O síti - Estonsko

Obnovit Uložit jako PDF

Národními kontaktními místy sítě jsou dva poradci na odboru mezinárodní soudní spolupráce ministerstva spravedlnosti, kteří zároveň vykonávají funkci představitele ústředního orgánu. Hlavní funkce kontaktních míst jsou následující:

 • zajistit, aby místní soudní orgány obdržely obecné informace o právních nástrojích Společenství a mezinárodních právních nástrojích v oblasti soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech,
 • poskytovat jiným kontaktním místům a orgánům, jakož i místním soudním orgánům svého členského státu informace nezbytné pro řádnou soudní spolupráci mezi členskými státy, a to za účelem pomoci při přípravě účinných žádostí o soudní spolupráci a navazování co nejvhodnějších přímých kontaktů,
 • poskytovat informace usnadňující uplatňování práva jiného členského státu, které je použitelné na základě nástroje Společenství nebo mezinárodního nástroje,
 • usilovat o vyřešení problémů, které mohou v souvislosti se žádostí o soudní spolupráci vyvstat,
 • usnadňovat koordinaci při zpracovávání žádostí o soudní spolupráci v dotčeném členském státě, zvláště pokud má být více žádostí soudních orgánů tohoto členského státu vyřízeno v jiném členském státě,
 • přispívat k obecné informovanosti veřejnosti prostřednictvím internetových stránek sítě o soudní spolupráci v občanských a obchodních věcech v rámci Evropské unie, o souvisejících právních nástrojích Společenství a mezinárodních právních nástrojích a o vnitrostátních právních předpisech členských států, zejména s ohledem na přístup ke spravedlnosti,
 • spolupracovat na organizaci setkání v rámci sítě a podílet se na nich,
 • asistovat při přípravě a aktualizaci informací pro veřejnost,
 • zajistit koordinaci mezi členy sítě na vnitrostátní úrovni,
 • každé dva roky vypracovat zprávu o svých činnostech, příp. včetně osvědčených postupů v rámci sítě, a předložit ji na setkání členů sítě a upozornit na možná zlepšení v rámci sítě.

Styčný soudce v rámci sítě je soudce krajského soudu v Harju, který zastupuje Estonsko rovněž v síti soudců zřízené Haagskou konferenci o mezinárodním právu soukromém. Úkolem styčného soudce je poskytovat soudním úředníkům poradenství v oblasti občanského a obchodního práva Evropské unie a sdílet v rámci sítě své zkušenosti s uplatňováním různých právních předpisů.

V roce 2011, když vstoupilo v platnost druhé rozhodnutí o Evropské soudní síti pro občanské a obchodní věci, které rozšířilo činnosti sítě na profesní sdružení, se v Estonsku staly členy Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci následující orgány:

 • Estonská komora soudních vykonavatelů a svěřenských správců v úpadkovém řízení zastupující soudní vykonavatele a svěřenské správce v úpadkovém řízení,
 • Estonská advokátní komora zastupující advokáty a notáře.

Na setkáních Komoru soudních vykonavatelů a svěřenských správců v úpadkovém řízení zastupují různí zástupci odborných a profesních subjektů, zatímco Estonskou advokátní komoru obvykle zastupuje její ředitel. Profesní sdružení jsou odpovědná za:

 • výměnu zkušeností a informací v souvislosti s účinným a praktickým uplatňováním právních nástrojů Společenství a mezinárodních právních nástrojů,
 • spolupráci při přípravě a aktualizaci informačních přehledů,
 • účast profesních sdružení na příslušných setkáních.

V závislosti na projednávaném tématu kontaktní místo přizve rovněž další vnitrostátní odborníky, aby na setkáních v rámci sítě přispěli svými zkušenostmi. Setkání se například zúčastnilo vedle styčného soudce i několik dalších soudců, zástupci ostatních ministerstev a Notářské komory, poradci Nejvyššího soudu, zástupci Rady na ochranu spotřebitele, členové fakulty na Univerzitě v Tartu atp.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 04/03/2020