Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ülevaade võrgustikust - Malta

Maltal on praegu kolm (3) tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktpunkti. Kontaktpunktide töö kooskõlastamise tagab asjaolu, et nad töötavad samas büroos ja suhtlevad omavahel pidevalt kõigis Malta võrgustiku tegutsemisega seotud küsimustes. Kontaktpunktid on sisse seadnud omavahelise koostöö süsteemid, mis omakorda soodustavad võrgustiku tõhusamat toimimist eelkõige teabe andmisel seda vajavatele eraõiguslikele õigusala töötajatele.

Riikliku võrgustiku ülevaade

  • Õigusabi

Õigusabi valdkonnas on edastava ja vastuvõtva asutuse pädevus menetlusabi juristil (Advocate for Legal Aid), kes tegutseb tsiviilkohtu kantselei juures kohtumajas, aadressil Republic Street, Valletta, Malta.

  • Dokumentide kättetoimetamine

Peaprokuratuur (Office of the Attorney General), mis asub aadressil The Palace, St. George’s Square, Valletta, tegutseb keskasutusena dokumentide kättetoimetamise valdkonnas nii edastava kui ka vastuvõtva asutuse rollis. Peaprokuratuur hoolitseb taotlusvormide saatmise ja kättetoimetatavate dokumentide vastuvõtmise eest välisriikide edastavatelt asutustelt. Dokumendid edastatakse seejärel määratud isikule kohtumajas kättetoimetamiseks kooskõlas dokumentide kättetoimetamise suhtes kohaldatavate Malta menetlusnormidega.

Dokumentide kättetoimetamise valdkonnas suhtleb peaprokuratuur edastava ja/või vastuvõtva asutusena kuni kättetoimetamiseni ka taotlejate ja/või nende seaduslike esindajatega.

  • Väiksemate nõuete menetlused

Pädev asutus selles valdkonnas on väikeste hagide kohus (Small Claims Tribunal), mis tegutseb kohtumajas Vallettas. Selle kohtu otsuste peale esitatud kaebusi arutatakse samuti Valletta kohtumajas tegutsevas apellatsioonikohtus madalama astme pädevuses.

Pädev asutus igal konkreetsel juhul oleneb selle isiku elukohast, kelle vastu täitmist taotletakse. Pädevus täitmisele pööramise küsimustes ja artikli 23 tähenduses on vastavalt Lingil klikates avaneb uus akenväikeste hagide kohtu seaduse (Small Claims Tribunal Act; Malta seadustekogu 380. peatükk) artikli 10 lõikele 4 Malta magistraadikohtul ja Gozo magistraadikohtul.

  • Tõendite kogumine

Keskasutus on peaprokuratuur Vallettas.

Taotlusi vastu võtvad kohtud:

  1. tsiviilkohtu esimene kolleegium;
  2. tsiviilkohtu perekonnaasjade osakond;
  3. Malta magistraadikohus;
  4. Gozo magistraadikohus kõrgema astme pädevuses või madalama astme pädevuses.

Kohtud on pädevad rahuldama nõukogu määruse (EÜ) nr 1206/2001 (liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades) kohaselt esitatud taotlusi.


Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 22/05/2017