Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Om netværket - Rumænien

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.

Netværket af lokale kontaktpersoner for international gensidig retshjælp (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) blev oprettet i 2001 i medfør af en bekendtgørelse fra justitsministeriet, der er baseret på modellen for Det Europæiske Retlige Netværk. I marts 2004 blev netværket på grundlag af to bekendtgørelser fra justitsministeriet reorganiseret i to specialiserede netværk, nemlig det rumænske retlige netværk for straffesager (Reţeaua Judiciară Română în materie penală) – der svarer til Det Europæiske Retlige Netværk på det strafferetlige område, og det rumænske retlige netværk for civil- og handelssager (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială) – der svarer til Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område. De to netværk blev efterfølgende reorganiseret i 2005, 2007, 2010 og 2014 som følge af ændringer i den relevante EU-ret og personaleændringer i det nationale retssystem.

Den sidste opdatering blev gennemført ved justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1929/C af 29. maj 2014 i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 568/2009/EF af 18. juni 2009 om ændring af Rådets beslutning 2001/470/EF af 28. maj 2001. Bekendtgørelsen blev udformet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 123/2007 om visse foranstaltninger til styrkelse af det retlige samarbejde med EU-medlemsstaterne, der blev godkendt med ændringer ved lov nr. 85/2008.

Det rumænske retlige netværk for civil- og handelssager svarer til Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område på nationalt plan.

Rumænien har udpeget to nationale kontaktpunkter for Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område, der henhører under justitsministeriet. Dette sikrer varetagelsen af de opgaver, der varetages af Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område.

Det fremgår af 6, at det rumænske retlige netværk for civil- og handelssager er sammensat af en dommer fra Afdeling I – Civilsager og en dommer fra Afdeling II – Civilsager (tidligere Handelssager) ved kassationsdomstolen (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), en dommer fra både Afdeling I – Civilsager og Afdeling II – Civilsager (tidligere Handelssager) ved appeldomstolene, en dommer fra de enkelte særlige domstole/børne- og familieafdelingen, der er specialiseret i civile sager vedrørende internationale barnebortførelser og tildeling af erstatning til ofre for strafbare handlinger, embedsmænd fra direktoratet for folkeret og retligt samarbejde, der ligeledes varetager justitsministeriets opgaver som den centrale myndighed for internationalt retligt samarbejde, og en udpeget repræsentant fra de enkelte faglige sammenslutninger af notarer, fogeder og advokater i Rumænien. De nationale kontaktpunkter for Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område er fuldgyldige medlemmer af det rumænske retlige netværk for civil- og handelssager.

De dommere, som er medlemmer af det rumænske retlige netværk, er udpeget ved beslutning truffet af det øverste retsråd (Consiliul Superior al Magistraturii).

Siden 2001 har justitsministeriets direktorat for international ret og retligt samarbejde arrangeret en lang række seminarer og arbejdsmøder for medlemmerne i netværkene ved brug af egne midler (justitsministeriets budget). Siden 2007 er sådanne arrangementer blev afholdt under mere end 15 europæiske programmer finansieret af Europa-Kommissionen. Repræsentanter fra det rumænske retlige netværk deltager desuden jævnligt i Det Europæiske Retlige Netværks møder.

Medlemmerne af det rumænske retlige netværk for civil- og handelssager er opført i bilaget til bekendtgørelse nr. 1929/C af 29. maj 2014. Bilaget er en integreret del af bekendtgørelsen.

Medlemmer af det rumænske retlige netværk for civil- og handelssager – dommere

Kassationsdomstolen

Iulia Cristina Tarcea, viceretspræsident

Romanița Vrânceanu, Afdeling I – Civilsager

Roxana Popa, delegeret retspræsident, Afdeling II – Civilsager

Appelretten i Alba Iulia

Cristina Gheorghina Nicoară, Afdeling I – Civilsager (viceretspræsident for appelretten)

Olimpia Maria Stângă, Afdeling II – Civilsager

Appelretten i Bacău

Liliana Ciobanu, Afdeling II – Civilsager

Loredana Albescu, Afdeling II – Civilsager

Appelretten i Braşov

Cristina Ştefăniţă, Afdelingen for civilsager

Anca Pîrvulescu, Afdelingen for civilsager

Gabriel Ştefăniţă, Afdelingen for civilsager

Børne- og familiedomstolen i Braşov (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei Iacuba

Appelretten i Bukarest

Antonela Brătuianu, Afdeling IV – Civilsager

Ştefan Cmeciu, Afdeling IV – Civilsager

Dumitru Văduva, Afdeling IV – Civilsager

Maria Ceauşescu, Afdeling VII – Arbejdsretlige sager og sager om social sikring

Bogdan Cristea, Afdeling VII – Forvaltnings- og skattesager

Retten i Bukarest

Andreea Florina Mateescu, Afdeling V – Civilsager (forbindelsesdommer i det internationale Haagnetværk, Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser)

Anca Magda Voiculescu, Afdeling IV – Civilsager (forbindelsesdommer i det internationale Haagnetværk, Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser)

Constantin-Marino Marin, retspræsident, Afdeling I – Straffesager, Kommissionen for tildeling af erstatning til ofre for lovovertrædelser – Retten i Bukarest

Appelretten i Cluj

Denisa-Livia Băldean, viceretspræsident

Liviu Ungur, viceretspræsident, Afdeling II – Civilsager

Appelretten i Constanţa

Daniela Petrovici, Afdeling I – Civilsager

Iuliana Mihaela Șerban, Afdeling II – Civilsager

Appelretten i Craiova

Mihaela Cotora, retspræsident

Lotus Gherghină, Afdeling II – Civilsager

Appelretten i Galaţi

Simona Claudia Bacşin, Afdeling I – Civilsager

Valentina Vrabie, Afdeling II – Civilsager

Appelretten i Iaşi

Claudia Antoanela Susanu, Afdeling I – Civilsager

Appelretten i Oradea

Marcela Filimon, Afdeling II – Civilsager

Appelretten i Piteşti

Corina Pincu Ifrim, Afdeling I – Civilsager

Raluca Trandafir, Afdeling I – Civilsager

Corina Georgeta Nuţă, Afdeling II – Civilsager, forvaltnings- og skattesager

Retten i Argeş

Andreea Monica Prunaru, Afdelingen for civilsager, viceretspræsident

Retten i Vâlcea

Petre Dinescu, Afdeling I – Civilsager

Appelretten i Ploieşti

Adriana Maria Radu, Afdeling I – Civilsager

Elisabeta Gherasim, retspræsident, Afdeling II – Civilsager

Florentina Dinu, Afdeling II – Civilsager

Valentina Gheorghe, Afdeling II – Civilsager

Appelretten i Suceava

Ştefania Fulga AntoN, Afdeling I – Civilsager

Daniela Mitrea Muntea, Afdeling II – Civilsager

Appelretten i Târgu Mureş

Andreea Ciucă, Afdeling II – Civilsager

Appelretten i Timişoara

Cristian Pup, Afdeling I – Civilsager

Florin Moţiu, Afdeling II – Civilsager

Medlemmer af det rumænske retlige netværk for civil- og handelssager – nationale kontaktpunker for Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område

Justitsministeriet

Viviana Onaca, direktør i direktoratet for international ret og retligt samarbejde

Ioana Burduf, direktoratet for international ret og retligt samarbejde

Medlemmer af det rumænske retlige netværk for civil- og handelssager fra udenrigsministeriets direktorat for international ret og retligt samarbejde – den centrale myndighed for internationalt retligt samarbejde

Dorina Dominteanu, afdelingschef

Camelia Tobă

Flavius George Păncescu

Medlemmer af det rumænske retlige netværk for civil- og handelssager – en repræsentant udpeget af hver af formændene for de nationale sammenslutninger af notarer, fogeder og advokatsamfund i Rumænien

Octavian Rogojanu, notar, sekretær for rådet for den rumænske sammenslutning af notarer

Bogdan Dumitrache, foged

Costea-Corin C. Dănescu, advokat


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 01/02/2017