Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Относно Мрежата - Финландия

Точки за контакт във Финландия

Функциите на точки за контакт за Финландия се изпълняват от двама определен служители, работещи в Отдела за международна правна помощ към Министерството на правосъдието. Точката за контакт е част от структура, която изпълнява функциите на централен орган по няколко регламента на ЕС и международни споразумения в областта на гражданското и наказателното право. Освен изграждането на мрежата, задълженията на точката за контакт включват също задачите на централен орган и други аспекти на сътрудничеството в областта на гражданското право.

Точката за контакт има отделен електронен пощенски адрес за съдилища и за други правни и административни органи, които са ангажирани в съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела и които имат нужда от практическа помощ по проблеми, свързани с трансгранични дела.

Точката за контакт работи активно с националните съдебни органи, адвокати и лица, практикуващи други юридически професии. Задачите на точката за контакт включват разпространението на информация относно законовите разпоредби на гражданското и търговското право на ЕС и тяхното прилагане на практика, както и предоставянето на консултации и обучение по съответните въпроси. Точката за контакт помага така също на националните съдебни органи за разрешаването на проблеми, свързани с трансгранични запитвания за помощ, и активно участва в съответните мрежи и работни групи.

Финландското адвокатска колегия е определена за член на мрежата съгласно член 2, параграф 1, буква д) от решението за създаването ѝ.

Освен звеното за контакт и Финландската адвокатска колегия, членовете на финландската мрежа по гражданскоправни въпроси участват в работата на мрежата (вж. подробности по-долу).

Финландската национална мрежа за трансгранични гражданскоправни дела

През 2016 г. във Финландия бе създадена национална мрежа за трансгранични гражданскоправни дела.

Работата на националната мрежа включва обмен на знания и информация относно законодателството на ЕС в областта на гражданското право и свързаните с него източници на информация между Европейската мрежа по гражданско право и финландските съдебни органи и други правни специалисти.

В националната мрежа са назначени представители на районните съдилища, апелативните съдилища, правоприлагащите органи, органът за правна помощ, Финландската адвокатска колегия и Министерството на правосъдието. Точката за контакт на мрежата във Финландия координира нейната работа.

Националната мрежа заседава два пъти годишно. Представители на националната мрежа също участват в срещите и в работата на Европейската мрежа по гражданско право.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 13/10/2020