Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Относно Мрежата - Унгария

Дирекцията по международно частно право на Министерството на правосъдието (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya) служи като звено за контакт в Унгария, като съответните функции се изпълняват от няколко от служителите на дирекцията, наред с останалите им задължения.

В качеството им на централни органи Министерството на правосъдието (Дирекцията по международно частно право) и Министерството на човешките ресурси (Emberi Erőforrások Minisztériuma) са членове на Мрежата. Членове на Мрежата са също така Службата на Националния съдебен съвет (Országos Bírósági Hivatal), също в качеството ѝ на орган на съдебната власт, както и Нотариалната камара на Унгария (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), Унгарската адвокатска колегия (Magyar Ügyvédi Kamara) и Унгарската камара на съдебните изпълнители (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara) в качеството им на професионални организации. Представители на членовете редовно присъстват на събранията на Мрежата, в зависимост, разбира се, от естеството на дневния ред на събранията.

В Унгария няма официална национална мрежа на унгарските членове на Мрежата. Сътрудничеството между тях се осъществява на ad hoc основа, когато е необходимо.

Връзката отваря нов прозорец Тук можете да намерите източници, съдържащи практическа информация относно съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси в рамките на ЕС и с трети държави, събрана от Дирекцията по международно частно право на Министерството на правосъдието.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 12/12/2017