Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Om netværket - Frankrig

I Frankrig er det dommere, advokater, notarer og fogeder, der indgår i det europæiske netværk på det civile og handelsretlige område. Netværket står imidlertid åbent for alle juridiske erhverv, der har en interesse heri, navnlig når de deltager i anvendelsen af EU-retten på det civile og handelsretlige område (justitssekretærer, ledende justitssekretærer, dommere og justitssekretærer ved handelsretterne).

Det nationale kontaktpunkt er en dommer, som har judiciel erfaring, og som arbejder i civildirektoratet under justitsministeriet (direction des affaires civiles et du Sceau du Ministère de la justice). Han er tilknyttet kontoret for EU-ret, international privatret og civilretligt samarbejde, der ligeledes er den øverst ansvarlige myndighed for anvendelsen af flere forskellige folkeretlige aftaler og internationale konventioner på det civile og handelsretlige område.

I hver appeldomstol (cour d'appel) og ved kassationsdomstolen (Cour de cassation) er der udpeget en "refererende dommer" (eller et "lokalt kontaktpunkt"). Vedkommendes rolle består i lokalt at bistå med at løse de samarbejdsvanskeligheder, som netværket støder på, og at informere dommerne om iværksættelsen af værktøjer til brug for juridisk samarbejde på det civilretlige område og navnlig på det EU-retlige område. De refererende dommere ved appeldomstolen og kassationsdomstolen kan ligeledes indberette vanskeligheder ved anvendelsen af EU-retten til det nationale kontaktpunkt, der tager hånd om sagen.

Fogederne (les huissiers de justice) er repræsenteret ved det nationale fogedkammer (la Chambre nationale des huissiers de justice).

Advokaterne er repræsenteret ved det franske advokat samfund (la Délégation des barreaux de France) samt repræsentationen i Bruxelles (la délégation du Conseil national des barreaux à Bruxelles).

Notarerne er repræsenteret ved det franske notarkammer (Chambre nationale des notaires).

De franske forbindelsesdommere, der er udstationeret i Den Europæiske Unions medlemsstater, indgår ligeledes i netværket sammen med de centrale myndigheder, der er udpeget til at anvende lovgivningen om samarbejde på det civile og handelsretlige område.

En gang om året mødes alle deltagerne i det franske netværk i Paris for at gøre status over netværkets arbejde og drøfte aktuelle emner vedrørende EU-retten og dens anvendelse på det civile og handelsretlige område.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 08/08/2017