Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Informācija par tīklu - Lietuva

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās kontaktpersona ir Tieslietu ministrijas Starptautiskās tieslietu grupas jurists, turklāt Tieslietu ministrija veic arī centrālās vai kompetentās iestādes funkcijas, kas paredzēta ES tiesību aktos tiesu iestāžu sadarbības civillietās jomā. Kontaktpersona veic ne tikai minētās funkcijas, bet arī funkcijas, kas saistītas ar tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un kas noteiktas ES tiesību aktos un starptautiskajos daudzpusējos un divpusējos līgumos, kā arī piedalās Eiropas Savienības Padomes aktivitātēs un Eiropas Komisijas darba grupās, kuras risina civiltiesību jautājumus.

Lietuvā nav izveidota formāla valsts tiesu iestāžu struktūra, kas apvieno valsts tīkla dalībniekus. Sadarbība un komunikācija ar tīklu saistītos jautājumos parasti tiek īstenota pēc ad hoc principa, izmantojot e-pastu.

Eiropas Komisijas sniegto informāciju par tīkla sanāksmēm un citiem jautājumiem, kas saistīti ar tīkla darbībām, saņem Tieslietu ministrijas ieceltā tīkla kontaktpersona, kura pēc tam šo informāciju nosūta valsts kompetentajām iestādēm vai tiesām (ar Valsts tiesu administrācijas starpniecību) atkarībā no risināmā jautājuma vai sanāksmes temata. Tādējādi tiek nodrošināts, ka informācija un jautājumi, kas attiecas uz tīklu, sasniedz attiecīgo struktūru.

Ja nepieciešams, kontaktpersona un valsts kompetento iestāžu pārstāvji, un tiesas turpina savstarpējo saziņu un risina problēmas ne tikai ar e-pasta palīdzību, bet arī pa tālruni. Kontaktpersona vai nu personīgi atbild uz citu valstu kontaktpersonu iesniegtajiem jautājumiem, vai arī nekavējoties tos nosūtu kompetentajai iestādei, lai tā varētu sagatavot atbildes; kontaktpersona koordinē arī atbilžu nosūtīšanu kolēģiem, kuri iesnieguši jautājumus. Kontaktpersona arī palīdz tiesām sniegt atbildes uz praktiskiem jautājumiem, kas saistīti ar sadarbību ar citām dalībvalstīm un kas rodas to darbības laikā, un iesaka tiesu pārstāvjiem vai pieteikumu iesniedzējiem skatīt attiecīgo e-tiesiskuma portāla sadaļu, kur meklēt attiecīgo informāciju.

Lietuvā tīkla dalībnieki un/vai centrālās iestādes, kas atbildīgas par regulā noteikto funkciju veikšanu, ir Tieslietu ministrija (kā arī tās attiecīgās struktūrvienības), tiesneši koordinatori, Valsts tiesu administrācija, Valsts garantētās juridiskās palīdzības dienests, Valsts bērnu tiesību aizsardzības un adopcijas dienests, Lietuvas Tiesu izpildītāju palāta, Lietuvas Notāru palāta un Valsts Sociālās apdrošināšanas fonda padomes Mažeiķu filiāle.


Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 10/04/2020