Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

 • Főoldal
 • Hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz környezeti ügyekben

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Acces la justiție pe probleme de mediu - Cipru

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: közepes

Ön szerint használható ez a fordítás?


 1. Dispoziți constituționale
 2. Sistemul judiciar
 3. #II
 4. Accesul la informații
 5. Accesul la justiție în participare publică
 6. Accesul la justiție în caz de acțiuni sau omisiuni
 7. Altor modalități de acces la justiție
 8. Calitate procesuală
 9. Reprezentare legală
 10. Dovezi
 11. Măsuri sau acțiuni în încetare
 12. Costuri
 13. Mecanisme de asistență financiară
 14. Respectarea termenelor
 15. Alte aspecte
 16. În cazul străinilor
 17. Cazuri transfrontaliere

I. Dispoziții constituționale

Constituția Ciprului a fost elaborată în anii 1950, înainte ca drepturile privind mediul să devină general recunoscute. Prin urmare, nu există nicio dispoziție specifică în Constituția Ciprului cu privire la mediu, fie ca obligație din partea statului, fie ca drept în ceea ce privește natura sau persoanele. Există dreptul la viață (articolul 7), care a fost interpretat de jurisprudență ca dreptul la un mediu sănătos (Pyrga Community/Republica (1991) 4CLR). Având în vedere că nu există nicio dispoziție referitoare la mediu în Constituție, principalele dispoziții referitoare la accesul la justiție pentru problemele de mediu sunt cele care se aplică în general, iar dispozițiile principale ale Constituției referitoare la accesul la justiție sunt prevăzute la articolele 29 și 146. Conform articolul 29, orice persoane (inclusiv persoanele juridice și persoanele care nu sunt cetățeni ciprioți) au dreptul de a se adresa autorității competente, individual sau împreună cu alte persoane, iar plângerile lor să fie soluționate rapid și să primească un răspuns în termen de 30 de zile. (Aceasta se referă la plângerile adresate administrației publice sau altor autorități publice.) Articolul 146 prevede cine poate sesiza instanța împotriva unei decizii, acțiuni sau omisiuni a unei autorități publice, iar aceste dispoziții s-ar aplica, prin urmare, problemelor de mediu. Pentru ca acest drept să se aplice, reclamantul trebuie să aibă un interes personal și legitim existent, care a fost afectat direct prin această decizie, acțiune sau omisiune exercitată de o autoritate publică într-un mod care contravine Constituției, legii sau reprezintă un abuz de putere. Cetățenii pot invoca dreptul constituțional la viață și interpretarea acestuia. Părțile la o procedură administrativă sau judiciară se pot baza direct pe acordurile internaționale numai dacă acordurile respective au fost transpuse în legislația cipriotă. Convenția de la Aarhus a fost ratificată și transpusă în legislația națională în 2003 prin Legea nr. 33 (III)/2003. Până în prezent nu a apărut niciun caz care să implice principiile prevăzute în convenție, iar menționarea lor în instanță nu este cunoscută.

II. Sistemul judiciar

Ciprul aplică principiul separării puterilor în stat. Justiția este exercitată un sistem judiciar independent, în cadrul următoarelor instanțe:

Curtea Supremă a Republicii, care are competențele de mai jos:

Curte de apel

Curtea Supremă este competentă să audieze și să soluționeze toate căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate de instanțele inferioare în materie civilă și penală. Curtea poate confirma, modifica sau anula o hotărâre sau ordona rejudecarea unei cauze, după cum consideră de cuviință.

Chestiuni administrative

Curtea Supremă este singura instanță administrativă din țară, este singura competentă să se pronunțe cu privire la orice recurs formulat împotriva unei decizii, acțiuni sau omisiuni a oricărui organism, autorități sau persoane care își exercită autoritatea executivă sau administrativă, pe motivul că aceasta încalcă dispozițiile Constituției sau la orice act cu putere de lege sau depășește în orice abuz de putere sau deținute în acest organism, autorități sau persoane.

Aspecte constituționale

Curtea Supremă este competentă să se pronunțe cu privire la compatibilitatea unei legi cu dispozițiile Constituției sau la existența unui conflict de competențe între organismele sau autoritățile republicii. De asemenea, Curtea Supremă este competentă să soluționeze căile de atac introduse de Președintele Republicii cu privire la incompatibilitatea unei legi adoptate de către Camera Reprezentanților sau la inconsecvența cu alte dispoziții din Constituție.

Alegeri

În calitate de instanță electorală, Curtea Supremă are competența de a soluționa cererile referitoare la interpretarea și aplicarea legilor electorale.

Ordine prerogative

Curtea Supremă este exclusiv competentă cu privire la emiterea ordinelor prerogative de habeas corpus (pentru eliberarea unei persoane din detenție) și a altor ordine care impun unei părți să facă sau să nu facă un lucru sau să corecteze o decizie (mandamus, interdicție, quo warranto și certiorari).

Admiralty

Curtea Supremă este competentă să soluționeze cauzele de drept maritim. Inițial, competența este exercitată de un singur judecător, iar pentru căile de atac împotriva hotărârii acestuia competența revine completului Curții Supreme.

Instanțele de prim grad de jurisdicție sunt: Judecătoria; Instanțele judecătorești; Tribunalele de dreptul familiei; Pentru litigiile de muncă, instanța militară; Instanțele teritoriale Tribunalul militar.

Instanțele districtuale

Jurisdicția civilă și penală

Există șase instanțe teritoriale, câte una în fiecare dintre cele șase orașe de pe insulă. Două dintre acestea (instanțele teritoriale Famagusta și Kyrenia) au încetat să funcționeze în 1974, iar competența acestora a fost preluată de instanțele din Nicosia și Larnaca. Fiecare District Court are competența de a judeca toate cauzele civile. În cazul în care calea de atac ce a apărut în întregime sau în parte în limitele în care instanța districtuală este stabilită, sau în cazul în care pârâtul la momentul depunerii acțiunii își are reședința sau își desfășoară activitatea în limitele stabilite de Curte. O infracțiune poate fi judecată de președintele instanței teritoriale, de un înalt judecător teritorial sau de un judecător teritorial care hotărăște singur sau de o instanță superioară de drept penal.

Curtea cu jurați

O instanță superioară de drept penal (în prezent există patru instanțe de acest tip) este formată din trei judecători și este competentă să se pronunțe cu privire la toate infracțiunile care pot fi sancționate de Codul penal sau de orice altă lege și are competența de a aplica sentința maximă prevăzută de legea relevantă.

Instanțele de dreptul familiei

Instanța de dreptul familiei (există trei instanțe de acest tip) este competentă să examineze cereri privind desfacerea căsătoriilor, precum și chestiuni referitoare la sprijinul parental, pensiile alimentare, adopție și raporturile patrimoniale dintre soți, cu condiția ca părțile să locuiască în Republica Cipru.

Instanța pentru litigiile de muncă

Instanța pentru litigiile de muncă (în prezent există trei instanțe de acest tip) este competentă să examineze plângerile angajaților referitoare la concedieri nejustificate și la indemnizațiile de disponibilizare. Aceasta constă într-un președinte (funcționar judiciar) și doi membri din afara sistemului judiciar care reprezintă angajatorii și angajații.

Instanța de control locativ

Instanța de control locativ (în prezent există trei instanțe de acest tip) are competența de a judeca toate litigiile care rezultă din aplicarea legislației de control locativ, care include, printre altele, plata chiriei și recuperarea bunurilor. O instanță de control locativ este formată dintr-un președinte (funcționar judiciar) și doi membri din afara sistemului judiciar care reprezintă chiriașii și proprietarii.

Instanța militară

Instanța militară este competentă să judece infracțiunile militare în temeiul Codului penal și toate crimele comise de membri ai forțelor armate. Aceasta este formată dintr-un președinte (funcționar judiciar) și doi asesori desemnați de Consiliul Suprem al Magistraturii dintr-o listă de ofițeri militari.

Procedurile civile și cele penale sunt inițiate prin sesizarea instanțelor teritoriale și a instanțelor superioare de drept penal, iar căile de atac sunt înaintate Curții Supreme. Cu toate acestea, pentru toate aspectele administrative Curtea Supremă este singura instanță competentă, judecând atât în primul, cât și în al doilea grad de jurisdicție. Nu există o instanță specializată în probleme de mediu. Cu toate acestea, în cazul răspunderii publice pentru mediul înconjurător, Legea privind răspunderea față de mediul înconjurător nr. 189 (I)/2007 a instituit o autoritate de mediu care analizează sancțiunile administrative și alte măsuri pentru repararea prejudiciilor cauzate speciilor și habitatelor protejate, surselor de apă și solului. În general, căutarea instanței celei mai favorabile (forum shopping) nu este posibilă. În anumite situații, o parte poate decide dacă să intenteze sau nu o acțiune, de exemplu, în fața instanței teritoriale sau a instanței pentru litigii industriale în funcție de nivelul de despăgubiri dorit (mai ridicat în fața instanței districtuale, dar mult mai lung proces), dar, în mod normal, procedurile ar trebui să înceapă în instanța corespunzătoare și dreptul de oraș. În ceea ce privește prejudiciile cauzate ca urmare a încălcării legislației de mediu, se poate sesiza instanța teritorială în circumscripția căreia s-a produs prejudiciul. De asemenea, procurorul general poate introduce o acțiune penală în temeiul unei legi de mediu specifice (de ex., protecția naturii) sau al actelor legislative adoptate recent cu privire la infracțiunile grave împotriva mediului. Nu se face distincție între măsurile ordinare și cele extraordinare. În final, complete formate din trei judecători decid cu privire la căile de atac în procesele civile și penale. Aceștia pot confirma, modifica, anula sau ordona rejudecarea unei cauze, după cum consideră de cuviință. Procurorul general poate însă promova o măsură extraordinară, cum ar fi o măsură nolle prosequi, care este un ordin de desistare a procedurii pe motive de interes general sau să prezinte o recomandare de clemență. Atunci când Curtea Supremă hotărăște ca instanță administrativă, nu are competența de a examina fondul. Aceasta poate examina legalitatea actului sau a deciziei contestate, însă nu își poate extinde analiza asupra fondului cauzei. În acest sens, Curtea Supremă deține competențe similare celor deținute de o Curte de Casație. Aceasta poate anula o acțiune administrativă, parțial sau integral, și poate trimite cauza spre rejudecare la autoritatea care a emis decizia. Autoritatea este obligată să respecte hotărârea instanței. Majoritatea aspectelor de mediu fac obiectul procedurii administrative. Cu toate acestea, unele aspecte de mediu sunt de competența jurisdicției penale sau civile, de ex. Legea privind infracțiunile grave împotriva mediului nr. 22 (I)/2012 și Legea privind răspunderea pentru mediul înconjurător nr. 189(1)/2007. În procedurile penale, toate persoanele au dreptul de a se adresa procurorului pentru a denunța infracțiuni (de ex. abuzuri de putere ale unor autorități). Acestea pot participa și depune mărturie în cadrul procedurii. Căile de atac împotriva hotărârilor judecătorești sunt pot fi introduse numai de procuror și de inculpat. Pentru a putea introduce o cale de atac, reclamantul trebuie să aibă un interes legitim, în sensul articolul 146 din Constituție. Acest drept trebuie exercitat în termen de 75 de zile de la luarea la cunoștință a evenimentului contestat. Trei noi acte normative recunosc dreptul ONG-urilor de a depune o plângere cu privire la anumite acte administrative. Acestea sunt Legea EIA [nr. 140 (I)/2005], legea privind prevenirea și controlul integrat al poluării (IPPC) nr. 56 (I)/2003 și 15 (I)/2006 și Legea privind răspunderea pentru mediul înconjurător nr. 189 (I)/2007. În cadrul unei proceduri administrative, instanța poate examina din oficiu chestiuni de interes general, cum ar fi termenul, natura executorie a actului, competența organismului, interesul legitim. Instanța nu poate examina din oficiu problemele constituționale și încălcarea drepturilor fundamentale. Aceste probleme legate de constituționalitate trebuie invocate în mod specific.

III. Accesul la informații

În conformitate cu articolul 10 litera i) din Legea privind accesul la informații despre mediu nr. 119 (I)/2004, se poate transmite o plângere ierarhică (de ex. o scrisoare) în termen de 30 de zile ministrului responsabil pentru un departament care nu a trimis niciun răspuns sau care a răspuns în mod necorespunzător. Aceasta nu împiedică reclamantul să își exercite drepturile prevăzute la articolul 146 din Constituție sau să se adreseze Ombudsmanului pentru un aviz motivat. Refuzul cererilor de informații trebuie justificat și formulat în scris, în conformitate cu articolul 8 alineatul (8) din lege, și trebuie să includă informații referitoare la procedurile de control judiciar prevăzute la articolele 10 și 11. Orice persoană poate solicita accesul la informații despre mediu printr-o scrisoare și fără a demonstra un interes special. În ceea ce privește persoanele care doresc să conteste un refuz, procedura este simplă. Aceasta poate include transmiterea unei plângeri ierarhice către ministrul responsabil pentru departamentul care refuză acordarea informațiilor. În cazul în care reclamantul decide să sesizeze instanța, trebuie să facă acest lucru în termen de 75 de zile de la data refuzului și trebuie să demonstreze că normele de procedură care s-ar aplica sunt dispozițiile de la articolul 10 din lege. Condițiile prevăzute la articolul 146 din Constituție trebuie, de asemenea, respectate, și anume reclamantul trebuie să demonstreze un interes personal și legitim. Dosarul administrativ care conține toate informațiile este prezentat în instanță și este examinat de judecător înainte de luarea unei hotărâri. Instanța are competența și responsabilitatea de a reglementa prezentarea probelor în conformitate cu cerințele referitoare la exercitarea competențelor sale în temeiul articolului. Instanța poate convoca orice persoană să prezinte elemente de probă sau documente pentru a-i permite instanței să soluționeze în mod corect cauzele respective.

IV. Accesul la justiție în participare publică

Nu există nicio procedură specială pentru participarea publică la probleme de mediu, însă o serie de acte legislative sectoriale (de ex., delimitarea zonelor, IPPC, EIA) prevăd notificarea publicului, invitația de a transmite observații și participarea publică într-o dezbatere deschisă. Cu excepția unor dispoziții contrare dintr-o lege specifică, în general nu există un organism administrativ superior căruia să i se poată adresa contestațiile împotriva deciziilor administrative. Deciziile administrative de primul grad pot și sunt înaintate direct instanței, deși în mod normal, în practică, acestea se înaintează mai întâi ministrului responsabil sau ombudsmanului ori amândurora. Dacă legea prevede astfel, deciziile administrative pot face obiectul reexaminării de către o autoritate superioară. În cazul în care reclamantul își exercită acest drept, termenul de depunere a contestației este suspendat până la finalizarea procedurii administrative. Dacă nu există nicio dispoziție legală, solicitantul poate sesiza direct instanța. Dacă legea prevede o plângere ierarhică, solicitantul poate alege să aștepte rezultatele acesteia și apoi să depună o contestație. Sesizarea ombudsmanului nu va fi considerată o plângere ierarhică, iar rezultatul acesteia nu este supus controlului instanței. În plus, termenul nu va fi suspendat în așteptarea deciziei Ombudsmanului. Legalitatea acțiunilor sau omisiunilor oricărui organism, autorități sau persoane care își exercită autoritatea executivă sau administrativă poate fi reexaminată, acestea fiind anulate (integral sau parțial) ori confirmate. Curtea Supremă nu poate analiza fondul deciziei reexaminate și nu poate soluționa cauza din oficiu pe baza fondului. Instanța nu poate analiza elementele științifice ale unei constatări de natură tehnică, ci poate examina numai dacă administrația care a formulat constatarea a acționat într-un mod corespunzător din punctul de vedere al constituționalității, legalității și al absenței unui abuz de putere.

Planurile și alte decizii care definesc utilizarea teritoriului pot fi examinate în instanță ca urmare a sesizării de către o parte cu un interes legitim, în sensul articolul 146 din Constituție și al legislației privind EIA sau IPPC. Curtea examinează dacă administrația a acționat în mod corespunzător și are competența și responsabilitatea de a reglementa prezentarea probelor în conformitate cu cerințele referitoare la exercitarea competențelor sale în temeiul articolul 146, inclusiv convocarea oricărei persoane care să prezinte elemente de probă sau documente care să îi permită instanței să ia o hotărâre corectă în speță. Audierea se desfășoară public. Fiecare parte își prezintă punctul de vedere în scris și, cu aprobarea instanței, poate aduce martori sau prezenta probe (după caz) pentru a-și susține cauza. Reclamantul, persoana chemată înaintea instanței și părțile interesate sunt singurele care au dreptul de a participa la audiere. Instanțele examinează legalitatea procedurală și de fond.

Nu există dispoziții speciale în legea EIA cu privire la contestarea deciziilor privind examinarea. Cu toate acestea, în temeiul articolul 25 alineatul (1) litera (c), ONG-urile pot formula o contestație cu trimitere la articolul 146 din Constituție, în cazul în care nu sunt mulțumite de autorizația de mediu acordată de Departamentul pentru mediu. Nu există dispoziții speciale în lege cu privire la controlul judiciar sau de alt tip al deciziilor de delimitare a domeniului de aplicare, care, în orice caz, ar face parte din proces, nu din decizia finală. În calitate de acte pregătitoare, acestea nu pot fi atacate separat, ci examinate ca parte a deciziei finale. Deciziile/autorizațiile EIA pot fi examinate în instanță în temeiul articolul 146 din Constituție și al articolul 25 alineatul (1) din Legea privind EIA. Participarea la etapa de consultare publică nu reprezintă o cerință preliminară pentru obținerea calității procesuale active în fața instanțelor. Calitatea procesuală activă rezultă din interesul legitim al părții. Nu există dispoziții speciale cu privire la măsurile de încetare în cadrul procedurilor EIA. Deși sunt disponibile în procedurile judiciare standard, acestea reprezintă o măsură reparatorie disponibilă foarte rar pentru persoanele private și, în general, numai ca urmare a depunerii unei garanții semnificative în instanță. Din punct de vedere procedural, instanța poate, în orice moment, să prezinte o ordonanță de măsuri provizorii în încetare fără a judeca cauza pe fond, dacă judecarea cazului impune acest lucru, fie din motive de urgență sau de alte circumstanțe speciale, fără preaviz și în condițiile pe care acesta poate fi considerată potrivită în circumstanțele respective: Ilegalitatea flagrantă și daunele ireparabile sunt condiții preliminare necesare pentru emiterea unei ordonanțe provizorii, care trebuie stabilită independent de fondul căii de atac introduse.

Revizuirea deciziilor IPPC este posibilă în temeiul procedurilor ordinare de care dispun persoanele care îndeplinesc condițiile de la articolul 146 din Constituție sau ONG-urile care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 9c alineatul (1) din Legea privind IPPC. Calitatea procesuală activă în procedurile IPPC nu depinde de participarea la etapa de consultare publică, ci rezultă din existența unui interes legitim al părții. În alte cazuri, revizuirea deciziilor IPPC este aceeași cu revizuirea menționată în cazul deciziilor EIA.

V. Accesul la justiție în caz de acțiuni sau omisiuni

Deși directiva UE relevantă (Directiva 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător) a fost transpusă în legislația din Cipru [Legea nr. 189 (i) din 2007], până în prezent nu a fost instituită nicio schemă privind răspunderea civilă generală, iar legea nu a fost testată în instanță. Acțiunile întreprinse în temeiul acestei legi pot impune o „sancțiune administrativă” pentru „refacerea naturii” de până la 200,000 EUR și o sancțiune suplimentară de până la 5 000 EUR pentru fiecare zi în care încălcarea continuă. De asemenea, pot fi introduse acțiuni împotriva persoanelor fizice între persoane fizice/persoane juridice în temeiul cauzelor de răspundere civilă generală, cum ar fi acte dăunătoare sau neglijență. Se pot solicita atât daune, cât și măsuri de încetare. Cererile împotriva organismelor de stat pot fi înaintate direct Curții Supreme în temeiul articolul 146 din Constituție, cu condiția ca organismele împotriva cărora se introduce cererea să acționeze în capacitate administrativă, nu de reglementare. Cererile pot fi cereri de anulare a unui act și de obținere a unor daune-interese sau, în cazul unei omisiuni, cereri de mandamus (pentru realizarea unei anumite acțiuni) și daune, dacă este cazul. În cazul unui câștig de cauză, partea se poate adresa instanței teritoriale pentru a obține daune. Autoritatea competentă în temeiul Legii nr. 189 (I)/2007 privind răspunderea pentru mediul înconjurător este Departamentul Mediului (articolul 2), cu excepția cazului în care ministrul agriculturii, resurselor naturale și mediului nu emite un ordin prin care să desemneze altă autoritate competentă sau o autoritate suplimentară, în funcție de situație și de daunele suferite. O cerere de intervenție poate fi depusă de orice persoană fizică sau juridică, inclusiv un ONG de mediu [articolul 14 litera i) din Legea), dacă este posibil să fie afectată sau să aibă un interes legitim. Cu toate acestea, cererea nu poate fi formulată în cazul unor prejudicii viitoare. Cererea este transmisă în scris Departamentului Mediului, însoțită de toate materialele necesare pentru a argumenta plângerea. Conform articolul 17 din Legea privind răspunderea pentru mediul înconjurător, revizuirea din partea instanței a deciziilor adoptate de autoritatea competentă poate face obiectul cerințelor prevăzute la articolul 146 din Constituție. O cerere poate fi înaintată în temeiul articolul 146 fie pe motiv că o autoritate competentă nu a luat măsuri ca urmare a unei cereri de acțiune, fie împotriva măsurilor inadecvate luate pentru a reface habitatele sau speciile.

VI. Altor modalități de acces la justiție

Alte căi de atac disponibile în materie de mediu sunt solicitările adresate ombudsmanului sau comisarului pentru mediu, deși niciunul dintre aceștia nu are competență executivă care se aplică, prin urmare, chiar dacă aceștia emit o hotărâre favorabilă, este posibil să nu conducă întotdeauna la o cale de atac. Funcția de Ombudsman a fost înființată în 1992 pentru a proteja drepturile cetățenilor afectați de decizii ale administrației publice care contravin legii sau nu sunt conforme cu exercitarea adecvată a autorității administrative. O investigație sau inspecție desfășurată de ombudsman nu suspendă nicio procedură sau termen aplicabil în cadrul exercitării unei acțiuni juridice sau a unei plângeri ierarhice. Oricine se poate adresa Ombudsmanului, inclusiv cetățenii altor țări care locuiesc pe teritoriul Republicii sau ONG-urile. Decizia Ombudsmanului nu este însă obligatorie pentru autoritățile administrative. Destul de des, decizia este respectată, însă acest lucru nu se întâmplă întotdeauna, mai ales atunci când este vorba de recomandări privind demolarea unei construcții ilegale sau retragerea unei licențe de promovare imobiliară. Comisarul pentru mediu este desemnat de președinte și se subordonează acestuia. Comisarul poate transmite propuneri și recomandări ministerelor relevante în vederea punerii în aplicare a politicii și legislației de mediu. În anumite cazuri de efecte grave asupra mediului sau de încălcări flagrante, comisarul poate iniția investigații și inspecții ale presupuselor încălcări și poate recomanda soluții. De asemenea, el poate oferi orientări de cercetare serviciului corespunzător din cadrul unui minister și poate solicita să se transmită un raport. Toți cetățenii, inclusiv ONG-urile, se pot adresa comisarului pentru mediu, deși recomandările acestuia nu sunt obligatorii pentru autorități. Procurorii care acționează în cadrul parchetului au obligația de a pregăti memorii și de a aduce infracțiunile în fața instanței. În funcție de infracțiune, Inspectoratul Întreprinderilor din cadrul Ministerului Muncii sau brigadierii din cadrul organismului de protecție a speciilor sălbatice vor juca un rol activ în ceea ce privește urmărirea penală. Legea prevede posibilitatea de a introduce o procedură de acuzare privată (nu este specifică infracțiunilor de mediu), dar aceasta nu este practicată pe larg. Mecanismele de gestionare a plângerilor includ:

Plângerile adresate ombudsmanului sau comisarului pentru mediu;

Plângerile adresate ministrului responsabil de o acțiune/decizie vătămătoare, sub forma unei plângeri ierarhice oficiale sau într-un mod mai puțin oficial;

Plângerile adresate unei autorități locale.

VII. Calitate procesuală

Calitate procesuală

Cheltuieli administrative Procedură

(ιεραρχική προσφυγή)

Procedura judiciară

(διοικητική προσφυγή)

Plângere adresată ombudsmanului sau comisarului pentru mediu

Persoane fizice

Numai împotriva unei decizii care li se adresează.

Necesită demonstrarea unui interes legitim, în sensul articolul 146 din Constituție sau prevăzut în legile sectoriale.

Orice persoană având un interes care a fost prejudiciat, cetățean cipriot sau nu.

ONG-uri

Trebuie demonstrată existența unui interes public

Trebuie demonstrată calitatea procesuală activă, care va fi recunoscută numai dacă este prevăzută de lege, respectiv în Legea privind EIA din 2005, Legea privind IPPC, modificată prin 15 (I)/2006 sau în Legea privind răspunderea pentru mediul înconjurător nr. 189 (I)/2007

Trebuie să se demonstreze că existența unei gestionări necorespunzătoare de către un serviciu public sau o autoritate locală, chiar dacă această situație are doar o legătură slabă cu ONG-ul.

Alte entități juridice

Autoritățile locale afectate direct sau care susțin că există un interes public pentru locuitorii din circumscripția lor.

În temeiul articolul 146 din Constituție, interpretat de jurisprudență.

Grupurile ad-hoc

De ex., grupurile de cetățeni. Trebuie exprimat un interes justificabil.

Nu există calitate procesuală pentru grup, însă membrii grupului, în calitate de persoane fizice, au calitate procesuală dacă îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 146 din Constituție.

Trebuie să demonstreze că gestionarea necorespunzătoare din partea unui serviciu public sau a unei autorități publice îi afectează.

ONG-urile străine

Nicio dispoziție specifică. Probabil acceptată dacă ONG-ul demonstrează un interes general în domeniu sau dacă efectele depășesc granițele cipriote.

Nicio calitate procesuală, nici măcar în cadrul legilor sectoriale (EIA, IPPC), deoarece acestea se referă expres la ONG-urile înregistrate în temeiul legislației cipriote.

Niciun motiv pentru care nu pot înainta o plângere cu privire la un act administrativ cipriot dacă acesta le-a afectat domeniul de interes.

Părțile trebuie să distingă între plângerile ierarhice și cele administrative. Controlul ierarhic este exercitat de un supraveghetor sau de un director față de subordonații săi. Dispozițiile legislative prevăd proceduri pentru revizuirea administrativă a actelor executive de către autorități administrative superioare (plângeri ierarhice). Totuși, această procedură nu este definitivă și nu exclude sesizarea Curții Supreme. Instanța a precizat în repetate rânduri că în sistemul juridic din Cipru nu există o actio popularis. Procurorii din cadrul parchetului vor deschide acțiuni în cazul unor infracțiuni în temeiul Codului penal și, în cazul primirii de informații din partea departamentului corespunzător, vor deschide procedura împotriva infractorilor în temeiul Legii nr. 22 (I)/2012 privind crimele împotriva mediului. De asemenea, în anumite situații, procurorul general poate să intervină în calitate de amicus curiae. Ombudsmanul și comisarul pentru mediu nu au competența de a deschide acțiuni judiciare. Articolul 25 litera i) din Legea privind EIA) și Legea privind IPPC [articolul 9 litera c)] și Legea privind răspunderea pentru mediul înconjurător (articolul 17) prevede în mod expres că ONG-urile de mediu au locus standi necesar pentru a respecta cerințele prevăzute în Constituție cu privire la accesul la procesul judiciar împotriva unor acte administrative specifice.

VIII. Reprezentare legală

Reprezentarea de către un consilier juridic nu este obligatorie. Solicitantul își poate prezenta cauza personal, dar acest lucru este puțin probabil având în vedere că legea administrativă este complexă și depinde de jurisprudență. În Cipru, avocații pot trata orice chestiune juridică și nu există specializări. Lista avocaților autorizați este disponibilă la Baroul din Cipru și este actualizată lunar. Nu există cabinete de avocatură specializate în probleme de mediu (prin urmare, nu există nicio listă publicată). O persoană care dorește să inițieze proceduri privind o problemă de mediu ar trebui să se adreseze unui avocat cu experiență în drept constituțional/administrativ, deoarece, cel mai probabil, procedurile vor fi desfășurate pe baza articolul 146 din Constituție. Având în vedere că Cipru este o țară mică, informațiile sunt comunicate prin recomandări. Nu există ONG-uri care să ofere consultanță publică pe probleme de mediu.

IX. Dovezi

Problemele de mediu sunt analizate în cadrul normelor generale care se aplică plângerilor împotriva departamentelor publice, astfel încât răspunsurile de mai jos fac trimitere la probele prezentate în cadrul tuturor procedurilor administrative adresate Curții Supreme. În cadrul Curții Supreme, cauza este analizată pe baza observațiilor scrise, iar departamentul administrativ împotriva căruia s-a inițiat procedura trebuie să prezinte Curții spre examinare dosarele complete referitoare la caz. Dosarele reprezintă principalele elemente de probă. De asemenea, în temeiul normei 11 din Normele Curții Supreme, 1962, instanța are puterea de a convoca orice persoană pentru a prezenta probe sau documente care să îi permită instanței să ia o hotărâre corectă în speță. În conformitate cu Regulamentul de procedură al Supreme Court din 1962, articolul 18, normele de procedură civilă se aplică procedurilor administrative, însă ori de câte ori consideră necesară pentru buna îndeplinire a misiunii sale în temeiul Constituției, Curtea Supremă nu va ezita să relaxăm sau chiar se îndepărtează de o astfel de lege și la normele în materie de probațiune. Solicitantul trebuie să-și susțină cauza, însă nu există nicio forță probantă similară celei existente în cauzele civile și penale. Părțile pot prezenta noi probe cu aprobarea Curții, iar instanța poate solicita din oficiu probe suplimentare prin prezentarea în persoană sau producerea de documente. Procedura normală desfășurată de Curtea Supremă are loc prin transmiterea unor declarații scrise. În general, se anexează un raport al unui expert, după caz. Avizul expertului nu este obligatoriu pentru judecători.

X. Măsurile sau acțiunile în încetare

Introducerea unei căi de atac nu are un efect suspensiv automat, nici nu se poate solicita doar o măsură de încetare. O măsură de încetare poate fi solicitată în contextul introducerii unei căi de atac împotriva validității deciziei sau acțiunii. Se poate depune o solicitare de suspendare a deciziei, în cazul în care solicitantul susține că există prejudicii ireparabile și o ilegalitate flagrantă. În cauzele civile, se poate solicita un ordin provizoriu. Dacă decizia nu este suspendată, va fi executată. Cu excepția unor dispoziții legale sectoriale, nu există nicio dispoziție generală cu privire la instituirea unor măsuri de încetare pentru chestiunile referitoare la mediu. Procedura judiciară normală trebuie urmată și respectată. Solicitările din partea persoanelor fizice sau a grupurilor sunt foarte rar acceptate și numai sub rezerva depunerii unei garanții pentru plata daunelor. Aceste condiții se aplică astfel încât măsurile de încetare să fie mai ușor instituite în cazul unui departament guvernamental care solicită împiedicarea unei acțiuni ilegale (de ex., împiedicarea demolării unei clădiri în baza unui ordin de conservare). Pentru o decizie de refuzare a acordării măsurii de încetare se poate înainta o cale de atac Curții Supreme în jurisdicția sa civilă sau în jurisdicția sa de reexaminare.

XI. Costuri

Într-o acțiune judiciară, principalele cheltuieli sunt onorariile avocaților. De asemenea, pentru acțiunea înaintată se aplică timbre (taxe judiciare). Pentru cauzele civile, taxele judiciare depind de valoarea prejudiciilor pretinse. În recursuri, onorariul mediu al avocatului de către Curte sunt de 1 400 EUR pentru primul exemplu, iar valoarea timbrelor se ridică la 100 EUR. Recurs pentru reexaminare, costul timbrelor se ridică la aproximativ 120 EUR, în timp ce pentru căile de atac în materie civilă, valoarea timbrului depinde de suma solicitată. Taxele pentru experți pentru un raport pornesc de la 500 EUR, în funcție de raportul care urmează să fie redactat, împreună cu o taxă pentru numărul de zile petrecute de expert în instanță. Întrucât cauzele sunt adeseori amânate, expertul poate aplica plata unei taxe pentru zile suplimentare atunci când a fost chemat în instanță, iar cauza este amânată. Nu există nicio taxă standard pentru o zi de judecată. Dacă nu se ajunge la un acord între avocat și client, se aplică taxele minime. Onorariul minim perceput de un avocat este de 1 700 EUR pentru sesizarea Curții Supreme ca instanță de prim grad și de 2 200 EUR pentru introducerea unei căi de atac. Majoritatea avocaților percep onorarii mai mari decât cel minim. Nu toate costurile pot fi recuperate. Principalele cheltuieli sunt garanțiile de plată a daunelor, care vor fi stabilite de instanță și care trebuie achitate instanței în numerar sau prin garanție bancară. Prevalează principiul „partea care pierde plătește”, deși instanța poate cere să nu se achite toate costurile sau să solicite părților să își suporte propriile costuri, însă acest lucru nu poate fi cunoscut în avans.

XII. Mecanisme de asistență financiară

Nu există dispoziții privind un tratament special în cauzele în materie de mediu. În orice caz, instanțele nu pot stabili derogări de la cheltuielile procedurale, taxele, taxele de depunere a plângerii, impozitarea cheltuielilor etc. pentru cauzele în materie de mediu. Asistența judiciară este posibilă în cauzele penale pentru persoanele chemate în judecată care au mijloace limitate, fiind în special puse la dispoziția solicitanților de azil și a străinilor amenințați cu expulzarea pentru comiterea unor infracțiuni. Nu există nicio practică referitoare la acordarea de asistență organizațiilor de voluntari. Nu există nicio practică referitoare la serviciile de asistență juridică gratuită. Nu există clinici juridice care tratează probleme de mediu sau de altă natură. Nu există organizații de interes public sau avocați specializați în dreptul mediului.

XIII. Respectarea termenelor

În temeiul articolul 29 din Constituția Ciprului, orice persoană care se adresează unei autorități publice ar trebui să primească răspuns în termen de 30 de zile. Cu toate acesta, răspunsul este adeseori o confirmare care informează solicitantul că este necesar mai mult timp pentru a se putea oferi un răspuns complet. În teorie, un solicitant se poate adresa instanței, însă aceasta nu se aplică în practică, decât în situațiile în care întârzierea sau neacordarea răspunsului are consecințe financiare grave. Părțile care deschid o acțiune privind o problemă administrativă în temeiul articolul 146 din Constituție (nu neapărat legată de mediu), trebuie să facă acest lucru în termen de 75 de zile de la data la care au luat cunoștință de decizie, acțiune sau omisiune. În cazul în care legea prevede că decizia sau acțiunea trebuie publicată în Monitorul Oficial, termenul de 75 de zile se aplică de la data publicării. Nu sunt stabilite termene pentru luarea unei decizii pe probleme de mediu sau de altă natură. O cauză de mediu ar trebui tratată la fel ca oricare alta, iar durata medie este de 16 luni pentru o procedură de primul grad. Pentru căile de atac, procedura durează mult mai mult, de obicei câțiva ani. Conform Instrucțiunilor practice din 1986, hotărârile instanțelor teritoriale trebuie pronunțate în termen de șase luni de la audierea pledoariilor finale. Nu pare a exista un astfel de termen pentru Curtea Supremă. În practică, toate tipurile de procedură durează foarte mult, cu excepția instanțelor de control locativ și a instanțelor de dreptul familiei atunci când este vorba de interesele minorilor. Dacă instanța inferioară nu pronunță nicio hotărâre în termen de nouă luni, trebuie prezentate explicații. Au existat cazuri sesizare a Curții Europene a Drepturilor Omului împotriva Republicii Cipru din cauza întârzierii pronunțării hotărârilor și s-a constat că aceste întârzieri în sine reprezintă o denegare de dreptate.

XIV. Alte aspecte

Deciziile de mediu pot fi contestate în temeiul Legii EIA nr. 140 (I)/2005], Legea privind IPPC (nr. 56 (I)/2003 și nr. 15 (I)/2006) și Legea privind răspunderea pentru mediul înconjurător nr. 189 (I)/2007], și numai la sfârșitul procesului la publicarea deciziei. Publicul poate afla informații despre accesul la justiție pe probleme de mediu numai prin intermediul presei. Soluționarea alternativă a litigiilor este disponibilă în Cipru, însă, în general, este disponibilă în cauze civile sau de familie.

XV. În cazul străinilor

Cazuri xvi.transboundary

În ceea ce privește proiectele cu impact transfrontalier, Cipru a ratificat Convenția Espoo privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier și aplică dispozițiile Convenției cu privire la dreptul mediului.


Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ultima actualizare: 14/09/2016