Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

O sieti - Estónsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

Národným kontaktným miestom siete je poradca oddelenia pre medzinárodnú justičnú spoluprácu na ministerstve spravodlivosti, pričom vykonáva aj funkcie zástupcu ústredného orgánu. Kontaktné miesto plní tieto hlavné funkcie:

 • zabezpečuje, aby miestne justičné orgány mali všeobecné informácie o nástrojoch Spoločenstva a medzinárodných nástrojoch, ktoré sa týkajú justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach,
 • poskytuje iným kontaktným miestam a orgánom, ako aj miestnym justičným orgánom v ich vlastnom členskom štáte všetky informácie potrebné na dobrú justičnú spoluprácu medzi členskými štátmi s cieľom pomôcť im pri príprave vhodných žiadostí o justičnú spoluprácu a pri nadviazaní najvhodnejších priamych kontaktov,
 • poskytuje všetky informácie potrebné na uplatňovanie práva iného členského štátu, ktoré je uplatniteľné v rámci nástroja Spoločenstva alebo v rámci medzinárodného nástroja,
 • hľadá riešenia ťažkostí, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti so žiadosťou o justičnú spoluprácu,
 • uľahčuje koordináciu spracovania žiadostí o justičnú spoluprácu v príslušnom členskom štáte, predovšetkým v prípade, ak sa má niekoľko žiadostí od justičných orgánov v tomto členskom štáte vykonať v inom členskom štáte,
 • prostredníctvom webového sídla siete prispieva k všeobecnej informovanosti verejnosti o justičnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach v Európskej únii, o príslušných nástrojoch Spoločenstva a medzinárodných nástrojoch a o domácom práve členských štátov s osobitným zreteľom na prístup k spravodlivosti,
 • spolupracuje na organizovaní zasadnutí siete a zúčastňuje sa na nich,
 • pomáha pri príprave a aktualizácii informácií pre verejnosť,
 • zabezpečuje koordináciu medzi členmi siete na vnútroštátnej úrovni,
 • každé dva roky vypracúva správu o svojich činnostiach, ak je to vhodné vrátane najlepších postupov v rámci siete, túto správu predkladá na zasadnutí členov siete a osobitne upozorňuje na možné zlepšenia v rámci siete.

Styčným sudcom siete je sudca krajského súdu Harju, ktorý zároveň zastupuje Estónsko v rámci siete sudcov zriadenej Haagskou konferenciou medzinárodného práva súkromného. Úlohou styčného sudcu je poskytovať poradenstvo súdnym úradníkom v oblasti občianskeho a obchodného práva Európskej únie a vymieňať si v rámci siete svoje skúsenosti, pokiaľ ide o uplatňovanie rozdielnych právnych predpisov.

V roku 2011, keď nadobudlo účinnosť druhé rozhodnutie o Európskej justičnej sieti pre občianske a obchodné veci (EJS-civil), ktorým sa rozšírili činnosti siete aj na odborné združenia, sa členmi EJS-civil v Estónsku stali tieto orgány:

 • Estónska komora súdnych exekútorov a správcov konkurznej podstaty zastupujúca súdnych exekútorov a správcov konkurznej podstaty,
 • Združenie estónskych právnikov zastupujúce právnikov a notárov.

Na zasadnutiach zastupujú komoru súdnych exekútorov a správcov konkurznej podstaty rôzni zástupcovia profesijných a odborných orgánov, zatiaľ čo združenie estónskych právnikov obvykle zastupuje jeho riaditeľ. Odborné združenia zodpovedajú za:

 • výmenu skúseností a informácií, pokiaľ ide o účinné a praktické uplatňovanie nástrojov Spoločenstva a medzinárodných nástrojov,
 • spoluprácu pri príprave a aktualizácii informačných formulárov,
 • účasť odborných združení na príslušných zasadnutiach.

V závislosti od prerokúvanej témy pozýva kontaktné miesto aj iných vnútroštátnych odborníkov, aby sa na zasadnutiach siete podelili o svoje skúsenosti. Na zasadnutiach sa zúčastnili napríklad niektorí ďalší sudcovia popri styčnom sudcovi, zástupcovia iných ministerstiev a notárskej komory, poradcovia najvyššieho súdu, zástupcovia Rady pre ochranu spotrebiteľa, pracovníci Tartuskej univerzity atď.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 26/02/2018