Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

 • Domov
 • Dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet - Østrig

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: povprečna

Ali menite, da je ta prevod koristen?


 1. Forfatningsgrundlag
 2. Retsvæsenet
 3. #II
 4. Sager om adgang til oplysninger
 5. Adgang til domstolsprøvelse i forbindelse med offentlig deltagelse
 6. Adgang til klage over handlinger eller undladelser
 7. Andre midler for adgang til klage og domstolsprøvelse
 8. Søgsmålskompetence
 9. Advokatbistand
 10. Beviser
 11. Foreløbige retsmidler
 12. Sagens omkostninger
 13. Mekanismer for finansiel bistand
 14. Aktualitet
 15. Andre spørgsmål
 16. At være udlænding
 17. Grænseoverskridende sager

I. forfatningsgrundlag

Den østrigske forbundsforfatning ikke formaliserer en subjektiv ret til (rene, sunde, gunstige osv.).

Østrig fuldt ud tilslutter sig det overordnede mål om miljøbeskyttelse. Denne tilståelse er siden 1984 er nedfældet i forbundsforfatningen (Bundesverfassungsgesetz (B-VG) for den omfattende beskyttelse af miljøet (B-VG über den umfassenden Umweltschutz), men ikke foreskriver en grundlæggende ret til beskyttelse af miljøet. Den føderale forfatningslov om Østrigs (B-VG über ein nonnuclear atomfreies Österreich) henviser til forbuddet mod produktion af kernekraft i Østrig. Forbundsforfatningen fastsætter fordelingen af kompetencerne mellem forbundsstaten, regionerne og kommunerne inden for miljøbeskyttelse.

I henhold til den østrigske forbundsforfatning (B-VG) miljøbeskyttelse er et tværfagligt begreb, som er fordelt mellem forbundsregeringen og forbundsprovinserne. Således forbundsstatslig lovgivning (f.eks. affaldshåndtering, Branchekode 1994, Environmental Impact Assessment Water Act, 2000, findes ved siden af Forestry Act) provinsernes lovgivning (f.eks. retsakter vedrørende naturbeskyttelse eller byggelov) for at regulere miljøbeskyttelse.

Den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK), der har forfatningsmæssig status i Østrig erklærer retten til en retfærdig rettergang for alle, om deres borgerlige rettigheder og forpligtelser samt strafferetlige procedurer (art. 6 i EMRK). Enhver har ret til at få adgang til domstolsprøvelse — udtryk for en uafhængig og upartisk domstol, der er oprettet ved lov. Procedurerne skal være offentlige og mundtligt. Videre omfatter retten til rimelige varighed af procedurerne. Art. 13 i EMRK garanterer retten til effektive retsmidler.

For østrigske statsborgere kan man ikke direkte påberåbe sig en ret til miljøet i en administrativ eller retslig procedure. Hverken den østrigske forfatning og den europæiske menneskerettighedskonvention og chartret om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union indeholder et sådant grundlæggende rettighed.

Parterne kan påberåbe sig internationale aftaler, hvis de har forfatningsmæssige og retlige status og om deres indhold er tilstrækkeligt fastlagt (art. 18 forbundsforfatningslove). Hvis den kompetente organer (Parlamentet, regeringen, formand) beslutte at vedtage en international aftale ved særskilte retsakter, bestemmelser osv. ikke direkte påberåbelse er mulig (art. 50, stk. 2 — konto 4 forbundsforfatningslove).

Konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (Århus-konventionen) blev vedtaget uden at vedtage aftalen i separate retsakter, bestemmelser osv. i østrigsk juridisk ramme. Hvis indholdet af dens bestemmelser var tilstrækkeligt fastlagt direkte påberåbelse ville være muligt.

II. Retsvæsenet

Østrig anvender princippet om adskillelse af den udøvende og dømmende magt — dette er grunden til, at der skal sondres mellem

a.) det civil- og strafferetlige afdeling, og

b) den administrative retslige instanser.

I civil- og strafferetlige spørgsmål fire forskellige typer domstole findes (opført fra det laveste til det højeste juridiske niveau):

 • Distriktsdomstolene
 • Regionale domstole
  • Fungere som retter i første instans i flere vigtige sager
  • Endvidere fungere som appelinstans i forbindelse med distriktsdomstolene
 • Fire appelretter
  • Fungere som appelinstanser højtideligt over for distriktsdomstolene
 • Højesteret for civil- og strafferetlige anliggender

Civilretlige og strafferetlige domstole ikke har kompetence til at efterprøve afgørelser eller kendelser udstedt af administrative myndigheder.

Grundlæggende i administrative spørgsmål findes der ikke et sådant retssystem. Kun visse beslutninger truffet af administrative organer, kan gennemgås af uafhængige forvaltningsdomstole (Unabhängige Verwaltungssenate, UVS) delstater. Hvis alle administrative klagemuligheder er udtømt en ekstraordinær klage til en ret i sidste instans (forvaltningsdomstol — Verwaltungsgerichtshof) er den eneste mulighed for at få adgang til en domstol i administrative sager. Forfatningsdomstolen (Verfassungsgerichtshof) er kompetente om legalitetsprøvelse af administrative afgørelser eller kendelser, administrative bestemmelser og lovgivningen er i overensstemmelse med forfatningen. F.eks. i tilfælde af krænkelse af de grundlæggende rettigheder, som offentlige myndigheder har forfatningsdomstolen kompetence.

Generelle administrative organer beslutte miljøspørgsmål (f.eks. forbundsministrene regionale guvernører EF.) og særlige administrative myndigheder er oprettet med henblik på at løse disse problemer. Ovennævnte uafhængige forvaltningsdomstole fungerer som klageinstanser i visse føderale eller regionale miljøsager, og fungerer som appelinstanser i miljømæssige sanktionssager. En særskilt miljømyndighed udelukkende kan påberåbes i miljøkonsekvensvurderinger — den uafhængige miljømæssige Senat (Unabhängiger Umweltsenat — OS) fungerer her som Appellate Authority.

Generelt "forum shopping" (vælge den kompetente ret, som en part i sagen) ikke er mulig i Østrig — en har til at indgive sagen med de ansvarlige (f.eks. administrative eller almindelige), af det rette niveau og på det rette sted (by). I visse civilretlige procedurer alligevel en risiko for, at parterne kan i fællesskab beslutte, hvilken domstol der har kompetence i tilfælde af, at der anlægges en retssag.

En appel er beskrevet som en formel udfordring for statslige — oftest juridiske afgørelser (f.eks. domme). Du bruger en ordinær appel til prøvelse af afgørelser, som endnu ikke er juridisk bindende (dvs. klagefristen udløb). Forskellige former for ordinær appel findes i østrigsk juridisk ramme, som der er

 • Berufung
 • Rekurs og
 • Revidering (Revision).

Ekstraordinære retsmidler har til formål at anfægte juridisk bindende afgørelser. Loven afgør, på hvilke særlige betingelser, herunder et ekstraordinært retsmiddel kan anvendes.

Den administrative court. kan appellen forkastes, fremstille den afgørelse eller at foretage en gennemarbejde indholdet (SEK. 42 præmis 1 Administrative Court Act — Verwaltungsgerichtshofgesetz — disse). Dette kan være tilfældet, hvis sagen er klar til afgørelse og, hvis det er bedre i betragtning af faktorer enkelhed, egnethed til formålet og spare udgifter (art. 42, stk. 3a, Administrative Court Act), at afgørelsen er truffet af en forvaltningsdomstol. I tilfælde af en varetægtsfængslet den administrative myndighed er bundet af High Courts afgørelse.

Hovedsagelig de fleste miljøsager bliver udsat for administrative procedurer — ikke desto mindre visse miljøspørgsmål fastlægges i straffe- og civilretlig kompetence.

I strafferetlige procedurer, alle har ret til at indberette strafbare handlinger (f.eks. magtmisbrug begået af visse myndigheder) til anklagemyndigheden. De kan deltage og vidne i sagen, men har ikke beføjelse til at træffe afgørelse, hvis sagen er indbragt for Domstolen. Retsmidler mod domstolsafgørelser er begrænset til anklagemyndigheden og den tiltalte.

Østrigsk privatret giver blot nogle få bestemmelser på miljøområdet. Immission er ydet af SEC. 364 og 364a i den østrigske almindelige borgerlige lovbog (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch. Søgsmålskompetence er indrømmet "naboer" — nabo defineres som alle personer, der bor i et område, der er ramt af en immission eller facilitet. De er berettiget til permanent foreløbige retsmidler og erstatning, hvis driften af faciliteten er omfattet af en administrativ tilladelse, påbud om at tåle nabo har immission, som produceres af anlæg (selv om han er berettiget til erstatning). Kun i tilfælde af at det immission fremstillet af den godkendte facilitet til fare for liv eller helbred i nabolandene yderligere restriktioner kan fastsættes.

Principalt, adgang til klage og domstolsprøvelse skal garanteres for hver person, hvis subjektive rettigheder er blevet krænket af den statslige aktion. En subjektiv ret, som følger af disse normer, som er udviklet for at tjene og beskytte blandt andre såvel individuelle interesser. En særlig rolle i denne sammenhæng er afsat til grundlæggende rettigheder, som udelukkende tjener til at beskytte enkeltpersoners interesser mod stats handlinger.

Ifølge ovennævnte regler skal en person har søgsmålskompetence i administrative procedurer på miljøområdet kun, hvis han/hun er umiddelbart berørt — så en "subjektiv rettighed" skal være berørt, og loven er specifikt parti er så man kan indlede eller deltage i administrative procedurer.

Principalt domstole er bundet af indholdet af de af sagens parter — dvs. de ikke handler af egen drift.

III. Sager om adgang til oplysninger

Miljøoplysninger skal forelægges af administrative organer og andre institutioner med ansvar på miljøområdet. Hvis disse myndigheder nægter at udlevere miljøoplysninger eller oplysninger ulovligt eller ukorrekt, at asylansøgeren eller den person, der er direkte berørt af afslaget eller fejlagtig information kan kræve vedtagelse af et formelt afslag (SEC. 8 miljøoplysningsloven (Umweltinformationsgesetz (UIG). Den efterfølgende ansøger har ret til at anke formelt afgivet negative afgørelser med den uafhængige administrative domstol. Efter denne ansøgeren kan indgive klage (bescheidbeschwerde) forfatnings- eller forvaltningsretlige sager.

Et sådant afslag eller manglende opfyldelse af anmodningen om oplysninger skal begrundes (SEK. 5 UIG)), og de oplysninger, ansøgeren skal informeres om mulige retsmidler i henhold til SEC. 8 miljøoplysningsloven (UIG).

De processuelle regler, der gælder for anmodninger om miljøoplysninger, som grundlæggende er fastsat af miljøoplysningsloven (UIG) selv. For alle spørgsmål, der ikke er omfattet af denne retsakt, proceduremæssige bestemmelser i den almindelige forvaltningslov (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG) skal anvendes.

I forbindelse med vedtagelsen af den formelle afgørelse den almindelige forvaltningslov, der skal anvendes datterselskab, hvis sektorbestemmelser i det pågældende tilfælde ikke giver særlige procedureregler (SEK. 8/2 UIG)).

Ifølge den almindelige forvaltningslov, de formkrav, der stilles til en appel er:

 • SKRIFTLIG ERKLÆRING
 • grundlæggende skrevet på tysk
 • frist på to uger efter indgivelsen af den formelle afslag
 • Appellen skal indgives til det administrative organ, der har truffet negativ afgørelse

I administrative procedurer obligatorisk advokater ikke skal inddrages. Men appel til forvaltningsdomstolen eller forfatningsdomstolen, skal indgives af en bemyndiget advokat (dvs. en obligatorisk advokat) (SEK. 24 præmis 2 Administrative Court Act og SEC. 17 præmis 2 forfatningsdomstol retsakt — Verfassungsgerichtshofgesetz — VfGG).

Domstolene har adgang til oplysninger, hvis tilgængelighed er bestridt. Retten bygger sin afgørelse på grundlag af de oplysninger, som bestrides — derved opvejede grundene for og imod på grund af ansøgeren og myndigheden.

Hvis den uafhængige administrative domstol finder anken berettiget, at afslaget er ophævet. Tilsynsmyndigheden er bundet af Domstolens afgørelse og fortolkninger, og pligt til at meddele oplysningerne.

Miljøoplysninger ordning reguleret ved offentlig ret (Öffentliches Recht) består af en Federal Environmental Information Act (bundes-umweltinformationsgesetz — UIG) og ni regionale miljøoplysninger retsakter (landes-umweltinformationsgesetze — l-uigs), der dækker anmodninger om miljøoplysninger lovgivningsmæssige kompetencer inden for de ni østrigske delstater (dvs. naturbeskyttelse).

ADDITIONAL GUARANTEES: Adgang til domstolsprøvelse i forbindelse med offentlig deltagelse

Det skal bemærkes, at Østrig ikke har en enkelt retsakt om et særskilt miljølovgivning eller kompetente myndighed, der er ansvarlige for retsforfølgning af miljølovgivning. Østrigske bestemmelser vedrørende miljøbeskyttelse kan snarere findes i flere retsakter vedrørende det civilretlige område (især det såkaldte miljømæssige privatret), strafferet og — i de fleste tilfælde — administrative bestemmelser (f.eks. vandforvaltning — wasserrechtsgesetz — wrg, Waste Management Act — Abfallwirtschaftsgesetz _awg, næringsloven (Gewerbeordnung — GewO osv.). Den største andel af østrigske bestemmelser om beskyttelse af miljøet findes inden for forvaltningsretten. Den østrigske forvaltningsret er en del af offentlig ret (Öffentliches Recht), som regulerer forholdet mellem enkeltpersoner (borgere, virksomheder og staten. Det skal understreges, at Republikken Østrig er en forbundsstat. Dette betyder, at lovgivningen og gennemførelsen af lovene er fordelt mellem forbundsstaten og de ni delstater ("Länder") i henhold til deres respektive tildelte kompetencer. Den østrigske forfatning (B-VG) regulerer de lovgivende og udøvende beføjelser, der er tillagt den føderale regering på den ene side og de delstater, på den anden side. Medmindre de sektorspecifikke love indeholder særlige bestemmelser om den administrative procedure, den almindelige forvaltningslov (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG) finder anvendelse på gennemførelsen af disse love.

Procedurerne vedrørende civilret og forvaltningsret er adskilt. Begge systemer fungerer uafhængigt. Men deres retsmidler, supplere og støtte hinanden. Med hensyn til miljømæssige privatret, den østrigske borgerlige lovbog (ABGB) fastsætter en række generelle og specifikke regler. Generelt kan enhver, der har eller er bange for at blive truet af forurening, har ret til at anlægge sag mod forureneren og indlede søgsmål med påstand om forbud. Navnlig § 364 ff. i den østrigske borgerlige lovbog (ABGB) giver mulighed for naboer til forsvar mod en påstand om afvisning immissionerne fra tilstødende ejendomme. Endvidere naboer er berettiget til at forbyde immission overstiger et bestemt niveau. I denne forbindelse direkte eller indirekte immission under indflydelse fra en fast ejendom til en anden (f.eks. spildevand, lugt, støj, lys og bestråling) anses som forringelser.

Ved siden af det overordnede begreb "naboer" rettigheder og muligheden for at anlægge en sag på dette grundlag, naboer og deres nuværende rettigheder som parter i proceduren er ofte udtrykkeligt indgår i den særskilte administrative miljølovgivning (f.eks.. VVM-lov, affaldshåndtering, lov om arbejdsforhold).

Første instans administrative afgørelser ikke kan indbringes for en domstol direkte. Ikke desto mindre i visse tilfælde appelleres til uafhængige forvaltningsretter (Unabhängige Verwaltungssenate) installeret som anden instans, er fastsat i lovgivningen.

Administrative klagemuligheder skal være udtømt, inden parterne kan anfægte afgørelser til forvaltningsdomstolen eller forfatningsdomstolen ved indgivelse af en klage (ekstraordinære retsmidler).

Forvaltningsdomstolen ikke kun cassational ret — det er en ret til at gennemgå den processuelle og materielle lovlighed af administrative afgørelser og varetægtsfængsling sagerne, og myndigheden, der har truffet afgørelsen, kan foretage en ny procedure, og træffe en ændret afgørelse — men han forvaltningsdomstol er ligeledes kompetent til at træffe afgørelse vedrørende realiteten af disse sager (SEC. 42, stk. 1 og 3a Administrative Court Act).

Et vigtigt juridisk instrument, der dækker en bred vifte af miljømæssigt relevante aktiviteter er vurderingen af virkningerne på miljøet — VVM (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz — UVP-G 2000). Den fastsætter sine egne procedureregler for de miljømæssige virkninger af både private og offentlige projekter, som skal underkastes en særlig vurdering af indvirkningen på miljøet (VVM).

Alle parter i VVM-direktivet er berettiget til at klage over den endelige VVM-afgørelse. Ud over projektansøgeren følgende personer kan være parter i VVM-proceduren (Sec.19 VVM-lov):

 • Nabolande
 • Ombudsmanden for miljøet
 • Samarbejdende myndigheder
 • Borgergrupper
 • Miljøorganisationer
 • Vandforvaltning planlægningsorgan
 • Parter, der fastsættes af de relevante administrative bestemmelser

Endelig VVM tilladelser kan revideres af uafhængige miljømæssige Senat (Unabhängiger Umweltsenat) i anden instans (SEC. 40 VVM-lov), der har kompetence til at behandle afgørelsen i første instans i alle retninger, og endelig af den forfatningsmæssige eller administrative domstol. Kun forfatningsdomstolen og forvaltningsdomstolen kan revidere VVM-direktivet godkendelser udstedt af forbundsministeren for transport, innovation og teknologi. Klager over VVM afgørelser skal indgives inden fire uger. Afgørelsen fra den uafhængige miljømæssige senat kan være både reformatory eller kassatoriske. Klagen har opsættende virkning (SEC. 64 almindelige administrative procedure Act). Dokumentation skal træffes af Personaleretten selv (direkte bevisoptagelse) — derfor kan foretages en mundtlig høring, hvis det uvildige miljømæssige Senat finder det nødvendigt, eller en part i sagen kræver det. Grundlæggende de mundtlige høringer skulle finde sted under inddragelse af offentligheden.

Med den seneste ændring af VVM-direktivet handler i 2012, et yderligere retsmiddel er blevet fastsat for miljøorganisationer, som nu har ret til at indgive en anmodning om revurdering af beslutningen om, hvorvidt der skal foretages en miljøkonsekvensvurdering af et bestemt projekt eller ej.

For så vidt angår screeningen afgørelser om anlæg af forbundsveje og højhastighedsjernbanelinjer udstedt af forbundsministeren for transport, innovation og teknologi, den uafhængige miljømæssige Senatet ikke optræde som appelinstans. En klage over disse afgørelser kan indbringes for forvaltningsdomstolen, som projektansøgeren, de medvirkende myndigheder, ombudsmanden for miljøet og den pågældende kommune.

En klage til forvaltningsdomstolen skal indgives skriftligt af en advokat senest seks uger efter den endelige afgørelse. Det har ikke opsættende virkning, men Domstolen kan yde det, så længe der ikke er nogen modstridende offentlige interesser, og hvis det er nødvendigt for at forhindre en uforholdsmæssig stor ulempe for sagsøgeren. Forvaltningsdomstolens afgørelse kan være kassatoriske eller en afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder (SEK. 42, stk. 1 og 3a Administrative Court Act).

Som hovedregel ydes i østrigske foreløbige retsmidler i miljøsager — så godt i VVM-procedurerne. Den igangværende tilladelse eller appelprocedure forhindrer indledningen af projektet.

Undtagelser er VVM procedurer vedrørende nationale veje og jernbane til højhastighedstog — som forbundsministeren for transport, innovation og teknologi er kompetent i første omgang appelinstansen er en forvaltningsdomstol, og for forvaltningsdomstolene, ydes ikke opsættende virkning. Projektet kan iværksættes på grund af en procedure ved en forvaltningsdomstol. Dette gælder ikke, hvis den administrative ret, som udtrykkeligt tildeler den opsættende virkning i en appelsag.

For så vidt angår de industrielle aktiviteter i forbindelse med integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, to forskellige appel faser er mulige i forbindelse med IPPC-procedurer:

 • Hvis IPPC-virksomheder opfylder betingelserne for udførelsen af en VVM appel kan indgives med den uafhængige miljømæssige senat i anden instans.
 • Endelig IPPC tilladelser — ikke er VVM-pligtigt tilladelser — kan revideres af de respektive uafhængige administrative domstol — der skal tariferes, svarende til den organisatoriske kvalitet i den uafhængige miljømæssige senat.
 • Endvidere administrations- eller forfatningsdomstol kan imødegås med ekstraordinære retsmidler.

I princippet skal stilles til rådighed for offentligheden, der skal have mulighed for at afgive sin udtalelse, inden den administrative myndighed har indrømmet den erhvervslicens.

Visse krediteres nationale eller internationale miljøbeskyttelsesorganisationer er søgsmålsberettigede i løbet af IPPC tilladelsesprocedurer (SEC. 356b — handels- og industrimæssige Gewerbeordnung)

Den uafhængige administrative domstol og den uafhængige miljømæssige Senat har ret til at prøve den processuelle og materielle lovlighed af IPPC afgørelser og verificere den materielle og tekniske konstateringer og beregninger samt IPPC dokumentation.

Stående i IPPC afgørelser:

 • For at bevare part i IPPC procedurer og yderligere appelsag grundlæggende naboer til det planlagte anlæg skulle øge deres indvendinger mod projektet som senest under den mundtlige forhandling — ellers deres rettigheder til hinder for. Deres indsigelser skal være en krænkelse af deres subjektive ret.
 • Den part ovennævnte miljøorganisationer til hinder for, hvis de ikke gøre deres skriftlige indvendinger inden seks uger fra offentliggørelsen af den internationale plantebeskyttelseskonvention anvendelse.

Grundlæggende indledningen af en klageprocedure hindrer påbegyndelsen af de i første omgang godkendte projekt (opsættende virkning af en appel).

Men i forbindelse med IPPC godkendelsesprocedurer er det administrative organ under visse omstændigheder (hvis de indledende procedurer vil have en lang løbetid, og en tilladelse er forudsigelig) kompetence til at udstede en licens, inden den endelige godkendelse træder i kraft (SEC. 354 Handel og Industri). Under appelsagen denne forhåndstilladelse slutter ikke med vedtagelsen af afgørelsen.

Når forvaltningsdomstolen ophæver en IPPC-virksomhed IPPC tilladelse, kan stadig anvendes indtil et år efter afgørelsen fra Uudenmaan lääninoikeus (SEK. 359c, handel og industri). Dette gælder ikke, hvis den administrative domstol giver den opsættende virkning i en appelsag.

V. adgang til klage over handlinger eller undladelser

I Østrig er den almindelige offentlige ordning for miljøansvar ikke hidtil findes. Ud over de allerede nævnte

a) neighbourly immission kontrol og ansvar (SEK. 364 og 364A i code civil), også civile domstole,

b) den civile culpaansvar (par. 1293 i code civil) hævdede FRF civile domstole,

c) specifikke miljølove (f.eks. vand, skovbrug) gældende ved civilretterne, anføres her.

Ad a)

I henhold til reglerne om civilretligt ansvar — forpligtelse til at betale erstatning opfordrer skyld på en del af forureneren. Skal handlingen eller undladelsen er ulovligt, og skal være årsagssammenhængende med hensyn til det tab, der produceres. Kravet i sådanne procedurer varierer i forhold til den fysiske tilbagelevering eller, hvis dette ikke er muligt, erstatningsansvaret for skader, der er produceret.

Ad b)

For immission kontrol kræves ikke have handlet culpøst ansvar — naboen er berettiget til permanent forbud og erstatningssøgsmål — en undtagelse, SEC. 364a i Østrigs borgerlige lovbog , da der ikke findes foreløbige retsmidler, hvis forstyrrelsen er resultatet af et sted, der er godkendt af den administrative myndighed. I så fald nabo har til at tåle konsekvenserne (selv om han er berettiget til erstatning)

Ad c)

Bestemmelserne om erstatningsansvar inden for miljølovgivningen er specifik og derfor anvendes fortrinsvis i forbindelse med den ordning for civilretligt ansvar. Dette indeholder et absolut ansvar uden skyld, og at bevisbyrden for sagsøgeren under proceduren.

I overensstemmelse med Østrigs ansvar for offentlige organer, fordringer på statslige organer til ulovlige og culpøse handlinger fra deres organer inden for deres hverv kan indgives til den kompetente regionale domstol (ansvar for offentlige organer "). Med hensyn til miljøspørgsmål, f.eks. den ulovlige levering af ulovlig miljømæssige oplysninger kan angives her.

Den skadelidte kan gøre krav på økonomisk godtgørelse af den forvoldte skade (SEC. 1 AHG).

Endvidere, hvis staten ikke gennemfører EU-lovgivningen i tilstrækkeligt omfang er det muligt at påberåbe sig statens ansvar til den kompetente regionale domstol. Hvis den østrigske lovgiver ansvarlig for den "ødelæggelse", der er forvoldt (f.eks. ved forsinket gennemførelse af EU-lovgivning), klagen skal indbringes for forfatningsdomstolen.

Ordningen vedrørende miljøansvar reguleret i henhold til offentlig ret består af en Federal Environmental Liability Act (b-uhg) og ni regionale miljøansvar retsakter (l-uhg).

I overensstemmelse med den østrigske miljøansvar retsakter den lokalt ansvarlige administrative distriktmyndighedernes (Bezirksverwaltungsbehörde) er kompetent til at træffe afgørelse i sager om erstatningsansvar for miljøskader.

De miljømæssige klage (SEC. 11 — miljøerstatningslov bundes-umwelthaftungsgesetz — b-uhg) kan indgives af fysiske eller juridiske personer, hvis rettigheder er blevet krænket af de opståede miljøskader eller miljøorganisationer og Ombudsmanden for miljøet. Disse personer kan rette en skriftlig anmodning om saneringsforanstaltninger til den kompetente lokale myndighed. Klageren kan bevise sine påstande ved at fremlægge relevante oplysninger eller beviser (Sec.11/3 miljøerstatningslov).

Ved at lægge de miljømæssige klage eller indgiver en erklæring inden to uger efter meddelelsen af de miljøskader, der forårsages af den myndighed, som de personer, der nævnes i SEK. 11 (1) Federal Environmental Liability Act har — ud over de erhvervsdrivende — søgsmålskompetence i den administrative genopretning.

Afgørelser, der er truffet af det administrative distrikt myndighed i henhold til reglerne om erstatningsansvar for miljøskader, kan anfægtes på de respektive lokale uafhængige administrative domstol af parterne — f.eks. beslutninger, hvormed det administrative distrikt myndighed nægtet retten til at indgive en klage.

Den uafhængige administrative domstol har ret til at prøve den processuelle og materielle lovlighed af miljøansvar afgørelser. Hvis dette organ gør reformatory beslutninger det kan gennemføre en procedure og er bemyndiget til at kontrollere taking-evidence materielle, tekniske undersøgelser osv.

Administrative og forfatningsmæssige ret kan være tilgængelig, når sagsøgerens subjektive rettigheder er blevet krænket af den uafhængige administrative domstol har truffet en afgørelse. Forbundsministeren for landbrug, skovbrug, miljø og vandforvaltning, har ret til at indgive en formel klage til forvaltningsdomstolen for så vidt angår omkostnings inddrivelsesprocedurer er berørt.

Ombudsmanden for miljø- og miljøorganisationer ikke har adgang til Administrative Court i miljøansvar spørgsmål.

Proces for at gå til retten for at håndhæve erstatningsansvar for miljøskader:

 • Personen skal have været part (hans personlige rettigheder er blevet berørt) på ovenstående procedure med den administrative regionale myndighed.
 • Den skriftlige klage til det administrative undersøgelsesnævn skal indgives til den første instans myndighed.
 • Klagen skal indgives inden for to uger efter den første beslutning er blevet vedtaget.
 • Begrundelserne for appellen skal forklares, og de nødvendige tiltag er blevet klarlagt. Endvidere den påklagede afgørelse, er nødt til at blive nævnt.
 • Den administrative domstol kan læses af ekstraordinære retsmidler.
 • Klagen skal indgives til
 • Klagen skal indgives inden for en frist på seks uger efter gennemførelsen af den sidste instans afgørelse

Klagen skal være indgivet af en autoriseret advokat

VI. Andre midler for adgang til klage og domstolsprøvelse

Andre midler:

 • Almindelige ombudsmænd opgave er at kontrollere selskabets handlinger administrative organer.
 • Ombudsmanden kan handle på eget initiativ eller som følge af en klage fra en person subjektivt berørt af fejl eller forsømmelser:
 • Den almindelige ombudsmand kan komme med en anbefaling til de administrative organer.
 • Den almindelige ombudsmand giver en årlig rapport til Parlamentet om sine aktiviteter.
 • Den almindelige ombudsmand er berettiget til at anfægte administrative forskrifter at indgive en klage til forfatningsdomstolen (art. 139 og art. 148e, forfatningsret).

Ombudsmanden for miljø har stående rettigheder i miljømæssigt relevante administrative procedurer — de især handle inden for miljøbevarelse procedurer. Desuden har de rettigheder i VVM eller affaldshåndteringen.

 • Deres opgave er at fremsætte krav om overholdelse af objektive miljølovgivning. De er en formel/offentlig part i proceduren (formalpartei).
 • Som parter i ovennævnte miljømæssige procedurer de har kompetence til at anfægte disse administrative afgørelser.
 • Grundlæggende har de ikke ret til at indgive klager til de administrative domstole, da de ikke basere deres status af en subjektiv ret. I nogle tilfælde er de blevet juridisk ret til at klage (f.eks. i VVM-proceduren, affaldsforvaltningsprocedurerne)
 • De er ikke berettiget til at få adgang til den administrative domstol i miljøansvar procedurer.
 • Da de er formel part har ikke kompetence til at indgive klager til forfatningsdomstolen.

Anklagemyndigheden er ansvarlig for offentlig retsforfølgning i straffesager. Han/hun fører undersøgelsen i denne sag. Han er bundet til anvisninger fra sin tilsynsførende forvaltningsorgan. Disse beføjelser ikke variere i straffesager på miljøområdet.

Heller ikke den østrigske straffelov (Verwaltungsstrafgesetz den administrative sanktion private) bestemmelser om strafferetlig forfølgning på miljøområdet. Ikke desto mindre er enhver, der har mistanke om, at strafbare handlinger er blevet begået, har ret til at indberette dette til de respektive retshåndhævende myndigheder.

Administrative organer er under ledelse af og tilsyn med den øverste administrative organer, og som er bundet til deres instrukser. Forvaltningsdomstolen udfører Superior domstolskontrol. I visse tilfælde er den kompetente forbundsminister er berettiget til at indgive en klage (amtsbeschwerde) med den administrative domstol mod en angiveligt ulovlig forvaltningsafgørelse. Ombudsmanden kan henvende sig til og er kompetente til at handle på uhensigtsmæssige administrative handlinger eller undladelser.

Der er endvidere tjenestemanden og staten (S.O. V/2) for så vidt angår fordringer på statslige organer til ulovlige og culpøse handlinger fra deres organer.

Anklageren om korruptionsspørgsmål er kompetente med hensyn til korruption i den offentlige administration.

VII. Søgsmålskompetence

Søgsmålskompetence

Den administrative procedure

Retsforhandlinger

Enkeltpersoner

Behov, der godtgør en berettiget interesse heri fastsat ved lov

Rettigheder til hinder for, hvis den ikke handler i tide

Nødvendigheden af at godtgøre en berettiget interesse som fastsat ved lov.

Hvis deres part ingen rettigheder udelukket i den administrative procedure (første instans)

Klage til den administrative og forfatningsmæssige ret

Ngo'er

Ngo'er har søgsmålskompetence, hvis de opfylder visse betingelser

akkreditering som fastsat ved lov —

(f.eks. VVM)

Almenhedens interesse er nødvendigt at påvise en

Rettigheder til hinder for, hvis den ikke handler i tide

Søgsmålskompetence gennem repræsentation af offentlige interesser.

Hvis en part ikke påstå ikke i løbet af den administrative procedure (første instans)

Ikke er berettiget til at indgive en klage til den administrative eller forfatningsdomstol (undtagen i visse VVM-sager)

Andre juridiske enheder

Værtslandets kommune og andre berørte kommuner

Kræve overholdelse af bestemmelser og af de offentlige interesser (subjektiv ret)

Værtslandets kommuner eller andre berørte kommuner er berettiget til at indgive en klage til forvaltningsdomstolen

Ad hoc-grupper

Borgergrupper skal opfylde visse standarder —

(antal personer, bopælsattester osv.).

Behov, der godtgør en berettiget interesse heri fastsat ved lov

Rettigheder til hinder for, hvis den ikke handler i tide

Søgsmålskompetence i procedurer ved administrative og forfatningsmæssige ret garanteret, da disse grupper kan påvise en subjektiv ret.

Udenlandske NGO "er

Projekter med internationale reference

Medlemsstat var udenlandske ngo har hjemsted, som Østrig skal være underrettet om projektet.

Projektet og dets potentielle virkninger skal være omfattet af en ngo's aktivitetsområde.

(KP. Stående østrigske ngo'er)

Potentielle part rettigheder i deres hjemland

KP. I den øverste del: Stående østrigske ngo'er

Andre [1]#_ftn1

Ombudsmand for miljøet

Retsakter af hensyn til overholdelse af miljølovgivningen (formel part)

Ingen udelukkelse af rettigheder

Er berettiget til at indgive en klage til forvaltningsdomstolen

(1) Kun miljø-NGO har søgsmålskompetence, inden VVM og IPPC tilladelse (miljøgenopretning umweltsanierungsverfahren). I VVM procedure de er berettiget til at få adgang til en forvaltningsdomstol. I VVM-screeningen procedurer og i det tilfælde, at Tilsynsmyndigheden har besluttet, at et projekt må ikke være genstand for en miljøkonsekvensanalyse, en juridisk anerkendt miljøorganisation har ret til at indgive en anmodning om at undersøge overholdelsen af VVM forpligtelser med de miljømæssige senat.

(2) Borgergrupper har søgsmålskompetence udelukkende i VVM procedure — yderligere sektorlovgivning foreskriver ikke nogen part borgergrupper.

(3) Østrigs retlige ramme ikke giver mulighed for en actio popularis.

(4) Den almindelige ombudsmand har søgsmålskompetence i proceduren vedrørende administrative bestemmelser med forfatningsdomstolen (art. 139 og art. 148e, forfatningsret).

(5) Søgsmålskompetence er tillagt ombudsmanden for miljøet i

 • Naturbeskyttelse procedurer fastlagt i regionale love (Landesgesetze) og
 • I visse sager, der er reguleret ved føderal lov (Bundesgesetz) — VVM sager i henhold til loven om affaldshåndtering eller miljømæssig rehabilitering sag

De har søgsmålskompetence i en sag ved den administrative domstol i VVM- og affaldsforvaltning.

(6) Private anklagere har retlig status inden for strafferetlig eller administrativ sanktion, retssag, hvis dette er tilvejebragt af de materielle regler.

(7) Vandforvaltning planlægningsorgan har status som VVM-procedurer. Det varetager interesserne for vandforvaltning (formel part). En part kan ikke udelukke og det er berettiget til at indgive en klage til forvaltningsdomstolen.

Dybest set er VVM og IPPC ekstraordinære mindst vedrørende søgsmålskompetence for ikke-statslige organisationer. Den almindelige forvaltningslov, der indeholder den generelle regel om søgsmålskompetence. Den part, der er bundet i legitime interesser, hvad angår den pågældende sag. De nævnte legitime interesser eller subjektive rettigheder er fastsat i den sektorspecifikke lovgivning. På miljøområdet generelt "naboer" har søgsmålskompetence, men begrebet "nabo" fortolkes forskelligt i de forskellige lovgivninger.

VIII. Advokatbistand

Advokaten optræder som advokat i juridiske spørgsmål. Med henblik herpå yde juridisk rådgivning og repræsentere deres klienter i retssager eller administrative sager. At lade sig repræsentere ved en advokat i sager ved domstole eller administrative myndigheder. I forbindelse med en straffesag, advokaten optræder som forsvarer. I civile sager ved de regionale domstole og højesteret bliver der advokattvang.

Juridisk bistand er ikke obligatorisk i administrative miljøprocedurer — den almindelige forvaltningslov, der kun mulighed for retlig repræsentation (frit fastsat repræsentation).

I procedurer ved administrative og forfatningsmæssige ret advokat er obligatorisk i alle sager.

Det østrigske advokatsamfund indeholder oplysninger om registrerede advokater efter region og aktivitetsområde [2].#_ftn2

I Østrig advokater generelt specialiserer sig om visse retlige områder — såvel miljølovgivning kontorer og advokater, der findes over hele landet.

IX. Beviser

Parter i administrative procedurer kan indlede et besøg af dommeren, kan afgive ekspertudtalelser eller kræve, at der udpeges en intern ekspert. De kan også give private eller offentlige registre eller vidneforklaringer.

Fri bevisbedømmelse (Freie beweiswürdigung) er det grundlæggende princip i bevisførelse. Den myndighed eller domstol har på sin egen overbevisning at overveje, om et forhold skal anses for givet eller ej. Derved den myndighed eller domstol skal anvende den samlede fundet empirisk love (som fastsat i naturvidenskab eller psykologi osv.). Hovedsagelig hver type af ovennævnte bevismateriale skal behandles ens — det afhænger af dens overbevisende indhold.

Den eneste undtagelse er beviser af offentlige registre — de bygger fyldestgørende dokumentation for rigtigheden af deres indhold.

Parterne kan fremlægge nye beviser i første instans administrative procedurer såvel som anden instans. De har ret til at give oplysninger om alle relevante aspekter af sagen og har ret til at kræve fremlæggelse af bevismateriale (SEC. 43/4 Generelle Administrative Procedure Act). Myndigheden er berettiget til at afvise anmodningen, hvis den vurderer det som værende irrelevant for sagen.

Den grundlæggende regel i beviser (inden for miljø- og generelle administrative procedurer er udmøntet i staterne pligt til at finde alle relevante kendsgerninger vedrørende en bestemt sag (offizialmaxime). Så er Tilsynsmyndigheden forpligtet til at iværksætte bevisførelse på eget initiativ. Denne regel skal også følges af de uafhængige domstole, der handler som "domstolslignende" organer i administrative procedurer.

Dokumentation for procedurer ved de almindelige retter, er underlagt princippet om disposition (dispositionsgrundsatz). Dette betyder, at det hovedsageligt er op til parterne at indlede en proces til at stoppe den eller ændrer genstanden for sagen, som de havde indledt.

Anvendelsen af sagkyndige udtalelser antages, hvis dette er absolut nødvendigt i proceduren:

 • Dette er tilfældet, hvis loven foreskriver en ekspertudtalelse, eller
 • Hvis afviklingen af decision-relevant spørgsmål afhænger af specialviden tilsynsmyndigheden ikke har

Hvis en sagkyndig udtalelse er nødvendig for sagens afgørelse, skal myndigheden først og fremmest har adgang til officielle eksperter (som i modsætning til private eksperter, der er udnævnt på livstid af administrative myndigheder).

Den sagkyndige udtalelse er ikke bindende for myndighederne på grund af princippet om den fri bevisbedømmelse. Myndigheden kan kontrollere den udtalelse om nøjagtighed, fuldgyldighed og fuldstændighed. Hvis myndigheden ikke er overbevist om, at kvaliteten af udtalelsen, en supplerende ekspertudtalelse skal fremmes.

X Foreløbige retsmidler

Appellen med den uafhængige administrative domstol har opsættende virkning, mens den klage til forvaltningsdomstolen i princippet ikke har opsættende virkning, medmindre en suspensiv virkning er udtrykkeligt medgav.

Den opsættende virkning af klagen er udelukket, hvis den umiddelbare gennemførelse af den administrative afgørelse

 • opfylder den interesse, som en part i sagen, eller
 • opfylder offentlige interesser på grund af overhængende farer (SEK. 64, stk. 2, i lov om en generel administrativ procedure). Imidlertid er tilstedeværelsen af almen interesse ikke er det eneste tilfælde, hvor tilstedeværelsen af en umiddelbar fare er taget i betragtning.

Myndigheden skal foretage en afvejning af interesser (appellantens interesse om retsbeskyttelse i forhold til andre offentlige eller private interesser) med henblik på at træffe en afgørelse om udelukkelsen af den opsættende virkning.

Procedurer i første instans i det planlagte projekt er ikke realiseres, før de bindende tilladelse foreligger.

Gennem garantien om klagers opsættende virkning i administrative procedurer (SEK. 64 almindelige forvaltningslov) tidsmæssige retsbeskyttelse. Hvis, endvidere, i retssager (her i den uafhængige forvaltningsdomstole) fællesskabsretten kan anvendes ulovligt, ikke opsættende virkning af en appel ikke er tilladt. Personaleretten har for at træffe foreløbige forholdsregler om nødvendigt — selv om national lov ikke giver hjemmel for foreløbige retsmidler og foreløbige forholdsregler.

Østrigsk privatret giver blot nogle få bestemmelser på miljøområdet. Immission er ydet af SEC. 364 og 364a i den østrigske almindelige borgerlige lovbog (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch. Søgsmålskompetence er indrømmet "naboer" — nabo defineres som alle personer, der bor i et område, der er ramt af en immission eller facilitet. De er berettiget til permanent foreløbige retsmidler og erstatning, hvis driften af faciliteten er omfattet af en administrativ tilladelse, påbud om at tåle nabo har immission, som produceres af anlæg (selv om han er berettiget til erstatning). Kun i tilfælde af at det immission fremstillet af den godkendte facilitet til fare for liv eller helbred i nabolandene yderligere restriktioner kan fastsættes.

Endvidere foreløbige påbud er garanteret mod handlinger eller undladelser inden for immission kontrol, nemlig når en påstand om undladelse, og påstanden er nødt til at blive holdt skadesløs. Bortset herfra er sagsøgeren berettiget til at anlægge sag om ulovlig indtrængen i løbet af immission kontrol — som er karakteriseret ved meget korte varighed.

Foranstaltninger af ulovlig indtrængen:

 • Klagen skal være indgivet senest 30 dage efter emergensen af ulovlig indtrængen.
 • Under retsmødet, udelukkende den omstændighed, at besiddelse og interferens (f.eks. uautoriseret adgang) vil blive drøftet.
 • Den endelige afgørelse indeholder en kommando eller forbud og eventuelt beskyttelsesforanstaltninger er truffet.
 • Afgørelsen kan fuldbyrdes, før det bliver gyldigt.

I immission control proceedings naboen er berettiget til permanent foreløbige retsmidler og erstatning. Betingelse for at kræve foreløbige retsmidler er, at EU overstiger det sædvanlige lokalt niveau og hindre brug af nabolandets ejendom betydeligt.

En undtagelse har SEC. 364a i Østrigs borgerlige lovbog , da der ikke findes foreløbige retsmidler, hvis forstyrrelsen er resultatet af et sted, der er godkendt af den administrative myndighed. I så fald nabo har til at tåle konsekvenserne (selv om han er berettiget til erstatning). Forudsætning for enhver, der ønsker at basere sig på SEK. 364a finder, at naboen blev part i den forudgående administrative procedure om tilladelse for anlæg eller anlæg.

Foreløbige påbud udstedes kun efter anmodning. Ansvaret for udstedelse af et foreløbigt påbud er den ret, hvor hovedsagen er afholdt. Betingelse om midlertidigt forbud er, at stoffet eller genstanden, hvor proceduren drejer sig om cross-undertaking er truet og er afsagt i erstatningssager. Kravet om et foreløbigt påbud er rettet mod retsmiddel til sikring af den faktiske situation, således ingen værdiforringelse vil finde sted.

I procedurer om foreløbige retsmidler, som til slut en dom (permanent injunction — unterlassungsurteil) appellen skal indgives til regionalretten.

I foreløbige retsmidler to retsmidler uden opsættende virkning —:

 • Den uforenelighed (Widerspruch)
 • Den regresret (rekurs)

I ulovlig indtrængen sag civilprocesret skal anvendes. Klagen kan indgives senest fire uger ved den regionale domstol. En yderligere appel ikke er mulig (tredje instans).

Det permanente forbud i sig selv kan anfægtes (klage) til den kompetente regionale domstol.

XI. Sagens omkostninger

Administrative procedurer, der er en omkostningskategori for hvert forslag. Kataloget er ganske omfattende. De omkostningskategorier, der fremgår af den østrigske officielle skattesatser (bundesverwaltungsabgabenverordnung). Denne forordning skaber miljømæssigt relevante omkostningskategorier, f.eks.:

 • Vand tilladelser
 • Industrielle og kommercielle sager
 • Elektricitet
 • Spørgsmål vedrørende dampkedler
 • Jernbanespørgsmål

Endvidere bestemmelserne i de offentlige afgifter (Gebührengesetz) anvendes på skrifter og officielle handlinger, der gennemføres af administrative organer og forordningen om provisioner (kommissionsgebührenverordnung 2007) finder anvendelse på handlinger, der er foretaget af et administrativt organ uden for sit hjemsted.

 • Retsafgifter i civile procedurer afhænger af værdien i sager den østrigske dømmende Charges Act (Gerichtsgebührengesetz — GGG) fastsætter gebyrer — her nogle eksempler:

Værdi i retssager

Retsafgifter

Retsafgift i appelprocedurer

EUR 700, —

EUR 58, —

EUR 37, —

EUR 7.000, —

EUR 285, —

EUR 518, —

EUR 70.000, —

1,322 EUR

EUR 1.945, —

SEC. 32 østrigske dømmende Charges Act (GGG)

 • Gebyret for indgivelse af klage til den uafhængige miljømæssige senat er 14,30 EUR.
 • Gebyret for indgivelse af klage til den uafhængige administrative domstol er

a) 14,30 EUR for administrative miljøspørgsmål, og

b) 20 % for den pålagte sanktion i en procedure med administrative sanktioner.

 • Gebyret for indgivelse af klage til forvaltningsdomstolen er 240,00 EUR.
 • Gebyret for indgivelse af klage til forfatningsdomstolen er 240,00 EUR

Eksperthonorarer er udsat for store udsving, afhængigt af hvert enkelt tilfælde:

Eksperten gebyrer for vurdering af store projekter på forskellige områder (f.eks. et projekt med en amplitude på 10 ar eller transportinfrastruktur på mindst 10 km) uden på forskning kan beregnes som følger:

Luftforurening:

15.000 — 40.000, —

Støj:

20.000 — 50.000 — (for transportprojekter)

10.000 — 40.000 (for andre store projekter)

Planter, dyr og levesteder:

25.000 — 50.000 — (for transportprojekter)

10.000 — 30.000 — (for andre store projekter)

Grundlæggende advokatudgifter altid afhænger af varigheden og kompleksiteten af de relevante procedurer. Således følgende skøn vedrører individuelle sager og dermed ikke generaliseres.

a) om det første instans VVM-procedure:

Det advokatsalær for udarbejdelse en redegørelse og deltage i den mundtlige høring var blevet 2,500 EUR —

Anden instans, de uafhængige miljømæssige Senat:

For at appellere en yderligere skriftlige indlæg og to skriftlige erklæringer — 4,130 EUR —

b) en procedure i første instans eia hovedlandevej:

For at anfægte en forordning — 5,400 EUR —

Procedure med den administrative domstol:

For at indgive en klage over den andeninstansafgørelse — 5,000 EUR —

Omkostningerne i forbindelse med foreløbige foranstaltninger i borgerlige sager er beregnet i henhold til civile gebyr bestemmelser — den østrigske lov om gebyrer. Honorarerne afhænger af værdien i retssager:

Værdi i retssager

Retsafgifter

EUR 700, —

EUR 28, —

EUR 7.000, —

142,50 EUR

EUR 70.000, —

EUR 661, —

SEC. 32 østrigske dømmende Charges Act (GGG)

Den østrigske lov om tvangsfuldbyrdelse cross-undertaking i skadeserstatning i loven et krav om foreløbige forholdsregler (SEK. 390 Exekutionsordnung — EO)

Der kræves skadeserstatning cross-undertaking under visse omstændigheder som administrativ sanktion, retsforfølgning af de mistænkte.

Til administrative procedurer (herunder VVM-proceduren og en appelsag for Den Uafhængige miljømæssige Senat), den almindelige forvaltningslov, der indeholder bestemmelser om, hvilke omkostninger afholdes af hvem. Grundlæggende har hver part at bære sine egne omkostninger (f.eks. ekspertudtalelser). Kontante udgifter af den myndighed (der er tale om udgifter afholdt efter en særlig procedure, som går ud over de sædvanlige administrative udgifter af denne myndighed — f.eks. gebyrer for ikke-officielle ekspertudtalelser) skulle dækkes af projektansøgeren.

Reglen for at afholde omkostningerne i procedurer ved administrative eller forfatningsdomstol, den såkaldte "taberen betaler" -princippet: Den tabende part bærer omkostningerne for den vindende part.

Anmodninger om miljøoplysninger er fritaget for stempelafgifter og gebyrer og derfor fritaget for afgifter (SEK. 16 miljøoplysningsloven (Umweltinformationsgesetz (UIG, og SEC. 14 stk. 5 (23), Tarifpost 6 Eingaben offentlige Charges Act (Gebührengesetz)).

XII. Mekanismer for finansiel bistand

Retshjælp er fastsat i den civile retspleje.

Procedurer ved administrative og forfatningsmæssige ret:

Hvis nogen har en lav indkomst og er i en vanskelig økonomisk situation, er det dog muligt at søge om retshjælp. En del af retshjælpen kan være såvel den midlertidige undtagelse af sagsomkostningerne. Retshjælp anvendes ved indgivelse af klagen senest.

Dybest set en ansøgning om retshjælp i administrative procedurer ikke er muligt:

VVM:

For at forhindre, at Ombudsmanden for miljøet ikke er i stand til at deltage i eller iværksætte VVM- proceduren på grund af høje omkostninger (f.eks. stort kontante udgifter — SEK. 76 almindelige forvaltningslov) hvis de udtrykkeligt er fritaget for forpligtelsen til at erstatte kontante udgifter (SEC. 3 VVM-lov).

I Østrig "BIV — grün-alternativer Verein zur unterstützung von bürgerinnen-initiativen" (Grønt Alternativ sammenslutning til støtte for borgergrupper) støtter borgerinitiativer finansielt i miljømæssige procedurer.Link åbner i nyt vinduehttp://www.gruene.at/index.php?id=69849

Det er den eneste østrigske ökobüro miljø-ngo'er og almennyttige miljømæssige advokatfirma organisation, som yder juridisk rådgivning om miljøspørgsmål:

 • Miljøadvokater lovligt kan rådgive enkeltpersoner, men de giver ikke juridiske
 • Repræsentation i miljømæssige procedurer.

Der er ingen betingelser for adgang til den juridiske rådgivning — hver enkelt person kan få adgang og ngo'er og Ombudsmanden for miljøet.

Ombudsmanden for miljøet giver gratis rådgivning om miljømæssige spørgsmål — men er hovedsagelig handler som institution under iagttagelse af overholdelsen af objektive miljølovgivning i miljømæssige procedurer.

Gratis juridisk bistand alene er sikret inden for civil- og strafferetlige procedurer (verfahrenshilfe) samt i procedurer ved administrative og forfatningsmæssige ret. Bortset fra dette er det på miljøområdet, der ikke kan anmodes om retshjælp.

Ombudsmanden for miljøet beskæftiger sig med miljøsager overvågning af overholdelsen af objektive miljølovgivning i miljømæssige procedurer.

XIII. Aktualitet

Administrative organer er forpligtet til at træffe afgørelse om ansøgninger og klager uden unødig forsinkelse og gøre en afgørelse senest seks måneder efter indgivelsen af en ansøgning eller klage (KP. SEC. 73 almindelige administrative procedure Act og SEC.. 27 præmis 1 Administrative Court Act; en tilsidesættelse af forpligtelsen til at træffe afgørelse kan udløse krav i henhold til lov for offentlige organers ansvar (Amtshaftungsgesetz — AHG). Men frister kan reguleres forskelligt inden for de respektive sektorspecifikke love.

 • Hvis administrationsorganet har endnu ikke besluttet, efter seks måneder, den pågældende part i sagen kan indgive en decentralisering anmodning (devolutionsantrag) sammen med den næste instans myndighed. Denne myndighed skal træffe afgørelse uden unødig forsinkelse og senest ved udløbet af den seksmåneders fristen.
 • Hvis en part opfordrede den øverste administrative myndighed i administrative sager (appel eller inden for decentralisering procedurer), og denne myndighed ikke gøre afgørelsen den part, der har ret til at indgive en misligholdelse klage (säumnisbeschwerde) med den administrative domstol. Den administrative ret har derefter en frist på 3 måneder for at forsinke myndighed at træffe afgørelse. Efter denne periode beslutningskompetence går over til forvaltningsdomstolen.

Grundlæggende de ovennævnte frister har deres gyldighed for generelle administrative procedurer og datterselskab (hvis de materielle regler ikke afviger fra den almindelige administrative procedure Act) på miljøområdet:

 • I visse VVM-procedurer det almindelige princip er ændret, og tilsynsmyndigheden skal træffe afgørelse inden ni måneder (SEC. 7/2 VVM-lov).
 • Fristen for udførelse af VVM-proceduren i forbindelse med hovedveje og jernbanelinjer for højhastighedstog er tolv måneder (SEK. 24b/2 VVM-lov).
 • VVM screeningprocedurer skal ske inden for seks uger (SEC. 3/7 VVM-lov) — for så vidt angår hovedvejen eller højhastighedsjernbanelinje projekter otte uger (SEC. 24/5 VVM-lov).
 • I VVM-procedurerne er parterne forpligtet til at indgive deres klage inden for en frist på fire uger efter den administrative afgørelse blev vedtaget.

Typisk varighed:

 • I 2011 var den gennemsnitlige varighed af regelmæssige VVM-procedurer blev ca. ti måneder.
 • I den forenklede VVM-procedurer den gennemsnitlige varighed var lidt mindre end ti måneder.
 • Den gennemsnitlige varighed af VVM-screening procedurer var lidt mere end fire måneder.
 • Den gennemsnitlige varighed af procedurerne i den uafhængige miljømæssige senat var mindre end seks måneder.

I civilretlige sager, hvis Domstolen ikke træffe afgørelse inden en rimelig frist — en ansøgning (fristsetzungsantrag) kan indgives til Domstolen så sent — fire uger til at afsige dom eller træffe en anden foranstaltning, der kræves af ansøgeren. Hvis Retten stadig inaktiv efter disse fire uger, sendes ansøgningen til den højere domstol, der fastsætter en ny frist for Retten for at afgøre sagen. Bortset fra disse foranstaltninger til at styrke gennemførelsen af afgørelser, der ikke iværksættes sanktioner over for domstolene at levere en forsinket beslutning.

Grundlæggende skal tilsynsmyndigheden træffe afgørelse uden unødig forsinkelse og senest efter seks måneder efter indledningen af proceduren (SEK. 73 almindelige administrative procedure Act). Anmodning om decentralisering i de administrative procedurer, og kredithændelsen klage til forvaltningsdomstolen er den eneste juridisk bindende frister/frister administrative organer er forpligtet til.

XIV. Andre spørgsmål

En appel kun kan indgives, efter at den er første instans færdige ved at gøre en formel beslutning.

Den ökobüro indeholder oplysninger om adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet — det informationsmateriale, der er om søgsmålskompetence og klageadgang i administrative procedurer, rettigheder, processuelle betingelse og indholdet af VVM og IPPC procedurer. Desuden bør oplysninger om miljøansvar og miljøoplysninger udgør visse sektorspecifikke miljølovgivning om indgivelse af et europæisk borgerinitiativ osv. foreligger. Desuden vigtige forbindelser på miljølovgivning og kontakter til relevante institutioner udbydes på deres hjemmeside:

Link åbner i nyt vinduehttp://www.oekobuero.at/

Endvidere den tyske miljøstyrelse indeholder oplysninger om adgang til retsvæsenet:

Link åbner i nyt vinduehttp://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/uvpsup/uvpoesterreich1/verfahrensablauf/beteiligung/

Forbundsministeriet for Landbrug, skovbrug, miljø og vandforvaltning indeholder oplysninger om offentlig deltagelse, miljøoplysninger, VVM-direktivet og Århuskonventionen på følgende websteder:

Link åbner i nyt vinduehttp://www.partizipation.at/

http://www.lebensministerium.at/umwelt/betriebl_umweltschutz_uvp/kontrolle-info.html

Link åbner i nyt vinduehttp://www.lebensministerium.at/umwelt/betriebl_umweltschutz_uvp/uvp.html

http://www.lebensministerium.at/umwelt/eu-international/umweltpolitik_internat/aarhus-konvention.html

De østrigske retsforskrifter i strafferetlige og civilretlige anliggender anvender alternativ tvistbilæggelse eller ændrede formularer af det administrative procedurer, men som hovedsagelig dette instrument ikke anvendes.

En sektor, hvor alternative tvistbilæggelsesordninger (ADR) er tilgængelige, er de miljømæssige konsekvensanalyser (SEK. 16/2 UVP-G). Alternativ tvistbilæggelse kan anvendes under de regelmæssige VVM-procedure — er det ikke muligt med den forenklede miljøvurderingsprocedure.

Mægling, rent faktisk anvendes til konfliktløsning i Østrig. En empirisk undersøgelse af praktiske erfaringer om mægling i Østrig forklarede, at mægling anvendes på miljøområdet, og at disse procedurer kan have meget produktive resultater.Link åbner i nyt vinduehttp://www.oegut.at/de/

Som nævnt ovenfor har de østrigske miljøkonsekvensvurdering retsakt udtrykkeligt fastsætter en afbrydelse af VVM-proceduren for en mæglingsprocedure efter anmodning fra projektansøgeren (SEK. 16/2 eia-act)

XV. At være udlænding

Princippet om ligebehandling er fastslået i den østrigske forfatning. Dette indebærer, at det lovgivende organ ikke kunne diskriminere en borger fra en anden (art. 7 B-VG). Endvidere den føderale forfatningslov om forbud mod racediskrimination (BVG betreffend das Verbot rassischer Diskriminierung) ikke giver mulighed for forskelsbehandling mellem udlændinge. Enhver sondring alene på grund af race, hudfarve, afstamning eller national eller etnisk oprindelse er forbudt. Alligevel leder/administrative instanser er bundet af reglen om ligestilling.

 • Forskellige beslutninger i tilsvarende sager kun tolereres, hvis der er en faktuel begrundelse.
 • De administrative organer ikke er tilladt at afgøre vilkårligt
 • Overtræder reglen om ligestilling, hvis de baserer deres beslutning på en lov, der er i modstrid med BVG om racediskrimination

Under tysk er officielle sprog. Hvis parterne eller vidnesbyrd om den procedure, der ikke taler tysk — oversætter vil blive givet. Oversættelse af regeringen i retslige procedurer — kan overføres, som oversættere er officielt noteret. Kostprisen for en oversætter skal betales af de respektive parter — og i sidste ende af den tabende part, medmindre det var berettiget til retshjælp).

XVI. Grænseoverskridende sager

I grænseoverskridende VVM-procedurer de berørte udenlandske parter skal informeres om

 • Den foreslåede aktivitet
 • De mulige grænseoverskridende miljøvirkninger
 • karakteren af eventuelle afgørelser, der kan træffes i VVM-proceduren

Projektet har behov for at sikre, at VVM dokumentation er fuldstændig. Den kompetente myndighed er forpligtet til at sende disse oplysninger til den berørte udenlandske parter.

Denne VVM-dokumentationen skal indeholde følgende:

 • En beskrivelse af projektet
 • Rimelige alternativer
 • Beskrivelse af de faktiske miljøbetingelser på projektområdet
 • Tælling af afbødende foranstaltninger

I henhold til konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne (Espoo-konventionen) definitionen af "offentligheden" skal forstås som "en eller flere fysiske eller juridiske personer og i henhold til national lovgivning eller praksis disses foreninger, organisationer eller grupper. (KP. Art. 1/x Espoo-konventionen). "

Ngo'er og naboer i det katastroferamte land er søgsmålsberettigede i østrigske VVM-procedurer under visse betingelser, hvilket også gælder for de østrigske "modstykke".

Ngo'er i de berørte lande har søgsmålskompetence i henhold til SEC. 19/11 VVM-lov, hvis:

 • den udenlandske stat er blevet underrettet om de planlagte aktiviteter
 • den del af miljøet i den udenlandske stat kan blive påvirket af de foreslåede aktiviteter, der forfølges, hvis beskyttelse er betydningen af ngo'en, og
 • Hvis ngo'en vil kunne deltage i en VVM-procedure, hvis projektet blev gennemført i denne udenlandske stat.

Endvidere udenlandske naboer og kommuner (som fungerer som naboer) er garanteret søgsmålskompetence i henhold til SEC. 19/1/1 VVM-lov.

Ovennævnte parter vil nyde de samme rettigheder som østrigske ngo'er eller naboer gøre.

Udenlandske borgergrupper ikke har søgsmålskompetence i grænseoverskridende VVM, da de ikke opfylder de kriterier, der er opstillet for nationale borgergrupper — nemlig den udenlandske personer uden ret til at stemme i Østrig.

Ikke kan få retslig bistand i administrative procedurer i Østrig.

Der ikke mulighed for at vælge mellem retter i forskellige lande.


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 14/09/2016