Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Om nätverket - Litauen

Kontaktpersonen för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område arbetar som jurist i enheten för internationell rätt vid justitieministeriet. Dennes ansvarsområde innefattar även den centrala eller behöriga myndighetens arbetsuppgifter inom ramen för EU:s instrument för civilrättsligt samarbete. Vid sidan av dessa arbetsuppgifter ansvarar kontaktpersonen även för det straffrättsliga samarbetet inom ramen både för EU:s instrument och för internationella multilaterala och bilaterala fördrag samt deltar även i rådets och kommissionens arbetsgrupper för civilrättsliga frågor.

Någon formell nationell struktur som samlar de nationella nätverksmedlemmarna har inte inrättats i Litauen. Samarbete och kommunikation om nätverksrelaterade frågor sker vanligtvis vid behov och per e-post.

Information från kommissionen om möten i nätverket och andra frågor som rör nätverkets verksamhet tas emot av kontaktpersonen. Den vidarebefordras sedan till behöriga nationella myndigheter eller domstolar (via den nationella domstolsförvaltningen), beroende på mötenas syfte eller ämne. På så sätt når information och frågor som rör nätverket rätt instans.

Vid behov hanterar kontaktpersonen och företrädare för behöriga myndigheter och domstolar problem tillsammans inte bara via e-post utan även per telefon. Kontaktpersonen svarar antingen personligen på förfrågningar från kontaktpersoner i andra länder eller vidarebefordrar dem omedelbart till behörig myndighet. Kontaktpersonen fungerar också som samordnare när svaret sänds till den kollega som förfrågan kom från. Kontaktpersonen assisterar även domstolarna med att besvara praktiska frågor om samarbete med andra medlemsstater som uppstår i samband med deras verksamhet samt informerar domstolspersonal eller sökande om vilka avsnitt i e-juridikportalen där relevant information finns.

I Litauen är nätverkets medlemmar och/eller centrala myndigheter med ansvar för de uppgifter som anges i förordningen de följande: justitieministeriet (och respektive interna avdelningar), sambandspersonerna, nationella domstolsförvaltningen, kontoret för statlig rättshjälp, myndigheten för skydd av barn och för adoption, Litauens kammare för exekutionstjänstemän, Litauens notariekammare samt den statliga socialförsäkringsstyrelsens kontor i Mažeikiai.


De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 10/04/2020