Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Om nätverket - Nederländerna

Kontaktpunkter och nätverksmedlemmar i Nederländerna

I Nederländerna har en central kontaktpunkt inrättats på säkerhets- och justitieministeriet. En kontaktpunkt har även inrättats för behörighetsfrågor.

Utöver dessa kontaktpunkter är även yrkessammanslutningarna för de fria juristyrkena (advokater, notarier och exekutionstjänstemän) medlemmar i nätverket.

På grundval av olika förordningar (inklusive förordning (EG) nr 2201/2003, förordning (EG) nr 4/2009 och förordning (EG) nr 1393/2001) är även centralmyndigheter medlemmar i nätverket.

Kommunikation med Europeiska kommissionen (i detta fall sekretariatet för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område) sker vanligtvis via den centrala kontaktpunkten. På så sätt säkerställs att relevant information och relevanta frågor når rätt myndighet.

Kontaktpunkter och medlemmar, särskilt centralmyndigheterna, kommunicerar ofta direkt med varandra och med kontaktpunkter och medlemmar i andra medlemsstater.

Beroende på vad som står på dagordningen inbjuds medlemmar att delta i nätverksmötena.

De nederländska kontaktpunkterna och medlemmarna håller även ett årligt möte. Det årliga mötet erbjuder möjligheter att diskutera nätverkets verksamhet och undersöka områden där den inbördes kommunikationen kan förbättras


De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 04/11/2019