Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

 • Főoldal
 • Hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz környezeti ügyekben

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah - Ciper

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


 1. Ustavni temelji
 2. Pravosodje
 3. #II
 4. Dostop do glavnih zadev
 5. Dostop do sodnega varstva ob sodelovanju javnosti
 6. Dostop do sodnega varstva zoper ravnanja ali opustitve
 7. Drugi načini dostopa do sodnega varstva
 8. Pravdna sposobnost
 9. Pravno zastopanje
 10. Dokazi
 11. Opustitvena tožba
 12. Stroški
 13. Mehanizmi finančne pomoči
 14. Pravočasnost
 15. Druga vprašanja
 16. Položaj tujca
 17. Čezmejni primeri

I. Ustavni temelji

Pripravljen je bil osnutek ustave Republike Ciper v 1950-ih letih pred okoljskimi pravicami je postal priljubljen. Zato ne obstaja izrecna določba v zvezi s ciprsko ustavo, bodisi kot obveznost ali kot pravica do narave ali posameznika. Obstaja pravica do življenja (člen 7), ki je bila razlaga sodna praksa kot pravica do zdravega okolja (pyrga 4clr skupnosti proti Republiki (1991)). Glede na to, da ni okoljske določbe v ustavi, glavne določbe o dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, so tista, ki se uporabljajo na splošno in ustave glavnih določb glede dostopa do pravnega varstva, so opisani v členih 29 in 146. Člen 29 določa, da je vsaka oseba (vključno z zeleno in pravne osebe) pravico, da samostojno ali skupaj z drugimi naslovi na pristojni organ, da so se njihove pritožbe hitro in prejmejo odgovor v 30 dneh. (To se nanaša na pritožbe, naslovljene na oddelki državne uprave ali drugimi javnimi organi). Člen 146 določa, kdo lahko vloži tožbo pri sodišču zoper odločitve, dejanja ali opustitve javnega organa, kar bi bilo zato treba uporabljati v zvezi z okoljskimi vprašanji. Za take pravice nastanejo mora pritožnik imeti obstoječi in legitimni interes, ki je neposredno prizadete zaradi te odločitve, dejanja ali opustitve, ki ga izvaja javni organ na način, ki je v nasprotju z ustavo, zakonom ali pomeni zlorabo pooblastil. Državljani lahko ustavno pravico do življenja in njeno razlago. Stranke v upravnem ali sodnem postopku lahko neposredno sklicuje na mednarodne sporazume, le če bi sporazumi so bili preneseni v ciprsko pravo. Aarhuška konvencija je bila leta 2003 ratificirala in prenesla z zakonom št. 33 (III)/2003. Št. primerov je bilo doslej, ki vključujejo načela Konvencije niti ni znano, da je bila navedena pred Sodiščem.

II. Pravosodje

Ciper načelo delitve oblasti. Pravica izvaja neodvisno sodstvo na naslednjih sodiščih:

Vrhovno sodišče je pristojno, ki so navedene v nadaljevanju:

Pritožbeno sodišče

Vrhovno sodišče je pristojno za obravnavanje in odločanje o pritožbah zoper vse slabše vseh sodišč v civilnih in kazenskih zadevah. Sodišče lahko ugodi, spremeni, razveljavi ali da ponovno sojenje v zadevi, kot se zdi primerno.

Upravne zadeve

Vrhovno sodišče kot edino upravno sodišče v državi, ki ima izključno pristojnost za odločanje o vsaki uporabi vložena zoper odločitve, dejanja ali opustitve katerega koli organa, organ ali oseba, ki opravlja izvršilni oziroma upravni organ z utemeljitvijo, da krši določbe ustave ali kateri koli zakon ali presega ali zlorabo pooblastila organ, organ ali oseba.

Ustavne zadeve

Vrhovno sodišče je pristojno za odločanje o tem, ali je Zakon združljiv z določbami Ustave ali navzkrižja pristojnosti ali vprašanje pristojnosti pojavi med katerimi koli organi ali organi. Poleg tega vrhovno sodišče pristojno za odločanje o uporabi predsednika republike ali zakona, ki ga je sprejel predstavniški dom je nesprejemljivo in v nasprotju s katero koli določbo ustave.

Volitve

Sodišče kot vrhovno volilno sodišče pristojno za obravnavanje in odločanje peticije v zvezi z razlago in uporabo volilne zakonodaje.

Posebna naročila

Vrhovno sodišče ima izključno pristojnost za izdajanje odredb pravico habeas corpus (za izpustitev osebe iz pripora) in drugimi naročili strank, odredi, naj nekaj stori ali opusti nekega ravnanja, ali za odpravo odločbe, prepoved, quo (mandamus warranto in certiorari).

Admiralty

Vrhovno sodišče je pristojno za obravnavanje in odločanje admiralty primerov. Izvirne pristojnosti izvaja en sam sodnik in pritožba zoper njegovo odločbo leži plenum vrhovnega sodišča.

Sodišča prve stopnje so: Okrožna sodišča; Porotnih sodišč; Družinskih sodišč; Spori na sodišču; Najemnine za uslužbence; Vojaško sodišče.

Okrožna sodišča

Civilna in kazenska jurisdikcija

Obstaja šest okrožnih sodišč, po enega v vsaki od šestih mestih otoka. Dve od njih (Kyrenio in Famagusto je okrožni sodišči) deluje od leta 1974 in je bila pristojnost prevzamejo sodišča v Nikoziji in Larnaka. Vsako okrožno sodišče, pristojno za obravnavanje in odločanje vseh civilnih tožb. Po nastanku vzroka za tožbo v celoti ali delno znotraj meja okrožja, v katerem sodišče sedež ali v kateri tožena stranka ob vložitvi tožbe biva ali opravlja svojo dejavnost v okviru Sodišča. Kaznivo dejanje lahko preganja predsednika okrožnega sodišča, višji okrožni sodnik ali okrožni sodnik, ki zaseda sam ali z eno porotno sodišče.

Porotno sodišče

Eno porotno sodišče zdaj imamo štiri Porotna sodišča) sestavljajo trije sodniki in je pristojno za sojenje o vseh kaznivih dejanj, ki so kazniva po kazenskem zakoniku ali katerem koli drugem pravu, in ima pristojnost, da naloži najvišja kazen, ki jo zadevni zakon.

Družinskih sodišč

Sodišče za družinske zadeve (obstajajo tri družinskih sodišč), pristojno za peticije o prenehanju zakonske zveze ter zadevah, ki se nanašajo na starševsko podporo, vzdrževanje, sprejetje in premoženjskih razmerij med zakonci, pod pogojem, da so stranke, ki prebivajo v Republiki.

Industrijske spore Tribunal

Industrial Tribunal je zdaj obstajajo tri Industrial Tribunals) je pristojno za obravnavanje zahtevkov zaposlenih za neupravičene odpovedi pogodbe o zaposlitvi in odpravnin. Sestavljajo ga predsednik (ki je sodni uradnik) in dveh lay-members, ki zastopajo delodajalce in delojemalce.

Najemnina, nadzor sodišča

Najemnina, nadzor sodišča (danes so opredeljene tri najemnine sodišč), je pristojno za vse spore, ki izhajajo iz uporabe zakonov najemnine, ki med drugim vključujejo plačilo najemnine in lastništva. Za nadzor nad najemninami Tribunal sestavljajo predsednik (ki je sodni uradnik) in dveh predstavnikov lay-members najemniki in najemodajalci.

Vojaško sodišče

Vojaško sodišče pristojno za sojenje vojaških kaznivih dejanj po kazenskem zakoniku in vsa druga kazniva dejanja, ki so jih zagrešili člani oboroženih sil. Sestavljajo ga predsednik (ki je sodni uradnik) in dva sodnika porotnika, ki je sodnik Vrhovnega sveta s seznama vojaške častnike.

Kjer se civilni in kazenski postopki začeli v okrožju in kazenska sodišča ter prehod na vrhovno sodišče v pritožbenem postopku. Za vsa upravna vprašanja, vendar je vrhovno sodišče edino sodišče, ki sta prvostopenjsko in pritožbeno sodišče. Ni posebnih sodišč za odločanje o okoljskih zadevah. Vendar pa v primerih javne okoljske odgovornosti, zakonodajo o okoljski odgovornosti št. 189 (I)/2007 je ustanovila okoljski organ, naj razmisli o upravnih kaznih in drugih ukrepih, da povrne škodo, povzročeno zavarovanim vrstam in naravnim habitatom, vodni viri in zemlja. „forum shopping“ ponavadi ni mogoče. V nekaterih okoliščinah se lahko stranka odloči, ali naj vloži tožbo na okrožnem sodišču ali okrajnem sodišču v sporih med delodajalci in delavci glede na višino zahtevane odškodnine (višje okrožno sodišče, pač pa veliko daljši proces), vendar običajno pravico začeti postopek na sodišču in mesta. V zvezi s škodo, ki je nastala zaradi kršitve okoljskega prava, je mogoče vložiti tožbo pri okrožnem sodišču, kjer je bila povzročena škoda. V kazenskih zadevah lahko vloži tudi državni tožilec po posebnem/okoljske zakonodaje (npr. varstvo narave) ali v skladu z novo sprejeto zakonodajo za kazniva dejanja zoper okolje. Ni razlikovanja med rednimi in izrednimi pravnimi sredstvi pred sodiščem. Senati treh sodnikov odloča tudi o civilnih in kazenskih zadevah. Lahko potrdi, spremeni ali razveljavi sklep ponovno sojenje v zadevi, kot se zdi primerno. Kljub temu se lahko državnega tožilca, naj spodbujajo izredno pravno sredstvo, kot je nolle prosequi, ki je odredbo za zadržanje postopka zaradi javnega interesa ali priporočil za pomilostitev. Vrhovno sodišče odloča o upravnih zadevah, nima pristojnosti, da bi snov obravnavali. Lahko nadzira zakonitost spornega akta ali odločbe, ne velja pa za vsebinsko paresojo zadeve. V zvezi s tem je vrhovno sodišče je podobne pristojnosti na Cour de cassation. Upravni predpis razveljavi v celoti in v okviru katerih velja, da organ, ki je izdal odločbo. Nadzorni organ zavezujejo odločbe Sodišča. Pretežno večino okoljskih zadevah, bodo predmet postopka za upravne vire. Kljub temu nekaterih okoljskih vprašanjih se sprejemajo po kazenskem ali civilnem pravu pristojnosti, npr. za kazniva dejanja zoper okolje, številka 22 (I)/2012 in zakon št. 189(1)/2007. o okoljski odgovornosti, V kazenskem postopku ima vsakdo pravico, da o kaznivih dejanjih (npr. zloraba pooblastil s strani nekaterih organov) tožilca. Lahko sodelujejo in so v postopku. Pravna sredstva zoper sodne odločbe so omejeni na tožilstvo in obtoženec. Zaradi uporabe pravnega sredstva mora pritožnik imeti legitimnega interesa, kakor je opredeljeno v členu 146 ustave. To pravico je treba izvršiti v 75 dneh po seznanitvi z dogodkom, ki je predmet pritožbe. Tri nove zakone za nevladne organizacije priznavajo pravico do pritožbe zoper nekatere upravne akte. So presoje vplivov na okolje (zakon št. 140 (I)/2005) o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (IPPC) Zakona 56 (I)/2003 in 15 (I)/2006 in okoljski odgovornosti zakon št. 189 (I)/2007. V upravnem sporu sodišče po uradni dolžnosti preizkusiti iz splošnega interesa, kot so roku, izvršilna naravo akta, pristojnost organov, upravičen interes. Sodišče po uradni dolžnosti ne more preučiti o ustavnih vprašanjih in kršitev temeljnih pravic. Ta vprašanja ustavnosti je treba posebej sklicevati.

III. Dostop do glavnih zadev

V skladu s členom 10(i) zakona o dostopu do informacij o okolju, zakona 119 (I)/2004, nadzorstvena pritožba morda (npr. pisma) v 30 dneh pri ministru za oddelek, ki je odgovorila na ta poziv ni odzvala ali neustrezno. To tožeči stranki ne preprečuje, da uveljavljajo svoje pravice v skladu z ustavo (člen 146) ali da uporabijo za varuha človekovih pravic za mnenje. Zavrnitev zahtev za informacije mora biti utemeljena in v pisni obliki (člen 8(8) zakona o podjetjih za varovanje), ter mora vključevati informacije o sodnih revizijskih postopkov iz členov 10 in 11. Katera koli oseba lahko zahteva dostop do informacij o okolju s pisnim dopisom in ne da bi morala izkazati poseben interes. Za tiste, ki iščejo pravno sredstvo zoper zavrnitev postopkom je naravnost naprej. To bi lahko pomenilo nadzorstvena pritožba na ministrstvo, pristojno za oddelek, ki je zavrnitev informacije. Če se je tožeča stranka odločila obrniti na sodišče, mora potekati v 75 dneh po zavrnitvi in bi torej morala dokazati, da postopkovna pravila, ki se uporabljajo, da bi se določbe člena 10 zakona. Pogoji iz člena 146 ustave bi bilo prav tako treba upoštevati, kar pomeni, da bi morala tožeča stranka dokazati osebno in legitimni interes. Upravni spis vsebuje vse podatke, vložena pred sodiščem in je obravnavala pred sprejetjem odločitve. Sodišče ima pooblastilo in odgovornost za urejanje predložitev dokazila v skladu z zahtevami za ustrezno opravljanje njegovih pristojnosti na podlagi člena sodišče pozovejo vsako osebo, da predloži dokaze ali predložiti listin za namen omogočanja sodišče priti do sklepa samo v primerih.

IV. Dostop do sodnega varstva ob sodelovanju javnosti

Ni posebnih postopkov za udeležbo javnosti v okoljskih zadevah, temveč več področnih zakonih (npr. coniranja, IPPC, εια) predvidevajo javno obvestilo, povabilo pripombe in sodelovanje javnosti v odprti razpravi. Razen če ni drugače določeno s posebnim zakonom običajno ni nadrejenega upravnega organa, v katerem bi pritožbeni postopek zoper upravne odločbe. Prvostopenjsko upravno odločitev in se odpeljejo neposredno na sodišče, čeprav bi bilo običajno v praksi, da se pritožbe najprej bodisi pristojni minister ali varuhu človekovih pravic ali oboje. Če je tako določeno v zakonu, upravne odločitve lahko predmet revizije, ki jo izda višji organ. Če tožeča stranka uveljavlja to pravico, da rok, v katerem lahko odloži do upravnega postopka. Če ne obstaja nobena določba v zakonodaji mora vlagatelj vloži svoj obrne neposredno na sodišče. Če hierarhične je določeno z zakonom, se prosilec lahko odloči, da počaka na rezultate in nato vložitev pravnega sredstva. Na varuha človekovih pravic, ne šteje za neposredno uporabo in izid ni predmet nadzora Sodišča in rok ne bo ustavljen do izida sklep varuha človekovih pravic. Zakonitost dejanj ali opustitve katerega koli organa, organ ali oseba, ki opravlja izvršilni oziroma upravni organ, hkrati pa so bodisi razveljavil (delno ali v celoti) ali potrdijo. Vrhovno sodišče ne more zaiti v utemeljenost odločbe, ki se pregleduje, in zadevo razreši z odločitvijo, na lastno pobudo. Sodišče ne more zaiti v znanstveni utemeljenosti ugotovitev tehnične narave, se lahko samo preveri, ali pri sprejemanju takih ugotovitev je administracija ravnala pravilno z vidika ustavnosti, zakonitosti in presežek ali zlorabe pooblastil.

Načrte in druge odločitve o uporabi prostorov se lahko revidirajo, sodišče na podlagi pritožbe stranke s pravno upravičenim interesom v skladu s členom 146 ustave, zakonodaje o presoji vplivov na okolje in IPPC. Sodišče preuči, ali je administracija ravnala pravilno in ima pooblastilo in odgovornost za urejanje predložitev dokazila v skladu z zahtevami za ustrezno opravljanje njegovih pristojnosti v skladu s členom 146, vključno s katerimi koli oseb, da pričajo ali predložijo dokumente z namenom, da se Sodišče samo odloči v zadevi. Predstavitev je javna. Vsaka pogodbenica predloži svoje stališče v pisni obliki in lahko z dovoljenjem Sodišča, sklic prič ali (po potrebi) predložiti dokaze v podporo svojim trditvam. Tožeča stranka, tožena stranka in zainteresirane strani so edine, ki imajo pravico do udeležbe pri zaslišanju. Sodišča pregled postopkovne in vsebinske zakonitosti.

Ne obstajajo nobene posebne določbe v pravu s področja presoje vplivov na okolje za pregled odločb o predpresoji. Je odprta za nevladne organizacije, v skladu s členom 25(1)(c) pa pravno sredstvo v skladu s členom 146 Ustave, če ni zadovoljen z okoljevarstvenim dovoljenjem, ki ga oddelek za okolje. Ne obstajajo nobene posebne določbe v zakonodaji za pristojnega sodnega ali drugega pregleda odločitev, ki v vsakem primeru del procesa in ne končna odločitev. Kot pripravljalni akti, ki jih ni mogoče izpodbijati ločeno, vendar se lahko pregleda v okviru končne odločbe. Sklepi PVO/registracija se lahko pregleda Sodišče v skladu z določbami člena 146 Statuta in člena 25(1) zakona o presoji vplivov na okolje. Sodelovanje v fazi javnega posvetovanj ni pogoj za pridobitev pravice do vložitve tožbe pred sodiščem. Stalni izhaja iz pravnega interesa stranke. Ni posebnih določb za sodno prepoved v postopkih presoje vplivov na okolje. Čeprav standard, na razpolago v okviru sodnih postopkov, temveč odpraviti zelo redko dodeli zasebnikom in običajno samo proti plačilu znatne vloge na sodišču. Postopkovno je Sodišče lahko kadarkoli začasno odredbo, ne da bi se pri tem vrednotila opustitvene tožbe v zadevi v glavni stvari, v primeru, če to zahteva bodisi zaradi nujnosti ali druge posebne okoliščine, brez odpovednega roka in pod takimi pogoji, kot jih šteje za primerne glede na okoliščine: Očitne nezakonitosti in nepopravljivo škodo nujen predpogoj za izdajo začasne odredbe, ki jo mora sprejeti neodvisno od vsebine glavne pritožbe.

Pregled IPPC odločitve je mogoče v skladu z rednimi postopki na voljo osebam, da izpolnjuje člen 146 ustave ali nevladne organizacije, ki izpolnjuje zahteve iz člena 9c(1) zakona o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja. Stranka v postopku pred sodiščem v IPPC postopkov ni odvisna od sodelovanja v fazi javnega posvetovanj, ampak izhaja iz obstoja pravnega interesa stranke. V drugih pogledih revizijo IPPC odločitve je ista, kot je bila navedena odločitev v zvezi s presojo vplivov na okolje.

V. Dostop do sodnega varstva zoper ravnanja ali opustitve

Čeprav zadevna direktiva EU o okoljski odgovornosti (2004/35/ES) je bila prenesena na Ciper (zakon št. 189 (i) 2007), splošni sistem civilne odgovornosti ne obstaja, niti ni ta zakon preskušena na sodišču. Ukrepi v skladu s tem zakonom, lahko naloži „upravne kazni“ za „obnovo“ v višini 200,000 EUR in dodatno kazen v višini do 5 000 EUR za vsak dan kršitve pa se nadaljuje. Ukrepi proti posameznikom lahko vloži tudi med posamezniki in pravne osebe v okviru pravnih sredstev, zavarovanje splošne civilnopravne odgovornosti, kot so emisije ali malomarnosti. Odškodnine in opustitvene ukrepe lahko pridobijo. Terjatve do državnih organov lahko vloži neposredno pri vrhovnem sodišču v skladu s členom 146 Ustave, če organi, proti kateri je vložen zahtevek za nadomestilo, opravljajo upravne in regulativne zmogljivosti. Zahtevke za razveljavitev akta in odškodnine, ali v primeru opustitve za odreditev mandamus (za opravljanje določene) in odškodninski zahtevek, če je nastala. Če je uspela stranka lahko zahteva, da je okrožno sodišče za odškodnine. Pristojni organ v skladu z direktivo o okoljski odgovornosti (Zakon št. 189 (I)/2007), okolje (člen 2), razen če minister za kmetijstvo, naravne vire in okolje izda odredbo, imenovanje drugega ali dodatnega pristojni organ – odvisno od situacije in sistema škodi, ki je nastala. Zahtevek za ukrepanje lahko vloži vsaka fizična ali pravna oseba, vključno z okoljskimi NVO (člen 14(i) zakona o podjetjih za varovanje), ki bodo verjetno prizadeta, ali če ima legitimen interes. Vendar ta zahteva ne more biti v primeru bodoče škode. Zahtevek se predloži v pisni obliki na oddelek za okolje priložiti vse potrebne dokumente za utemeljitev pritožbe. V skladu s členom 17 Direktive o okoljski odgovornosti, sodni pregled odločitev, ki jih sprejme pristojni organ, spadali na zahteve člena 146 ustave. V skladu s členom 146 bi spis bodisi proti neukrepanju pristojnega organa, da sprejme ukrep na podlagi zahteve za ukrepanje proti nezadostni, ali ukrepi za obnovitev habitata ali vrste.

VI. Drugi načini dostopa do sodnega varstva

Drugih pravnih sredstev v okoljskih zadevah, so vloge za varuha človekovih pravic in komisarja za okolje, čeprav nimajo izvršilnih pristojnosti, tako da bi uporaba, čeprav imajo pozitivno izjavo, ni vedno mogoče zagotoviti sredstva. Urad varuha človekovih pravic je bil ustanovljen leta 1992, da bi zaščitili pravice posameznikov, ki jih javne uprave na odločbe, ki so v nasprotju s pravom ali ni v skladu s pravilnim izvajanjem upravnega organa. Preiskavo ali inšpekcijski pregled, ki jo je varuhu človekovih pravic ne prekine postopka ali roka, ki se uporablja v okviru sodnega postopka ali nadzorstvena pritožba. Vsaka oseba, vključno z zeleno črto v republiki, ali nevladna organizacija, se lahko obrnejo na varuha človekovih pravic. Vendar odločitev varuha človekovih pravic ni zavezujoč za upravni organ. Pogosto je opaziti, vendar to ne velja vedno, zlasti kadar priporočila odpraviti nezakonitost, razvoj ali umik dovoljenja. Komisar za okolje imenuje in poroča predsedniku. Komisar lahko predložijo predloge in priporočila pristojnim ministrstvom za izvajanje okoljske politike in zakonodaje. V posebnih primerih resnih učinkov na okolje ali očitne kršitve, komisar bi lahko sprožila preiskave in inšpekcijske preglede o domnevnih kršitvah in priporoča rešitve. Poleg tega lahko raziskave smernice pri ustrezni službi ministrstva in pozval, da predloži poročilo. Vsem državljanom, vključno z nevladnimi organizacijami, lahko soočila s komisarjem za okolje, čeprav njegova priporočila niso zavezujoča za organ. Javni tožilci, ki deluje v okviru urada državnega tožilca je zadolženo za pripravo vlog in kaznivih dejanj na sodišče. Dejanje, odvisno od tovarne, inšpektorat za delo ali divjad redarjev igre sklad bo imel dejavno vlogo pri pregonu. Zasebni kazenski pregon v skladu s pravom (ne posebej za okoljska kazniva dejanja), vendar niso široko uveljavile. Mehanizmi za obravnavanje pritožb, vključujejo:

Pritožbe pri varuhu človekovih pravic ali evropski komisar za okolje

Pritožbe, naslovljene na ministra, pristojnega za protipravno ukrep/sklep bodisi v načinu formalnega nadzorstvena pritožba ali manj formalno.

Na pritožbe lokalnim organom.

VII. Pravdna sposobnost

Pravdna sposobnost

ADMIN. POSTOPEK

Προσφυγή (ιεραρχική)

Sodni postopek

Προσφυγή (διοικητική)

Pritožbe pri varuhu človekovih pravic ali evropski komisar za okolje

Posamezniki

Le zoper odločbe, ki so nanje naslovljene.

Treba izkazati legitimen interes, kot je zapisana v členu 146 ustave, v skladu s področno zakonodajo.

Vsaka oseba z interesom, ki je bil prizadet, ali državljan ali kako drugače.

NVO

Treba pokazati javnega interesa

Treba izkazati pravni položaj, ki se prizna le, če to omogoča pravo, in sicer zakon iz leta 2005 o presoji vplivov na okolje, direktivo o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, kakor je bila spremenjena z zakonom 15 (I)/2006, ali okoljske odgovornosti zakona 189 (I)/2007

Za dokazovanje potrebe javne službe ali lokalni organ napačno, čeprav le malo povezav s projekti nevladnih organizacij.

Drugi pravni subjekti

Lokalni organi, ki so neposredno prizadeti ali lastitev javnega interesa za svoje prebivalce.

V skladu s členom 146 ustave, kot ga razlaga sodna praksa.

Ad hoc skupine

Npr. skupine državljanov. Treba pokazati upravičen interes.

Skupina ne poznajo, vendar kot člani skupine, kot so posamezniki, ki so imele procesno upravičenje, če so izpolnjene zahteve člena 146 ustave.

Treba dokazati, bodisi javne službe ali lokalni organ napačno, ki vplivajo nanje.

Tuje nevladne organizacije

Nobena posebna določba. Verjetno NVO, ki kaže bodisi na svetovni ravni o zadevi ali če so vplivi presegajo Cipra.

Niso niti v sektorski zakonodaji, IPPC (EIA), ker se izrecno nanaša na nevladne organizacije, registrirane v skladu s ciprsko zakonodajo.

Nobenega razloga, zakaj niso mogli pritožiti zoper ciprske upravnega akta, ki je vplivala na njihovo področje zanimanja.

Stranke morajo razlikovati med hierarhičnih in upravnih virov. Hierarhični nadzor izvaja z nadzornikom ali direktor nad svojim podrejenim. Zakonske določbe določajo postopke za upravni nadzor izvršilnih aktov (hierarhično višjih upravnih organov). Tak postopek pa ni dokončen niti prepričljivi in ne preprečuje vložitve pritožbe pri Supreme Court. Sodišče je večkrat navedlo, da ni actio popularis v ciprski pravnega sistema. Javni tožilci, ki delajo na področju državni tožilec sproži postopke v primeru kršitev kazenskega zakonika, prejemanje informacij ustreznemu oddelku, sprožiti postopke proti storilcem kaznivih dejanj po pravu za kazniva dejanja zoper okolje št. 22 (I)/2012. Poleg tega je v nekaterih okoliščinah lahko generalni državni tožilec lahko zdi kot amicus curiae. Varuh človekovih pravic in komisar za okolje nimajo pooblastila, da sproži sodne postopke. Zakon o presoji vplivov na okolje ter IPPC (člen 25(i)) (člen 9(c)) in zakon o okoljski odgovornosti (člen 17) izrecno določa procesno upravičenje okoljevarstvenim NVO, ki so potrebni za zadovoljitev zahtev ustave, ki se nanašajo na dostop do posebnih sodni postopek zoper upravne akte.

VIII. Pravno zastopanje

Pravno zastopstvo ni obvezno. Vlagatelj lahko predloži zadevo osebno, ampak glede na to, da je upravna zakonodaja zapleteni in odvisni od sodne prakse to ni verjetno. Na Cipru odvetniki lahko obravnava vsa pravna vprašanja in nimamo specializacije. Seznam registriranih pravnikov, Odvetniška zbornica Cipra in se posodablja enkrat mesečno. Ni odvetniške pisarne, specializirane za okoljske zadeve (zato ni objavljen seznam). Oseba, ki želi sprožiti postopek za okoljska vprašanja in svetovano jim je bilo, naj poiščejo odvetnika z izkušnjami na področju ustavnega ali upravnega prava, saj postopek bo najverjetneje treba opraviti na podlagi člena 146 ustave. Glede na to, da je Ciper je majhno, informacije potuje s priporočilom. Nevladne organizacije, ki ni javno posvetovanje o okoljskih zadevah.

IX. Dokazi

Okoljska vprašanja so obravnavana v okviru splošnih pravil, ki se uporabljajo za sredstva proti vladnim službam, da odgovori v nadaljevanju sklicuje na elemente v vseh upravnih zmogljivosti na vrhovno sodišče. Na vrhovnem sodišču, se opravi na podlagi pisnih stališč in upravni oddelek, ki se uporabi za preučitev celotnega dosjeja (-jev) v zvezi z zadevo. Datoteko (-e) zagotavljajo glavne elemente. Poleg tega v skladu s pravilom 11 poslovnika Supreme Court, 1962, sodišče lahko pokliče katero koli osebo, da pričajo ali predložijo dokumente z namenom, da se Sodišče samo odloči v zadevi. V skladu s poslovnikom Supreme Court iz leta 1962, člen 18 pravil o civilnem postopku, ki se uporabljajo v upravnih postopkih, vendar se vedno, za katere meni, da so potrebni za pravilno izpolnjevanje njegovih nalog v skladu z ustavo, vrhovno sodišče ne bo oklevala omiliti ali celo odstopiti od te zakonodaje in pravil o izvedbi dokazov. Prosilec mora dokazati njen primer, vendar ni zanesljivih dokazov v civilnih ali kazenskih zadevah. Pogodbenici lahko dopust predložiti nove dokaze, ki jih Sodišče in Sodišče lahko na lastno pobudo zahteva dodatne dokaze v obliki osebne zglasitve ali dokumentov. V običajnem postopku je Supreme Court of the United Kingdom je s predložitvijo pisne prispevke. To poročilo izvedenca, če je potrebno, običajno pritrdi. Strokovno mnenje ni zavezujoče za sodnike.

Opustitvene tožbe.

Ni avtomatičnega odložilnega učinka pritožbe, ni mogoče preprosto vloži opustitveno tožbo. Odredba je del pritožbe zoper veljavnost sklepa ali ukrepa. Zahtevek za začasno prekinitev sklepa se lahko vloži, kadar tožeča stranka trdi nepopravljivo škodo in očitne nezakonitosti. V civilnih zadevah se lahko zahteva začasno odredbo. Če se odločba ne bo izvršila. Če to ni določeno v sektorski zakonodaji ni splošne določbe za izdajo sodnih odredb v okoljskih zadevah. Običajnem sodnem postopku bi bilo treba upoštevati tudi izpolnjena. Zahteve, ki prihajajo od posameznikov ali skupin, ki so zelo redko in le z znatnimi finančnimi podjetji glede cross-damages. Takšni pogoji se uporabljajo, tako da se opustitvene tožbe še lažje dodeli vladni urad za preprečevanje nezakonitega akta (npr. za zaustavitev posamezniku iz rušenja objektov na podlagi naloga za zamrznitev). Je vložena pritožba zoper odločitev o zavrnitvi izdaje odredbe, ki se vloži pri vrhovnem sodišču (Cour Supérieur bodisi v civilnih zadevah revisional ali v njeni pristojnosti.

XI. Stroški

Glavni stroški pri sodni dejavnosti bi bile nagrade odvetnikov. Poleg tega znamke se pritrdi z ukrepom (sodne takse). V civilnih zadevah na sodne takse odvisna od višine zahtevane odškodnine. V uporablja povprečni stroški odvetnika, ki ga je odobrilo Sodišče prve stopnje znašajo 1 400 EUR za primere in žig znaša 100 EUR. Za stroške pritožb žigov revisional znašalo približno 120 EUR, medtem ko v civilnih zadevah žiga odvisna od zahtevanega zneska. Stroški za strokovnjake za poročilo bi od 500 navzgor glede na poročilo, ki ga je treba pripraviti, skupaj s pristojbino za število dni, ki jih je navedlo Sodišče. Pogosto se kot strokovnjak lahko odloži za več dni, ko je bila pozvana, da sodiščem in zadevo je nato zaključil. Ni standardne pristojbine za vsak dan na sodišču. Če ne obstaja sporazum med odvetnikom in stranko, takrat se najmanjše pristojbine uporabljajo. Najmanjša odvetniške nagrade, v skladu z razdelitvenima ključema, bo 1 700 EUR, za uporabo pri vrhovnem sodišču, ki zaseda kot sodišče na prvi stopnji, in 2 200 EUR za pritožbo. Večina odvetniki dajatev nad minimalno pristojbino. Vse stroške, ki se lahko povrnejo. Glavni stroški so zelo visoki cross-damages podjetja, ki določi sodišče in je treba pri sodišču v obliki denarnih sredstev ali bančne garancije. Načelo „kdor izgubi, plača“ prevladuje, čeprav Sodišče ima diskrecijsko pravico, da ne dovolijo vse stroške ali odloči, da vsaka stranka nosi svoje stroške, vendar to ne bo vnaprej znana.

XII. Mehanizmi finančne pomoči

Ni določbe za posebno obravnavo v okoljskih zadevah. V vsakem primeru Sodišče ne more zagotoviti oprostitev stroškov postopka, carinami, taksami za vložitev vlog, obdavčenje itd. v okoljskih zadevah. Je na voljo pravna pomoč v kazenskih zadevah za tožence omejenih sredstev in še posebej na voljo prosilcem za azil in tujcem, ki jim grozijo dejanj izgon. Se ne izvajajo prostovoljne organizacije, ki nudijo pomoč. Se ne izvajajo brezplačne pravne pomoči. Ni pravne klinike v zvezi z okoljskimi ali drugih snovi. Ni javnega interesa okoljskega prava organizacij ali odvetniki.

VII. Pravočasnost

V skladu s členom 29 ustave Republike Ciper za katero koli osebo, javni organ pa bi moral dobiti odgovor v 30 dneh. Odgovor je pogosto pa preprosto potrditev obvestil tožečo stranko, da bo potrebno več časa za odgovor v celoti. Teoretično bi lahko tožnik vloži tožbo na sodišču, vendar bi to v praksi skoraj nikoli ne izvede, razen če zamuda ali non-reply imela resne finančne posledice. Pogodbenice so začele z tožbo zoper vsako upravno zadevo na podlagi člena 146 ustave (ne nujno okolje), morajo to storiti v 75 dneh od datuma, ko tožnik izve za odločitve, dejanja ali opustitve, ki so predmet zadevne pritožbe. Če zakon določa, da pritožba zoper odločbo ali akt mora biti objavljen v Uradnem listu v roku, ki se začne 75 dni po objavi. Št. so določeni roki, odločati o okoljskih ali drugih primerih. Sodni postopek na okolje bi se morala obravnavati enako kot vsaka druga in traja v povprečju 16 mesecev za povezovanje na prvi stopnji. Pritožba trajala veliko dlje najpogosteje več let. V skladu s prakso v smeri 1986 sodb okrajnih sodišč je treba podati v roku šestih mesecev od zaslišanja končnih argumentov. Ne zdi se skrajni rok, do katerega mora Vrhovno sodišče. Za vse vrste postopkov v praksi traja zelo dolgo, razen za najemnino v družinskih sodišč in sodišč glede zaščite interesov mladoletnikov. Če sodna odločba na nižjih sodiščih ni predložila čez devet mesecev, bo treba zagotoviti pojasnila. Prišlo je do primerov, da se obrnete na Evropsko sodišče za človekove pravice na Ciper zaradi sodnih zamud, in ugotovljeno je bilo, da so takšne zamude same po sebi odrekanja sodnega varstva.

XIV. Druga vprašanja

Okoljske odločitve je mogoče izpodbijati v okviru presoje vplivov na okolje (zakon št. 140 (I)/2005 (o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja), št. 56 (I)/2003 in 15 (I)/2006), in direktivo o okoljski odgovornosti (Zakon št. 189 (I)/2007), nato pa šele na koncu postopka, ko se odločba objavi. Javnost bi vedeli o dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah le iz časopisnih poročil. Alternativno reševanje sporov je na voljo na Cipru, pa navadno v civilnih in družinskih zadevah.

XV. Položaj tujca

Primeri xvi.transboundary

Pri projektih s čezmejnimi vplivi je Ciper ratificiral Konvencijo iz Espooja o presoji čezmejnih vplivov na okolje ter izvajanje s tem povezanih določb konvencije v zvezi z okoljskimi vprašanji pravosodja.


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 14/09/2016