Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Om netværket - Irland

Kontaktpunkter

Der findes to kontaktpunkter for Irland. Der er et kontaktpunkt for District og Circuit Courts (distrikts- og kredsdomstole) og et kontaktpunkt for overordnede domstole, dvs. High Court (retten i første instans), Court of Appeal (appeldomstolen) og Supreme Court (højesteret). Kontaktpunkterne har et tæt samarbejde og arbejder sammen om anliggender vedrørende netværket. Kontaktpunkterne for Irland har kontorer i Courts Service (den irske domstolsstyrelse) i Dublin. Selv om disse kontaktpunkter dækker hver sit kompetenceområde, er der en overlapning i deres arbejde, idet de hver især har eneansvaret for netværket i deres direktorat. Forespørgsler via EJN bør stiles til det relevante kontaktpunkt for den berørte domstol. Kontaktpunkterne har til huse forskellige steder, men hører begge under den irske domstolsstyrelses direktorater i Dublin. Arbejdet med netværket kombineres med andre opgaver. Kontaktpunktet kan dog få hjælp og bistand fra andre kolleger i forbindelse med opgaver, der vedrører netværket. Kontaktpunkterne har regelmæssig kontakt pr. e-mail og telefon og ved personlige møder med medlemmer af EJN-netværket i Irland, herunder de centrale myndigheder, Director of Operations for Supreme og High Court og Director of Reform and Development i Courts Service [medlemmer som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra d)] og embedsmænd i Department of Justice and Law Reform [medlemmer som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra d)]. Kontaktpunkterne kommunikerer også regelmæssigt med en udpeget repræsentant for dommere og anklagere vedrørende udviklingstendenser i EJN.

EJN i Irland

Der findes ikke noget formelt netværk i Irland. Der er et netværk af sagkyndige inden for bestemte politikområder, som kontaktpunktet kan henvende sig til for at få svar på spørgsmål, der rejses.

Kontaktpunktet holder tæt kontakt med andre, som deltager i netværket for Irland, bl.a. en række dommere med speciale inden for særlige retsområder eller med ansvar for internationalt samarbejde. Kontaktpunkterne kan kontaktes pr. e-mail. Kontaktpunktet sørger for, at relevante politiske, administrative eller retslige sagkyndige høres før relevante møder i netværket, og at mødenotater og relevante handlingspunkter formidles efter behov.

Kontaktpunktet holder også regelmæssig kontakt med justitsministeriet vedrørende politiske spørgsmål og den centrale myndighed om underholdsbidrag til familiemedlemmer og spørgsmål af grænseoverskridende karakter.

Formidling af oplysninger

Der er ikke noget nationalt websted for EJN i Irland. Oplysninger formidles via Courts Service's websted og andre websteder for forskellige ministerier i Irland. Kontaktpunktet samarbejder med andre, herunder ministerier, når det formidler forskellige informationskilder til EJN-medlemsstater og EJN-netværket.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 18/11/2019