Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Относно Мрежата - Латвия

Националните звена за контакт на мрежата са директорът на Международния отдел за сътрудничество и адвокатът на Международния отдел за сътрудничество към Министерството на правосъдието, който също изпълнява функциите на представител на централния орган. Основните функции на звеното за контакт са:

– да се гарантира, че местните съдебни органи получават обща информация относно Общността и международните инструменти, свързани със съдебно сътрудничество по гражданскоправни и търговски въпроси, и да се осигури необходимата информация за успешното сътрудничество на съдебните органи между държавите членки, за да се подпомогнат при изготвянето на искания за разрешение за съдебна помощ;

— да се търсят решения на въпроси, които могат да възникнат във връзка с искания за съдебно сътрудничество;

— да се използва уебсайтът на мрежата, за да се информира широката общественост относно сътрудничеството на съдебните органи по гражданскоправни и търговски въпроси в Европейския съюз, както и за съответните инструменти на Общността и международни инструменти;

— да се осъществява сътрудничество при организирането на срещи в мрежа и за участие в тях;

— да се подпомогне подготовката и актуализирането на информация, предназначена за широката общественост;

— да се гарантира сътрудничество между членовете на мрежата на национално равнище.

В зависимост от обсъжданата тема звеното за контакт приканва също и експерти от други институции да споделят своя опит на срещите в мрежа. Например такива срещи и звеното за контакт са посещавани от няколко съдии, представители на Министерството на правосъдието, които работят в различни области на компетентност, нотариуси, сертифицирани медиатори, представители на Фонда за гарантиране на издръжката, представители на Камарата на съдебните изпълнители и представители на академичната общност.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 08/05/2020