou součástí Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci nebo jiných mezinárodních sítí pro právní spolupráci, a vnitrostátním soudcům při výkonu mezinárodní právní spolupráce.

– V rámci této pomoci jsou členové národní sítě povinni informovat, radit, koordinovat, je-li to nutné, a vykonávat další činnosti k usnadnění mezinárodní právní spolupráce v souladu s jurisdikcí příslušných justičních orgánů v Bulharsku. Členové národní sítě jsou v souladu s mezinárodními a evropskými právními předpisy povinni poskytnout pomoc, pokud o ni požádá kterýkoli vnitrostátní soudce, státní zástupce, vyšetřující soudce nebo zástupce ústředního vnitrostátního orgánu, jemuž byly svěřeny pravomoci.

– Členové národní sítě usnadňují organizování školení v oblasti mezinárodní právní spolupráce, které je poskytováno v okrese, v němž vykonávají své povinnosti.

– Členové národní sítě pomáhají soudcům při výkonu mezinárodní právní spolupráce v příslušném odvolacím okrese, za který jsou odpovědní.

– Členové národní sítě provádějí studie evropské a vnitrostátní judikatury a nastalých změn ve spolupráci v občanských a obchodních věcech a tyto studie popularizují a šíří.

– Členové národní sítě vypracovávají čtvrtletní výkazy o činnosti příslušného odvolacího okresu v souvislosti s prováděním práva Společenství, mezinárodního práva a mezinárodní právní spolupráce a zasílají tyto výkazy do nepřetržitě aktualizované databáze při Nejvyšší justiční radě. Dále poskytují národním kontaktním místům elektronickou verzi soudních listin v občanských a obchodních věcech vydávaných soudy v dotčeném odvolacím okrese při uplatňování práva EU, aby mohla být vedena vyžadovaná databáze.

– Plní též další úkoly stanovené Soudcovskou komorou Nejvyšší justiční rady, pokud je nezbytné poskytnout informace, provést studii, zajistit školení nebo vykonat jinou činnost týkající se mezinárodní právní spolupráce.

– Členové národní sítě vedou aktuální databázi kontaktních údajů (e-mailové adresy, jiné adresy pro korespondenci, telefonní čísla) a databázi judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie, která je zveřejněna na webových stránkách Nejvyšší justiční rady, v oddíle Justiční síť pro občanské a obchodní věci.

– Každý člen národní sítě vykonává své funkce v příslušném odvolacím okrese.

– Členové národní sítě se účastní každoroční schůze, která se koná v únoru a na které se přijímá zpráva o činnosti sítě za předchozí kalendářní rok; zprávu o činnosti vypracuje národní kontaktní místo na základě výročních zpráv o činnosti předložených členy do 15. ledna.

– Po účasti na pravidelných schůzích kontaktních míst Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci předloží účastníci zprávu Soudcovské komoře Nejvyšší justiční rady, která je zveřejněna na internetových stránkách Nejvyšší justiční rady, v oddíle Mezinárodní spolupráce – Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci, s cílem zajistit publicitu jejich činnosti.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 10/02/2021