Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

 • Főoldal
 • Hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz környezeti ügyekben

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vaše práva v environmentální oblasti - Kypr

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: közepes

Ön szerint használható ez a fordítás?


 1. Ústavní základy
 2. Soudnictví
 3. #II
 4. Přístup k informacím
 5. Přístup k právní ochraně při účasti veřejnosti na rozhodování
 6. Přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti
 7. Další způsoby přístupu k právní ochrany
 8. Aktivní legitimace
 9. Právní zastoupení
 10. Důkazy
 11. Soudní zákazy
 12. Náklady
 13. Mechanismy finanční pomoci
 14. Včasnost
 15. Další otázky
 16. V postavení cizince
 17. Přeshraniční věci

I. Ústavní základy

Kyperské ústavy byla vypracována v roce 1950 před tím, než se stala populární environmentálních práv. V důsledku toho neexistuje žádné výslovné ustanovení kyperské Ústavy týkající se životního prostředí, buď jako závazek ze strany státu nebo jako právo vůči povaze nebo jednotlivce. Že existuje právo na život (čl. 7), který byl vyložen v judikatuře jako právo na zdravé životní prostředí (pyrga Společenství V. republikou 4clr) (1991). Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné ustanovení v ústavě, hlavní ustanovení o přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí jsou ty, které jsou obecně použitelné a ústava hlavní ustanovení o přístupu k právní ochraně jsou vymezeny v článcích 29 a 146. Čl. 29 stanoví, že každá osoba (včetně ostatních a právnických osob) má právo samostatně či společně s dalšími občany s cílem vyřešit jakýkoli příslušný orgán, že jejich výtka se rychle a právo obdržet odpověď do 30 dnů. (jedná se stížností adresovaných orgánů veřejné správy nebo jiné orgány veřejné moci). Čl. 146 stanoví, kdo může podat k soudu proti rozhodnutí, aktu nebo nečinnosti orgánu veřejné správy, což by se proto mělo použít, pokud jde o otázky životního prostředí. K tomuto nároku žadatele musí mít existující osobní a oprávněný zájem, který byl přímo ovlivněni takovým rozhodnutím, aktem či opomenutím ze strany veřejného orgánu způsobem, který je v rozporu s ústavou, zákony nebo představuje zneužití pravomoci. Občané mohou využít ústavní právo na život, její výklad. Strany správního nebo soudního řízení může přímo dovolávat mezinárodních dohod, pouze pokud tyto dohody byly provedeny do vnitrostátního práva kyperské právo. Aarhuská úmluva byla ratifikována a prováděna v roce 2003 zákonem č. 33 (III)/2003. Žádné případy, které se dosud objevily, zahrnující zásady úmluvy není ani známo, které byly citovány před Soudním dvorem.

II. Soudnictví

Kypr se řídí zásadou dělby moci. Soud vykonává nezávislého soudnictví, tyto soudy:

Nejvyšší soud, který má příslušnost uvedených níže:

Odvolací soud

Nejvyšší soud má pravomoc rozhodovat všechny opravné prostředky ze všech nižších soudů v občanských a trestních věcech. Soudní dvůr může potvrdit, zrušit nebo změnit, aby obnovené řízení ve věci, které může považovat za vhodné.

Administrativní záležitosti

Nejvyšší soud jako jediné správní soud v zemi, která má výlučnou pravomoc rozhodovat o každém využití podala proti rozhodnutí, jednání nebo opomenutí orgánu, orgán nebo osoba vykonávající každého řídícího nebo správního orgánu z důvodu, že je v rozporu s ustanoveními Ústavy nebo jakéhokoli práva nebo za překročení nebo zneužití pravomoci svěřené v takovém orgánu, orgánu nebo osobě.

Ústavní záležitosti

Nejvyšší soud má pravomoc rozhodovat, zda je zákon slučitelný s ustanoveními ústavy nebo zda ke střetu pravomoci nebo působnosti mezi všechny orgány nebo orgány České republiky. Kromě toho nejvyšší soud je příslušný k projednávání odvolání prezidenta republiky, zákon schválený sněmovnou reprezentantů nebo a je v rozporu s žádným ustanovením Ústavy.

Volby

Nejvyšší soud jako volební soud má pravomoc rozhodovat petic ohledně výkladu či uplatňování volebního práva.

Výsada příkazy

Nejvyšší soud má výlučnou příslušnost pro vydání výsadou příkazy habeas corpus (propuštění osoby z vazby) a jiné příkazy pověřit jednoho z účastníků řízení něco vykonat nebo se něčeho zdržet, nebo provedla opravu rozhodnutí („mandamus“ (zákaz) a „certiorari“ (příkaz, quo warranto).

Admiralty

Nejvyšší soud má pravomoc rozhodnout – případy. Původní pravomoc vykonává jediný soudce a projednává opravné prostředky proti jeho rozhodnutí se nachází senát Nejvyššího soudu.

Soudy prvního stupně: Okresní soudy; Porotní soudy; Rodinné soudy; Pracovněprávní spory Tribunal; Regulace nájmů soudu; Vojenský soud.

Okresní soudy

Občanskoprávní nebo trestní pravomoc

Existuje šest okresní soudy (po jednom v každém ze šesti měst ostrova. Dva z nich (Kyrenia a Famagusta, okresní soudy) přestaly fungovat od roku 1974, a jejich příslušnost převzal Nikósie, nedaleko soudů. Každý okresní soud je příslušný rozhodovat všechny občanskoprávní žaloby. V případě podání žaloby zcela nebo částečně v rámci okresu, kde sídlí nebo kde má odpůrce v době podání žaloby trvalé bydliště nebo kde podniká v mezích soudem. Trestný čin může být stíhán předsedou okresního soudu, soudce správního obvodu nebo vyššího okresního soudce nebo pouze porotního soudu.

Porotní soud

(porotního soudu má nyní čtyři porotní soudy) se skládá ze tří soudců a projednává je příslušný projednávat všechny trestné činy, které jsou trestné podle trestního zákona nebo jiného práva a má pravomoc uložit maximální trest podle příslušných právních předpisů.

Rodinné soudy

Rodinný soud (Family Court) existují tři má pravomoc přijmout petic týkajících se rozluky manželství, stejně jako ve věcech, které se týkají podpory rodičů, údržba, přijetí a majetkových vztahů mezi manželi za předpokladu, že strany mají bydliště v Moldavské republice.

Průmyslové spor soudu

Industrial Tribunal (v současnosti existují tři Industrial Tribunals) příslušný pro žádosti podané zaměstnanci za neoprávněné propuštění a odstupné. Je složen z předsedy, který je soudním vykonavatelem) a dvě lay-members zastupující zaměstnavatele a zaměstnance.

Nájemné za kontroly Soudu

Nájemné za kontroly Soudu (v současnosti existují tři regulace nájmů soudy) je příslušný projednávat všechny spory, které vyvstanou při uplatňování regulace nájmů zákony, které zahrnují mimo jiné nájemné a využití k dispozici. Nájemné kontrolu soud sestává z předsedy (který je soudním vykonavatelem) a dvě lay-members zastupující nájemníky, bydlení.

Vojenský soud

Vojenský soud je příslušný projednávat vojenské trestné činy, na něž trestní zákon a jiné trestné činnosti páchané příslušníky ozbrojených sil. Je složen z předsedy, který je soudním vykonavatelem) a dva hodnotitelé, kteří jsou již Nejvyšší rady soudu ze seznamu vojenských důstojníků.

Občanskoprávní a trestněprávní řízení zahájena porotní soudy) a okresní postoupit nejvyššímu soudu v řízení o kasačním opravném prostředku. Pro všechny administrativní záležitosti Nejvyššího soudu je však jediným soudem, který má jak v prvním stupni, tak odvolací soud. Neexistují žádné zvláštní soudy rozhodovat v otázkách životního prostředí. Avšak v případě veřejné odpovědnosti za škody na životním prostředí, zákona o odpovědnosti č. 189 (I)/2007 zřídila úřad zvážit správní sankce a jiná opatření k obnovení poškození chráněných druhů a přírodních stanovišť, vody a půdy. „forum shopping“ není obvykle možné. V určitých případech se smluvní strana může rozhodnout podat žalobu (okresní soud nebo soud pro pracovněprávní spory v závislosti na výši škody (Vyšší krajský soud, ale mnohem delší proces), ale obvykle řízení by měla začít správným a práva města. Pokud jde o náhradu škody způsobené v důsledku porušení práva životního prostředí, lze žalobu podat u okresního soudu, kde byla škoda způsobena. V trestním řízení lze rovněž podat nejvyšší státní zástupce na základě konkrétního/právních předpisů v oblasti životního prostředí (např. předpisů o ochraně přírody) nebo podle nově přijatých právních předpisů za trestné činy proti životnímu prostředí. Neexistuje rozlišení mezi řádné a mimořádné opravné prostředky před soudem. Panely ze tří soudců rozhodnout s konečnou platností o občanskoprávní a trestní opravné prostředky. To může potvrdit, změnit, zrušit nebo nařídí obnovu řízení věci, které bude považovat za vhodné. Je však třeba zajistit, aby státní podpora mimořádný opravný prostředek, jako je nolle prosequi, což je účelem zastavení řízení, z důvodu veřejného zájmu nebo doporučení o milost. Nejvyššího soudu rozhodujícímu ve správním řízení nemá žádnou pravomoc meritorně přezkoumat. Může přezkoumat legalitu napadeného aktu nebo rozhodnutí, a neupravuje věci samé. V tomto ohledu Supreme Court má podobnou pravomoc Cour de cassation. Může zrušit správní žalobu částečně, vrátil věc orgán, který rozhodnutí vydal. Tento orgán je vázán rozhodnutím soudu. Zejména většina environmentálních otázek jsou předmětem postupu pro administrativní zdroje. Nicméně některé otázky životního prostředí stanoví trestní nebo občanskoprávní soudy, právní předpisy pro trestné činy proti životnímu prostředí č. 22 (I)/2012 zákona číslo 189(1)/2007. o odpovědnosti za životní prostředí, V trestním řízení, má každá osoba právo podat zprávu trestných činů (například zneužití pravomoci ze strany určitých orgánů), aby se žalobce. Mohou se svědčí v řízení. Opravné prostředky proti rozhodnutí soudu se omezuje zastupitelství a obžalovaný. S cílem uplatnit soudní opravný prostředek žadatel musí mít oprávněný zájem ve smyslu čl. 146 ústavy. Toto právo musí být uplatněno ve lhůtě 75 dnů od zjištění události, jichž se stížnost týká. Tři nové právní předpisy uznávají právo podat stížnost proti nevládním organizacím některých správních aktů. Mají právo (EIA č. 140 (I)/2005), směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) zákona č. 56 (I)/2003–15 (I)/2006 a environmentální odpovědnosti zákona č. 189 (I)/2007. Soudní dvůr v rámci správního řízení, může zkoumat z úřední povinnosti, záležitostí obecného zájmu, jako je lhůta, výkonné povahy aktu, pravomoc orgánu oprávněného zájmu. Soudní dvůr nemůže přezkoumat z vlastního podnětu ústavní záležitosti a porušování základních práv. Tyto otázky ústavnosti, musí být výslovně vznesena.

III. Přístup k informacím

Podle čl. 10 písm. i) směrnice o přístupu k informacím o životním prostředí zákona č. 119 (I)/2004, případně odvolání (například) do 30 dnů ministrovi oddělení, které nezohlednilo nebo odpověděli nedostatečně. To nebrání tomu, aby žalobce v rámci výkonu jeho práva zakotvená v ústavě (čl. 146) nebo použití ombudsmanovi pro vyjádření stanoviska. Zamítnutí žádosti o informace musí být odůvodněno a písemně (čl. 8 odst. 8 zákona), a musí obsahovat informace týkající se soudního přezkumu postupů stanovených v článcích 10 a 11. Kdokoli může požádat o přístup k informacím o životním prostředí prostřednictvím písemného poučení, aniž by musel prokazovat zvláštní zájem. Pro ty, kteří hledají opravný prostředek proti zamítnutí postup je opět přímočará. To by mohlo zahrnovat odvolání ministrovi příslušnému útvaru, který odmítá informace. Pokud se žalobce rozhodne obrátit se na soud, je třeba provést do 75 dnů po zamítnutí a žadatel bude muset prokázat, jsou procesní pravidla, která jsou dotčená ustanovení čl. 10 zákona. Podmínky stanovené v čl. 146 Ústavy, byla by musela být dodržena, žadatel by měl doložit osobní oprávněný zájem. Správní spis obsahující veškeré informace podána před Soudním dvorem, je zkoumána soudce před přijetím rozhodnutí. Soudní dvůr Evropské unie má pravomoc a povinnost regulovat předložení důkazů v souladu s požadavky pro řádný výkon jeho pravomocí podle článku má Soudní dvůr pravomoc předvolat jakoukoli osobu výpovědi nebo dokumenty, která umožňuje Soudu přijmout pouze rozhodnutí v případech.

IV. Přístup k právní ochraně při účasti veřejnosti na rozhodování

Neexistují žádné zvláštní postupy pro zapojení veřejnosti v oblasti životního prostředí, avšak několik odvětvových právních předpisů (např. v oblasti územního, IPPC,) εια stanoví veřejné oznámení, výzva připomínky a účast veřejnosti otevřeným jednání. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak obvykle není nadřízeným správním orgánem, k němuž bylo odvolání proti správním rozhodnutím. Prvostupňových správních rozhodnutí, může přímo u Soudního dvora obvyklé, ačkoli by bylo v praxi nejdříve buď ministrovi pověřenému nebo ombudsmanovi nebo obojí. Stanoví-li tak právní předpisy, správní rozhodnutí může podléhat přezkumu ze strany vyššího orgánu. Jestliže žadatel využije tohoto práva, lhůta k podání odvolání se pozastavuje, dokud správní postup ukončen. Pokud neexistuje žádné právní ustanovení, které by žadatel musí použít tento spis přímo Soudnímu dvoru. Pokud je použití hierarchie podle zákona si může žadatel zvolit, vyčká výsledku spis a poté se obrátit. Použití veřejnému ochránci práv nebude považován za použití hierarchie a výsledek nepodléhá přezkumu Soudního dvora, lhůta se pozastaví do doby, než bude vydáno rozhodnutí veřejného ochránce práv. Legalitu aktů nebo nečinnost jakéhokoli orgánu, orgán nebo osoba vykonávající každého řídícího nebo správního orgánu je předmětem, buď neplatné (částečně nebo úplně) nebo potvrzena. Nejvyšší soud nemůže být opodstatněnost rozhodnutí přezkoumávat věc vyřešit rozhodnutím ve věci samé, které měl k dispozici. Soudní dvůr nemůže být vědecké opodstatněnosti zjištění technické povahy, může pouze přezkoumat, zda při přijímání těchto zjištění správa sice jednala řádným způsobem z hlediska ústavnosti a zákonnosti překročení, nebo zneužití pravomoci.

Plány a jiná rozhodnutí vymezující způsob využívání vesmíru může být přezkoumána Soudem na základě opravného prostředku ze strany s oprávněným zájmem podle čl. 146 ústavy EIA, IPPC nebo zákonů. Účetní dvůr zkoumá, zda administrativa jednala řádným způsobem, má pravomoc a povinnost regulovat předložení důkazů v souladu s požadavky pro řádný výkon jeho pravomocí podle čl. 146, včetně předvolání osoby k podání svědectví nebo dokumenty, která umožňuje Soudu přijmout pouze rozhodnutí v dané věci. Jednání je veřejné. Každá strana uplatňuje své argumenty písemně, může se souhlasem Soudu povolat svědky nebo (v případě potřeby) předložit důkazy na podporu svého tvrzení. Žalobkyně, žalovaná a zúčastněné strany jsou jedinými podniky, které mají právo zúčastnit se tohoto slyšení. Soudy přezkoumávat procesní a hmotněprávní zákonnost.

Neexistují žádná zvláštní ustanovení zákona EIA pro přezkoumání závěrů zjišťovacího řízení. Je však otevřeno nevládním organizacím podle čl. 25 odst. 1 písm. c) na odvolání podle čl. 146 ústavy pokud není spokojen environmentální povolení poskytnuté pro ochranu životního prostředí. Neexistují žádná zvláštní ustanovení zákona o soudním přezkumu nebo jiných rámcových rozhodnutí, které tvoří součást procesu, nikoli o konečné rozhodnutí. Jako přípravné akty nelze napadnout odděleně, ale může být přezkoumáno v rámci konečného rozhodnutí. Rozhodnutí EIA/povolení mohou být přezkoumána v soudních v rámci ustanovení čl. 146 Ústavy a čl. 25 odst. 1 zákona EIA. Účast na veřejné konzultaci fáze není nezbytnou podmínkou pro získání postavení před soudy. Je odvozena na oprávněné zájmy zúčastněných stran. Neexistují zvláštní ustanovení pro žaloby na zdržení se jednání v rámci postupů posuzování vlivů na životní prostředí. Ačkoli dostupné v rámci standardního soudního řízení, je opravný prostředek velmi zřídka poskytována soukromým osobám, obvykle pouze po zaplacení značného ukládání na povrch soudu. Z procedurálního hlediska Soudní dvůr může kdykoli vydat předběžné opatření o zdržovací žalobu, aniž by soud rozhodující ve věci samé, pokud soudce případ vyžaduje buď z důvodu naléhavosti nebo jiných zvláštních okolností provede okamžitě a za takových podmínek, které mohou být považovány za způsobilé v případě: Zjevné protiprávnosti a nenapravitelné újmy jsou nezbytným předpokladem pro vydání předběžného opatření, která je třeba rozhodnout o opodstatněnosti hlavní možnosti.

Přezkum rozhodnutí v rámci IPPC je možné se standardními postupy, které jsou k dispozici osobám odpovídající čl. 146 ústavy nebo nevládní organizace splňující požadavky čl. 9c odst. 1 zákona o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC). Aktivní legitimace v případě postupů IPPC nezávisí účasti na veřejných konzultacích, ale vychází z existence legitimního zájmu touto stranou. V jiných ohledech revizi IPPC rozhodnutí je stejná jako uvedené rozhodnutí týkajících se posuzování vlivů na životní prostředí.

V. Přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti

Ačkoli příslušné evropské směrnice o odpovědnosti za životní prostředí (2004/35/ES) byla provedena na Kypru (evidenční číslo 189 (i) 2007), obecný režim občanskoprávní odpovědnosti, neexistuje zatím ani toto právo bylo vyzkoušeno u soudu. Akce podle tohoto zákona by mohla představovat „správní sankce“ pro „Obnova přírody“ ve výši 200,000 EUR a z dodatečné sankce až do výše 5 000 EUR za každý den, kdy porušení trvá. Opatření proti osobám, které by mohly rovněž spadat mezi jednotlivci nebo právní subjekty v rámci obecné občanskoprávní odpovědnosti příčin, jako je obtěžování nebo nedbalosti. Obě nápravy škod, žalob na zdržení se jednání mohou být požadovány. Pohledávky vůči státu, mohou být podány přímo k nejvyššímu soudu podle čl. 146 ústavy pokud orgány proti tvrzení vykonávají správní, a nikoli právní postavení. Tvrzení by bylo pro zrušení aktu a náhrady škod nebo v případě opomenutí pro „mandamus“ (příkaz provést určitý akt), náhrada škody, pokud byla způsobena. V případě, kdy záležitost měl strana pak může vztahovat okresního soudu na náhradu škody. Příslušný orgán o odpovědnosti za životní prostředí (zákon č. 189 (I)/2007), životního prostředí (čl. 2), pokud ministr zemědělství, přírodních zdrojů a životního prostředí nevydá rozhodnutí o jmenování jiného nebo dalším příslušným orgánem, v závislosti na situaci a škodou, která nastala. Žádost o přijetí opatření může být podána jakákoli fyzická nebo právnická osoba, včetně nevládní organizace podporující ochranu životního prostředí (čl. 14 písm. i) zákona), pokud mohou být dotčeny nebo mají oprávněný zájem. Tato žádost však nelze učinit v případě budoucí škody. Žádost podávána písemně generálnímu ředitelství pro životní prostředí jsou přiloženy všechny nezbytné informace na podporu své stížnosti. Podle čl. 17 zákona o odpovědnosti za životní prostředí, soudní přezkum rozhodnutí přijatých příslušným orgánem budou spadat do požadavků čl. 146 ústavy. Jedna podá odvolání podle čl. 146 buď proti selhání příslušného orgánu, aby přijal opatření na základě žádosti o přijetí opatření, nedostatečná opatření přijatá za účelem obnovení stanoviště či druhy.

VI. Další způsoby přístupu k právní ochrany

Ostatní v záležitostech životního prostředí jsou žádosti buď veřejný ochránce práv nebo komisaře pro životní prostředí, i když nemají výkonné pravomoci, takže vztahující se buď, i když vyrábějí souhlasné prohlášení, nemusí vždy dosáhnout nápravy. Úřad veřejného ochránce práv byl zřízen v roce 1992 za účelem ochrany práv občanů postižených veřejné správy při rozhodování, které je v rozporu s právem nebo neodpovídá řádnému výkonu správního orgánu. Vyšetřování nebo inspekce ze strany veřejného ochránce práv, nemá odkladný účinek řízení či lhůty použitelné v rámci soudní žaloby či odvolání. Každá osoba, včetně ostatních zemí, území nebo nevládní organizace, může požádat veřejného ochránce práv. Nicméně rozhodnutí veřejného ochránce práv není závazná pro správní orgány. Rozhodnutí je poměrně často, avšak není tomu tak vždy, zejména pokud obsahují doporučení, aby odstranili protiprávnost nebo stažení licence rozvoje. Komisař pro životní prostředí je jmenován a zprávy předsedovi. Komise může předložit návrhy a doporučení příslušných ministerstev pro provádění environmentální politiky a právních předpisů. V některých případech závažných nežádoucích účinků na životní prostředí nebo Hrubá porušení právních předpisů, komisař může zahájit vyšetřování a kontroly údajného protiprávního jednání a doporučit řešení. Navíc může zajišťovat výzkum pokyny příslušnému oddělení ministerstva spravedlnosti a požádat, aby byla zpráva předložena. Všichni občané, včetně nevládních organizací, které by řešily komisař pro životní prostředí, přestože jeho doporučení nejsou závazná pro všechny orgány. Státní zástupci působící v rámci úřadu nejvyššího státního zástupce mají povinnost zpracování spisů účastníků řízení nebo podání trestných činů před soud. V závislosti, továrna inspektorátu ministerstva práce nebo hry stráži hry fond bude hrát aktivní úlohu při vyšetřování. Soukromé trestní stíhání podle práva (konkrétně za trestné činy proti životnímu prostředí), ovšem nikoli široce používány. Mechanismy pro vyřizování stížností zahrnují:

Stížnosti ombudsmanovi nebo komisaře pro životní prostředí

Stížnosti ministerstvu, které je odpovědné za protiprávní jednání/rozhodnutí buď v režimu formální odvolání či méně formálně.

Stížnosti místním úřadům.

VII. Aktivní legitimace

Aktivní legitimace

Správní výdaje Postup

Προσφυγή (ιεραρχική)

Soudní řízení

Προσφυγή (διοικητική)

Stížnost veřejnému ochránci práv nebo komisaře pro životní prostředí

Jednotlivci

Pouze proti rozhodnutí, které je jí určeno.

Musí prokázat oprávněný zájem, jak je uvedeno v čl. 146 Ústavy nebo podle odvětvových právních předpisů.

Kterákoli osoba, která má zájem, aby bylo dotčeno, zda občan nebo jinak.

Nevládní organizace

Musí prokázat, že existuje veřejný zájem

Potřeba právní postavení, které budou uznány pouze tehdy, pokud tak stanoví zákon, jako je zákon z roku 2005, EIA, IPPC ve znění zákona 15 (I)/2006 nebo o odpovědnosti za životní prostředí podle zákona 189 (I)/2007

Je třeba ukázat buď jako veřejnoprávní nebo místní úřad ke zneužití, byť pouze volně souvisí nevládní organizace.

Ostatní právnické osoby

Místní úřady přímo dotčené ve veřejném zájmu nebo pro své obyvatele.

Podle čl. 146 ústavy, jak je vykládána v judikatuře.

Skupiny ad hoc

Například skupiny občanů. Musí prokázat legitimní zájem.

Žádný vliv jako skupina, ale členové skupiny jakožto jednotlivci by byli za předpokladu, že by byly splněny podmínky čl. 146 ústavy.

Musí prokazovat veřejné služby nebo místní orgán u nesrovnalostí, které se jich týkají.

Zahraniční nevládní organizace

Žádné zvláštní ustanovení. Nevládní organizace pravděpodobně přijaty, pokud se prokáže buď celosvětový zájem v dané oblasti nebo pokud dopady přesahují Kypru.

Žádný vliv, a to ani v rámci odvětvové (EIA, IPPC, neboť výslovně zmiňují nevládní organizace registrované podle kyperského práva.

Žádný důvod, proč by nemohla podat stížnost proti kyperským správního aktu, které ovlivnily jejich zájmů.

Strany musí rozlišovat mezi hierarchicky ani administrativní zdroje. Hierarchicky provádí dohled nebo ředitel na podřízené. Právní předpisy stanoví správní postupy pro přezkum prováděcích aktů vyššími správními orgány (hierarchický přístup). Tento proces však není konečné nebo definitivní a musí být nezakazuje podání odvolání k Supreme Court. Soudní dvůr opakovaně rozhodl, že není actio popularis Kyperský právní systém. Státní zástupci působící v rámci generálního prokurátora podnikne kroky v případě porušení trestního zákoníku, po obdržení informací příslušný útvar zahájit řízení proti pachateli ze zákona pro trestné činy proti životnímu prostředí č. 22 (I)/2012. Kromě toho by za určitých podmínek může státní zástupce může vystupovat jako amicus curiae. Veřejný ochránce práv, komisař pro životní prostředí nemají pravomoc zahájit právní kroky. Zákon EIA (čl. 25 písm. i)) a Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (čl. 9 písm. c)), zákona o odpovědnosti za životní prostředí (čl. 17) stanoví zejména aktivní legitimace ekologické nevládní organizace, které jsou nezbytné pro splnění požadavků ústavy týkajícím se přístupu soudních řízení proti správním aktům.

VIII. Právní zastoupení

Zastupování právním zástupcem není povinné. Žadatel může předložit svůj případ osobně, ale vzhledem k tomu, správním právu je složitá a závisí judikatury je to nepravděpodobné. Na Kypru právníci mohou řešit právní záležitosti již specializací. Seznam registrovaných praktikující právníky je kladen kyperské advokátní komory a je aktualizována jednou za měsíc. Neexistují žádná právní firmy (specializující se na environmentální otázky proto není zveřejněn seznam). Osoba, jež má v úmyslu zahájit řízení týkající se otázky životního prostředí, bylo by vhodné hledat advokáta se zkušenostmi v oblasti ústavního či správního práva, jelikož řízení budou pravděpodobně vedena na základě čl. 146 Ústavy. Jelikož Kypr má malé, informativní zájezdy v doporučení. Neexistují nevládní organizace poskytující veřejné konzultace týkající se životního prostředí.

IX. Důkazy

Jedná o otázkách životního prostředí v rámci obecného pravidla, která platí pro využití opravných prostředků proti vládní úřady, aby níže uvedené odpovědi odkazují na informace ve všech správních zdrojů podat Nejvyššímu soudu. Podle Supreme Court je provedeno na základě písemného podání, správnímu orgánu, proti kterému se musí stanovit přezkum Soudního dvora úplný soubor (y) týkající se případu. Soubor (y) popište hlavní důkazy. Dále podle pravidla 11 jednacího řádu nejvyššího soudu z roku 1962, má Soudní dvůr pravomoc předvolat jakoukoli osobu výpovědi nebo dokumenty, která umožňuje Soudu přijmout pouze rozhodnutí v dané věci. V souladu s jednacím řádem Supreme Court z roku 1962, čl. 18; občanskoprávní procesní pravidla se použijí ve správním řízení, ale kdykoli to bude považovat za nezbytné pro řádné plnění svých úkolů v rámci ústavy má nejvyšší soud nebude váhat zmírnit či dokonce odchýlit od těchto právních předpisů nebo pravidel dokazování. Žadatel musí prokázat svůj případ, ale neexistují žádné přesvědčivé důkazy, jak v občanských nebo trestních věcech. Smluvní strany mohou poskytnout nové důkazy, se svolením soudu a soud může z vlastního podnětu vyžádat další důkazy prostřednictvím předvolání nebo předložení dokladů. Běžné řízení u Nejvyššího soudu, je předložení písemné příspěvky. Tak posudek, pokud by byly normálně připojeny. Odborná stanoviska nejsou pro soudce závazné.

Žaloby na zdržení se jednání.

Neexistuje žádný automatický odkladný účinek odvolání, ani není možné jednoduše v žádosti o soudní příkaz. Zákaz by se uplatnil svá práva vůči platnosti rozhodnutí nebo opatření. Žádosti o odklad rozhodnutí může být podána, pokud žalobkyně uplatňuje nenapravitelné škody nebo zjevné protiprávnosti. V občanskoprávních věcech může být požadováno předběžné opatření. Pokud není pozastavené bude proveden. Není-li stanoveno v odvětvových právních předpisech, neexistuje žádná obecná ustanovení o přiznávání žaloby na zdržení se jednání v oblasti ochrany životního prostředí. Běžné soudní řízení by bylo třeba dodržet, splněny. Žádostí ze strany jednotlivců nebo skupin jsou velmi zřídka poskytována pouze podnikům se značnými finančními, cross-damages. Tyto podmínky se použijí tak, že žaloby na zdržení se jednání jsou snadněji přiznané vládním útvarem s cílem zabránit protiprávním jednání (například zabránit jednotlivci, aby demolice budovy na základě příkazu). Je možné podat odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí vydat soudní zákaz, který se podává k nejvyššímu soudu v rámci soudu nebo v její jurisdikci revisional.

XI. Náklady

Hlavní náklady případného soudního řízení bude odměn advokátů. Kromě toho by měl být opatřen razítkem podaný (soudní poplatky). Ve věcech občanských soudních poplatků závisí na výši náhrady škody. Podle zdrojů průměrná odměna advokáta vydané Soudem prvního stupně činí 1 400 EUR pro případy a razítko činí 100 EUR. Pro odvolání revisional razítek náklady činí přibližně 120 EUR, zatímco v občanských odvolání razítko závisí požadovanou částku. Honoráře odborníků pro zprávu může být něco mezi 500 směrem nahoru na základě zprávy vypracované plus poplatek za počet dnů strávených odborníkem u soudu. Jelikož často odloženo, odborník může za několik dní, kdy byl požádán soudem a věc byla posléze zrušena. Neexistuje žádná standardní poplatek za každý den před soudem. Neexistuje-li dohoda mezi advokátem a klientem užít hodnotu minimálního poplatku. Minimální poplatky za právního zástupce podle stupnice bude 1 700 EUR za použití nejvyššího soudu, který zasedá jako soud prvního stupně, a více než 2 200 EUR pro odvolání. Většina právníků účtovat poplatky převyšující minimální poplatek. Všechny náklady jsou vymahatelné. Hlavní náklady jsou velmi vysoké cross-damages podnik, který Soudní dvůr, musí být uložen soudem v hotovosti nebo v podobě bankovní záruky. Zásady „neúspěšná strana platí“, soud je sice má prostor pro volné uvážení, aby veškeré náklady nebo rozhodnout, že každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení, bude však nejsou předem známy.

XII. Mechanismy finanční pomoci

Neexistuje žádné ustanovení, které by upravovalo zvláštní zacházení v oblasti životního prostředí. V každém případě není stanovit výjimky ze procesní náklady, cla, daně, poplatky za podání nákladů atd. v oblasti životního prostředí. Je dostupná právní pomoc v trestních věcech pro obviněné osoby s omezenými finančními prostředky a je zejména k dispozici žadatelům o azyl hrozí vyhoštění cizince trestných činů. V praxi se poskytuje podpora dobrovolnických organizací. V praxi se bezplatné právní pomoci. Neexistují žádná právní poradny týkající se životního prostředí nebo jiné záležitosti. Neexistuje žádný veřejný zájem v oblasti životního prostředí organizací a právníků.

XIII. Včasnost

Podle čl. 29 Ústavy Kyperské každá osoba zabývající se veřejným orgánem by měli obdržet do 30 dnů. Odpověď však často je pouhým potvrzením informuje žadatele, více času bude nezbytné, aby bylo možné plně zodpovědět. Teoreticky se žalobce mohl obrátit na soud, ale téměř nikdy probíhat v praxi zpoždění nebo non-reply měla závažné finanční důsledky. Strany podala žalobu proti jakékoli administrativní otázky podle čl. 146 ústavy (nikoli nutně ochrany životního prostředí), tak musí učinit do 75 dnů ode dne, kdy se osoba uplatňující nárok dozvěděla o daném rozhodnutí, jednání nebo opomenutí, jež je předmětem stížnosti. Pokud zákon stanoví, že dotčené rozhodnutí či akt musí být zveřejňována v Úředním věstníku byla lhůta 75 dnů začíná dnem zveřejnění. Časové omezení pro rozhodování v oblasti životního prostředí nebo jiných případů. Environmentální soudního řízení by se s ním zacházet jako s kterýmkoli jiným, doba trvání činí v průměru 16 měsíců pro první stupeň spolupráce. Bylo by mnohem delší nejčastěji trvat několik let. Podle prováděcích ustanovení z roku 1986 rozsudků u okresních soudů musí být doručeny ve lhůtě šesti měsíců ode dne konečného slyšení argumenty. Nezdá se, že by lhůtu pro nejvyšší soud. V praxi všechny druhy řízení trvat velice dlouho s výjimkou nájemného v rámci soudů pro rodinné právo soudů týkající se zájmu nezletilé osoby. Pokud rozhodnutí nižších soudů doručena ve lhůtě devíti měsíců, vysvětlení, bude povinné. Vyskytly se případy použití Evropského soudu pro lidská práva vůči Kyperské republice, neboť soudní průtahy, a bylo zjištěno, že tato zpoždění jsou samy o sobě odepření spravedlnosti.

XIV. Další otázky

Rozhodnutí přijímaná v oblasti životního prostředí mohou být napadeny v rámci EIA (zákon č. 140 (I)/2005), Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (IPPC) (zákon č. 56 (I)/2003 a číslo 15 (I)/2006), zákona o odpovědnosti za životní prostředí (číslo 189 (I)/2007) a poté až na konci procesu, kdy bylo rozhodnutí zveřejněno. Veřejnost seznámena přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí pouze ze zprávy v novinách. Alternativní řešení sporů bylo k dispozici na Kypru, ale obvykle občanského a rodinného práva.

XV. V postavení cizince

Xvi.transboundary případy

U záměrů s přeshraničními dopady, Kypr ratifikoval Úmluvu z Espoo o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států a provádí příslušná ustanovení úmluvy týkající se environmentálních otázek spravedlnosti.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 14/09/2016