Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ülevaade võrgustikust - Leedu

Tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktisikuks on justiitsministeeriumi rahvusvahelise õiguse töörühma jurist, kes täidab ka tsiviilasjades tehtavat õigusalast koostööd käsitlevates ELi õigusaktides ette nähtud kesk- või pädeva asutuse ülesandeid. Lisaks neile ülesannetele täidab kontaktisik ka ELi õigusaktides ning mitme- ja kahepoolsetes rahvusvahelistes lepingutes ette nähtud kriminaalasjades tehtava õigusalase koostööga seotud ülesandeid ning osaleb Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni tsiviilasjadega tegelevate töörühmade tegevuses.

Leedus ei ole võrgustiku liikmeid koondavat ametlikku riiklikku õigusüksust loodud. Võrgustikuga seotud koostöö ja suhtlus toimub tavaliselt vajadust mööda e-posti teel.

Euroopa Komisjon edastab teabe võrgustiku kohtumiste ja muude võrgustiku tegevusega seotud küsimuste kohta justiitsministeeriumi määratud kontaktisikule, kes siis olenevalt küsimusest või kohtumise teemast edastab selle teabe kas pädevatele riiklikele asutustele või kohtutele (riikliku kohtuameti kaudu). See tagab, et võrgustikku puudutav teave ja küsimused jõuavad õige asutuseni.

Vajaduse korral hoiavad kontaktisik ning riiklike pädevate asutuste ja kohtute esindajad omavahel ühendust ning kasutavad probleemi lahendamiseks lisaks e-postile ka telefoni. Kontaktisik vastab teiste riikide kontaktisikute päringutele isiklikult või edastab need viivitamata vastamiseks pädevale asutusele; samuti korraldab kontaktisik vastuse saatmise päringu esitanud kolleegile. Kontaktisik aitab ka kohtutel vastata nende tegevuse käigus tekkinud praktilistele küsimustele koostöö kohta teiste liikmesriikidega ning suunab kohtute esindajad ja kohtusse pöördujad asjaomase teabe saamiseks e‑õiguskeskkonna portaali vastava osa juurde.

Leedus on määruses sätestatud ülesannete täitmise eest vastutavateks võrgustiku liikmeteks ja/või keskasutusteks justiitsministeerium (ja vastavad ministeeriumi osakonnad), sidekohtunikud, riiklik kohtuamet, riigi õigusabi talitus, riiklik laste õiguste kaitse ja lapsendamise amet, Leedu Kohtutäiturite Koda, Leedu Notarite Koda ja riikliku sotsiaalkindlustusameti Mažeikiai osakond.


Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 10/04/2020