Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Относно Мрежата - Малта

Понастоящем в Малта има три (3) звена за контакт на ЕСМ. Координацията между тези звена за контакт се осигурява от това, че посочените звена за контакт работят в един и същи офис и са постоянно във връзка помежду си по всички въпроси, свързани с функционирането на мрежата в Малта. Тези звена за контакт са създали системи за сътрудничество между си, които на свой ред водят до по-голяма ефикасност във функционирането на мрежата, особено когато става въпрос за предоставяне на информация на частнопрактикуващи юристи, които искат такава.

Относно националната мрежа

  • Правна помощ

Предаващият и получаващият орган в областта на правната помощ е адвокатът по въпросите на правната помощ, който изпълнява функциите си в деловодството на Гражданския съд в сградата на съдилищата, чийто адрес е: The Law Courts, Republic Street, Valletta, Malta.

  • Връчване на документи

Службата на главния прокурор с адрес The Palace, St. George's Square, Valletta изпълнява функциите на централен орган едновременно като предаващ и получаващ орган в областта на връчването на документи. Тя се грижи за изпращането на формуляри за искане и получаването на документи за връчване от чуждестранните предаващи органи, които документи след това се предават на отговорниците в съдилища с цел връчване съгласно процесуалните закони на Малта, приложими към връчването на документи.

Като част от своите функции по връчването на документи Службата на главния прокурор в качеството си на предаващ и/или получаващ орган осъществява също така връзка с молителите и/или техните процесуални представители до края на процедурата по връчване.

  • Искове с малък материален интерес

Компетентният съд по този раздел е Трибуналът за искове с малък материален интерес, който е разположен в сградата на съдилищата (the Law Courts) във Валета. Жалби срещу решенията на този съд се разглеждат от Апелативния съд при упражняване на по-нисшата му компетентност, който също е разположен в сградата на съдилищата (the Law Courts) във Валета.

Компетентният орган във всеки отделен случай зависи от местопребиваването на лицето, срещу което се търси принудително изпълнение. Съдът на магистратите (Малта) и Съдът на магистратите (Гозо) са компетентни във връзка с принудителното изпълнение, както и за целите на член 23, съгласно член 10, параграф 4 от Връзката отваря нов прозорецЗакона за Трибунала за искове с малък материален интерес (глава 380 от Законите на Малта).

  • Събиране на доказателства

Централният орган е Службата на главния прокурор във Валета.

Замолените съдилища са:

  1. Отделението с обща компетентност на Гражданския съд;
  2. Семейното отделение на Гражданския съд;
  3. Съдът на магистратите (Малта);
  4. Съдът на магистратите (Гозо) (при упражняване на по-нисшата си компетентност) или (при упражняване на по-висшата си компетентност).

Съдилищата са компетентни да изпълняват съдебни поръчки, исканията за които са отправени съгласно Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 22/05/2017