Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

 • Főoldal
 • Hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz környezeti ügyekben

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska - Cypr

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


 1. Podstawy konstytucyjne
 2. Wymiar sprawiedliwości
 3. #II
 4. Sprawy dotyczące dostępu do informacji
 5. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących udziału społeczeństwa w procesie decyzyjnym
 6. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących działania lub zaniechania
 7. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości: inne środki zaskarżenia
 8. Legitymacja procesowa
 9. Zastępstwo prawne
 10. Dowody
 11. Środki zabezpieczające
 12. Koszty
 13. Mechanizmy pomocy finansowej
 14. Terminowość
 15. Inne kwestie
 16. Cudzoziemcy
 17. Sprawy transgraniczne

Podstawy konstytucyjne

Przygotowano tekst konstytucji Cypru w latach 1950-tych przed praw z zakresu ochrony środowiska stała się popularna. W konsekwencji brak jest wyraźnego przepisu dotyczącego środowiska naturalnego, konstytucji Cypru jako zobowiązanie ze strony państwa lub za prawo do charakteru lub fizycznej. Przewiduje się prawo do życia (art. 7), który został zinterpretowany przez orzecznictwo jako prawo do zdrowego środowiska naturalnego (pyrga Wspólnoty przeciwko Republice 4clr) (1991). Biorąc pod uwagę, że nie ma przepisów środowiskowych w konstytucji, główne przepisy dotyczące dostępu do wymiaru sprawiedliwości w kwestiach środowiskowych są takie same, a jej główne postanowienia Konstytucji dotyczące dostępu do wymiaru sprawiedliwości zostały określone w artykułach 29 i 146. Art. 29 stanowi, że każda osoba (w tym spoza Cypru i prawnych) ma prawo, indywidualnie lub wspólnie z innymi obywatelami w celu zaradzenia wszelkim właściwym organom, na ich zażalenie uczęszczał do szybkiego i do otrzymania odpowiedzi w ciągu 30 dni. (dotyczy skarg skierowanych do służby cywilnej lub innych organów publicznych). W art. 146 określono, kto może złożyć wniosek do sądu decyzji, działania lub zaniechania organu publicznego i nie byłoby to zatem zastosowania w odniesieniu do kwestii środowiskowych. Takie prawo do wystąpienia skarżący musi wykazać się istniejącym i uzasadniony interes osobisty, który został bezpośrednio dotknięty taką decyzję, działanie lub zaniechanie działania wykonywane przez organ władzy publicznej w sposób niezgodny z konstytucją, która ma prawo lub stanowi nadużycie władzy. Obywatele mogą powoływać się na konstytucyjne prawo do życia i jego wykładni. Strony postępowania administracyjnego lub sądowego mogą powoływać się bezpośrednio na umowy międzynarodowe tylko wówczas, gdy porozumienia zostały transponowane do prawa cypryjskiego. Konwencja z Aarhus została ratyfikowana i transponowana w roku 2003 na mocy ustawy nr 33 (III)/2003. Dotychczas nie wystąpiły przypadki obejmujące zasady konwencji nie jest również znana podawano w sądzie.

II. Wymiar sprawiedliwości

Cypr stosuje się zasadę podziału władzy. Wymiar sprawiedliwości jest sprawowany przez niezawisłe sądownictwo w następujących sądach:

Supreme Court, który jest właściwy:

Sąd apelacyjny

Sąd Najwyższy jest właściwy do rozpoznawania wszystkich odwołań złożonych przez wszystkie sądy nieorzekające w sprawach cywilnych i karnych. Trybunał może podtrzymać, zmienić, uchylić nakaz lub ponowne rozpoznanie sprawy, można uznać za odpowiednie.

Sprawy administracyjne

Sąd Najwyższy, jako jedyny sąd administracyjny w kraju, jest właściwy do orzekania w przedmiocie odwołania się od wszelkich decyzji, działań lub zaniechania wszelkich narządów, organ lub osoba wykonująca każdy organ zarządzający lub administracyjny na tej podstawie, że narusza on przepisy konstytucji lub ustawy lub przekracza on lub w wykorzystywaniu uprawnień takich organów, organu lub osoby.

Sprawy konstytucyjne

Sąd Najwyższy jest właściwy do orzekania co do zgodności ustawy z przepisami konstytucji lub nawet konflikt kompetencji ani kwestią kompetencji pomiędzy organy lub władze. Ponadto Sąd Najwyższy jest właściwy do rozpoznania odwołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej co do zgodności ustawy przyjętej przez Izbę Reprezentantów narusza lub jest niezgodny z postanowieniami konstytucji.

Wybory

Sąd Najwyższy w listach Trybunał jest uprawniony do rozpoznawania petycje dotyczące wykładni i zastosowania prawa wyborczego.

Prerogatywy zleceń

Sąd Najwyższy jest właściwy do wydawania nakazów prawa habeas corpus (zwolnienie osoby z aresztu) oraz inne nakazy zobowiązując strony do działania lub do zaniechania lub korekty decyzji (mandamus warranto, quo, zakazie i certiorari).

Kuskus

Sąd Najwyższy jest właściwy do rozpoznania zagadnień z zakresu prawa morskiego. Oryginał jest ona sprawowana przez Sąd w składzie jednego sędziego, a odwołanie od decyzji do jego Zgromadzenie Plenarne Sądu Najwyższego.

Sądy pierwszej instancji to: Sądy rejonowe; Sądy przysięgłych; Sądy rodzinne; Sporów zbiorowych sądu; Kontroli czynszów. Sąd wojskowy.

Sądy rejonowe

Jurysdykcja w sprawach cywilnych i karnych

Istnieje sześć sądów rejonowych, po jednym w każdym z sześciu miastach wyspy. Dwa z nich (sądu okręgowego w Kyrenii i Famagusty) przestały funkcjonować od 1974 r., a ich jurysdykcja została przejęta przez sądy w Nikozji i w Larnace. W każdym sądzie okręgowym właściwym do rozpoznania wszystkich powództw cywilnych. W przypadku gdy roszczenie powstało w całości lub w części w granicach powiatu, w którym sąd ma siedzibę lub w którym pozwany w momencie składania skargi przebywa lub prowadzi działalność, w granicach określonych przez Trybunał. Przestępstwo może być sądzona przez przewodniczącego sądu okręgowego, wyższego sędziego okręgowego lub sędzia rejonowy orzekający samodzielnie lub przez sąd przysięgłych.

Sąd przysięgłych

Sąd przysięgłych (obecnie istnieją cztery sądy przysięgłych) składa się z trzech sędziów i jest właściwy do rozpatrzenia wszystkich przestępstw karalnych na mocy kodeksu karnego lub innego prawa i posiada uprawnienia do nakładania maksymalny wymiar kary przewidziane w odpowiednich przepisach.

Sądy rodzinne

Sąd rodzinny (istnieją trzy sądy rodzinne) jest właściwy do podejmowania petycje dotyczące rozwiązania małżeństwa, a także spraw, które dotyczą wspierania rodziców, przyjęcia i utrzymania, stosunki majątkowe między małżonkami, jeśli strony zamieszkują w Republice.

Przemysłowe sporu Tribunal

Industrial Tribunal (istnieją obecnie trzy Industrial Tribunals) jest właściwy do rozpoznania wniosków przez pracowników na wypadek zwolnienia i odprawy. Składa się ona z przewodniczącego (urzędnika sądowego) i dwóch lay-members reprezentujące pracodawców i pracowników.

Czynsz kontroli Trybunału

Kontrola Trybunału czynszu (obecnie trzech kontroli czynszów Tribunals) właściwości do rozpoznania wszystkich sporów wynikających ze stosowania kontroli czynszów ustaw, które obejmują między innymi, czynszu oraz odzyskiwania dóbr. Czynsz kontroli Tribunal składa się z przewodniczącego (urzędnika sądowego) i dwóch lay-members reprezentujący najemców i wynajmujących.

Sąd wojskowy

Wojskowy Sąd jest właściwy do sądzenia przestępstw wojskowych na mocy kodeksu karnego i inne przestępstwa popełnione przez członków sił zbrojnych. Składa się ona z przewodniczącego (urzędnika sądowego) i dwóch asesorów, którzy są zaostrzone przez Najwyższą Radę Sądownictwa spośród oficerów wojskowych.

Rozpoczęcie postępowania cywilne i karne i sądy przysięgłych w okręgu, odpowiednio, a Sąd Najwyższy w postępowaniu odwoławczym. Jednak w przypadku wszystkich spraw administracyjnych sądu najwyższego jest jedynym sądem, pełniących zarówno Pierwszej Instancji oraz Sądu Apelacyjnego. Nie istnieją sądy szczególne właściwe do decydowania w sprawach związanych ze środowiskiem. Jednakże w przypadku publicznej odpowiedzialności za środowisko, ustawy o odpowiedzialności za środowisko nr 189 (I)/2007 ustanowił organ ds. ochrony środowiska do rozważenia kar administracyjnych i innych środków mających przywrócić szkody wyrządzone gatunkom chronionym i siedliskom przyrodniczym, źródła wody i glebę. „forum shopping” nie jest zazwyczaj możliwe. W niektórych okolicznościach strona może zdecydować, czy należy wystąpić z powództwem np. w sądzie rejonowym lub sporów zbiorowych sądu w zależności od poziomu odszkodowania (wyższego sądu okręgowego, ale w znacznie przedłuży tę procedurę), lecz zwykle postępowanie powinno się rozpocząć we właściwym sądzie oraz prawo miasta. W odniesieniu do szkód spowodowanych w wyniku naruszenia prawa ochrony środowiska, powództwo może być wniesione w sądzie rejonowym, w którym powstała szkoda. Postępowanie karne może również zostać złożony przez Prokuratora Generalnego na podstawie konkretnego/ochrony środowiska (np. Natura) lub w ramach nowo uchwalonej ustawy za przestępstwa przeciwko środowisku. Nie dokonuje się rozróżnienia między zwyczajnymi i nadzwyczajnymi środkami zaskarżenia przed sądem. Panele trzech sędziów decydują również o odwołaniach w sprawach cywilnych i karnych. Mogą one utrzymać, zmienić, uchylić nakaz lub ponowne rozpoznanie sprawy, ponieważ mogą uznać za odpowiednie. Jest to jednak możliwe do prokuratora generalnego o nadzwyczajnym środkiem promowania nolle prosequi taki jak nakaz aresztowania, postępowanie ze względu na interes publiczny lub zalecenia o ułaskawienie. Orzekający jako sąd najwyższy sąd administracyjny nie jest właściwy do uznania tej substancji. Może on kontrolować zgodność z prawem zaskarżonego aktu lub decyzji, ale nie odnosi się do meritum sprawy. W tym względzie Sąd Najwyższy ma podobne uprawnienia do Cour de cassation. Komisja może uchylić decyzję administracyjną działań w ramach w pełni i skierowanie sprawy do organu wydającego decyzję. Urząd jest związany orzeczeniem Trybunału. Zasadniczo większości kwestii środowiskowych są przedmiotem procedury administracyjne środki odwoławcze. Niemniej jednak niektóre kwestie środowiskowe są ustalane w ramach jurysdykcji karnej lub cywilnej, np. prawo do przestępstw przeciwko środowisku nr 22 (I)/2012, jak i ustawy nr 189(1)/2007. w sprawie odpowiedzialności za środowisko, W postępowaniu karnym każdy ma prawo do zgłoszenia przestępstwa (np. nadużycia władzy przez niektóre organy) prokuratorowi. Możliwości udziału w postępowaniu i są świadectwem. Środki odwoławcze od orzeczeń Sądu są ograniczone do prokuratora lub oskarżonego. W celu uzyskania sądowych środków ochrony prawnej skarżący musi mieć interes prawny określony w art. 146 konstytucji. Prawo to musi być wykonane w ciągu 75 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu dotyczą. Trzy nowe przepisy uznają prawo organizacji do wnoszenia skarg przeciwko niektórym aktów administracyjnych. Mają one prawo OOŚ (nr 140 (I)/2005), dyrektywa w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) ustawy nr 56 (I)/2003 – 15 (I)/2006, jak i ustawy o odpowiedzialności za środowisko nr 189 (I)/2007. Trybunał w ramach postępowania administracyjnego może badać z urzędu kwestii stanowiących przedmiot ogólnego zainteresowania, takich jak termin, by niewykonane kompetencji organu, uzasadniony interes. Trybunał nie może rozpatrywać z własnej inicjatywy kwestie konstytucyjne i naruszania praw podstawowych. Kwestie te muszą zostać szczegółowo podniesione z konstytucją.

III. Sprawy dotyczące dostępu do informacji

Na mocy art. 10 lit. i) prawo dostępu do informacji o środowisku nr 119 (I)/2004, odwołanie może zostać złożone (np. listów) w ciągu 30 dni do Ministra w Departamencie lub które nie odpowiedziały w nieodpowiedni sposób. Nie wyklucza to jednak powód, który chce skorzystać z praw przysługujących mu na mocy konstytucji (art. 146) lub zwrócenia się do Rzecznika o przedstawienie opinii. Odrzucenie wniosków o udzielenie informacji należy uzasadnić na piśmie (art. 8 ust. 8 ustawy), oraz muszą zawierać informacje dotyczące sądowych środków odwoławczych przewidzianych w artykułach 10 i 11. Każda osoba może zwrócić się o dostęp do informacji o środowisku poprzez pisemne pouczenie i nie muszą wykazywać żadnego szczególnego interesu. W przypadku odwołania się od odmowy te procedury ponownie jest proste. Mogłoby to pociągać za sobą odwołanie do ministra odpowiedzialnego za departament, który jest odmowie udzielenia informacji. Jeżeli powód zdecyduje się wnieść sprawę do Sądu należy dokonać w ciągu 75 dni od daty odmowy i osoba ta musiałaby wykazać, że, przy czym przepisy proceduralne, które byłyby stosowane są postanowienia art. 10 ustawy. Warunki art. 146 konstytucji były również musiałyby zostać spełnione, np. wnioskodawca powinien wykazać osobisty i uzasadnionego interesu. Akt administracyjnych zawierających wszystkie informacje były składane przed Sądem i zbadana przez sąd przed podjęciem decyzji. Trybunał ma uprawnienia i odpowiedzialność w zakresie regulowania produkcji dowodów zgodnie z wymogami dotyczącymi należytej swe kompetencje na mocy artykułu Sąd może wezwać każdą osobę do złożenia zeznań lub przedstawienia dokumentów w celu umożliwienia sądowi podjęcie decyzji tylko w przypadkach.

IV. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących udziału społeczeństwa w procesie decyzyjnym

Nie istnieją specjalne procedury udziału społeczeństwa w sprawach dotyczących środowiska, ale ustaw sektorowych (np. podział na strefy, IPPC εια) przewidują publiczne zawiadomienie, zaproszenie uwag i udziału społeczeństwa w otwartej dyskusji. O ile nie przewidziano inaczej w konkretnym prawem zazwyczaj nie jest nadrzędny organ administracji, do którego odwołanie się od decyzji administracyjnych. Decyzji administracyjnych wydanych w pierwszej instancji mogą być i są brane bezpośrednio do sądu, lecz zwykłymi w praktyce do odwołania się najpierw do właściwego ministra lub rzecznikowi praw obywatelskich lub obu. Jeżeli tak stanowi prawo, decyzje administracyjne mogą być przedmiotem środka odwoławczego do organu nadrzędnego. Jeżeli powód skorzysta z tego uprawnienia, termin do wniesienia odwołania administracyjnego zawiesza się do czasu zakończenia tego procesu. Jeżeli nie ma w prawie przepisu wnioskodawca powinien złożyć swoje odwołanie się bezpośrednio do sądu. Jeżeli hierarchiczną zastosowania przewidzianych prawem, wnioskodawca może wybrać i następnie czekać na wynik wniesienia odwołania. Do rzecznika praw konsumenta nie jest uznawane za hierarchiczną odwołanie oraz wynik nie jest poddana kontroli Trybunału i termin nie zostanie zawieszone do czasu rozstrzygnięcia decyzji Rzecznika Praw Obywatelskich. Legalność aktów lub zaniechań każdego narządu, organ lub osoba wykonująca każdy wykonawczego lub organ administracyjny podlega przeglądowi i, albo są one unieważnione (częściowo lub w całości) lub potwierdzone. Sąd Najwyższy nie może ingerować w treść decyzji i rozstrzygnąć tę kwestię w decyzji, co do istoty, na własny rachunek. Trybunał nie może korzystać z osiągnięć naukowych, stwierdzenia technicznego charakteru, należy jedynie zbadać, czy przyjmując takie ustalenia administracja działała w sposób prawidłowy z punktu widzenia konstytucyjności, legalności i nadwyżki lub nadużycia władzy.

Plany i inne decyzje określające wykorzystanie przestrzeni kosmicznej może podlegać kontroli przez Sąd po wniesieniu apelacji przez stronę mającą uzasadniony interes prawny zgodnie z art. 146 Konstytucji, ustawy OOŚ czy IPPC. Trybunał bada, czy administracja działała w sposób prawidłowy i posiada kompetencje i odpowiedzialność w zakresie regulowania produkcji dowodów zgodnie z wymogami dotyczącymi należytej swe kompetencje na mocy art. 146, w tym wezwanie do złożenia zeznań lub do przedstawienia dokumentów w celu umożliwienia Sądowi dojście do sprawiedliwego rozstrzygnięcia w sprawie. Przesłuchanie jest prowadzone w miejscach publicznych. Każda ze Stron utrzymuje swoje stanowisko na piśmie i może, za zgodą sądu, powoływanie świadków lub (w razie potrzeby) przedstawiać dowody na poparcie swojego stanowiska. Skarżąca, pozwany i zainteresowane strony są jedynymi, które mają prawo do udziału w wysłuchaniu. Sądy dokonywania przeglądu proceduralnej i merytorycznej zgodności z prawem.

Nie istnieją szczególne przepisy ustawy OOŚ dla przeglądu decyzji dotyczących preselekcji. Dopuszczalne jest jednak dla organizacji pozarządowych na mocy art. 25 ust. 1 lit. c) – odwołanie, nawiązując do art. 146 konstytucji, od decyzji o wydaniu pozwolenia przyznanej przez Ministerstwo Środowiska. Nie istnieją szczególne przepisy prawa do sądowych lub odwoławczych decyzji dotyczących zakresu działań, które i tak byłyby częścią tego procesu, nie podejmie ostateczną decyzję. Jako akty przygotowawcze nie mogą być kwestionowane odrębnie, lecz może zostać zmieniony w ramach ostatecznej decyzji. Decyzje/pozwoleń OOŚ może zostać poddany przeglądowi w sądzie w art. 146 Statutu i art. 25 ust. 1 ustawy OOŚ. Udział w konsultacjach społecznych nie jest warunkiem niezbędnym do uzyskania przed sądami. Stały jest otrzymywany z uzasadnionym interesem stron. Nie istnieją żadne szczególne przepisy dotyczące wstrzymania wykonania kwestionowanego działania w ramach procedur OOŚ. Choć dostępne w ramach standardowej procedury sądowe, jest to rozwiązanie bardzo rzadko udzielane osobom prywatnym i zwykle dopiero po uiszczeniu znacznego depozytu w sądzie. Z proceduralnego punktu widzenia Trybunał może w dowolnym momencie dokonać wstępnego nakazu wstrzymania wykonania kwestionowanego działania nie przesądzając jego zasadności, sprawiedliwości sprawy, jeżeli wymaga tego pilny charakter sprawy, na ziemi lub innych szczególnych okoliczności, jest dokonywane bez uprzedzenia i na warunkach, jakie mogą być uznane za odpowiednie w danych okolicznościach: Rażącej niezgodności z prawem i nieodwracalnej szkody są niezbędnym warunkiem uzyskania nakazu tymczasowego jest podejmowana niezależnie od zasadności odwołania.

Przegląd decyzji dotyczących IPPC jest możliwe w ramach zwykłych procedur dostępnych dla osób spełniających art. 146 konstytucji lub organizacje pozarządowe spełniające wymogi art. 9c ust. 1 przedmiotowej ustawy. Przed Trybunałem w ramach procedury IPPC nie jest zależne od uczestnictwa w etapie konsultacji społecznych, lecz wynika z istnienia uzasadnionego interesu przez tę stronę. W pozostałych wypadkach rewizja decyzji dotyczących IPPC jest taki sam, jak wspomniano w decyzji OOŚ.

V. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących działania lub zaniechania

Choć właściwe unijne dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko (2004/35/WE) została przetransponowana do prawa cypryjskiego (ustawa nr 189 (i) 2007), ogólnego systemu odpowiedzialności cywilnej nie ma jeszcze zresztą ustawa ta została zbadana przez Sąd. Działania w ramach tego prawa może nakładać „kara administracyjna” na „przywrócenie” w wysokości do 200,000 EUR, a dodatkową sankcję w wysokości do 5 000 EUR za każdy dzień naruszenia trwają nadal. Działania mogłyby również zostać wszczęte wobec osób fizycznych/prawnych między podmiotami w ramach ogólnej odpowiedzialności cywilnej powództwa, takich jak zakłócanie porządku publicznego lub zaniedbania. Zarówno odszkodowania i zadośćuczynienia można dochodzić roszczeń o zaprzestanie bezprawnych praktyk. Roszczenia wobec organów państwowych można wnosić bezpośrednio do Sądu Najwyższego na mocy art. 146 konstytucji podmiotów pod warunkiem złożenia wniosku sprawują władzę administracyjną, a nie o charakterze regulacyjnym, zdolności. Wierzytelności o stwierdzenie nieważności aktu i odszkodowania lub w przypadku wydanie nakazu zaniechania mandamus (do wykonania danego aktu) i odszkodowania, jeżeli poniesiona. Jeżeli strona sprawy przed sądem może zwrócić się do sądu o odszkodowanie. Właściwy organ w ramach odpowiedzialności za środowisko (ustawy nr 189 (I)/2007) jest Ministerstwo Środowiska (art. 2), chyba że Minister rolnictwa, zasobów naturalnych i środowiska wyda nakazu mianowania innego właściwego organu lub dodatkowym, w zależności od sytuacji i wyrządzonej szkody. Wniosek o podjęcie działania może być zgłoszony przez osobę fizyczną lub prawną, w tym organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną środowiska (art. 14 lit. i)), jeżeli może mieć wpływ lub mające uzasadniony interes. Jednakże wniosek ten nie może zostać złożony w przypadku powstania szkody przyszłej. Wniosek składa się na piśmie Ministerstwo Środowiska dołączyć wszelkie niezbędne materiały na poparcie skargi. Zgodnie z art. 17 ww. ustawy, sąd odwołania od decyzji podjętych przez właściwy organ może zostać objęte wymogami art. 146 konstytucji. Jeden plik będzie odwołanie się na mocy art. 146 albo w przypadku braku właściwego organu o podjęcie działań w następstwie wniosku o podjęcie działania, lub wobec niewystarczających środków podjętych w celu przywrócenia siedlisk lub gatunków.

VI. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości: inne środki zaskarżenia

Inne środki odwoławcze przysługujące w sprawach środowiskowych są wnioski do rzecznika praw obywatelskich i komisarza ds. środowiska, chociaż nie mają zastosowania do władzy wykonawczej, więc, nawet jeśli produkują korzystnej regulacji, nie zawsze przynoszą rozwiązania. Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich został utworzony w 1992 r., aby chronić prawa obywateli dotkniętych administracji publicznej, gdy decyzje, które są sprzeczne z prawem lub niezgodnie z wymogami prawidłowego sprawowania władzy administracyjnej. Dochodzenie lub inspekcja przeprowadzona przez Rzecznika nie powoduje zawieszenia procedury lub terminu obowiązującego w ramach wykonywania czynności prawne lub odwołanie. Każda osoba, w tym spoza Cypru w Republice lub organizacja pozarządowa może zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednakże decyzja Rzecznika nie jest wiążące dla organów administracyjnych. Decyzja obserwuje się dość często, ale nie zawsze tak się dzieje, zwłaszcza gdy chodzi o zalecenia, aby zburzyć bezprawnością rozwoju lub wycofać licencję. Komisarz ds. środowiska jest mianowany przez i przewodniczącemu sprawozdania. Komisarz przedstawi wnioski i zalecenia do właściwego ministerstwa odpowiedzialne za wdrażanie polityki i prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska. W szczególnych przypadkach poważnego wpływu na środowisko lub jawne naruszenia, pełnomocnik może wszcząć dochodzenia lub inspekcji o domniemanych naruszeniach oraz proponowanie rozwiązań. Dodatkowo może on świadczyć odpowiednie usługi badawcze wytycznych ministerstwa i zwrócić się o przedłożenie sprawozdania. Wszyscy obywatele, w tym organizacje pozarządowe, mogą zająć się komisarz ds. środowiska naturalnego, nawet gdy jego zalecenia nie są wiążące dla organu. Prokuratorzy działający w ramach Urzędu Prokuratora Generalnego obowiązek sporządzania pism procesowych do Sądu oraz przestępstw. W zależności od przestępstwa, fabryki Inspektorat Ministerstwa pracy straży gry lub gry będzie odgrywać aktywną rolę w ściganiu. Prywatne postępowania karnego są dostępne zgodnie z prawem specjalnie dla przestępstw przeciwko środowisku (nie), lecz nie są powszechnie stosowane. Mechanizmy rozpatrywania skarg, obejmują:

Skargi do rzecznika praw obywatelskich i komisarza ds. środowiska

Skargi kierowane do odpowiedzialnego ministra do niezgodnego z prawem działania/decyzji w sposób formalny czy mniej formalny odwołanie.

Skargi do lokalnych władz.

VII. Legitymacja procesowa

Legitymacja procesowa

Administracja Procedura

Προσφυγή (ιεραρχική)

Postępowanie sądowe

Προσφυγή (διοικητική)

Skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich lub komisarza ds. środowiska

Osoby fizyczne

Wyłącznie przeciwko decyzji skierowanej do nich.

Należy wykazać uzasadniony interes zgodnie z art. 146 konstytucji lub na mocy przepisów sektorowych.

Każda osoba mająca interes, że zostało naruszone, czy obywatele lub w inny sposób.

Organizacje pozarządowe

Musi wykazać interesu publicznego

Potrzebę okazania legitymacji procesowej, które zostanie rozpoznane wyłącznie jeżeli przewidziane przez prawo, tzn. OOŚ IPPC ustawy z 2005 r., zmienionej ustawą 15 (I)/2006 lub ww. ustawy 189 (I)/2007

Należy wykazać, że usługa publiczna bądź władze miejscowe nieprawidłowości, nawet jeśli jedynie luźno powiązany z określonymi w organizacji pozarządowej.

Inne podmioty prawne

Władze lokalne są bezpośrednio naruszone lub przypisywanie sobie interes publiczny dla ich mieszkańców.

Na mocy art. 146 konstytucji w drodze orzecznictwa.

Grupy ad hoc

Np. grup obywateli. Muszą wykazać, że mają w tym uzasadniony interes.

Brak stałego, ale jako grupa członków grupy jak osoby mają legitymację procesową, jeżeli spełniają one wymogi art. 146 konstytucji.

Należy wykazać, że usługa publiczna bądź władze miejscowe nieprawidłowości mających wpływ na te przepisy.

Zagraniczne NGO

Brak szczegółowych przepisów. Jeżeli organizacja pozarządowa wykaże prawdopodobnie przyjęte albo globalne zainteresowanie przedmiot lub skutki wykraczają poza Cypr.

Brak stałego, nawet w ramach przepisów sektorowych (IPPC, OOŚ, ponieważ odnoszą się one wyłącznie do organizacji pozarządowych zarejestrowanych zgodnie z prawem cypryjskim.

Nie ma powodu, dlaczego nie zdołali złożyć skargę przeciwko aktowi administracyjnemu cypryjskich, mające wpływ na ich obszar zainteresowań.

Strony muszą rozróżniać hierarchiczne i zasobów administracyjnych. Hierarchiczny nadzór sprawowany jest przez opiekuna lub członka zarządu na swoich podwładnych. Przepisy prawne określają procedury administracyjnej kontroli aktów wykonawczych przez najwyższe organy administracyjne (hierarchicznych odwołania). Procedura ta jednak nie jest ostateczny ani przekonywające i nie adwokatów złożenie odwołania do Supreme Court. Trybunał wielokrotnie stwierdzał, że nie stosuje się actio popularis w cypryjskiego systemu prawnego. Prokuratorzy działający w ramach Prokurator Generalny zainicjuje działania w przypadku naruszenia kodeksu karnego i może, po otrzymaniu informacji przez właściwą jednostkę w ramach wszczęcia postępowania wobec sprawców przestępstw przeciwko środowisku ustawy nr 22 (I)/2012. Ponadto w pewnych okolicznościach prokurator generalny może dopuścić do wystąpienia w charakterze amicus curiae. Rzecznik praw obywatelskich i komisarz ds. środowiska nie mają kompetencji do wszczynania działań prawnych. Ustawa o OOŚ i IPPC (art. 25 lit. i)) (art. 9 lit. c)) i odpowiedzialności za środowisko (art. 17) wyraźnie przewidują ekologicznych organizacji pozarządowych locus standi potrzebne do spełnienia wymogów Konstytucji dotyczące dostępu do procesu sądowego przeciwko konkretnych aktów administracyjnych.

VIII. Zastępstwo prawne

Reprezentacja przez adwokata nie jest obowiązkowa. Wnioskodawca może przedstawić swoją sprawę osobiście, lecz z uwagi na to, że prawo administracyjne jest złożone i zależą od orzecznictwa jest to mało prawdopodobne. Na Cyprze prawnicy mogą rozpatrywać wszelkie kwestie prawne i nie mamy specjalizacji. Wykaz zarejestrowanych praktykujących prawników jest umieszczona na Cypryjskiej Izby Adwokackiej i jest on aktualizowany raz w miesiącu. Brak firm prawniczych specjalizujących się w sprawach dotyczących środowiska (a zatem nie istnieje opublikowany wykaz). Osoba, która chce rozpocząć prace nad kwestią o znaczeniu środowiskowym byłoby dobrze skorzystać z doświadczenia adwokata w konstytucyjne i prawa administracyjnego, ponieważ postępowanie najprawdopodobniej zostaną przeprowadzone na podstawie art. 146 konstytucji. Z uwagi na to, że Cypr jest małą, podróże w celach informacyjnych w zaleceniu. Nie istnieją organizacje pozarządowe udzielanie konsultacji w kwestiach środowiskowych.

IX. Dowody

Kwestie ochrony środowiska są uwzględnione w ramach ogólnych zasad mających zastosowanie do pozasądowych wobec departamentów rządowych, w związku z czym poniższe odpowiedzi odnoszą się do dowodów we wszystkich zasobów administracyjnych do Supreme Court. W Sądzie Najwyższym postępowanie toczy się na podstawie oświadczeń pisemnych i służby administracyjnej, od którego odwołanie jest musi przewidywać badanie Trybunału pełny plik (-i) dotyczące sprawy. Akt (-y) proszę przedstawić główne dowody. Ponadto na mocy zasady 11 zasad Sądu Najwyższego, 1962 sąd może wezwać każdą osobę do złożenia zeznań lub przedstawienia dokumentów w celu umożliwienia Sądowi dojście do sprawiedliwego rozstrzygnięcia w sprawie. Według Supreme Court Rules 1962, art. 18 ustawy o postępowaniu cywilnym mają zastosowanie w postępowaniach administracyjnych, ale za każdym razem, kiedy uzna to za konieczne do prawidłowego wypełniania jej zadań na mocy konstytucji, Sąd Najwyższy nie zawaha się złagodzić lub nawet odstąpić od takich przepisów i reguł dowodowych. Wnioskodawca musi udowodnić, że jej sprawa nie ma jednak ciężar dowodu w sprawach cywilnych i karnych. Strony mogą przedstawić nowe dowody, według uznania Trybunału, Trybunał może z urzędu zwrócić się o przekazanie dalszych dowodów w drodze osobistego stawiennictwa lub dokumentów. Zwyczajowe procedury w Sądzie Najwyższym jest poprzez złożenie pisemnej prezentacji. Raport eksperta, jeśli to konieczne, będzie zazwyczaj połączona. Opinia eksperta nie jest wiążący dla sędziów.

Wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania.

Nie ma automatycznego skutku zawieszającego odwołania, również nie może być po prostu wytoczenia powództwa. Nakaz zostanie część odwołania się od decyzji lub działania. Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji może zostać złożony, gdy wnioskodawca wysuwa roszczenie z tytułu nieodwracalnej szkody i rażącego naruszenia prawa. W sprawach cywilnych można wystąpić o wydanie tymczasowego zarządzenia. Jeżeli decyzja nie zostanie zawieszona zostanie ona wykonana. O ile nie przewidziano inaczej w przepisach sektorowych, nie istnieje żaden ogólny przepis dotyczący przyznawania nakazów sądowych w sprawach dotyczących środowiska. Zwykłego postępowania sądowego i musiałyby być następnie spełnione. Wnioski pochodzące od osób lub grup są bardzo rzadko i tylko przy znacznych cross-damages co do przedsiębiorstw finansowych. Takie warunki, aby łatwiej udzielić nakazów agendę rządową mających uniemożliwiać nielegalny czyn (np. do zatrzymania danej osoby z rozbiórki budynku na mocy nakazu). Przysługuje prawo do odwołania od decyzji o odmowie wydania nakazu, który został złożony do Sądu Najwyższego w ramach jego właściwości cywilnej revisional lub w jego jurysdykcji.

XI. Koszty

Główne koszty w jakiejkolwiek procedury sądowej byłyby koszty adwokackie. Ponadto znaczki zostanie umieszczony na działanie (opłaty sądowe). W sprawach cywilnych wysokość opłat sądowych jest uzależniona od żądanej kwoty odszkodowania. W zasoby przeciętnego wynagrodzenia adwokata są przyznawane przez sąd pierwszej instancji w sprawach o 1 400 EUR i wynosi 100 EUR. W przypadku odwołań do stempli revisional koszt wynosi około 120 EUR, natomiast w sprawach cywilnych stempel zależy od kwoty wnioskowanej. Opłat na rzecz ekspertów sprawozdanie wyniósłby od 500 EUR wzwyż, zależnie od sprawozdania, które ma zostać przygotowane, plus opłata za liczbę dni spędzonych przez biegłego sądowego. W przypadkach często opóźnione, ekspert może pobierać opłatę za kilka dni, kiedy został on wezwany do sądu i sprawa jest następnie] zakończone. Nie istnieje standardowa opłata za każdy dzień w sądzie. Jeśli nie dojdzie do porozumienia między adwokatem a klientem, wówczas minimalne opłaty stosuje się. Minimalna honorarium adwokata, według klucza wyniesie 1 700 EUR za odwołanie do Sądu Najwyższego, orzekający jako sąd pierwszej instancji, a ponad 2200 do odwołania. Większość prawników w stosunku do opłaty minimalnej opłaty. Nie wszystkie koszty podlegają zwrotowi. Główne koszty cross-damages przedsiębiorstwa jest bardzo wysoki, który zostanie ustalony przez Trybunał i musi zostać złożone w sądzie w formie gotówki lub gwarancji bankowej. Zasada „przegrywający płaci” jest szeroko rozpowszechnione, mimo że Trybunał nie dysponuje zakresem swobodnego uznania umożliwiającym wszystkich kosztów lub postanowić, że każda ze stron pokrywa własne koszty, lecz nie będą one znane z wyprzedzeniem.

XII. Mechanizmy pomocy finansowej

Nie przewiduje się specjalnego traktowania w sprawach związanych z ochroną środowiska. W każdym przypadku sądy nie mogą ustanawiać wyłączenia z procedury zgłoszenia kosztów, opłat, ceł, opodatkowania itp. w sprawach środowiskowych. Dostępna jest pomoc prawna w sprawach karnych w odniesieniu do oskarżonych, którzy dysponują ograniczonymi środkami i jest szczególnie dostępne dla osób ubiegających się o azyl oraz cudzoziemców przestępstw grozi mu deportacja. Nie istnieje praktyka udzielania pomocy organizacjom wolontariackim. Nie ma praktyki pomoc prawna pro bono. Nie ustanowiono poradni prawnych związanych ze środowiskiem lub innych substancji. Nie ma interesu publicznego, organizacje lub prawnicy zajmujący się prawem ochrony środowiska.

XIII. Terminowość

Na mocy art. 29 konstytucji Cypru dotyczące władzy publicznej każda osoba powinna otrzymać odpowiedź w terminie 30 dni. Jednak często odpowiedź jest jedynie potwierdzeniem informujące powoda, że dłuższy okres będzie konieczny w celu pełnej odpowiedzi. Teoretycznie powód może skierować sprawę do sądu, ale miałoby to nastąpić w praktyce bardzo rzadko, chyba że opóźnienie lub non-reply miała poważne konsekwencje finansowe. Strony wszczynające skargę przeciwko wszelkim administracyjnym na mocy art. 146 konstytucji (niekoniecznie na środowisko), zobowiązane są uczynić to w terminie 75 dni od dnia, w którym wnioskodawca dowiedział się o decyzji, działania lub zaniechania, których dotyczą. Jeżeli ustawa przewiduje, że decyzja lub akt prawny musi zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym, termin 75 dni rozpoczyna się od publikacji. Nie wyznaczono terminy orzekania w przedmiocie wymogów środowiskowych lub innych przypadków. Środowisko sprawy sądowej byłaby traktowana jak każda inna i wynosi średnio 16 miesiące dla pierwszej instancji łączność. Odwołanie mogłoby trwać znacznie dłużej, najczęściej kilka lat. Zgodnie z praktyką w kierunku 1986 orzeczeń sądów rejonowych muszą zostać dostarczone w ciągu sześciu miesięcy końcową wysłuchania argumentów. Nie ma terminu sąd najwyższy. W praktyce wszystkie rodzaje postępowania trwają bardzo długo poza czynszem trybunałów i sądów rodzinnych dotyczących interesów małoletnich. Jeżeli orzeczenie przed sądem niższej instancji nie została wydana w terminie dziewięciu miesięcy, wyjaśnienia konieczne jest przyznanie. Doszło do wszczęcia postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka przeciwko Republice Cypryjskiej sądu ze względu na opóźnienia, i stwierdzono opóźnienia są takie same w sobie odmowy ochrony prawnej.

XIV. Inne kwestie

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach może zostać zakwestionowane na podstawie dyrektywy OOŚ (ustawy nr 140 (I)/2005), IPPC (ustawy nr 56 (I)/2003 oraz nr 15 (I)/2006), oraz w sprawie odpowiedzialności za środowisko (ustawy nr 189 (I)/2007), a dopiero na końcu tego procesu w momencie opublikowania decyzji. Społeczeństwo wiedzy o dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska jedynie z doniesień prasowych. Alternatywne metody rozstrzygania sporów muszą być dostępne na Cyprze, ale zazwyczaj cywilnych lub w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

XV. Cudzoziemcy

Xvi.transboundary przypadków

W przypadku przedsięwzięć o skutkach transgranicznych, Cypr ratyfikował konwencję z Espoo o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym i wdraża odpowiednie przepisy konwencji dotyczące wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 14/09/2016