Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Õiguskaitse kättesaadavus keskkonnaasjades - Bulgaaria

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?


 1. Constitutional Foundations
 2. Kohtusüsteem
 3. Juurdepääs teabele
 4. Õiguskaitse kättesaadavus, üldsuse osalemine
 5. Õiguskaitse kättesaadavust tegevuse või tegevusetuse
 6. Muud võimalused õigusemõistmisele juurdepääsuks
 7. Kaebeõigus
 8. Seaduslik esindamine
 9. Tõendid
 10. Esialgne õiguskaitse
 11. Kohtukulud
 12. Finantsabimehhanismid
 13. Ajakohasus
 14. Muud küsimused
 15. On välismaalane,
 16. Piiriülesed juhtumid

I. Constitutional Foundations

Bulgaaria põhiseadusega nähakse ette õigus tervislikule ja soodne keskkond, mis vastavad kindlaksmääratud standarditele ja normidele (artikkel 55). Keskkonnakaitse tähendab ka kodanike suhtes. Õigust tervislikule ja soodne keskkond on võimalik koostoimes muude põhiseaduslikke õigusi:

 • article41(2) teavet.
 • Sõnavabadus — 39
 • nõuab ühtlasi kogunemisvabaduse — 43
 • article44(1) —

Kodanikele tagatakse juurdepääs haldusaktide peale saab kohtule (artikkel120), kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Sellist õiguslikku hõlmatud keskkonnaalaste õigusaktidega. Põhjendatud huvi peab hagi esitamise haldusaktides ette.

Kõigi nende põhiseaduslike sätete otsene rakendamine on võimalik. Mis puudutab õigust tervislikule ja soodsas keskkonnas on tavaliselt koos olemasoleva standardi tugineda kas menetluslikud või materiaalõiguslikud.

Rahvusvahelised kokkulepped ja parlamendis ratifitseeritud kehtivad Bulgaaria saavad sisemise õiguskorra raames pärast nende avaldamist Riigi Teatajas. Sellised kokkulepped on ülimuslik siseriikliku õiguse vastuolu korral.

Mõlemad haldusorganid ja kohtud on kohaldanud Århusi konventsiooni otse. Kohtuotsuste arv on väike väljendavad kahtlust seoses võimalusega otseseks rakendamiseks Århusi konventsiooni artikli 9 lõik 3.

II. Kohtusüsteem

Euroopa Kohus koosneb kõrgema kassatsioonikohtu (SCC), Kõrgem Halduskohus, apellatsioonikohtud, ringkonnakohtud, sõjaväekohtud ja piirkondlikud kohtud (kohaliku).

Õigusemõistmine tsiviilasjades on ette nähtud:

 • Ringkonnakohtud on esimese astme kohtud vaidluste jaoks suhteliselt väike (alla 12,500 EUR);
 • Piirkonnakohtud tegutsevad esimese astme kohtuna jaoks olulisem, kui apellatsioonikohus ringkonnakohtu otsuste eest;
 • Arukate linnade ja kogukondade algatusega, mis kassatsiooniinstantsina kõigi apellatsioonikohtu otsused (väikeste eranditega);

On süsteem koosneb järgmistest osadest:

 • 28, kus käsitletakse halduskohtutele haldusotsuste peale esitatud kaebusi;
 • Stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu võib esimese astme kohtuna toimida kas või kassatsioonikohtuna;
 • Ringkonnakohtud, et haldusaktide peale esitatud kaebusi väärtegude eest karistusi. Kassatsioonkaebuse kaebus District Court’i otsuse sellise juhtumi korral käsitletakse kolmest kohtunikust koosneva koja poolt vastavate halduskohus.

Kohtunikud on sõltumatud. Need riigid, kes on töötanud rohkem kui viis aastat, ei saa lahti oma seisukoht, välja arvatud erandlike asjaolude korral.

Kõrgem justiitsnõukogu on asutus, mis edendab ja lükkab, nimetab kohtunikud. Erikohtute või vahekohtute suhtes ei tegele keskkonnajuhtumitega olemas. Siiski on mõned halduskohtud kohtunikust koosnevates kodades, et keskkonnakaitse kuulub piiratud arv asjaomase kohtu kohtunikke.

Meelepärase kohtualluvuse valimine ei ole tegelikult Bulgaarias. Haldusasjades kohtualluvuse kindlaksmääramise eeskirjad on ranged ja ei ole jäetud valikut selles osas, milline kohus nõude lahendamiseks. Sellise valiku puhul on pädev kohus tase on kõrge, juurdepääs keskkonnaalasele teabele. Sellise teabe taotluse võib saata minister vastas ministri ise või tema asetäitja/ministeeriumi riigisekretär — apellatsioonkaebuse ärakuulamist, oleks vastus esimese stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu ning Sofia linna halduskohus teisel juhul. Vastavalt keskkonnavastutuse juhtumite (tsiviilvastutus), võib kahju kannatanud isik pöörduda kas kohus kostja asukoht/elukoht või koht, kus kahju tekkis.

Haldusasjades kahe astme kohtu menetluses on paigas.

— kaebuse esitajal on õigus haldusotsus edasi kaevata halduskohtule ja seejärel Esimese Astme Kohtu otsus

Enne stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu läbi kassatsioonkaebuse. Tsiviilkohtumenetluse puhul on menetluslik õigus käsitleda kahel juhul, nimelt kohtuistungil astme ja apellatsioonikohtu instants.

Alates 2007. aastast, kui uus tsiviilkohtumenetluse seadustik võeti vastu, et kassatsiooniastme (SCC) oli piiratud. Kassatsioonkaebuse saab esitada ka siis, kui kohtuotsus on null; kohtuotsus on vastuvõetamatu; Kohtuotsuse, mis on ebaõige materiaalõiguse rikkumise olulisest rikkumisest või kohtumenetlust eeskirjade puuduliku põhjenduse.

Nii haldus- kui ka tsiviilkohtumenetluse raames erakorralise menetluse kõrvaldamine on kohtu otsuste tühistamine.

Teoreetiliselt haldusotsus, tühistab kohus haldusakti saab anda üksnes juhul, kui ei ole kehtestatud teemade ametiasutuse otsustada jäetud. Kui need on olemas, tuleb saata tagasi administratsiooni ja kohtu administratsiooni kohustuslikud juhised, kuidas rakendada seadust. Jätkata kohtute praktikas kunagi keskkonnalubade väljastamisega. Teabele juurdepääsu suhtes, tühistatakse pärast keeldumist, võib kohus vabastada nõutud teabe otse hagejale, kuna esiteks tavaliselt kohtu valduses ei ole teavet, ja teiseks seetõttu, et kohtud ei ole lubatud avaldada otse hagejale konfidentsiaalset teavet.

Keskkonnaasjades käsitletakse ühist haldusmenetlust, st puuduvad spetsiaalsed keskkonnaasjadega kohtu suhtes kohaldatavad eeskirjad. Tuleb rõhutada, et õiguskaitse kättesaadavus kaebuse keskkonnaload on suhteliselt hiljutine nähtus — tagasi 1990-ies lõpuni kõige loamenetlus veel olemaski. Isegi kõige üldmõisteid nagu siiani kujundame up(1) kaebeõigus. Huvi otsida halduskohtud on oluliselt arenenud viimase 5-6 aasta jooksul, ning on olemas mitmesuguseid uusi asjaolusid, mis halduskohtute ees seisavad.

Eripära Keskkonnaasjadega seotud kohtumenetlus võib jagada kolme rühma:

 • Alaline;
 • Tõendite kogumine;
 • Kontrolli ulatus;

Nagu tavaliselt, et tõendite kogumise kohtud soovivad kuulata ära ekspertide arvamused ning tunnistajate on lubatud anda kohtus tunnistusi. Õigusasutused ei saa pöörduda ise — see kehtib nii haldus- kui ka tsiviilasjades. Kui aga keegi alustab menetlust, ja eelkõige, kas protseduur on haldusotsus, võivad kohtud toimida ex officio paljudes olukordades. Kohtud võivad algatada haldusmenetluse raames koguda tõendeid. Läbivaatamise ulatust ja esimese astme otsuseid, ei ole piiratud, mida pooled on väitnud. Tsiviilkohtumenetluse puhul on vähem õigusi kohtud omal algatusel tegutseda.

III Juurdepääs teabele

On olemas kahte liiki juhtudel, kui keskkonnaalase teabenõude keelduti vastamast või vastati valesti/ebapiisavalt.

 • Esimese rühma moodustavad ühtse viisa andmisest keeldumiste kohta, kus ei ole taotluse esemeks.
  • Keeldumine on vaidlustada otse kohtus — kas enne stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu (kui keeldumine ei väljastanud minister) või halduskohtus (ülejäänud juhtumid).
 • Teise kategooriasse kuuluvad ringlusse lubamisest keeldumistele keskkonnateabele, mis on taotlenud osalemist vajadustele, menetluste ja õiguslikult reguleeritud keskkonnas (töökaitsealased õigusaktid).
  • Sellises olukorras võib hageja kaebuse kõigepealt tegeleda, ja hiljem Euroopa Kohtu eesmärk on kiirendada selliste taotlejatele vajaliku teabe saamiseks).

Kui keeldumine hõlmab ühiseid eeskirju käsitleva teabe esitamise tähtaeg — see on selgesõnaliselt sätestatud, et avalikule teabele juurdepääsu seaduse (APIA). Keeldumiste kohta teise kategooriasse, peaksid need sisaldama sama teavet, sest neil on üldsäte, mis tahes haldusotsuse sisu on kohaldatav.

Peale teabenõude rahuldamisest keeldumise otsus peaks minimaalselt sisaldama järgmist:

 • Kaebuse esitaja nimi ja aadress;
 • Kohus, mille poole on keeldumine edasi kaevata;
 • Andmed esitas haldusmenetluse;
 • Kaebuse esitaja taotlusel;
 • Märge selle kohta, miks hageja leiab, et keeldumine õigusvastane;

Kaebus tuleb esitada hiljemalt 14 päeva jooksul pärast keeldumist. Vaikiva keeldumise otsuse peale võib ühe kuu jooksul pärast tähtaja möödumist haldusakti väljaandmiseks (vastus teabenõudele). Euroopa Kohtule adresseeritud kaebused on pädeva asutuse vahendusel — st apellatsioonkaebus on esitatud keeldumise väljastanud asutusele.

Kohtute käsutuses ei ole tavaliselt nõutav teave. Kui neil on õigus õiguspärasust hinnata keeldumise aluseid, võivad kohtud saaksid teoreetiliselt paluda ametilt teavet. Seda ei juhtu sageli juurdepääsu teabele.

Kui kohtud leiavad keeldumine teabe andmisest keelduda, need tühistada õigusvastane haldusakt) ja (haldusasutusele korralduse avaldada taotletud teave. Euroopa Kohtu otsus sisaldab viiteid selle kohta, kuidas tuleks rakendada.

IV. Õiguskaitse kättesaadavus, üldsuse osalemine

Mis tahes haldusmenetluse kahte järgmist etappi — haldus- ja kohtule. Menetluse esimene etapp, mis võib varieeruda vastavalt konkreetsetele nõuetele — vesi, jäätmed või muud liiki keskkonnaalaseid õigusakte. Hagi on kohaldatav igat liiki haldusotsuseid ja on reguleeritud haldusmenetluse seadustikuga (APC). Auditi järelevalvekomitee eristatakse kolme liiki haldusotsuseid — individuaalne üldist laadi ja normatiivne. Menetlused kaebuste esitamiseks võib veidi erineda, milline otsus on kohtusse pöördutud.

Komitee näeb ette kaebuse kõrgema astme haldusasutusele. Mõned asutused võtsid ministrid (Euroopa Liidu Nõukogu) ei ole kõrgema astme haldusasutusele, nende otsuseid võib edasi kaevata ainult kohtusse. Kõrgema astme haldusasutusele võib kontrollida, kas allutatud valitsus kohaldab nõuetekohaselt oma kaalutlusõigust. Esimese Astme Kohtu otsused saab otse kohtus vaidlustada. Haldusõiguslikud õiguskaitsevahendid ei ole ammendatud enne juhtumi esitamist kohtule.

Kohtutel on õigus läbi vaadata haldusotsuse õiguspärasus. Kohtud ei saa käsitleda teatavaid küsimusi, mis on seotud administratsiooni kaalutlusõigus. Protseduurilist ja sisulist õiguspärasust nii alluvad Euroopa kohtu kontrollile. Keskkonnaalaste otsuste protseduurilise seaduslikkuse kontrollimisel ei erine selle mis tahes muud haldusmenetlust. Keskkonnaasjades sisulised õiguslikud probleemid on sageli tihedalt seotud tehnilisi järeldusi ja arvutusi. Seadusliku rakendamise mõistetele nagu „parim võimalik tehnika” või nõuded, näiteks selgitada, kirjeldada ja hinnata neid sobival viisil otsest ja kaudset mõju projekt loomastik ja taimestik, pinnas, vesi, õhk, maastik...” eeldab paljude põhjalikku tundmist lubatud tegevuse tehnilisi aspekte. Kohtunikud peaksid kohaldama õigusakte ja ekspertide ärakuulamine vastuseid tehnilistele küsimustele. Mõnikord, näiteks linnaplaneerimine ja lubade väljastamise õiguse normatiivaktide tehniliste küsimuste reguleerimisel, väikseid üksikasju. Sellistes olukordades kohtud määrata eksperte vastuseid tehnilistele küsimustele, vaatamata asjaolule, et „tehnilised”, võib puudutada ühte või teist õigusküsimust. Valitseb üldine arusaam, et tehnilised ja/või arvutusvead, mida kontrollikoda sai kontrollida.

Esineb kaht liiki maakasutusplaanide (lups) — üldine ja üksikasjalik lups lups. Üldine lups ei saa edasi kaevata kohtusse. Üksikasjalikud lups alalise saab vaidlustada vaid väga piiratud ja mõnikord ka naabrite dlup kohtusse ei saa vastu võtta. Valitsusvälistel organisatsioonidel ei ole kaebeõigust seoses lups. Üldine lups on kohustuslik keskkonnamõju strateegilise hindamise üksikasjalikud lups — hinnatakse keskkonnamõju hindamise vajalikkuse kohta. Praktikas ei ole seoses mere kontrollitavusega apellatsioonikohtus osutub teistsuguseks arvamuse vastu merel arvamusi — mõned otsused võib edasi kaevata lup eraldi. Leiab, et mere arvamusi teiste otsuste puhul ei saa vaidlustada eraldi lup valitsusväliste organisatsioonide ja seega tunnustada õigust vaidlustada üksnes lups alalise alusel merre juhtida kohtu arvamus. Esimese rühma otsuseid ilmselt ülimuslik ja õiguskaitse kättesaadavuse probleem, mis esineb lups. Kohtute lups läbivaatamine ei erine teiste läbivaatamismenetlusi, et foorumeid, tõendeid ja istungit käsitlevad eeskirjad. Kui kaebusi lahendada peamiselt kohtud kalduvad lups tehnilise ruumilist planeerimist, keskkonnaküsimusi ei käsitata lup sisuliselt seotud.

Keskkonnamõju hindamise sõeluuringu otsused on allutatud kohtulikule läbivaatamisele. Valitsusvälistel organisatsioonidel on kaebeõigus. Kui mõned otsused keelduda valitsusvälistel keskkonnaorganisatsioonidel õigus vaidlustada keskkonnamõju eelhindamist käsitlevad otsused. Keskkonnamõju eelhindamise otsuste läbivaatamise puhul ei ole näha eripärasid, tõendeid ja istungit käsitlevad eeskirjad või kohtuliku läbivaatamise ulatus. Eelhindamise otsuse tegemist kuulatakse ära esimese astme halduskohtud.

KMH ulatuse määramist on osa keskkonnamõju hindamise menetlus, mis ei lõpe eraldi otsuse. Seetõttu ei ole vaidlustatavat ulatuse määramist käsitlevaid otsuseid eraldi KMHd käsitlevad lõplikud otsused. Keskkonnamõju hindamise menetlus on ette nähtud üksikasjalikud eeskirjad selle kohta, kuidas tuleks läbi viia analüüs. On tehtud katseid KMHd käsitlevad lõplikud otsused edasi kaevata üksnes menetlusnormide alusel analüüsi osas. Tavaliselt ei aktsepteeri kohus selliseid väiteid — kohtupraktika nõuab apellant tõendada põhjuslikku seost menetlusviga ja lõpliku akti õiguspärasust — ainult sel tingimusel on kohtute menetluslikke rikkumisi.

Kõige levinum praktika on KMH otsused. Muud load (vesi, jäätmekäitlus), saab ka edasi kaevata kohtusse, kuid kohus on võetud vastu otsused nendes küsimustes. Valitsusvälistel keskkonnaorganisatsioonidel on kunagi keeldutud apellatsioonikojale KMHd käsitlevad lõplikud otsused. See ei ole nii valitsusväliste organisatsioonide ja isiklikud huvid — mõned kohtud jätta oma kaebused põhjendusel, et keskkonna kaitsmine on avaliku ja erasektori ning seetõttu ei ole üks artikkel, 9 lõige 2, et Århusi konventsioon ei ole kohaldatav selliste valitsusväliste organisatsioonide ja isiklikud huvid. KMH lõpliku otsuse edasikaebamine kohtutesse on kõige enam valmis alustama läbi tehnilisi järeldusi ja arvutusi keskkonnamõju hindamise aruande. On hoolikalt uurinud protseduurilise seaduslikkuse. Aja jooksul on investorite ja ametiasutuste edusamme seoses praegu juhtudel menetlusnorme ja menetluslikke hooletus esineb harva. Enamikul juhtudel sisulised küsimused on esitatud põhjendusena, miks ahvatlev. Bulgaarias on keskkonnamõju hindamine tavaliselt hõlmab veel kord hinnata mõju Natura 2000 aladele. Lühike ülevaade näitab, et looduskaitse probleemid olid peamiselt arutada olulisi küsimusi, mida keskkonnamõju hindamise kohtuotsuste suhtes. Kõikidel sellistel juhtudel kaaluti võimaliku mõju elupaikadele ekspertide poolt kohtuistungil — st kohus läbi vaadata ka tehnilisi järeldusi ja arvutusi keskkonnamõju hindamise aruande.

Selleks et teil oleks kaebeõigus on valitsusvälistel organisatsioonidel ega füüsilisi isikuid ei ole nõutav, et avalik kuulamine avaliku konsultatsiooni etapis või KMH menetluses. Valitsusvälised keskkonnaorganisatsioonid ja isiklikud huvid on püüdnud rõhutada konsulteerimist ja nende osalemist avaliku arutelu etapi keskkonnamõju hindamise aruannet tõendina olemasolevate huvi vaidlustada KMHd käsitlev lõplik otsus, kuid kohtud kunagi otsustanud, et argument. Avalikku huvi pakkuvate valitsusväliste organisatsioonide KMHd käsitleva lõpliku otsuse saab edasi kaevata, ilma et ta oleks toonud varasemates etappides.

Bulgaarias on keskkonnamõju hindamise loa pidada individuaalse haldusakti ja vaidlustada otsus (loa) on otsuse täitmist peatav toime, st investor ei saa jätkata pärast loa saamist — kas IPPC (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) või ehitusluba. Kiireloomulise vajaduse korral saab muid lubasid jätkata või alustada ehitustöid ametiasutused või kohtud sellise olukorra saab lahendada, millega keskkonnamõju hindamise otsuse esialgset täitmist. Ametiasutused sõlmisid sel viisil mitmes infrastruktuuri highroads (prügilad, ehitamise, suusaradade) ettepanekud. Hallata eelarve täitmise esialgsetest õiguslikud nõuded on sõnastatud üldiselt ning ei ole mõeldud hõlmama ainult keskkonna- või KMH otsused. Esialgne tellimine tavaliselt otsuste täitmist saab varsti motiveeritud (mitmete kohtuotsustega, mitte rohkem kui üks lehekülg).

IPPC luba käsitleva menetluse Bulgaarias on erinev keskkonnamõju. Lõplikud IPPC luba on võimalik kohtus läbi vaadata. Enamikul juhtudel (keskkonna- ja veeministeeriumi) pädev asutus — IPPC loa väljastamise otsuse peale on stabiliseerimis- ja veeministeeriumi poolt ära kuulatud. Tõendeid ja istungit käsitlevad eeskirjad ning kohtuliku läbivaatamise ulatus IPPCga seotud kohtumenetlused ei erine muudest edasikaebamise kord. On olnud vähe (kõige rohkem 7-8) juhtumid kohtusse saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli lubadele. Vähemalt pooled neist olid algatatud investorid, keda keelduti IPPC loa väljastamist. Valitsusvälistel keskkonnaorganisatsioonidel on kaebeõigus IPPC otsused edasi kaevata.

Kohtute lähenemine IPPC küsimustes on sama mis keskkonnamõju hindamise. Nii sisulise ja menetlusliku seaduslikkuse üle. Praktika ei ole piisav, et võimaldada kriteeriumide osas otsust küsimustes, näiteks IPPC otsuse peale sisulisi ja tehnilisi tõendeid, arvutusi ja IPPC dokumente.

Sarnaselt muude keskkonnalubade andmise menetlusi, IPPC osalemine varasemates etappides sama menetlust ei ole vaja apellatsioonikojale ette lõpliku IPPC otsusega.

Näiteks keskkonnamõju hindamise otsuse IPPC luba on absoluutselt ja halduse üksikmeetme suhtes samu eeskirju kohaldatakse esialgset õiguskaitset. Puuduvad erieeskirjad IPPC menetluste suhtes on esialgset õiguskaitset.

V. õiguskaitse kättesaadavust tegevuse või tegevusetuse

Tsiviilkohtu menetluse võib algatada füüsiliste või juriidiliste isikute vastu nende õigusvastase tegevuse korral kahju tekitanud isikule — avalik või erasektor. Need kohtuasjad on otseselt ette nähtud keskkonnakaitse seaduse raames. („EPL) ja veeseadusega (WA).

Eespool nimetatud tingimuste täitmist algatatakse järgmiselt:

a õigusvastasel tegevusel;

või b) keskkonna (vee) reostust või kahju;

c) põhjustatud kahjud;

d) süü;

e) põhjusliku seose õigusvastase tegevuse ja kahju hüvitamist.

Kohtuasja saab algatada kas kahju saanud isik või riiklik asutus, mis vastutab kahjustatud vara (haldab). Nõude esitaja võib paluda kohtul anda korraldus peatada saastav tegevus või tekitatud kahju hüvitamise eest. Praktikas ei ole sageli kasutada käesolevat kohtuasja. Samal ajal kui õigusvastane tegevus on kerge tõestada, kui asjaomast tööd tehakse ilma nõutava loa taotluse teiste osadega, mis võivad olla raskem kindlaks teha. Enamikul juhtudel on raske, isegi võimatu eristada varasemate ja hiljutiste reostust. Lisaks võib toimuda kaks-kolm aastat menetlust mitte lõpetada.

Palub Keskkonnaküsimustes riigi ametiasutuste vastu võib jagada kolme rühma:

 • Ametiasutuste ebaseadusliku tegevuse vastu.
 • Vastu toime pandud õigusvastase tegevusetusega, ametiasutuste poolt.
 • Mõjutatud isikute vastu kohtuasju, täidesaatva võimu põhjustatud kahju hüvitamise organite õigusvastase tegevuse või tegevusetuse peale.

Kuigi kõigi kolme rühma nõuded tuleb esitada hagi halduskohtule, need nõuded on tegelikult tsiviilhagid. Esimese ja teise nõude aluseks on erinevad õigused, keskkonna ametivõime üles lõpetama käimasolevad õigusvastase tegevusega või eraisikute poolt toime pandud ilmse ohu vältimiseks — sellised õigused on ette nähtud mitmeid keskkonnaõigusele. Neid nimetatakse „sunnimeetmed” (CAM). Tõukuri oleks kas ennetav, või peatada või tagasi reostust. CAMi saaks kohtus vaidlustada iga isik, kellel on huvi seda teha. Kui kaebuse haldusakti peale ühiseid eeskirju kohaldada. CAMi Edasikaebamise peatav mõju ei ole siiski.

Keskkonnavastutuse küsimustes on olemas eraldi seadus vastutus keskkonnakahju ennetamist ja kõrvaldamist (lrpred). On kahte liiki, kui ametiasutuste kehtestatud meetmed on keskkonnakahju või sellise kahju tekkimise oht on olemas — ennetavad ja saaste kõrvaldamise eest. Pädevad asutused käesoleva seaduse kohaselt on ministril, keskkonna ja vee riews direktorid, vesikondade ja rahvuspargi juhatuse liige. Seadusega nähakse ette mitmed nõuded üldsusele esitamise taotluse keskkonnavastutusega seotud meetmete võtmiseks, kuid need ei ole raske täita (kõige olulisem on nõue, et asutusele tõendusmaterjali õiguslik huvi, kui taotluse on esitanud füüsiline isik). Valitsusvälised organisatsioonid ei pea tõendama oma põhjendatud huvi. Rajatiste käitajatele, vastupidi sellele, mida oodatakse avalikult, peavad esitama pädevatele asutustele otsene ja konkreetne teave, mis on seotud meetmete/kahjustumise/keskkonnaohtu. Vahelise teabevahetuse eeskirjad on olemas ka mitmed keskkonnaasutused. Üldiselt ei ole kohtul eritingimused kas haldusakti läbivaatamise meetme või tellimine keeldumist. Kohus ühiseid eeskirju kohaldada kõigi haldusaktide läbivaatamist. Apellatsioonkaebuse raames on ennetav meede lrped ei ole peatavat mõju. Uuesti läbivaatamise esemeks on konkreetne, sest meetme kehtestamise kord on sätestatud erinõuded (nt konsultatsioonid, väljaanded, kui käitaja ei ole teada või ei ole töökorras, et võtta vajalikud meetmed. Keskkonnavastutuse jõustamiseks on sätestatud korra alusel lrpred oht trahve/karistusi neile, kes ei tegutse vastavalt õigusaktide nõuetele või nõutud meetmeid. Pädevad asutused, kes on toime pandud väärtegude eest, on samad, kes meetmeid võtta. Peale selle on ette nähtud 3 lrpred ümberasetamine — avaliku sektori hankija võib anda korraldus peatada käitleja tegevus või kindlustamises territooriumi või keelata või piirata selle kasutamist veekogu. CAM, hagi kohtule lrpred välja ühise korra kohaldamisel. Tuleb märkida, et pitseri rikkumise eeldusest, et hoida ära inimeste või objekt on kriminaalseadustiku alusel karistatav kuritegu.

VI. Muud võimalused õigusemõistmisele juurdepääsuks

Bulgaaria õigusaktidega antakse õigus huvitatud isikute (füüsilised isikud), keskkonnaalaste valitsusväliste organisatsioonide ning tooma kohtu mõlemad meetmed, nagu näiteks kaitsealade majandamiskavad ja teisese õiguse normatiivaktide — täidesaatva asutuse väljastatud.

Ombudsmani rolli (Riiklik Ombudsman):Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.ombudsman.bg/

 • Soovitab probleemide lahendamiseks ja inimeste vahelisi suhteid, kuid ta ei saa tühistada haldusotsus.
 • On õigus algatada haldusmenetluse haldusakti.
 • Ei saa pöörduda konstitutsioonikohtu poole.
  • Selle asemel võib ta soovitada neil, kes seda küsimust uurima Grondwettelijk Hof.

Avaliku sektori roll (riik) prokurörid:

 • pidada kohtusüsteemi osa, ei ole täidesaatvat võimu.
 • Anda kaalutlusõigus otsustada, kas võib osaleda haldusmeetmeid.
 • Haldusmenetluse võib algatada,
 • Kriminaalasjades prokurörid on ainus asutus, kes saab vastutava isiku kuriteos (keskkonnakuriteod)
 • Bulgaaria ei ole Erasüüdistusmenetlust on keskkonnaalase kriminaalõiguse alal.

Varem on haldusõigusliku läbivaatamise menetluse kirjeldus prokuröri rolli Ombudsmani eelisõigused ja tõukuri esitati. Võiks lisada, et tavapärast haldusmenetlust annab asjaomasele isikule õiguse vaidlustada halduskohtus toimuva tegevuse või tegevusetuse/tegevusetus haldusasutus. Õigusvastase teo puhul leiab Üldkohus, kas vaidlusalune akt on law-founded. Kui seda ei tehta, ei ole Euroopa Kohtul mõista administratsiooni õigusvastase käitumise lõpetamiseks. Õigusvastase tegevusetuse korral leiab Esimese Astme Kohus, kas eksisteerib kohustus tegutseda. Kui kohus leiab, et kaebus on põhjendatud, et haldusasutusele tuleks rakendada hiljemalt üks précised kuupäeva.

VII. Kaebeõigus

Kaebeõigus

Haldusmenetlus

Kohtumenetlus

Üksikisikud

X

X

Valitsusvälised organisatsioonid

X

X

Muud juriidilised isikud

X

X

Ajutised rühmad

X

Ei

Välisriigi valitsusvälised organisatsioonid

X

X

Muud isikud [5]

Kohalike omavalitsuste

Mõnede keskvõimu otsustega

X

ELiga ühinemist (2007) ja ELi õiguse ülevõtmisel ja haldusmenetluste arv keskkonnaõiguses. On õigusteoorias ja kohtupraktikas on ikka veel alalise määratlemise kriteeriumid eri keskkonnaalastele haldusmenetlustele. Keskkonnaasjades ei ole kohtusse pöördutud, arvukad ja mõnikord ei ole veel lõpuni katsetatud. Bulgaaria juriidiline doktriin ei tehta vahet õiguse kahjustamise põhimõtteid ja piisavat huvi. Nende huvi osaleda haldusmenetluses ja haldusotsuste edasikaebamiseks on konkreetsete asjaolude kohaselt. Arvestades, tähendab praktikas alati õiguste väärtuse langus, mis ei mõjutanud, omamise või kasutamise õiguse. Valitsusväliste organisatsioonide suhtes kohaldatakse sama lähenemisviisi. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus, v.a kõikidel keskkonnakaitseorganisatsioonidel õigus antakse isiklikuks otstarbeks. Keskkonnamõju hindamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise menetlustes igaüks võib osaleda. Tunnustatakse välisriigi valitsusvälistel keskkonnaorganisatsioonidel on samad õigused kui kohalikel valitsusvälistel organisatsioonidel — nagu nõuab Århusi konventsioon.

Üldjuhul horisontaalsed menetlused, kriteeriumid (keskkonnamõju hindamine (KMH) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (SEA) valdkondlike on leebemad kui eeskirjad — nt vee ja jäätmetega seotud.

Puudub actio popularis Bulgaarias.

Prokurör võib osaleda keskkonnaalaste haldusmenetlust, sealhulgas selle teises etapis — esimese astme kohtu etapp. Prokuröri ülesanne on kaitsta avalikke huve ja õigused on ulatuslik osalemine haldusuurimistes. Nagu ombudsman, võib ta alustada haldusotsuste väljastamise korda, kuid tal puudub õigus haldusotsus edasi kaevata kohtusse — ta ei tohiks tegutseda kohtumenetluses.

VIII Seaduslik esindamine

Puudub õiguslik nõue võtta advokaatide abi — kas haldus-, tsiviil- või kohtumenetlustega. Siiski hagi esitamist, ning eelkõige Defense tsiviilkohtus ilma õigusnõustaja võib põhjustada suuri raskusi ühe poole. Hiljuti vastu võetud (2007) tsiviilkohtumenetluse seadustik (ette nähtud väga ranged eeskirjad seoses tõendite kogumise ja kohtus esinemine. Uue CPC on väga palju erineda vaimus endise CPC — see nõuab palju rohkem menetluslikku distsipliini. Halduskohtumenetluse raames, erinevalt CPC kohtunik peaks olema keskne roll selle läbivaatamise korral. Esiteks, pidades silmas õigusliku läbivaatamise ulatus ei ole Üldkohus seotud ka faktilistel ja õiguslikel põhjendustel kaebuse esitaja. Teiseks, Euroopa Kohus on juriidiline kohustus abistada menetluse pooltel kõrvaldada vormilistest vigadest oma märkustes. Kohtunik peab märkima, mille kohta tõendeid ei ole esitatud faktiväited. Kuna ta seda ei teinud, kujutab endast menetlusnormi rikkumist ning kohtu otsus võidakse tühistada vaid kõrgema astme sel põhjusel. Neis paistab halduskohtumenetluse teise olukorra asjaolusid. eri liiki on palju, ja sageli vastuoluliste tehniliste faktide olemasolu, õiguslike ja tehniliste nõuete vahel on ebaselge. Seetõttu üha rohkem sellele, et kohtud ei oleks parem advokaati palkama.

Tavaliselt avalikes huvides tegutsevad keskkonnajuristid ühendama oma praeguse praktikaga teistes valdkondades, nagu äriklientidele, tsiviil- või haldusõiguse keskkonnaalase nõustamise ja kohtuvaidlusi. Enamiku keskkonnaasjade puhul tegemist five-six aastat tagasi tegid kohtud Sofias. See suundumus on hiljuti muudetud, peamiselt seetõttu, et paljud keskkonnamõju hindamine, looduskaitse või meretransport seotud kaebused kuuluvad kohalikud halduskohtud. Keskkonnaalased valitsusvälised organisatsioonid, kellel on asjaomases valdkonnas kogemusi avalikes huvides tegutsevad keskkonnajuristid tavaliselt teada, kellega saab ühendust võtta, on soovitav paluda sellised valitsusvälised organisatsioonid.

IX. Tõendid

Peamine tõend, kui halduskohtumenetlus on „haldustoimiku”, s.t haldusasutuse kogutud tõendid on olulised faktid ja asjaolud haldusakti. Haldusasutusel on erinevad õigused enne tõendite kogumise puhul. Lisaks kogutud tõendid haldusasutuse nõudmisel võib kohus menetluse osaliste või ex officio koguda lisatõendeid. See tähendab, et kohus saab kutsuda tunnistajaid. Dokumente võib nõuda, ja/või Euroopa Kohtule esitati. Samuti kogutakse ekspertide seisukohti menetluse selles etapis.

Euroopa Kohus on kogutud tõendite hindamisel vaba. Tsiviilkohtumenetluse seadustik, mis on rakendatavad menetlused kaebuste esitamiseks haldusaktid on sõnaselgelt öeldud, et see ekspert ei ole kohtu jaoks siduv, mistõttu saab Euroopa Kohus tagasi lükata tervikuna või osa sellest. Ametlikud dokumendid, st ametiasutuste välja antud dokumente, nende ülesannete täitmisel, on siduva jõu asjaolude tõendatud õigussuhe. Kui eraisikute välja antud dokumendid võetakse arvesse ainult juhul, kui need sisaldavad tõendeid, mida võidakse kasutada nõuete eest isik, kes väljastas dokumendi. Reeglina avalikku huvi pakkuvates keskkonnaasjades vaidlustes, otsustatakse ekspertarvamuse põhjal. Paljudel juhtudel on kohtud leiavad, et haldustoimiku ja täielikkus, kui puuduvad dokumendid, mis tõendavad, et mõned juriidilised nõuded täideti kohtud leiavad, et need nõuded ei ole täidetud.

Pooled võivad esitada uusi tõendeid esimese astme kohtu menetluse etapis. Igal juhul peaks pooltel selgitada Euroopa Kohtule uusi tõendeid esitada ning mis on seotud fakte ja asjaolusid. Faktid ja asjaolud peaksid olema seotud väidetava õigusvastase haldusotsuse peale. Euroopa Kohus ei tavaliselt läbi vaadata kõik või suur osa tuvastatud faktiliste asjaolude osas. See tähendab, et kaebuse esitaja peaks keskenduma olulise tähtsusega, küsides olulised küsimused uute tõendite kogumine. Kohus võib taotleda tõendeid omal algatusel, ja see on seotud lubada Euroopa Kohtul kontrollida otsuse õiguspärasust, sõltumata poolte nõuetest.

Tõendeid, sealhulgas küsida eksperdiarvamusi, võidakse paluda kas siis, kui kaebus on esitatud, või täiendava nõudluse esitatud ega kohtuistungil. Kontrollikoda hindab seda, kui tõendid on saanud eelnevalt, et teised pooled saaksid võtta seisukoha ja Euroopa Kohus on ise piisavalt aega kaaluda nõudlust. Lepinguosaline, kes taotleb eksperdi arvamus peaks sõnastama vastata järgmistele küsimustele. Ekspertide arvamus peaks valmima ja esitatud vähemalt seitse päeva enne kohtuistungit, nii et isikutel oleks piisavalt aega seda vaadata. Ekspertarvamus on tõendeid kogutakse kohtuistungil ja pooltel palutakse esitada küsimusi. Euroopa Kohtule küsimusi, mis on seotud üksnes tolerantne objekt nõutud ekspertarvamus. Euroopa Kohus ei nõustu ei kogutud ekspertide arvamused, et eespool kirjeldatud viisil.

Üldiselt samad eeskirjad kehtivad tõendite kogumise asjus algatatud tsiviilkohtumenetlust. Siiski on tsiviilkohtumenetlussüsteemi iseärasusi. Protsessi osalised peavad esitama kohtule oma väited asjakohased faktid ja asjaolud, mis toetavad tõendid. Euroopa Kohus ei ole lubatud sekkuda menetlus- ja suunata poolte käitumist. See ainult vastuvõetavuse kohta võib riigi nõutud tõendeid. Tõendite nõudmine on lühemad tähtajad ja paljudel juhtudel välistav.

Esialgset õiguskaitset.

Halduskohtumenetluses kaebuse vastu haldusõigusliku üksikakti on peatav mõju, välja arvatud juhul, kui vastupidist on ette nähtud seadusega. Keskkonnaõiguses ei ole mitte kunagi ei ole peatavat toimet (välja arvatud teatavatel juhtudel ette nähtud territoriaalse juhtimise õigust. Üldist laadi vaidlustada haldusaktid (kavade, programmide ja normatiivsed ei tunne, et rakendada asjakohaseid õigusakte. Kuna enamasti on kohtulikud koosneb tavaliselt individuaalne haldusakt vaidlustada peatada haldusotsuse täitmine.

Kui kaebusel on otsuse täitmist peatav toime, investorid võivad nõuda esialgse otsuse täitmise ning haldusasutused saavad toetust.

Auditi järelevalvekomitee on loetletud viis tingimust, mille käigus:

1, kui see on vajalik selleks, et tagada Euroopa kodanike elu ja tervist;

2 kaitsta eriti oluline riigi või avalikke huvisid;

3), et vältida takistusi või haldusakti ei suudeta jõustada;

4) või kui viivitamine võib põhjustada olulist ja korvamatut kahju;

5) või teatavate isikute huvide kaitse on eriti tähtis.

Viimasel juhul peab kahju hüvitamise kohustus. See määrus annab eelarve täitmise esialgsetest peale saab esitada kaebuse kohtule. Tähtaeg selleks on kolme päeva jooksul alates otsuse avaldamise kuupäevast. Sõltumata sellest, mis juhtus menetluse administratiivses etapis kohus, kellele kaebus on menetlemisel võib esialgse oleva haldusotsuse täitmist samadel viis tingimust. Erinevalt haldusasutus võib kohus nõuda ettevõtjalt, olenemata eelarve täitmise esialgsetest andmise põhjus, kui tekib oht, et olulist ja korvamatut kahju”.

Halduskohtumenetluses kohus, kas Esimese Astme Kohus, või et hageja taotluse alusel esialgse täitmise, et haldusasutuse antud — st võib kontrollikoda otsustada võimaldada esialgset õiguskaitset. On olemas kaks tingimusi. Esiteks on oht, et esialgne täitmine võib tekitada märkimisväärset ja korvamatut kahju hagejale. Teiseks tuleks tugineda uutele asjaoludele ehk asjaoludele, mis toimusid pärast esialgset täitmist oli antud.

Tsiviilkohtumenetlus, ettekirjutuse eesmärk on tagada Euroopa Kohtu otsuse täitmine toimub. Kohtuasjad — Hagid tsiviilasjades keskkonnale tekitatud kahju hüvitamiseks või saastava tegevuse lõpetamine — ei oleks praeguse olukorra, kus on vajalik. Teoreetiliselt võib Esimese Astme Kohus oma otsuse esialgse täitmise, näiteks on algatatud eesmärgiga peatada saastav tegevus. Kuid õigusaktides on sätestatud, et eelarve täitmise esialgsetest on vastuvõetamatu, kui selle täitmine võib põhjustada korvamatut kahju või kahju, mida ei saa hinnata. Viimast tingimust võib takistada eelarve täitmise esialgsetest saamiseks tsiviil- keskkonnaalastele kohtuvaidlustele.

Seega üldiselt vähese arvu tõttu algatatud tsiviilkohtumenetlust, et esitatud apellatsioonkaebuse edasilükkava mõju ja individuaalsete haldusotsuste puhul, võib esialgset õiguskaitset, kohtupraktika, millega tegeles peamiselt eeltunnustatud apellatsioonkaebusi haldusakti täitmine. Seoses viimati nimetatud kohtuvaidlused tuleb märkida, et tavaliselt kontrollikoja motiive, nagu motiivide haldusasutus on lühike. Kui liikmesriigi kohtud nõuavad, peavad nad tavaliselt vältida eelarve täitmise esialgsetest seotud küsimuste käsitlemist haldusotsuse õiguspärasust tervikuna.

Kõigi kohtuotsuste (kas seoses eelarve täitmise esialgsetest või esialgset õiguskaitset, või ettekirjutusi ja esialgne täitmine saab edasi kaevata tsiviilkohtumenetluse kõrgema astme kohus.

XI. Kohtukulud

Taotleja silmitsi kolme liiki kulusid.

 • Kohtulõivud.
  • Kohtukulud on kindlaks määratud tariifi täidesaatva võimu poolt vastu võetud.
  • Teine kategooria on advokaaditasu.
   • Advokaaditasu — ei ole fikseeritud summa iga advokaat võib pidada läbirääkimisi tema tasu. Määruse välja andnud kõrgem advokatuuri juhatuse poolt kehtestatud igat liiki minimaalne tasu advokaadi teenuseid.
   • Ekspertide tasu eest) (võimalik anda esimese astme kohtu määratud ekspertide arvamused.
   • Väikse tasu kohta teadaande avaldamise korral võidakse esitada kuni vaidlustamise haldusaktide puhul üldist laadi ja normatiivse haldusakte.

Riigilõiv on halduskohtumenetlustes. Kodanike ja valitsusväliste organisatsioonide 5 EUR suurust tasu maksta esimese astme kohtu menetluse kohta. Kaubanduse äriühingutele sama tasumäär 25 eurot. Tsiviilvaidluste tasud sõltuvad kohtuasjast. Kui nõue on varalist, näiteks kahju hüvitamise hagil peab olema 4 protsenti taotletud kogusest. Kui nõue ei ole võimalik hinnata kohtuasja puhul — näiteks saastava tegevuse lõpetamiseks, määrab kohtunik kindlaks tasu iga juhtumi puhul eraldi. Tsiviilkohtumenetluses puudub tasude diferentseerimine valitsusväliste organisatsioonide vahel ettevõtjate ja/või kodanike ning kaubanduse. Tasud vaidlustada otsuseid — nii haldus- kui ka tsiviilkohtumenetluse need pooled esimese astme kohtukulud.

Ekspertide tasu võib varieeruda olenevalt ekspertide arvu, küsimused, millele palutakse ja isikliku otsuse kohtunik. Ekspertide tasud määrab kindlaks kohtunik. Nõuab eriteadmisi sageli keskkonnalaseid kohtuvaidlusi, mis on saadud rohkem kui ühe eksperdi ja ekspertide tasud olema vahemikus 500-1200 eurot. Mõned kohtunikud võib määrata ühe eksperdi arvamuse eest alla 500 EUR. Täiendavad kulud, kuid ei tunnustanud Euroopa Kohus ise võib olla vajalik, kui valitsusväline organisatsioon soovib kontrolli või esitada eksperdiarvamus, mille Euroopa kohus kogutud tõendeid. Sellisel juhul jääb tavaliselt teine ekspert, kelle ülesandeks on kontrollida eksperdiarvamusega. Advokaaditasud võivad varieeruda väga. Halduskohtumenetlustes on advokaaditasu on tõenäoliselt suurem kui 1500 eurot. Tsiviilkohtumenetluse käigus hinnang, mis puudutab advokaaditasu on keeruline.

Arvestades, et kohtulõivu kulud meetme ettekirjutusest vabastamise/korraldus on tühine — mitte suurem kui 15 eurot. Teoreetiliselt võiks hoiuse või õiguskaitset keskkonnaasjades, mida taotleti, kuid selline olukord pole kunagi tehtud. Tööstusomandi, kaubamärkide ja kohtuvaidluste aastatel 2004-2007 tehtud analüüs näitas, et sarnastel juhtudel on ettevõtja võib suurel määral erineda sõltuvalt eri kohtunikud hindamisel.

„kaotaja maksab” põhimõte on rangelt rakendada kohtulikku kontrolli. Halduskohtumenetlustes, kui, on kohustatud maksma miinimumtasu mitte rohkem kui üks, on palgatud vastase. Kuid seda eeskirja ei ole alati kinni peetud, sealhulgas avalikku huvi pakkuvates keskkonnaasjades ja hagejad olid kohustatud maksma võitnud poole advokaatide tasud, mis olid palju kõrgemad kui minimaalne tasu. Ei ole mingil juhul võimalik üle kanda ja rakendada põhimõtet, mille puhul põhikohtuasja hagejate/soojem keskkonnaalaste avalike huvidega seotud kohtuvaidlusi. Ainus alus võimalikuks vähendada advokaaditasu on ette nähtud TKK, kohaldatav ka halduskohtumenetluses. Konventsiooniosaline sätestab, et kohus võib vähendada advokaadi tasu maksta siis, kui selle suurus ei vasta õiguslikku ja faktilist keerukust.

XII. Finantsabimehhanismid

Nr vabastada menetluskulude, lõivude ja dokumentide esitamise tasude maksmisest, kulude suhtes kohaldatavate maksude, olenemata on keskkonnaasjades üldsuse huvides. Halduskohtumenetlustes, hagejad ei ole kohustatud maksma tõendite kogumise algatatud kulusid, kuigi esitatud tõendid puudutavad hageja nõude.

Selleks leidub õiguslik mehhanism kohtulõivu tasumisest vabastada taotlejatest, kes „ei ole piisavalt vahendeid, et maksta tasu”. Olukord võib põhjustada erinevaid asjaolusid — haigus, madal sissetulek, vanus jne, mida tuleb tõendada isikul, kes taotleb erandit. Kohus otsustab, kas jätta või mitte hageja kohtukulude tasumisest. Õigusabi seaduse (Alpine: LAL) nähakse ette abi saamiseks pöörduda, kattes oma kulud volitus. Hageja peaks olema kehvades finantstingimustes. Tasuta õigusabi andmise otsuse on teinud kohus või haldusorgan, nimelt riiklik õigusabi büroo. Euroopa Lal mehhanism on üldine ja hagejate/võlausaldajate Keskkonnaalastes kohtuvaidlustes tõenäoliselt kasumit. Eraldi õigusabimehhanismid, välja arvatud eespool nimetatud keskkonnaasjades ei eksisteeri.

Euroopa õigusaktid ei reguleeri pro bono abi osutama kas spetsialistid või juriidilised asutused. Seega on õigus otsustada, millistel tingimustel oleks pakkuda tasuta (pro bono) õigusalast abi. Selliste teenuste olemasolu sõltub paljus konkreetsest olukorrast ning õigusbüroo juhtorgan peab olema seotud konkreetse juhtumiga.

Puuduvad keskkonnaasjadega tegelevad õiguskliinikud.

Valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikega tähistada erinevaid õigusvaldkonna töötajatele samad eesmärgid ofpursuing üldsuse huve esindav õigus tegevust. Mõned neist on andnud avaliku huvi õigusteenuste palju aastaid. Piirkondades, kus on palju looduslikke elupaiku, kohalike juristidega aidata kogenud vabaühenduste nagu Bulgaaria Linnukaitse Selts, Rohelise Balkani riikide, Bulgaaria bioloogilise mitmekesisuse sihtasutus või Balkani keskkonnalaseid kohtuvaidlusi wildife ühiskondlikus tegevuses.Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.bspb.org/Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.greenbalkans.org/Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.bbf.biodiversity.bg/Lingil klikates avaneb uus akenhttp://balkani.org/ Teabe kättesaadavuse programmi palju kohtuvaidlusi juurdepääsu keskkonnateabele.Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.aip-bg.org/en/ Mitteametlik rühm, juristide, advokaatide, aadress, e-post:Lingil klikates avaneb uus akenhttp://ecopravo.blogspot.com zeleniteadvokati@gmail.com, toetab suuremat läbipaistvust ja paremat avalike huvide kaitse, eriti looduskaitse.

XIII. Ajakohasus

Üldine reegel näeb ette, et individuaalne haldusakt tuleb välja anda hiljemalt 14 päeva kuni ühe kuu jooksul pärast menetluse algust. Keskkonnaasjadega seotud menetlused on siiski tavaliselt keerulisem ja võib kuluda aega mõnest kuust kuni rohkem kui ühe aastani. Mitmed keskkonnaalased menetlused ette konkreetsed tähtajad otsuse tegemiseks (nt KMH otsus tuleks vastu võtta 45 päeva jooksul pärast koosolekut arutamiseks ette keskkonnamõju hindamise aruande.

Haldusasutus võib madal positsioon ei ole tähtaegadest kinnipidamise eest haldusotsuste eest. Teoreetiliselt võib isik pöörduda viivituse eest.

Ei ole seadusega sätestatud tähtaegu keskkonnaasjadega seotud kohtumenetluste jaoks. On mitmeid tähtaegu üldiselt eri etappides halduskohtumenetluse. On kolmepäevane tähtaeg alates kaebuse esitamisest, mille käigus haldusorgan peaks edastama toimiku kohtule. Kui menetlusosaline ei ilmu kohtusse, kuna see ei suuda ületada takistusi, tuleks järgmine kuulamine peaks toimuma kolme kuu jooksul pärast viimast istungit. Ajalised piirangud on vaja erinevaid meetmeid menetluse pooltel on õigus või kohtu poolt. Tavaliselt on erinevad, kuid ei ole kunagi pikem kui 14 päeva. Üks lepingu põhimõte ütleb, et halduskohus protsess peaks olema kiire.

Keskkonnamõju on kohtumenetluse kestus võib erineda sõltuvalt kuulamiste arvu, selle etapid ja ajakava kohtumenetluses. Vajadus avaldamine võiks anda mitme kuu võrra. Kui on arvukalt menetluse pooltel võib kuluda rohkem aega, et teavitada kõiki isikuid ühe või mitu kuulamist. Tavaliselt kestab esimese astme kohtus menetlus, millel on kaks või kolm arutelu on umbes 6-7 kuud. Kui kokkuleppeosalisi on rohkem kui kolm arutelu menetlus võib kesta 8-12 kuud. Teise astme halduskohtu otsuse peale võivad menetluse aeglustamise veel 6-8 kuud. Halvim stsenaarium oleks olnud pikka aega enne esimese astme koos teise astme menetlusvigu, mille saadab toimiku uuesti teise kohtuniku otsuse — st praegusel juhul menetlust uuesti algusest peale. Sellisel juhul võib kuluda 2-3 aastat enne lõpliku kohtuotsuse jõustumist. Lisategurina võib olla põhjuseks asjaolu, et mõned kohtud/koda on ülekoormatud ning esimese kohtuistungi kuupäev on kõige varem 6-9 kuud pärast kaebuse Euroopa Kohtule. Keskkonna keskmise kestusega halduskohtumenetluse eespool nimetatud probleeme, ei oleks 12-18 kuud.

Euroopa Kohus on tähtaeg 30 päeva alates viimase istungi otsuste tegemiseks. Enamikul juhtudel sellest tähtajast on kinni peetud.

Eest karistusi ei rakendata, kui kohus on teinud otsuse, et viivitus. 30 päeva pikkuse tähtaja möödudes ei peeta kinni ei pea, kohustuslik ja see ei ole seotud mingeid õiguslikke tagajärgi. Kui kohtunik korduvalt esitab oma otsuse hilinemisega, kohtuniku käitumise kohta võib pöörduda kõrgema justiitsnõukogu inspektsiooni Bulgaaria Vabariigis.

XIV. Muud küsimused

Tavaliselt saavad keskkonnaalase otsuse vaidlustada otse kohtus. See on osaliselt tingitud sellest, et mõned asutused, nt ministrite otsuseid ei saa pöörduda kõrgema instantsi, sest neil ei ole ühtegi sellist juhtumit. Hiljuti, eelkõige KMH ja Sea, valitsusvälised organisatsioonid alustanud enne otsuse esiteks vaidlustanud keskkonna- ja vee kõrgemale asutusele, keskkonna ja vee piirkondliku inspektsiooni ja teiseks kohtutes.

On olemas palju erinevaid teabeallikaid, mis käsitlevad õiguskaitse kättesaadavust keskkonnaküsimustes. Veebisaidil on olemas peaaegu kõik halduskohtusse halduskohtumenetluse kohta, ning mis tahes keskkonnalubade andmise protsessi. Mõnede veebisaitide kohta võib leida õigusaktide tekste. Teistel veebisaitidel lühikesed selgitused on esitatud õiguskaitse kättesaadavuse kohta. Välisministeeriumi veebisaitidel ning keskkonna ja vee piirkondliku inspektsiooni keskkonna- ja vesi on olemas teave üksikute otsuste pärast ja asutused, kelle otsuste peale saab kaebuse esitada.Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www3.moew.government.bg/ Veebisaidil võib leida kõrgeim halduskohus kõik stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu otsused on viimase 10-12 aasta jooksul.Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.sac.government.bg/

Vaidluste kohtuväline lahendamine on Bulgaarias ja reguleerib lepitusseadus. Siiski ei saa keskkonnaalaseid halduskohus vaidluste kohtuvälise lahendamise menetluse suhtes. Alates 2007. aastast on kõnealune vaidluste lahendamist Euroopa Kohtus vaatepunktist on tõhusam. Keskkonnaasjades ei ole sellised kokkulepped olid avalikult teada.

Keskkonnaasjades ei kasutata vahendamist kuigi tihti. Mõningatel juhtudel avaliku huviga seotud keskkonna- ja vee algatatud kohtumiste poolte seisukohtade selgitamiseks.

XV. On välismaalane,

Ametliku menetluse keel on Bulgaarias bulgaaria keel. Isikutele, kes ei räägi ega mõista Bulgaaria keele nõude eesmärk on korraldada selliselt, et nende huvisid ei kahjustanud. Kui isik soovib kasutada mõnda muud keelt, mis erineb Bulgaaria kohtus menetluse määrab kohus tõlkija. See kehtib nii haldus- kui ka tsiviilkohtus korraga. Tõlkimise eest maksab isik, kes seda vajavad, välja arvatud juhul, kui siseriiklik õigus või rahvusvaheline leping ei näe ette teisiti, näiteks varjupaiga ja pagulaste seadus. Riigieelarvest ei kaeta tõlkimiseks keskkonnaalaste õigusaktide raames.

Selle isiku päritoluriigis, ei mõjuta see mingil viisil tema õigusi, siseriiklike õigusaktide või rahvusvaheliste lepingutega. Kui isik on menetluse pool seadusega tagatakse, et ta saab kasutada samu õigusi, mis teistele sama menetlust.

XVI. Piiriülesed juhtumid

Bulgaaria on ühinenud piiriülese keskkonnamõju hindamise Espoo konventsioon konteksti. Riiklike teiseste õigusaktidega ette nähtud rakenduseeskirjad Bulgaaria ametiasutuste kohustustega, mis tulenevad Espoo konventsioonist. Kui isik on teise riigi (keskkonna- ja veeministeeriumi) vastutab ülesannete täitmise eest, mis on seotud konventsiooniga. Keskkonna- ja veeministeeriumi on eesmärk, mida kinnitab nii Bulgaaria kui mõjutatud isik osaleda või mitte osaleda keskkonnamõju hindamise menetluses, mida viib läbi pädev asutus päritoluriigi poole. Keskkonna- ja veeministeeriumi vastutab infovoogu päritolupool Bulgaaria asjaomasele üldsusele, nii et üldsus saab osaleda otsuste tegemise protsessis.

Mõiste „asjaomane üldsus” piiriüleses kontekstis ei erine sama mõiste siseriiklikus kontekstis. Mõiste „asjaomane üldsus” võeti Bulgaaria riiklikku õigusesse üle, mis tulenevad Århusi konventsioon keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsioonile („Århusi konventsioon”). Kõiki naaberriike üles Bulgaaria, välja arvatud Türgis, on Århusi konventsiooni osalised. See tagab suurel määral võrdse kohtlemise välisriigi kodanike ja vabaühenduste Bulgaaria kohtus ja vastupidi.

Bulgaaria on päritoluriiki, kui ta kohaldab sama normi andmise õigus on kodanike kodanike suhtes muude naaberriikidega, mis on Århusi konventsiooni osalised ning. See tuleneb artikkel 3 lõige 9 Århusi konventsiooni. Küsimus, kas valitsusväliseid organisatsioone ja kodanike esindajaid mõjutatud riik võib taotleda esialgset õiguskaitset ja ajutiste meetmete võtmist on väga huvitav, kuna see eeldab, et Bulgaaria kohtupraktikast on selge vastuse küsimusele, kas artikkel 9 lõige 4 Århusi konventsiooni saab rakendada otse või mitte. See arutelu ei ole toimunud bulgariayet. Üldiselt on Bulgaaria kodanike suhtes ei ole võimalik valida erinevate riikide kohtute pädevad keskkonnaasjades. Haldusküsimustes on selge — Bulgaaria kohtusüsteemi õiguspärasuse kontrolli Bulgaaria ametiasutuste otsuseid. Eelkõige seotud tsiviil- ja keskkonnavastutust võib valida pädeva kohtu osas, sest tavaliselt tsiviilvastutuse nii Euroopa Kohus, kus kahju tekkis ja kui kostja asukoht on pädev asja menetlema.

(1) Näiteks kaubanduskodasid eri kohtunikku astuvad halduskohtule vastavalt erinevatele seisukohtadele valitsusvälise organisatsiooni huvi erasektori huvi vaidlustada KMH otsuse.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 14/09/2016