Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

 • Начало
 • Достъп до правосъдие по въпроси на околната среда

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mogelijkheden om naar de rechter te stappen ter bescherming van het milieu - Oostenrijk

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: средно

Мислите ли, че този превод е полезен?


 1. Constitutionele grondslagen
 2. Rechterlijke macht
 3. #II
 4. Gevallen toegang tot informatie
 5. Toegang tot de rechter inzake inspraak van het publiek
 6. Toegang tot de rechter tegen handelingen of nalatigheden
 7. Andere vormen van toegang tot justitie
 8. Procesbevoegdheid
 9. Rechtsbijstand
 10. Bewijs
 11. Dwangmaatregelen
 12. Kosten
 13. Mechanismen voor financiële bijstand
 14. Tijdigheid
 15. Andere kwesties
 16. Om een buitenlander
 17. Grensoverschrijdende zaken

I. constitutionele grondslagen

De Oostenrijkse federale grondwet niet expliciet een subjectief recht op (schone, gezonde, gunstig klimaat, enz.).

Oostenrijk schaart zich volledig achter de algemene doelstelling van milieubescherming. Deze bekentenis is sinds 1984 ingebed in de federale grondwet (Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) voor de volledige bescherming van het milieu (B-VG über den umfassenden Umweltschutz), maar voorziet niet in een grondrecht op de bescherming van het milieu. De federale constitutionele wet voor een nonnuclear B-VG über ein atomfreies Oostenrijk (Österreich) verwijst naar het verbod van kernenergie in Oostenrijk. De federale grondwet voorziet in de verdeling van de bevoegdheden tussen de federale staat, de regio’s en lokale autoriteiten op het gebied van milieubescherming.

Volgens de Oostenrijkse federale grondwet (B-VG) milieubescherming is sectoroverschrijdend, wordt verdeeld tussen de federale overheid en de deelstaten. Zo heeft de federale wetgeving (bv. de wet inzake afvalbeheer, industriële code 1994, milieueffectbeoordeling Act 2000 (waterwet, bosbouwwetgeving) bestaat naast provinciale wetgeving (bijv. wetten inzake natuurbescherming of bouw recht regelen de milieubescherming).

Het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) met grondwettelijke status in Oostenrijk is het recht op een eerlijk proces voor eenieder over zijn burgerlijke rechten en verplichtingen alsmede strafrechtelijke procedures (art. 6 EVRM). Eenieder heeft recht op toegang tot de rechter — die gestalte heeft gekregen door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. Er moeten procedures worden in het openbaar plaatsvindt en mondeling kenbaar te maken. Bovendien omvat het recht op een redelijke duur van procedures. Art. 13 EVRM garandeert het recht op een doeltreffende voorziening in rechte.

Voor Oostenrijkse burgers is het niet mogelijk om de milieu rechtstreeks kan beroepen op een recht om in een administratieve of gerechtelijke procedure. De Oostenrijkse grondwet en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens of het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie verankeren een dergelijk grondrecht.

Partijen kunnen rechtstreeks een beroep doen op internationale overeenkomsten als zij een constitutionele of juridische status hebben en waarvan de inhoud voldoende bepaald (art. 18). Indien de bevoegde organen (het Parlement, de regering, de federale president) besluiten tot goedkeuring van een internationale overeenkomst door aparte besluiten, verordeningen enz. geen rechtstreeks beroep mogelijk is (art. 50, lid 2, punt 4 (Oostenrijkse federale constitutionele wet).

Het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (Verdrag van Aarhus) heeft bekrachtigd zonder de overeenkomst goed te keuren, door middel van afzonderlijke besluiten, verordeningen enz. in de Oostenrijkse wettelijke kader. Indien de inhoud van haar bepalingen voldoende bepaald is rechtstreeks beroep mogelijk is.

II. Rechterlijke macht

Oostenrijk past het beginsel van de scheiding van de uitvoerende en de rechterlijke macht — daarom moet er onderscheid worden gemaakt tussen

a.) De burgerlijke en strafrechtelijke rechterlijke macht, en

b) de administratieve rechterlijke macht.

In burgerlijke en strafzaken vier verschillende soorten rechtbanken bestaan (opgenomen vanaf het laagste tot het hoogste gerechtelijke niveau):

 • Districtsrechtbanken
 • Regionale rechtbanken
  • Fungeren als rechtbanken van eerste aanleg in belangrijke zaken
  • Ook als de hoven van beroep met betrekking tot de districtsrechtbanken
 • Vier gerechtshoven
  • Fungeren als beroepshof plechtig ten opzichte van de districtsrechtbanken
 • Hooggerechtshof voor burgerlijke en strafrechtelijke zaken

Burgerlijke en strafrechtelijke instanties hebben geen bevoegdheid inzake beroepen tegen beschikkingen of uitspraken van administratieve autoriteiten.

Over het algemeen op administratieve aangelegenheden geen rechtswezen bestaat. Alleen sommige beslissingen van administratieve instanties kunnen worden beoordeeld door onafhankelijke administratieve tribunalen (unabhängige Verwaltungssenate in de deelstaten UVS). Indien alle administratieve rechtsmiddelen zijn uitgeput, een buitengewone klacht bij een rechtbank van laatste aanleg — Verwaltungsgerichtshof (administratief gerechtshof) is de enige mogelijkheid om toegang te krijgen tot een rechter in bestuurszaken. Het constitutioneel hof (Verfassungsgerichtshof) bevoegd is voor de rechterlijke toetsing van de rechtmatigheid van de administratieve beschikkingen of uitspraken, administratieve regelingen en de grondwettigheid van wetten. Bijvoorbeeld in het geval van schending van de grondrechten door overheden het Grondwettelijk Hof bevoegd is.

Algemene administratieve organen van milieukwesties (bv. federale ministers, regionale gouverneurs EG.) en speciale administratieve autoriteiten zijn opgericht om te beslissen deze kwesties. De bovengenoemde onafhankelijke administratieve tribunalen functie als rechterlijke instanties in bepaalde federale of regionale milieuzaken en beroepsinstanties in de straf procedure. Een afzonderlijke milieuautoriteit uitsluitend kan worden ingeroepen in milieueffectbeoordelingen — de onafhankelijke Umweltsenat (milieukamer) functies — Unabhängige ons hier als beroepsinstantie.

In het algemeen „forum shopping” (de keuze van de bevoegde rechter door een partij in de procedure) niet mogelijk is in Oostenrijk — één over te leggen om de zaak met de bevoegde (bv. administratieve of algemene) Gerecht van het juiste niveau en de juiste plaats (stad). In bepaalde civiele procedures, bestaat de mogelijkheid dat de partijen wederzijds bepalen welke rechter bevoegd is wanneer een rechtszaak wordt aangespannen.

Het beroep wordt omschreven als een formele betwisting van de overheid — meestal juridische beslissingen (bv. arresten). U gebruikt een gewoon rechtsmiddel tegen beslissingen die nog geen juridisch bindende (d.w.z. de beroepstermijn verstreek). Verschillende soorten gewone rechtsmiddelen bestaan binnen de Oostenrijkse rechtskader, aangezien er

 • Berufung
 • Rekurs en
 • Herziening.

Buitengewone rechtsmiddelen bedoeld zijn om juridisch bindende besluiten aan te vechten. De wet bepaalt onder welke bijzondere voorwaarden, een buitengewoon rechtsmiddel kan worden toegepast.

De administratieve court. kan de hogere voorziening ongegrond te verklaren, de voorlopige beschikking of een inhoudelijke herziening (SEC. 42 punt 1 — Administratieve rechtbank — volgens VwGG). Dit kan worden gedaan indien de zaak voor een besluit en een betere inachtneming van de factoren eenvoud, geschiktheid voor het beoogde gebruik en besparing van kosten (art. 42, lid 3 bis) administratieve rechtbank dat het besluit wordt genomen door de bestuursrechter. In het geval van een voorlopige hechtenis de administratieve autoriteit is vervolgens verplicht het advies van de administratieve rechter.

De meeste milieukwesties zijn hoofdzakelijk onderworpen aan administratieve procedures — niettemin milieukwesties wordt besloten in civiele en strafzaken.

In strafrechtelijke procedures heeft eenieder recht op verslag misdrijven (bv. misbruik van bevoegdheid door bepaalde autoriteiten) aan de officier van justitie. Zij kunnen deelnemen en de getuige tijdens de zittingen maar zijn niet bevoegd om te besluiten of de zaak voor de rechter moet worden gebracht. Rechtsmiddelen tegen de besluiten van de Rekenkamer worden beperkt tot het openbaar ministerie en de verdachte.

Oostenrijks burgerlijk recht is slechts voor een paar bepalingen op milieugebied. Emmissiebeheersing wordt verleend door SEC. 364 en 364a van het Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (Oostenrijks burgerlijk wetboek (ABGB). Er wordt beroepsrecht toegekend aan „buren” — buurland wordt gedefinieerd als alle personen binnen een gebied met een stoot of faciliteit. Zij hebben recht op permanente staking en schadevergoeding — indien de werking van de faciliteit wordt gedekt door een administratieve vergunning, de buurman heeft te dulden dat de emissies die worden geproduceerd door de faciliteit (hoewel hij recht op schadevergoeding). Alleen in het geval dat de emissies die worden geproduceerd door de erkende faciliteit in gevaar brengen van het leven of de gezondheid van de buurlanden verdere beperkingen kunnen worden vastgesteld.

Primair, de toegang tot de rechter moet worden gewaarborgd voor eenieder wiens subjectieve rechten zijn geschonden door de staat. Een subjectief recht wordt gegarandeerd door deze normen, die bedoeld zijn om onder andere te dienen en beschermen en individuele belangen. In dit verband is een speciale rol weggelegd voor de fundamentele rechten die uitsluitend tot doel hebben de belangen van particulieren te beschermen tegen nationale maatregelen.

Volgens de bovengenoemde regels, een persoon rechtmatig permanent in de administratieve procedures met betrekking tot milieukwesties alleen indien hij rechtstreeks wordt geraakt, zodat een „subjectief recht” moet worden getroffen en het recht toe te kennen specifieke partij heeft het recht iemand kan gaan of deelnemen in administratieve procedures.

Primair, rechterlijke instanties gebonden zijn aan de inhoud van de moties ingediend door de partijen bij de procedure, zodat zij niet uit eigen beweging.

III. Gevallen toegang tot informatie

Milieu-informatie moet worden verstrekt door overheidsinstanties en andere instellingen met verantwoordelijkheden op milieugebied. Indien deze instanties een verzoek om milieu-informatie weigeren of verstrekken zij hem de gegevens onjuist of onrechtmatig of de persoon die rechtstreeks getroffen worden door de weigering of onjuiste informatie kunnen eisen om de vaststelling van een formele afwijzende beslissing (SEC. 8 milieu-informatie besluit/Umweltinformationsgesetz — UIG). Vervolgens heeft de aanvrager het recht heeft om beroep in te stellen tegen de afwijzende beslissingen afgegeven formeel met de onafhankelijke administratieve rechtbank. Na deze verzoeker een klacht kan indienen (bescheidbeschwerde) met de constitutionele of administratieve rechtbank.

De weigering of ontoereikende uitvoering van het verzoek om informatie moet worden gemotiveerd (SEC. 5 UIG) en de asielzoeker moet worden ingelicht over de beschikbare rechtsmiddelen van SEC. 8 milieu-informatie Act (UIG).

De toepasselijke procedureregels voor verzoeken om milieu-informatie die in hoofdzaak door de Environmental Information Act (UIG) zelf. Voor alle vragen die niet door deze handeling worden de procedurele bepalingen van de wet op de algemene administratieve rechtspraak (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG) moeten worden toegepast.

Voor de vaststelling van het formele besluit de wet op de algemene administratieve rechtspraak moet worden toegepast, wanneer sectorale bepalingen dochteronderneming voor de zaak in kwestie geen bijzondere procedurele regels (SEC. 8/2 UIG).

Volgens de wet op de algemene administratieve rechtspraak de vormvereisten voor het instellen van een rechtsmiddel zijn:

 • schriftelijke vorm
 • in hoofdzaak geschreven in het Duits
 • termijn van twee weken na de indiening van de formele negatieve beschikking
 • Het beroep worden ingediend bij de administratieve instantie van afgifte van het afwijzend besluit

Adviseurs in administratieve procedures zijn niet verplicht te worden betrokken. Maar beroep ingesteld bij de administratieve rechter en constitutionele rechter moeten worden ingediend door een daartoe bevoegde advocaat (d.w.z. een verplichte raadsman (sec.) 24, lid 2, van de wet administratieve rechtbank en SEC. 17, lid 2, van het Grondwettelijk Hof — Verfassungsgerichtshofgesetz — vfgg).

Rechterlijke instanties hebben toegang tot informatie waarvan de toegankelijkheid wordt betwist. De rechter de beslissing aan de hand van de informatie die wordt betwist — waardoor de redenen voor en contra gegeven door de aanvrager en de Autoriteit.

Indien de onafhankelijke administratieve gerecht het beroep gerechtvaardigd, de weigeringsbeschikking teniet wordt gedaan. De Autoriteit is gebonden aan de beslissing van het Hof en interpretaties, en verplicht de informatie openbaar te maken.

De milieu-informatie regeling geregeld bij publiekrechtelijke (öffentliches Recht) bestaat uit een federale Environmental Information Act (bundes-umweltinformationsgesetz — UIG) en negen regionale milieu-informatie handelingen (landes-umweltinformationsgesetze — l-uigs) met betrekking tot verzoeken om milieu-informatie in de wetgevende bevoegdheden van de negen Oostenrijkse deelstaten (natuurbescherming).

IV. Toegang tot de rechter inzake inspraak van het publiek

Er moet worden opgemerkt dat Oostenrijk niet heeft één enkel wetgevingsbesluit over het milieurecht noch een afzonderlijke bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor de vervolging van de milieuwetgeving. De Oostenrijkse bepalingen inzake milieubescherming kunnen worden gevonden in verschillende rechtshandelingen op het gebied van het burgerlijk recht (met name de zogenaamde ecologische privaatrechtelijke), strafrecht en — in de meeste gevallen — administratief recht (bijvoorbeeld de wet op de waterhuishouding — wasserrechtsgesetz — wrg, het Abfallwirtschaftsgesetz, Wet afvalstoffenbeheer _awg, de handel en industrie — Gewerbeordnung (GewO enz.). Het merendeel van het Oostenrijkse systeem voor de bescherming van het milieu is op het gebied van het bestuursrecht. Het Oostenrijkse bestuursrecht wordt onderdeel van publiek recht (öffentliches Recht) die de verhouding regelt tussen particulieren (burgers, ondernemingen) en de staat. Er dient op te worden gewezen dat de Republiek Oostenrijk is een federale staat. Dit betekent dat de wetgeving en de uitvoering van wetgeving zijn verdeeld tussen de federale regering en de negen deelstaten („Länder”) volgens hun respectieve toegewezen bevoegdheden. De B-VG (federale grondwet) regelt de wetgevende en uitvoerende bevoegdheden van de federale overheid enerzijds en de deelstaten anderzijds. Tenzij de sectorale verordeningen bevatten specifieke bepalingen inzake de administratieve procedure, de wet op de algemene administratieve rechtspraak (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG) is van toepassing op de uitvoering van deze wetten.

De procedures op het gebied van het burgerlijk recht en het bestuursrecht gescheiden zijn. Beide systemen onafhankelijk zijn. De rechtsmiddelen evenwel elkaar aanvullen en ondersteunen. Met betrekking tot de privaatrechtelijke, het Oostenrijks burgerlijk wetboek (ABGB) voorziet in een reeks algemene en specifieke regels. Personen die in het algemeen of angst te worden bedreigd door verontreiniging is gerechtigd tot het indienen van een rechtszaak tegen de vervuiler en om een rechterlijk bevel te vorderen. Met name art. 364 e.v. van het Oostenrijks burgerlijk wetboek (ABGB) bieden de mogelijkheid om een klacht in te dienen betreffende de bescherming tegen immissies uit het aangrenzende vastgoed niet-ontvankelijk. Voorts buurlanden kunnen verbieden immissies boven een bepaald niveau. In dit verband hebben de immissies van directe of indirecte gevolgen van een goed aan een derde (bv. afvalwater, geur, geluid, licht en straling) worden aangemerkt als handicap.

Afgezien van het algemene begrip „buren” rechten in het burgerlijk wetboek en van de mogelijkheid om een klacht in te dienen op basis van buren en hun rechten als partijen in de procedure vaak expliciet opgenomen in de afzonderlijke administratieve milieuwetgeving (bijv.. MEB-wet, Wet afvalstoffenbeheer, industriële code).

Administratieve beslissingen in eerste aanleg niet rechtstreeks voor de rechter worden gedaagd. In sommige gevallen toch een beroep bij onafhankelijke administratieve tribunalen (unabhängige Verwaltungssenate) geïnstalleerd als rechtbank van tweede aanleg, wettelijk wordt voorzien.

Administratieve rechtsmiddelen moeten worden uitgeput alvorens partijen kunnen beroep instellen bij de administratieve rechtbank of het constitutioneel hof door de indiening van een klacht (buitengewone rechtsmiddelen).

De administratieve rechter is niet alleen een cassational — is het Hof bevoegd tot toetsing van de inhoudelijke en procedurele rechtmatigheid van administratieve beslissingen en de respectieve gevallen voorlopige hechtenis en de autoriteit die het besluit heeft genomen, kan overgaan tot een nieuwe procedure aangepast en neemt een besluit, maar hij administratieve rechtbank is ook bevoegd om te beslissen over de gegrondheid van die gevallen (SEC. 42, lid 1 en 3a Administrative Court Act).

Een belangrijk rechtsinstrument voor een breed scala van voor het milieu relevante activiteiten is de wet inzake milieueffectbeoordelingen, MEB — Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (wet UVP-G 2000). Voor de eigen procedureregels betreffende de milieueffecten van particuliere en openbare projecten die onderworpen worden aan een milieueffectbeoordeling (MEB).

Alle partijen bij de procedure zijn recht op beroep tegen het uiteindelijke MER-besluit. Naast de projectontwikkelaar de volgende personen kunnen partij worden bij MEB-procedures (Sec.19 MEB-wet):

 • Buren
 • De ombudsman voor het milieu
 • Samenwerkende instanties
 • Burgergroepen
 • Milieuorganisaties
 • Het waterbeheer programmeringsorgaan
 • Partijen die door de relevante administratieve bepalingen

Definitieve MER vergunningen kunnen worden getoetst door de onafhankelijke Umweltsenat (milieukamer) hij in tweede aanleg (SEC. 40 MEB-wet), dat bevoegd is voor de herziening van de beslissing in eerste aanleg in alle richtingen, en ten laatste bij het grondwettelijk en het administratief hof worden ingediend. Enkel de constitutionele rechter of administratieve toetst de MER vergunningen verleend door de Bondsminister voor Verkeer, Innovatie en Technologie. Het rechtsmiddel tegen een MEB beschikkingen moeten worden ingediend binnen vier weken. Het besluit van de onafhankelijke milieukamer kunnen zowel reformatory of cassatory. Het beroep schorsende werking heeft (SEC. 64 algemene wet administratieve rechtsvordering). Bewijs wordt genomen door het Gerecht zelf (directe bewijsverkrijging) — dus een hoorzitting kan worden uitgevoerd indien de onafhankelijke milieukamer zulks noodzakelijk acht of een partij daarom verzoekt. In wezen de hoorzittingen moeten plaatsvinden in het kader van de opneming van het publiek.

Met de meest recente wijzigingen van de wet in 2012, een extra rechtsmiddel is ingesteld voor milieuorganisaties die nu gerechtigd zijn tot het indienen van een verzoek om herziening van de beslissing of een MEB moet worden uitgevoerd voor een bepaald project of niet.

Met betrekking tot de screening van besluiten inzake federale tolwegen en hogesnelheidsspoorlijnen, afgegeven door de federale minister van Verkeer, Innovatie en Technologie, de onafhankelijke milieukamer niet op als beroepsinstantie. Een klacht tegen deze besluiten kan worden ingesteld bij de administratieve rechter door de projectontwikkelaar (ster), de medewerkende autoriteit, de Ombudsman voor het milieu en de betrokken gemeente.

De klacht bij de administratieve rechtbank moeten schriftelijk worden ingediend door een advocaat binnen zes weken na het definitieve besluit. Zij heeft geen opschortende werking, maar het Hof kan verlenen zolang er geen tegenstrijdige openbare belangen en indien dat nodig is ter voorkoming van een onevenredige benadeling van de eiser. De beslissing van de bestuursrechter is cassatory of een besluit op basis van de gegrondheid van de zaak (SEC. 42, lid 1 en 3a Administrative Court Act).

Als algemene regel geldt dat dwangmaatregelen tot rechtsherstel wordt verleend in Oostenrijkse milieuprocedures — ook in MEB-procedures. De lopende vergunning of beroepsprocedure tegen de opening van het project.

Uitzonderingen zijn MEB procedure over nationale wegen en spoorwegen hogesnelheidslijnen — zoals de Bondsminister voor Verkeer, Innovatie en Technologie in eerste aanleg bevoegd is, de beroepsinstantie is de administratieve rechtbank, en bij het Verwaltungsgerichtshof, geen schorsende werking wordt verleend. Het project kan worden geïnitieerd door een procedure voor de administratieve rechtbank. Dit is niet van toepassing indien het administratieve Hof uitdrukkelijk verleent de schorsende werking in de beroepsprocedure.

Ten aanzien van industriële activiteiten in het kader van geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, twee verschillende fasen mogelijk zijn beroep in IPPC-procedures:

 • Wanneer de voorziening voldoet aan de voorwaarden voor de uitvoering van een milieueffectbeoordeling kan beroep worden aangetekend bij de onafhankelijke milieukamer in tweede aanleg.
 • Definitieve IPPC vergunningen — Vergunningen — geen milieueffectbeoordeling kan worden beoordeeld door de respectievelijke onafhankelijke administratieve rechtbank — die moet worden aangemerkt als de organisatorische kwaliteit van de onafhankelijke milieukamer.
 • Verder de administratieve of de Grondwettelijke Hof kan worden opgevangen door een buitengewone rechtsmiddelen.

IPPC-vergunningen in beginsel toegankelijk moet worden gemaakt voor het publiek, dat de mogelijkheid moet hebben zijn mening te geven voordat de administratieve autoriteit erkent de industriële vergunningen.

Bepaalde gecrediteerd nationale of internationale milieuorganisaties procesbevoegdheid hebben in het kader van IPPC vergunningsprocedures (SEC. 356b „Handels- und Gewerbegesetzbuch” zijn vervat (Gewerbeordnung)

De onafhankelijke administratieve rechtbank en de onafhankelijke milieukamer hebben recht op toetsing van de materiële en formele rechtmatigheid van de besluiten en verifiëren van materiële en technische bevindingen en de berekeningen en de IPPC documentatie.

Permanent van de besluiten:

 • De rechten te behouden in IPPC-procedures en met verdere beroepsprocedure buren in het geplande faciliteiten hoofdzakelijk moet worden verhoogd als hun bezwaren tegen het project uiterlijk op de mondelinge hoorzitting — anders hun rechten uitsluit. Afhankelijk van hun bezwaren moeten zijn van een inbreuk op hun subjectieve rechten.
 • De partij rechten van bovengenoemde milieuorganisaties uitsluiten indien zij geen schriftelijke bezwaren binnen zes weken na de bekendmaking van het IPPC toepassing.

In de inleiding van een beroepsprocedure remt het begin van de in eerste instantie goedgekeurde project (opschortende werking van beroep).

Maar in het kader van IPPC vergunningsprocedures het administratief orgaan is onder bepaalde omstandigheden (indien de prejudiciële procedure zal een lange looptijd hebben en voorspelbare) een vergunning mogen invoeren die een exploitatievergunning vóór de definitieve vergunning van kracht wordt (SEC. 354) „Handels- und Gewerbegesetzbuch” zijn vervat. Deze voorafgaande toestemming in hogere voorziening eindigt met de vaststelling van de beslissing op bezwaar.

Bij de administratieve rechtbank nietig verklaart, de IPPC-richtlijn een vergunning kan worden nog steeds geëxploiteerd tot één jaar na de beschikking van de Uudenmaan lääninoikeus (SEC. 359 quater) „Handels- und Gewerbegesetzbuch” zijn vervat. Dit is niet van toepassing indien het administratieve Hof verleent de schorsende werking in de beroepsprocedure.

V. Toegang tot de rechter tegen handelingen of nalatigheden

In Oostenrijk een algemene burgerlijke milieuaansprakelijkheid regeling tot op heden niet bestaat. Afgezien van het reeds genoemde

a) neighbourly Emmissiebeheersing en aansprakelijkheid (SEC. 364 en 364a Burgerlijk Wetboek) aangevoerd, ook bij de burgerlijke rechter

b) de burgerlijke schuldaansprakelijkheid (punten 1293 en volgende van het burgerlijk wetboek) in burgerlijke rechtbanken,

c) specifieke milieuwetgeving (bv. Waterbeheer, Bosbouw, wet op de civiele rechter worden vermeld.

Ad a)

Overeenkomstig het stelsel van wettelijke aansprakelijkheid — de verplichting tot schadevergoeding verzoekt de schuld op een deel van de vervuiler. Het handelen of nalaten moet worden verboden en wel causaal te zijn geproduceerd met betrekking tot de schade. De claim in deze procedures ligt in de natuurlijke teruggave of indien dat niet mogelijk is, de vergoeding van de geleden schade overgelegd.

Ad b)

Voor de Wet Emmissiebeheersing geen onverschoonbare aansprakelijkheid wordt geëist — buurman heeft recht op permanente staking en schadevergoeding — een uitzondering lidstaten sec. 364 bis van het Oostenrijkse burgerlijk wetboek, omdat er geen dwangmaatregelen tot rechtsherstel wordt geboden als de verstoring is het resultaat van een faciliteit goedgekeurd door de administratieve instantie. In dat geval heeft de partner het effect te tolereren (hoewel hij recht op schadevergoeding)

Ad c)

De aansprakelijkheidsbepalingen in milieuwetgeving specifiek zijn en daarom bij voorkeur toegepast in verband met de aansprakelijkheidsregeling. Deze voorziet in een absolute aansprakelijkheid los van schuld en een verschuiving van de bewijslast van de eiser in de procedure.

Volgens de Oostenrijkse aansprakelijkheid van overheidsorganen, vorderingen op overheidsinstanties voor het onwettig en de gestelde onrechtmatige gedragingen van hun organen op hun rechten kunnen worden ingediend bij de bevoegde regionale rechtbank (aansprakelijkheid van overheidsorganen”). Ten aanzien van ecologische aangelegenheden, bijvoorbeeld de verwijtbare onrechtmatige verstrekking van milieu-informatie kunnen hier worden vermeld.

De benadeelde partij kan aanspraak maken op de financiële vergoeding van de veroorzaakte schade (SEC. 1 AHG).

Indien de lidstaat de EU-wetgeving niet naar behoren uitvoeren, is het mogelijk om de aansprakelijkheid van de staat bij de bevoegde regionale rechtbank. Indien de Oostenrijkse wetgever aansprakelijk voor de veroorzaakte „schade” (bijv. door te late uitvoering van het EU-recht), de klacht moet worden ingediend bij het Grondwettelijk Hof.

Het stelsel van milieu-aansprakelijkheid geregeld bij publiek recht bestaat uit een federale milieuaansprakelijkheidswet (b-uhg) en negen regionale milieuaansprakelijkheid handelingen (l-uhg).

Volgens de Oostenrijkse milieuaansprakelijkheid handelingen de plaatselijk verantwoordelijke administratieve district (Bezirksverwaltungsbehörde) bevoegd is om te beslissen in zaken betreffende milieuaansprakelijkheid.

De klacht (SEC. 11 — - bundes-umwelthaftungsgesetz milieuaansprakelijkheidswet — b-uhg) kunnen worden ingediend door natuurlijke of rechtspersonen wier rechten zijn geschonden door de milieuschade zich heeft voorgedaan of door milieuorganisaties en de Ombudsman voor het milieu. Deze personen kunnen richten op saneringsmaatregelen een schriftelijk verzoek aan het bevoegde districtsbestuur. De klager zijn/haar beweringen kunnen aantonen door middel van desbetreffende informatie of bewijsmateriaal milieuaansprakelijkheidswet (Sec.11/3).

Door de klacht of het indienen van een verklaring binnen twee weken na de aankondiging van de milieuschade door de Autoriteit de personen bedoeld in art. 11 (1) Duitse milieuaansprakelijkheidswet hebben — naast de exploitant — procesbevoegdheid in administratieve herstelprocedure.

Beslissingen van de Autoriteit in het kader van de milieuaansprakelijkheid handeling kan worden aangevochten bij de respectieve plaatselijke onafhankelijk bestuursgerecht van de partijen — bijvoorbeeld beslissingen waarbij de administratieve overheid van het recht worden ontzegd om een klacht in te dienen.

De onafhankelijke administratieve instantie bevoegd is om de procedurele en inhoudelijke wettelijkheid van milieuaansprakelijkheid besluiten. Indien deze instantie maakt reformatory besluiten kan een procedure van taking-evidence materiaal te controleren en is toegestaan, technische vaststellingen,...

De administratieve en constitutionele rechter kan worden opgevraagd als rekwirantes subjectieve rechten zijn geschonden door de onafhankelijke administratieve beslissing in hoger beroep. De federale minister van Land- en Bosbouw, Milieubeheer en Waterhuishouding heeft het recht een klacht in te dienen bij de administratieve rechtbank een terugvorderingsprocedure wat kosten betreft.

De ombudsman voor het milieu en milieuorganisaties geen toegang hebben tot de administratieve rechter in zaken betreffende milieuaansprakelijkheid.

Proces om voor de rechter te handhaven milieuaansprakelijkheid:

 • De betrokkene moet zijn van een partij (zijn subjectieve rechten zijn aangetast) op de voorgaande procedure met de bevoegde autoriteit.
 • De schriftelijke kennisgeving van beroep voor de administratieve beoordelingspanel moet worden ingediend bij de instantie van eerste aanleg.
 • Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van twee weken na de beslissing in eerste aanleg is vastgesteld.
 • De redenen voor de hogere voorziening moeten worden uitgelegd en de vereiste acties duidelijk gemaakt. Voorts de beslissing waartegen beroep is ingesteld, moet worden vermeld.
 • De administratieve rechtbank kan worden verkregen door een buitengewoon rechtsmiddel.
 • De klacht moet worden ingediend bij
 • De klacht moet worden ingediend binnen zes weken na de vaststelling van het besluit

De klacht moet worden ingediend door een daartoe bevoegde advocaat

VI. Andere vormen van toegang tot justitie

Overige middelen:

 • De taak van de Ombudsman is om de maatregelen van administratieve organen.
 • De ombudsman kan op eigen initiatief of ingevolge een klacht over wanbeheer door een subjectief getroffen:
 • De algemene ombudsman kan een aanbeveling aan het bestuursorgaan.
 • De algemene ombudsman biedt de Algemene Vergadering een jaarverslag aan het Parlement over zijn activiteiten.
 • De algemene ombudsman kan aanvechten, administratieve verordeningen een klacht in bij het Grondwettelijke Hof (Art. 139 en art. 148 Grondwet).

De ombudsman is bevoegd voor het milieu in ecologisch opzicht relevante administratieve procedures — deze met name in milieubehoud procedures. Voorts hebben zij de rechten in het kader van de MEB of procedures inzake afvalbeheer.

 • Hun taak is om de naleving van het milieurecht tot doel. Zij zijn een formele/officiële partij in de procedure (formalpartei).
 • Als partijen in de bovengenoemde milieuprocedures zij bevoegd zijn om op te komen tegen deze administratieve besluiten.
 • In principe mogen zij geen klachten ingediend bij de administratieve rechtbanken, aangezien zij niet de status van een subjectief recht. In sommige gevallen zijn zij juridisch gezien het recht een klacht in te dienen (bv. in MEB-procedures afvalbeheer procedures)
 • Zij hebben geen recht op toegang tot de bestuursrechter in milieuaansprakelijkheid procedures.
 • Zo hebben zij de status van een formele partij deze niet over de bevoegdheid om klachten bij het Grondwettelijk Hof.

De procureur des Konings is verantwoordelijk voor het openbaar ministerie in strafprocedures. Hij/zij leidt het onderzoek in het kader van deze procedure. Hij is gebonden aan de instructies van zijn toezichthoudend bestuursorgaan. Deze bevoegdheden staan niet in strafrechtelijke procedures in milieuzaken.

Het Oostenrijkse wetboek van strafrecht, noch de administratieve sanctie Verwaltungsstrafgesetz (code) voorzien in particuliere strafvervolging in milieuaangelegenheden. Toch moet iedereen die vindt dat strafbare feiten zijn gepleegd, heeft het recht dit te melden aan de rechtshandhavingsinstanties.

Bestuursorganen zijn onder de leiding en het toezicht van de hoogste administratieve organen en in overeenstemming zijn met de voorschriften. De bestuursrechter hogere rechterlijke controle uitvoert. In bepaalde gevallen is de bevoegde minister is gerechtigd tot het indienen van een klacht (amtsbeschwerde) bij de administratieve rechtbank tegen een vermeend onrechtmatig bestuursbesluit. De ombudsman kan wenden, tot handelen bevoegd op ongeschikte administratieve handelingen of omissies.

Bovendien is de officiële en de aansprakelijkheid van de staat (Staatscourant V/2) met betrekking tot aanspraken jegens de overheidsinstanties voor het onwettig en de gestelde onrechtmatige gedragingen van hun organen.

De openbare aanklager voor corruptiezaken bevoegd op het gebied van corruptie.

VII. Procesbevoegdheid

Procesbevoegdheid

Administratieve procedure

Procesverloop

Personen

Moet aantonen dat zij er een legitiem belang bij de wet voorziene

Partij rechten uitsluit indien het niet tijdig optreden

Moet aantonen dat zij er een legitiem belang bij wet is voorgeschreven.

Indien de partij geen rechten rechten niet in de administratieve procedure (in eerste aanleg)

Klacht bij de administratieve en constitutionele Hof

Ngo’s

NGO’s hebben procesbevoegdheid indien het aan bepaalde voorwaarden voldoen

bij wet voorzien — erkenning

(bv. in het kader van de MEB)

Een openbaar belang dienen aan te tonen

Partij rechten uitsluit indien het niet tijdig optreden

Juridische status door middel van vertegenwoordiging van de openbare belangen.

Indien de partij niet aan rechten niet in de loop van de administratieve procedure (in eerste aanleg)

Niet het recht hebben een klacht in te dienen bij de administratieve of de Grondwettelijke Hof EIA (behalve in bepaalde gevallen)

Andere juridische entiteiten

Ontvangende gemeente en andere getroffen gemeenten

De naleving van de wettelijke bepalingen van algemeen belang (en als subjectief recht)

De ontvangende gemeenten of andere getroffen gemeenten zijn gerechtigd tot het indienen van een klacht bij de administratieve rechtbank

Ad-hocgroepen

Burgergroepen moet voldoen aan bepaalde normen —

(aantal mensen, verblijfplaats, enz.)

Moet aantonen dat zij er een legitiem belang bij de wet voorziene

Partij rechten uitsluit indien het niet tijdig optreden

Procesbevoegdheid in procedures voor de bestuurlijke en grondwettelijke Hof gewaarborgd aangezien deze groepen kan aantonen dat er sprake is van een subjectief recht.

buitenlandse ngo’s

Projecten met internationale referentie

Ze heeft haar statutaire zetel van buitenlandse ngo’s moeten worden meegedeeld door Oostenrijk op het project.

De potentiële effecten van het project en moeten worden gedekt door de NGO’s activiteitengebied.

(CP. Status van het Oostenrijkse ngo’s)

Potentiële partij het recht in eigen land

CP. In het bovenste gedeelte: Status van het Oostenrijkse NGO’s

Andere [1]#_ftn1

Ombudsman voor het milieu

Handelingen in het belang van de naleving van de milieuwetgeving (formele partij)

Geen uitsluiting van de rechten

Is gerechtigd tot het indienen van een klacht bij de administratieve rechtbank

(1) Milieuorganisaties beroepsrecht hebben, uitsluitend binnen de MEB en IPPC vergunning milieusanering (umweltsanierungsverfahren). In het kader van de MEB procedure zij toegang krijgen tot de administratieve rechter. In het kader van de MEB onderzoeksprocedures en in het geval dat de Autoriteit heeft besloten dat het project niet aan een milieueffectbeoordeling moeten worden onderworpen, een wettelijk erkende milieuorganisatie heeft het recht om een verzoek in te dienen voor het toetsen van de overeenstemming met de MEB-richtlijn verplichtingen met de milieukamer.

(2) De groepen hebben in het kader van de MEB uitsluitend beroepsrecht procedures — verdere sectorale wetgeving voorziet niet in een partij rechten van burgergroepen.

(3) De Oostenrijkse wetgeving niet wordt voorzien in de mogelijkheid van een actio popularis.

(4) De algemene ombudsman procesbevoegdheid in de procedure tegen bestuursrechtelijke regelgeving aan het Grondwettelijk Hof (Art. 139 en art. 148 Grondwet).

(5) Er wordt beroepsrecht toegekend aan de Ombudsman voor het milieu in

 • Natuurbehoud procedures geregeld bij regionale wetten (Landesgesetze) en
 • in bepaalde procedures geregeld bij federale wet — Bundesgesetz (EIA), overeenkomstig de wet betreffende het afvalbeheer of milieusanering procedure

Zij procesbevoegdheid in de procedure bij de administratieve rechtbank in het kader van de MEB en afvalbeheer.

(6) Particuliere aanklagers beroepsrecht hebben in het kader van een strafrechtelijke of administratieve sanctie indien hierin is voorzien door het materieel recht van de lidstaten.

(7) Het waterbeheer programmeringsorgaan representatief is in MEB-procedures. Zij behartigt de belangen van het waterbeheer (formele partij). De partij niet aan in de weg staan dat rechten en het recht heeft een klacht in te dienen bij de administratieve rechtbank.

In wezen is de MEB en IPPC regels een uitzondering vormen althans op het gebied van de procesbevoegdheid van ngo’s. De wet op de algemene administratieve rechtspraak wordt de algemene regel betreffende het beroepsrecht. De partijen zijn gebonden rechten op gerechtvaardigde belangen met betrekking tot de betrokken zaak. De bovengenoemde legitieme belangen of subjectieve rechten worden vastgesteld in de sectorale wetgeving. In milieuaangelegenheden in feite de „buren” doen beroepsrecht hebben, maar het begrip „buur” verschillend wordt geïnterpreteerd in de respectieve wetgevingen.

VIII. Rechtsbijstand

De advocaat die optreedt als raadsman in juridische aangelegenheden. Zij geven hun cliënten juridisch advies en vertegenwoordiging in gerechtelijke of administratieve procedures. Vertegenwoordiging door een advocaat is mogelijk in alle procedures bij rechterlijke of administratieve instanties. In het kader van een strafzaak, de advocaat optreedt als verdediger. In de civiele procedures voor de regionale rechtbanken en het Hooggerechtshof vertegenwoordiging door een advocaat verplicht is.

Juridisch adviseur is niet verplicht in administratieve milieuprocedures — de wet op de algemene administratieve rechtspraak lidstaten slechts de mogelijkheid van vertegenwoordiging in rechte (vrij vastgesteld vertegenwoordiging).

In een procedure voor de bestuurlijke en grondwettelijke Hof juridisch adviseur is verplicht in alle aangelegenheden.

De Oostenrijkse orde van advocaten ingeschreven advocaten geeft informatie over per regio en werkterrein [2].#_ftn2

In Oostenrijk advocaten zich specialiseren in bepaalde gebieden en milieuwetgeving kantoren en advocaten bestaan in het hele land.

IX. Bewijs

Partijen in administratieve procedures een bezoek ter plaatse kan leiden, kan door de rechter deskundig advies of de benoeming van een interne deskundige. Ze kunnen ook particuliere of openbare documenten of getuigenissen.

Vrije beoordeling van bewijsmiddelen (Freie beweiswürdigung) is het basisbeginsel van procedures. De autoriteit of rechter te onderzoeken op eigen overtuiging al een feit moet worden beschouwd als gegeven of niet. De autoriteit of rechter het algemeen als empirische wetten (zoals bepaald in natuurwetenschappen of psychologie, enz.). Hoofdzakelijk voor elke soort van bovengenoemd bewijsmateriaal moet worden behandeld — overtuigend alles hangt namelijk af van de inhoud.

De enige uitzondering is het bewijs van de openbare registers — bouwen zij volledige informatie over de juistheid van hun inhoud.

Partijen kunnen geen nieuwe bewijzen in eerste aanleg administratieve procedures en procedures als rechtbank van tweede aanleg. Zij hebben het recht om informatie te verstrekken over alle relevante aspecten van de zaak en kunnen verzoeken om de overlegging van bewijsmateriaal (SEC. 43/4 algemene wet administratieve rechtsvordering). De Autoriteit is bevoegd om het verzoek af te wijzen indien zij ze beoordeeld als niet relevant voor de onderhavige zaak.

De basisregel van bewijsmateriaal (in milieu- en algemene administratieve procedures) blijkt uit de lidstaten alle relevante gegevens te vinden over een bepaalde zaak (Offizialmaxime). De Autoriteit verplicht is om bewijs uit eigen beweging procedures. Deze regel wordt ook gevolgd door de onafhankelijke instanties die optreden als „court-like” organen in administratieve procedures.

Procedures voor de gewone civiele rechter bewijsmateriaal wordt beheerst door het beginsel van uiterste wilsbeschikking (dispositionsgrundsatz). Dit betekent, dat het in principe is dat de partijen een proces op gang om te voorkomen dat hij of zij de procedure ingeleid.

Het gebruik van adviezen van deskundigen is toegelaten indien dit absoluut noodzakelijk is in de procedure:

 • Dit is het geval wanneer de wetgeving voorziet in een deskundigenverslag, of
 • Indien de afwikkeling van decision-relevant vragen afhankelijk is van gespecialiseerde kennis beschikt de Autoriteit niet over

Wanneer het advies van een deskundige noodzakelijk is voor de beslechting van het geschil, dient de Autoriteit in de eerste plaats heeft op toegang tot officiële deskundigen (in tegenstelling tot particuliere deskundigen die zijn benoemd door de administratieve autoriteiten worden vastgesteld).

Het advies is niet bindend voor de autoriteiten vanwege het beginsel van de vrije beoordeling van bewijsmiddelen. De Autoriteit kan nagaan of het advies op nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en volledigheid. Indien de autoriteit er niet van overtuigd dat de kwaliteit van het advies van een tweede deskundige advies moet worden gevraagd.

Een dwangmiddel tot rechtsherstel X.

Het beroep bij de onafhankelijke administratieve rechtbank heeft opschortende werking hebben, terwijl het bij de administratieve rechtbank in wezen geen schorsende werking, tenzij een schorsende werking wordt uitdrukkelijk erkend.

De schorsende werking van het beroep is uitgesloten, indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestuurlijke beslissing

 • voldoet aan de belangen van een partij bij de procedure, of
 • voldoet aan openbare belangen omdat onmiddellijke gevaren (SEC. 64, lid 2, van de algemene wet administratieve rechtsvordering). Daarentegen is de aanwezigheid van openbaar belang is niet het enige geval waarin het bestaan van een imminent gevaar wordt in aanmerking genomen.

De Autoriteit moet een afweging van belangen (het belang van rekwirante op rechtsbescherming tegen andere openbare of particuliere belangen) om een beslissing te kunnen nemen over de uitsluiting van de schorsende werking.

Procedures in eerste aanleg in wezen het geplande project moet niet worden benut wanneer de bindende vergunning is verleend.

Door de garantie van opschortende werking van beroepen in administratieve procedures (SEC. 64 algemene wet administratieve rechtsvordering) temporele juridische bescherming wordt geboden. Indien in gerechtelijke procedures (ook hier in de onafhankelijke administratieve instanties) gemeenschapsrecht ten onrechte zou kunnen worden toegepast, de uitsluiting van de schorsende werking van het hoger beroep is niet toegestaan. Het Gerecht heeft zo nodig voorlopige maatregelen te nemen, zelfs als het nationale recht niet voorziet in dwangmaatregelen tot rechtsherstel/voorlopige maatregelen.

Oostenrijks burgerlijk recht is slechts voor een paar bepalingen op milieugebied. Emmissiebeheersing wordt verleend door SEC. 364 en 364a van het Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (Oostenrijks burgerlijk wetboek (ABGB). Er wordt beroepsrecht toegekend aan „buren” — buurland wordt gedefinieerd als alle personen binnen een gebied met een stoot of faciliteit. Zij hebben recht op permanente staking en schadevergoeding — indien de werking van de faciliteit wordt gedekt door een administratieve vergunning, de buurman heeft te dulden dat de emissies die worden geproduceerd door de faciliteit (hoewel hij recht op schadevergoeding). Alleen in het geval dat de emissies die worden geproduceerd door de erkende faciliteit in gevaar brengen van het leven of de gezondheid van de buurlanden verdere beperkingen kunnen worden vastgesteld.

Voorts is een voorlopige voorziening gegarandeerd tegen handelingen of nalatigheden in de civiele Emmissiebeheersing, namelijk wanneer een vordering betreffende de schrapping wordt ingediend en de aanvraag moet worden gevrijwaard. Afgezien van deze de aanvrager gerechtigd is tot het indienen van een actie van het betreden van verboden terrein — in de loop van Emmissiebeheersing procedure — die wordt gekenmerkt door de zeer korte duur van de procedures.

Optreden van het betreden van verboden terrein:

 • De klacht moet zijn ingediend binnen 30 dagen na opkomst van het betreden van verboden terrein.
 • In de loop van de terechtzitting levert het loutere feit dat het bezit en de storingen (bijvoorbeeld ongeoorloofde toegang) zal worden behandeld.
 • De definitieve beslissing bevat een bevel of verbod en eventueel maatregelen moeten worden genomen.
 • De beslissing kan worden uitgevoerd voordat zij van kracht worden.

In het buurland Emmissiebeheersing procedure recht heeft op permanente staking en schadevergoeding. Voorwaarde is dat dwangmaatregelen tot rechtsherstel voor veeleisende immissies hoger is dan de gebruikelijke lokale niveau en afbreuk doen aan het gebruik van het eigendomsrecht van het buurland aanzienlijk.

Een uitzondering lidstaten sec. 364 bis van het Oostenrijkse burgerlijk wetboek, omdat er geen dwangmaatregelen tot rechtsherstel wordt geboden als de verstoring is het resultaat van een faciliteit goedgekeurd door de administratieve instantie. In dat geval heeft de partner het effect te tolereren (hoewel hij recht op schadevergoeding). Voorwaarde voor iemand die zich wil beroepen op sec. 364a Burgerlijk Wetboek is dat de buurman heeft deelgenomen aan de voorafgaande administratieve procedure betreffende de exploitatievergunning voor het bedrijf of de inrichting.

Een voorlopige voorziening slechts op verzoek wordt afgegeven. Verantwoordelijk voor het uitvaardigen van een voorlopig bevel is de rechtbank waar het hoofdgeding voorhanden worden gehouden. Voorwaarde voor een voorlopige voorziening is, dat de stof of de toestand van het voorwerp van de procedure is bedreigd en cross-undertaking over tot schadevergoeding wordt verleend. De eis van een voorlopige voorziening maatregel gericht is op het behoud van het status dus geen verslechtering zal plaatsvinden.

In procedures die op een dwangmiddel tot rechtsherstel bij een rechterlijke beslissing (opgelegde definitieve verbod — unterlassungsurteil) het beroep worden ingediend bij het kantongerecht.

In de prejudiciële procedure twee Rechtsmiddelen zonder opschortende werking — bestaan:

 • Het antimoon (Widerspruch)
 • Het regres, Rekurs)

Het burgerlijk procesrecht in het betreden van verboden terrein procedure moet worden toegepast. Het beroep kan worden ingesteld binnen vier weken bij een regionale rechtbank. Eventuele hogere voorziening niet mogelijk is (derde aanleg).

Het permanente verbod zelf zouden kunnen worden aangevochten (beroep) bij de bevoegde regionale rechtbank.

XI. Kosten

Voor de administratieve procedures is er een kostencategorie voor elke beweging. De catalogus is heel breed. De categorieën kosten zijn vermeld in de Oostenrijkse officiële belastingreglement (bundesverwaltungsabgabenverordnung). Deze verordening bepaalt de desbetreffende kostencategorieën zoals:

 • Vergunningen voor water
 • Industriële en commerciële aangelegenheden
 • Elektriciteit
 • Kwesties in verband met stoomketels
 • Spoorwegaangelegenheden te buigen

Voorts zijn de bepalingen van de Wet openbare lasten (Gebührengesetz) van toepassing op geschriften en officiële handelingen van administratieve instanties en de verordening betreffende de Commissie (kommissionsgebührenverordnung 2007) van toepassing is op de handelingen van een administratieve instantie buiten het Bureau.

 • De gerechtskosten in burgerlijke procedures aangepast aan de waarde die bij geschillen de Oostenrijkse wet (gerichtsgebührengesetz — GGG) voorziet in de vergoedingen — hier enkele voorbeelden:

Waarde in geschillen

Griffierechten

Griffierechten in beroepsprocedures

EUR 700, —

EUR 58, —

EUR 37, —

EUR 7.000, —

EUR 285, —

EUR 518, —

EUR 70.000, —

1,322 EUR

EUR 1.945, —

Beveil. IS’en 32 Oostenrijkse wet (ggg)

 • De vergoeding voor het instellen van beroep bij de onafhankelijke milieukamer bedraagt 14,30 EUR.
 • De vergoeding voor het indienen van een hoger beroep is met de onafhankelijke administratieve rechtbank

a) 14,30 EUR voor administratieve milieukwesties, en

b) 20 % van de opgelegde sanctie in een procedure voor administratieve sancties loopt.

 • De vergoeding voor het instellen van beroep bij de bestuursrechter bedraagt 240,00 EUR.
 • De vergoeding voor het indienen van een beroep bij het Grondwettelijk Hof is EUR 240,00

Honoraria van deskundigen zijn onderhevig aan grote schommelingen, afhankelijk van elk afzonderlijk geval:

De honoraria van deskundigen voor de evaluatie van grote projecten op verschillende gebieden (bijvoorbeeld een project met een amplitude van 10 are of vervoersinfrastructuur van ten minste 10 km lang) zonder gedetailleerd onderzoek ter plaatse kan worden geraamd op:

Luchtverontreiniging:

15.000 — 40.000, —

Lawaai:

20.000 — 50.000, — (voor vervoersprojecten)

10.000 — 40.000 (voor andere grote projecten)

Planten, dieren en habitats:

25.000 — 50.000, — (voor vervoersprojecten)

10.000 — 30.000, — (voor andere grote projecten)

In wezen advocatenkosten altijd afhangen van de duur en complexiteit van de betrokken procedures. Opdat de volgende ramingen hebben betrekking op individuele gevallen en dus niet worden veralgemeend:

a) Eerste aanleg MEB-procedure:

Vergoeding voor de advocaten die samen een verklaring en deel te nemen aan de mondelinge hoorzitting zijn EUR 2.500, —

Bij de onafhankelijke milieukamer:

Om het beroep in te stellen, een aanvullende schriftelijke opmerkingen en twee schriftelijke verklaringen — EUR 4.130, —

b) eia procedure in eerste aanleg van een autoweg:

Voor het aanvechten van een verordening — EUR 5.400, —

Procedure voor de administratieve rechtbank:

Voor het indienen van een klacht tegen de tweede aanleg — EUR 5.000, —

De kosten voor voorlopige maatregelen in civiele procedures worden berekend volgens de vergoedingsbepalingen — de Oostenrijkse leges. Het tarief afhankelijk van de waarde van rechtszaken:

Waarde in geschillen

Griffierechten

EUR 700, —

EUR 28, —

EUR 7.000, —

142,50 EUR

EUR 70.000, —

EUR 661, —

Beveil. IS’en 32 Oostenrijkse wet (ggg)

De Oostenrijkse wet handhaving vereist cross-undertaking in schadevergoeding in kort geding (SEC. 390 Exekutionsordnung — EO)

Cross-undertaking in schadevergoeding is vereist onder bepaalde omstandigheden in een procedure voor administratieve sancties loopt op de verdachte.

Voor administratieve procedures (met inbegrip van de MEB en de voorziening voor het onafhankelijke milieukamer), de wet op de algemene administratieve rechtspraak bevat bepalingen over die kosten worden gedragen door wie. In principe heeft elke partij te verwijzen in haar eigen kosten (bijvoorbeeld voor adviezen van deskundigen). De uitgaven van de autoriteit (de kosten zijn gemaakt in een specifieke procedure die verder reiken dan de gebruikelijke administratieve uitgaven van de autoriteit — bijv. honoraria voor niet-officiële deskundigenadviezen) moeten worden gedragen door de aanvrager.

De regel voor het dragen van de kosten in procedures voor de bestuurlijke of constitutionele hof de zogeheten „verliezer betaalt” -beginsel: De verliezende partij in de kosten van de winnende partij.

Verzoeken om toegang tot milieu-informatie zijn vrijgesteld van zegelrechten en vergoedingen en derhalve vrijgesteld van leges (SEC. 16 milieu-informatie besluit/Umweltinformationsgesetz — UIG en SEC. 14 Tarifpost 6 eingaben punt 5 (23) van de Wet openbare lasten (Gebührengesetz)).

XII. Mechanismen voor financiële bijstand

Rechtsbijstand is voorzien in het burgerlijk procesrecht.

Procedure voor de administratieve en constitutionele Hof:

Indien iemand reeds een laag inkomen en zich in een precaire financiële situatie, het is mogelijk om rechtsbijstand te verzoeken. Een deel van de steun wordt ook de tijdelijke vrijstelling van de proceskosten. Rechtsbijstand moet worden toegepast door de indiening van de klacht in te dienen.

In wezen een verzoek om rechtsbijstand in het kader van administratieve procedures niet mogelijk is:

Milieueffectbeoordeling:

Om te voorkomen dat de Ombudsman voor het milieu niet in staat is deel te nemen aan de procedure of een milieueffectbeoordeling aan te vragen wegens hoge kosten (bv. hoge contante uitgaven (SEC. 76 algemene wet administratieve rechtsvordering) zij zijn uitdrukkelijk vrijgesteld van de plicht tot vervanging van contante uitgaven (SEC. 3 MEB-wet).

In Oostenrijk is de „Verein zur Unterstützung grün-alternativer — BIV von bürgerinnen-initiativen” (groen alternatief vereniging ter ondersteuning van burgergroepen) steunt burgerinitiatieven financieel in milieuprocedures.De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.gruene.at/index.php?id=69849

De ökobüro is de enige Oostenrijkse milieu-ngo’s en openbaar belang de advocatenkantoor organisatie die juridisch advies over milieukwesties:

 • De advocaten mogen juridisch advies personen, maar zij verschaffen geen juridische
 • Vertegenwoordiging in milieuprocedures.

Er zijn geen voorwaarden voor de toegang tot het juridisch advies — het individu toegang kunnen krijgen en NGO’s voor het milieu en de Ombudsman.

De ombudsman voor het milieu geeft gratis advies over de vraag, maar hoofdzakelijk als instelling en de naleving van de objectieve inachtneming van de milieuwetgeving in milieuprocedures.

Uitsluitend pro bono rechtshulp is gewaarborgd in civiele en strafrechtelijke procedures (verfahrenshilfe), alsmede in een procedure voor de bestuurlijke en grondwettelijke rechter. Afgezien hiervan in milieuaangelegenheden, geen rechtsbijstand kan worden aangevraagd.

De ombudsman voor het milieu heeft betrekking op de gevallen waarin de naleving van de doelstelling de milieuwetgeving aan milieuprocedures.

XIII. Tijdigheid

Bestuursorganen zijn verplicht een besluit moeten nemen over aanvragen en beroepsprocedures zonder onnodige vertraging een besluit en moeten uiterlijk binnen zes maanden na het indienen van de aanvraag of het beroep (CP. Beveil. IS’en 73 Wet algemene administratieve rechtspraak en SEC.. 27, lid 1, van de wet administratieve rechtbank; De schending van de verplichting om besluiten kan aanleiding geven tot vorderingen op basis van de aansprakelijkheid van overheidsinstanties” — AHG Amtshaftungsgesetz (wet). Maar termijnen anders kunnen worden geregeld in de desbetreffende sectorale wetgeving.

 • Indien het bestuursorgaan heeft nog niet besloten, na zes maanden, van de partij in de procedure een verzoek kan indienen (deconcentratie) met het volgende voorbeeld devolutionsantrag autoriteit. Deze autoriteit moet vervolgens een besluit zonder onnodige vertraging en uiterlijk aan het einde van de termijn van zes maanden.
 • Indien een partij het hoogste bestuursorgaan in een administratieve procedure (in hoger beroep of in de deconcentratie procedures) en deze autoriteit besluit in de tijd, heeft niet tot gevolg dat de partij heeft het recht een klacht in te dienen in geval van wanbetaling (säumnisbeschwerde) bij de administratieve rechtbank. De administratieve rechter stelt dan een uiterste termijn van 3 maanden om de Autoriteit om een beslissing uit te stellen. Na het verstrijken van deze termijn besluit het bevoegd is ten aanzien van de administratieve rechter.

In principe de bovenstaande termijnen hebben hun geldigheid voor de algemene administratieve procedures en dochteronderneming (indien het materieel recht niet afwijken van de algemene wet administratieve rechtsvordering) voor milieuaangelegenheden:

 • In bepaalde MEB-procedures is veranderd en het algemene beginsel te maken heeft de Autoriteit een besluit binnen een termijn van negen maanden (SEC. 7/2 MEB-wet).
 • De termijn voor de uitvoering van de MEB met betrekking tot nationale snelwegen en hogesnelheidslijnen is twaalf maanden (SEC. 24b/2 MEB-wet).
 • MEB-screening procedures moeten worden voltooid binnen zes weken (SEC. 3/7 MEB-wet) — betreffende de nationale weg of hogesnelheidslijn projecten acht weken (SEC. 24/5 MEB-wet).
 • In MEB-procedures zijn de partijen verplicht om hun beroep binnen vier weken na het administratief besluit is vastgesteld.

Typische termijnen voor:

 • In 2011 is de gemiddelde duur van regelmatige MEB-procedures ongeveer zeventien maanden.
 • In het kader van de vereenvoudigde MEB-procedures de gemiddelde duur was iets minder dan tien maanden.
 • De gemiddelde duur van de MEB-screening procedures was iets meer dan vier maanden.
 • De gemiddelde duur van de procedures bij het onafhankelijk milieukamer van minder dan zes maanden.

In burgerlijke procedures, indien de rechter een besluit niet binnen een redelijke termijn — een aanvraag (fristsetzungsantrag) kunnen worden ingediend bij de verlate court- heeft het Hof vervolgens om de vier weken of een ander arrest door verzoekster verlangde maatregelen. Indien het Hof deze vier weken nog ondernomen nadat de aanvraag is voorgelegd aan het Hof van hoger heeft de WHO een nieuwe termijn voor het Gerecht uitspraak kan doen op het beroep. Andere dan deze middelen om de levering van besluiten, zijn er geen sancties tegen rechters met een vertraagde beslissing.

In principe moet de Autoriteit een besluit zonder onnodige vertraging en uiterlijk na zes maanden na de inleiding van de procedure (SEC. 73 algemene wet administratieve rechtsvordering). In administratieve procedures de deconcentratie verzoek en de klacht bij de administratieve rechter de enige juridisch bindende termijnen/termijnen administratieve organen bindend zijn.

XIV. Andere kwesties

Een hogere voorziening kan slechts worden ingediend na de eerste procedure is beëindigd door een formeel besluit.

De ökobüro verschaft informatie over toegang tot de rechter in milieuzaken — het informatiemateriaal is op juridische status en rechten van beroep in administratieve procedures de rechten, andere verklaringen, procedurele voorwaarde en de inhoud van de MEB- en IPPC-richtlijn procedures. Bovendien informatie over milieu-informatie en milieuaansprakelijkheid, bepaalde sectorale milieuwetgeving met betrekking tot de vraag hoe een Europees burgerinitiatief enz. wordt verstrekt. Daarnaast belangrijke banden op het gebied van het milieurecht en contacten met relevante instellingen die op hun homepage:

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.oekobuero.at/

Voorts het Umweltbundesamt verschaft informatie over toegang tot de rechter:

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/uvpsup/uvpoesterreich1/verfahrensablauf/beteiligung/

Het federale ministerie van Land- en Bosbouw, Milieubeheer en Waterhuishouding geeft informatie over milieu-informatie, inspraak van het publiek, en van het Verdrag van Aarhus betreffende milieueffectbeoordeling de volgende websites:

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.partizipation.at/

http://www.lebensministerium.at/umwelt/betriebl_umweltschutz_uvp/kontrolle-info.html

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.lebensministerium.at/umwelt/betriebl_umweltschutz_uvp/uvp.html

http://www.lebensministerium.at/umwelt/eu-international/umweltpolitik_internat/aarhus-konvention.html

Het juridisch kader in civiele en strafzaken gebruik maken van alternatieve geschillenbeslechting of gewijzigde vorm daarvan in administratieve procedures, maar dit instrument is met name niet toegepast.

Een van de sectoren waar de alternatieve geschillenbeslechting (ADR) is toegankelijk zijn de milieueffectbeoordelingen (SEC. 16/2 UVP-G). ADR-regelingen kunnen worden gebruikt tijdens de regelmatige MEB-procedure — is het niet mogelijk met de vereenvoudigde MEB-procedure.

Bemiddeling is immers gebruikt voor conflictoplossing in Oostenrijk. Een empirisch onderzoek over praktische ervaringen op het gebied van bemiddeling in Oostenrijk lichtte toe dat bemiddelingsprocedures worden gebruikt in milieuzaken en dat deze procedures zeer productieve resultaten kunnen hebben.De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.oegut.at/de/

Zoals hierboven vermeld, is de Oostenrijkse wet inzake milieueffectbeoordelingen uitdrukkelijk is bepaald dat een onderbreking van de MEB-procedure tot bemiddeling op verzoek van de projectontwikkelaar (SEC. 16/2 eia-act)

XV. Om een buitenlander

Het beginsel van gelijke behandeling is verankerd in de grondwet van het land. Dit houdt in dat het wetgevend orgaan niet discrimineren een burger uit een andere (art 7 B-VG). Ook de federale constitutionele wet inzake het verbod op rassendiscriminatie (BVG betreffend das Verbot rassischer Diskriminierung) niet mogelijk is discriminatie van buitenlanders. Een onderscheid op grond van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming verboden is. Het uitvoerend/administratieve instanties zijn gebonden door het beginsel van gelijke behandeling.

 • Verschillende beslissingen over soortgelijke zaken slechts toelaatbaar wanneer er een met feiten gestaafde rechtvaardiging.
 • De administratieve organen mogen niet willekeurig bepalen
 • Zij in strijd is met het beginsel van gelijke behandeling indien zij hun besluit baseren op een wet die in strijd is met het BVG op rassendiscriminatie

In gerechtelijke procedures Duits de officiële taal is. Indien partijen of bewijzen dat de procedure geen Duits spreken — een vertaler zal worden verstrekt. Vertaling is verstrekt door de overheid in gerechtelijke procedures — mogelijk vertalers officieel zijn gecrediteerd en worden vermeld. De kosten van een vertaler moet worden betaald door de respectieve partijen — en uiteindelijk door de verliezende partij, tenzij het recht op rechtsbijstand).

XVI. Grensoverschrijdende zaken

Grensoverschrijdende MEB-procedures in de betrokken buitenlandse partijen geïnformeerd moeten worden

 • De voorgestelde activiteit
 • De mogelijke grensoverschrijdende milieueffecten
 • de aard van de mogelijke beslissingen die kunnen worden genomen in de MEB-procedure

De aanvrager moet ervoor zorgen dat de MEB-documentatie is voltooid. De bevoegde autoriteit moet deze informatie aan de betrokken buitenlandse partijen.

De MEB-documentatie rekening moet houden met de volgende inhoud:

 • Een beschrijving van het project
 • De redelijke alternatieven
 • Beschrijving van de feitelijke milieusituatie op de projectlocatie
 • Opsomming van de verzachtende maatregelen

Volgens het Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband (Verdrag van Espoo) de definitie van „het publiek” wordt verstaan „één of meer natuurlijke of rechtspersonen en, in overeenstemming met nationale wetgeving of praktijk, hun verenigingen, organisaties of groepen. (CP. Art. 1/x Verdrag van Espoo).”

NGO’s en de buurlanden van het getroffen land procesbevoegdheid hebben in Oostenrijkse MEB-procedures, mits wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden die ook gelden voor de Oostenrijkse „bijdragen”.

Ngo’s van het getroffen land beroepsrecht hebben overeenkomstig sectie. 19/11 MEB-wet indien:

 • de verzoekende staat in kennis is gesteld van de geplande activiteit
 • dat deel van het milieu in het buitenland kunnen worden getroffen door de gevolgen van de voorgestelde activiteit, waarvan de bescherming wordt nagestreefd door de NGO, en
 • Indien de NGO kan deelnemen aan een MEB-procedure is uitgevoerd als het project in deze buitenlandse staat.

Voorts buitenlandse buren en gemeenten (optredend als buren) gewaarborgde beroepsrecht hebben overeenkomstig sectie. 19/1/1 MEB-wet.

De bovengenoemde partijen genieten dezelfde rechten als Oostenrijkse ngo’s of buren zijn.

Buitenlandse groepen burgers hebben geen Beroepsrecht en grensoverschrijdende milieueffectbeoordeling als zij niet voldoen aan de criteria voor nationale burgergroepen — namelijk de buitenlanders niet het recht om te stemmen in Oostenrijk.

Geen rechtsbijstand wordt verleend in administratieve procedures in Oostenrijk.

Er geen mogelijkheid bestaat om te kiezen tussen gerechten van verschillende landen.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 14/09/2016