Ścieżka nawigacji

 • Strona główna
 • Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa - Bulgaria

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?


 1. Perustuslaillinen perusta
 2. Oikeuslaitos
 3. Tiedonsaantiin liittyvät oikeusriidat
 4. Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus yleisön osallistuessa päätöksentekoon
 5. Toimia ja laiminlyöntejä koskeva muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus
 6. Muut oikeussuojakeinot
 7. Asiavaltuus
 8. Oikeudellinen edustus
 9. Todisteet
 10. Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet
 11. Oikeudenkäyntikulut
 12. Oikeusapu
 13. Oikea-aikaisuus
 14. Muut kysymykset
 15. Ulkomaalaiset
 16. Rajat ylittävät oikeusriidat

I. Perustuslaillinen perusta

Bulgarian perustuslaissa säädetään, että oikeus terveelliseen ja suotuisa ympäristö, joka vastaa vahvistettujen vaatimusten ja normien (55 artiklan). Ympäristönsuojelu on myös kansalaisten tullia. Oikeus terveelliseen ja suotuisa ympäristö on mahdollista täydentää muita perustuslaillisia oikeuksia:

 • tietoja – article41(2)
 • Sananvapaus – 39
 • kokoontua vapaasti – 43
 • yhdistymisvapautta – article44(1)

Mahdollisuus annetaan kansalaisille, tuomioistuin vetoaa hallintotoimien (120 §), ellei laissa toisin säädetä. Tällaista poikkeusta ei ole olemassa ympäristölainsäädäntöön. Tarvitaan oikeudellisen intressin hallinnollisten säädösten saattamiseksi oikeuden eteen.

Kaikkien suoraan täytäntöön perustuslain määräykset on mahdollista. Oikeus terveelliseen ja suotuisa ympäristö on yleensä vedota sekä olemassa olevien standardien mukainen, joko menettelyllisiä tai sisällöllisiä.

Kansainvälisiä sopimuksia, jotka on ratifioitava Euroopan parlamentissa ja ovat voimassa Bulgariasta tulee osaksi sisäistä oikeusjärjestystä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Riigi Teatajassa. Tällaiset sopimukset ovat ensisijaisia kansallisiin lakeihin, jos niiden välistä ristiriitaa.

Sekä hallintoviranomaiset ja tuomioistuimet soveltavat Århusin yleissopimuksen suoraan. Pieni joukko tuomioistuimen päätöksiä, mahdollisuus esittää epäilyksiä suoraan täytäntöön Århusin yleissopimuksen 9 artiklan 3 kohdan.

II. Oikeuslaitos

Unionin tuomioistuin koostuu korkeimman oikeuden (SCC), korkeimman hallinto-oikeuden, Muutoksenhakutuomioistuimet, aluetuomioistuimet, sotilastuomioistuinten ja tuomioistuimet (paikallinen).

Yksityisoikeudellisia kysymyksiä:

 • Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet, alueelliset tuomioistuimet, kuten riitojen suhteellisen pieniä (alle 12.500 euroa) taloudellista etua;
 • Aluetuomioistuimet toimivat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimina enemmän merkittäviä riitoja varten ja koska muutoksenhakutuomioistuin alioikeuden päätökset;
 • Tieteellisen neuvoston, joilla kaikki korkeimman oikeusasteen päätöksiin (pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta);

Hallinnollinen tuomioistuinjärjestelmä käsittää:

 • 28 Hallinnolliset tuomioistuimet, jotka käsittelevät muutoksenhaut hallinnollisissa päätöksissä;
 • Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi toimia joko ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kassaatiotuomioistuimena, tai;
 • Piirituomioistuimet, jotka käsittelevät hallinnollisia säädöksiä, joilla sanktioidaan misdemeanors. Tätä valittaa käräjäoikeuden päätöksestä tällaisessa tapauksessa, jossa käsitellään kunkin kolmen tuomarin jaoston hallinto-oikeuteen.

Tuomarit ovat riippumattomia. Heistä ne, jotka ovat toimineet yli viisi vuotta, ei voi poistaa niiden asemaa, paitsi poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Ylin tuomarineuvosto on viranomainen, joka nimittää ja erottaa tuomarit, edistetään. Erikoistuneita tuomioistuimia ei käsitellä ympäristöön liittyvät tapaukset. Kuitenkin eräät hallinnolliset tuomioistuimet jaostojen tuomarit ovat järjestäytyneet siten, että ympäristöön liittyvät asiat ratkaistaan osa kyseisen tuomioistuimen tuomareista.

Käytännössä ei ole olemassa forum shopping Bulgariassa. Hallinnollisia asioita koskevia sääntöjä, joiden avulla voidaan määrittää toimivaltainen tuomioistuin on tiukkaa ja ei jätetä valinnanvaraa hakijalle, joka tuomioistuimen on ratkaistava. Valinta, jonka osalta toimivaltainen tuomioistuin on antanut korkealle hallinnon ympäristötietojen saatavuutta koskevissa asioissa. Tällaisia tietoja koskeva pyyntö on osoitettu, voitaisiin vastata joko itse tai tämän ministerin sijainen/ministeriön valtiosihteeri – valituksen ratkaiseminen olisi kuultava vakautus- ja assosiaationeuvoston ensimmäisessä ja Sofian kaupungin hallintotuomioistuin toisessa tapauksessa. Siviilioikeudellista vastuuta koskevassa tapauksessa (ympäristövastuudirektiivi) vahinkoa kärsineen henkilön tuomioistuin voisi kääntyä joko vastaajan kotipaikka tai asuinpaikka tai paikka, jossa vahinkoja.

Hallinnollisissa asioissa ennen kahden oikeusasteen tuomioistuimen menettely on käytössä.

— kantelijalla on oikeus valittaa hallinnollisesta päätöksestä hallinto-oikeuteen ja tämän jälkeen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätös

Ennen vakautus- ja assosiaationeuvosto kautta kassaatiovalituksen. Siviilioikeudellisessa menettelyssä kantaja on prosessuaalinen oikeus käsitellä kahdessa tapauksessa eli oikeudenkäyntiä ja vetoomuksien.

Vuoden 2007 jälkeen, jolloin uusi siviiliprosessilaki annettiin, pääsy muutoksenhakuasteena (SCC) oli vähäistä. Tätä muutosta on haettava silloin, kun tuomio on mitätön; tuomio on jätettävä tutkimatta; tuomio on virheellinen, koska rikkomisen aineellisen oikeuden sääntöjen vakava rikkominen tai tuomioistuinmenettelyjä ei ole perusteita.

Sekä hallinto- ja siviilioikeudellisia menettelyjä varten ylimääräinen oikeuskeino on tuomioistuimen päätösten peruuttamista.

Huomaan teoreettisesti hallinnollisen päätöksen jälkeen, tuomioistuin voi antaa hallinnollisen päätöksen ainoastaan, jos ei ole aihetta jättää harkintavallasta. Jos tällaisia aiheita, tiedosto on lähetettävä takaisin hallinto ja tilintarkastustuomioistuin antaa hallinnolle pakolliset ohjeet siitä, kuinka pannaan täytäntöön lainsäädännössä. Käytännössä tuomioistuimet milloinkaan siirry ympäristölupien myöntämisestä. Oikeudesta tutustua tietoihin evätään, kumotaan sen jälkeen, yhteisöjen tuomioistuin ei voi luovuttaa pyydettyjä tietoja suoraan kantajalle – yleensä ensiksi, koska yhteisöjen tuomioistuimen käytettävissä ei ole tietoja, ja toiseksi siksi, että tuomioistuimet eivät saa luovuttaa tietoja suoraan kantajalle.

Ympäristöön liittyvät asiat käsitellään yhteisen hallinnollisen menettelyn – eli ei ole olemassa erityisiä unionin sääntöjä, joita sovelletaan ympäristöasioissa. On syytä korostaa, että muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta koskevalle valitukselle ympäristöluvat on suhteellisen uusi ilmiö – takaisin 1990-IES loppuun saakka useimmat lupamenettelyt, ei vielä ollut olemassa. Jopa kaikkein yleisiä käsitteitä, kuten käsitettä muotoiluun (1) on edelleen oikeudellinen asema. Hallintotuomioistuinten intressi on kehittynyt huomattavasti viimeisten 5–6 vuoden ajan ja että on olemassa joukko uusia tilanteita, jotka hallintotuomioistuimet ovat.

Erityispiirteet tuomioistuinmenettelyjä ympäristöasioissa voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

 • Tilanne;
 • Todisteiden kerääminen;
 • Tarkastelun laajuus;

Todisteiden keräämisen osalta tuomioistuimet suosivat tavallisesti kuulla asiantuntijoiden lausuntoja ja todistajat saavat todistamaan tuomioistuimessa. Oikeusviranomaisilla ei voi ottaa haltuunsa itse – tämä koskee sekä hallinto- ja siviilioikeudellisissa asioissa. Jos kuitenkin joku muu aloittaa menettely, ja erityisesti, jos menettely on hallinnollinen, tuomioistuimet voivat toimia viran puolesta tietyissä tilanteissa. Tuomioistuimet voivat käynnistää hallinnollisia menettelyjä todisteiden keräämistä. Soveltamisalaa koskeva päätös ja ensimmäisen asteen päätösten ei ole rajoitettu, mitä osapuolet ovat väittäneet. Tuomioistuimia koskeva annetaan vähemmän oikeuksia toimia viran puolesta.

III Tiedonsaantiin liittyvät oikeusriidat

On kaksi erilaista tapausta, jossa ympäristötietoa koskeva pyyntö on evätty tai että siihen on vastattu riittämättömästi tai virheellisesti:

 • Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat yhteisen kielteisistä päätöksistä, joissa ei ole erityisiä tavoitteita.
  • Kieltäytyminen on mahdollista hakea muutosta suoraan tuomioistuimessa – ennen vakautus- ja assosiaationeuvosto (jos tämä epääminen tapahtui ministeri) tai hallinto-oikeuteen (muut asiat).
 • Toiseen ryhmään kuuluvat ympäristötiedon luovuttamista koskeviin tarpeisiin pyydettiin osallistumaan, toimenpiteet ympäristön suojelua säännellään (työsuhdeturvalainsäädäntö).
  • Tässä tilanteessa kantaja voi valittaa ensin veroviranomaiselle ja myöhemmässä vaiheessa (jotta tällaiset hakijat, joilla on nopeampi keino saada tarvittavat tiedot).

Yhteisen kieltäytymisten joka tapauksessa sisällyttävä tieto menettelystä – tämä on nimenomaisesti edellytetään julkisen tiedon saatavuutta koskevan lain (APIA). Epäämisen osalta, niiden olisi oltava samanlaisia tietoja koskeva yleinen määräys, koska niiden sisällöstä voidaan soveltaa kaikkia hallinnollisia päätöksiä.

Muutoksenhaku tietopyynnön epäämisestä olisi vähintään oltava:

 • Valituksen tekijän nimi ja osoite;
 • Tuomioistuin, jossa on haettu muutosta;
 • Tiedot, jotka on haettu muutosta;
 • Valituksen tekijän pyynnöstä;
 • Tieto siitä, miksi kantelija katsoo, että kieltäytyminen lainvastainen;

Muutoksenhaku on tehtävä viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta kieltäytymistä. Hiljaiseen kielteiseen päätökseen voi hakea muutosta kuukauden ajan voimassaoloajan päättymisen jälkeen, että hallintotoimen (vastaus tietopyyntöön). Muutoksenhaku osoitetaan toimivaltaisen viranomaisen välityksellä – eli valitus jätetään sille viranomaiselle, joka on antanut.

Tuomioistuimet eivät yleensä hallussaan pyydetyt tiedot. Heillä on oikeus katsoa, että hylkäysperusteet, tuomioistuimet voivat teoriassa pyytää saada kyseiset tiedot viranomaiselta. Tämä ei kuitenkaan tapahdu usein ympäristötietojen saatavuutta koskevissa asioissa.

Jos tuomioistuin toteaa tietopyyntö evätään, se kumoaa lainvastaisen hallintotoimen (hallintoviranomainen) ja velvoittaa luovuttamaan pyydetyt tiedot. Tuomioistuimen päätös annetaan viitteitä siitä, miten EU:n lainsäädäntöä olisi pantava täytäntöön.

IV. Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus yleisön osallistuessa päätöksentekoon

Sellaisen hallinnollisen menettelyn myöhemmissä vaiheissa – on kaksi hallinnollista ja tuomioistuimen käsiteltäväksi. Kuten ensimmäisen vaiheen menettelyt voivat vaihdella vaatimusten mukaisesti – erityisesti veden, jätteen tai muuhun ympäristölainsäädäntöön. Asian käsittely tuomioistuimessa sovelletaan erilaisia hallinnollisia päätöksiä ja säädetään hallintomenettelylaki. Sisäisen tarkastuksen seurantakomitea on kolmenlaisia: yksittäisiä hallinnollisia päätöksiä, olisi luonteeltaan yleinen ja normatiivinen. Muutoksenhakukeinot lainvalvontavälineiden voivat hieman vaihdella mukaisesti, minkälainen päätös tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Sisäisen tarkastuksen seurantakomitea säädetään muutosta ylemmän hallintoelimen. Kuten joidenkin viranomaisten (ministerit) ei ole hallinnollinen viranomainen, niiden päätöksiin voidaan hakea muutosta vain tuomioistuimessa. Ylemmän hallintoelimen etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevat voivat tarkastaa, onko hallinto on soveltanut oikein harkintavaltaansa. Ensimmäisen oikeusasteen päätökset voidaan tehdä suoraan tuomioistuimelle. Hallinnollisia oikeussuojakeinoja ei ole käytetty loppuun ennen asian viemistä tuomioistuimeen.

Tuomioistuimet voivat hallinnollisten päätösten laillisuutta. Tuomioistuimet eivät voi käsitellä kysymyksiä, jotka koskevat hallinnollisen harkintavallan käyttöä. Sekä ulkoista laillisuutta ja sisäistä laillisuutta koskevat yhteisöjen tuomioistuimen valvonnassa. Ympäristöä koskevaan päätöksentekoon liittyvien menettelyjen laillisuuden valvonta ei eroa tältä osin millään muulla hallinnollisella menettelyllä. Ympäristöasioissa aineellisoikeudellisiin kysymyksiin liittyvät usein läheisesti teknisiä havaintoja ja jopa laskelmat. Lain täytäntöönpanossa esiintyvät käsitteet kuten ”parhaat käytettävissä olevat tekniikat”) tai vaatimuksia, kuten ”tunnistetaan, kuvataan ja arvioidaan tarkoituksenmukaisella tavalla hankkeen suorat ja välilliset vaikutukset hankkeen eläimistö ja kasvisto, maaperä, vesi, ilma ja maisema...” edellyttää usein perusteellista ymmärtämistä sallittua toimintaa koskevia teknisiä seikkoja. Tuomareiden on määrä soveltaa lakia ja asiantuntijoita kuullaan vastauksia teknisiin kysymyksiin. Joskus, esimerkiksi kaupunkien suunnittelua ja lainsäädännön normatiivisten säädösten pieniä yksityiskohtia säännellään teknisiä kysymyksiä. Tällaisissa tapauksissa tuomioistuimet nimittävät asiantuntijat vastauksia teknisiin kysymyksiin siitä huolimatta, että ”teknisten” arvio saattaa liittyä joitakin oikeudellisia kysymyksiä. Vallitsee yhteisymmärrys siitä, että teknisen ja/tai Laskuvirheet voitaisiin tarkastaa tilintarkastustuomioistuin.

On olemassa kahdenlaisia (land use plans) ja – yleiset Lups Lups Lups yksityiskohtaisesti. Yleiset Lups ei voi valittaa tuomioistuimeen. Yksityiskohtaiset Lups voidaan hakea muutosta, mutta on hyvin rajallinen ja toisinaan jopa naapurimaiden ei voi tehdä dlup oikeuteen. Kansalaisjärjestöjen asema evätään Lups osalta. Yleiset Lups on tehtävä strateginen ympäristöarviointi (SYA), yksityiskohtaiset Lups – arvioitaessa sitä, onko mereen. Oikeuskäytäntö ei ole yksiselitteinen sen suhteen, voitiinko lopullisiksi tulleet mutta mereen lausunto – joihinkin päätöksiin voisi hakea muutosta maahanpääsyn merellä lausunnot lup erikseen. Katsoo, että lausunnot muista päätöksistä ei voida valittaa meren toisistaan lup kansalaisjärjestöjen ja tunnustaa näin ollen asiavaltuus hakea muutosta ainoastaan Lups perusteella asiavaltuutta nostaa tuomioistuimessa mereen lausunnon. Ensimmäisen ryhmän päätökset näyttävät etusija ja oikeussuojan saatavuuden kannalta ongelmana on Lups kanssa. Lups tarkastelu ei eroa muista muutoksenhakumenettelyistä, kuten foorumeihin, todisteita koskevat säännöt ja kuulemista koskevat säännöt. Kun haetaan muutosta Lups tuomioistuimilla on tapana puuttua pääasiassa teknisiä aluesuunnittelu, ympäristökysymyksiä ei katsota liittyvän lup aineellisesti.

Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tekemiä päätöksiä tuomioistuimessa. Kansalaisjärjestöt ovat pysyviä. Vähän päätöksiä evätä asiavaltuus ympäristöjärjestöiltä kuin ympäristövaikutusten arvioinnista päätöksiin voidaan hakea muutosta. Päätösten uudelleentarkastelu ei ole hankkeen erityispiirteiden osalta Forum, todisteita koskevat säännöt, säännöt ja tuomioistuinvalvonnan laajuutta. Seulonnan perusteella päätöksiä hallintotuomioistuimet käsittelevät ensimmäisenä oikeusasteena.

Ympäristövaikutusten arvioinnin sisällön rajaaminen on osa YVA-menettelyä, joka ei pääty erillisellä päätöksellä. Tämän vuoksi arvioinnin rajausta koskevat päätökset eivät ole muutoksenhakukelpoisia, erillään lopullinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva päätös. Ympäristövaikutusten arvioinnista säädetään yksityiskohtaiset säännöt siitä, miten arvioinnin rajaus olisi suoritettava. On yritetty saada hakea muutosta vain lopullisen ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella päätökset menettelyvirheiden sisällön osalta. Tuomioistuimet eivät yleensä hyväksy näitä väitteitä hallinnollisessa oikeuskäytännössä edellytetään – valittajan näyttävän toteen syy-yhteyttä menettelyvirheen ja lopullisen toimenpiteen laillisuutta – menettelyvirheitä ainoastaan tällä edellytyksellä on tuomioistuimissa.

Oikeuskäytäntö on eniten ja lopulliset päätökset ympäristövaikutusten arvioinnin kanssa. Muut luvat (vesi, jätehuolto) voi hakea muutosta tuomioistuimessa, mutta vähemmän kuin tuomioistuin on tehty päätöksiä näissä asioissa. Ympäristöjärjestöjen yleisen edun mukaista ei ole evätty oikeutta valittaa lopullinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva päätös. Tästä ei ole kuitenkaan kyse kansalaisjärjestöistä yksityisen edun – jotkin tuomioistuimet hylkäämään muutoksenhaun sillä perusteella, että ympäristön suojelu on julkinen ja yksityinen eikä sitä näin ollen ole artiklan 9 kohta 2, Århusin yleissopimusta ei sovelleta kansalaisjärjestöjen yksityistä etua. Ympäristövaikutusten arviointia koskeva lopullinen päätös muutoksenhakumenettely tuomioistuimissa useimmin tehdä teknisiä havaintoja ja tarkistaa laskelmat ympäristövaikutusten arviointiraportin. Menettelyjen laillisuutta on tarkasteltava huolellisesti. Ajan myötä sijoittajien ja viranomaisten parantaneet suoritustaan ja menettelyä koskevien vaatimusten osalta on käsiteltävissä asioissa menettelyn tuottamuksesta ovat harvinaisia. Useimmissa tapauksissa aineellisia kysymyksiä esitetään syyt houkuttelevaa. Bulgariassa ympäristövaikutusten arviointimenettely käsittää yleensä toinen arviointimenettely vaikutukset Natura 2000 -alueilla. Nopea katsaus osoittaa, että luonnonsuojeluun liittyviä kysymyksiä käsitellään merkittäviä aiheita olivat enimmäkseen hevosen näivetystautia tuomioistuimen päätöksiä. Kaikissa tällaisissa tapauksissa mahdollinen vaikutus luontotyyppien tehtiin asiantuntijan kuuleminen – eli yhteisöjen tuomioistuin tarkistaa teknisiä havaintoja ja jopa laskelmat ympäristövaikutusten arviointiraportin.

Jotta ei ole asiavaltuutta eikä luonnollisten henkilöiden on oltava osallistunut tai julkisessa julkista kuulemista varten. Ympäristöalan kansalaisjärjestöt yksityisiä etuja, jotka ovat yrittäneet tuoda esille niiden kuuleminen ja osallistuminen julkiseen keskusteluun vaiheen ympäristövaikutusten arviointiraportin merkitystä todisteena valituksen lopullinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva päätös, mutta tuomioistuimet ole koskaan katsonut, että väitettä. Kansalaisjärjestöjen voi hakea oikeusteitse muutosta lopulliseen päätökseen asti tarvitsematta osoittaa ympäristövaikutusten arvioinnin varhaisemmissa vaiheissa.

Bulgariassa yva-menettelyn perusteella pidetään yksittäinen hallintotoimi ja sellainen päätös (lupa) on lykkäävä vaikutus – ts. sijoittaja ei voi jatkaa lupien saamisen jälkeen – joko IPPC-direktiivin (ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen) tai rakennuslupa. Jos on kiireellinen tarve saada muita lupia jatkaa tai aloittaa rakennustyöt, viranomaiset tai tuomioistuimet voi korjata tällainen tilanne, jossa alustavien ympäristövaikutusten arviointia koskevan päätöksen. Tällä tavoin viranomaiset useissa infrastruktuurin rakentaminen (kaatopaikat), hiihto-, highroads ehdotuksia. Alustavien hallinnointia koskevat oikeudelliset vaatimukset on muotoiltu yleisesti, ei ole tarkoitus kattaa ainoastaan ympäristö- tai ympäristövaikutusten arviointia koskeviin päätöksiin. Yleensä päätökset ovat pian alustavien tilaamiseksi useissa tuomioissa (enintään yksi sivu).

IPPC-lupa Bulgariassa on erillinen menettely ympäristövaikutusten arvioinnin. IPPC-direktiivin mukainen lupa voidaan lopullisesti arvioida tuomioistuimissa. Useimmissa tapauksissa (ympäristö- ja vesihuoltoministeriö) toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä IPPC-direktiivin mukaiset luvat – muutoksenhaussa vesihuoltoministeriö käsitellään vakautus- ja assosiaationeuvostolle. Todisteita koskevat säännöt ja säännöt sekä tuomioistuinvalvonnan laajuus IPPC-direktiiviin tuomioistuinmenettelyt eivät eroa muista muutoksenhakumenettelyistä. On tehty vain vähän (enintään 7–8) IPPC-direktiivin mukainen lupa viedä tuomioistuimen käsiteltäväksi. Vähintään puolet niitä sijoittajia, jotka olivat panneet vireille IPPC-direktiivin mukainen lupa evättiin liikkeeseenlasku. Ympäristöjärjestöjen asiavaltuus hakea muutosta IPPC päätöksiä.

IPPC-direktiivin tuomioistuinten lähestymistapa asioissa on sama kuin YVA. Laillisuus sekä aineellista sisältöä että menettelyjä tarkastellaan uudelleen. Ei ole olemassa riittävästi oikeuskäytäntöä koskevan johtopäätöksen perusteista, jotta sen osalta, kuten IPPC-direktiivin päätöksen toteamusten aineelliset ja tekniset asiakirjat, laskelmat ja IPPC:n.

Muita kuin ympäristöön liittyviä lupamenettelyjä, aiempien vaiheiden IPPC-direktiiviin osallistuminen kyseiseen menettelyyn ei vaadita, jolla IPPC-direktiivi mahdollisuus hakea oikeusteitse muutosta lopulliseen hylkäävään päätökseen.

Ympäristövaikutusten arviointia koskevan päätöksen, kuten IPPC-direktiivin mukainen lupa on yksilöllinen hallintotoimi ja täysin samoja sääntöjä sovelletaan kieltotuomiota. Ei erityisiä sääntöjä, joita sovelletaan IPPC-direktiivin mukaan olemassa menettelyjä, väliaikaisista turvaamistoimenpiteistä.

Toimia ja laiminlyöntejä koskeva muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus

Siviilituomioistuin vastaan voidaan aloittaa menettelyjä yksityishenkilöihin tai oikeushenkilöihin, jos niiden lainvastainen toiminta on aiheuttanut vahinkoa kenelle tahansa henkilölle – yksityinen tai julkinen. Tällaiset kanteet on nimenomaisesti antanut ympäristönsuojeluun (työsuhdeturvalainsäädäntö) ja vesilaissa (WA).

Edellä mainittuja kanteita varten tarvittavat välineet ovat seuraavat:

a) lainvastaiseen toimintaan;

tai b) ympäristön (veden) saastumista tai vahingosta;

c) henkilölle aiheutuneet vahingot;

d) syyllisyytensä;

e) välinen syy-yhteys lainvastaisen toiminnan ja vahingon.

Oikeudenkäynti voidaan käynnistää joko vahinkoa kärsineen henkilön tai valtion viranomainen, joka on vastuussa vahingoittuneen omaisuuden (hoitaa). Kantaja voi pyytää tuomioistuinta määräämään lopettamaan pilaavaan toimintaan tai korvaamaan aiheutunutta vahinkoa. Käytännössä tämä oikeudenkäynti on vähäistä. Vaikka on lainvastaista toimintaa on helppo todentaa, jos kyseessä oleva toiminta toteutetaan ilman tarvittavaa lupaa, jonka muut osat väite voisi tapahtua olevan vaikeampi määrittää. Useimmissa tapauksissa on vaikeaa ja jopa mahdotonta erottaa toisistaan aiempien ja viimeaikaisten pilaantumista. Lisäksi se voi toteuttaa kaksi tai kolme vuotta, jotta menettely saadaan päätökseen.

Valtion elinten vastaan ympäristöasioissa voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

 • Viranomaisten laittomia toimia vastaan.
 • Saamiset lainvastaisten laiminlyöntien, joihin viranomaiset ovat syyllistyneet.
 • Asianomaisten henkilöiden kanteet toimeenpanovallan toimielinten aiheuttamista vahingoista laittomien tekojen ja laiminlyöntien varalta.

Vaikka kaikki kolme ryhmää olisi hallinto-oikeudelle, näitä väitteitä on todellisuudessa siviilioikeudenkäynnit. Ensimmäiseen ja toiseen ryhmään kuuluvat väitteet perustuvat monenlaisia oikeuksia, koska ympäristön viranomaisia lopettamaan käynnissä olevan laittoman toiminnan yksityisten henkilöiden tai uhkaavan vaaran estämiseksi pilaantumista. Tällaisia oikeuksia ovat Useita ympäristöalan lakeja. Niitä kutsutaan ”hallinnollisia pakkokeinoja (CAM). Nostovarren olisi oltava ehkäiseviä, tai joka estää saastumisen tai eläinten toipuminen niistä. CAM voisi hakea muutosta tuomioistuimessa, joiden oikeutetun edun mukaista. Muutoksenhaun yhteydessä yhteisiä sääntöjä sovellettava muutoksenhakuaika hallinnollinen toimi. CAM kuitenkin muutosta ei ole lykkäävää vaikutusta.

Ympäristön korvausvastuuta koskevissa asioissa on erillinen laki vastuun ympäristövahinkojen ehkäiseminen ja poistaminen (lrpred). On olemassa kahdenlaisia toimenpiteitä, jotka viranomaiset ovat asettaneet sille, voiko ympäristövahingoista tai tällaisten vahinkojen uhka on olemassa – ehkäisevät toimenpiteet ja pilaantumisen oikaisemisesta. Toimivaltaisten viranomaisten on tämän lain nojalla ympäristö- ja veden, johtaja, riews vesipiirien johtajille ja kansallispuiston johtaja. Laissa säädetään useita edellytyksiä yleisölle koskevan pyynnön esittämistä toimista ympäristövahinkovastuun alalla, mutta ne eivät ole raskas toteuttaa (Tärkein poikkeus on vaatimus toimittaa valvontaviranomaiselle todisteita siitä etua, jos pyyntö on esitetty fyysinen henkilö). Valtioista riippumattomien järjestöjen ei tarvitse osoittaa kanneoikeuttaan. Käyttäjät, joissa, toisin kuin mitä on odotettavissa, on toimitettava viranomaisille nimenomaiset ja erityiset tiedot, jotka liittyvät toimenpiteet, vahingoittumisesta tai ympäristöön kohdistuva uhka. Tietojen vaihtoa koskevat säännöt ympäristön eri viranomaisten välillä on myös säädetty. Yleensä ei ole olemassa erityisiä edellytyksiä tuomioistuin tarkistaa joko hallinnollisen toimen tai toimenpiteen tilaamiseksi kieltäytyminen. Tuomioistuin tarkistaa, että yhteisiä sääntöjä sovelletaan hallinnollisen toimen. Muutoksenhaku lrped määrätä suojatoimenpiteitä ei ole lykkäävää vaikutusta. Tarkastelun kohteena on erityinen, koska toimenpiteen määräämistä koskevasta menettelystä säädetään erityisistä vaatimuksista – esimerkiksi kuulemiset, julkaisut, jos toimija on joko tuntematon tai ei panna täytäntöön tarvittavat toimenpiteet. Ympäristövastuuta koskevan järjestelmän puitteissa on toteutettu lrpred uhka sakkoja/seuraamuksia niille, jotka eivät ole lainsäädännön vaatimusten mukaisesti tai määrätyt toimenpiteet. Toimivaltaisten viranomaisten, joiden perusteella sitoutunut misdemeanors ovat samat kuin niiden, jotka vaativat toimenpiteitä. Lisäksi säädetään, että lrpred 3 toimikäyrillä – toimivaltainen viranomainen voi joko määrätä liikenteenharjoittajan toiminnan keskeyttäminen tai sulkeminen, alue tai kieltää tai rajoittaa sen käyttöä vesistöihin. CAM:in nostamiselle lrpred, ennen kuin tuomioistuin antaa yhteistä järjestelmää sovelletaan. On syytä mainita, että sinetin murtaminen aiheuttaa ihmisten pitämiseksi pois päältä tila tai esine on rikos rikoslain nojalla rangaistavaa.

VI. Muut oikeussuojakeinot

Bulgarian lainsäädännön mukaan myönnetään asianomaisten henkilöiden asemasta (ympäristöalan kansalaisjärjestöt ja luonnollisten henkilöiden saattamiseksi tuomioistuimeen) sekä yleisluonteisia toimenpiteitä, kuten suojelualueiden hoitosuunnitelmia ja – johdetun oikeuden säädöksiä, ja ne antaa toimeenpanovallan käyttäjä.

Oikeusasiamiehen asemaa (oikeusasiamies):Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.ombudsman.bg/

 • Ehdottaa ratkaisuja ongelmiin ja hallinnon välisissä suhteissa, mutta hän ei voi kumota hallintopäätöksen.
 • On oikeus aloittaa hallinnollinen menettely hallintotoimi.
 • Voi saattaa asian perustuslakituomioistuimen
  • Sen sijaan hän ehdottaa, että niille, jotka voivat käsitellä perustuslakituomioistuimessa.

Julkisista (valtion) syyttäjät:

 • pitää osana oikeuslaitoksen eikä toimeenpanovaltaa.
 • Annettu harkintavaltaa päättää, onko voi osallistua hallinnollisiin toimenpiteisiin.
 • Voidaan myös aloittaa hallinnollinen menettely
 • Rikosasioissa yleiset syyttäjät ovat ainoa viranomainen, joka voi syyttää henkilöä rikoksesta (ympäristölle vaarallinen rikollisuus mukaan luettuna)
 • Ei ole olemassa ympäristön syytteen Bulgarian rikoslain.

Kuvaus aikaisemmin hallinnollisen uudelleentarkastelumenettelyn syyttäjän asemaa oikeusasiamiehen tehtävien hoitamisen ja CAM:in tarkoituksena on tarjota. Voitaisiin lisätä, että yhteisestä hallinnollisesta menettelystä annetaan kärsineille henkilöille oikeus hakea muutosta hallintotuomioistuimessa, toiminnasta tai toimimatta jättämisen tai laiminlyönnin hallinnollinen elin. Jos lainvastaisuus, johon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi, onko kyseinen säädös on law-founded. Jos näin ei ole, kun tuomioistuin määrää hallinnon lainvastaisen käyttäytymisen lopettamiseksi. Lainvastaisen laiminlyönnin osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi, onko olemassa velvollisuus toimia. Jos yhteisöjen tuomioistuin toteaa muutoksenhaun aiheelliseksi, siinä säädetään, että hallintoviranomainen olisi pantava laki täytäntöön viimeistään précised päivämäärä.

VII. Asiavaltuus

Asiavaltuus

Hallinnollinen menettely

Oikeudenkäyntimenettely

Yksityishenkilöt

X

X

Kansalaisjärjestöt

X

X

Muut oikeussubjektit

X

X

Tilapäiset ryhmät

X

Ei

Ulkomaiset kansalaisjärjestöt

X

X

Muut [5]

Paikalliset viranomaiset

joihinkin keskushallinnon päätökset

X

EU:n liittyminen (2007) ja EU:n lainsäädännön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on lisännyt hallinnollisia menettelyjä ympäristölainsäädännössä. Oikeuskäytännön ja oikeuskirjallisuuden mukaan ovat edelleen määritellä edellytykset eri ympäristöön liittyviä hallinnollisia menettelyjä. Ympäristöön liittyvät tapaukset ovat harvalukuisia ja joissakin tapauksissa tilannetta ei ole vielä testattu. Bulgariaksi oikeusopissa, ei erotella käsitteet ja riittävän edun arvon alentuminen. On kiinnostunut osallistumaan hallinnolliseen menettelyyn ja muutoksenhakuun on konkreettisten tosiseikkojen mukaan. Kun otetaan huomioon oikeuskäytäntö merkitsee etua oikeuksien arvon alentuminen vaikuttaa, ei ole aina niin, että oikeus omistukseen tai käyttöön. Valtiosta riippumattomien järjestöjen osalta sovelletaan samaa lähestymistapaa. Kuitenkin kaikilla ympäristönsuojelujärjestöillä ympäristövaikutusten arviointia ja strategista ympäristöarviointia, lukuun ottamatta yksityiseen tarkoitukseen myönnetään pysyvä. Ympäristövaikutusten arvioinnin ja strategisen ympäristövaikutusten arvioinnin menettelyihin, jotta jokainen voi osallistua. Ulkomaisten ympäristöalan kansalaisjärjestöt tunnustetaan olevan samat oikeudet kuin paikalliset kansalaisjärjestöt – aivan kuten Århusin yleissopimuksessa edellytetään.

Yleiset edellytykset laaja-alaisissa toimenpiteissä (ympäristövaikutusten arviointia ja strategista ympäristöarviointia (strategista ympäristövaikutusten arviointia)) ovat vapaampia kuin alakohtaisiin menettelyihin, kuten veden ja jätteiden aiheuttamia.

Ei ole olemassa actio popularis Bulgariassa.

Virallinen syyttäjä voi osallistua hallinnolliseen menettelyyn, mukaan lukien mahdollisesti sen toisessa vaiheessa – vaihe. Euroopan syyttäjän on tarkoitus suojella yleistä etua ja osallistumista koskevia oikeuksiaan hallinnollisissa menettelyissä on laaja. Kuten oikeusasiamies, hän voi aloittaa menettelyn hallinnollisia päätöksiä, mutta hänellä ei ole oikeutta valittaa hallinnollisesta päätöksestä tuomioistuimessa – hän ei ole tarkoitus toimia oikeudellista menettelyä.

VIII. Oikeudellinen edustus

Ei ole säädetty asianajajan apua – joko tuomioistuimen tai hallinnollisen, siviilioikeudenkäynneissä. Haastaa kuitenkin puolustamiseksi, ja erityisesti myös ilman oikeudellisen neuvonantajan saattaa aiheuttaa paljon vaivaa sen osapuolena. Äskettäin hyväksytty (2007) siviiliprosessilaki säädetään erittäin tiukat säännöt todisteiden keräämisestä ja oikeudessa esiintyminen. Uuden sopimuspuolen on hyvin erilainen kuin ensin mainitun sopimuspuolen hengessä. Se vaatii paljon enemmän menettelyn kurinalaisuutta. Hallintolainkäyttölain nojalla, toisin kuin CPC, tuomari on johtava rooli asian käsittelystä. Ensinnäkin oikeudellinen uudelleentarkastelu ei sido tuomioistuinta tosiseikat ja oikeudelliset perustelut, valituksen tekijä. Toiseksi yhteisöjen tuomioistuin on oikeudellinen velvollisuus auttaa poistamaan menettelyn osapuolten esittämiin muodollisiin virheisiin. Tuomarin olisi ilmoitettava, mihin tosiseikkoihin liittyviä väitteitä, mitään näyttöä ei esitetä. Jos näin ei tehdä, on menettelyvirhe ja tuomioistuimen päätös voidaan kumota ainoastaan ylimmän oikeusasteen tällä perusteella. Hallinnollisia menettelyjä ympäristöasioissa, toinen tilanne näyttää tosiseikat on useita, luonteeltaan erilaisia ja usein ristiriitaisia tulkintoja on teknisten, oikeudellisten ja teknisten vaatimusten välinen raja saattaa olla häilyvä. Tämän vuoksi yhä useammissa tapauksissa tuomioistuinten ehdottaa osapuolille, että saattaisi olla parempi palkkaamaan asianajajan.

Yleensä ympäristöasioihin erikoistuneista juristeista yhdessä yleisen edun nykyinen käytäntö muilla oikeuden aloilla kuten yritysten, siviili- tai hallinto-oikeudellisissa riita-asioissa annettavaa neuvontaa ja ympäristön kanssa. Useimmat ympäristöalan tapauksissa viisi-kuusi vuotta sitten otettiin tuomioistuimessa Sofiassa. Koska tämä suuntaus on muuttunut, koska suuri osa ympäristövaikutusten arviointia, meri- ja luonnonsuojeluun liittyvät valitukset käsitellään paikallistason hallintotuomioistuimissa. Ympäristöalan kansalaisjärjestöt, joilla on kokemusta tietyllä alalla yleensä tuntevat yleisen edun, johon voi ottaa yhteyttä ympäristön asianajajien – on suositeltavaa pyytää näitä kansalaisjärjestöjä.

IX. Todisteet

Tärkeimpiä seikkoja hallinnollisessa menettelyssä tuomioistuin on ”hallinnollisiin asiakirjoihin” eli keräämien todisteiden osalta hallintoviranomaisen kannalta relevanteista tosiseikoista ja olosuhteista hallinnollisen päätöksen. Hallintoviranomainen on monenlaisia oikeuksia todisteiden keräämistä varten, ennen kuin se antaa säädöksen. Sen lisäksi, että hallinnollisen viranomaisen keräämiä todisteita tuomioistuin voi asianosaisten pyynnöstä tai viran puolesta menettelyn, hankkia lisätodisteita. Näin ollen unionin tuomioistuin voi kutsua kuultavaksi todistajia esittämään kertomuksensa. Kaikki asiakirjat voitaisiin vaatia ja/tai esittää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle. Asiantuntijalausunnot on kerätty myös menettelyn tässä vaiheessa.

Yhteisöjen tuomioistuin on vapaa arvioimaan kerätyt todisteet. Siviiliprosessilain (CPC), joka on sovellettavissa myös valitusmenettelyt hallinnolliset toimet mainitaan nimenomaisesti, että asiantuntijoiden lausunnot eivät sido yhteisöjen tuomioistuinta, joka tarkoittaa sitä, että tuomioistuin voi hylätä sen kokonaan tai osittain. Viralliset asiakirjat, eli julkisten viranomaisten myöntämät asiakirjat niiden tehtävien osalta, ovat sitovia niiden tietojen osalta, jotka sillä todistetaan. Kuten yksityishenkilöiden antamat asiakirjat, ne otetaan huomioon vain, jos ne sisältävät todisteita, joita voidaan käyttää saatavia vastaan henkilö, jonka myöntämä asiakirja. Pääsääntöisesti ympäristöasioita koskevan yleisen edun nimissä on päättänyt riitauttaa asiantuntijalausuntojen perusteella. Monissa tapauksissa tuomioistuimet katsovat, että hallintomenettelyn asiakirja-aineiston täydellisyyden ja jos ei ole olemassa asiakirjoja, jotka osoittavat, että jotkut oikeudelliset vaatimukset täyttyvät, tuomioistuin katsoi, että nämä edellytykset eivät täyttyneet.

Osapuolet voivat ottaa käyttöön uusia todisteita, unionin yleisen tuomioistuimen menettelyn vaiheessa. Kaikissa tapauksissa osapuolten on perusteltava yhteisöjen tuomioistuimelle, mitä uusia todisteita on pyydetty, ja suhteessa siihen, mitä tosiseikkoja ja olosuhteita. Tosiseikat ja olosuhteet on otettava huomioon väitettyä lainvastaista hallinnollista päätöstä. Yleensä yhteisöjen tuomioistuin ei halua tarkastella kaikkia tai suurta osaa niistä tosiseikoista, jotka hallintoviranomainen. Tämä tarkoittaa sitä, että kantaja olisi keskityttävä keskeisiin kysymyksiin joitakin keskeisiä, kun uusien todisteiden keräämistä. Tilintarkastustuomioistuin voi omasta aloitteestaan pyytää todisteita, ja tämä on seurausta yhteisöjen tuomioistuimen valtaa valvoa päätöksen lainmukaisuutta, riippumatta asianosaisten vaatimuksiin.

Todisteet, mukaan lukien asiantuntijoiden lausunnot voidaan esittää joko silloin, kun valitus on jätetty, tai vielä kysynnän yleisen tuomioistuimen tai suullisessa käsittelyssä. Tilintarkastustuomioistuin arvostaa sitä, jos pyydetään etukäteen, jotta muut osapuolet voivat ottaa kantaa, ja yhteisöjen tuomioistuin on riittävästi aikaa tarkastella kysynnän. Osapuoli, joka haluaa, että asiantuntijan lausunto toimitettavat kysymykset laatii myös. Lausunnon tulisi olla valmis ja yleisen tuomioistuimen vähintään seitsemän päivää ennen oikeuden istuntoa, jotta osapuolilla on riittävästi aikaa tarkastella sitä. Asiantuntijan lausunto todisteena on kerättävä istunnossa eikä istunnossa asianosaisia pyydetään esittämään kysymyksiä. Yhteisöjen tuomioistuin pelkästään sallittavaa asiasisältöön liittyviä kysymyksiä vaaditun asiantuntijalausunnon hankkimisesta. Yhteisöjen tuomioistuin kieltäytyy hyväksymästä asiantuntijalausuntoja, joista ei ole kannettu edellä kuvatulla tavalla.

Yleisesti ottaen sovelletaan samoja sääntöjä todisteiden keräämistä ympäristön siviilioikeudenkäynnit. Siviilioikeudenkäynnissä kuitenkin liittyy erityispiirteitä. Menettelyn osapuolten on toimitettava tuomioistuimelle niiden väitteet koskevat tosiseikkoja ja todisteita, jotka tukevat tosiseikat. Yhteisöjen tuomioistuin ei voi puuttua asiaan ja ohjaamaan asianosaisten menettelyllisen käyttäytymisen. Se voi todeta ainoastaan kanteen tutkittavaksi ottamisen pyydettyjä todisteita. Pyytää todisteiden osalta, ja monissa tapauksissa on lyhyempi preklusiivinen.

X väliaikaiset turvaamistoimenpiteet

Hallintomenettelylain mukaisesti valittaa, että yksittäinen hallintotoimi on lykkäävä vaikutus, kunnes päinvastaisesta on saatu oikeuden. Näitä tapauksia ei ole, jos valitus ei ole lykkäävää vaikutusta, paitsi joissakin tapauksissa antaa aluehallinnon lainsäädäntöä. Hallintotoimien riitauttamista yleisluonteinen (suunnitelmat, ohjelmat) ja normatiivisia, ei estä sitä, että kyseisten säädösten täytäntöönpanoa. Kuten suurin osa oikeudenkäynnin hallinnollinen tuomioistuin arvostelee yksittäistapauksia koskevia hallintotoimia, yleensä muutoksenhaku keskeyttää täytäntöönpanon hallinnollisia päätöksiä.

Jos muutoksenhaulla on lykkäävä vaikutus, sijoittajat voivat pyytää päätöksen täytäntöönpanoa ja hallintoviranomaiset voivat myöntää sen.

Sisäisen tarkastuksen seurantakomitea luetellaan viisi edellytykset:

1) silloin, kun tämä on tarpeen, jotta voidaan varmistaa, että kansalaisten elämän tai terveyden;

Erityisen tärkeää 2 valtion tai yleiseen etuun;

3) estää tai haitata sellaisen hallintotoimen täytäntöönpanon laiminlyömisestä;

4) tai jos täytäntöönpanon viivästyminen voi johtaa merkittävään tai korjaamatonta vahinkoa;

5) tai joitakin niiden osapuolten kannalta erityisen tärkeää.

Jälkimmäisessä tapauksessa tarvitaan tai vahingonkorvausta. Määräys, jonka mukaan avustukset alustavien voidaan hakea muutosta tuomioistuimessa. Tämä on tehtävä kolmen päivän kuluessa päätöksen julkaisemisesta. Riippumatta siitä, mitä on tapahtunut menettelyn hallinnollisen vaiheen aikana siinä tuomioistuimessa, jonka käsiteltäväksi muutoksenhaku on vireillä, voi määrätä hallinnollisen päätöksen alustavan täytäntöönpanon samoin viisi edellytystä. Toisin kuin hallintoviranomainen, tuomioistuin voi vaatia yritystä, riippumatta siitä, mistä syystä myöntämisestä alustavien, jos on vaarana aiheutua vakavaa tai korvaamatonta haittaa kenellekään.

Hallintomenettelylain mukaisesti joko yhteisöjen tuomioistuimen tai ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen pyynnöstä, että kantajan, voi pysäyttää alustavaa myöntämä hallinnollinen viranomainen, eli tuomioistuin voi määrätä väliaikaisista turvaamistoimenpiteistä. On olemassa kaksi edellytykset. Ensinnäkin on olemassa riski, että alustavien voisi heikentää merkittävästi tai korjaamatonta vahinkoa kantajalle. Toiseksi kysyntä olisi perustuttava uusiin olosuhteisiin eli seikkoihin, jotka tapahtuivat sen jälkeen, kun alustava toteutus oli myönnetty.

Siviiliprosessissa määräyksen menettelyn tarkoituksena on varmistaa, että tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpano tapahtuu. Ympäristöön liittyviä kanteita, kanteet siviilioikeudellista korvausta aiheutuneista vahingoista ja jolla saastuttavaa toimintaa – tuskin aiheuttaa tilanteen, jossa määräyksen antaminen on tarpeen. Teoriassa olisi mahdollista, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi määrätä alustavan päätöksensä täytäntöönpanoa, esimerkiksi kun on kyse kanteesta, jolla saastuttavaa toimintaa. Lisäksi laissa säädetään, että alustava toteutuminen, on jätettävä tutkimatta, jos täytäntöönpano voi aiheuttaa korjaamatonta vahinkoa tai haittaa, jota ei ole voitu arvioida. Viimeksi mainittu edellytys haittaa alustavien saamiseksi siviili- ympäristöä koskeviin oikeudenkäynteihin.

Näin ollen yleisesti vähäisen määrän vuoksi siviilioikeudenkäynnit, muutoksenhaun lykkäävää vaikutusta yksittäisiä hallinnollisia päätöksiä ja kieltovaatimusten määräämiselle asetetut edellytykset, oikeuskäytännössä on myönnetty valitukset käsitellään lähinnä alustavien hallinnollisten toimien. Viimeksi mainitun ryhmän osalta oikeudenkäyntiä on huomattava, että yleensä yhteisöjen tuomioistuimen motiivit, kuten hallintoviranomaisen perustelut ovat suppeat. Lopuksi on valtion tuomioistuinten tarve välttää alustavien, ne yleensä se käsittelee asioita, jotka liittyvät toiminnan lainmukaisuuden kokonaisuudessaan.

Kaikki tuomioistuinten päätökset – joko suhteessa alustavien tai hallintolainkäyttölain kieltovaatimusten esittäminen tai kieltokanteen ja alustavien siviilioikeudellisessa menettelyssä voidaan hakea muutosta ylemmän oikeusasteen tuomioistuin.

XI. Oikeudenkäyntikulut

Hakijan tehtävä kolmenlaisia kustannuksia.

 • Oikeudenkäyntimaksut.
  • Oikeudenkäyntimaksut ovat kiinteitä tuotteeseen, toimeenpanovaltaa.
  • Toisen ryhmän muodostavat asianajajan palkkiot.
   • Asianajajan palkkiot eivät ole kiinteitä – joka asianajaja voi neuvotella hänen palkkionsa. Asetus, jonka ylin asianajajaliitto neuvoston vähimmäismaksu vahvistetaan kullekin asianajajan palveluja.
   • Palkkion maksu (asiantuntijoiden) mahdollisuudet antaa asiantuntijalausuntoja.
   • Pieni maksu julkaista tiedoksi vireillä olevassa asiassa laadittaviksi hallintotoimien riitauttamista koskevissa tapauksissa olisi luonteeltaan yleinen ja normatiivinen hallintotoimia.

Hallintoriita-asioihin tuomioistuinmaksut ovat alhaiset. Kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen maksaa 5 euron korvauksen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen prosessia. Kaupan alan yritysten osalta sama maksu on 25 euroa. Siviiliasioissa, maksut riippuvat oikeusjutun luonteesta. Jos saaminen on rahassa, esim. oikeudenkäynti vahingonkorvauksen oikeudenkäyntimaksut olisi 4 prosenttia vaaditusta määrästä. Jos vaatimusta ei voida arvioida – kuten oikeusjuttu pysäyttämiseksi saastuttavaa toimintaa, tuomari asettaa maksuja kussakin yksittäistapauksessa. Siviiliasioissa eriyttäminen ei ole, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten välillä ja yritystä. Maksut – päätöksiin sekä hallinto- ja siviilioikeudellisissa riita-asioissa määrä on puolet ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen maksuja.

Asiantuntijoiden palkkiot voivat vaihdella riippuen asiantuntijoiden määrää, ja että esitettyihin kysymyksiin, joiden tarkoituksena on tuomarin henkilökohtainen tuomion. Asiantuntijoiden palkkiot vahvistaa tuomari. Ympäristöä koskevien oikeudenkäyntien edellyttää asiantuntemusta, joka on usein enemmän kuin yhden asiantuntijan ja asiantuntijoiden palkkiot voivat vaihdella 500 eurosta 1200 euroon. Jotkut tuomarit voivat vahvistaa maksun yhden asiantuntijan lausunto on alle 500 euroa. Lisäksi, vaikka yhteisöjen tuomioistuin ei hyväksynyt virallisesti sellaisiksi valtiosta riippumaton järjestö voi olla tarpeen, jos haluaa tarkistaa tai vastustaa asiantuntijalausunto yhteisöjen tuomioistuimen kokoamat tiedot. Tällöin lähestytään tavallisesti toisen asiantuntijan tehtäväksi tarkastaa asiantuntijalausuntoa. Asianajajien palkkiot voivat vaihdella huomattavasti. Hallinnollisissa riita-asioissa, että asianajajan palkkiot on todennäköisesti enintään 1500 euroa. Siviiliasioissa arvio asianajajapalkkio osalta on vaikeaa.

Katsoo, että tuomioistuinmaksut vakuutustoimenpidemenettelyjen kustannukset/määräys on merkityksetön – enintään 15 euroa. Talletuksen tai teoreettisesti voitaisiin pyytää tai ympäristöasioissa, mutta tällainen tilanne ei koskaan tapahtunut. Tavaramerkit ja tekijänoikeudet oikeudenkäyntien analyysi osoitti, että vuosina 2004–2007 tehdyistä samankaltaisissa tapauksissa yrityksen määrä voi vaihdella huomattavasti riippuen arvioida erilaisia tuomareita.

”häviäjä maksaa” -periaatetta pannaan tiukasti täytäntöön tuomioistuimissa. Hallinnollisissa riita-asioissa kantaja, jos hävinnyt asian, on velvollinen korvaamaan vähimmäismaksu enintään yhden avustajan, sen vuokraamat on kontradiktorista. Tämä sääntö ei ole aina noudatettu, mukaan lukien ympäristöön liittyvät tapaukset ja yleishyödyllisten yhteisöjen tuomioistuin velvoittaa kantajat korvaamaan voittaneelle osapuolelle asianajajien palkkioista, jotka olivat paljon korkeammat kuin vähimmäismaksu. Ei ole mitään mahdollisuuksia kustannusten tai valmistetaan ”häviäjä maksaa -periaate”. Pääasian kantajat tai ympäristön yleistä etua koskeviin oikeudenkäynteihin. Ainoa peruste sille, että asianajajan palkkiot on CPC, soveltaa myös hallinnolliset riita-asiat. Kuluttajasuojayhteistyötä toteaa, että yhteisöjen tuomioistuin voi vähentää asianajajan palkkio maksetaan, jos sen määrä ei vastaa oikeudellisten ja tosiseikkojen monimutkaisuuden vuoksi.

XII Oikeusapu

Oikeudenkäyntikuluista, ei myönnetä poikkeuksia, ilmoitusmaksut on verotus, tai ympäristöasioissa, riippumatta yleisistä eduista. Hallinnollisissa riita-asioissa, kantajien ei tarvitse maksaa todisteiden keräämistä varten vireille tuomioistuimessa, vaikka todisteet liittyvät kantajan väitteet.

On olemassa oikeudellinen mekanismi vapautus oikeudenkäyntimaksuista hakijoiden ”ei ole tarpeeksi varoja maksuja”. Tilanne voi johtua eri syistä – sairaus, alhaiseen tulotasoon, ikään ym., jotka olisi annettava henkilölle, joka hakee vapautusta. Tuomioistuin päättää, sovelletaanko poikkeusta vai ei, kantaja maksaa tuomioistuinmaksut. Oikeusapua koskevan lain (LAL) säädetään auttaa asianosaista, joka kattaa kulut, jotka hänen asianajajansa. Asianosaisen olisi voitava heikkoa taloudellista tilaa. Päätöksen oikeusavun myöntämisestä tekee joko tuomioistuin tai hallinnollinen elin eli kansallinen oikeusaputoimisto. Sen LAL järjestelmä on yleinen ja pääasian oikeudenkäynnin kantajat, jotka ovat tai todennäköisesti voittoa. Erityistä oikeusapua, lukuun ottamatta edellä mainittua mekanismia ei ole olemassa ympäristöasioissa.

Laki ei myöskään sääntele pro bono apua joko itsenäisiä ammatinharjoittajia tai lakiasiaintoimistot. Näin on asianajotoimisto päättää, millä edellytyksillä se tarjoaa maksutonta apua. Tällaisten palvelujen saatavuus riippuu hyvin paljon motivaatiota ja hallintoelimen asianajotoimiston mukaan tietyssä tapauksessa.

Ei ole olemassa laillisia klinikat, jotka käsittelevät ympäristöasioita.

Kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten yksilölliset oikeusalan ammattilaiset, jotka jakavat saman lain ofpursuing toimintaa yleisen edun tavoitteet. Osa niistä on toimittanut yleistä etua ja oikeudellisten palvelujen osalta. Alueilla, joilla on runsaasti luonnollisia elinympäristöjä, kuten paikallisten asianajajien apua kokeneiden kansalaisjärjestöjen, Bulgarian lintujensuojeluyhdistys säätiön, Green Balkans balkani Bulgarian luonnon monimuotoisuutta tai ympäristöä koskevien oikeudenkäyntien yhteydessä wildife yhteiskunnassa.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.bspb.org/Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.greenbalkans.org/Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.bbf.biodiversity.bg/Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://balkani.org/ Oikeus saada tietoa ohjelmasta on saanut paljon ympäristötiedon saatavuutta koskeviin oikeudenkäynteihin.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.aip-bg.org/en/ Epävirallinen ryhmä, lakimiehet, asianajajat, vihreä viestejä:Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://ecopravo.blogspot.com zeleniteadvokati@gmail.com, kannattaa suurempaa avoimuutta ja parempaa julkisen edun turvaamista ja erityisesti luonnonsuojelun alalla.

XIII Oikea-aikaisuus

Yleisenä sääntönä todetaan, että yksittäinen hallintotoimi olisi laadittava viimeistään yhden kuukauden kuluttua 14 päivän kuluessa menettelyn aloittamisesta. Ympäristöasioissa, menettelyt ovat kuitenkin usein monimutkaisia ja voivat kestää useita kuukausia yli vuoden. Monet ympäristöä koskevat menettelyt vahvistetaan erityiset määräajat antavat päätöksen – esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointia koskeva päätös olisi tehtävä 45 päivän kuluessa kokouksesta julkiseen keskusteluun ympäristövaikutusten arviointiraportin.

Alhainen voidaan langettaa sakkoja toimitusten määräajan noudattaminen hallinnollisia päätöksiä. Teoriassa hallituksen voi haastaa oikeuteen henkilö aikaisemmin.

Asetetussa määräajassa ei ole laissa tuomioistuinmenettelyjä ympäristöasioissa. Määräajat on esitetty yleisiä vaiheita varten hallintotuomioistuimen menettelyä. On kolmen päivän kuluessa muutoksenhaun vastaanottamisesta, jossa hallintoelin olisi lähetettävä saattaa asia yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Jos sopimuspuoli ei voi saapua tuomioistuimeen, koska se ei ole ylitsepääsemätön este, seuraava kuuleminen on tarkoitus järjestää kolme kuukautta viimeisen istunnon ajaksi. Eri toimintojen määräajat menettelyn osapuolet voivat olla joko lainsäädännön tai tuomioistuin. Ne vaihtelevat yleensä, mutta ei koskaan yli 14 päivää. Yksi prosessin periaatteita hallinto-oikeus toteaa, että menettelyn olisi oltava nopea.

Ympäristön kesto voi vaihdella riippuen asian kuulemisten määrää, vaiheet ja aikataulu kuulemisille unionin tuomioistuin. Tarvetta on julkaistu Riigi Teatajassa voisi lisätä prosessin useita kuukausia. Jos useat osapuolet voivat viedä kauemmin tiedoksi kaikille sopimuspuolille yhtä tai useita kuulemisia. Kesto yleensä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen menettelyssä, jossa on kaksi tai kolme kuulemista on noin 6–7 kuukautta. Jos hankkeeseen osallistuu enemmän kuin kolme kuulemista asian käsittely voi kestää 8–12 kuukautta. Toisen oikeusasteen tuomioistuimeen valituksen, voi pitkittää menettelyä vielä 6–8 kuukautta. Huonoimman vaihtoehdon skenaariossa pitkäaikaisen prosessin sekä ensimmäisen oikeusasteen että vakavan oikeudenkäyntivirheen toisen oikeusasteen tuomioistuin palauttaa asian uudelleen toinen tuomari päättää – eli tässä tapauksessa menettelyä uudelleen alusta. Tällaisessa tapauksessa voi kestää 2–3 vuotta, ennen kuin tuomioistuimen lopullinen päätös tulee voimaan. Lisätekijä viivästymisestä voisi olla se, että jotkut tuomioistuimet tai jaostot ovat ylikuormitettuja ja ensimmäistä kuulemista varten on vahvistettu vasta 6–9 kuukauden kuluttua siitä, kun valitus saapui yhteisöjen tuomioistuimeen. Ympäristön keskipitkän ajan hallintomenettelylain mukaisesti kaikki edellä mainitut ongelmat olisi 12–18 kuukautta.

Tuomioistuimen on 30 päivän kuluessa siitä, kun kuuleminen antaa päätöksensä. Useimmissa tapauksissa tätä määräaikaa on noudatettu.

Ei seuraamuksia, edellyttäen, että tuomioistuin, joka on tehnyt päätöksen viivästymisestä. 30 päivän määräaika ei ole sitova ja että se ei ole etuyhteydessä mihinkään oikeudellisiin seurauksiin. Jos tuomari ei toistuvasti antaa hänen päätösten viivästymisen, tuomarin käyttäytymistä voitaisiin nostaa ylimmän tuomarineuvoston tarkastusviraston Bulgarian tasavallan alueella.

XIV Muut kysymykset

Ympäristöä koskevat päätökset riitautetaan tavallisesti suoraan tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tämä johtuu osittain siitä, että jotkin viranomaiset ”, esim. ministeriön päätöksistä ei voida nostaa, koska suuremman hallinnollisen tahon ei ole tällainen tapaus. Viime aikoina, erityisesti ympäristövaikutusten arviointia ja strategista ympäristöarviointia tapauksissa kansalaisjärjestöt alkoivat ennen muutoksen, ympäristö- ja vesi-, alueelliset tarkastuslaitokset ylemmälle viranomaiselle, ympäristö- ja vesihuoltoministeriö, ja toiseksi tuomioistuimessa.

On olemassa monenlaisia tietolähteitä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa. Lähes kaikki verkkosivuilla on tietoa hallinto-oikeuden hallinto-oikeudelle, toteutetaan lupamenettelyn ja ympäristöön. Joillakin sivustoilla on lait. Lyhyet selvitykset muilla verkkosivuilla on tietoa oikeussuojan saatavuutta. Verkkosivuilla ympäristö- ja vesihuoltoministeriö sekä ympäristön ja veden alueellisissa tarkastuskeskuksissa on tietoja yksittäisistä päätöksistä, jotka on tehty ja viranomaiset, joissa näistä päätöksistä voi valittaa.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www3.moew.government.bg/ On korkein hallinto-oikeus on sähköinen versio kaikista päätöksistä, jotka koskevat erityisten suojelutoimien alueeksi viimeisten 10–12 vuoden aikana.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.sac.government.bg/

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu (ADR) ja säännellään Bulgarian sovittelua koskeva laki. Kuitenkin ympäristön hallinto-oikeuden riita-asioita ei voida soveltaa siihen. Sisäisen tarkastuksen seurantakomitea on vuodesta 2007 alkaen otettu käyttöön riitojen ratkaisemiseen tuomioistuimessa keinona saada hallintotuomioistuimen menettelyä. Ympäristöasioissa ei ole tällaisissa sopimuksissa on ilmoitettava julkisesti.

Sovittelu ei ole usein käytetty ympäristöasioissa. Joissakin tapauksissa yleisen edun vuoksi ympäristö- ja veden aloitti kokoukset osapuolten kantojen selventämiseksi.

XV. Ulkomaalaiset

Menettelyn kielellä, Bulgariassa on bulgarian kielellä. Henkilöille, jotka eivät puhu tai ymmärrä Bulgarian kielellä on tarkoitus järjestää puolustuksen tavalla siten, että niiden edut eivät vaikeudu. Jos henkilö haluaa käyttää toista kieltä, joka on eri kuin Bulgarian tuomioistuimessa menettelyssä, tuomioistuin nimeää kääntäjä. Tämä pätee sekä hallinnollisia ja tuomioistuinmenettelyjä. Kääntäminen on osapuoli tarvitsee sitä paitsi silloin, kun kansallisessa laissa tai kansainvälisessä sopimuksessa toisin määrätä, kuten oikeuden turvapaikkaa ja pakolaisia. Ei kateta valtion talousarviosta käännettäväksi ympäristölainsäädäntöä.

Sama henkilö ei voi vaikuttaa millään tavoin sen oikeuksia, kansallisen lainsäädännön tai kansainvälisten sopimusten perusteella. Kun henkilö on hyväksynyt menettelyn osapuoli lainsäädännössä taataan, että se voi nauttia samoista oikeuksista kuin muut osapuolet saman menettelyn mukaisesti.

XVI Rajat ylittävät oikeusriidat

Bulgarian tasavalta on osapuolena Espoon yleissopimuksen valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista. Kansallinen johdetun oikeuden täytäntöönpanoa koskevista säännöistä säädetään velvoitteista, jotka johtuvat Bulgarian viranomaisten Espoon yleissopimuksen. Jos alkuperämaa on toinen maa, vesi (ympäristö- ja vesihuoltoministeriö) on viranomainen, joka vastaa hoitaa tehtäviä, jotka liittyvät yleissopimukseen. Sen elimen vesihuoltoministeriö on tarkoituksena, että Bulgaria ilmoittaa sillä osapuolella, osallistua tai olla osallistumatta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, jonka toimivaltainen viranomainen suorittaa alkuperämaan. Vesihuoltoministeriö on vastuussa siitä, että osapuolen Bulgarian yleisön, jota asia koskee, jotta kansalaiset voivat osallistua päätöksentekoprosessiin.

Käsitteen ”yleisö, jota asia koskee”, ei eroa valtioiden samaan käsitteeseen kansallisessa asiayhteydessä. Oikeudellinen määritelmä ’yleisö, jota asia koskee’ on saatettu osaksi Bulgarian kansallista lainsäädäntöä Århusin yleissopimuksen ympäristöä koskevan tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa (Århusin yleissopimus). Kaikkiin naapurimaihin, Bulgariaa, Turkkia lukuun ottamatta ovat Århusin yleissopimuksen osapuolia. Suurelta osin tämä takaa tasavertaisen kohtelun ulkomaiden kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen Bulgarian tuomioistuimissa ja päinvastoin.

Kun Bulgaria on alkuperämaan sen myöntämiseen sovelletaan samoja standardeja, joilla on kansalaisten kansalaisiin että muiden naapurimaiden Århusin yleissopimuksen osapuolet ovat myös. Tämä johtuu 3 artiklan 9 kappaleessa Århusin yleissopimuksen. Kysymys siitä, ovatko kansalaisjärjestöt ja kansalaiset voivat pyytää kieltotuomioista ja väliaikaisista toimenpiteistä, on erittäin kiinnostava, sillä se edellyttää, että Bulgarian on oikeuskäytännössään selkeän vastauksen kysymykseen siitä, onko 9 artiklan 4 kohta voidaan suoraan Århusin yleissopimuksen täytäntöön vai ei. Tätä keskustelua ei ole käyty bulgariayet. Yleisesti Bulgarian julkisten ei ole valinnanvaraa, eri maiden toimivaltaisten tuomioistuinten ympäristöasioissa. Hallinnollisissa asioissa määräys on selvä – Bulgarian oikeusviranomaisten päätösten laillisuuden valvontaa, joita Bulgarian viranomaiset. Siviilioikeudellisissa asioissa ja erityisesti ympäristövahinkovastuu voi olla mahdollisuus valita toimivaltainen tuomioistuin, koska yleensä siviilioikeudellista vastuuta sekä yhteisöjen tuomioistuimessa aiheutuneista vahingoista, ja jos tuomioistuin on vastaajan kotipaikan toimivaltainen tässä asiassa.

(1) Esimerkiksi eri jaostojen tuomareiden tai hallinnollinen tuomioistuin ovat omaksuneet erilaisia kantoja siitä, että kansalaisjärjestöjen ja yksityisen edun ympäristövaikutusten arvioinnin päätökseen voidaan hakea muutosta.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 14/09/2016