Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

 • Főoldal
 • Hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz környezeti ügyekben

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet - Cypern

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: közepes

Ön szerint használható ez a fordítás?


 1. Forfatningsgrundlag
 2. Retsvæsenet
 3. #II
 4. Sager om adgang til oplysninger
 5. Adgang til domstolsprøvelse i forbindelse med offentlig deltagelse
 6. Adgang til klage over handlinger eller undladelser
 7. Andre midler for adgang til klage og domstolsprøvelse
 8. Søgsmålskompetence
 9. Advokatbistand
 10. Beviser
 11. Foreløbige retsmidler
 12. Sagens omkostninger
 13. Mekanismer for finansiel bistand
 14. Aktualitet
 15. Andre spørgsmål
 16. At være udlænding
 17. Grænseoverskridende sager

I. forfatningsgrundlag

Cyperns forfatning blev udarbejdet i 1950 "erne før miljømæssige rettigheder blev populære. Der er derfor ingen udtrykkelig bestemmelse i Cyperns forfatning vedrørende miljøet, enten som en forpligtelse af staten eller med ret til karakter eller den enkelte. Der er ret til livet (artikel 7), som er blevet fortolket i retspraksis som en ret til et sundt miljø (pyrga Fællesskaber mod Republikken (1991) 4clr). Eftersom der ikke er nogen miljømæssig bestemmelse i forfatningen, de vigtigste bestemmelser om adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet er dem, der gælder generelt, og forfatningens vigtigste bestemmelser om adgang til klage og domstolsprøvelse er detaljeret beskrevet i stk. 29 og 146. Artikel 29 bestemmer, at enhver person (herunder ikke-cyprioters og juridiske personer) har ret til individuelt eller i fællesskab med andre at behandle enhver kompetent myndighed, at få sin klage behandlet hurtigt og til at modtage et svar inden for 30 dage. (dette vedrører klager til den offentlige forvaltning eller andre offentlige myndigheder). Artikel 146 fastsætter, hvilke der kan gælde for retten til prøvelse af en afgørelse, handling eller undladelse fra en offentlig myndighed, og dette ville derfor finde anvendelse med hensyn til miljøspørgsmål. For denne rets indtræden skal klageren have en eksisterende personlige og legitime interesser, der er blevet direkte berørt af en sådan beslutning, handling eller undladelse, der udøves af en offentlig myndighed på en måde, der er i strid med forfatningen, med en lov eller udgør magtmisbrug. Borgerne kan påberåbe sig en forfatningsmæssig ret til livet og fortolkningen heraf. Parter i en administrativ eller retslig procedure, direkte kan påberåbe sig internationale aftaler, hvis disse aftaler er blevet gennemført i cypriotisk ret. Århuskonventionen blev ratificeret og gennemført i 2003 ved lov nr. 33 (III)/2003. Ingen sager, der hidtil er opstået med konventionens principper er det heller ikke vides at have været noteret i retten.

II. Retsvæsenet

Cypern følger princippet om magtens deling. Domstolsprøvelse udøves af et uafhængigt retsvæsen i følgende retter:

Den litauiske højesteret har kompetence som anført nedenfor:

Appeldomstol

Supreme Court har kompetence til at behandle alle klager fra alle underretterne i civilretlige og strafferetlige sager. Retten kan stadfæste, ændre, ophæve eller kræve genoptagelse af en sag, som den måtte skønne hensigtsmæssige.

Administrative spørgsmål

Højesteret er den eneste forvaltningsdomstol i landet, har enekompetence til at træffe afgørelse om ethvert søgsmål anlagt til prøvelse af en afgørelse, handling eller undladelse af ethvert organ, myndighed eller person med en udøvende eller administrativ myndighed med den begrundelse, at den er i strid med forfatningens bestemmelser eller enhver lov eller den overstiger eller misbrug af enhver beføjelse, som et sådant organ, myndighed eller person.

Konstitutionelle anliggender

Supreme Court har kompetence til at træffe afgørelse om, hvorvidt en lov er forenelig med bestemmelserne i forfatningen, eller om interessekonflikter eller spørgsmålet om kompetence opstår mellem alle organer eller myndigheder. Desuden skal Supreme Court har kompetence til at behandle anvendelsen af republikkens præsident, om en lov, der blev vedtaget af repræsentanternes hus er forkasteligt at eller i strid med en bestemmelse i forfatningen.

Valg

Supreme Court som valgdomstol har beføjelse til at behandle andragender vedrørende fortolkningen og anvendelsen af valgloven.

Prærogativ ordrer

Supreme Court enekompetence til at udstede prærogative kendelser af habeas corpus (til at løslade en person efter anholdelsen) og andre ordrer, at pålægge en part at gøre eller undlade at gøre noget, eller at rette en afgørelse (mandamus, prohibition, quo warranto og certiorari).

Admiralty

Supreme Court har kompetence til at påkende Admiralty sager. Den oprindelige kompetencen udøves af en enkelt dommer og en appel til prøvelse af ministerens afgørelse ligger kollegiale ved højesteret.

Domstole i første instans er: Okresné súdy (byretter) Nævningedomstolene; Familiedomstole; Arbejdskonflikter; Lejekontrol; Militærdomstol.

Distriktsdomstolene

På det civil- og strafferetlige område

Der er seks regionale domstole, en i hver af de seks byer af øen. To af dem (Famagusta og Kyrenia byretter) er ophørt med at være i drift siden 1974, og deres kompetence er blevet overtaget af Nicosia, Larnaca domstole. Hver District Court har kompetence til at afgøre alle civile søgsmål. Når søgsmålet er anlagt helt eller delvis inden for grænserne af det område, hvor de er hjemmehørende, eller hvor sagsøgte på tidspunktet for indgivelsen af søgsmålet er bosat eller driver virksomhed inden for rammerne af Domstolen. En strafbar handling kan retsforfølges ved distriktsdomstolen, en overordnet distriktsdommer og en distriktsdommer sidder alene eller af en nævningedomstol.

Nævningeretten

En nævningedomstol (der er nu fire nævningedomstolene) er sammensat af tre dommere og har kompetence til at retsforfølge alle de lovovertrædelser, som kan straffes med straffeloven eller andre love og har beføjelse til at pålægge den maksimale straf i henhold til den relevante lovgivning.

Familiedomstolene

Familiedomstolen (der er tre familiedomstole) har kompetence til at behandle andragender vedrørende opløsning af ægteskab samt spørgsmål, der vedrører støtte til forældre, vedligeholdelse, vedtagelse og formueforhold mellem ægtefæller, forudsat at parterne har bopæl i Republikken.

Den overenskomstkonflikt Tribunal

Industrial Tribunal (der er nu tre Industrial Tribunals) er kompetent til at behandle ansøgninger fra arbejdstagere for uberettiget afskedigelse og fratrædelsesgodtgørelser. Det består af en formand (som er en stævningsmand) og to lay-members, der repræsenterer arbejdsgivere og arbejdstagere.

For lejekontrol

For lejekontrol (der er nu tre domstole for lejekontrol har kompetence til at afgøre alle tvister, der opstår ved anvendelse af huslejekontrol love, som omfatter blandt andet betaling af leje og generhvervelse af besiddelse. En lejekontrol består af en formand (som er en stævningsmand) og to lay-members repræsenterer lejere og udlejere.

Militærdomstolen

Militærdomstolen har kompetence med hensyn til militære lovovertrædelser i henhold til straffeloven og andre forbrydelser begået af medlemmer af de væbnede styrker. Det består af en formand (som er en stævningsmand) og to bisiddere, som udpeges af det øverste retsråd fra en liste over militære officerer.

Civil- og straffesager begynder i distriktet og nævningedomstolene henholdsvis og flytte til Supreme Court i en appelsag. For alle administrative spørgsmål, men højesteret er den eneste ret, der udøver både første instans som appelinstans. Der er ingen særlige domstole træffer afgørelse på miljøområdet. I tilfælde af offentlige miljøansvar, lov om erstatningsansvar nr. 189 (I)/2007 er oprettet en myndighed til at overveje administrative sanktioner og andre foranstaltninger til genopretning af skader på beskyttede arter og naturtyper, vand og jord. "forum shopping" er normalt ikke muligt. I nogle tilfælde kan en part træffer beslutning om at anlægge en sag, f.eks. ved distriktsdomstolen eller arbejdsret afhængigt af størrelsen af den krævede erstatning (højere i den distriktsdomstol, men meget langvarig proces), men normalt bør begynde i den rette domstol og ret by. Hvad angår skader forårsaget som følge af overtrædelser af miljølovgivningen, kan indgives til den distriktsdomstol, hvor skaden blev forvoldt. En straffesag kan også indgives af Kammeradvokaten på baggrund af en specifik/miljølovgivning (f.eks. beskyttelse af naturen) eller i henhold til den nyligt vedtagne lov for forbrydelser mod miljøet. Der er ingen sondring mellem ordinære og ekstraordinære retsmidler for en domstol. Paneler bestående af tre dommere, beslutter endeligt om civilretlige og kriminalretlige anker. De kan stadfæste, ændre, ophæve eller kræve genoptagelse af en sag, som de måtte skønne hensigtsmæssige. Det er dog muligt for statsadvokaten om at fremme et ekstraordinært retsmiddel, som f.eks. nolle prosequi, som er en beslutning om at anholde udgør på grund af offentlige interesser eller afgive en henstilling om benådning. Højesteret, der træffer afgørelse i administrative sager, ikke har kompetence til at tage stilling til realiteten. Den kan prøve lovligheden af den anfægtede retsakt eller beslutning, men ikke udvide tvistens realitet. I denne forbindelse højesteret har lignende beføjelser til Cour de cassation. Den kan ophæve en administrativ foranstaltning i del I i fuldt omfang og hjemvises sagen til den myndighed, der har truffet den pågældende afgørelse. Tilsynsmyndigheden er bundet af Domstolens afgørelse. Hovedsagelig de fleste miljøsager er underlagt proceduren for administrative ressourcer. Ikke desto mindre visse miljømæssige spørgsmål træffes under strafferetlig eller civilretlig kompetence, f.eks. loven om forbrydelser mod miljøet nr. 22 (I)/2012 og lov nr. 189(1)/2007. om miljøansvar, I strafferetlige procedurer, alle har ret til at indberette strafbare handlinger (f.eks. magtmisbrug begået af visse myndigheder) til anklagemyndigheden. De kan deltage og vidner i sagen. Retsmidler mod domstolsafgørelser er begrænset til anklagemyndigheden og den tiltalte. For at domstolsprøvelse skal klageren have en legitim interesse som defineret i forfatningens artikel 146. Denne ret skal udøves inden for en frist på 75 dage, efter at de er blevet bekendt med begivenheden, der klages over. Tre nye love anerkender retten til ngo'er for at klage over visse forvaltningsakter. De er VVM (lov 140 (I)/2005), Det Europæiske Kontor for Integreret Forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC) lov nr. 56 (I)/2003 og nr. 15 (I)/2006 og lov om erstatningsansvar nr. 189 (I)/2007. Under en administrativ forfølgning, kan Domstolen af egen drift undersøge spørgsmål af generel interesse såsom frist, institutionernes kompetence karakter, at organet, legitime interesser. Domstolen kan ikke tage stilling til af egen drift at forfatningsmæssige spørgsmål og krænkelse af grundlæggende rettigheder. Disse forfatningsmæssighed spørgsmål skal specifikt har påberåbt sig.

III. Sager om adgang til oplysninger

I henhold til artikel 10, litra i), i direktivet om adgang til miljøoplysninger lov nr. 119 (I)/2004, kan udfærdige en hierarkisk rekurs (f.eks. brev) inden for 30 dage til en afdeling, som har undladt at svare eller svarede utilstrækkeligt. Dette forhindrer ikke sagsøger i at udøve sine rettigheder i henhold til forfatningen (artikel 146) eller i at henvende sig til Ombudsmanden for en meningstilkendegivelse. Afslag på anmodninger om oplysninger skal begrundes og skriftligt (artikel 8, stk. 8) og skal omfatte oplysninger om domstolsprøvelse i henhold til artiklerne 10 og 11. Enhver person kan anmode om adgang til miljøoplysninger ved skriftlig meddelelse og uden at de behøver at påvise nogen særlig interesse. For disse at indgive klage over afslag proceduren er også et problem. Det kunne indebære en hierarkisk rekurs til ministeren med ansvar for afdelingen, som afviser den oplysninger. Hvis ansøgeren beslutter at gå til en domstol, skal det ske senest 75 dage efter afslaget, og han/hun vil nemlig skulle vise, at de processuelle regler, som finder anvendelse, er bestemmelserne i lovens artikel 10. Betingelserne i artikel 146 forfatningen også vil skulle være opfyldt, dvs. at sagsøger skal godtgøre en personlig og legitim interesse. De administrative sagsakter, som indeholder alle de oplysninger, der indgives for Domstolen, og det undersøges af Retten, inden den træffer sin beslutning. Domstolen har beføjelse til og ansvar for at regulere produktionen af beviser i overensstemmelse med kravene for en behørig udførelse af dets kompetence i henhold til artikel har Domstolen beføjelse til at indkalde enhver person for at afgive vidneudsagn og fremlægge dokumenter med henblik på at give Domstolen mulighed for at nå frem til en retfærdig afgørelse i sagerne.

ADDITIONAL GUARANTEES: Adgang til domstolsprøvelse i forbindelse med offentlig deltagelse

Der findes ingen særlige procedurer for offentlig deltagelse i miljøspørgsmål, men en række speciallove (f.eks. zoneinddeling εια), IPPC, yder offentlig meddelelse, opfordring af bemærkninger og offentlig deltagelse i en åben drøftelse. Medmindre andet er bestemt i en specifik lov, er der normalt ingen større administrative organ, hvortil en appel ville blive stillet over for administrative afgørelser. Første instans og administrative afgørelser kan træffes direkte for Retten, selv om det ville være sædvanlige i praksis at appelkammeret først enten til ministeren eller til Ombudsmanden eller begge dele. Hvis det er hjemlet i lovgivningen, administrative afgørelser kan indbringes for en højere myndighed. Om ansøgeren benytter sig af denne ret, er fristen for at indgive klage er suspenderet indtil den administrative procedure er afsluttet. Hvis der ikke er nogen bestemmelse i EU-retten, skal ansøgeren indgive en klage direkte til Domstolen. Hvis en hierarkisk anvendelse er fastsat i loven, kan ansøgeren vælge at vente på resultaterne og dernæst gøre regres. Ansøgning til ombudsmanden ikke vil blive anset som en hierarkisk rekurs og resultatet heraf er ikke undergivet Domstolens prøvelse og den frist, der ikke vil blive suspenderet, indtil resultatet af Ombudsmandens afgørelse. Lovligheden af handlinger eller forsømmelser fra ethvert organ, myndighed eller person med en udøvende eller administrativ myndighed har fremlagt, revideres, og de er enten annulleret (helt eller delvist) eller stadfæstes. Supreme Court kan ikke gå ind på spørgsmålet om berettigelsen af den anfægtede beslutning og løse problemet med en afgørelse vedrørende realiteten, på eget initiativ. Domstolen kan ikke gå ind i de videnskabelige resultater af en konstatering af teknisk art, kan den kun undersøge, om ved vedtagelsen af en sådan konstatering forvaltningen har handlet på en passende måde med hensyn til forfatningsmæssigheden, lovlighed og overskridelse af beføjelser eller magtfordrejning.

Planer og andre afgørelser, der fastlægger anvendelsen af rummet kan underkastes domstolsprøvelse efter en klage fra en part med en legitim interesse i henhold til artikel 146 forfatningen, VVM- eller IPPC-direktivet love. Retten undersøger, om forvaltningen har handlet på en tilfredsstillende måde og har beføjelse til og ansvar for at regulere produktionen af beviser i overensstemmelse med kravene for en behørig udførelse af dets kompetence i henhold til artikel 146, herunder indkaldelse af personer som vidner eller fremskaffe dokumenter med henblik på at give Domstolen mulighed for at nå frem til en retfærdig beslutning i sagen. Høringen finder sted på et offentligt møde. Hver part forelægger sine synspunkter skriftligt og kan med rettens samtykke, indkalde vidner eller fremskaffe dokumentation (om nødvendigt) til støtte for sin sag. Sagsøgeren, sagsøgte i hovedsagen og de interesserede parter er de eneste, der har ret til at deltage i høringen. Domstolene foretager prøvelse af den formelle og materielle lovlighed.

Der findes ingen specifikke bestemmelser i VVM-direktivet ret til revision af screeningsafgørelserne. Det er åbent for ngo'er i henhold til artikel 25, stk. 1, litra c) til at appellere med henvisning til artikel 146 forfatningen, hvis de er utilfredse med den miljøgodkendelse, der er udstedt af miljøforvaltning. Der findes ingen specifikke bestemmelser i loven om retslig eller anden gennemgang af områdebegrænsning, der under alle omstændigheder skulle indgå i processen og ikke en endelig afgørelse. Som forberedende retsakter ikke kan anfægtes særskilt, men kan revideres som led i en endelig afgørelse. VVM-afgørelser/godkendelser kan underkastes domstolsprøvelse inden for bestemmelserne i forfatningens artikel 146 og artikel 25, stk. 1, i VVM-direktivet ret. Deltagelsen i den offentlige høring er ikke en forudsætning for at opnå søgsmålskompetence ved domstolene. Stående stammer fra de legitime interesser hos den pågældende part. Der er ingen særlige bestemmelser om foreløbige retsmidler i forbindelse med VVM-procedurer. Selv om de tilgængelige inden for de normale retslige procedurer, er det et retsmiddel meget sjældent ydes til privatpersoner og normalt kun skal betale et betydeligt depositum til Retten. Rent proceduremæssigt, kan til enhver tid afgive en foreløbig kendelse om foreløbige retsmidler uden at bedømme, om anbringendet er velbegrundet, hvis retssystemet kræver det, enten på grund af en hastende situation eller andre særlige omstændigheder, ske uden varsel og på sådanne vilkår, hvis det skønnes egnede under omstændighederne: Åbenbar ulovlighed og uoprettelig skade, er en betingelse for at opnå en kendelse om foreløbige retsmidler, som skal fastsættes uafhængigt af den primære anvendelse.

Revision af IPPC-direktivet afgørelser er mulig i henhold til de almindelige procedurer til rådighed for personer, der opfylder artikel 146 forfatningen eller ngo'er, der opfylder kravene i artikel 9c, stk. 1, i IPPC-direktivet ret. Søgsmålskompetence ved domstolen i IPPC-direktivet procedurer ikke er betinget af deltagelse i den offentlige høringsfase, men følger af, at der foreligger en legitim interesse fra parten. I andre henseender, revision af IPPC afgørelser er den samme som blev nævnt vedrørende VVM-afgørelser.

V. adgang til klage over handlinger eller undladelser

Selv om det relevante EU-direktiv (om miljøansvar 2004/35/EF) er gennemført i Cypern (lov nr. 189 (i) fra 2007), en generel ordning for civilretligt ansvar, hidtil findes ikke eller har denne lov blevet prøvet ved domstolene. Aktioner under denne lovgivning risikerer at medføre "administrative sanktioner" til "genoprettelse af naturen" på op til 200,000 EUR og en yderligere straf på op til 5 000 EUR for hver dag, overtrædelsen fortsætter. Foranstaltninger mod enkeltpersoner kan også anlægges mellem fysiske personer og juridiske enheder i henhold til de almindelige civilretlige ansvar årsager som f.eks. gener eller forsømmelighed. Erstatning kan søges retsmidler og søgsmål med påstand om forbud. Fordringer på statslige organer kan sendes direkte til Supreme Court i henhold til forfatningens artikel 146 omhandlede organer, som anprisningen vedrører, optræder som en administrativ og ikke en lovfæstet, kapacitet. Krav ville blive nedlagt påstand om annullation af en retsakt, og som skader eller i tilfælde af en undladelse påbud (for at udføre en bestemt handling) og erstatning, hvis de har lidt. Hvis sagen afløser den part kan derefter anmode District Court om erstatning. Den kompetente myndighed i henhold til lov om erstatningsansvar for miljøskader (nr. 189 (I)/2007), miljø (artikel 2), medmindre ministeriet for landbrug, naturressourcer og miljø udsender en bekendtgørelse, udnævnelse af anden eller en yderligere kompetente myndighed, afhængigt af situationen og de skader, der er opstået. En anmodning om foranstaltninger kan indgives af enhver fysisk eller juridisk person, herunder en miljø-NGO (artikel 14, litra i), i loven), hvis den kan forventes at blive berørt, eller som har en legitim interesse. Denne anmodning kan ikke fremsættes, i tilfælde af fremtidige skader. Anmodningen indgives skriftligt til miljø ledsaget af alle nødvendige oplysninger, der underbygger klagen. I henhold til artikel 17 lov om erstatningsansvar for miljøskader, domstolsprøvelse af de afgørelser, som træffes af den kompetente myndighed, vil være omfattet af kravene i artikel 146 forfatningen. Man ville indgive klage i henhold til artikel 146 enten mod en undladelse af at den kompetente myndighed træffer foranstaltninger efter en anmodning om indgriben, eller utilstrækkelige foranstaltninger til at genoprette levesteder eller arter.

VI. Andre midler for adgang til klage og domstolsprøvelse

Andre retsmidler i miljøsager er ansøgninger til enten ombudsmanden eller kommissæren med ansvar for miljø, selv om hverken har udøvende beføjelser, således at man henvender sig enten til, selv om de frembringer en positiv erklæring, resulterer ikke altid i et retsmiddel. Ombudsmandens kontor blev oprettet i 1992 for at beskytte borgernes rettigheder, når de berøres af den offentlige forvaltning afgørelser, der er i strid med loven eller ej, i overensstemmelse med den retmæssige udøvelse af administrativ myndighed. En undersøgelse eller inspektion, som ombudsmanden ikke suspendere enhver procedure eller frist, der gælder inden for rammerne af en retssag eller hierarkisk rekurs. Enhver person, herunder ikke-cyprioters inden for Republikken, eller en ngo, kan henvende sig til den ombudsmand. Denne afgørelse imidlertid, at ombudsmanden ikke er bindende for de administrative myndigheder. Afgørelse konstateres ofte, men dette er ikke altid tilfældet, især når det drejer sig om anbefalinger om at nedrive et retsstridigt forhold, eller at tilbagekalde en licens. Kommissæren er udpeget af og aflægger rapport til Kommissionens formand. Kommissæren kan indgive forslag og henstillinger til de relevante ministerier med ansvar for gennemførelsen af miljøpolitik og -lovgivning. I særlige tilfælde af alvorlige virkninger på miljøet eller åbenbare krænkelser, Commissioner kan indlede undersøgelser og undersøgelser af de påståede overtrædelser og anbefale løsninger. Desuden kan han give forskning retningslinjer på den relevante tjeneste i et ministerium, og anmoder om, at der forelægges en rapport. Alle borgere, herunder ngo'er, kan henvende sig til kommissæren for miljø, selv om hans/hendes henstillinger ikke er bindende for nogen myndighed. Offentlige anklagere, der handler under statsadvokatens kontor har pligt til at udarbejde det skriftlige indlæg og bringe strafbare handlinger, for retten. Afhængigt af lovovertrædelsen, fabrikken Inspektorat under Ministeriet for arbejdskraft eller spillet opsynsmænd spillets fond vil spille en aktiv rolle i forbindelse med retsforfølgning. Privat retsforfølgning er hjemlet i loven (ikke specifikt for overtrædelser af miljølovgivningen), men ikke alment udbredt. Klageordninger omfatter:

Klager til ombudsmanden og kommissæren med ansvar for miljø

Klager til den minister, der er ansvarlig for en ulovlig handling/afgørelse enten i form af en formel hierarkisk rekurs eller mindre formelt.

Klager til de lokale myndigheder.

VII. Søgsmålskompetence

Søgsmålskompetence

Admin. Procedure

(ιεραρχική προσφυγή)

Retsforhandlinger

(διοικητική προσφυγή)

Klage til Ombudsmanden eller miljøkommissær

Enkeltpersoner

Kun til prøvelse af beslutninger, der retter sig til dem.

Behov for at godtgøre en berettiget interesse i henhold til artikel 146 forfatningen eller i henhold til sektorspecifik lovgivning.

Enhver person, der har en legitim interesse, der har været berørt, om en borger eller på anden måde.

Ngo'er

Almenhedens interesse er nødvendigt at påvise en

Der er behov for at påvise søgsmålskompetence kun vil blive anerkendt ved lov, nemlig VVM-direktivet IPPC's lov af 2005, som ændret ved lov 15 (I)/2006 og lov om erstatningsansvar nr. 189 (I)/2007

Skal godtgøre enten en offentlig tjeneste eller en lokal myndighed fejlhåndtering, selv hvis kun løst forbundet med ngo'en.

Andre juridiske enheder

Lokale myndigheder er direkte berørt, eller som kræver en offentlig interesse for deres indbyggere.

I henhold til forfatningens artikel 146 som fortolket ved retspraksis.

Ad hoc-grupper

F.eks. borgergrupper. Behøver at have en berettiget interesse heri.

Ingen stående som en gruppe, men medlemmerne af gruppen som enkeltpersoner ville have søgsmålsret, såfremt de opfyldte kravene i artikel 146 forfatningen.

Skal enten udvise en offentlig tjeneste eller en lokal myndighed fejlhåndtering, der berører dem.

Udenlandske NGO "er

Ingen specifik bestemmelse. Sandsynligvis godtages, hvis ngo viser enten en global interesse i genstanden eller, hvis konsekvenser går ud over Cypern.

Ingen stående, heller ikke i henhold til den sektorspecifikke lovgivning (VVM og IPPC), som de henviser specifikt til ngo'er, der er registreret i henhold til den cypriotiske lovgivning.

Ingen grund til, at de ikke kunne klage over en cypriotisk forvaltningsakt, der påvirkede deres interesseområde.

Parterne skal skelne mellem hierarkiske og administrative ressourcer. Hierarkisk kontrol udøves af en tilsynsmyndighed eller en direktør i forhold til dennes underordnede. Lovbestemmelser, der fastlægger procedurer for administrativ prøvelse af retsakter højere administrative myndigheder (hierarkisk regres). Denne procedure dog ikke er endelig eller udtømmende og ikke er til hinder for indgivelse af klage til højesteret. Domstolen har gentagne gange fastslået, at der ikke er nogen actio popularis i det cypriotiske retssystem. De offentlige anklagere, der arbejder under statsadvokaten vil iværksætte foranstaltninger i tilfælde af overtrædelser af straffeloven og vil, efter at have modtaget oplysninger fra den ansvarlige tjenestegren indlede retsforfølgning mod lovovertrædere i henhold til lovgivningen for forbrydelser mod miljøet nr. 22 (I)/2012. Desuden i visse tilfælde justitsministeren kan optræde som amicus curiae. Ombudsmanden og kommissæren med ansvar for miljø ikke har beføjelse til at træffe retlige foranstaltninger. Den VVM-lov (artikel 25, litra i)) og IPPC-direktivet (artikel 9, litra c)) og lov om erstatningsansvar for miljøskader (artikel 17) udtrykkeligt angiver, at miljø-NGO'er søgsmålskompetence, der er nødvendige for at opfylde kravene i forfatningen om adgang til retsprocessen mod specifikke administrative retsakter.

VIII. Advokatbistand

Repræsentation ved en juridisk rådgiver er ikke obligatorisk. Ansøgeren kan forelægge sin sag personligt, men da forvaltningsret er komplekse og afhænger af retspraksis er det ikke sandsynligt. I Cypern advokater kan løse eventuelle juridiske spørgsmål, og vi råder ikke over specialer. Listen over registrerede praktiserende advokater bringes i cypriotiske advokatsamfunds og opdateres mindst en gang om måneden. Der er ingen advokatfirmaer med speciale i miljøanliggender (der er derfor ingen offentliggjorte liste). En person, som ønsker at anlægge sag på et miljømæssigt spørgsmål ville gøre klogt i at søge en advokat med erfaring i forbindelse med forfatnings- og forvaltningsret, da den vil højst sandsynligt blive gennemført på grundlag af forfatningens artikel 146. Da Cypern er et lille sted, oplysninger rejser ved henstilling. Der er ingen ngo'er og offentlige høring om miljøspørgsmål.

IX. Beviser

Miljøspørgsmål behandles inden for de generelle regler, der gælder for appel af ministerier, så svarene nedenfor henviser til beviser i alle administrative muligheder fremført for Supreme Court. I højesteret er foretaget på grundlag af skriftlige bemærkninger og den administrative myndighed, som skal benyttes til undersøgelse af Domstolen den fulde dokumentation vedrørende sagen. Filen (erne) udgør det vigtigste bevis. Desuden i henhold til regel 11, i Supreme Courts procesreglement af 1962, har Domstolen beføjelse til at indkalde enhver person for at afgive vidneudsagn og fremlægge dokumenter med henblik på at give Domstolen mulighed for at nå frem til en retfærdig beslutning i sagen. I henhold til Supreme Courts procesreglement af 1962, artikel 18, de civile retsplejeregler, der finder anvendelse i forvaltningsretlige sager, men når den finder nødvendige for en tilfredsstillende opfyldelse af sin mission i henhold til forfatningen har Supreme Court ikke vil tøve med at lempe eller endog fravige fællesskabsretten og bevisregler. Ansøgeren skal dokumentere sin sag, men der er ingen bestemmelse af vægten af beviser i civile sager eller straffesager. Parterne kan fremlægge nye beviser med tilladelse fra Domstolen og Retten af egen drift kan anmode om yderligere dokumentation ved personligt fremmøde eller fremlæggelse af dokumenter. Den sædvanlige proces ved højesteret er gennem indgivelse af skriftlige indlæg. Så en ekspertrapport om nødvendigt vil normalt være vedlagt. Sagkyndig udtalelse er ikke bindende for dommerne.

X Foreløbige retsmidler

Der er ikke nogen automatisk opsættende virkning af en appel, og det er heller ikke muligt blot at indlede et søgsmål med påstand om forbud. Et forbud ville være en del af retsmidler mod gyldigheden af den afgørelse eller foranstaltning. En begæring om udsættelse af gennemførelsen af beslutningen kan indgives, hvis ansøgeren hævder uoprettelige skader eller åbenbar ulovlighed. I civile sager kan der ansøges om en foreløbig forholdsregel. Hvis afgørelsen ikke udsættes, vil selskabet blive henrettet. Medmindre der i den sektorspecifikke lovgivning findes der ingen generel bestemmelse om udstedelse af påbud på miljøområdet. De normale retslige procedure skal følges og opfyldt. Anmodninger fra enkeltpersoner eller grupper er meget sjældent, og kun med betydelige finansielle virksomheder til cross-damages. Sådanne betingelser gælder således, at søgsmål med påstand om forbud er lettere at ydet til et ministerium, der forsøger at forhindre en ulovlig handling (f.eks. ved at standse en person fra nedrivning af en bygning under kontosikringskendelse). Der indgives en klage over en afgørelse om afvisning af et forbud, som er fremført for Supreme Court i civile sager eller i dets revisional kompetence.

XI. Sagens omkostninger

De største omkostninger ved en eventuel retslig prøvelse ville være advokater. Desuden frimærker ville blive påført i den sag, der var anlagt (retsafgifter). Retsafgifter i civile sager afhænger størrelsen af den krævede erstatning. I gange den gennemsnitlige advokatsalærer, som tilkendes af retten, er 1 400 EUR for første instans sager og stemplet beløber sig til 100 EUR. For revisional appeller omkostningerne for vouchere, der beløber sig til ca. 120 EUR, mens der i civile appelsager stemplet afhænger af det krævede beløb. Honorarer til en sagkyndig rapport kunne være alt fra 500 EUR og opefter, afhængigt af den rapport, der skal udarbejdes, og som forhøjes med et gebyr for det antal dage, der er tilbragt af den sagkyndige i retten. Som sager ofte udsat, eksperten kan opkræve i flere dage, når han er blevet indkaldt til retten og sagen derefter blev udsat. Der er ingen faste godtgørelse for hver dag i retten. Hvis der ikke er indgået en aftale mellem advokaten og klienten herefter de mindstesalærer, der gælder. Den mindste advokatsalær efter skalæn er på 1 700 EUR for anvendelse af Supreme Court træffer afgørelse som en ret i første instans, og over 2 200 EUR for en appel. De fleste advokater er ansvarlige over det minimumsgebyr. Ikke alle omkostninger, der vil kunne genindvindes. De største omkostninger er meget høje cross-damages virksomhed, der vil blive fastsat af Domstolen og skal være indgivet til Domstolen i form af kontanter eller bankgaranti. Princippet om, at taberen betaler, er udbredt, selv om Domstolen ikke har mulighed for at give alle omkostninger, eller at hver part tilpligtes at bære sine egne omkostninger, men dette vil ikke være kendt på forhånd.

XII. Mekanismer for finansiel bistand

Der er ingen bestemmelser om særlig behandling i miljøsager. Under alle omstændigheder kan Retten ikke give fritagelse fra sagsomkostninger, told, beskatning af sagsomkostninger, omkostninger osv. på miljøområdet. Der er retshjælp til rådighed i straffesager for sagsøgte af begrænsede midler og er især stilles til rådighed for asylansøgere og udlændinge trues af handlinger udvisning. Der er ingen praksis med at give støtte til frivillige organisationer. Der bliver ikke gratis juridisk bistand. Der er ingen retshjælpskontorer, der beskæftiger sig med miljø- eller andre spørgsmål. Der er ingen miljøorganisationer eller -advokater af offentlig interesse.

XIII. Aktualitet

I henhold til artikel 29 den cypriotiske forfatning enhver person vedrørende en offentlig myndighed bør have et svar inden 30 dage. Svaret imidlertid ofte er alene en bekræftelse at underrette sagsøgeren om, at yderligere tid vil være påkrævet for at svare fuldt ud. En sagsøger kan i teorien gå rettens vej, men dette ville næsten aldrig ske i praksis, medmindre forsinkelsen eller svar havde alvorlige økonomiske konsekvenser. Parterne indleder et søgsmål mod enhver administrativ sag i henhold til artikel 146 forfatningen (ikke nødvendigvis et miljøanliggende), skal gøre dette inden for 75 dage efter den dato, hvor ansøgeren fik kendskab til beslutningen, handling eller forsømmelse, der klages over. Hvis det ved lov er fastsat, at den afgørelse eller foranstaltning, der skal offentliggøres i Lovtidende den frist på 75 dage, der regnes fra offentliggørelsen. Der er ingen frister for retten at træffe afgørelse vedrørende miljømæssige og andre sager. En retssag vil blive behandlet som alle andre og er i gennemsnit 16 måneder for en første instans kontakt. En appel ville vare meget længere oftest flere år. I henhold til instruks af 1986 afgørelser i distriktsdomstole skal leveres senest seks måneder efter høring afsluttende argumenter. Der synes ikke at være en frist for højesteret. I praksis alle typer procedurer tage meget lang tid, undtagen i forpagtningsafgift retter og domstole for familieretlige sager vedrørende beskyttelse af mindreåriges tarv. Hvis en retsafgørelse i de lavere retsinstanser ikke foreligger inden for ni måneder, forklaringer skal gives. Der har været tilfælde af at anlægge sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol mod den cypriotiske Republik som følge af forsinkelser, og det blev konstateret sådanne forsinkelser er i sig selv en retsnægtelse.

XIV. Andre spørgsmål

Miljømæssige beslutninger kan anfægtes i henhold til VVM-direktivet (lov nr. 140 (I)/2005), IPPC (lov nr. 56 (I)/2003 og nr. 15 (I)/2006) og lov om erstatningsansvar for miljøskader (nr. 189 (I)/2007), og i så fald kun ved processens afslutning, når beslutningen offentliggøres. Offentligheden ville vide, om adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet kun fra avisreportager. Alternativ tvistbilæggelse er til rådighed i Cypern, men normalt i civil- og familieretlige sager.

XV. At være udlænding

Xvi.transboundary sager

For projekter med grænseoverskridende virkninger, har Cypern ratificeret Espoo-konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne og gennemfører de relevante bestemmelser i konventionen vedrørende miljømæssig retfærdighed.


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 14/09/2016