Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska - Bułgaria

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?


 1. Podstawy konstytucyjne
 2. Wymiar sprawiedliwości
 3. Sprawy dotyczące dostępu do informacji
 4. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących udziału społeczeństwa w procesie decyzyjnym
 5. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących działania lub zaniechania
 6. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości: inne środki zaskarżenia
 7. Legitymacja procesowa
 8. Zastępstwo prawne
 9. Dowody
 10. Środki zabezpieczające
 11. Koszty
 12. Mechanizmy pomocy finansowej
 13. Terminowość
 14. Inne kwestie
 15. Cudzoziemcy
 16. Sprawy transgraniczne

Podstawy konstytucyjne

Bułgarskiej konstytucji przewiduje prawo do zdrowego i przyjaznego środowiska zgodnie z ustanowionymi standardami i normami (art. 55). Ochrona środowiska naturalnego jest także obowiązek każdego obywatela. Wykonanie prawa do zdrowej i przyjaznego środowiska w związku z innych praw konstytucyjnych:

 • informacji – article41(2)
 • wypowiedzi – art.39
 • wolność zgromadzeń – art.43
 • spółki – article44(1)

Obywatele mają zapewniony dostęp do sądu na wniesienie środka zaskarżenia aktów administracyjnych (art.120 Konstytucji), z zastrzeżeniem odmiennych przepisów ustawy. Taki wyjątek prawny nie istnieje w prawie ochrony środowiska. Interes prawny wymaga dostosowania aktów administracyjnych przed sądem.

Bezpośrednie wykonanie wszystkich przepisów konstytucyjnych, jest wykluczone. Co do prawa do zdrowej i przyjaznego środowiska są zwykle powoływane wraz z obowiązującej normy, zarówno proceduralne lub materialne.

Umowy międzynarodowe, które zostały ratyfikowane przez parlament i weszły w życie w Bułgarii, stanowią część krajowego porządku prawnego po ich publikacji w Dzienniku Urzędowym. Takie umowy są nadrzędne wobec przepisów krajowych w przypadku sprzeczności między nimi.

Zarówno organy administracyjne i sądy stosują konwencję z Aarhus bezpośrednio. Niewielka liczba orzeczeń sądowych wyraził wątpliwości co do możliwości bezpośredniego stosowania art. 9 ust. 3 konwencji z Aarhus.

II. Wymiar sprawiedliwości

Trybunał składa się z najwyższym sądem kasacyjnym (SCC), Najwyższego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, sądów okręgowych, sądów wojskowych i sądy okręgowe (lokalnych).

Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych jest zapewnione przez:

 • Sądy rejonowe jako sądy pierwszej instancji w sporach o stosunkowo niewielkiej gospodarki (poniżej 12,500 EUR);
 • Sądy okręgowe działające jako sądy pierwszej instancji w sporach i jako ważniejsze, np. sądu okręgowego wyższej instancji decyzje;
 • IMiS wykonujące funkcję kasacji decyzji wszystkich instancji apelacyjnych (z niewielkimi wyjątkami);

System sądownictwa administracyjnego składa się z:

 • 28 sądów administracyjnych, by rozstrzygać odwołania od decyzji administracyjnych;
 • RSS może działać zarówno jako sąd pierwszej instancji, lub jako instancja kasacyjna;
 • Sądy rejonowe rozpoznają środki odwoławcze od decyzji administracyjnych do tribunaux pénaux sankcji. Kasacja apelacji od orzeczenia District Court w takim przypadku zostaną rozpatrzone przez trzech sędziów izby administracyjne sądów.

Sędziowie są niezawiśli. Ci, którzy wykonywali go przez okres dłuższy nić pięć lat nie mogą być usunięte ze swojego stanowiska, chyba że występują wyjątkowe okoliczności.

Najwyższa Rada Sądownictwa (NRS) to instytucja, która mianuje i odwołuje sędziów, promuje. Nr wyspecjalizowanych sądów czy trybunałów zajmujących się sprawami dotyczącymi kwestii środowiskowych istnieją. Jednak na niektórych sędziów sądów administracyjnych są zorganizowane w izby do spraw środowiska, że wyznaczane są przez ograniczoną liczbę sędziów do danego sądu.

Forum shopping praktycznie nie istnieje w Bułgarii. W sprawach administracyjnych zasady określania właściwego sądu są restrykcyjne i nie pozostawia wyboru powodowi, którą Trybunał. W rodzaju wyboru, jeśli chodzi o poziom właściwy sąd otrzyma wysoki administracji w sprawach dostępu do informacji dotyczących środowiska. Wniosek o udzielenie informacji skierowany do Ministra można udzielić odpowiednio przez ministra lub jego zastępcy sekretarza ministerstwa – środek zaskarżenia przeciwko odpowiedź zostanie rozpatrzona przez RSS w pierwszym i w mieście Sofia sąd administracyjny w drugim przypadku. W sprawach dotyczących odpowiedzialności cywilnej (włącznie), osoby, która poniosła szkody można rozwiązać albo sąd siedziby/zamieszkania pozwanego lub sąd miejsca, w którym doszło do szkody.

W sprawach administracyjnych w dwóch instancji postępowanie przed sądem jest w toku.

„Skarżący ma prawo do zaskarżenia decyzji administracyjnej przed sądem administracyjnym, a następnie sąd pierwszej instancji decyzji

Przed RSS w oparciu o kasację wyroku. W postępowaniu cywilnym powoda ma prawo podjąć dwa przypadki, czyli procesu apelacyjnego i drugiej instancji.

Od 2007 r., kiedy nowy kodeks postępowania cywilnego został przyjęty, dostęp do kasacji (SCC) była ograniczona. Wnosi się o kasację, gdy orzeczenie jest nieważna; orzeczenie jest niedopuszczalne; orzeczenie jest błędna z powodu naruszenia prawa materialnego, istotnego naruszenia zasad postępowania sądowego lub brak uzasadnienia.

W postepowaniu administracyjnym jak i cywilnym nadzwyczajny środek zaskarżenia do odwrócenia orzeczeniami sądowymi istnieją.

Teoretycznie jeżeli uchyla decyzję administracyjną, sąd może wydać akt administracyjny jedynie wówczas, gdy nie istnieją zagadnienia pozostawione do oceny administracji. Jeżeli istnieją tego rodzaju zagadnień, sprawę należy odesłać do administrowania i Trybunał wydaje administracji instrukcje sposobu wdrożenia tego prawa. W praktyce sądy nigdy nie przystąpiła do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeśli chodzi o dostęp do informacji odwołań, po odmowie została uchylona, Trybunał nie może zwolnić wymaganych informacji bezpośrednio skarżącej – po pierwsze dlatego, że zazwyczaj Trybunał nie posiada informacji, a po drugie, sądy nie są uprawnione do udostępniania tych informacji bezpośrednio skarżącej.

Środowisko sprawy rozpatrywane są w ramach wspólnej procedury administracyjnej, tj. nie ma szczegółowych przepisów mających zastosowanie do kwestii środowiskowych. Należy podkreślić, że dostęp do wymiaru sprawiedliwości na wniesienie środka zaskarżenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest stosunkowo nowym zjawiskiem – powrót do końca 1990-ies większość procedur wydawania pozwoleń, nawet jeszcze nie istniała. Nawet najbardziej ogólnych pojęć, takich jak pojęcie legitymacji procesowej trwa praca up(1). Zainteresowanie wystąpieniem przed sądami administracyjnymi bardzo się rozwinęła w ciągu ostatnich 5-6 lat i istnieje wiele nowych okoliczności, które stoją przed sądami administracyjnymi.

Cechy charakterystyczne postępowania sądowego w sprawach środowiskowych można podzielić na trzy grupy w odniesieniu do:

 • Stały;
 • Zbieranie dowodów;
 • Zakres kontroli;

W celu gromadzenia dowodów sądy zwykle preferują wysłuchać opinii biegłych i świadków, mają prawo do składania zeznań w sądzie. Organy sądowe nie mogą występować samodzielnie – dotyczy to zarówno w sprawach cywilnych i administracyjnych. Jednakże jeżeli ktoś rozpoczyna procedurę, zwłaszcza jeśli postępowanie ma charakter administracyjny, może przebiegać ex officio w wielu sytuacjach. W procedury administracyjne sądy mogą rozpocząć zbieranie dowodów. Zakres przeglądu decyzji administracyjnych i orzeczeń pierwszej instancji nie jest ograniczone do tego, co strony twierdzą. Sądy w postępowaniu cywilnym mają mniejsze uprawnienia do działania z urzędu.

III. Sprawy dotyczące dostępu do informacji

Istnieją dwie kategorie spraw, w których wniosek o udostępnienie informacji o środowisku odmówiono lub błędnej/niedostatecznie wyczerpującej odpowiedzi:

 • Pierwsza kategoria jest wspólna odmów, gdzie brakuje konkretnego celu, w jakim złożono wniosek.
  • Od odmowy przysługuje prawo odwołania się bezpośrednio przed sądem – albo przed RSS (jeżeli odmowa została wydana przez ministra) lub przed Trybunałem Administracyjnym (w pozostałych przypadkach).
 • Druga kategoria to odmowy ujawnienia informacji o środowisku, które zostały zadane na potrzeby udziału w każdym postępowaniu uregulowanym w prawie ochrony środowiska (EPL).
  • W takiej sytuacji wnioskodawca może skierować skargę do organu administracyjnego, a na późniejszym etapie (w celu zapewnienia takich wnioskodawców o szybsze narzędzie przyciągania niezbędnych informacji).

W przypadkach odmowy muszą zawierać informacje dotyczące zasad odwoływania się – jest to wyraźnie wymagane na mocy ustawy o dostępie do informacji publicznej (APIA). Co do odmowy drugiego rodzaju, powinny zawierać te same informacje ze względu na ich ogólny przepis o treści decyzji administracyjnej ma zastosowanie.

Odwołanie od oddalających wnioski te powinny zawierać co najmniej:

 • Nazwa i adres skarżącego;
 • Sąd, do którego wniesiono odwołanie od odmowy;
 • Oznaczenie akt administracyjny, który jest przedmiotem odwołania;
 • Żądanie skarżącego;
 • Wskazanie, dlaczego skarżący uważa, że odmowa bezprawne;

Odwołanie należy złożyć nie później niż 14 dni po otrzymaniu odmowy. Dorozumiana odmowa może wnieść środek zaskarżenia w ciągu miesiąca po upływie terminu wydania aktu administracyjnego (odpowiedź na żądanie udzielenia informacji). Odwołania są rozpatrywane przez sąd za pośrednictwem właściwego organu – tj. odwołanie zostaje wniesione do organu, który wydał odmowę.

Sądy zwykle nie są w posiadaniu informacji, których dotyczy wniosek. Ponieważ mają prawo uznać zgodność z prawem podstaw odmowy rejestracji, sądy mogą teoretycznie zwrócić się do uzyskania informacji od Urzędu. Nie zdarza się to często w sprawach dostępu do informacji dotyczących środowiska.

Jeżeli sądy o odrzuceniu wniosku o udzielenie informacji, uchylić tę odmowę niezgodnego z prawem aktu administracyjnego (organ administracyjny) publicznego udostępnienia żądanych informacji. Orzeczenie Trybunału zawiera wskazówki na temat sposobu, w jaki należy wdrażać przepisy.

IV. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących udziału społeczeństwa w procesie decyzyjnym

Wszelkie rodzaje procedur administracyjnych, składa się z dwóch kolejnych etapów – administracyjnego i przed Sądem. Jak w przypadku pierwszego etapu procedury mogą zmieniać się odpowiednio do wymogów określonych rozporządzeniem – wody, odpadów lub innego rodzaju przepisów dotyczących ochrony środowiska. Postępowanie przed Sądem stosuje się do wszelkiego rodzaju decyzji administracyjnych i jest regulowane przez Kodeks postępowania administracyjnego (KPA). Komitet wyróżnia trzy rodzaje decyzji administracyjnych – indywidualnych, o charakterze ogólnym lub normatywnym. Procedury odwoławcze mogą nieco różnić się zgodnie z jakiego rodzaju decyzję przed Sądem.

Komitet przewiduje odwołanie do nadrzędnego organu administracji. Ponieważ niektóre instytucje (Rada Ministrów, ministrów) nie mają nadrzędnego organu administracyjnego, ich decyzje mogą być zaskarżane do sądu jedynie. Nadrzędny organ administracji może sprawdzić, czy administracja podporządkowane zastosowała prawidłowo swych uprawnień dyskrecjonalnych. Decyzji pierwszej instancji, mogą być kierowane bezpośrednio do sądu. Administracyjne środki odwoławcze nie muszą zostać wyczerpane przed wniesieniem sprawy do sądu.

Sądy mogą badać zgodność z prawem decyzji administracyjnych. Sądy nie mogą sobie poradzić z kwestiami władzy uznaniowej administracji. Zarówno legalności proceduralnej i materialnej legalności podlegają kontroli Trybunału. Kontrola legalności proceduralnej nie różni się od podejmowania decyzji dotyczących środowiska w innych procesów administracyjnych. W sprawach środowiskowych istotne zagadnienia prawne są często ściśle związane z ustaleń technicznych i nawet obliczeń. Zweryfikują pojęć, takich jak „najlepsze dostępne techniki” lub „do wymogów, takich jak zidentyfikować, opisać i ocenić w odpowiedni sposób bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na faunę i florę, glebę, wodę, powietrze i krajobraz” wymaga dogłębnego poznania wielu aspektów technicznych z dozwolonej działalności. Sędziowie mają stosować prawo i eksperci są rozpoznawane w odpowiedzi na pytania techniczne. Czasami, np. w zakresie miejskiego planowania przestrzennego i udzielania pozwoleń w prawodawstwie akty normatywne regulujące szczegółowe uregulowania kwestii technicznych. W takich sytuacjach sądy wyznaczyć ekspertów, którzy odpowiadaliby na pytania techniczne pomimo faktu, że „ocena techniczna” może dotyczyć pewnych kwestii prawnych. Istnieje ogólna zgoda, że techniczne lub błędy obliczeniowe mogą być sprawdzone przez Trybunał.

Istnieją dwa rodzaje planów zagospodarowania przestrzennego (Lups) – ogólne i szczegółowe Lups Lups. Ogólne Lups nie mogą być zaskarżane do sądu. Szczegółowe Lups można się odwołać, ale jest bardzo ograniczony, a czasem nawet sąsiadów nie może podjąć dlup do sądu. Organizacje pozarządowe są wykluczane w odniesieniu do stałego Lups. Ogólne Lups podlegają obowiązkowej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SEA), szczegółowe Lups – do oceny konieczności przeprowadzenia SOOŚ. Orzecznictwo nie jest jednoznaczne w odniesieniu do opinii reviewability Sea morski – niektóre decyzje przyznają opinii można korzystać niezależnie od lup. Opinie innych decyzjach uznała, że SEA nie można oddzielnie od lup i wniosła zatem odwołanie do uznania legitymacji procesowej organizacjom pozarządowym Lups wyłącznie w oparciu o legitymację czynną do wniesienia do sądu sprawy przeciwko Morza opinii. Decyzje pierwszej grupy zdają się przeważać oraz problem dostępu do wymiaru sprawiedliwości z Lups istnieją. Przegląd Lups przez sądy nie różnią się od innych procedur odwoławczych, fora, reguł dowodowych, zasad dotyczących prowadzenia przesłuchań. Przy rozpatrywaniu odwołania od Lups sądy starają się skupić głównie na planowanie przestrzenne, środowisko techniczne kwestie, nie uznaje się za zasadniczo związane lup.

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) przegląd decyzje podlegają kontroli sądowej. Organizacje pozarządowe mają legitymację procesową. Niewiele decyzji odmowy stałego nienależące do organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska do odwołania decyzji OOŚ. Przegląd decyzji OOŚ nie wykazuje cech w odniesieniu do forum, reguł dowodowych, zasad dotyczących prowadzenia przesłuchań ani zakresu kontroli sądowej. Decyzje podlegają kontroli sądów administracyjnych w pierwszej instancji.

Ustalanie zakresu oceny oddziaływania na środowisko stanowi część procedury OOŚ nie kończy się w odrębnej decyzji. Dlatego też ustalanie zakresu decyzje nie są kontrolowane osobno od ostatecznej decyzji OOŚ. Procedura OOŚ przewiduje szczegółowe przepisy dotyczące ustalania zakresu oceny powinny zostać przeprowadzone. Próbowano odwołania końcowym OOŚ decyzje jedynie na podstawie błędów proceduralnych w odniesieniu do ustalania zakresu oceny. Sądy zwykle nie akceptują takie zarzuty – orzecznictwo w sprawach administracyjnych wymaga wnoszącego odwołanie do wykazania istnienia związku przyczynowego pomiędzy błędem proceduralnym i zgodność z prawem decyzji ostatecznej – jedynie pod tym warunkiem naruszenie procedury są utrzymywane przez sądy.

Najbardziej obfitego orzecznictwa jest z ostatecznej decyzji OOŚ. Innych zezwoleń (pozwoleń wodnoprawnych, zezwolenia na gospodarowanie odpadami) również mogą być zaskarżane do sądu, ale nie podjęto decyzji sądowych w tych sprawach. Organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska w interesie publicznym nigdy nie zostały pozbawione legitymacji do wniesienia odwołania ostateczna decyzji OOŚ. Nie jest tak w przypadku organizacji pozarządowych z interesem prywatnym – niektóre sądy odrzucił ich odwołanie ze względu na to, że ochrona środowiska jest przyczyną a nie prywatny, w związku z czym art, 9 ust. 2 konwencji z Aarhus nie ma zastosowania do organizacji pozarządowych o interes prywatny. W OOŚ prawomocnych orzeczeń sądów procedur odwoławczych są najbardziej skłonni do rozpoczęcia przeglądu ustaleń technicznych i obliczeń sprawozdania z OOŚ. Jest dokładnie przyjrzeć się prawem procesowym. Z czasem inwestorów i władz poprawiły swoje wyniki w zakresie wymogów proceduralnych i obecnie przypadków zaniedbania z ich strony postępowania są rzadkie. W większości przypadków kwestie merytoryczne są powołała się w celu uzasadnienia odwołania. W Bułgarii procedura OOŚ obejmuje na ogół inną procedurę oceny oddziaływania na obszary Natura 2000. Krótki przegląd pokazuje, że kwestie ochrony przyrody zostały w większości omówione istotnych zagadnień przez Sąd decyzji OOŚ. We wszystkich takich przypadkach możliwy wpływ na siedliska została zbadana przez wysłuchanie ekspertów – tj. Trybunałowi poddane przeglądowi, a nawet obliczeń technicznych ustaleń sprawozdania z OOŚ.

Aby danej osobie przysługiwała legitymacja procesowa organizacji pozarządowych ani nie są zobowiązane do fizycznego osób wzięło udział w konsultacjach publicznych i wysłuchaniu publicznym etap procedury OOŚ. Organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska prywatnego interesu starano się podkreślić swój udział w konsultacji publicznej dyskusji i sprawozdanie OOŚ, jak dowody istniejące interes do odwołania od ostatecznej decyzji w sprawie OOŚ, lecz Sąd nigdy nie uznał ten argument. Organizacje pozarządowe interesu publicznego mogą odwołać się od ostatecznej decyzji w sprawie OOŚ nie na wcześniejszych etapach.

W Bułgarii OOŚ – udziela uważany jest za indywidualny akt administracyjny i odwołania od takiej decyzji (pozwoleń) wywiera skutek zawieszający – tzn. inwestor nie może przystępować do dalszego uzyskiwania kolejnych zezwoleń – IPPC (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) lub pozwoleń na budowę. W przypadku pilnej potrzeby uzyskania innych pozwoleń na rozpoczęcie prac budowlanych lub organy lub sądy mogą zaradzić takiej sytuacji, nakazując wykonanie wstępnej decyzji OOŚ. W ten sposób organy dokonały szeregu (składowiska odpadów, budowa infrastruktury narciarskiej highroads, wnioski). Wymogi prawne dotyczące zarządzania w trybie egzekucji są sformułowane w sposób ogólny i nie są przeznaczone na pokrycie wyłącznie na środowisko lub OOŚ decyzje. Zazwyczaj decyzje dotyczące zamawiania wstępną realizację kilku zdań są krótko (nie więcej niż jedna strona).

W decyzji IPPC w Bułgarii jest odrębna od procedury OOŚ. Ostateczne pozwolenie IPPC podlegają badaniu przez sądy. W większości przypadków minister środowiska i wód (MOEW) jest właściwym organem do wydawania pozwolenia IPPC – odwołania przeciwko decyzji ministerstwa ochrony środowiska i wód są rozpoznawane przez SAC. Zasad dowodowych, zasad dotyczących prowadzenia przesłuchań oraz zakresu kontroli sądowej sądu w procedurach IPPC nie różnią się od pozostałych procedur odwoławczych. Istnieje niewiele (nie więcej niż 7 – 8) zezwolenia IPPC, w sprawach wnoszonych do Sądu. Przynajmniej połowa z nich została zainicjowana przez inwestorów, którym odmówiono wydania zezwolenia IPPC. Organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska posiadają legitymację do zaskarżenia decyzji dotyczących IPPC.

Podejście sądów w sprawach IPPC jest ten sam produkt, który podlegał OOŚ. Zarówno materialnej i proceduralnej legalności są poddawane przeglądowi. Orzecznictwo jest niewystarczająca, aby umożliwić wniosków dotyczących kryteriów w odniesieniu do spraw wykraczających poza takie jak decyzja dotycząca IPPC ustalenia materialne i techniczne, obliczenia oraz dokumentację dotyczącą IPPC.

Analogicznie do innych procedur wydawania pozwoleń środowiskowych, na wcześniejszych etapach ich uczestnictwa w tej samej procedury nie jest wymagane dla legitymacji do wniesienia odwołania od ostatecznej decyzji IPPC.

Podobnie jak decyzji OOŚ pozwolenie IPPC stanowi indywidualny akt administracyjny i bezwzględnie takie same zasady w odniesieniu do kwestionowanego działania mają zastosowanie. Brak oddzielnych zasad stosowanych w ramach procedury IPPC odnośnie do nakazu.

V. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących działania lub zaniechania

Można rozpocząć cywilnych procedur sądowych przeciwko osobom fizycznym lub prywatnym osobom prawnym w przypadku działalności kryminalnej wyrządzić szkody osobom – publiczne czy prywatne. Takie procesy sądowe są wyraźnie przewidziane w ramach ustawy o ochronie środowiska (EPL) i w ustawie – Prawo wodne (wa).

Artykuły z wyżej wymienionych postępowań są następujące:

a) działalności niezgodnej z prawem;

b) lub zanieczyszczeń środowiskowych (woda) lub uszkodzenia;

c) szkody wyrządzone danej osobie;

d) wina;

e) związek przyczynowy między bezprawnym działaniem a szkodami.

Wspomniany pozew może być wszczęta przez osobę, która poniosła szkody lub przez państwo do tego organu, który jest odpowiedzialny za uszkodzonej nieruchomości (zarządzania). Powód może zwrócić się do Sądu o nakazanie zaprzestania zanieczyszczania lub wypłaty odszkodowania za wyrządzone szkody. W praktyce niniejsza sprawa sądowa jest rzadko wykorzystywana. Podczas gdy bezprawność działania można łatwo stwierdzić, w przypadku gdy działalność prowadzona jest bez wymaganego zezwolenia, pozostałe elementy tego wniosku może być trudne do ustalenia. W większości przypadków jest to trudne, wręcz niemożliwe do rozróżnienia wcześniejszych i obecnych zanieczyszczeń. Ponadto można podjąć dwa lub trzy lata w przypadku postępowania do końca.

Roszczenia wobec organów państwowych w sprawach środowiskowych można podzielić na trzy grupy:

 • Roszczenia wobec bezprawnych działań instytucji.
 • Roszczenia z tytułu bezprawnego zaniechania działania, popełnionych przez władze.
 • Pozwów przez poszkodowanych wobec organów władzy wykonawczej za szkody spowodowane przez bezprawne akty lub zaniechania.

Chociaż wszystkie trzy grupy powinny zostać wniesione do sądu administracyjnego, ostatnia grupa roszczenia są w rzeczywistości postępowanie cywilne. Pierwsza i druga grupa żądania opierają się na szeroki wachlarz przywilejów, na środowisko władze do zaprzestania trwających działań bezprawnych popełnionych przez osoby prywatne lub w celu zapobieżenia bezpośredniemu zagrożeniu zanieczyszczeniem – takie są uwzględnione w szeregu przepisów ochrony środowiska. Nazywa się je „środków przymusu administracyjnego” (CAM). Zbiorczy rejon bilansu materiałowego może służyć zapobieganiu, lub zatrzymania lub jego zwrotu od zanieczyszczenia. Zbiorczy rejon bilansu materiałowego może zostać zaskarżona przed Sądem przez każdą osobę mającą do tego interesu. W przypadku odwołania się do wspólnych reguł dla zastosowania środka zaskarżenia aktu administracyjnego. Zbiorczy rejon bilansu materiałowego jednak odwołanie nie ma skutku zawieszającego.

W sprawach dotyczących odpowiedzialności za środowisko funkcjonuje odrębna ustawa w sprawie odpowiedzialności za zapobieganie i usuwanie szkód środowiskowych (lrpred). Istnieją dwa rodzaje środków nałożonych przez właściwe organy w przypadku sytuacji szkód środowiskowych lub zagrożenia wystąpienia takich szkód, zapobiegania i przeciwdziałania zanieczyszczeniom. Właściwe organy na mocy tej ustawy są ministra środowiska i zasobów wodnych, dyrektorzy riews dorzecza, dyrektorów i dyrektora parku narodowego. Ustawa przewiduje szereg wymogów do publicznych za złożenie wniosku o podjęcie działań w kwestii odpowiedzialności za środowisko, ale nie są ciężkie do wdrożenia (w szczególności wymogu dostarczenia organowi dowodów dotyczących interesu prawnego, jeżeli wniosek złożony jest przez osobę fizyczną). Organizacje pozarządowe nie są zobowiązane do udowodnienia ich interesu prawnego. Operatorzy urządzeń, w przeciwieństwie do tego, czego oczekuje się od ludności, muszą przedstawić władzom wyraźne i szczegółowe informacje dotyczące zagrożenia lub szkody dla środowiska/środków. Zasady wymiany informacji między różnymi organami ds. ochrony środowiska zostały przedłożone. Zasadniczo nie istnieją żadne szczególne warunki dotyczące kontroli sądowej albo aktu administracyjnego do zamawiania środek lub odmowa. Wspólne reguły dotyczące sądowej kontroli zastosowania jakiegokolwiek aktu administracyjnego. Zaskarżony środek zapobiegawczy zarządzone na lrped nie ma skutku zawieszającego. Przedmiotem odwołania jest szczególny, ponieważ w postępowaniu w sprawie środka przewidziano specjalne wymagania, np. konsultacje, publikacje, działania, w przypadku gdy dany podmiot gospodarczy jest nieznana lub nie jest w stanie wdrożyć niezbędnych środków. Stosowanie systemu w zakresie odpowiedzialności za środowisko lrpred przeprowadza się w warunkach grożących kar i sankcji nakładanych na tych, którzy nie działają zgodnie z wymogami prawnymi lub zarządzone środki. Właściwe organy, które za popełnione tribunaux pénaux są takie same jak te, które nakłada środki. Oprócz tego przewiduje 3 lrpred krzywek – właściwy organ może nakazać zaprzestanie działalności operatora, blokowania lub terytorium lub zakazywania lub ograniczania stosowania jednolitej części wód. Na wniesienie CAM, wydawane w ramach systemu wspólnego lrpred przed sądem ma zastosowanie. Należy wspomnieć, że złamanie pieczęci – do pozostania poza obiekt lub przedmiot stanowi przestępstwo podlegające karze na mocy kodeksu karnego.

VI. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości: inne środki zaskarżenia

Bułgarskie ustawodawstwo przyznaje legitymację procesową do zainteresowanych osób (osoby fizyczne lub organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska) na wniesienie do sądu zarówno środki o charakterze ogólnym, takie jak plany zarządzania obszarami chronionymi – prawodawstwo wtórne i akty normatywne wydawane przez władzę wykonawczą.

Rola Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO):Link otworzy się w nowym okniehttp://www.ombudsman.bg/

 • Proponuje rozwiązania problemów w stosunkach między organami administracji a osobami, ale nie jest w stanie uchylać decyzji administracyjnej.
 • Ma prawo wszcząć postępowanie administracyjne dotyczące wydania aktu administracyjnego.
 • Nie może odwołać się do Trybunału Konstytucyjnego.
  • Niestety poseł może zaproponować Ci, którzy mogą zrobić to kwestia do rozważenia przez Trybunał Konstytucyjny.

Rola publicznych (prokuratorów):

 • uznana za część sądownictwa, a nie władzy wykonawczej.
 • Biorąc pod uwagę zakres uznania w celu określenia, czy może uczestniczyć w środkach administracyjnych.
 • Może również wszcząć postępowanie administracyjne
 • W sprawach karnych prokuratorzy są jedynym organem, który może nałożyć na osobę posiadającą przestępstwo (przestępstwa)
 • W Bułgarii nie istnieje środowisko z oskarżenia prywatnego prawa karnego.

Wcześniej opis kontroli administracyjnej prokuratora rolę Rzecznika prerogatyw i zbiorczy rejon bilansu materiałowego jest świadczona. Można dodać, że wspólna procedura administracyjna daje zainteresowanym osobom przysługuje prawo do odwołania się do sądu administracyjnego jakiegokolwiek działania lub zaniechania działania lub zaniechania organu administracyjnego. W przypadku czynu niedozwolonego sąd stwierdza, czy dany akt jest law-founded. Jeśli tak się nie stało, sąd nakazuje niezgodnego z prawem zachowania administracji do zatrzymania. W przypadku bezprawnego zaniechania Sąd stwierdza, czy istnieje obowiązek działania. Jeżeli Sąd uzna skargę za zasadną, stanowi on, że organ administracji powinien wdrożyć ustawę précised nie później niż w dniu.

VII. Legitymacja procesowa

Legitymacja procesowa

Postępowanie administracyjne

Postępowanie sądowe

Osoby fizyczne

X

X

Organizacje pozarządowe

X

X

Inne podmioty prawne

X

X

Grupy ad hoc

X

Nie

Zagraniczne NGO

X

X

Inne [5]

Władze lokalne w odniesieniu

do niektórych decyzji władzy centralnej,

X

Przystąpienie do UE (2007) i transpozycji prawa UE pomnożyć liczbę procedur administracyjnych w dziedzinie prawa ochrony środowiska. Z poglądami doktryny i orzecznictwa są nadal w trakcie definiowania kryteriów środowiskowych w różnych procedur administracyjnych. Środowisko spraw wniesionych do Sądu nie są liczne i pewne sytuacje nie zostały do tej pory sprawdzone. W doktrynie prawa bułgarskiego nie ma rozróżnienia pomiędzy pojęciem naruszenia prawa i wystarczający interes. Odsetki do udziału w postępowaniu administracyjnym i do odwołania się od decyzji administracyjnej uznaje się, na podstawie konkretnych faktów. Przy rozważaniu interesu, z orzecznictwa wynika naruszenie prawa, nie zawsze powiązania z danego prawa własności lub użytkowania. W odniesieniu do organizacji pozarządowych, stosuje się takie samo podejście. Jednak w OOŚ i SEA, wszystkie organizacje pozarządowe zajmujące się środowiskiem, z wyjątkiem prywatnych mają przyznać legitymację procesową. W procedurach OOŚ i SEA każdy może uczestniczyć. Zagraniczne organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska mają takie same prawa jak lokalne organizacje pozarządowe – tak jak konwencja z Aarhus wymaga.

Ogólne kryteria stałego w horyzontalnej procedury OOŚ i SEA (strategicznej oceny oddziaływania na środowisko) są bardziej liberalne niż procedury – np. w sektorowych związanych z wodą lub odpadów.

Nie stosuje się actio popularis w Bułgarii.

Prokurator nie mogą uczestniczyć w żadnych procedur administracyjnych, w tym środowiska w drugą fazę – fazę. Prokurator ma chronić interes publiczny oraz zakres prawa do udziału w postępowaniu administracyjnym jest szeroki. Jak w przypadku Rzecznika, Rzecznik może rozpocząć procedury wydawania decyzji administracyjnych, jednak nie ma on prawo do odwołania decyzji administracyjnej przed sądem – nie jest on przeznaczony do działania w postępowaniach sądowych.

VIII. Zastępstwo prawne

Nie ma wymogu prawnego co do pomocy adwokata w sądzie – albo w postępowaniu administracyjnym lub cywilnych procedur sądowych. Jednakże kierowanie spraw do sądu, a zwłaszcza obrony przed sądem cywilnym bez zasięgnięcia porady prawnej może spowodować wiele problemów do jednej ze stron. Niedawno przyjęte (2007) kodeks postępowania cywilnego (kpc) przewiduje bardzo surowe przepisy dotyczące gromadzenia dowodów i zaufanie. Podobnie jak nowe CPC są bardzo różne od ducha poprzedniego CPC – wymaga dużo większej dyscypliny proceduralnej. W ramach postępowania przed sądami administracyjnymi, w przeciwieństwie do CPC, sędzia ma odgrywać wiodącą rolę w badaniu sprawy. Po pierwsze, w odniesieniu do zakresu kontroli sądowej Sąd nie jest związany ze względów faktycznych i prawnych przedstawionych przez skarżącego. Po drugie, Trybunał ma prawny obowiązek wspierania strony procedury w celu usunięcia błędów formalnych w swoich pismach. Sędzia powinien wskazywać, do których faktyczne twierdzenia nie przedstawiono żadnych dowodów. W przeciwnym razie stanowi błąd proceduralny i Sąd może unieważnić decyzję najwyższej instancji tylko z tego powodu. W zakresie postępowania administracyjnego inna sytuacja wydaje się możliwe – okoliczności faktyczne są liczne, różnego rodzaju technicznego i często sprzecznych interpretacji faktów, istnieje rozróżnienie między wymogami prawnymi i technicznymi, które mogą być zamazane. Dlatego w coraz większej liczbie przypadków sądy sugerują, że lepszym rozwiązaniem będzie wynajęcie prawnika.

Zazwyczaj interesu publicznego prawników zajmujących się kwestiami środowiskowymi połączyć swoje obecne praktyki w innych dziedzinach prawnych, takich jak prawo cywilne i administracyjne, doradztwo środowiskowe i spory. W większości przypadków five-six lat temu środowisko było przez sądy w Sofii. Ponieważ w ostatnim czasie tendencja ta uległa zmianie, głównie dlatego, że wiele dyrektyw EIA i SEA lub związane z ochroną przyrody odwołania są rozpatrywane przez lokalne sądy administracyjne. Ekologiczne organizacje pozarządowe posiadające doświadczenie w danej dziedzinie zazwyczaj posiadają wiedzę na temat ochrony środowiska w interesie publicznym, którym można skontaktować się prawników – wskazane jest zwrócenie się do takich organizacji pozarządowych.

IX. Dowody

Głównym dowodem w postępowaniu sądowoadministracyjnym jest „akt” – tzn. dowodów zgromadzonych przez organy administracyjne w odniesieniu do faktów i okoliczności towarzyszących aktu administracyjnego. Organ administracyjny posiada szeroki zakres uprawnień do gromadzenia dowodów przed wydaniem tego aktu. Oprócz dowodów zebranych przez organy administracyjne, Sąd może, na wniosek stron lub z urzędu, procedurę uzyskania dodatkowego dowodu. Tak więc Sąd może wzywać świadków do złożenia zeznań. Dokumenty mogą być wymagane i/lub przedstawione przed Sądem. Ekspertyzy są również gromadzone na tym etapie postępowania.

Trybunał dysponuje swobodą przy ocenie dowodów zebranych. Kodeks postępowania cywilnego (kpc), która ma również zastosowanie do procedur odwoławczych dostępnych na akt administracyjny wyraźnie stwierdza, że opinia eksperta nie jest wiążąca dla Trybunału, co oznacza, że Trybunał może odrzucić część lub całość tejże skargi. Dokumenty urzędowe, czyli dokumenty wydawane przez organy publiczne w ramach wykonywania swoich funkcji, są wiążące w odniesieniu do faktów w nim potwierdzone. W odniesieniu do dokumentów wydanych przez osoby prywatne są brane pod uwagę jedynie jeśli zawierają dowody, które mogłyby być stosowane przed roszczeniami osoby, która wydała dokument. Co do zasady interes publiczny w sprawach środowiskowych spory są rozstrzygane na podstawie ekspertyz. W wielu przypadkach sądy uważają kompletności dokumentacji administracyjnej oraz jeżeli nie istnieją dokumenty potwierdzające, że niektóre wymogi prawne zostały spełnione, Sąd uznał, że wymogi te nie zostały spełnione.

Strony mogą wprowadzić nowe dowody na etapie postępowania sądowego. We wszystkich przypadkach strony powinny wyjaśnić Trybunałowi pytania i jakie nowe dowody co do faktów i okoliczności. Fakty i okoliczności powinny mieć znaczenie dla zarzutów niezgodności z prawem decyzji administracyjnej. Zazwyczaj Trybunał nie jest skłonna zweryfikować całość lub znaczną część faktów ustalonych przez organ administracyjny. Oznacza to, że skarżący powinien skupić się na kilku kluczowych kwestii, zwracając się istotnych nowych dowodach do zebrania. Sąd może z urzędu zwrócić się o przekazanie dowodów i wiąże się to prerogatywa Trybunału do kontroli legalności decyzji, niezależnie od żądań stron.

Dowody, w tym opinie ekspertów można się zwrócić, gdy odwołanie zostaje złożone lub dodatkowy popyt kierowanych do Sądu, ani na rozprawie. Trybunał docenia jej dowody są wymagane z góry, tak aby inne strony mogą zająć stanowisko i Trybunał Sprawiedliwości miał wystarczająco dużo czasu na rozpatrzenie wniosku. Strona, która zwraca się o opinię ekspertów powinna sformułować pytania. W opinii ekspertów powinny być przygotowane i złożone w sądzie co najmniej siedem dni przed rozprawą sądową, aby strony miały wystarczająco dużo czasu, aby zapoznać się z nim. W opinii ekspertów w charakterze dowodu należy zebrać na rozprawie, strony proszone są o zadawanie pytań. Trybunał dopuszcza jedynie kwestie związane z przedmiotem żądanej ekspertyzy. Trybunał odmawia przyjęcia opinii ekspertów, które nie zostały zgromadzone w sposób opisany powyżej.

Zasadniczo te same zasady mają zastosowanie do gromadzenia dowodów w środowisku postępowanie cywilne. Jednakże w sprawach z powództwa cywilnego istnieją szczególne cechy. Strony procedury mają przedstawić Sądowi swoje twierdzenia odnoszące się do stanu faktycznego i dowodów potwierdzających stan faktyczny. Trybunał nie może ingerować i doprowadzenia do tego, ażeby zachowania stron procesowych. Może on jedynie państwo dopuszczalności wymaganych dowodów. Terminy są krótsze a wzywający do dowodów w wielu przypadkach wykluczało.

Wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania.

Postępowanie w sądzie administracyjnym odwołanie od indywidualnego aktu administracyjnego ma skutek zawieszający, chyba że przeciwieństwo jest zapewnione w drodze ustawy. W dziedzinie prawa ochrony środowiska w żadnym przypadku nie jest pozbawione skutku zawieszającego, z wyjątkiem niektórych przypadków przewidzianych w prawie zarządzania terytorialnego. Zaskarżenie decyzji administracyjnych o charakterze ogólnym (planów, programów i normatywnym charakterze nie kończy się realizacja odnośnych aktów. W większości sądów administracyjnych sporów polega na kwestionowaniu indywidualne akty administracyjne zazwyczaj odwołań wstrzymać wykonanie decyzji administracyjnych.

Jeżeli odwołanie ma skutek zawieszający, inwestorzy mogą zwrócić się w trybie wykonania decyzji oraz organy administracyjne mogą przyznać IT.

Komitet wymienia pięć warunków:

1 Jeśli jest to wymagane w celu zapewnienia życia i zdrowia obywateli;

2) w celu ochrony szczególnie ważne interesy państwowe lub publiczne;

3), aby zapobiec ryzyku wystąpienia przeszkody lub zaniechania w zakresie wdrożenia aktu administracyjnego;

4) lub jeżeli opóźnienie we wprowadzaniu w życie może spowodować poważne lub nieodwracalne szkody;

5) lub na wniosek niektórych stron jako szczególnie istotne ochrony ich interesów.

W tym ostatnim przypadku wymagane jest cross-undertaking odszkodowania. Przyznaje, że wstępne wykonanie nakazu przysługuje odwołanie do sądu. Termin złożenia odwołania wynosi trzy dni przed datą opublikowania decyzji. Niezależnie od tego, co się wydarzyło podczas etapu administracyjnego postępowania odwoławczego sąd, przed którym toczy się procedura egzekucji może zarządzić wydanie decyzji administracyjnej w tych samych pięciu warunków. W przeciwieństwie do organu administracyjnego sąd może zażądać od przedsiębiorstwa, bez względu na powód przyznania w trybie egzekucji, jeżeli istnieje ryzyko poważnego lub nieodwracalnej szkody dla danej osoby.

W postępowania przed sądami administracyjnymi sąd pierwszej instancji lub sąd kasacyjny, na wniosek powoda, może wstrzymać wstępne wykonanie przyznanego przez organy administracyjne, tj. Trybunał może zarządzić wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania. Istnieją dwa warunki tego rozwoju. Po pierwsze, powinien istnieć ryzyko, że wstępne wykonanie może spowodować poważne lub nieodwracalne szkody dla strony skarżącej. Po drugie wniosek powinien opierać się na nowych okolicznościach, tj. w sprawie okoliczności, które wystąpiły po okresie wstępnym egzekucja została przyznana.

W postępowania w sądach cywilnych celem zakazu jest upewnienie się, że wykonanie orzeczenia sądu powinno to nastąpić. Powództwo cywilne na środowisko – powództwo o odszkodowanie za wyrządzone szkody lub zaprzestania zanieczyszczania – nie stanowią sytuacji, w której nakaz jest potrzebny. Teoretycznie sąd pierwszej instancji może zarządzić w trybie wykonania jej decyzji, na przykład w ramach postępowania o zaprzestania zanieczyszczania. Jednak ustawa stanowi, że wstępna realizację przedsięwzięcia jest niedopuszczalna, jeżeli wykonanie może spowodować nieodwracalne szkody lub krzywdy, które nie mogły zostać ocenione. Ten ostatni warunek mogłoby stać się przeszkodą w uzyskiwaniu wstępna realizację przedsięwzięcia w zakresie środowiska sądowego.

Zasadniczo ze względu na niewielką liczbę postępowanie cywilne, na skutek zawieszający odwołania od indywidualnych decyzji administracyjnych oraz szczegółowe warunki nakazujące wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania, orzecznictwo nie obejmowały głównie apelacje wstępnie wykonania aktów administracyjnych. W odniesieniu do tej drugiej kategorii sporów należy zauważyć, że zazwyczaj Trybunału, podobnie jak motywy, jakimi kierował się władze administracyjne są zwięzłe. Wreszcie, kiedy sądy muszą na żądanie w trybie egzekucji, jednak zwykle pominąć kwestie dotyczące legalności decyzji administracyjnych jako całości.

Wszystkie decyzje sądu – zarówno w odniesieniu do wstępnego wykonanie lub wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania przez sąd administracyjny, lub do zakazu prowadzenia postępowania, jak i postępowanie w trybie egzekucji w postępowaniu cywilnym można się odwołać do sądu wyższej instancji.

XI. Koszty

Skarżący stoją trzy kategorie kosztów.

 • Opłaty sądowe.
  • Opłaty sądowe ustala stawki przyjęte przez organ władzy wykonawczej.
  • Druga kategoria to honoraria adwokackie.
   • Honoraria adwokackie są ustalane – każdy prokurator może negocjować wysokość swojego honorarium. Rozporządzenie, wydane przez Rady Naczelnej Rady Adwokackiej określono minimalną opłatę dla każdego rodzaju usługi adwokackie.
   • Wynagrodzenie ekspertów (potencjalnych) powołany przez Trybunał wydawał opinie ekspertów.
   • Niewielka opłata za publikację ogłoszenia o toczącej się sprawie może zostać poproszony w przypadkach zaskarżania aktów administracyjnych o charakterze ogólnym i normatywnych aktów administracyjnych.

Opłaty sądowe w postępowaniu sądowo-administracyjnym są niskie. Obywatele i organizacje pozarządowe uiścić opłatę 5 EUR za sąd pierwszej instancji procesu. Dla firm handlowych taka sama opłata wynosi 25 EUR. W postępowaniach cywilnych, opłat zależą od rodzaju powództwa. Czy roszczenie jest pieniężne, np. powództwa o naprawienie szkody Sąd prowizja wynosiłaby 4 procent wnioskowanej kwoty. Jeżeli wniosek nie może zostać ocenione – np. pozew do zaprzestania zanieczyszczania sędzia ustala opłaty w każdym indywidualnym przypadku. W sporach cywilnych nie ma zróżnicowania opłat między organizacjami pozarządowymi, obywatele i przedsiębiorstwa handlowe. Opłaty za odwołanie od decyzji administracyjnej – zarówno w sporach cywilnych i kwoty na połowy w pierwszej instancji opłaty sądowe.

Honoraria biegłych mogą się różnić w zależności od liczby ekspertów, zadawanych pytań oraz indywidualnego orzeczenia sędziego. Koszty ekspertyz są ustalane przez sędziego. Środowisko sporów sądowych często wymaga szczególnej wiedzy fachowej, które są udostępniane przez więcej niż jednego biegłego oraz wysokość honorariów biegłych mogą wynosić od 500 do 1 200 EUR. Niektórzy sędziowie mogą ustalić opłatę za pojedynczy ekspertyzy poniżej 500 EUR. Dodatkowych wydatków, jeśli nie zostały oficjalnie uznane przez Trybunał jako takie mogą być potrzebne, jeżeli NGO chce sprawdzić lub sprzeciwiać się ekspertyzy dowodów zgromadzonych przez Trybunał. W takim przypadku inny ekspert występujący zazwyczaj zadanie sprawdzania poprawności ekspertyzy. Wynagrodzenie adwokatów mogą się znacznie różnić. W postępowaniu sądowo-administracyjnym do honorariów adwokackich prawdopodobnie nie będzie wyższa niż 1 500 EUR; W sporach cywilnych szacunki w odniesieniu do honorariów adwokackich jest trudne.

Koszt opłaty sądowej za badanie kwestionowanego działania/nakaz sądowy środek jest nieznaczny – nie wyższej niż 15 EUR. Depozyt lub cross-undertaking teoretycznie można zwrócić się jednak w kwestiach środowiskowych taka sytuacja nigdy się nie wydarzyło. W spornych znaków towarowych i własności przemysłowej analiza przeprowadzona w latach 2004 – 2007 wykazała, że w podobnych przypadkach wysokość zobowiązania może być różna w zależności od oceny poszczególnych sędziów.

Zasady „przegrywający płaci” jest ściśle wdrażane przez sądy. W postępowaniu sądowo-administracyjnym, jeżeli powód utraty, jest zobowiązana do zapłaty minimalnej opłaty nie więcej niż jeden pełnomocnik, wynajęty przez jego przeciwnika. Jednakże zasada ta nie zawsze były przestrzegane, w interesie publicznym, w tym w sprawach związanych z ochroną środowiska i skarżącym przez Trybunał był zobowiązany do zwrócenia stronie wygrywającej zwrot honorariów adwokackich, które były dużo wyższe niż minimalne stawki opłat. Nie istnieje sposób na przeniesienie kosztów lub do wdrożenia zasady „przegrywający płaci” łagodniejsze dla powodów/skarżących interesu publicznego w środowisku sądowym. Jedyna podstawa do możliwego zmniejszenia honorariów adwokackich jest świadczona w ramach CPC, zastosowanie także w postępowaniu sądowo-administracyjnym. CPC stanowi, że Trybunał może ograniczyć prokuratora należną opłatę, jeżeli jej kwota nie odpowiada prawnej i faktycznej złożoności sprawy.

XII. Mechanizmy pomocy finansowej

Zwolnienia od kosztów procesowych, ceł, opłat, podatków lub kosztów w sprawach dotyczących środowiska, niezależnie od kwestii interesu publicznego. Powodowie w postępowaniu sądowo-administracyjnym, nie są zobowiązane do zapłaty kosztów zbierania dowodów zainicjowanych przez Trybunał, mimo że materiał dowodowy dotyczy roszczenie powoda.

Istnieje mechanizm prawny dla zwolnienia z opłat sądowych dla skarżących, którzy „nie dysponuje wystarczającymi środkami na uregulowanie opłat”. Sytuacja może być spowodowane różnymi okolicznościami – choroba, niskich dochodów, wieku itp., które powinny zostać udowodnione przez osobę wnioskującą o zwolnienie. Trybunał podejmuje decyzje o powód zwolnienia lub nie z obowiązku uiszczenia opłat sądowych. Ustawa o pomocy prawnej (LAL) przewiduje pomoc w stronę poprzez pokrycie jego kosztów pełnomocnictwa. Strona powinna być w trudnej sytuacji finansowej. Decyzja o przyznaniu pomocy prawnej została podjęta przez sąd lub organ administracyjny zatytułowany „krajowe biuro pomocy prawnej. W LAL mechanizm ma charakter ogólny i skarżących/wnioskodawców w sporach zysków środowiskowych jest mało prawdopodobne. Specjalny mechanizm pomocy prawnej poza wyżej wymienionym, nie istnieje w sprawach dotyczących środowiska.

Ustawa nie reguluje pro bono udzielaną przez przedstawicieli wolnych zawodów lub firmy prawnicze. Dlatego do kancelarii prawnej mogą decydować o tym, na jakich warunkach będzie oferować pomoc pro bono. Dostępność takich usług zależy w dużym stopniu od danego przypadku oraz uzasadnienia prawa firmy organ zarządzający uczestniczył w danym przypadku.

Nie ustanowiono poradni prawnych zajmujących się sprawami dotyczącymi kwestii środowiskowych.

Organizacje pozarządowe oraz obywatele zidentyfikować poszczególne zawody prawnicze ofpursuing dążących do tych samych celów interesu publicznego działań. Niektóre z nich zostały prawne świadczące usługi użyteczności publicznej od wielu lat. W regionach, które są bogate w naturalnych siedliskach, lokalnych organizacji pozarządowych, takich jak doświadczeni prawnicy pomóc bułgarskie towarzystwo ochrony ptaków, Zielone Bałkany, fundacji lub Balkani bułgarskiego społeczeństwa wildife różnorodności biologicznej w środowisku sądowym.Link otworzy się w nowym okniehttp://www.bspb.org/Link otworzy się w nowym okniehttp://www.greenbalkans.org/Link otworzy się w nowym okniehttp://www.bbf.biodiversity.bg/Link otworzy się w nowym okniehttp://balkani.org/ Dostęp do programu informacyjnego dużo dostępu do informacji dotyczących postępowania sądowego.Link otworzy się w nowym okniehttp://www.aip-bg.org/en/ Nieformalna grupa adwokatów, adwokatów, adres poczty elektronicznej:Link otworzy się w nowym okniehttp://ecopravo.blogspot.com zeleniteadvokati@gmail.com, opowiada się za większą przejrzystość i lepszą ochronę interesu publicznego, w szczególności ochrony przyrody.

XIII. Terminowość

Ogólna zasada stanowi, że indywidualnego aktu administracyjnego powinno być wydane nie później niż 14 dni do miesiąca po rozpoczęciu procedury. W sprawach dotyczących środowiska, jednak procedury są zazwyczaj bardziej skomplikowane i mogą trwać od kilku miesięcy do ponad roku. Wiele procedur środowiskowych przewiduje konkretne terminy – np. na wydanie decyzji OOŚ należy podjąć decyzję w ciągu 45 dni od daty posiedzenia do publicznej debaty na temat sprawozdania z OOŚ.

Niski, organy administracyjne mogą zostać ukarane za nieprzestrzeganie terminów wydawania decyzji administracyjnych. Teoretycznie można na pozwanie rządu za opóźnienie.

Nie istnieją żadne ograniczenia czasowe ustanowione na mocy prawa w postępowaniu sądowym w sprawach środowiskowych. Wiele terminów w odniesieniu do poszczególnych etapów postępowania przed sądami administracyjnymi. Istnieje trzydniowego terminu od otrzymania odwołania, w którym organ administrujący powinna przekazać sprawę do Trybunału. Jeżeli strona nie może występować przed sądem, ponieważ istnieje przeszkoda nie może przezwyciężyć, kolejne wysłuchanie powinno się odbyć w okresie trzech miesięcy od ostatniego posiedzenia. Terminy różnych zajęć dla Strony procedury mogą być ustalone zarówno przez prawo, ani przez Sąd. Są one zwykle różnią się, ale nie dłuższy niż 14 dni. Jedną z zasad sąd administracyjny proces twierdzi, że procedura powinna być szybkie.

Czas trwania ochrony środowiska postępowanie sądowe może się różnić w zależności od liczby rozpraw, jego etapy i harmonogram przesłuchań Trybunału. Potrzebę publikacji w krajowym dzienniku urzędowym można dodać kilka miesięcy temu procesowi. Jeżeli istnieje wiele stron procedury może zająć więcej czasu na poinformowanie wszystkich stron dla jednego lub kilku wysłuchań. Zazwyczaj czas trwania postępowania przed sądem pierwszej instancji w dwóch lub trzech wysłuchań, wynosi około 6 – 7 miesięcy. Jeżeli występują więcej niż trzy wysłuchania procedura może trwać od 8 do 12 miesięcy. Odwołanie do drugiej instancji może wydłużyć procedurę przez kolejne 6-8 miesięcy. Najgorszym scenariuszem byłoby długotrwałym procesem pierwszej instancji oraz rażące uchybienia proceduralne w drugiej instancji odeśle sprawę do rozstrzygnięcia przez innego sędziego – tj. w tym przypadku rozpocznie procedurę od początku. W takim przypadku może potrwać 2-3 lat przed podjęciem ostatecznej decyzji Sądu wejdzie w życie. Dodatkowym czynnikiem opóźnienie może być fakt, że niektóre sądy/komory są przeciążone i datę pierwszego przesłuchania ustala się nie wcześniej niż 6 – 9 miesięcy po otrzymaniu odwołania przez Trybunał. Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi na środowisko z żadnego z wyżej wymienionych problemów będzie 12-18 miesięcy.

Trybunał ma 30 dni od ostatniego wysłuchania do wydania decyzji. W większości przypadków termin ten został dochowany.

Nie nakłada się sankcji przed sąd, który wydał decyzję, w terminie. Termin 30 dni nie są uważane za wiążące i nieprzestrzeganie nie jest powiązany z żadnymi konsekwencjami prawnymi. Jeżeli sędzia wielokrotnie wydaje swoje decyzje, sędziego w postępowaniu mogą być wnoszone do Inspektorat przy Najwyższej Radzie Sądownictwa Republiki Bułgarii.

XIV. Inne kwestie

Zazwyczaj decyzje środowiskowe są bezpośrednio przedmiotem skargi przed Sądem. Wynika to częściowo z faktu, że niektóre organy”, np. decyzje ministerialne nie może być wniesione do wyższej instancji administracyjnej, ponieważ nie ma żadnego takiego przypadku. Niedawno OOŚ i SEA, zwłaszcza w przypadkach organizacje pozarządowe rozpoczęły się, zanim odwołanie od decyzji, minister środowiska i zasobów wodnych, organ wyższego stopnia nad regionalnymi inspektoratami ochrony środowiska i wody, a po drugie, do sądów.

Istnieje wiele różnorodnych źródeł informacji na temat dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Na stronach internetowych sądów administracyjnych istnieje niemal wszystkie informacje dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi, realizowane w jakimkolwiek procesie oraz pozwoleń środowiskowych. Na niektórych stronach internetowych można znaleźć teksty ustaw. Krótkie wyjaśnienia na innych stronach internetowych dotyczących dostępu do sądu dostarczają. Na stronie internetowej ministerstwa ochrony środowiska i wody oraz regionalnymi inspektoratami ochrony środowiska i wody nie ma informacji o indywidualnych decyzji, które zostały podjęte i organy, przed którymi mogą być zaskarżane decyzje.Link otworzy się w nowym okniehttp://www3.moew.government.bg/ Na stronie internetowej najwyższego sądu administracyjnego można znaleźć w wersji elektronicznej wszystkie decyzje podejmowane przez RSS w ostatnich 10 – 12 latach.Link otworzy się w nowym okniehttp://www.sac.government.bg/

Alternatywne metody rozstrzygania sporów (ADR) w Bułgarii i reguluje ustawa o mediacji. Jednakże sąd administracyjny środowiska spory nie mogą być przedmiotem procedury ADR. Od 2007 r. Komitet wprowadził do rozstrzygnięcia sporu przed sądem w sposób bardziej efektywny postępowania przed sądami administracyjnymi. Brak takich ugód w sprawach dotyczących środowiska zostały ogłoszone publicznie.

Mediacja jest rzadko wykorzystywane w sprawach środowiskowych. W niektórych przypadkach interes publiczny ministra środowiska i zasobów wodnych wszczęte spotkań wyjaśniających stanowiska stron.

XV. Cudzoziemcy

Językiem urzędowym postępowania jest język bułgarski. Osoby, które nie znają lub rozumieją języka bułgarskiego powinny zorganizować swoją obronę w taki sposób, że ich interesy nie są utrudnione. Jeżeli dana osoba nie zechce wykorzystaæ inny język inny niż bułgarski, w postępowaniu sądowym sąd powołuje tłumacza. Dotyczy to zarówno administracyjnych, jak i cywilnych procedur sądowych. Tłumaczenie ponosi strona, która tego potrzebuje, chyba że przepisy prawa krajowego lub międzynarodowego traktatu nie stanowią inaczej, takie jak ustawa o azylu i uchodźców. Budżet państwa nie pokrywa do tłumaczenia w prawodawstwie dotyczącym środowiska.

Kraj pochodzenia danej osoby nie wpływają w żaden sposób na prawa przyznane na mocy ustawodawstwa krajowego lub umów międzynarodowych. Jeśli dana osoba jest akceptowana jako strona procedury gwarantują, że można korzystać z takich samych praw co inne strony tej samej procedurze.

XVI. Sprawy transgraniczne

Bułgaria jest stroną konwencji z Espoo o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. Wtórne prawodawstwo krajowe przewiduje przepisy dotyczące realizacji zobowiązań nałożonych przez władze bułgarskie, które wynikają z konwencji z Espoo. Jeżeli strona pochodzenia jest inne państwo, minister środowiska i zasobów wodnych (MOEW) jest organem odpowiedzialnym za wykonywanie zadań związanych z konwencją. Ministerstwo ochrony środowiska i wód jest organem, który deklaruje zamiar Bułgarii jako strona, której dotyczy decyzja o uczestnictwie lub wstrzymaniu się od uczestnictwa w procedurze OOŚ, prowadzonej przez właściwy organ państwa pochodzenia. Ministerstwo ochrony środowiska i wód jest odpowiedzialna za przepływ informacji od Strony pochodzenia zainteresowanej społeczności w Bułgarii, tak aby społeczeństwo mogło uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji.

Pojęcie „zainteresowanej społeczności” w kontekście transgranicznym nie różni się od tego samego pojęcia w kontekście krajowym. Prawna definicja „zainteresowana społeczność” został transponowany do ustawodawstwa krajowego Bułgarii z konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (konwencji z Aarhus na krótkie). Wszystkie kraje sąsiadujące do Bułgarii, z wyjątkiem Turcji są stronami konwencji z Aarhus. Zapewnia to w dużym stopniu równe traktowanie zagranicznych obywateli i organizacji pozarządowych w sądach bułgarskich i odwrotnie.

Jeżeli krajem pochodzenia jest Bułgaria stosuje te same normy dla przyznania legitymacji czynnej do jej obywateli, obywateli innych sąsiednich państw, które są stronami konwencji z Aarhus oraz. Wynika to z art. 3 pkt 9 konwencji z Aarhus. Kwestia, czy organizacje pozarządowe oraz obywatele z krajów dotkniętych ograniczeniem może wnieść o wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania, środki tymczasowe są bardzo interesujące, ponieważ zakłada się, że bułgarskie orzecznictwie jasnej odpowiedzi na pytanie, czy art. 9 pkt 4 konwencji z Aarhus może być wdrażane bezpośrednio, czy też nie. Dyskusja ta nie miała miejsca w bulgariayet. Ogólnie bułgarskich obywateli nie ma wyboru właściwych sądów różnych państw w kwestiach środowiskowych. W sprawach administracyjnych państwa bułgarskiego sądownictwa jest jasne – Kontrola zgodności z prawem decyzji wydanej przez władze Bułgarii. W sprawach cywilnych, a w szczególności w odpowiedzialności za środowisko może pojawić się wyboru właściwego sądu, ponieważ zazwyczaj w odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkód zarówno Trybunału i Sądu siedziby pozwanego jest właściwy do rozpoznania sporu.

(1) Na przykład różne sędziów izby Sąd Administracyjny przyjmują odmienne stanowiska co do interesu prywatnego interesu organizacji pozarządowych do zaskarżenia decyzji w sprawie OOŚ.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 14/09/2016