Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

 • Főoldal
 • Hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz környezeti ügyekben

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vaše práva v environmentální oblasti - Bulharsko

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: közepes

Ön szerint használható ez a fordítás?


 1. Ústavní základy
 2. Soudnictví
 3. Přístup k informacím
 4. Přístup k právní ochraně při účasti veřejnosti na rozhodování
 5. Přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti
 6. Další způsoby přístupu k právní ochrany
 7. Aktivní legitimace
 8. Právní zastoupení
 9. Důkazy
 10. Soudní zákazy
 11. Náklady
 12. Mechanismy finanční pomoci
 13. Včasnost
 14. Další otázky
 15. V postavení cizince
 16. Přeshraniční věci

I. Ústavní základy

Bulharská ústava zaručuje nárok zdravé a cenově příznivé prostředí, které odpovídají stanoveným normám a normám (čl. 55). Ochrana životního prostředí je také povinnosti občanů. Výkon práva být příznivé prostředí je možné ve spojení s ostatními ústavního práva:

 • informací – article41(2)
 • Článek39 projevu.
 • na svobodu shromažďování – 43
 • sdružování – article44(1)

Občané nemají zajištěn přístup k soudu proti správním aktům (článek120 ústavy), nestanoví-li zákon jinak. Tato právní výjimka existuje v oblasti práva životního prostředí. Právní zájem je potřebná pro zahájení správních aktů před soud.

Přímé uplatňování všech ustanovení ústavy je možný. Pokud jde o právo být příznivé prostředí je obvykle používány společně se stávající normy, ať již procesními nebo hmotnými.

Mezinárodní dohody, které jsou ratifikovány parlamentu a jsou platné pro Bulharsko staly součástí vnitrostátního právního řádu po jejich zveřejnění v Úředním věstníku. Tyto dohody mají přednost před vnitrostátními právními předpisy v případě rozporu mezi nimi.

Jak správní orgány a soudy uplatňovaly Aarhuská úmluva přímo. Malý počet soudních rozhodnutí vyjádřil pochybnosti ohledně možnosti přímé provedení čl. 9 odst. 3 Aarhuské úmluvy.

II. Soudnictví

Soudní systém tvoří Nejvyšší kasační soud (NKS), nejvyšší správní soud, odvolací soudy, krajské soudy, vojenské soudy a oblastní (regionální) soudy.

Soudnictví v občanských věcech jsou:

 • Okresní soudy jako soudy prvního stupně ve sporech relativně malý hospodářský zájem (méně než 12,500 EUR);
 • Krajské soudy jako soudy prvního stupně více významných sporů, jako soudy druhého stupně pro rozhodnutí okresního soudu;
 • Iniciativa pro inteligentní města a obce vykonávající funkci kasační instance rozhodující o kasačním opravném prostředku pro všechna rozhodnutí (s malými výjimkami);

Správní soudní systém se skládá z:

 • 28 správní soudy, rozhodování o opravných prostředcích proti správním rozhodnutím;
 • RSP se může jednat buď jako soud prvního stupně, nebo jako kasační instance;
 • Okresní soudy projednávají odvolání proti správním aktům, pro postihování misdemeanors. Kasační opravný prostředek proti rozhodnutí okresního soudu v takovém případě budou poskytovány prostřednictvím tří soudců senátu příslušného správního soudu.

Soudci jsou nezávislí. Ti z nich, kteří pracovali déle než pět let, nemůže být odvolán z funkce, pokud nenastanou výjimečné okolnosti.

Nejvyšší soudní rada (NSR) je orgánem, který propaguje, jmenuje se soudci. Neexistuje žádné specializované soudy pro řešení sporů týkajících se životního prostředí existují. Avšak některé správní soudy jsou soudci uspořádán do senátů, životního prostředí rozhodují malý počet soudců Soudu.

Forum shopping prakticky neexistuje v Bulharsku. Ve správních věcech pravidla pro určení příslušného soudu jsou přísné, není ponechán žádný žalobce o tom, který soud. Určitou možnost volby, pokud jde o úroveň příslušným soudem je vzhledem k vysoké správy v oblasti přístupu k informacím o životním prostředí případů. Žádost o takové informace určené vlády lze odpovědět buď samotného ministra nebo jeho zástupce/tajemník ministerstva – Opravný prostředek proti možným řešením by mohlo být vyslechnuto v rámci prvního RSP, město Sofii správní soud v druhém případě. V oblasti občanskoprávní odpovědnosti (odpovědnost za životní prostředí) spoluzavinění škody by mohly vyřešit buď pro sídlo/bydliště, nebo u soudu místa, kde škoda vznikla.

Ve správních věcech dva stupně řízení před soudem je zaveden.

— stěžovatel má právo podat odvolání proti správnímu rozhodnutí žalobu u správního soudu a poté Soud prvního stupně rozhodnutí

Předtím, než výbor prostřednictvím kasačního odvolání. V občanskoprávním řízení žalobce procesní právo se zabývají dvěma případy, tedy hodnocení stupně a z odvolacího soudu.

V roce 2007 byl přijat nový občanský soudní řád, přístup kasační instance (SCC) byl omezený. Kasační opravný prostředek se podává ke dni vydání rozsudku je neúčinná; rozhodnutí je nepřípustná. rozsudek je nesprávný z důvodu porušení hmotného práva, porušení pravidel řízení, soud nebo nedostatkem odůvodnění.

Jak Správní a občanská soudní řízení mimořádného opravného prostředku pro zrušení rozhodnutí Soudu neexistuje.

Teoreticky i po zrušení správního rozhodnutí, soud může vydat správní akt pouze tehdy, pokud neexistují žádné otázky ponechané na uvážení správ. Pokud existují takové otázky, musí být vráceny zpět správním orgánem, který Účetní dvůr předkládá správnímu orgánu závaznými pokyny, jak provádět právní předpisy. V praxi soudy nikdy přistoupit vydáváním environmentálních povolení. Co se týče přístupu k informacím odvolání po odmítnutí zrušeno, má Soudní dvůr nemůže propuštění vyžádané informace přímo žalobkyni, jelikož – zaprvé obvykle Soudní dvůr nemá k dispozici informace, a zadruhé tím, že soudy nesmí zpřístupnit tyto informace přímo žalobkyni.

Environmentální případy řešily v rámci společné správní řízení – tedy neexistují žádné konkrétní soud pravidla týkající se životního prostředí. Je třeba zdůraznit, že přístup ke spravedlnosti pro odvolání environmentální povolení je relativně novým jevem – zpět do konce 1990-IES nejvíce povolovací řízení, ani neexistovala. Byť obecné pojmy jako „aktivní legitimace stále utváření up(1). Zájem předstoupit před správními soudy značně vzrostl za posledních 5–6 let a existuje celá škála nových situací, které stojí před správními soudy.

Specifika soudního řízení v záležitostech životního prostředí lze rozdělit do tří skupin:

 • Právo podat žalobu;
 • Shromažďování důkazů;
 • Rozsah přezkumu;

Za účelem shromažďování důkazů soudy obvykle přednost vyslechnout odborné posudky a svědků mohou svědčit u soudu. Soudní orgány nemohou zajistit samy – to platí v rámci správních i občanských věcech. Pokud však někdo jiný zahájí řízení, zejména pokud je tento postup správní soudy, může postupovat z moci úřední v řadě situací. Ve správních řízeních soudy mohou zahájit shromažďování důkazů. Rozsah přezkumu správního rozhodnutí, rozhodnutí prvního stupně není omezena, které strany uvedly. Podle občanského soudního řádu soudu přiznána menší pravomoci jednat ex officio.

III. Přístup k informacím

Existují dva případy, kdy žádost o informace byla zamítnuta nebo neoprávněně nebo nepřiměřeně zodpovězena:

 • Do první kategorie patří společné rozhodnutí o zamítnutí, pokud neexistuje konkrétní důvod žádosti.
  • Toto odmítnutí lze napadnout přímo u soudu – buď před výbor (pokud bylo zamítnutí vydaných ministrem) nebo před správním soudem (v ostatních případech).
 • Druhá kategorie je odmítnutí zpřístupnit informace o životním prostředí, která byla pro potřeby účastí v jakémkoliv řízení, které upravují právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí.
  • V takové situaci může žadatel nejprve zabývat odvolání k vyššímu správnímu orgánu, a později pro soud (s cílem poskytnout žadatelům rychlejší nástroje pro získávání informací).

Odmítnutí v běžném případě obsahovat informace o pravidlech pro podání žaloby – to je výslovně upravena zákona o informování veřejnosti (APIA). Co se týče odmítnutí druhé kategorie, měly by obsahovat stejný druh informací, protože pro ně obecná ustanovení ohledně jakéhokoli správního rozhodnutí.

Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o informace by měly minimálně obsahovat:

 • Jméno a adresu žadatele;
 • Soud, u kterého je podáno odvolání zamítnutí;
 • Stanovení správního aktu, který se odvolal;
 • Žádost stěžovatele;
 • Informace o důvodech zamítnutí stěžovatel považuje za protiprávní;

Odvolání musí být podáno nejpozději 14 dnů po obdržení odmítnutí. Implicitní zamítnutí může být využíván za měsíc období po uplynutí lhůty pro vydání správního aktu (odpověď na žádost o informace). Kasační opravný prostředek je podán soudu prostřednictvím příslušného orgánu – tedy kasační opravný prostředek se podává orgánu, který vydal rozhodnutí.

Soudy obvykle nejsou k dispozici požadované informace. Pokud jsou oprávněni zkoumat legalitu důvodů odmítnutí, soudy mohou teoreticky požádat, aby získaly informace úřadu. K tomu nedochází často při přístupu k informacím o životním prostředí případů.

Pokud soudy odmítnutí žádosti o informace protiprávní, ale zrušil zamítnutí (správní akt) a uložil správní orgán zpřístupnit požadované informace. Rozhodnutí Soudu obsahují údaje o tom, jaký dopad by měl být prováděn.

IV. Přístup k právní ochraně při účasti veřejnosti na rozhodování

Jakýkoli správní postup má dvě následné fáze – správní a před soudem. Pokud jde o první fázi řízení se může lišit podle specifických potřeb dané nařízení – voda, odpady, nebo jiný druh právní úpravy v oblasti životního prostředí. Řízení před Soudem se použije na různé druhy rozhodnutí a správní upravuje soudní řád správní (APC). Výbor pro pokrok v oblasti auditu se rozlišují tři typy správních rozhodnutí – individuální, obecně normativní. Postupy pro odvolání se může mírně lišit podle jakého druhu rozhodnutí je předložen soudu.

Výbor pro pokrok v oblasti auditu poskytuje správní odvolání k nadřízenému orgánu. Vzhledem k tomu, že některé orgány (Rada ministrů) nemá nadřízený správní orgán své rozhodnutí, může být využíván pouze před soudem. Nadřízený správní orgán mohl ověřit, zda jsou podřízené správy uplatnil řádně svou posuzovací pravomoc. Prvoinstanční rozhodnutí mohlo být přijato bezprostředně před soud. Správní opravné prostředky nemusí být vyčerpány před zahájením řízení před soudem.

Soudy mohou přezkoumat zákonnost správních rozhodnutí. Soudy nemohou vypořádat s problémy souvisejícími posuzovací pravomoc správního orgánu. Jak procesní, tak hmotněprávní legality podléhají kontrole Účetního dvora. Kontrola procesní zákonnost v rozhodování o environmentálních otázkách neliší tak jakéhokoliv jiného správního řízení. Hmotněprávní otázky v oblasti životního prostředí jsou často úzce související s technickými závěry, a dokonce ani výpočty. Zákonné provádění pojmy, jako je „nejlepší dostupné techniky“ nebo požadavky, jako je „určit, popsat a posoudit vhodným způsobem přímé a nepřímé účinky záměru fauna a flóra, půda, voda, vzduch, krajina...“ předpokládá důkladné pochopení mnoho technických aspektů povolených činností. Soudci mají uplatňovat právní předpisy a obecné jsou odborníci vyslechli odpovědi na technické dotazy. V některých případech, například při městském plánování a schvalovacích předpisů normativní akty upravovat v malých podrobnosti technické otázky. V takových případech soudům jmenovat experty, aby zodpověděl technické otázky, a to navzdory skutečnosti, že „technické“ by se mohl týkat některých právních otázek. Existuje obecná shoda, technické a /nebo chyby ve výpočtech by mohly být kontrolovány Účetním dvorem.

Existují dva typy plány („Land Use Plans Lups) – obecné a podrobné Lups Lups. Obecné Lups není možné podat opravný prostředek u soudu. Podrobné Lups lze podat opravný prostředek, ale je velmi omezené a někdy dokonce sousedy nemůže přijmout dlup k soudu. Nevládní organizace nemají postavení ve vztahu Lups. Obecné Lups podléhají povinnému strategického posuzování vlivů na životní prostředí (SEA), podrobné Lups – pro posouzení nezbytnosti provést posouzení vlivů na životní prostředí. Judikatura není pochyb ohledně přezkoumatelnosti do moře stanovisko – některá rozhodnutí přijímají moře stanoviska může být využíván nezávisle lup. Další rozhodnutí, moře stanoviska nelze samostatně odvolat lup a tak uznat možnost nevládní organizace podat opravný prostředek Lups pouze na základě podat k soudu do moře stanoviska. Rozhodnutí první skupiny vyznačující se problém přístupu ke spravedlnosti se Lups existují. Přezkum Lups soudy se neliší od jiných přezkumného řízení ohledně fóra, důkazní pravidla a pravidla pro slyšení. Při projednávání odvolání proti Lups soudy mají tendenci řešit zejména technické aspekty územního plánování, životního prostředí nejsou považovány za obsahově souvisí lup.

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) závěrů zjišťovacího řízení podléhají soudnímu přezkumu. Nevládní organizace mají aktivní legitimaci. Několik rozhodnutí odepřena možnost se odvolat EIA nevládním organizacím podporujícím ochranu životního prostředí než zjišťovacího řízení. Přezkum závěrů zjišťovacího řízení EIA nevykazuje žádné zvláštnosti, co se týče fóra, důkazní pravidla, pravidla pro slyšení a rozsahu soudního přezkumu. Závěrů zjišťovacího řízení rozhoduje správní soudy prvního stupně.

Vymezení rozsahu posouzení vlivů na životní prostředí je součástí procesu EIA, který nekončí samostatné rozhodnutí. Z tohoto důvodu provedlo rozhodnutí nejsou napadnutelné samostatně bez konečného rozhodnutí EIA. Posuzování vlivů na životní prostředí, stanoví podrobná pravidla pro určení rozsahu posuzování by mělo být prováděno. Byly učiněny pokusy EIA odvolání konečné rozhodnutí pouze na základě procesní chyby týkající se určení rozsahu posuzování. Soudy obvykle nepřijmou taková tvrzení – správní judikatury musí žalobce prokázat příčinnou souvislost mezi vadou řízení, ovlivnit legalitu konečného rozhodnutí – pouze za této podmínky procesní pochybení mají soudy.

Nejpočetnější judikatury je konečná rozhodnutí EIA. Další povolení (povolení v oblasti vody, nakládání s odpady, povolení) může být rovněž podala žalobu k soudu, ale méně soudních rozhodnutí v těchto věcech. Ekologické nevládní organizace veřejného zájmu nikdy nebyla odepřena možnost opravného prostředku konečné rozhodnutí EIA. Tak tomu není v případě nevládních organizací soukromého zájmu – některé soudy jeho odvolání zamítl z důvodu, že ochrana životního prostředí je vyvolat veřejnou, a nikoliv soukromou, a tudíž články 9 odst. 2, Aarhuská úmluva není použitelná pro nevládní organizace soukromého zájmu. Posuzování vlivů na životní prostředí pravomocná rozhodnutí soudů odvolacích řízení mají největší tendenci zahájit přezkum technických zjištění a výpočty zprávy o vlivech na životní prostředí. Procesní zákonnosti je podrobně prozkoumal. Za investory a orgány lepších výsledků, pokud jde procesní požadavky, v projednávaném případě procesní nedbalosti z jejich strany dochází jen zřídka. Ve většině případů věcné otázky byly předloženy jako důvody pro odvolání. V Bulharsku postupu EIA obvykle zahrnuje další postup pro posouzení dopadu na soustavu Natura 2000 oblastí. Stručný přehled ukazuje, ochrana přírody otázky byly projednávány především důležitých témat na základě soudních rozhodnutí EIA. Ve všech těchto případech je možné prozkoumat dopad na biotopy byla slyšení expertů (tj. Účetní dvůr podrobena revizi, odborná posouzení, ani výpočty, zprávy o vlivech na životní prostředí.

V zájmu zajištění stálého ani nevládní organizace, ani fyzické osoby se vyžaduje, aby se zúčastnily veřejné konzultace a veřejné slyšení fáze postupu EIA. Ekologické nevládní organizace ze soukromého zájmu se snaží zdůraznit jejich účast na projednání zprávy veřejnou diskusi fáze jako důkaz pro stávající zájmu na podání opravného prostředku konečné rozhodnutí EIA, ale soudy nikdy tohoto argumentu. Nevládní organizace veřejného zájmu mohou proti konečnému rozhodnutí o posouzení vlivů na životní prostředí, aniž by prokázala v dřívějších stupních.

V Bulharsku povolení EIA je považován za individuální správní akt nebo odvolání proti takovému rozhodnutí (povolení) má odkladný účinek, tedy investor nemůže pokračovat – buď po získání povolení IPPC (integrovaná prevence a omezování znečištění) nebo stavební povolení. V případě naléhavé potřeby pokračovat nebo získat jiné povolení k zahájení stavebních prací zadavateli nebo nápravě této situace mohou soudy nařídit předběžné provedení rozhodnutí EIA. Tyto orgány přistoupily v řadě (skládek, budování infrastruktury, highroads na sjezdovce) návrhů. Právní požadavky pro podávání předběžných realizace formulováno obecně a jejich cílem není pouze environmentálním nebo rozhodnutí EIA. Pro výkon rozhodnutí nařizujícího předběžné obvykle v blízké budoucnosti několik vět motivované (nejvýše jedna strana).

Povolení IPPC postup v Bulharsku není součástí posouzení vlivů na životní prostředí. Konečné povolení IPPC může být přezkoumávána soudy. Ve většině případů je ministr životního prostředí a vodního hospodářství (moew) je orgánem příslušným pro vydávání povolení podle směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění – odvolání proti rozhodnutím moew rozhoduje Rada stabilizace a přidružení. Důkazní pravidla a pravidla pro jednání, jakož i rozsahu přezkumu Soudního dvora v rámci IPPC soudní řízení se neliší od jiných odvolací řízení. Došlo jen k malému (nejvýše 7–8) případů povolení IPPC postaveni před soud. Nejméně polovina z nich byla zahájena ze strany investorů, jimž bylo odepřeno vydání povolení IPPC. Ekologické nevládní organizace aktivní legitimace k podání odvolání rozhodnutí o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC).

Přístup soudů IPPC je stejné jako při posuzování vlivů na životní prostředí. Hmotné i procesní legality jsou přezkoumávána. Neexistuje dostatek judikatury, aby bylo možné dojít k závěru ohledně kritérií týkajících se i jiných otázek, než je rozhodnutí IPPC jako materiální a technické poznatky, výpočty, dokumentace IPPC.

Podobně jako u jiných postupů při udělování povolení v oblasti životního prostředí IPPC, účast na předchozích fázích stejný postup se nevyžaduje v případě, který má možnost odvolat se proti rozhodnutí v konečném znění o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC).

Stejně jako je rozhodnutí EIA), povolení IPPC je individuální správní akt a je naprosto stejná pravidla pro žaloby na zdržení se jednání jsou použitelné. Žádná zvláštní pravidla pro postupy existují IPPC, že zdržovací žaloba.

V. Přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti

Občanský soud, může být zahájeno řízení proti jednotlivcům nebo právním subjektům v případě jejich protiprávní činnost způsobila škody Kdokoli – soukromá nebo veřejná. Tyto žaloby jsou výslovně uvedeny v rámci právních předpisů na ochranu životního prostředí v oblasti vody (WA).

Pro potřeby výše uvedených soudních sporů jsou následující:

a) nedovolenou činnost;

b)) nebo životního prostředí (znečištění nebo poškození;

c) škodu způsobenou osobě;

d) viny;

e) příčinné souvislosti mezi protiprávním jednání, a škodou.

Soudní řízení může být zahájen buď osoby, která utrpěla škodu, nebo státní orgán, který odpovídá za poškození majetku (řídí). Navrhovatel může požádat soud, aby se zabránilo znečišťující činnosti nebo náhradu způsobené škody. V praxi toto řízení není často používají. Zatímco protiprávní činnost, lze snadno prokázat v případě, že je činnost vykonávána bez požadovaného povolení, ostatní složky pohledávky mohlo dojít těžší dosáhnout. Ve většině případů je obtížné, či dokonce nemožné rozlišovat mezi minulé i současné znečištění. Kromě toho může trvat dva až tři roky pro řízení neukončit.

Pohledávky vůči státním orgánům v záležitostech životního prostředí lze rozdělit do tří skupin:

 • Pohledávky za protiprávní činnosti orgánů.
 • Pohledávky za protiprávní nečinnost, jíž se dopustily orgány.
 • Soudní řízení proti dotčené osoby výkonné pravomoci orgánů za škody způsobené protiprávním jednáním či opomenutím.

Všechny tři skupiny by měly být správní soud, toto tvrzení se ve skutečnosti občanské soudní řízení. První a druhou skupinu jsou nároky založeny širokou škálu pravomocí, z hlediska životního prostředí orgány, aby ukončily pokračující protiprávní činnosti, spáchané soukromými osobami či zabránit bezprostředně hrozícímu nebezpečí znečištění – tyto výsady jsou stanovena několika právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí. Nazývají se „donucovací správní opatření“ (CAM). Mechanismus přidělování kapacity by mohla sloužit buď prevenci, nebo zastavení nebo znečištění. CAM lze odvolat u soudu každý, kdo má zájem tak učinit. V případě odvolání proti společných pravidel pro správní akt platí. Odvolání proti KPN však nemá odkladný účinek.

Otázky odpovědnosti za ochranu životního prostředí existuje zvláštní právní předpisy týkající se odpovědnosti za předcházení a odstraňování škod na životním prostředí (lrpred). Existují dva typy opatření přijatých příslušnými orgány v případě škody na životním prostředí nebo hrozbu takové škody existuje – prevence, nápravy znečištění. Příslušné orgány ve smyslu tohoto zákona jsou ministra životního prostředí a vodního hospodářství, ředitele, riews povodí ředitelů a generálních ředitelů národních parků. Tento zákon stanoví několik požadavků pro veřejnost za podání žádosti o přijetí opatření v oblasti odpovědnosti za životní prostředí, ale nejsou těžké provést (z nichž nejdůležitější je povinnost poskytování informací orgánu prokáže právní zájem, pokud je žádost podána fyzickou osobou). Nevládní organizace nemusí prokazovat svůj právní zájem. Provozovatelé zařízení, v rozporu s tím, co se očekává od veřejného, musí příslušným orgánům poskytnout jasné a konkrétní informace týkající se hrozby pro životní prostředí/poškození/opatření. Pravidla pro výměnu informací mezi různými orgány působící v oblasti životního prostředí jsou rovněž uvedeny. Obecně neexistují žádné zvláštní podmínky pro soudní přezkum buď správního aktu pro nařízení opatření nebo odmítnutí tak učinit. Společná pravidla pro soudní přezkum správních aktů použije. Odvolání proti preventivně nařídit lrped nemá odkladný účinek. Předmětem přezkumu je specifický, protože postup pro uložení opatření stanoví zvláštní požadavky – například konzultace, publikace, opatření v případě, že hospodářský subjekt není znám nebo není ve stavu, aby učinily nezbytná opatření. Prosazování environmentální režim odpovědnosti za lrpred podle hrozba pokuty/sankce pro ty, kteří nejednají v souladu se zákonnými požadavky nebo uložena opatření. Příslušné orgány, které se dopustily misdemeanors sankce jsou stejné jako ty, které se ukládají opatření. Kromě toho stanoví lrpred 3 vačkami – příslušný orgán může nařídit zastavení činnosti podniku nebo v nepropustném uzavření určitého území nebo zakázat nebo omezit používání vodních útvarů. Pro CAM, vydané v rámci lrpred před soud společný režim. Je třeba zmínit, porušení pečeti – udržet občany mimo prostory nebo předmět je trestný čin trestný podle trestního zákoníku.

VI. Další způsoby přístupu k právní ochrany

Bulharské právní předpisy přiznávají postavení dotčené osoby (ekologické nevládní organizace a fyzické osoby) podat k soudu jak opatření obecné povahy, jako jsou chráněné oblasti plánů řízení – normativní akty sekundárního práva vydané výkonným orgánem.

Úloha veřejného ochránce práv (ombudsmana):Odkaz se otevře v novém okně.http://www.ombudsman.bg/

 • Navrhuje řešení problémů ve vztazích mezi správou a osobami, ale nemůže je měnit rozhodnutím správního orgánu.
 • Má právo zahájit správní řízení za účelem vydání správního aktu.
 • Nemůže zahájit řízení před ústavním soudem.
  • Místo toho mohou navrhnout, aby ti, kdo mohou, otázka by měla být přezkoumána Ústavním soudem.

Úloha veřejných subjektů (státu) zástupce:

 • součástí soudnictví, výkonné moci.
 • Možnost rozhodnout o tom, zda se mohou účastnit správní opatření.
 • Může rovněž zahájit správní řízení
 • V trestních věcech státní zástupci jsou jediným orgánem, který může poplatek, který má trestný čin (trestné činy proti životnímu prostředí)
 • Neexistuje žádný soukromý žalobce bulharského trestního práva životního prostředí.

Dřívější popis postupu správního přezkumu úlohy státního zástupce veřejného ochránce práv výsadou, ale CAM byl poskytnut. Je možné dodat, že společná správní postup poskytuje dotčeným osobám právo podat opravný prostředek před správním soudem jednání nebo nečinnosti nebo opomenutí správního orgánu. V případě protiprávní akt má Soud za to, zda dotčený čin je či není law-founded. Pokud tomu tak není, soud nařídí protiprávního chování správního orgánu. V případě protiprávní opomenutí, Soudní dvůr posuzuje, zda existuje, či nikoliv povinnost jednat. Pokud Soudní dvůr shledá kasační opravný prostředek opodstatněný, stanoví, že správní orgán by měl provést zákon není pozdější než datum précised.

VII. Aktivní legitimace

Aktivní legitimace

Správní řízení

Soudní řízení

Jednotlivci

X

X

Nevládní organizace

X

X

Ostatní právnické osoby

X

X

Skupiny ad hoc

X

Ne

zahraniční nevládní organizace

X

X

Jiné [5]

Místní orgány

Na některé centrální výkon rozhodnutí

X

Přistoupení k EU (2007) a pro provádění práva EU znásobit počet správních řízení v oblasti práva životního prostředí. Právní teorie a judikatura se stále nacházejí v procesu vymezování kritérií aktivní legitimace v různých správních postupů v oblasti životního prostředí. Environmentální případů postoupených soudu, které jsou v některých případech nebyly dosud ověřeny. Bulharsky právní doktríny nerozlišuje mezi pojmy omezení práva dostatečný zájem. Zájem účastnit se správního řízení podat odvolání proti správním rozhodnutím považována podle konkrétních skutečností. Při zvažování zájmu, judikatura se rozumí poškození práv, která nejsou vždy vázat dotčená práva k vlastnictví nebo užívání. S ohledem na nevládní organizace, stejný přístup se použije. Nicméně do posuzování vlivů na životní prostředí všechny nevládní organizace podporující ochranu životního prostředí, s výjimkou soukromých přiznána aktivní legitimace. Do posuzování vlivů na životní prostředí v mořských řízení se může zúčastnit kdokoli. Zahraniční nevládní organizace v oblasti životního prostředí jsou přiznána stejná práva jako místní nevládní organizace – stejně jako Aarhuská úmluva vyžaduje.

Obecně kritéria v horizontálních postupy (EIA a SEA (strategické posuzování vlivů na životní prostředí) jsou liberálnější než odvětvové postupy – např. ve vodě nebo odpadu ve spojení.

Neexistuje actio popularis v Bulharsku.

Státní zástupce se mohou účastnit se správního řízení v oblasti životního prostředí, včetně jeho druhá fáze je fází. Státní zástupce by měl chránit veřejné zájmy, rozsah svých práv na účast v rámci správních řízení je široká. Co se týče veřejného ochránce práv může zahájit řízení o vydání správního rozhodnutí, ale nemají právo se odvolat proti správnímu rozhodnutí, nezapomeňte před soudem, nemá při soudním řízení.

VIII. Právní zastoupení

Neexistuje žádný zákonný požadavek pro právní pomoc u soudu – buď v rámci správního nebo občanského soudního řízení. Nicméně podání žaloby, zejména v oblasti obrany občanských soudních bez právního zástupce může způsobit značné potíže smluvní straně. Nedávno přijatý (2007) občanský soudní řád stanoví velmi přísná pravidla ohledně shromažďování důkazů, přítomností u soudu. Smyslem nového trestního zákoníku je velmi odlišný smysl bývalé CPC – vyžaduje mnohem více procesní disciplíny. Podle soudního řádu správního, na rozdíl CPC, soudce by měl mít vůdčí úlohu při posuzování případu. Za prvé, pokud jde o rozsah soudního přezkumu Soud není vázán skutkovými a právními důvody uváděné stěžovatelem. Zadruhé Soudní dvůr má zákonnou povinnost pomoci zúčastněné strany, aby odstranily formální chyby ve svých písemnostech. Soudce by měl uvést, které skutkové tvrzení předloženy žádné důkazy. Pokud tak nečiní, představuje vadu řízení, rozhodnutí soudu může být vyvrácena vyššího stupně pouze z tohoto důvodu. V oblasti správních řízení jinou situaci se nacházejí – skutkové okolnosti jsou četné různorodé technické povahy a často protichůdným výkladům skutečností, existují mezi právní a technické požadavky by mohly být nepřesné. Proto ve stále více případech soudům navrhnout stranám, bylo by vhodné najmout právníka.

Obvykle veřejného zájmu spojily své environmentální právní současná praxe užívaná v jiných právních oblastech, jako např. v oblasti, občanského či správního práva se poradenství v oblasti životního prostředí a vedení sporu. Většina environmentálních five-six lety byly soudu v Sofii. Jelikož se tento trend změnil, neboť mnoho posuzování vlivů na životní prostředí, strategického nebo ochrana přírody souvisejících kasačních opravných prostředků jsou považovány za místními správními soudy. Ekologické nevládní organizace (NGO) se zkušenostmi v dané oblasti obvykle veřejný zájem, kterým lze kontaktovat právníky v oblasti životního prostředí – je třeba požádat tyto nevládní organizace.

IX. Důkazy

Hlavním důkazem v soudních správního soudu je „správní spis“, tedy údaje shromážděné správní orgán s ohledem na skutečnosti a okolnosti týkající se správního aktu. Správní orgán má široké pravomoci pro shromažďování důkazů před vydáním tohoto aktu. Kromě údaje shromážděné správní orgán, může soud na žádost účastníka řízení nebo z moci úřední, shromáždit dodatečné důkazy. Soudní dvůr tak může předvolávat svědky k výpovědi. Veškeré doklady nezbytné a /nebo mohou být před soudem předloženy. Odborná stanoviska jsou shromažďovány také v této fázi řízení.

Soudní dvůr má volnost při hodnocení shromážděných důkazů. Občanský soudní řád (CPC), která platí rovněž pro postupy odvolání správní akty výslovně uvádí, odborné stanovisko není závazné pro soud, což znamená, že Soudní dvůr může odmítnout nebo jako celku. Úřední dokumenty, dokumenty vydávané veřejnými orgány při plnění jejich povinností, závaznou platnost, údaje v ní osvědčené. Pokud jde o dokumenty vydané soukromými osobami jsou zohledněny pouze pokud obsahují důkazy, které by mohly být použity proti pohledávkám osobou, který tento doklad vydal. Zpravidla ve veřejném zájmu životního prostředí spory rozhodují na základě posudků. V mnoha případech jsou soudy posoudit úplnost ve správním spise, a pokud neexistují důkazy o tom, že některé právní požadavky byly splněny, soudy jsou tyto požadavky nebyly splněny.

Strany mohou zavést nové důkazy při soudním řízení fázi. Ve všech případech by strany měly předložit Soudu nové důkazy, pokud jde o to, co skutečností a okolností. Skutkové a právní okolnosti měly být relevantní pro tvrzení protiprávnost správního rozhodnutí. Účetní dvůr obvykle nebude ochoten přezkoumat všechny nebo velkou část skutkových okolností správního orgánu. To znamená, že žalobce měl zaměřit na některé klíčové otázky, když žádají nové důkazy, které mají být získány zpět. Soud může požadovat důkaz sám, což souvisí pravomoc Účetního dvora kontrolovat legalitu rozhodnutí bez ohledu návrhových žádání účastníků řízení.

Důkazy, včetně znaleckých posudků může být vyzván, aby buď při odvolání podána, nebo dodatečnou poptávku podána u soudu nebo při slyšení. Účetní dvůr oceňuje, když se důkazy požadované předem, aby ostatní strany mohly zaujmout stanovisko, tak Soudní dvůr samotný však dostatek času k posouzení poptávky. Strana, která požaduje stanovisko odborníka by měla formulovat otázky, na které je třeba odpovědět. Odborná stanoviska by měl být hotov, podána soudu nejpozději sedm dnů před soudním jednáním, aby strany měly dostatek času, abychom jej. Jako důkaz znalecký posudek musí být zachycovány soudního jednání a obě strany se vyzývají, aby položili otázky. Účetní dvůr toleruje jen na otázky týkající se předmětu požadovaného posudku. Soud odmítá znaleckých posudků, které nebyly vybrány způsobem popsaným výše.

Obecně platí stejná pravidla pro shromažďování důkazů pro občanské soudní řízení. Nicméně v občanskoprávních sporech jsou zvláštnosti. Účastníci řízení mají poskytnout Soudnímu dvoru svá tvrzení ohledně relevantní skutkové okolnosti a důkazy na podporu těchto skutečností. Soudní dvůr nesmí zasahovat a v tomto smyslu směrovat chování účastníků řízení. Může pouze stát o přijatelnosti požadované důkazy. Podmínky pro důkaz požadovat kratší, a v mnoha případech vylučující.

Žaloby na zdržení se jednání.

Ve správním řízení při opravném prostředku proti individuální správní akt nemá odkladný účinek, ledaže by naopak poskytuje právo. V oblasti životního prostředí neexistují případy, kdy odvolání nemá odkladný účinek, s výjimkou případů stanovených právními předpisy územního řízení. Napadení správního aktu obecné povahy (plány, programy), tak normativní povahy nekončí provádění příslušných aktů. Vzhledem k tomu, že většina správních soudních sporů spočívá napadení individuální správní akty obvykle odvolání správního vymáhání správní rozhodnutí.

Pokud odvolání nemá odkladný účinek, mohou investoři požadovat předběžný výkon rozhodnutí nebo správní orgány mohou přiznat.

Výbor pro pokrok v oblasti auditu uvádí pět podmínek:

1) pokud je to nutné k zajištění zdraví občanů;

2) k ochraně obzvlášť důležitých na státní nebo veřejné zájmy;

3), aby se zabránilo riziku narušení nebo nevymáhání správního aktu;

4) nebo v případě, že by prodlení při vymáhání právních předpisů může vést k významnému nebo nenapravitelnou újmu;

5) nebo na žádost některé ze stran jako obzvláště důležitá ochrana jejich zájmů.

V posledně uvedeném případě poskytnutí protizávazku se k náhradě škody. Příkaz, který umožňuje předběžné provedení lze podat opravný prostředek k soudu. Lhůta pro splnění této povinnosti vyprší tři dny po dni zveřejnění tohoto rozhodnutí. Bez ohledu na to, co se událo během administrativní fáze řízení soud, před nímž probíhá řízení o kasačním opravném prostředku může nařídit předběžné provedení správního rozhodnutí za stejných pět podmínek. Na rozdíl správní orgán může soud uložit podniku bez ohledu na důvod pro udělení předběžného plnění, pokud existuje riziko významné nebo nenapravitelnou újmu žádné osoby.

Ve správním řízení soud prvního stupně buď kasačního soudu, nebo na žádost žalobce, umožní ukončit předběžné plnění poskytnutá správním orgánem – tedy Soud může nařídit zdržovací žaloby. Existují dvě podmínky. V první řadě by měla existovat riziko, předběžné provedení významné nebo by mohl způsobit nenapravitelnou škodu žalobce. Zadruhé poptávky by měly být založeny nové okolnosti – tedy situace, která nastala poté, co bylo vydáno předběžné provedení.

Občanské soudní řízení je cílem tohoto zákazu je zajistit, aby výkon rozhodnutí soudu uskuteční. Životní prostředí – Civilní soudní žaloby na náhradu způsobené škody nebo zadržení znečišťující činnosti – jistě nemůže představovat situaci, kdy jsou zapotřebí. Teoreticky prvostupňový soud může nařídit předběžné plnění rozhodnutí, například v soudním řízení pro zadržení znečišťující činnosti. Avšak zákon stanoví, předběžné čerpání je nepřípustná, pokud by výkon mohl způsobit nenapravitelnou škodu nebo újmu, nebylo možné posoudit. Tyto podmínky by mohly představovat překážku pro získání předběžného exekuce v občanskoprávním řízení v oblasti životního prostředí.

Obecně vzhledem k nízkému počtu občanské soudní řízení, z odkladného účinku odvolání proti správnímu rozhodnutí, ani zvláštní podmínky pro objednávání žaloby na zdržení se jednání, judikatura se týkala zejména proti předběžně výkon správních aktů. Pokud jde o druhou kategorii sporů je třeba poznamenat, obvykle Účetního dvora důvody, jako jsou důvody, které správní orgán je stručné. Konečně, jestliže soudy státu ve věci předběžného plnění, obvykle se posuzování otázek týkajících se zákonnosti správního rozhodnutí v plném rozsahu.

Všechna soudní rozhodnutí, ani pokud jde o předběžné využití nebo pro žaloby na zdržení se jednání, soudní řád správní nebo soudní zákaz a předběžné zpracování občanského soudního řádu lze podat opravný prostředek před soudem vyššího stupně.

XI. Náklady

Čelí žadatel tří kategorií nákladů.

 • Soudní poplatky.
  • Soudní poplatky jsou stanoveny na základě sazebníku, přijatých výkonnou moc.
  • Druhá kategorie, jsou jeho poplatky.
   • Zástupce poplatky nejsou stanoveny – každý zástupce může jednat částka jeho odměny. Nařízení vydané Nejvyšší advokátní rady přidružení stanoví minimální poplatek za každý druh jeho služby.
   • Příspěvek odborníků (potenciální) jmenovaný soud znaleckých posudků.
   • Malý poplatek za zveřejnění oznámení o tom, v projednávaném případě by v případě zpochybnění správního aktu obecné povahy a normativní správní akty.

Soudní poplatky ve správních sporech jsou nízké. Občané, nevládní organizace zaplatit poplatek 5 EUR pro Soud prvního stupně procesu. Pro obchodní společnosti stejný poplatek 25 EUR. V občanskoprávních sporech, poplatků závisejí na typu řízení. V případě, že žádost o poskytování peněžitých, jako je řízení na náhradu škody soudní poplatek činí 4 procent požadované částky. Pokud žádost nelze posoudit – například bylo zahájeno řízení pro ukončení činnosti znečišťující, soudce stanoví poplatek v každém jednotlivém případě. V občanskoprávních sporech neexistuje rozlišení poplatků mezi nevládními organizacemi/občanů a obchodních společností. Poplatky za odvolání rozhodnutí – jak v oblasti správní, občanskoprávní spory činí polovinu v prvním stupni soudní poplatky.

Honoráře odborníků se může lišit v závislosti na počtu odborníků na otázky, které položil, a jejich osobní rozsudek soudce. Honoráře odborníků stanoví soudce. Spory v oblasti životního prostředí často vyžaduje specifické odborné znalosti, které je poskytováno prostřednictvím více než jednoho odborníka a výše odměny odborníků může pohybovat v rozmezí 500 až 1 200 EUR. Někteří soudci mohou stanovit poplatek za jeden znalecký posudek nižší než 500 EUR. Dodatečné výdaje, přestože nejsou oficiálně uznány jako takové může být zapotřebí, pokud organizace hodlá kontrolovat nebo odmítnout znalecký posudek shromážděných důkazů Soudním dvorem. V takovém případě obvykle jiného odborníka osloví s úkolem kontrolovat správnost odborného posudku. Na právního zástupce může značně lišit. Ve správních soudních sporů je honorář advokáta poplatků pravděpodobně nebude vyšší než 1 500 EUR. V občanskoprávních sporech odhad ohledně jeho odměny je obtížné.

Soudní poplatek náklady k posuzování předběžných opatření k poskytnutí opatření/nevýznamné, ne vyšší než 15 EUR. Teoreticky záruka nebo protizávazku, ale mohly být požádány v záležitostech životního prostředí takové situace nedošlo. V oblasti ochranných známek soudní spory/průmyslového vlastnictví analýzy provedené v letech 2004–2007 ukázalo, pro podobné případy výše závazku může značně lišit podle různých odhadů soudců.

„kdo prohrál, platí“ se důsledně uplatňováno Soudem. Ve správním řízení, pokud žalobce ztratil, je povinen platit minimální poplatek ve výši nejvýše jednoho zástupce, pronajímá své nepřátele. Toto pravidlo však nebyla vždy dodržována, a to i v případech ochrany životního prostředí ve veřejném zájmu, žalobce musel Soudu uhradit vítězné straně náklady na právní zastoupení, která byla mnohem vyšší než minimální poplatek. Neexistuje prostor pro přesun nákladů nebo pro uplatňování zásady „kdo prohrál, platí“ mírnější pro Žalobce/žalobci environmentálního řízení ve veřejném zájmu. Jediným důvodem pro případné snížení jeho odměny je poskytována v rámci CPC, použitelný i ve správním řízení. Nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele stanoví, že Soudní dvůr může snížit státního poplatku, jestliže se její výše, neodpovídá právní nebo skutková složitost případu.

XII. Mechanismy finanční pomoci

Nečiní se žádné výjimky, procesní náklady, daně, poplatky za podání nebo určení výše nákladů řízení existují v oblasti životního prostředí, a to bez ohledu na charakter obecného zájmu. Ve správních sporech, žalobců nejsou povinni hradit náklady za shromažďování důkazů zahájeno soudem, i když z dostupných důkazů se týká žalobce.

Existuje právní mechanismus pro osvobození od soudních poplatků žadatelů, kteří „nemají dostatek prostředků na úhradu poplatků“. Situaci by mohlo být způsobeno různými okolnostmi, nemoci, nízké příjmy, věk atd., která by měla být potvrzena osobou, která žádá o osvobození. Soud rozhodne, zda vyjmout či navrhovatel není od placení soudních poplatků. Zákon o bezplatné právní pomoci (Lal) poskytuje pomoc pro strany sporu pokrytím svých výdajů pro advokáty. Posouzení by mělo být ve špatném finančním stavu. Rozhodnutí o poskytnutí právní pomoci bylo učiněno buď soudem nebo správním orgánem, nazývaný Národní úřad pro právní pomoc. Tento mechanismus je Lal obecný/a žalobce v původním řízení životního prostředí pravděpodobně zisk. Zvláštní právní mechanismus podpory kromě výše uvedených, neexistuje v oblasti životního prostředí.

Právní předpisy neupravují bezplatné pomoci poskytované buď jednotlivých pracovníků nebo právními firmami. Proto je až advokátní kancelář rozhodnout, za jakých podmínek může nabídnout bezplatné pomoci. Dostupnost těchto služeb do velké míry záleží na konkrétní případ a důvody advokátní kancelář řídící orgán podílející se na dané věci.

Neexistují žádná právní poradny týkající se životního prostředí.

Nevládní organizace či jednotlivce identifikovat jednotlivá práva odborníci sdílející stejné cíle ofpursuing veřejnoprávní činnosti. Některé z nich poskytují právní služby veřejného zájmu po mnoho let. V regionech, které jsou bohaté na přírodní stanoviště, místních právních zástupců pomáhat zkušené nevládní organizace stejně jako bulharská společnost pro ochranu ptactva, Balkán, bulharská rozmanitosti nadace nebo balkani wildife společnosti při řízení v oblasti životního prostředí.Odkaz se otevře v novém okně.http://www.bspb.org/Odkaz se otevře v novém okně.http://www.greenbalkans.org/Odkaz se otevře v novém okně.http://www.bbf.biodiversity.bg/Odkaz se otevře v novém okně.http://balkani.org/ Přístup k informacím program se hodně přístupu k informacím o životním prostředí soudních sporů.Odkaz se otevře v novém okně.http://www.aip-bg.org/en/ Neformální skupina právníků, advokáty, adresa elektronické pošty:Odkaz se otevře v novém okně.http://ecopravo.blogspot.com zeleniteadvokati@gmail.com, podporuje větší transparentnost a lepší ochrany veřejného zájmu, zejména ochrany přírody.

XIII. Včasnost

Obecné pravidlo stanoví, individuální správní akt by měl být vydán nejpozději 14 dní po jeho zahájení. V záležitostech životního prostředí však postupy jsou obvykle složitější, může trvat od několika měsíců až po více než jeden rok. Mnoho environmentálních postupů stanovit zvláštní lhůty vydat rozhodnutí, jako je rozhodnutí EIA) by mělo být přijato během 45 dní po zasedání pro veřejné projednávání zprávy o vlivech na životní prostředí.

Nízké postavení správních orgánů může být udělena pokuta za nedodržení lhůt pro poskytování správních rozhodnutí. Teoreticky může osoba podat na vládu žalobu za zpoždění.

Neexistují žádná časová omezení stanovená zákonem pro soudní řízení v záležitostech životního prostředí. Existuje mnoho a lhůt pro různé fáze správního soudu. Existuje lhůta tří dnů od obdržení odvolání, které správní orgán předat spis Soudnímu dvoru. Pokud nemůže účastník řízení před soudem, jelikož existuje překážka nemůže překonat, příští slyšení by mělo být naplánováno do tří měsíců od posledního zasedání. Lhůty pro různé činnosti pro zúčastněné strany mohou být stanoveny buď zákonem nebo Soudním dvorem. Obvykle se liší, ale nikdy nejsou kratší než 14 dnů. Jednou ze zásad správního soudu procesu říká, že postup by měl být urychleně.

Doba trvání soudního řízení z hlediska ochrany životního prostředí se může lišit v závislosti na počtu slyšení, jeho fáze a časový plán jednání Soudního dvora. Nutnost zveřejnění v Úředním věstníku by mohlo zvýšit několik měsíců. Pokud existují četné strany může trvat delší dobu informovat všechny strany, pro jednu nebo několik slyšení. Obvykle se délka trvání prvoinstančního řízení se dvě nebo tři slyšení je přibližně 6–7 měsíců. Pokud existují více než tři slyšení postup může trvat 8 až 12 měsíců. Kasační opravný prostředek soudu druhého stupně mohou vést k průtahům v řízení o dalších 6 až 8 měsíců. V nejhorším případě by byl dlouhodobý v prvním stupni spolu hrubé procesních chyb, přičemž ve druhém stupni pošle zpět tuto záležitost znovu rozhodl jiný soudce, tedy v tomto případě znovu od začátku. V takovém případě může trvat 2 až 3 let před přijetím konečného rozhodnutí soudu vstoupí v platnost. Kromě toho v případě zpoždění by mohla být skutečnost, že některé soudy/komor jsou přetíženy, a datem prvního slyšení je stanovena pro ne dříve než 6 až 9 měsíců po doručení kasačního opravného prostředku Soudnímu dvoru. Střední doba trvání environmentální správního soudu se žádný z uvedených komplikací je 12 až 18 měsíců.

Soudní dvůr má lhůtu 30 dnů od posledního jednání vydá rozhodnutí. Ve většině případů byla tato lhůta dodržena.

Neexistují žádné sankce za soud, který vydal rozhodnutí odložit. 30denní lhůta se nepovažuje za závazné, nedodržení není spojené žádné právní důsledky. Pokud soudce opakovaně nevydá své rozhodnutí, chování soudce lze podat žalobu inspektorát při Nejvyšší soudní rada Bulharské republiky.

XIV. Další otázky

Obvykle jsou environmentální rozhodnutí napadnout přímo u soudu. Je to částečně způsobeno skutečností, že některé orgány“, například ministerská rozhodnutí nelze podat vyšší správní instance, neboť není takového stupně. V nedávné době, zejména v případech týkajících se EIA a SEA, nevládními organizacemi zahájil proti rozhodnutí jednak před ministrem pro životní prostředí a voda, nadřízený orgán krajské inspektoráty pro životní prostředí a vodu, a jednak u soudů.

Existuje široká škála zdrojů informací o přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. Internetové stránky téměř všech správních soudů existují informace, provádět v jakémkoliv procesu udělování povolení v oblasti životního prostředí. Na některých internetových stránkách jsou texty právních předpisů. Na jiných internetových stránkách, krátké vysvětlení ohledně přístupu ke spravedlnosti; Na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí a vodohospodářství, jakož i regionálních inspektorátů, v oblasti životního prostředí a vody je informace o jednotlivých rozhodnutích, která byla přijata orgány, u nichž tato rozhodnutí mohou být předmětem odvolání.Odkaz se otevře v novém okně.http://www3.moew.government.bg/ Na internetových stránkách Nejvyššího správního soudu je možno nalézt elektronickou verzi všech rozhodnutí, která přijímá Výbor za poslední 10–12 roky.Odkaz se otevře v novém okně.http://www.sac.government.bg/

Alternativní řešení sporů (ADR) v Bulharsku, upravuje zákon o mediaci. Nicméně environmentální správní soud sporů nemohou podléhat postupu alternativního řešení sporů. Od roku 2007 se tento akt zavedla řešení sporu před Soudním dvorem jakožto způsob, jak zajistit účinnější soudní řád správní. Žádné takové platby v záležitostech životního prostředí byly veřejně oznámeno.

Mediace není často používaných v oblasti životního prostředí. V některých případech veřejného zájmu ministra životního prostředí a vodního zahájena jednání za účelem vyjasnění postoje stran.

XV. V postavení cizince

Úřední jazyk řízení v Bulharsku je bulharský jazyk. Osoby, které nemluví a /nebo porozumět bulharského jazyka by měly organizovat své obrany tak, že jejich zájmy nejsou kladeny překážky. Pokud chce daná osoba použít jiný jazyk, než bulharského soudního řádu soud určí překladatelem. To platí jak pro Správní a občanská soudní řízení. Překladatelské služby jsou hrazeny straně, která ji potřebuje, s výjimkou případů, kdy vnitrostátní právní předpisy nebo mezinárodní smlouvou stanoveno jinak, jako je zákon o azylu a uprchlících. Nejsou hrazeny ze státního rozpočtu pro překlady v právních předpisech v oblasti životního prostředí.

Země původu osoby, nemůže ovlivnit jeho práv poskytnuté vnitrostátními právními předpisy nebo mezinárodními smlouvami. Jakmile je osoba uznána jako zúčastněná strana právní záruky, aby mohla požívat stejných práv jako ostatní strany stejným postupem.

XVI. Přeshraniční věci

Bulharsko je stranou úmluvy z Espoo o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států. Vnitrostátní sekundární právní předpisy stanoví pravidla pro provádění závazků bulharské orgány, které vyplývají z úmluvy z Espoo. Pokud strana původu je v jiné zemi, ministr životního prostředí a vodního hospodářství (moew) je odpovědný orgán vykonávat úkoly v oblasti úmluvy. Je moew je orgánu, který prohlašuje záměr Bulharsko za dotčené strany se účastní postupu posuzování vlivů na životní prostředí, které provádí příslušný orgán předávající stranou. Je moew odpovídá za výměnu informací, která není stranou původu dotčené veřejnosti v Bulharsku, aby se veřejnost mohla podílet na procesu rozhodování.

Pojem „dotčené veřejnosti“ přesahujících hranice států se nesmí lišit od téhož pojmu ve vnitrostátních souvislostech. Právní definice „dotčené veřejnosti“ byla provedena do vnitrostátních právních předpisů ze strany bulharských Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva) pro krátká. Všechny sousední země, aby Bulharsko, kromě Turecka jsou stranami Aarhuské úmluvy. Do značné míry to zajišťuje rovné zacházení zahraničních občanů a nevládních organizací před bulharskými soudy a naopak.

Pokud je zemí původu Bulharsko uplatňuje stejné normy pro přiznávání postavení se svými státními příslušníky, státní příslušníky od ostatních sousedních zemí, které jsou stranami Aarhuské úmluvy, jakož. To vyplývá z čl. 3, odstavce 9 uvedené úmluvy. Otázka, zda nevládní organizace a občané z dotčené země mohou požádat zdržovací žaloba a platba předběžného opatření je velmi zajímavá, protože předpokládá, bulharské judikatury má jasnou odpověď na otázku, zda čl. 9 bod 4 této úmluvy mohou být přímo uplatněny, či nikoli. Tato diskuse nebyla vedena bulgariayet. Obecně bulharská veřejnost nemá možnost volby mezi příslušnými soudy různých členských států v oblasti životního prostředí. Ve správních věcech pravidlem je jasný – Bulharské soudnictví kontroly legality rozhodnutí bulharské orgány. V občanských věcech, zejména v oblasti odpovědnosti za životní prostředí může existovat možnost volby ve vztahu k příslušnému soudu, neboť obvykle občanskoprávní odpovědnost, jak se výše vzniklé škody, soudy v sídle žalované jsou příslušné k projednání věci.

(1) Například soudci/různé senáty odvolacího správního soudu jsou přitom odlišné postoje ohledně zájmu nevládních organizací soukromého zájmu na podání opravného prostředku je rozhodnutí EIA.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 14/09/2016