Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Относно Мрежата - Кипър

В Кипър мрежата се организира чрез определяне на национални звена за контакт (НЗК). Понастоящем са налице шест (6) национални звена за контакт: един съдия, двама адвокати към Правната служба на Република Кипър, две длъжностни лица към Министерството на правосъдието и обществения ред (един юрист и един административен служител) и един член на Кипърската адвокатска колегия.

Националните звена за контакт към Министерството на правосъдието и обществения ред носят отговорност за координирането на шестте национални звена за контакт. Когато се получи въпрос или искане за информация от мрежата, или искане от националните звена за контакт на друга държава членка, националните звена за контакт към Министерството на правосъдието и обществения ред ще гарантират предаването и обсъждането на искането с другите национални звена за контакт, за да се вземе решение кой кипърски орган или агенция следва да се определи да разгледа искането или да предостави исканата информация.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 15/06/2020