Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Относно Мрежата - Словакия

Мрежата се състои от:

  1. основните звена за контакт, чиито функции се изпълняват от двама представители на Министерство на правосъдието на Словашката република (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) от отдел „Международно частно право“ (Odbor medzinárodného práva súkromného) на секция „Международно право“ (Sekcia medzinárodného práva). Всички запитвания от ЕСМ се изпращат чрез основните звена за контакт;
  2. съдебни звена за контакт: по един съдия или старши съдебен служител за всеки районен съд (okresný súd) и окръжен съд (krajský súd) и за Върховния съд (Najvyšší súd);
  3. звена за контакт от професионални организации;
  4. две звена за контакт от Центъра за международноправна закрила на деца и младежи (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže);
  5. магистрат за връзка по семейноправни въпроси.

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 17/02/2020