Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ülevaade võrgustikust - Küpros

Küprosel on võrgustik korraldatud riiklike kontaktpunktide määramisega. Praegu on kontaktpunkte kuus (6): üks kohtunik, kaks Küprose Vabariigi õigusbüroo juristi, kaks justiits- ja avaliku korra ministeeriumi ametnikku (üks õigusala ja üks haldusala ametnik) ning üks Küprose advokatuuri liige.

Kuue kontaktpunkti koordineerimise eest vastutavad justiits- ja avaliku korra ministeeriumi kontaktpunktid. Kui teise liikmesriigi võrgustikult või kontaktpunktilt saabub küsimus või teabenõue, tagavad justiits- ja avaliku korra ministeeriumi kontaktpunktid, et nõue edastatakse teistele kontaktpunktidele ning seda arutatakse nendega, et otsustada, milline Küprose asutus või amet tuleks määrata selle nõudega tegelema või taotletud teavet andma.


Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 15/06/2020