Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

O sieti

Vnútroštátne informácie o kontaktných miestach a fungovaní siete EJS-civil


Čo je to Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci (EJS-civil)?

Existencia veľkého množstva rôznych vnútroštátnych právnych systémov v EÚ spolu s novými právnymi predpismi Únie viedla k potrebe poskytnúť orgánom, ktoré sa zaoberajú cezhraničnými vecami, podporu a informácie prostredníctvom osobitnej siete. Tieto veci sa môžu týkať sporov v oblastiach obchodu, spotrebiteľských a pracovných vzťahov, rozvodov, starostlivosti o deti alebo dedenia. Sieť spája vnútroštátne orgány zodpovedné za poskytovanie podpory miestnym súdom a bola vytvorená s cieľom uľahčiť justičnú a právnu spoluprácu medzi členskými štátmi. Sieť EJS-civil bola zriadená Odkaz sa zobrazí v novom oknerozhodnutím Rady 2001/470/ES z 28. mája 2001 a začala fungovať 1. decembra 2002. Uvedený právny základ bol zmenený raz, v roku 2009 (Odkaz sa zobrazí v novom oknekonsolidované znenie je k dispozícii tu). Všetky členské štáty okrem Dánska sú členmi siete EJS-civil.

Odkaz sa zobrazí v novom oknePozrite si infografiku EJS!

Ciele siete EJS-civil

Od svojho vzniku je sieť EJS-civil dôležitým nástrojom poskytovania podpory pri vykonávaní právnych nástrojov EÚ v oblasti občianskych vecí v každodennej právnej praxi. Sieť EJS-civil uľahčuje a podporuje vzťahy medzi vnútroštátnymi súdnymi orgánmi prostredníctvom kontaktných miest vo všetkých členských štátoch, a tým uľahčuje riešenie cezhraničných vecí. Cieľom tejto spolupráce medzi orgánmi je poskytnúť pomoc všetkým, ktorých sa týkajú cezhraničné občianske a obchodné súdne konania.

Kto sú členovia siete EJS-civil?

Sieť má 500 členov, ktorí patria do jednej z týchto piatich kategórií, pričom každý členský štát má aspoň jedno kontaktné miesto.

Sieť tvoria:

  • kontaktné miesta určené členskými štátmi,
  • ústredné orgány a iné orgány určené v právnych predpisoch Únie a medzinárodných právnych nástrojoch, ktorých sú členské štáty stranami, alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach,
  • styční sudcovia poverení spoluprácou v občianskych a obchodných veciach,
  • iné justičné alebo správne orgány zodpovedné za justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných veciach, ktorých členstvo v tejto sieti je príslušným členským štátom považované za prínosné,
  • stavovské organizácie zastupujúce príslušníkov právnických profesií, ktorí sa priamo zúčastňujú na uplatňovaní právnych predpisov Únie a medzinárodných nástrojov v občianskych a obchodných veciach na vnútroštátnej úrovni v členských štátoch.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 18/01/2019