Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

 • Főoldal
 • Hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz környezeti ügyekben

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Möjlighet till rättslig prövning i miljöärenden - Bulgarien

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: közepes

Ön szerint használható ez a fordítás?


 1. Konstitutionella grundvalar
 2. Domstolsväsendet
 3. Ärenden rörande tillgång till information
 4. Allmänhetens deltagande vid rättslig prövning
 5. Rättslig prövning av myndigheters åtgärder eller underlåtenhet att vidta åtgärder
 6. Andra former för tillgång till rättslig prövning
 7. Partsbehörighet
 8. Rättsligt ombud
 9. Bevis
 10. Förbudsförelägganden
 11. Rättegångskostnader
 12. Mekanismer för ekonomiskt stöd
 13. Aktualitet
 14. Övriga frågor
 15. Utländska medborgare
 16. Gränsöverskridande ärenden

Konstitutionella grundvalar

Den bulgariska konstitutionen föreskrivs en rätt till hälsa och ett gynnsamt klimat som motsvarar den fastställda standarder och normer (artikel 55). Miljöskyddet är också en medborgerlig skyldighet. Säkerställande av rätten till hälsa och ett gynnsamt klimat är möjligt tillsammans med andra konstitutionella rättigheter:

 • Information – artikel 41(2)
 • yttrandefrihet – artikel39
 • till mötesfrihet – artikel43
 • föreningsfrihet – artikel 44(1)

Medborgarna garanteras tillgång till domstol för att överklaga förvaltningsbeslut (artikel120 i konstitutionen), såvida inte annat föreskrivs i lag. Det finns inga sådana rättsliga undantag i miljölagstiftningen. Berättigat intresse som krävs för att administrativa handlingar inför rätta.

Det direkta genomförandet av alla konstitutionella bestämmelser är möjlig. Vad gäller rätten till hälsa och ett gynnsamt klimat är det ofta åberopas tillsammans med en befintlig standard ska antingen processuell eller materiell.

Internationella avtal som har ratificerats av parlamentet, och som är i kraft i Bulgarien blir en del av landets rättsordning efter deras offentliggörande i den officiella tidningen. Sådana avtal har företräde framför nationell lagstiftning vid konflikt mellan dem.

Både förvaltningsmyndigheter och domstolar tillämpar Århuskonventionen ska tillämpas direkt. Ett litet antal domstolsbeslut uttrycka tvivel beträffande möjligheten för direkt tillämpning av artikel 9.3 i Århuskonventionen.

II. Domstolsväsendet

Domstolen består av Högsta kassationsdomstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, appellationsdomstolar, regionala domstolar (distriktsdomstolar, militärdomstolar och regionala domstolar.

Rättvisa på civilrättens område utgörs av följande:

 • Distriktsdomstolarna är första instans i tvistemål av relativt små (mindre än 12,500 EUR).
 • Regionala domstolar fungerar som första instans för flera viktiga tvister och som instans för överklagande tingsrättens beslut.
 • Högsta kassationsdomstolen (Cour de cassation genom beslut (t.ex. alla överklaganden med små avvikelser).

Den förvaltningsrättsliga systemet består av följande:

 • 28 förvaltningsdomstolar, som handlägger överklaganden av administrativa beslut.
 • Stabiliserings- och associeringsrådet kan antingen fungera som första instans, eller som en högsta instans.
 • Distriktsdomstolarna att pröva överklaganden av förvaltningsbeslut för att sanktionera misdemeanors. En kassationstalan mot tingsrättens beslut i ett sådant ärende ska behandlas av en avdelning med tre domare respektive förvaltningsdomstol.

Domare är oberoende. De som har tjänstgjort i mer än fem år inte kan avlägsnas från sin ståndpunkt, om inte exceptionella omständigheter föreligger.

Högsta rättsrådet är den myndighet som utnämner och entledigar domare, främjar. Inga särskilda domstolar för att ta itu med miljöfrågor finns. Emellertid vid en förvaltningsdomstol domare är organiserad i avdelningar som innebär att miljömål fastställs av ett begränsat antal domare vid respektive domstol.

”forum shopping” praktiskt taget inte existerar i Bulgarien. Administrativa regler för att fastställa behörig domstol är strikt och saknar valmöjligheter för käranden av vilken domstol som ska behandlas. Ett sådant val med avseende på behörig domstol är de höga administrativa ärenden om tillgång till miljöinformation. En sådan begäran om upplysningar riktades till en minister kan besvaras av ministern själv eller av dennes suppleant/ministeriets sekreterare – talan mot svaret skulle höras av kommittén i det första och i staden Sofia förvaltningsdomstol i andra fall. Om civilrättsligt ansvar (miljöansvar) den person som lidit skada kan vända sig till antingen i svarandens hemvist/säte eller den plats där skadan uppstod.

Ett administrativt förfarande inför domstol är två exempel på plats.

En klagande har rätt att överklaga ett beslut till Förvaltningsrätten och sedan förstainstansrättens beslut

Innan det särskilda bevarandeområdet genom en kassationstalan. En kärande i tvistemål består av en processuell rätt att behandla två fall, nämligen en prövning och en dömande instans.

Sedan 2007, då en ny civilprocesslag antogs, tillträde till Cour de cassation (SCC) begränsades. En kassationstalan ska göras när domen är ogiltigt. Domen ska avvisas. domen är felaktig på grund av en överträdelse av materiell rätt, är en väsentlig överträdelse av rättegångsreglerna eller bristande motivering.

I både administrativa och civilrättsliga förfarande ett extraordinärt rättsmedel för reversering av domstolens rättspraxis föreligger.

Teoretiskt efter ogiltigförklaring av ett förvaltningsbeslut kan domstolen utfärda ett förvaltningsbeslut endast om det inte finns några frågor vars tolkning överlåts till administrationens eget gottfinnande. Om det finns sådana ämnen, måste ärendet skickas tillbaka till administrationen och domstolen ger administrationen instruktioner när det gäller att genomföra lagstiftning. Domstolar i praktiken aldrig att utfärda miljötillstånd. När det gäller tillgången till information överklaganden efter avslag upphävs kan domstolen inte lämna ut den begärda informationen till sökanden – vanligen främst därför att domstolen inte har tillgång till de uppgifter och för det andra eftersom domstolarna inte har rätt att lämna ut informationen direkt till sökanden.

Miljömässiga mål handläggs enligt det allmänna förvaltningsrättsliga förfarandet, dvs. det finns inga särskilda rättsliga regler för miljöfrågor. Det ska understrykas att tillgång till rättslig prövning för att överklaga miljötillstånd är ett relativt nytt fenomen – tillbaka till slutet av 1990-IES mest tillståndsförfarandena inte ens existerar. Även de mest allmänt begrepp som begreppet talerätt up(1) fortfarande håller på att utforma. Intresse för att ta itu med de administrativa domstolarna har utvecklats mycket under de senaste 5–6 åren och det pågår en rad nya situationer som förvaltningsdomstolar står inför.

Särdrag för domstolsförfaranden i miljöfrågor kan delas in i tre grupper:

 • Rätt att väcka tala,
 • Insamling av bevis.
 • Prövningens omfattning.

När det gäller bevisupptagning domstolar föredrar vanligen att höra sakkunnigutlåtanden och vittnen får höras i domstolen. De rättsliga myndigheterna kan inte ta sig – detta gäller såväl i administrativa och civilrättsliga förfaranden. Om någon annan aktör inleder ett förfarande, särskilt om det är av administrativ natur, på eget initiativ kan domstolar i flera olika situationer. I administrativa förfaranden i domstolar kan börja samla in bevis. Räckvidden för domstolsprövning av administrativa beslut och avgöranden i första instans inte begränsas av vad parterna har yrkat. I civilprocesslagstiftningen domstolen får mindre befogenheter att agera ex officio.

III. Ärenden rörande tillgång till information

Det finns två kategorier av fall där en begäran om miljöinformation avslagits felaktigt eller besvarats otillräckligt eller:

 • Den första kategorin är gemensamma i de fall det saknas ett uttryckligt avslag av begäran.
  • Vägran kan överklagas direkt till domstol – antingen innan det särskilda bevarandeområdet (om de inte har utfärdats av en minister eller till förvaltningsdomstol (i övriga fall).
 • Den andra kategorin är vägrad övergång till fri omsättning miljöinformation som ställdes för deltagande i något av de förfaranden som regleras i lagen om anställningsskydd (miljö).
  • I en sådan situation kan sökanden först ta upp överklagandet till den högre förvaltningsmyndigheten, och i ett senare skede till domstolen (målet är att ge sådana sökande med ett snabbare verktyg för att få nödvändig information.

Avslag i vanliga fall behöva innehålla information om reglerna för väckande av talan – detta uttryckligen krävs genom information till allmänheten (APIA). När det gäller avslag på den andra kategorin bör de innehålla samma typ av uppgifter, eftersom det för dem i en allmän bestämmelse om innehållet i ett administrativt beslut är tillämpliga.

Överklaganden av beslut om avslag på begäran om uppgifter bör minst innehålla följande:

 • Klagandens namn och adress.
 • Den domstol vid vilken den vägran överklagas.
 • Identifiering av den administrativa rättsakt som överklagas.
 • Klagandens begäran.
 • Redogör för varför klaganden anser att avslaget är rättsstridigt.

Överklagandet ska inlämnas senast 14 dagar efter mottagandet av avslaget. Tyst avslag kan överklagas inom en månad efter utgången av tidsfristen för utfärdandet av det administrativa förfarandet (som svar på kommissionens begäran om upplysningar. Överklaganden ska ges in till den domstol i den behöriga myndigheten – dvs. överklagandet inges till den myndighet som utfärdade avslaget.

Domstolar vanligtvis inte är i besittning av de begärda uppgifterna. När de har rätt att pröva lagenligheten av skälen för vägran domstolarna teoretiskt kan begära att få dessa uppgifter från myndigheten. Detta är sällsynt fall tillgång till miljöinformation.

När en domstol konstaterar att vägra begäran om upplysningar, upphäva den rättsstridiga vägran (förvaltningslagen) och för den administrativa myndigheten att frisläppa den begärda informationen. Domstolens beslut innehåller uppgifter om hur de bör genomföras.

IV. Allmänhetens deltagande vid rättslig prövning

Varje administrativt förfarande har två på varandra följande skeden – administrativa och vid domstolen. När det gäller den första etappen förfaranden kan variera i enlighet med kraven i den särskilda förordningen, vatten, avfall, eller en annan typ av miljölagstiftningen. Förfarandet vid domstolen är tillämpligt på alla slag av administrativa beslut och regleras i förvaltningsprocesslagen (APC). Kommittén för revisionsuppföljning skiljer mellan tre typer av individuella administrativa rättsakter – allmän och normativ. Förfaranden för överklagande kan skilja sig något i enlighet med vilken typ av beslut har väckts.

Kommittén för revisionsuppföljning ger möjlighet till överklagande till överordnad förvaltningsmyndighet. Vissa myndigheter (ministerrådet, ministrar) har ingen överordnad förvaltningsmyndighet, sina beslut endast kan överklagas till domstol. Överordnat förvaltningsorgan kan kontrollera huruvida efterställd förvaltning har tillämpat sitt utrymme för skönsmässig bedömning på ett korrekt sätt. Beslut i första instans kan tas direkt till domstolen. Administrativa rättsmedel inte har uttömts innan talan vid domstolen.

Domstolarna kan granska lagenligheten i förvaltningsbeslut. Domstolar kan handlägga frågor som rör administrationens befogenheter att. Både materiell lagenlighet och formell lagenlighet är föremål för revisionsrättens kontroll. Kontroll av formell lagenlighet i beslut som rör miljön skiljer sig inte från att göra detta i ett annat administrativt förfarande. I miljöfrågor materiella rättsliga frågor som ofta är nära knutna till tekniska undersökningar och beräkningar. Lagligheten i tillämpningen av begrepp som ”bästa tillgängliga teknik” exempelvis ”eller krav att identifiera, beskriva och på ett lämpligt sätt analysera de direkta och indirekta effekterna av ett projekt beträffande fauna och flora, mark, vatten, luft och landskap” förutsätter en djupgående förståelse av många tekniska aspekter av den tillåtna verksamheten. Domarna ska tillämpa lagen och experter som hörs för svar på tekniska frågor. I vissa fall, t.ex. när det gäller stadsplanering och att lagstiftning som reglerar normativa rättsakter på smärre tekniska frågor. I sådana situationer bör domstolen utse experter för att svara på tekniska frågor trots att ”tekniska” bedömning kan beröra vissa rättsliga frågor. Det är vedertaget att tekniska och/eller räknefel kan kontrolleras av domstolen.

Det finns två typer av planer för markanvändning (Lups) – allmänna Lups och detaljerade Lups. Allmänna Lups inte kan överklagas till domstol. Detaljerade Lups kan överklagas men ständiga är mycket begränsade och ibland även grannländer inte kan fatta dlup till domstol. Icke-statliga organisationer har nekats ställning med avseende på Lups. Allmänna Lups är föremål för obligatoriska strategiska miljöbedömningar, detaljerade Lups – till en bedömning av behovet för en strategisk miljöbedömning. Rättspraxis inte är entydig vad gäller möjligheten till sjöss yttrande – yttranden SEA medger vissa beslut kan överklagas separat från lup. Andra beslut konstatera att SEA yttranden kan inte överklagas fristående från ett lup och på så sätt ta hänsyn till att icke-statliga organisationer att överklaga Lups endast på grundval av den behörighet att väcka talan mot havet yttrande. Den första gruppen att dominera och frågan om tillgång till rättslig prövning med de Lups finns. Översyn av Lups av domstolar inte skiljer sig från andra översynsförfaranden som forum bevisregler och regler om hörande. När den prövar överklaganden av Lups domstolarna tenderar att hantera fysisk planering huvudsakligen de tekniska aspekterna – miljöfrågorna inte anses vara innehållsmässigt kopplade till lup.

Miljökonsekvensbedömning (Environmental Impact Assessment) beslut är föremål för domstolsprövning. Icke-statliga organisationer har talerätt. Nekas rätt att få beslut inte icke-statliga miljöorganisationer att överklaga beslut om miljökonsekvensbedömning. Miljökonsekvensbedömning beslut visar inga specifika regler med avseende på forum bevisregler, regler för förhör och omfattningen av tribunalens prövning. Beslut prövas av förvaltningsdomstol i första instans.

EIA Avgränsningsfasen är en del av MKB-förfarandet som slutar inte med ett separat beslut. Därför scoping decisions inte prövas separat från de slutligt MKB-beslut. MKB-förfarandet fastställs närmare bestämmelser om hur miljökonsekvensbedömningens omfattning bör genomföras. Försök har gjorts att överklaga den slutliga miljökonsekvensbeskrivningen beslut endast på grundval av processuella fel vad beträffar fastställandet av omfattningen. Domstolar vanligtvis inte godta sådana påståenden – administrativ praxis enligt klaganden att visa ett orsakssamband mellan förfarandefelet och lagligheten i det slutliga beslutet – endast om detta villkor förfarandeöverträdelser innehas av domstolarna.

Rättspraxis är de vanligaste har slutliga beslut. Andra tillstånd (vatten, avfallshantering) kan också överklagas till domstolen, men färre domstolsbeslut har fattats i dessa frågor. Icke-statliga miljöorganisationer i allmänhetens intresse aldrig har nekats rätten att överklaga slutliga beslut om miljökonsekvensbeskrivningar. Detta är inte fallet med icke-statliga organisationer av privat intresse – vissa domstolar avvisa överklagandena med hänvisning till att miljöskydd är en allmän orsak och inte en privat marknad och därför art. 9 punkt 2 i Århuskonventionen inte är tillämplig på icke-statliga organisationer för privata intressen. I MKB domstol överklaga slutliga beslut är mest benägna att inleda en översyn av tekniska undersökningar och beräkningar av miljökonsekvensbeskrivningen. Formell lagenlighet är noga studeras. Under den tid som investerare och myndigheter förbättrat sina resultat när det gäller de formella kraven och i fall av försumlighet från deras sida är sällsynta. I de flesta fall materiella frågor läggs fram som grund för ett överklagande. I Bulgarien MKB-förfarandet inbegriper vanligtvis ett annat förfarande för bedömning av inverkan på Natura 2000-områden. En snabb överblick visar att naturskydd frågor togs oftast upp viktiga ämnen av EIA domstolsbeslut. I alla sådana fall ska möjlig påverkan på livsmiljöer som undersöktes av expertutfrågning – revisionsrätten genomgått en översyn av tekniska undersökningar och beräkningar av miljökonsekvensbeskrivningen.

För att få icke-statliga organisationer eller fysiska personer ständiga varken är skyldiga att ha deltagit i det offentliga samrådet eller offentlig utfrågning av MKB-förfarandet. Icke-statliga miljöorganisationer i privat intresse har försökt att framhålla deras deltagande i offentliga samråd och miljökonsekvensbeskrivningen diskussionsperioden som bevis för befintliga intresse att överklaga det slutliga MKB-beslutet, men domstolarna aldrig slog fast att argumentet. Icke-statliga organisationer i allmänhetens intresse kan överklaga ett slutligt MKB-beslut utan att ha visat upp vid tidigare etapper.

I Bulgarien de miljökonsekvensbedömningen anses vara en individuell administrativ rättsakt och ett överklagande av ett sådant beslut (tillstånd) har suspensiv verkan, dvs. den kan inte gå vidare med att efterföljande tillstånd – IPPC (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) eller bygglov. I händelse av ett akut behov av att gå vidare med att få andra tillstånd eller att inleda byggnadsarbetena myndigheter eller domstolar kan avhjälpa en sådan situation genom att begära ett preliminärt genomförande av MKB-beslutet. Myndigheterna fortsatte på samma sätt i ett antal uppbyggnad av infrastruktur (avfallsdeponier, highroads, skidbacke) förslag. Rättsliga krav för preliminärt utförande har formulerats i allmänna ordalag och inte är avsedda att endast täcka miljö- eller MKB-beslut. Vanligen beslut om preliminärt genomförande av flera meningar inom kort motivering (högst en sida).

IPPC-direktivet tillståndsförfarande i Bulgarien är skilt från MKB-förfarandet. Den slutliga tillstånd ska utverkas kan prövas av domstol. I de flesta fall ministeriet för miljö- och vattenfrågor (tillsammans) är den myndighet som är behörig att utfärda ett IPPC-tillstånd – Överklagande av beslut som fattats av vattenfrågor handläggs av stabiliserings- och associeringsrådet. Bevisregler och regler om hörande samt omfattningen av tribunalens prövning inom ramen för domstolsförfaranden inte skiljer sig från andra överklagandeförfaranden. Det har skett få (högst 7–8) fall av IPPC tillstånd förs inför domstol. Minst hälften av dem har initierats av investerare som nekades utfärdandet av IPPC-tillstånd. Icke-statliga miljöorganisationer har rätt att överklaga beslut enligt IPPC-direktivet.

Tillvägagångssättet i domstolar i IPPC-direktivet är densamma som i MKB. Både den materiella och formella giltigheten ska ses över. Det finns inte tillräckligt med rättspraxis att en slutsats om kriterier med avseende på frågor som går utöver IPPC beslut såsom material och tekniska undersökningar, beräkningar och IPPC dokumentation.

I likhet med andra typer av tillståndsförfaranden, inom ramen för deltagande i de tidigare skedena i samma förfarande krävs inte för att ha rätt att överklaga det slutliga beslutet IPPC-direktivet.

Liknande beslut om miljökonsekvensbedömning, tillstånd enligt IPPC-direktivet är en individuell administrativ rättsakt och absolut samma regler när det gäller förelägganden är tillämpliga. Inga särskilda regler är tillämpliga på IPPC-direktivet förfaranden finns för förbudsföreläggande.

V. Rättslig prövning vid åtgärd eller underlåtelse

Civilrättsliga förfaranden kan inledas mot enskilda eller juridiska personer om deras olagliga verksamhet har förorsakat skador på någon person, privat eller offentlig. Dessa mål anges uttryckligen i lagen om anställningsskydd (miljö och vatten (WA).

Kraven i ovannämnda mål är följande:

a) en otillåten verksamhet.

b) eller miljön (vatten) förorening eller skada.

c) skador på en person.

d) skuld.

e) ett orsakssamband mellan den rättsstridiga verksamheten och skadan.

Rättegången kan inledas av den person som lidit skador eller vilken statlig myndighet som ansvarar för (den skadade egendomen förvaltar). Käranden kan använda för att be domstolen att sätta stopp för den förorenande verksamheten eller betala ersättning för skadorna. I denna process är sällan används. Medan den olagliga verksamhet som på ett enkelt sätt kan styrkas om verksamheten i fråga genomförs utan det erfordrade tillståndet, de andra komponenterna i detta påstående skulle vara svårare att fastställas. I de flesta fall är svårt eller till och med omöjligt att göra åtskillnad mellan tidigare och aktuella föroreningar. Dessutom kan det ta två till tre år för att förfarandet ska upphöra att gälla.

Anspråk riktade mot statliga organ i miljöfrågor kan delas in i tre grupper:

 • Fordringar mot olagliga handlingar från myndigheterna.
 • Fordringar på fall av rättsstridig underlåtenhet att agera som begåtts av myndigheterna.
 • På grund av berörda personer mot den verkställande makten organ för skador som åsamkats genom rättsstridiga rättsakter eller underlåtenhet.

Även om alla tre grupper av påståenden bör väckas vid förvaltningsdomstolen, den senare gruppen i själva verket den civilrättsliga processer. Den första och den andra gruppen av talan bygger på en rad olika befogenheter, med tanke på att miljömyndigheterna att stoppa pågående lagstridiga handlingar begångna av privatpersoner eller för att förhindra en överhängande fara för förorening – sådana befogenheter föreskrivs i flera miljölagar. De kallas ”förvaltningsrättsliga tvångsåtgärderna” (CAM). Denna mekanism kan vara antingen förebyggande, eller stillastående eller återvinning från en förorening. CAM kan överklagas till en domstol av var och en som har intresse av att göra detta. I de gemensamma reglerna för att överklaga förvaltningsbeslut tillämpas. Ett överklagande kan emellertid inte har suspensiv verkan.

I miljöansvarsfrågor finns en särskild lag om ansvar för att förebygga och undanröja miljöförstöring (lrpred). Det finns två typer av åtgärder som införts av myndigheterna i en situation av miljöskador eller ett hot om sådan skada föreligger – förebyggande och åtgärdande av föroreningar. De behöriga myndigheterna enligt denna lag är ministern för miljö och vatten, direktörerna vid de riews nationalparken direktörer och direktörer. Lagen innehåller flera krav för allmänheten för att framföra en begäran om ingripande i miljöansvarsfrågor är, men de är inte tung för att genomföra (varav de viktigaste är kravet på att förse övervakningsmyndigheten med bevis på berättigat intresse om begäran lämnas in av en fysisk person). Icke-statliga organisationer inte behöver bevisa att de har ett berättigat intresse. Operatörer av anläggningar som, i motsats till vad som förväntas av de offentliga myndigheterna måste tillhandahålla den med uttrycklig och specifik information om hot mot miljön/skada/åtgärder. Regler för informationsutbyte mellan olika miljömyndigheter är också. I allmänhet finns det inga särskilda villkor för domstolsprövning av förvaltningsbeslut för beställning av en åtgärd eller vägran att göra detta. De gemensamma reglerna för domstolsprövning av en rättsakt tillämpas. Ett överklagande av en förebyggande åtgärd kan vidtas inom ramen för lrped inte har suspensiv verkan. Föremål för översynen är specifik, eftersom förfarandet för att införa en rättsakt föreskrivs särskilda krav – t.ex. samråd, publikationer, åtgärder i fall då operatören är okänt eller ingen möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder. Verkställigheten av en miljöansvarsordning på lrpred utförs under hot om böter/påföljder för dem som inte agerar i enlighet med lagstadgade krav eller till de beordrade åtgärderna. Den påföljd som de behöriga myndigheterna begått misdemeanors är desamma som de som föreskriver åtgärder. Förutom att lrpred föreskrivs 3 kammar – kan de behöriga myndigheterna antingen besluta att avbryta företagets verksamhet eller stänga ett område eller förbjuda eller begränsa användningen av en vattenförekomst. För att ett kompromissändringsförslag, lrpred innan domstolen utfärdade enligt den gemensamma ordningen är tillämplig. Det bör nämnas att bryta en försegling som människor kan kvarstå utanför en anläggning eller ett föremål är ett brott enligt brottsbalken.

VI. Andra former för tillgång till rättslig prövning

Den bulgariska lagstiftningen beviljar talerätt för icke-statliga miljöorganisationer och berörda personer (fysiska personer) att väcka talan i domstolen, både åtgärder av allmän karaktär, exempelvis förvaltningsplaner för skyddade områden och rättsakter – sekundärlagstiftning som utfärdas av den verkställande makten.

Den roll som ombudsman (Statens ombudsman):Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.ombudsman.bg/

 • Kommittén föreslår lösningar på problem i relationerna mellan administrationen och personer, men han kan inte upphäva ett administrativt beslut.
 • Har rätt att inleda ett administrativt förfarande för att utfärda ett administrativt beslut.
 • Inte väcka talan vid författningsdomstolen.
  • I stället kan han föreslå för dem som kan göra att en fråga som ska prövas av författningsdomstolen.

Den roll som offentliga (statliga) åklagare:

 • anses vara en del av domstolsväsendet, inte av den verkställande makten.
 • Möjlighet att fastställa huruvida får delta i administrativa åtgärder.
 • Kan också inleda ett administrativt förfarande
 • I brottmål åklagarmyndigheten är den enda myndighet som kan ta ut någon med ett brott (miljöbrott)
 • Det finns inget enskilt åtal i bulgariska straffrätten på miljöområdet.

En beskrivning av den tidigare administrativa prövningsförfarande åklagarens roll ombudsmannens befogenheter och CAM lämnades. Det kan tilläggas att det administrativa förfarandet ger de berörda personerna en rätt att överklaga till förvaltningsdomstol en handling eller en underlåtenhet eller passivitet av ett förvaltningsorgan. I händelse av en rättsstridig handling anser förstainstansrätten huruvida rättsakten i fråga är law-founded. Om så inte är fallet ska det rättsstridiga beteende att stoppa. I fall av rättsstridig underlåtenhet anser förstainstansrätten huruvida det föreligger en skyldighet att agera. Om domstolen finner överklagandet välgrundat, fastställs att den administrativa myndigheten ska genomföra lagen senast den dagen får medlemsstaterna välja mellan.

VII. Partsbehörighet

Partsbehörighet

Administrativt förfarande

Rättsligt förfarande

Enskilda personer

X

X

Icke-statliga organisationer

X

X

Övriga juridiska personer

X

X

Tillfälliga arbetsgrupper

X

Nej

Utländska icke-statliga organisationer

X

X

Eventuella övriga [5]

Lokala myndigheter

Beslut att vissa centrala befogenheter

X

Anslutning till EU (2007) och införlivandet av EU-lagstiftningen lett till att antalet administrativa förfaranden i miljölagstiftningen. Den rättsliga doktrinen och rättspraxis är fortfarande i färd med att definiera kriterier för talerätt i olika administrativa förfaranden. Miljömässiga dras inför domstol är få och vissa situationer som ännu inte har testats. I doktrinen görs det inte någon åtskillnad mellan begreppen ”tillräckligt intresse och kränkning av rätten. Intresset av att delta i ett administrativt förfarande och att överklaga ett administrativt beslut bedöms utifrån de konkreta omständigheterna. När det gäller ränta, den rättspraxis som innebär kränkning av rättigheter som berörs, inte alltid rätt till ägande eller användning. När det gäller icke-statliga organisationer kommer samma metod tillämpas. När miljökonsekvensbedömningar och strategiska miljöbedömningar alla icke-statliga miljöorganisationer, med undantag för privata ändamål beviljas talerätt. I EIA-direktivet och vem kan delta i de strategiska miljöbedömningsförfarandena. Utländska icke-statliga miljöorganisationer anses ha samma rättigheter som lokala icke-statliga organisationer – precis som konventionen kräver.

Allmänna kriterier för talerätt i övergripande förfaranden (om miljökonsekvensbedömningar och strategiska miljöbedömningar (strategisk miljökonsekvensbedömning) är mer liberala än sektoriella förfaranden – t.ex. vatten eller avfallsrelaterade.

Finns det någon allmän talerätt (actio popularis) i Bulgarien.

Åklagarmyndigheten kan delta i varje form av administrativa förfaranden, inbegripet under den andra fasen – fas. Åklagarmyndigheten är tänkt att skydda allmänintresset och omfattningen av sina rättigheter till medverkan i administrativa förfaranden är omfattande. När ombudsmannen kan inleda förfaranden för utfärdande, men att han inte har rätt att överklaga ett beslut till domstol – inte innebar att agera i rättsliga förfaranden.

VIII. Rättsligt ombud

Det finns inget rättsligt krav på att advokater ”Stöd vid domstolen – antingen i administrativa eller civilrättsliga förfaranden. Emellertid att inleda en rättsprocess, och framför allt försvar vid civil domstol utan juridisk rådgivare kan skapa en rad problem till en part. En nyligen antagen (2007) civilprocesslagen (CPC) föreskrivs mycket stränga regler med avseende på insamling av bevis och framträdande i rätten. Andemeningen i den nya straffprocesslagstiftningen inte skiljer sig väsentligt från den tidigare CPC – krävs det mycket mer disciplinen när det gäller förfarandena. Enligt förvaltningsdomstolen procedurregler, i motsats till CPC, domaren ska ha en ledande roll i handläggningen av ett ärende. För det första, när det gäller omfattningen av den rättsliga prövning av domstolen inte är bunden av de faktiska och rättsliga omständigheter som klaganden anger. För det andra har en rättslig skyldighet att bistå parterna i ett förfarande för att undanröja formella fel i sina inlagor. Domaren bör ange på vilka faktiska omständigheter inga bevis tillhandahålls. Om de inte gör det, uppgår till ett förfarandefel och en domstols beslut kan upphävas av den högre instansens endast på denna grund. Administrativa rättsliga förfaranden i en annan situation förefaller hända – de faktiska omständigheterna är många olika och ofta motstridiga tolkningar av fakta föreligger tekniska, linjen mellan rättsliga och tekniska krav kan bli otydlig. Det är därför i allt flera fall domstolarna föreslå parterna att det vore bättre att anlita en advokat.

Vanligtvis allmänintresset miljöadvokater kombinera sin nuvarande praxis i andra rättsliga områden, såsom civila eller administrativa och miljömässiga förfaranden och rättstvister. De flesta fall fem-sex års studier sedan hördes av domstolarna i Sofia. Eftersom denna trend har nyligen ändrats, främst eftersom en omfattande miljökonsekvensbedömning, sjöfart och naturskydd, om överklaganden prövas av lokala domstolar. Icke-statliga organisationer med erfarenhet på ett visst område allmänintresset miljöadvokater regel vet vem man kan kontakta – är det tillrådligt att begära sådana icke-statliga organisationer.

IX. Bevis

I förvaltningsprocesslagen är ”akt” – dvs. den bevisning som samlats in av förvaltningsmyndigheten när det gäller de fakta och omständigheter som är relevanta för beslutet. Den administrativa myndigheten har en rad befogenheter för insamling av bevis före utfärdandet av lag. Utöver de bevis som samlats in av den administrativa myndigheten kan domstolen, på begäran av parterna eller ex officio, samla in ytterligare underlag. Domstolen kan kalla vittnen. Alla handlingar som kan krävas och/eller lagts fram för domstolen. Expertutlåtanden är också i denna fas av förfarandet.

Domstolen har frihet att bedöma den bevisning som har samlats in. Civilprocesslagen (CPC), som också är tillämpliga på förfaranden för att överklaga förvaltningsbeslut anges uttryckligen att expertutlåtandet är inte bindande för domstolen, vilket innebär att domstolen kan avslå en del av eller hela det. Officiella handlingar, dvs. handlingar som utfärdas av myndigheter i utövandet av sitt uppdrag ha bindande verkan i de avseenden som däri intygas. Vad beträffar de handlingar som utfärdas av privatpersoner de beaktas endast om de innehåller bevis som kan användas mot den person som utfärdade handlingen. Som regel i allmänt intresse miljötvister tvister avgörs på grundval av expertutlåtanden. I många fall prövar unionsdomstolen huruvida handlingarna i målet och om det inte finns några handlingar som styrker att vissa rättsliga krav var uppfyllda. Domstolen fastslog att dessa krav inte var uppfyllda.

Parterna kan införa nya handlingar vid domstolsförfaranden. I samtliga fall bör parterna redogöra för vilka nya uppgifter begärs och i förhållande till vilka fakta och omständigheter. De fakta och omständigheter som är relevanta för påståendena om rättsstridighet hos förvaltningsbeslutet. Vanligtvis inte är benägna att se över alla eller en stor del av de omständigheter som fastställts av den administrativa myndigheten. Detta innebär att den klagande bör fokusera på vissa centrala frågor när nya uppgifter samlas in. Domstolen kan begära bevis på eget initiativ och är detta en uppgift för domstolen att kontrollera lagenligheten av ett beslut, oberoende av parternas yrkanden.

Bevis, bland annat expertutlåtanden kan begäras antingen när överklagandet inges, eller genom en ytterligare efterfrågan inlämnats till förstainstansrätten eller vid förhandlingen. Revisionsrätten uppskattar den om den bevisning som begärs i förväg så att andra parter kan ta ställning och domstolen har tillräckligt med tid för att behandla ansökan. Den part som begärt sakkunnigutlåtande skulle formulera frågorna besvaras. Experternas yttrande bör vara färdigt och inges till domstolen senast sju dagar före domstolsförhandlingen, så att parterna får tillräcklig tid att titta på den. De expertutlåtanden som bevisning måste samlas in vid en domstolsförhandling och parterna uppmanas att ställa frågor. Domstolen endast tolererar frågor med anknytning till föremålet för ett sakkunnigutlåtande skulle inhämtas. Domstolen vägrar att godta expertutlåtanden som inte hade samlats in på det sätt som beskrivs ovan.

I allmänhet gäller samma regler för insamling av bevis i civilrättsliga processer. I tvistemål finns särdrag. Parterna i ett förfarande ska förse domstolen med sina påståenden i fråga om de faktiska omständigheterna och att de bevis som styrker de faktiska omständigheterna. Domstolen har inte rätt att ingripa och påverka parternas processuella agerande. Det kan staten endast om huruvida den begärda bevisningen. Villkor för begäran om bevis är kortare och i många fall är en preklusionsfrist.

X. förbudsförelägganden

I förvaltningsdomstolarna överklagandet av ett förvaltningsbeslut har suspensiv verkan, om inte annat föreskrivs i lag. I miljölagstiftningen finns det inte något fall där ett överklagande inte ges uppskjutande verkan, utom i vissa fall som anges i den regionala lagen. Överklagande av administrativa rättsakter av allmän karaktär (planer, program och normativa karaktär inte stoppar genomförandet av respektive lagstiftning. Eftersom de flesta tvister del individuella förvaltningsbeslut som går ut på att ifrågasätta vanligtvis överklaganden stoppa verkställigheten av administrativa beslut.

Om överklagandet har suspensiv verkan, investerare kan framställa en begäran om verkställighet av beslutet och de förvaltande myndigheterna kan bevilja.

Kommittén för revisionsuppföljning anges fem villkor:

1) när detta krävs för att skydda medborgarnas liv och hälsa.

2) att skydda särskilt viktiga statliga eller allmänna intressen.

3) när det gäller att förhindra risken för hinder eller underlåtenhet att verkställa det administrativa beslutet.

4) eller en situation där en försening i genomförandet kan leda till en avsevärd och irreparabel skada.

5) eller på begäran av någon av parterna som ett skydd för särskilt viktiga intressen.

I det sistnämnda fallet krävs en cross-undertaking i skadestånd. Beslutet att bevilja begäran om verkställighet kan överklagas till domstol. Uppsägningstiden är tre dagar från och med dagen för offentliggörandet av detta beslut. Oberoende av vad som har hänt under det administrativa skedet av förfarandet den domstol vid vilken ett överklagande är anhängigt kan beställa ett preliminärt genomförande av det administrativa beslutet under dessa fem villkor. Till skillnad från den administrativa myndigheten kan domstolen begära att ett företag, oberoende av skälet till att preliminärt genomförande, om det finns en betydande risk för irreparabel skada eller till någon annan person.

I förfarandet vid den nationella domstolen, antingen förstainstansrätten eller kassationsdomstolen, på begäran av sökanden, den preliminära verkställighet beviljas av den administrativa myndigheten, dvs. domstolen kan beordra förbudsförelägganden. Det finns två villkor för detta. För det första måste det finnas en risk för att begäran om verkställighet skulle kunna orsaka betydande och oåterkallelig skada för sökanden. För det andra efterfrågan bör grundas på nya omständigheter – dvs. om omständigheter som inträffat efter det preliminära genomförandet hade beviljats.

I tvistemålsförfarandet syftet med talan om förbudsföreläggande är att se till att verkställigheten kommer att äga rum. Civila miljömässiga mål – mål om ersättning för orsakade skador eller för avstängning av en förorenande verksamhet – kan knappast betraktas som en situation där förbud krävs. I princip kan domstolen i första instans för ett preliminärt genomförande av dess beslut, till exempel i en process för att stänga en förorenande verksamhet. Men det är preliminärt genomförande ska avvisas om verkställigheten kan orsaka oåterkalleliga skador eller skador som inte kan bedömas. Det senare villkoret kunde utgöra ett hinder för att erhålla en preliminär verkställighet i civilrättsliga tvister på miljöområdet.

I allmänhet beror på det begränsade antal civila rättegångar, till den suspensiva verkan av ett överklagande mot enskilda förvaltningsbeslut och specifika villkor för beställning av förelägganden, i rättspraxis har handlade främst om överklaganden av administrativa rättsakter. När det gäller den senare kategorin tvister är det att märka att normalt revisionsrättens motiv, såsom det motiv som av den administrativa myndigheten är kortfattad. Slutligen, när domstolarna är skyldiga att ange om de krav för preliminärt utförande normalt undvika att pröva frågor som rör lagenligheten av beslutet i dess helhet.

Alla domstolsbeslut, antingen för preliminärt utförande eller förelägganden i förvaltningsdomstolarna, eller att utfärda förelägganden och preliminär verkställighet i civilrättsliga förfaranden kan överklagas till högre instans.

XI. Rättegångskostnader

En sökande finns tre kostnadskategorier.

 • Domstolsavgifter.
  • Domstolsavgifterna ska fastställas av en tariff, som antagits av den verkställande makten.
  • Den andra kategorin utgörs av advokatarvoden.
   • Advokatarvoden har fastställts. Varje advokat kan förhandla om storleken på sitt arvode. En förordning utfärdad av högsta advokatsamfund fastställer den lägsta avgiften för varje typ av tjänst för juridiskt biträde.
   • Arvoden för experter (potentiella) utses av domstolen för att lämna sakkunnigutlåtanden.
   • En liten avgift för offentliggörande av ett meddelande om ett mål kan ställas i fall av överklagande av administrativa rättsakter av allmän karaktär och normativa förvaltningsbeslut.

Domstolsavgifter i förvaltningsrättsliga mål är låg. Medborgarna och de icke-statliga organisationerna betalar en avgift på 5 EUR för en process. Samma avgift för handelsföretag uppgår till 25 EUR. I tvistemål ska avgifterna beror på typ av process. Om en fordran av ekonomisk natur, t.ex. domstol för att kräva ersättning för skador de domstolsavgifter skulle vara 4 procent av det begärda beloppet. Om fordran inte kan bedömas, t.ex. en domstol för att stoppa en förorenande verksamhet, domaren fastställer avgiften i varje enskilt fall. I tvistemål finns det ingen differentiering av avgifter mellan icke-statliga organisationer, medborgare och företag. Avgifter för att överklaga beslut, både administrativa och civilrättsliga tvister uppgå till hälften av den första instans domstolsavgifter.

Expertarvoden varierar beroende på antalet experter, de frågor som ställs och domarens personliga omdöme. Kostnader för sakkunniga ska fastställas av domstolen. Miljörelaterade skadeståndsmål som man ofta kräver särskild sakkunskap som tillhandahålls av mer än en expert och expertarvoden varierar från 500 till 1 200 EUR. Vissa domare får fastställa avgiften för ett expertutlåtande som understiger 500 EUR. Ytterligare utgifter, men inte officiellt har erkänts av domstolen som sådana kan behövas om den icke-statliga organisationen vill kontrollera eller att motsätta sig det expertutlåtande som bevisning som samlats in av domstolen. I sådana fall vanligtvis vänder sig till en annan expert med uppgift att kontrollera riktigheten av ett expertutlåtande. Advokatarvodena kan variera avsevärt. Av dessa skäl anser jag att advokatarvoden inte vara högre än 1 500 EUR. I tvistemål uppskattningen avseende advokatarvoden är svårt.

Domstolsavgiften för överväger ett förbud eller föreläggande för åtgärden är ringa – inte är högre än 15 EUR. Insättningar eller cross-undertaking teoretiskt skulle kunna begäras, men i en sådan situation aldrig ägt rum. I tvister om varumärken och industriell egendom en analys som gjordes under 2004–2007 visade att för liknande fall företaget kan variera mycket beroende på uppskattningen av olika domare.

Principen ”förloraren betalar” genomförs fullt ut av domstolarna. I förvaltningsrättsliga mål, om käranden förlorar målet, är skyldig att betala den lägsta avgiften för högst en advokat, som hyrs av denne är kontradiktoriskt. Men denna bestämmelse har inte alltid respekterats, även i allmänintresset miljömål och käranden var skyldig att ersätta den vinnande partens advokatkostnader som var mycket högre än den lägsta avgiften. Det finns inga möjligheter att kostnaderna eller för att genomförandet av principen ”förloraren betalar” mildare för Kärande/Sökande i allmänintresset rättstvister. Den enda grunden för en eventuell minskning av de advokatarvoden som i CPC, även är tillämplig i förvaltningsrättsliga mål. CPC har uppgett att domstolen kan minska den avgift som ska betalas om beloppet inte motsvarar den rättsliga och faktiska svårighetsgrad.

XII. Mekanismer för ekonomiskt stöd

Inga undantag från några kostnader, tullar, avgifter eller beskattning av kostnader finns i miljöfrågor, oavsett det berörda allmänintresset. I förvaltningsrättsliga mål, käranden inte är skyldiga att betala kostnaderna för att samla in bevis som revisionsrätten initierat, trots att bevisningen avser kärandens fordran.

Det finns en rättslig mekanism för befrielse från domstolsavgifter för sökande som ”inte har tillräckliga medel för att betala avgifterna”. Situationen kan uppstå på grund av olika omständigheter (sjukdom, låg inkomst, ålder etc. som ska bestyrkas av den person som ansöker om undantag. Domstolen beslutar om att undanta käranden från att betala domstolsavgifter. Rättshjälp (LAL) föreskrivs ett stöd till en part som täcker hans kostnader för juridiskt biträde. Personen i fråga bör vara i dåligt finansiellt skick. Beslutet om att bevilja rättshjälp fattas av den domstol eller ett administrativt organ som kallas nationella byrån för rättshjälp. Den Lal system är generellt och Kärande/Sökande i en rättsprocess är osannolikt att vinst. Ett särskilt rättshjälpssystem utöver de ovan nämnda finns inte i miljöärenden.

Lagen reglerar inte gratis assistans antingen som enskilda personer eller av advokatbyråer. Det är upp till den advokatbyrå som avgör under vilka villkor den skulle erbjuda kostnadsfritt bistånd. Tillgången till sådana tjänster i hög grad beror på omständigheterna i det enskilda fallet och motivationen hos advokatbyrån ledningsorgan involveras i ett visst fall.

Det finns inga Ideella juridiska rådgivningsbyråer som sysslar med miljöfrågor.

Icke-statliga organisationer och medborgare att identifiera enskilda jurister som delar samma mål ofpursuing lagstiftning i det allmännas intresse verksamhet. Vissa av dem har tillhandahållit allmännyttiga juridiska tjänster under många år. I regioner som är rika på livsmiljöer, lokala advokater hjälpa erfarna icke-statliga organisationer såsom bulgariska fågelskyddssällskapet, Green Balkans, bulgariska wildife samhället Balkani fonden för biologisk mångfald eller miljön i samband med tvister.Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.bspb.org/Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.greenbalkans.org/Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.bbf.biodiversity.bg/Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://balkani.org/ Tillgång till information är en stor tillgång till miljöinformation rättstvister.Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.aip-bg.org/en/ En informell grupp av jurister, advokater, adress för e-post:Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://ecopravo.blogspot.com zeleniteadvokati@gmail.com, förespråkar större insyn och bättre skydd för det allmänna samhällsintresset, särskilt när det gäller naturskydd.

XIII. Aktualitet

Den allmänna regeln att en individuell administrativ rättsakt som ska utfärdas senast 14 dagar till en månad efter inledandet av förfarandet. I miljöfrågor, förfarandena är emellertid oftast mer komplicerade och kan utsträcka sig från flera månader till över ett år. Många miljömässiga förfaranden föreskrivs särskilda tidsfrister för att fatta ett beslut, t.ex. beslut om miljökonsekvensbedömning bör fattas inom 45 dagar efter sammanträdet för offentliga diskussioner om MKB-rapporten.

Lågt stående förvaltningsmyndigheterna kunde åläggas böter för att de inte hade respekterat tidsfristen för administrativa beslut. Teoretiskt sett kan stämma staten för förseningen.

Det finns inga tidsfrister fastställts i lag för domstolsförfaranden i miljöfrågor. Det finns många föreskrevs i allmänna tidsfrister för de olika stegen i förfarandet. Det är en tre dagars tidsfrist efter mottagandet av överklagandet, där administrativa organ ska överlämna ärendet till domstolen. Om en part inte infinner sig i domstolen, eftersom det finns ett hinder inte kan övervinna, bör nästa sammanträde planeras äga rum i tre månader från den sista sessionen. Tidsfrister för olika aktiviteter för parterna i ett förfarande kan fastställas antingen i lag eller av domstolen. De brukar variera, men inte längre än 14 dagar. En av principerna i det administrativa förfarandet som domstolsförfarandet bör genomföras snabbt.

Varaktigheten för en miljödomstolarna kan variera beroende på antalet utfrågningar, stegen och tidsplanen för förhör i domstolen. Behovet av ett offentliggörande i den officiella tidningen kan lägga till flera månader i processen. Om det finns flera parter i ett förfarande som det kan ta längre tid att informera alla parter för en eller flera utfrågningar. Vanligtvis en förstainstansdomstol förfarande med två eller tre utfrågningar är cirka 6–7 månader. Om det finns mer än tre utfrågningar förfarandet kan ta 8–12 månader. Vid det andra tillfället kan förlänga förfarandet med ytterligare 6–8 månader. Ett skräckscenario är en långvarig process i kombination med förstainstansrätten grovt rättegångsfel varigenom andra instansen sänder tillbaka det ärende som ska avgöras av en annan domare – dvs. i detta fall skulle börja om från början. I ett sådant fall kan det ta 2–3 år innan det slutliga beslutet träder i kraft. En ytterligare faktor till förseningar kan vara att vissa domstolar/kammare är överbelastade och datum för den första förhandlingen hade fastställts till tidigast 6–9 månader från ankomsten av överklagandet vid domstolen. En medellång varaktighet av ett förfarande med någon av de ovan nämnda problem skulle vara 12–18 månader.

Domstolen ska inom 30 dagar efter den sista utfrågning för att meddela sitt beslut. I de flesta fall är denna frist respekteras.

Det finns inga sanktioner mot en domstol som har meddelat ett beslut försenas. Tidsfristen på 30 dagar inte anses vara bindande och inte respekterar inte är närstående några rättsliga följder. Om en domare vid upprepade tillfällen ger henne/honom själv verkställs i dröjsmål domares beteende kunde väckas vid inspektionsenheten inom Högsta rättsrådet i Republiken Bulgarien.

XIV. Övriga frågor

Man miljöbeslut vanligen angripas direkt vid domstolen. Detta beror delvis på att vissa myndigheter, t.ex. ministeriella beslut kan inte överklagas till en högre administrativ instans, eftersom det inte finns någon sådan händelse. Nyligen, särskilt om miljökonsekvensbedömningar och strategiska miljöbedömningar fall överklaga beslut började icke-statliga organisationer, innan ministern för miljö- och vattenfrågor, den myndighet som är överordnad de regionala inspektoraten för miljö och vatten och, för det andra, inför domstol.

Det finns många olika källor till information om tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Nästan alla webbplatser finns information om förvaltningsdomstolar, högsta förvaltningsdomstolen, som genomförts i olika miljömedier och tillståndsförfarandet. Om vissa webbplatser kan man hitta lagtexter. På andra webbplatser kort information om tillgången till rättslig prövning finns. På webbplatserna för ministeriet för miljö och vatten och de regionala inspektoraten för miljö- och vattenfrågor finns information om enskilda beslut som har fattats och de myndigheter till vilka dessa beslut kan överklagas.Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www3.moew.government.bg/ På webbplatsen för högsta förvaltningsdomstolen finns en elektronisk version av samtliga beslut som fattats av stabiliserings- och associeringsrådet under de senaste 10–12 åren.Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.sac.government.bg/

Alternativ tvistlösning finns i Bulgarien och regleras av lagen om medling. Men miljön förvaltningsdomstolen tvister inte kan bli föremål för ett sådant förfarande. Kommittén för revisionsuppföljning har sedan 2007 infört en lösning av en tvist vid domstolen som ett sätt att göra förfarandet effektivare. Ingen sådan domstol i miljöfrågor var offentligt.

Medling är inte vanligt förekommande i miljöärenden. I vissa fall av allmänintresse ministern för miljö- och vattenfrågor inledde mötena för att klargöra parternas ståndpunkter.

XV. Utländska medborgare

Det officiella språket i Bulgarien är det bulgariska språket. Personer som inte talar eller förstår det bulgariska språket är tänkt att organisera sitt försvar på ett sätt så att deras intressen inte påverkas negativt. Om en person önskar använda ett annat språk än bulgariska under domstolsförfarandet utser domstolen en översättare. Detta gäller för både administrativa och civilrättsliga förfaranden. Översättning betalas av den part som behöver det, utom när den nationella lagstiftningen föreskriver något annat eller ett internationellt fördrag, såsom lagen om asyl och flyktingar. Statsbudgeten täcker inte översättas i miljölagstiftningen.

Ursprungslandet för en person inte på något sätt påverkar de rättigheter som beviljas genom nationell lagstiftning eller internationella avtal. När en person som är part i ett förfarande som lagen garanterar att de kan åtnjuta samma rättigheter som övriga parter i ett och samma förfarande.

XVI. Gränsöverskridande ärenden

Bulgarien är part till FN/ECE:s Esbokonvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang. Den nationella sekundära lagstiftning fastställs bestämmelser för genomförandet av de bulgariska myndigheterna skyldigheter som följer av Esbokonventionen. När en part i ett annat land, ministern för miljö och vatten (tillsammans) är ansvarig myndighet för att utföra uppgifter i samband med konventionen. Ministeriet för miljö- och vattenfrågor är det organ som förklarar att det avser Bulgariens som drabbade parten att delta eller inte delta i en miljökonsekvensbedömning har utförts av den behöriga myndigheten i ursprungslandet. Ministeriet ansvarar för informationsflödet från ursprungslandet till den berörda allmänheten i Bulgarien så att allmänheten kan delta i EU:s beslutsprocess.

Begreppet ”den berörda allmänheten” i gränsöverskridande sammanhang skiljer sig inte från samma begrepp i nationella sammanhang. Den rättsliga definitionen av ”den berörda allmänheten” har införlivats med bulgarisk lagstiftning från Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen av kort). Alla grannländer att Bulgarien, utom Turkiet är parter i Århuskonventionen. Detta är i stor utsträckning en lika behandling av utländska medborgare och icke-statliga organisationer vid bulgariska domstolar och vice versa.

Bulgarien är ursprungsland när det gäller samma norm för beviljande ställning till dess medborgare som för medborgare från den andra angränsande länder som är parter i Århuskonventionen och. Detta följer av artikel 3, punkt 9 i Århuskonventionen. Frågan huruvida icke-statliga organisationer och medborgare från det drabbade landet begära förbudsförelägganden och interimistiska åtgärder är mycket intressant, eftersom den förutsätter att den bulgariska rättspraxis har ett klart svar på frågan om artikel 9 punkt 4 i konventionen kan tillämpas direkt eller inte. Denna diskussion har ännu inte hållits i bulgariayet. I allmänhet den bulgariska allmänheten inte har något val i fråga om de behöriga domstolar i olika länder i miljöfrågor. I förvaltningsärenden i regeln är tydlig – det bulgariska rättsväsendet kontrollerar lagenligheten av beslut som fattats av de bulgariska myndigheterna. I civilrättsliga ärenden och särskilt miljöansvar kan det finnas ett val med avseende på behörig domstol, eftersom båda normalt i skadeståndsansvar när skador uppkom och domstolen på den ort där svaranden är behöriga att pröva talan.

(1) Exempelvis olika domare/avdelningar förvaltningsrätten intar olika ståndpunkter beträffande intresset hos en icke-statlig organisation i privat intresse att överklaga ett MKB-beslut.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 14/09/2016