Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

 • Főoldal
 • Hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz környezeti ügyekben

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Möjlighet till rättslig prövning i miljöärenden - Cypern

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: közepes

Ön szerint használható ez a fordítás?


 1. Konstitutionella grundvalar
 2. Domstolsväsendet
 3. #II
 4. Ärenden rörande tillgång till information
 5. Allmänhetens deltagande vid rättslig prövning
 6. Rättslig prövning av myndigheters åtgärder eller underlåtenhet att vidta åtgärder
 7. Andra former för tillgång till rättslig prövning
 8. Partsbehörighet
 9. Rättsligt ombud
 10. Bevis
 11. Förbudsförelägganden
 12. Rättegångskostnader
 13. Mekanismer för ekonomiskt stöd
 14. Aktualitet
 15. Övriga frågor
 16. Utländska medborgare
 17. Gränsöverskridande ärenden

Konstitutionella grundvalar

Cyperns konstitution utarbetades under 1950-talet innan miljörättigheter blev populär. Följaktligen finns det ingen uttrycklig bestämmelse i den cypriotiska konstitutionen när det gäller miljö, antingen som en skyldighet enligt avtalet eller såsom en rätt till art eller enskilda. Det finns en rätt till liv (artikel 7) som har tolkats genom rättspraxis som en rätt till en hälsosam miljö (Pyrga gemenskapen mot republiken (1991) 4clr). Eftersom det inte finns någon bestämmelse i författningen, den nationella bestämmelser om tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor är sådana som tillämpas generellt och de viktigaste bestämmelserna när det gäller tillgång till domstolsprövning bestäms i artiklarna 29 och 146. I artikel 29 föreskrivs att varje person (inklusive icke-cyprioter och juridiska personer har rätt att enskilt eller tillsammans med andra eventuella behöriga myndighet, till bekräftelse på att anmälan rättas till snabbt och få ett svar inom 30 dagar. (detta avser klagomål som riktats till den offentliga förvaltningen eller andra offentliga myndigheter). I artikel 146 föreskrivs vem som kan väcka talan mot ett beslut, en handling eller en underlåtenhet av en myndighet och detta skulle därför tillämpas med hänsyn till miljöfrågor. För en sådan rätt ska uppkomma klaganden måste ha en personlig och legitima intressen som direkt har påverkats av sådana beslut, handling eller underlåtenhet som en offentlig myndighet utövar på ett sätt som strider mot konstitutionen, lagar eller utgör maktmissbruk. Medborgare kan åberopa den konstitutionella rätten till liv och dess tolkning. Parter i ett förvaltnings- eller domstolsförfarande kan inte direkt åberopa internationella avtal endast om avtalen har genomförts i cypriotisk lagstiftning. Århuskonventionen ratificerades och genomfördes under 2003 i lag nr 33 (III)/2003. Inga fall har uppstått hittills där konventionens principer är inte heller känt till har angivits i domstol.

II. Domstolsväsendet

Cypern följer principen om maktdelning. Rättslig prövning utövas av ett oberoende rättsväsen i följande domstolar:

Slovakiens högsta domstol som har jurisdiktion som anges nedan:

Appellationsdomstol

Högsta domstolen har behörighet att pröva alla överklaganden av alla mindre domstolar i civilrättsliga och straffrättsliga frågor. Domstolen kan upprätthålla, ändra, upphäva eller för resning i ett mål som den anser vara lämpligt.

Administrativa frågor

Högsta domstolen utgör de endast administrativa domstolen i landet, har exklusiv behörighet att pröva talan mot ett beslut, en handling eller en underlåtenhet av en myndighet eller person, utövar någon verkställande eller administrativa myndigheten på grund av att den strider mot bestämmelser i grundlagen eller någon annan lag eller det är för stora eller missbruk av befogenheter ges till sådana organ, myndighet eller person.

Konstitutionella frågor

Högsta domstolen har behörighet att pröva huruvida en lag är förenlig med konstitutionen eller om alla typer av drivmedel eller frågan om behörighet uppkommer mellan alla organ eller myndigheter. Dessutom högsta domstolen har behörighet att pröva användningen av presidenten om huruvida en lag som representanthuset antagit är oförenliga med eller ha någon bestämmelse i konstitutionen.

Val

Supreme Court röstlängder och domstolen har behörighet att pröva framställningar om tolkning och tillämpning av vallagstiftningen.

Rätt beslut

Högsta domstolen har exklusiv behörighet att utfärda förelägganden i habeas corpus-jurisdiktionens befogenhet att befria en person från (förvar) och andra beslut att anlita en part att göra något eller att avstå från att göra något eller att korrigera ett beslut (mandamus, prohibition, certiorari ”utfärdas, quo warranto).

Slutligen

Högsta domstolen har behörighet att avgöra sjörättsliga mål. Den ursprungliga behörigheten utövas av en enda domare och en överklagan mot hans beslut ligger helt i högsta domstolen.

Domstolar i första instans är följande: Distriktsdomstolar. Att brottmålsdomstolar. Familjedomstolar. Arbetsmarknadskonflikter. Hyresregleringsdomstolen. Militärdomstol.

Tingsrätterna

Inom civil- och straffrätt

Det finns sex distriktsdomstolar, en för var och en av de sex städerna på ön. Två av dem (Kyrenia och Famagusta distriktsdomstolarna har upphört att vara i drift sedan 1974, och deras behörighet har övertagits av Nicosia, Larnaca domstolar. Varje tingsrätt är behörig att pröva och avgöra alla talan. När grunden för talan har helt eller delvis uppkommit inom ramen för de distrikt där domstolen har sitt säte, eller där svaranden vid tidpunkten för ingivandet av talan är bosatt eller bedriver affärsverksamhet inom ramen för domstolen. Ett brott kan lagföras genom ett beslut meddelat av ordföranden för distriktsdomstolen, högre distriktsdomare eller en ensam domare eller av en brottmålsdomstol.

Denna brottmålsdomstols

En brottmålsdomstol (nu finns fyra brottmålsdomstol för grövre brott) är sammansatt av tre domare och har behörighet att pröva alla brott som är straffbara enligt straffrätten eller annan lagstiftning och som har befogenhet att föreskriva maximistraffet enligt relevant lagstiftning.

Familjedomstolar

Familjedomstolen (det finns tre familjedomstolar) är behörig att ta upp framställningar om upplösning av äktenskap och i frågor som rör föräldrastöd, underhåll, godkännande och förmögenhetsförhållanden mellan makar förutsatt att parterna är bosatta i.

Den arbetskonflikt Tribunal

Industrial Tribunal (nu finns tre arbetsdomstolar) är behörig att pröva ansökningar från anställda och avgångsvederlag för uppsägning utan saklig grund. Den består av en ordförande (som är en domstolstjänsteman) och två lay-members som företräder arbetsgivare och arbetstagare.

Den hyresregleringsdomstolen

Den hyresregleringsdomstolen (det finns nu tre hyresreglering domstolar har behörighet att pröva samtliga tvister som rör tillämpningen av hyran av kontrollförfarandena, som inkluderar bland annat betalning av hyran och av beslutet. En Hyresregleringsdomstolen är sammansatt av en ordförande (som är en domstolstjänsteman) och två lay-members företräder hyresgäster och hyresvärdar.

Militärdomstolen

De militära domstolarnas behörighet att pröva militära brott enligt strafflagen och andra brott som begåtts av medlemmar i de väpnade styrkorna. Den består av en ordförande (som är en domstolstjänsteman) och två bisittare som påvisas i det högsta rådet för domare från en förteckning över militära tjänstemän.

Civil- och straffrättsliga förfaranden inledas i distriktet och brottmålsdomstolar och gå vidare till Högsta domstolen inom ramen för ett överklagande. För alla administrativa frågor som Supreme Court är dock den enda instans som utför såväl första instans som överklagandeinstans. Det finns några specialdomstolar som avgör om miljöfrågor. I de fall offentliga miljöansvar, lagen om ersättningsansvar för miljöskador nr 189 (I)/2007 har inrättat en myndighet att överväga administrativa påföljder och andra åtgärder för att återställa skador på skyddade arter och skyddade naturliga livsmiljöer, vatten och mark. ”forum shopping” är normalt inte möjlig. Under vissa omständigheter får en part besluta huruvida den ska väcka talan i tingsrätten eller arbetskonflikter domstol beroende på omfattningen av det yrkade skadeståndet (högre i tingsrätten men mycket mer omfattande process), men normalt förfarande bör inledas i rätten och rätten stad. I samband med skadeståndstalan på grund av överträdelse av miljölagstiftningen, talan kan väckas i den distriktsdomstol där skadan uppkom. Ett brottmål kan också lämnas in av den allmänne åklagaren, på grundval av en särskild och miljölagstiftning (t.ex. naturskyddet) eller enligt den nyligen antagna lagstiftningen för miljöbrott. Det görs ingen åtskillnad mellan ordinära och extraordinära rättsmedel inför en domstol. Paneler om tre domare beslutar slutligen om civil- och straffrättsliga överklaganden. De kan fastställa, ändra, upphäva eller för en förnyad prövning av en dom som de anser lämpliga. Det är emellertid möjligt för Justitiekanslern att främja ett extraordinärt rättsmedel som inte är ett beslut för att stoppa förfarandet, på grundval av allmänt intresse eller att utfärda en rekommendation om nåd. Högsta domstolen en förvaltningsdomstol inte har befogenhet att pröva målet. Det kan enligt sökanden pröva lagenligheten av den angripna rättsakten eller beslutet, men omfattar inte själva sakfrågan. I detta avseende högsta domstolen har liknande befogenheter till Cour de cassation. Den kan upphäva en administrativ åtgärd vid sidan av i sin helhet och återförvisa målet till den myndighet som fattar beslutet. Myndigheten är bunden av domstolens beslut. I de flesta ärenden är föremål för förfarandet för administrativa resurser. Trots vissa miljöfrågor fattas enligt straffrättslig eller civilrättslig behörighet, t.ex. lagen om miljöbrott nr 22 (I)/2012 och lag nr 189(1)/2007. om miljöansvar, I straffrättsliga förfaranden, har var och en rätt att rapportera brott (t.ex. maktmissbruk av vissa myndigheter) till åklagare. De kan delta och vittnar i domstolen. Rättsmedel för att överklaga domstolsavgöranden är begränsad till åklagaren och den brottsmisstänkte. För att begära rättslig prövning klaganden måste ha ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 146 i konstitutionen. Denna rätt ska utövas inom 75 dagar från det att administratören blivit medveten om de omständigheter som lagts den till last. Tre nya lagstiftning erkänner rätten för icke-statliga organisationer att lämna in klagomål mot vissa administrativa åtgärder. De är lagen om miljökonsekvensbedömning (nr 140 (I)/2005), direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC-direktivet) lag nr 56 (I)/2003 och 15 (I)/2006 och miljöansvar lag nr 189 (I)/2007. I samband med administrativa förfaranden kan domstolen ex officio pröva från frågor av allmänt intresse såsom tidsfrist för statistikändamål, karaktär, behöriga organ berättigade intresse. Domstolen kan ex officio pröva om de konstitutionella frågorna och kränkning av de grundläggande rättigheterna. Dessa är frågor som måste anges uttryckligen.

III. Ärenden rörande tillgång till information

Enligt artikel 10 i i förordningen om tillgång till miljöinformation lag nr 119 (I)/2004, en hierarkiskt överklagande får tas fram (t.ex. brev) inom 30 dagar till en enhet som har underlåtit att svara eller svarat på ett bristfälligt sätt. Detta hindrar dock inte sökanden från att utöva sina rättigheter i enlighet med konstitutionen (artikel 146) eller från att vända sig till ombudsmannen för ett yttrande. Avslag på begäran om uppgifter ska motiveras och skriftligen (artikel 8.8 i lagen), och måste innehålla uppgifter om den rättsliga prövningsförfaranden som föreskrivs i artiklarna 10 och 11. Varje person kan begära tillgång till miljöinformation genom skriftligt brev utan att behöva visa ett särskilt intresse. För dem som önskar överklaga avslag är återigen rakt fram. Det skulle kunna medföra en hierarkisk överklagande till den minister som är ansvarig för frågor om uppgifterna. Om sökanden väljer att gå till domstol bör göras inom 75 dagar från avslagsbeslutet och han/hon skulle behöva visa att, nämligen de förfaranderegler som ska tillämpas är bestämmelserna i artikel 10 i lagen. Villkoren enligt artikel 146 i konstitutionen måste också respekteras, vilket innebär att sökanden bör visa ett personligt, legitimt intresse. Den administrativa akten innehåller all den information som lämnas in till domstolen och det ska prövas av domstolen innan den fattar beslut. Domstolen har rätt och är skyldiga att reglera produktionen av bevis i enlighet med kraven för ett korrekt fullgörande av dess behörighet enligt artikel domstolen har befogenhet att kalla in personer att vittna och lägga fram dokumentation för att göra det möjligt för domstolen att komma fram till ett rättvist beslut i ärendena.

IV. Allmänhetens deltagande vid rättslig prövning

Det finns inga särskilda förfaranden för allmänhetens deltagande i miljöfrågor, men en rad lagar avseende särskilda ämnesområden (t.ex. IPPC, zonindelning, ge allmänheten εια), inbjudan av kommentarer och allmänhetens deltagande i en öppen debatt. Om inte annat anges i en särskild lag normalt finns det inget överordnat förvaltningsorgan som skulle göras mot administrativa beslut. Förstainstansrätten administrativa beslut kan fattas direkt och att domstolen, även om det i praktiken skulle vara normalt först antingen till ansvarig minister eller till ombudsmannen eller båda. Om så föreskrivs i lagstiftning, administrativa beslut kan bli föremål för prövning av högre myndighet. Om sökanden utnyttjar denna rätt, den tid inom vilken tillgång till handlingar skjuts upp tills det administrativa förfarandet är avslutat. Om det inte finns någon bestämmelse i lagstiftningen ska sökanden lämna in sin vända sig direkt till domstolen. Om en hierarkisk används i lagen får sökanden välja att vänta på resultatet och sedan lämna in det. Om ombudsmannen inte betraktas som en hierarkisk användningen och resultaten av denna bedömning kan inte prövas av domstolen och tidsfristen ska inte avbrytas i avvaktan på ombudsmannens beslut. Lagenligheten av en handling eller en underlåtenhet av en myndighet eller person, utövar någon verkställande eller administrativa myndigheten ses över och de är antingen ogiltigförklarades (helt eller delvis) eller bekräftas. Supreme Court kan inte gå in på en prövning av det avgörande som är under omprövning och lösa problemet med ett beslut i sak, på eget initiativ. Domstolen kan inte gå in på vetenskapliga meriter av en teknisk karaktär kan den bara undersöka om i vilket administrationen har agerat på ett korrekt sätt när det gäller laglighet och förenlighet med konstitutionen, har överskridit eller missbrukat sina befogenheter.

Planer och beslut om användningen av rymden kan prövas i domstol efter ett överklagande från en part med ett legitimt intresse i enlighet med artikel 146 i konstitutionen, lagar MKB- och IPPC-direktivet. Domstolen prövar huruvida administrationen har agerat på ett korrekt sätt och har befogenheten och ansvaret för att reglera produktionen av bevis i enlighet med kraven för ett korrekt fullgörande av dess behörighet enligt artikel 146, inbegripet att kalla en person till förhör eller inkomma med handlingar i syfte att göra det möjligt för domstolen att komma fram till ett rättvist beslut i ärendet. Utfrågningarna är offentliga. Varje part lägger fram sin sak skriftligen och får, med den handläggande domstolens samtycke, kalla in vittnen eller lägga fram bevisning (vid behov) till stöd för sitt påstående. Sökanden, svaranden och de berörda parterna är de enda som har rätt att delta i förhandlingen. Domstolen prövade i processrättsligt och materiellt hänseende.

Det finns inga särskilda bestämmelser i lagen om miljökonsekvensbedömning om omprövning av beslut. Det står dock att icke-statliga organisationer enligt artikel 25.1 c kan överklagas med hänvisning till artikel 146 i konstitutionen, om den är missnöjd med det miljötillstånd som beviljats av miljömyndigheten. Det finns inga särskilda bestämmelser i lagstiftningen för rättslig eller annan undersökning av scoping decisions, som under alla omständigheter skulle ingå i förfarandet, inte ett slutligt beslut. Som förberedande rättsakter kan inte överklagas separat men kan ses över som en del av ett slutligt beslut. Med MKB-beslut/godkännanden kan prövas i domstol enligt bestämmelserna i artikel 146 i konstitutionen och artikel 25.1 i lagen om miljökonsekvensbedömning. Deltagande i samrådet är ingen förutsättning för att få talerätt i domstol. Ständiga härrör från det berättigade intresset hos den parten. Det finns inga särskilda bestämmelser om förbudsföreläggande vid MKB-förfaranden. Visserligen finns i de vanliga rättsliga förfarandena finns det en mycket sällan ges till privatpersoner och normalt mot betalning av en omfattande deponering i domstol. Vidare kan domstolen när som helst fatta ett provisoriskt beslut om förelägganden utan bedömning av sakfrågan i målet, om de kräver det på grund av brådska eller andra särskilda omständigheter, göras med omedelbar verkan och på sådana villkor som den anser lämpliga med hänsyn till omständigheterna: Uppenbara olagligheter och irreparabel skada är nödvändiga förutsättningar för att bevilja ett interimistiskt beslut som ska fattas oberoende av frågan huruvida den huvudsakliga användningen.

Översyn av IPPC är möjligt enligt de vanliga förfarandena för personer som uppfyller artikel 146 i konstitutionen eller icke-statliga organisationer som uppfyller kraven i artikel 9c.1 i lagen. IPPC Talerätt vid förfaranden är inte beroende av att delta i samrådet, men härrör från förekomsten av ett legitimt intresse av parten. I andra avseenden, översyn av IPPC beslut är samma som nämndes angående beslut om miljökonsekvensbeskrivningar.

V. Rättslig prövning vid åtgärd eller underlåtelse

Även om det relevanta EU-direktivet om miljöansvar (2004/35/EG) har införlivats i Cypern (lag nr 189 (i), 2007) en allmän ordning för skadeståndsansvar föreligger inte hittills har denna lag eller har prövats i domstol. Åtgärder enligt denna lag kan medföra en administrativ sanktion ”på” återställande av naturen ”på högst 200,000 EUR och en ytterligare avgift på 5 000 EUR för varje dag som överträdelsen pågår. Åtgärder mot enskilda personer kan också föras mellan individer eller juridiska personer enligt allmänna civilrättsliga ansvar leder till åtgärder, t.ex. besvär eller försumlighet. Både ersättning och förelägganden kan sökas. Anspråk riktade mot statliga organ kan sändas direkt till högsta domstolen enligt artikel 146 i konstitutionen som organ som påståendet gäller är i en administrativ och inte en reglerande kapacitet. Anspråk på skadestånd och ogiltigförklaring av en rättsakt eller en underlåtenhet att mandamus (för att utföra en viss handling och skadestånd, om skadan. I förekommande fall den part kan ansöka hos tingsrätten om skadestånd. Den behöriga myndigheten ska under miljöansvarslagen (nummer 189 (I)/2007), miljö (artikel 2) om inte ministern för jordbruk, naturresurser och miljö att utse en ny eller extra behöriga myndigheten, beroende på situationen och de skador som har uppkommit. En begäran kan lämnas in av en fysisk eller juridisk person, inklusive en icke-statlig miljöorganisation (artikel 14 i i lagen), som kan bli berörd eller som har ett berättigat intresse. Denna begäran kan inte göras för framtida skador. Begäran ska lämnas in skriftligen till miljömyndigheten åtföljs av alla uppgifter som var nödvändiga för att styrka invändningen. Enligt artikel 17 i lagen ska en domstolsprövning av de beslut som fattas av den behöriga myndigheten skulle omfattas av kraven i artikel 146 i konstitutionen. En avsikt att lämna hjälp enligt artikel 146 antingen mot en underlåtenhet av den behöriga myndigheten att vidta åtgärder till följd av en begäran om åtgärder, eller otillräckliga åtgärder vidtas för att återställa livsmiljöer eller arter.

VI. Andra former för tillgång till rättslig prövning

Andra rättsmedel i miljöfrågor är ansökningar till antingen ombudsmannen och kommissionären med ansvar för miljön, men har varken den verkställande makten, så att, även om de ger ett positivt uttalande, kan inte alltid göra en prövning. Ombudspersonens kontor inrättades 1992 för att skydda medborgarnas rättigheter vid offentliga förvaltningsbeslut som strider mot lagen eller inte i enlighet med ett korrekt utövande av administrativ myndighet. En utredning eller inspektion som utförts av ombudsmannen inte upphäver eventuella tidsfrister som gäller förfarandet eller i samband med ett överklagande eller en talan. Varje person, inklusive icke-cyprioter i Italien eller en icke-statlig organisation, kan vända sig till ombudsmannen. Det beslut som har fattats av ombudsmannen är inte bindande för medlemsstaternas myndigheter. Ganska ofta beslutet följs, men detta är inte alltid fallet, i synnerhet när det gäller rekommendationer för att riva en rättsstridighet eller att återkalla ett tillstånd. Kommissionären för miljö utses av och rapporterar till ordföranden. Kommissionen får lägga fram förslag och rekommendationer till berörda ministerier för genomförandet av miljöpolitik och miljölagstiftning. I vissa fall av allvarliga effekter på miljön eller uppenbara överträdelser, kommissionsledamoten kan inleda undersökningar och kontroller av de påstådda överträdelserna och rekommendera lösningar. Dessutom kan han ge riktlinjer till den ansvariga avdelningen på ministeriet och begära att en rapport lämnas in. Samtliga invånare, även icke-statliga organisationer, kan vända sig till miljökommisionären, trots att hans/hennes rekommendationer är inte bindande för någon myndighet. Allmänna åklagare på åklagarmyndigheten ha skyldighet att utarbeta inlagorna och att brott inför rätta. Beroende på vilken överträdelse det fabrikskontroller av arbets- eller viltvårdare för Game Fund kommer att spela en aktiv roll när det gäller att lagföra. Privata åtal enligt lagen finns inte särskilt för miljöbrott) men inte någon större spridning. Tjänsterna omfattar följande:

Klagomål till ombudsmannen och kommissionären med ansvar för miljön

Klagomål till ministern med ansvar för en konkurrensbegränsande åtgärd eller ett beslut i vilket en formell rangordning eller mindre formellt.

Klagomål till en lokal myndighet.

VII. Partsbehörighet

Partsbehörighet

ADM. Förfarande

(ιεραρχική προσφυγή)

Rättsligt förfarande

(διοικητική προσφυγή)

Klagomål till ombudsmannen eller miljökommissionär

Enskilda personer

Endast beslut som riktas till dem.

Måste påvisa ett berättigat intresse som angavs i artikel 146 i konstitutionen eller enligt sektorsspecifik lagstiftning.

Varje person som har intressen som påverkats om en medborgare eller på annat sätt.

Icke-statliga organisationer

Krav på allmänintresse

Behovet av rättslig ställning som kommer att godkännas endast om det föreskrivs i lag, nämligen lagen om miljökonsekvensbedömning från 2005, Internationella växtskyddskonventionen i dess lydelse enligt lag 15 (I)/2006 och miljöansvar lag 189 (I)/2007

Måste påvisa en allmännyttig tjänst eller en lokal myndighet, även om felaktig hantering endast löst kopplade till icke-statliga organisationer.

Övriga juridiska personer

Lokala myndigheter är direkt berörda eller allmänintresset för invånarna.

Enligt artikel 146 i konstitutionen, såsom den har tolkats i rättspraxis.

Tillfälliga arbetsgrupper

T.ex. medborgargrupper. Måste visa ett berättigat intresse.

Ingen ställning som en grupp, och gruppens medlemmar skulle ha talerätt om de uppfyllde villkoren i artikel 146 i konstitutionen.

Måste påvisa en allmännyttig tjänst eller en lokal myndighet felaktig hantering av dem.

Utländska icke-statliga organisationer

Ingen specifik bestämmelse. Förmodligen godtas om icke-statliga organisationer visar antingen ett globalt intresse i ärendet eller om de konsekvenser utöver Cypern.

Inga permanenta, inte ens i den sektoriella (MKB och IPPC), eftersom de hänför sig till icke-statliga organisationer registrerade enligt den cypriotiska lagstiftningen.

Inget skäl till varför de inte kunde klaga mot en cypriotisk förvaltningsbeslut som påverkar deras intresseområde.

Man måste skilja mellan hierarkiska och administrativa resurser. Hierarkisk kontroll utövas av en myndighet eller en ledamot under dennes underordnade. Lagstiftning fastställa förfaranden för den administrativa granskningen av verkställighetsakter (hierarkiskt överordnade förvaltningsmyndigheter genom regresstalan. Ett sådant förfarande är dock inte fullständiga och inte hindrar registrering av användningen av högsta domstolen. Domstolen har vid upprepade tillfällen förklarat att det inte finns någon allmän talerätt (actio popularis) i det cypriotiska rättssystemet. De allmänna åklagarna arbetar vid åklagarmyndigheten att väcka talan i händelse av brott mot straffrätten och skulle få information från den behöriga myndigheten inleda förfaranden mot förövarna enligt lagen om miljöbrott nr 22 (I)/2012. Dessutom under vissa omständigheter kan åklagaren ha rätt att inställa sig som sakkunnig. Ombudsmannen och kommissionären med ansvar för miljön har inte befogenhet att inleda rättsliga förfaranden. Den lagstiftning om miljökonsekvensbedömning (artikel 25 i) och IPPC rätt (artikel 9 c) och miljöansvarslagen (artikel 17) anges att icke-statliga miljöorganisationer har talerätt (locus standi) som behövs för att uppfylla kraven i den författning om tillgång till rättsliga förfaranden mot enskilda förvaltningsbeslut.

VIII. Rättsligt ombud

Företrädas av rättegångsombud inte obligatoriska. En sökande kan lägga fram sin sak personligen, men eftersom förvaltningsrätt är komplexa och beroende av rättspraxis är detta osannolikt. I Cypern advokater kan ta itu med alla rättsliga frågor och vi saknar kompetens. Förteckningen över de registrerade praktiserande jurister släpps ut på den cypriotiska advokatsamfundets och den uppdateras en gång i månaden. Det finns inga advokatbyråer som specialiserat sig på miljöfrågor (det finns inga offentliggjorda förteckningen). En person som vill inleda ett förfarande om en miljöfråga skulle vara klokt att be en advokat med erfarenhet inom statsrätt eller förvaltningsrätt, eftersom förfarandet kommer högst sannolikt att ske på grundval av artikel 146 i konstitutionen. Eftersom Cypern är ett litet rum, information sprids genom rekommendation. Det finns inga icke-statliga organisationer att offentligt samråd om miljöfrågor.

IX. Bevis

Miljöfrågor beaktas inom de allmänna regler som gäller för rättsmedel mot statliga myndigheter, så svaren nedan hänvisas till uppgifter i alla administrativa resurser till Supreme Court. I Supreme Court målet genomförs på grundval av skriftliga inlagor och den myndighet som används ska omfatta undersökning av samtliga handlingar som rör målet. De datafiler som utgör den huvudsakliga bevisningen. Dessutom enligt regel 11 i Supreme Court Rules 1962, domstolen har befogenhet att kalla in personer att vittna och lägga fram dokumentation för att göra det möjligt för domstolen att komma fram till ett rättvist beslut i ärendet. Enligt Supreme Court Rules 1962, artikel 18 (Civil Procedure Rules) är tillämpliga i ett administrativt förfarande, utan om den anser vara nödvändiga för ett korrekt fullgörande av sina uppdrag enligt konstitutionen, högsta domstolen inte kommer att tveka att mildra eller avvika från gemenskapsrätten och bevisregler. Det sökande företaget måste bevisa sitt fall men det finns inga bevis i civil- och straffrättsliga ärenden. Parterna kan lägga fram nya bevis med tillstånd av domstolen och förstainstansrätten kan på eget initiativ begära in ytterligare bevisning i form av personlig inställelse eller företeende av handlingar. Sedvanlig process i högsta domstolen genom skriftliga redogörelser. Ett expertutlåtande, om så krävs, normalt skulle bifogas. Expertutlåtande är inte bindande för domare.

X. förbudsförelägganden

Det finns ingen automatisk suspensiv verkan av ett överklagande, är det inte heller möjligt att helt enkelt väcka talan om förbudsföreläggande. Ett förbud skulle vara en del av talan mot giltigheten av beslutet eller åtgärden. En begäran om upphävande av det berörda beslutet kan lämnas när sökanden irreparabel skada och uppenbar rättsstridighet. I det fall ett interimistiskt beslut kan göras. Om beslutet inte beviljas kommer det att genomföras. Om inte detta föreskrivs i sektorsspecifika lagar finns det inga allmänna bestämmelser om förbudsföreläggande i miljöfrågor. Det normala rättsliga förfarandet måste följas och är uppfyllda. Ansökningar från enskilda eller grupper är mycket sällan och med betydande finansiella åtaganden avseende cross-damages. Dessa bestämmelser ska tillämpas så att förelägganden är mer lättillgänglig till en statlig myndighet försöka förhindra en olaglig handling (t.ex. för att hindra en person från att riva en byggnad enligt föreläggande). Det finns ett överklagande av ett beslut om avslag på en ansökan om förbudsföreläggande som görs till högsta domstolen i tvistemål eller i dess revisional behörighet.

XI. Rättegångskostnader

Den huvudsakliga kostnaden i ett eventuellt rättsligt förfarande vore advokatarvoden. Dessutom skulle påföras de domstolsavgifter (ändamålsenlig verkan). I civilmål ska domstolsavgifter är beroende av skadeståndet. I resurser genomsnittligt advokatarvode domstolen bevilja är 1 400 EUR i första instans och stämpeln uppgår till 100 EUR. För revisional överklaganden kostnaden för stämplar uppgår till cirka 120 EUR, medan det i tvistemål stämpeln är beroende av det begärda beloppet. Expertarvoden för en rapport kan vara allt från 500 EUR uppåt beroende på den rapport som ska utarbetas, jämte en avgift för det antal dagar som de sakkunniga i domstol. Till exempel får ofta sköts upp, får den sakkunnige ansvarar för flera dagar då han har kallats till domstol och fallet håller ajournerade därefter. Det finns ingen patientavgift för varje tvist i domstol. Om det inte finns någon överenskommelse mellan advokater och deras klienter ska det lägsta avgifter tillämpas. Den minsta advokatens arvode enligt de tabeller som ska vara 1 700 EUR för användning av högsta domstolen i första instans, och över 2 200 EUR för ett överklagande. De flesta advokater ansvarar över minimiavgiften. Alla kostnader är inte ersättningsgilla. Största delen av kostnaderna är mycket höga cross-damages företag som fastställs av domstolen och måste deponeras hos domstolen i form av kontanta medel eller en bankgaranti. Principen om att förloraren betalar är vanligt förekommande, även om domstolen har rätt att inte låta alla kostnader eller att vardera part ska bära sina rättegångskostnader, men detta kommer inte att vara kända i förväg.

XII. Mekanismer för ekonomiskt stöd

Det finns inga bestämmelser om särskild behandling i miljömål. Domstolarna kan inte i varje fall göra undantag från några kostnader, tullar, avgifter, skatter, osv. i miljöfrågor. Rättshjälp finns att tillgå i brottmål för personer med begränsade medel och särskilt till asylsökande och utlänningar som hotas av förseelser utvisas. Det finns inte heller någon praxis för stöd till frivilligorganisationer. Det finns inte heller någon praxis för ideell rättslig hjälp. Det finns inga Ideella juridiska rådgivningsbyråer som sysslar med miljöfrågor eller andra frågor. Det finns inget allmänintresse miljölagstiftning organisationer och advokater.

XIII. Aktualitet

Enligt artikel 29 i Republiken Cyperns författning är en offentlig myndighet bör få ett svar inom 30 dagar. Svaret är dock ofta endast en bekräftelse att informera käranden om att ytterligare tid kommer att behövas för att svara till fullo. I teorin kan käranden vända sig till domstol, men detta skulle inte göras i praktiken, såvida inte förseningen eller utelämnat svar hade allvarliga ekonomiska följder. Parterna väcka talan mot administrativa frågor enligt artikel 146 i konstitutionen (inte nödvändigtvis ett miljömål, bör göra detta inom 75 dagar från den dag då käranden fick kännedom om det angripna beslutet, handling eller försummelse uppskjuts. Om det i lag föreskrivs att beslutet eller åtgärden ska offentliggöras i den officiella tidning som den tidsfrist om 75 dagar som börjar löpa från offentliggörandet. Inga tidsfrister har fastställts för att besluta i fråga om miljö eller andra ärenden. En miljödomstols dom skulle behandlas som alla andra är och den tid det tar i genomsnitt 16 månader till förstainstansrätten knyta kontakter. Ett överklagande skulle ta mycket längre tid ofta i flera år. I enlighet med ledning av 1986 domar i underrätter måste levereras inom sex månader från utfrågningen slutliga argument. Det tycks inte finnas någon tidsgräns för högsta domstolen. I praktiken utgår man emellertid från att alla typer av förfarande ta mycket lång tid med undantag för hyra och i familjerättsliga tvister rörande skyddet för minderåriga. Om en dom i de lägre domstolarna inte meddelas inom nio månader, Förklaringar måste ges. Har det förekommit att vända sig till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna mot Republiken Cypern på grund av förseningar inom domstolarna, och det konstaterades att sådana förseningar är i sig en rättsvägran.

XIV. Övriga frågor

Miljömässiga besluten kan överklagas enligt lagen om miljökonsekvensbedömning (nr 140 (I)/2005), IPPC (lag nr 56 (I)/2003 och 15 (I)/2006), och miljöansvarslagen (nummer 189 (I)/2007) och då endast vid slutet av processen när beslutet offentliggörs. Allmänheten kan få information om tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor endast från en tidningsartikel. Alternativ tvistlösning finns i Cypern, men normalt sett i civilrättsliga eller familjerättsliga ärenden.

XV. Utländska medborgare

Xvi.transboundary fall

När det gäller projekt med gränsöverskridande effekter, Cypern har ratificerat Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang och genomför de berörda bestämmelserna i konventionen om miljörelaterade frågor.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 14/09/2016