Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas itāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Informācija par tīklu

Itālija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Itālijas Tiesiskās sadarbības tīkls ir izveidots Itālijas Tieslietu ministrijā – Starptautiskās tiesiskās sadarbības birojā – Starptautisko attiecību un tiesiskās sadarbības ģenerāldirektorāta Tiesu jautājumu departamentā

Ir seši kontaktpunkti.

Koordinējošais kontaktpunkts ir kvalificēts tiesnesis.

Kontaktpunkti pastāvīgi uztur kontaktus ar citiem tīkla dalībniekiem, ar kuriem tie sastrādājas sadarbības pieprasījumu apstrādē vai e-tiesiskuma portālā publicējamu praktisko informācijas lapu sagatavošanā.

Citi dalībnieki Itālijas tīklā ir:

- Juvenālās justīcijas un kopienas tiesvedības departaments (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

- Automatizēto informācijas sistēmu ģenerāldirektorāts (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, e-tiesiskuma portāla kontaktpunkts)

- tiesas dokumentu izsniegšanas centrālā iestāde

- Nacionālā Advokātu padome (Consiglio Nationale Forense) un

- Itālijas Notāru padome (Consiglio Italiano del Notariato).

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkti ir saistīti arī ar šādām struktūrām:

- Tieslietu koledža (Scuola Superiore della Magistratura)

- Eiropas Patērētāju centru tīkla (ECC-Net) Itālijas filiāle

- Iekšējā tirgus informācijas sistēmas struktūra Itālijā un

- Pjetro Franzina (Pietro Franzina), starptautisko privāttiesību profesors Ferrāras Universitātē, kontaktpunktus konsultējošais eksperts.

Parasti Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla Itālijas pārstāvji tiekas reizi gadā.

Kontaktpunkti palīdz tiesu iestādēm un tiesnešiem, kuri risina pārrobežu jautājumus

Visas Komisijas nosūtītās publikācijas (brošūras, informācijas kopsavilkumi u. c.) tiek izplatītas tiesu iestādēm, tiesnešiem un saistītajām personām

Dažkārt kontaktpunkti uzņem citu dalībvalstu delegācijas, kuras apmeklē Itāliju tiesiskās apmācības ietvaros.

Tīkls ir minēts Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_14_7

Saraksts ar iestādēm, kuras ir atbildīgas par noteikumiem, kas ir visbūtiskākie tiesu iestāžu sadarbībai civillietās un komerclietās:

- Padomes 2001. gada 28. maija Regula (EK) Nr. 1206/2001;

- Direktīva 8/2003 par juridisko palīdzību

Abos gadījumos centrālā iestāde Itālijā ir:

Tieslietu ministrija (Ministero della Giustizia)

Tieslietu departaments (Dipartimento Affari di Giustizia)

Starptautisko attiecību un tiesiskās sadarbības ģenerāldirektorāta - I birojs, Starptautiskā tiesiskā sadarbība (Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione Giudiziaria – Ufficio I (Cooperazione Giudiziaria Internazionale)),

Via Arenula 70,

00186 Roma

Tālrunis: +39 06 68852480 +39 06 68852517

Fakss: +39 06 68897529

E-pasts: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Regula (EK) Nr. 1393/2007 par dokumentu izsniegšanu

Centrālā iestāde Itālijā ir:

Tiesu izpildītāju birojs Romas Apelācijas tiesā (Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’Appello di Roma)

Viale Giulio Cesare, 52,

00192 Roma

Tālrunis: +39 06 328361

Fakss: +39 06 328367933

- Padomes 2003. gada 27. novembra Regula (EK) Nr. 2201/2003 (“Brisele IIa”)

- Padomes 2008. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 4/2009 (uzturēšanas saistības)

Centrālā iestāde Itālijā ir:

Tieslietu ministrija (Ministero della Giustizia)

- Juvenālās justīcijas un kopienas tiesvedības departaments (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

Via Damiano Chiesa, 24,

00136 Roma

Tālrunis: +39 06 68188 535/331/326

Fakss: +39 06 68808085

E-pasts: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Lapa atjaunināta: 20/01/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.