Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

 • Hem
 • Möjlighet till rättslig prövning i miljöärenden

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali - Ġermanja

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: god

Var översättningen till någon hjälp?


 1. Constitutional Foundations
 2. Ġudikatura
 3. L-aċċess għall-informazzjoni każijiet
 4. L-aċċess għall-ġustizzja b’parteċipazzjoni pubblika
 5. Aċċess għall-ġustizzja kontra l-atti jew l-ommissjonijiet
 6. Mezzi oħra ta’ aċċess għall-ġustizzja
 7. Locus standi
 8. Rappreżentanza legali
 9. Evidenza
 10. Inġunzjonijiet
 11. Fuq l-ispejjeż
 12. Mekkaniżmi ta’ għajnuna finanzjarja
 13. Tempestività
 14. Kwistjonijiet oħra
 15. Tkun barrani
 16. Każijiet transkonfinali

I. Constitutional Foundations

L-Artikolu 20a tal-Kostituzzjoni Ġermaniża, il- “Grundgesetz”, jiddikjara li l-istat għandu jħares il-pedamenti naturali tal-ħajja u l-annimali permezz tal-leġiżlazzjoni u bil-liġi eżekuttiva u l-azzjoni ġudizzjarja.
Iżda f’dan l-Artikolu ma hemmx stipulat dritt ġenerali għal ambjent nadif li ċ-ċittadini jistgħu jinvokaw direttament fi proċeduri amministrattivi jew ġudizzjarji. L-Artikolu 19, paragrafu 4 jagħti locus standi għal rikors quddiem qrati ordinarji lil kull min ikollu drittijietu indeboliti minn awtorità pubblika.

Regolamenti importanti oħrajn tal-Grundgesetz jaffettwaw ir-responsabbiltajiet tal-federazzjoni (Bund) u l-Istati Federali (Länder). L-Artikolu 72 jiddefinixxi l-ħarsien tan-natura u l-ippjanar reġjonali, fejn il-Länder għandhom setgħa leġiżlattiva diment li l-Bund ma jkunx irregola l-kwistjoni. Il-leġiżlazzjoni tal-prinċipji ġenerali li jirregolaw il-ħarsien tan-natura, il-liġijiet fuq il-ħarsien ta’ speċi u fuq il-ħarsien tal-ħajja marittima għandha tkun riżervata għall-Bund.

Ir-regoli ġenerali tal-liġi internazzjonali huma parti integrali mil-liġi federali. It-trattati internazzjonali jeħtieġu implimentazzjoni billi tingħadda liġi federali. Taħt ċerti kundizzjonijiet, il-liġi Ewropea hija direttament applikabbli meta l-Bund jew il-Länder jonqsu milli jittrasponuha fil-liġi nazzjonali [1].#1 Wara madwar sena u nofs, din is-sitwazzjoni waslet fi tmiemha bl-emenda tal-leġiżlazzjoni Ġermaniża fuq din il-kwistjoni (Umweltrechtsbehelfsgesetz — L-Att dwar l-Appelli Ambjentali) li segwiet is-sentenza tal-QtĠ biex imbagħad finalment daħlet fis-seħħ fl-2013 ta’ Jannar 29.

II. Ġudikatura

Il-qrati tal-Ġermanja huma indipendenti u jamministraw lilhom infushom. Il-liġi tiddefinixxi l-organizzazzjoni tal-qrati u sa fejn testendi l-ġuriżdizzjoni. Hemm qrati fil-livell tal-Länder u fil-livell Bund. Il-qrati kostituzzjonali Federali u l-qrati kostituzzjonali tal-Länder mhumiex parti mis-sistema regolari tal-qrati. Il-ġuriżdizzjoni tagħhom hija ristretta għal kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu direttament ma’ kwistjonijiet tal-kostituzzjoni. Madankollu, iċ-ċittadini jistgħu jitolbu sabiex il-qrati kostituzzjonali jivverifikaw jekk inkisrux id-drittijiet kostituzzjonali tagħhom (l-hekk imsejħa Verfassungsbeschwerde, jiġifieri rikors kostituzzjonali) li huwa element importanti tas-sistema legali Ġermaniża sħiħa.

Is-sistema tal-qrati tal-Ġermanja tinqasam f’bosta fergħat. L-hekk imsejħa ġuriżdizzjoni ordinarja tindirizza kawżi tad-dritt privat u kawżi kriminali. Bħala qrati li huma separati u li sa ċertu punt isegwu wkoll regoli differenti hemm

 • Il-qrati amministrattivi kif ukoll il-qrati speċjalizzati inkarigati mill-kawżi li jikkonċernaw
 • il-liġi dwar ix-xogħol,
 • il-liġi fiskali u
 • il-liġi soċjali.

Kawżi li jinvolvu kwistjonijiet ambjentali, ġeneralment jaqgħu taħt il-qrati amministrattivi. Il-qrati amministrattivi għandhom sistema bi tliet saffi:

 • Qrati amministrattivi (normalment diversi f’kull Land)
 • Qrati amministrattivi superjuri (normalment waħda responsabbli għal kull Land)
 • Qorti Amministrattiva Federali (f’Leipzig).

B’mod ġenerali, il-qrati amministrattivi fl-inqas livell huma l-qrati tal-ewwel istanza, bil-possibbiltà li jsir appell quddiem il-qrati amministrattivi superjuri u, imbagħad, quddiem il-Qorti Amministrattiva Federali. Madankollu, f’xi kwistjonijiet ambjentali, speċjalment dawk relatati mal-infrastruttura, il-Qorti Amministrattiva Federali biss tkun inkarigata u għalhekk ikun hemm istanza waħda biss u ma jkunx hemm il-possibbiltà ta’ appell. Dan jikkonċerna kawżi tal-qorti f’bosta proċeduri ta’ approvazzjoni ta’ pjanijiet, eż. fl-oqsma ta’

 • Infrastruttura tal-ferroviji,
 • Toroq interurbani nazzjonali,
 • Passaġġi fuq l-ilma nazzjonali.

Fil-Ġermanja ma hemm ebda qorti separata inkarigata minn kwistjonijiet ambjentali. Madankollu, ħafna mill-qrati għandhom awli speċjalizzati fil-liġi ambjentali.

Forum shopping mhijiex prattika komuni fil-Ġermanja. Barra minn hekk, il-ġuriżdizzjoni hija definita b’mod ċar mil-liġi minn qabel. F’każ ta’ dubju, il-qrati jridu jivverifikaw jekk għandhomx ġuriżdizzjoni, u mbagħad jeskludu l-ġuriżdizzjoni ta’ qrati oħrajn.

Meta jressqu kawża l-qorti, ir-rikorrenti jridu juru li huma “mċaħħdin minn dritt proprju.” “dritt proprju” tfisser li b’mod ġenerali mhuwiex possibbli li wieħed jasserixxi li d-drittijiet ta’ ħaddieħor (jew “id-drittijiet tan-natura” eċċ.) ġew miksura. It-tieni aspett tad- “dritt proprju” huwa dan li ġej: Mhuwiex biżżejjed li ma ġiex rispettat l-istat tad-dritt, iżda sabiex wieħed jiftaħ kawża l-qorti, ir-rikorrent irid juri li r-regola mhux rispettata tkun ukoll regola li tagħtih dritt speċifiku.

Fi kwistjonijiet ambjentali, il-kunċett ta’ “indeboliment tad-drittijiet proprji” jista’ jkun ta’ xkiel importanti għar-rikorrenti. Ħafna regoli ġuridiċi li jħarsu l-ambjent ma jagħtux drittijiet lil individwi. B’hekk, jekk jinkiser stat tad-dritt bħal dan, ma hemm ebda individwu li jista’ jitla’ l-qorti u jasserixxi l-indeboliment ta’ drittijietu. Għal żmien twil, dan il-kunċett kien ifisser li ħadd ma seta’ jitla’ l-qorti meta ma tkunx rispettata l-leġiżlazzjoni li tħares l-ambjent “biss”. Is-sitwazzjoni nbidlet meta leġiżlazzjoni ġdida ħolqot il-possibbiltà sabiex organizzazzjonijiet ambjentali rreġistrati b’mod formali jieħdu passi kontra ksur ta’ tal-inqas siltiet mil-leġiżlazzjoni ambjentali.

B’mod ġenerali, il-qrati għandhom drittijiet kassatorji kontra deċiżjonijiet amministrattivi. Is-sistema ta’ firda tal-poteri tħalli d-deċiżjonijiet fi kwistjonijiet amministrattivi f’idejn l-amministrazzjoni. F’xi każijiet, meta jkun hemm biss deċiżjoni waħda possibbli, il-verdett tal-qorti ser jordna lill-amministrazzjoni sabiex tieħu deċiżjoni speċifika.

III. L-aċċess għall-informazzjoni każijiet

F’każijiet ta’ tilwim taħt l-Umweltinformationsgesetz (UIG) (u atti simili tal-Länder) huwa possibbli li jsir rikors skont il-liġi amministrattiva. Kull deċiżjoni fuq talbiet ta’ informazzjoni meħuda minn korp amministrattiv hija meqjusa bħala att amministrattiv li l-ewwel nett irid jiġi appellat fi proċediment ta’ oġġezzjoni skont l-Artikoli 68–73 tal-Kodiċi tal-Proċeduri tal-Qorti Amministrattiva (Verwaltungsgerichtsordnung VwGO), sakemm din ir-reviżjoni amministrattiva ma tkunx eskluża mil-leġiżlazzjoni tal-Länder. Jekk it-tweġiba ma tkunx favur ir-rikorrent, dan jista’ jappellaha quddiem il-qorti amministrattiva. F’każijiet fejn talba għal informazzjoni lanqas biss titwieġeb, jistgħu jinfetħu proċeduri għan-nuqqas ta’ aġir (omissjoni) fil-qorti amministrattiva. F’xi Länder, l-Ombudspersons għall-Atti dwar il-Libertà tal-Informazzjoni jservu ta’ medjaturi wkoll għal interessi fir-rigward tal-Informazzjoni dwar l-Ambjent iżda ma hemm ebda obbligu legali jew dmirijiet assenjati lil dawn il-korpi.

Skont l-Artikolu 5 paragrafu 4 tal-UIG, fil-każ ta’ ċaħda parzjali jew sħiħa, il-persuna li titlob l-informazzjoni trid tiġi mgħarrfa dwar ir-rimedji kontra d-deċiżjoni u fuq il-korp li l-appell jrid jiġi indirizzat lilu kif ukoll il-limitu ta’ żmien li l-appell irid isir qabel ma jiskadi.

Ir-regoli proċedurali sabiex tintalab informazzjoni huma kif ġej: It-talbiet jistgħu jsiru f’forma orali jew miktuba. Il-proċedimenti ta’ oġġezzjoni jridu jsiru f’forma miktuba jew għar-rekord fl-awtorità, billi jindirizzaw lill-korp li jċaħħad l-informazzjoni fi żmien xahar wara li tkun ingħatat id-deċiżjoni. Il-korp amministrattiv superjuri jippreżenta d-deċiżjoni dwar l-oġġezzjoni. L-appell quddiem il-qorti jrid isir fi żmien xahar wara li d-deċiżjoni dwar l-oġġezzjoni tkun ingħatat lir-rikorrent.

Il-qrati jistgħu jordnaw li trid tiġi żvelata informazzjoni b’mod parzjali jew kompletament. Hemm bosta sentenzi fuq id-definizzjoni ta’ informazzjoni ambjentali, raġunijiet għaċ-ċaħda, id-definizzjoni tal-korpi li għandhom dmirijiet skont l-UIG u drittijiet tar-rikorrenti fi qrati Ġermaniżi. (ara http://www.umweltinformationsrecht.de/urteile.html (bil-Ġermaniż biss).

Ġeneralment, il-korpi amministrattivi jkunu obbligati jipprovdu l-materjal kollu lill-qrati skont § 99 paragrafu 1, sentenza 1 VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung- Il-Kodiċi tal-Proċeduri tal-Qorti Amministrattiva). Iżda dawn il-materjali jiġu żvelati wkoll lir-rikorrent u fi proċeduri li jikkonċernaw l-aċċessibbiltà ta’ dokumenti, normalment dan ma jkunx mixtieq. B’hekk, l-amministrazzjoni tista’ tiċħad milli tipprovdi materjali skont § 99 paragrafu 1 sentenza 2 VwGO. Mill-2001 sar possibbli li l-Qrati Ġermaniżi jirrevedu l-informazzjoni kkontestata fi “Proċedura Bil-Magħluq”.

IV. L-aċċess għall-ġustizzja b’parteċipazzjoni pubblika

Il-liġi tipprovdi għal parteċipazzjoni pubblika għal ċerti proċedimenti amministrattivi fuq pjanijiet jew proġetti ta’ importanza kbira.

Proċeduri ta’ għoti ta’ permess

Wara proċedimenti informali bejn l-awtorità li tagħti permess u l-investitur, l-investitur jissottometti applikazzjoni. Il-parteċipazzjoni pubblika titnieda permezz ta’ avviż pubbliku. Il-liġi teħtieġ avviż fil-ġurnal uffiċjali ta’ komunità affettwata u l-Internet jew gazzetta reġjonali ta’ kuljum. Dejjem iktar awtoritajiet Ġermaniżi saru jtellgħu l-avviż pubbliku fuq l-internet. Wara l-avviż, id-dokumenti jsiru aċċessibbli għal tal-inqas xahar fil-post fejn il-proġett ikollu probabbiltà li jħalli effett fuq l-ambjent. Id-dokumenti spiss ikunu aċċessibbli wkoll fl-eqreb raħal jew belt ikbar. Meta d-dokumenti jkunu għadhom qed jintwerew b’mod pubbliku, iċ-ċittadini għandhom perjodu ta’ ġimagħtejn biex joġġezzjonaw jekk iridu. L-oġġezzjonijiet kollha li jaslu wara sitt ġimgħat mill-avviż pubbliku jiġu preklużi, u dan ifisser li l-awtorità li tagħti permess ma tkunx marbuta li tqishom fid-deċiżjoni tagħha. L-oġġezzjonijiet jistgħu jkunu argumenti kontra l-proġett jew suġġerimenti għal titjib. F’ħafna każijiet, ikun f’idejn l-awtoritajiet li jiddeċiedu jekk hux ser ikun hemm avveniment li fih il-pubbliku jkun mistieden iqajjem l-oġġezzjonijiet u l-argumenti tiegħu u jiddiskutihom fil-pubbliku. Fil-fatt, l-awtoritajiet spiss jiddeċiedu favur diskussjoni pubblika. Jekk il-partijiet li joġġezzjonaw għal proġett isibu ksur tal-liġi ambjentali fid-deċiżjoni tal-awtorità u jinkisru d-drittijiet personali tal-parti, dawn jistgħu jieħdu passi legali kontra d-deċiżjoni. Għal bosta deċiżjonijiet ta’ għoti ta’ permess ma jkun previst ebda proċediment ta’ oġġezzjoni ma’ korp amministrattiv superjuri — il-parti li toġġezzjona tista’ tiftaħ kawża fil-qorti amministrattiva ladarba tittieħed id-deċiżjoni.

Il-qorti amministrattiva tirrevedi l-ammissibbiltà tal-kawża (jiġifieri ksur tal-liġi ambjentali, f’każ ta’ azzjoni ta’ individwu u d-drittijiet ta’ partijiet terzi wkoll, u preklużjoni). Jekk il-kawża tkun ammissibbli, jiġi rivedut kull ksur tanġibbli tal-liġi ambjentali u d-drittijiet proċedurali.

Pjanijiet ta’ użu ta’ art urbana li jorbtu bil-liġi (Bebauungspläne) jistgħu jiġu riveduti mill-qrati b’żewġ modi:

 • Jekk xi ħadd ikun affettwat b’mod dirett minn deċiżjoni ta’ għoti ta’ permess għal bini (meta jintalab permess ta’ bini, bħala ġar, eċċ.), il-persuna tista’ tara li jiġi rivedut il-pjan ta’ użu tal-art sottostanti fl-istess waqt jekk dan ikun rilevanti għall-kawża u jekk ikun hemm ħjiel li l-pjan tat-tqassim taż-żoni jista’ jkun illegali. Jekk il-Qorti ssib li l-pjan ta’ użu tal-art fih żbalji kbar, tiddikjarah invalidu, iżda biss sa fejn għandhom x’jaqsmu l-partijiet tal-kawża (interpartijiet), jiġifieri mhux fir-rigward tal-pubbliku ġenerali. Ma jseħħx spiss li din il-proċedura jkollha implikazzjonijiet ambjentali ġenwini u din iktar għandha x’taqsam mal-iżbilanċi speċifiċi fuq il-post li jikkonċernaw il-ġirien ta’ proġett.
 • Reviżjoni li tikkonċerna pjan ta’ użu tal-art li jorbot bil-liġi hija possibbli wkoll, iżda biss fi żmien sena wara l-pubblikazzjoni uffiċjali tiegħu. Mhux l-iżbalji u l-irregolaritajiet kollha ta’ pjan ta’ użu tal-art iwasslu għall-invalidità tiegħu. Pjan ta’ użu tal-art li jorbot bil-liġi jiġi ddikjarat invalidu biss jekk il-qorti ssib tal-inqas waħda mill-irregolaritajiet “il-kbar” elenkati mil-liġi jew rikonoxxuti mill-ġuriżdizzjoni. Jekk fl-aħħar il-pjan ta’ użu tal-art jiġi ddikjarat invalidu f’din ir-reviżjoni ġenerali, dan ikun legalment “invalidu b’effett retrospettiv” (ex tunc) u jikkonċerna lil kulħadd (inter omnes) li jfisser li f’għajnejn il-liġi ż-żona ikkonċernata hija meqjusa bħala żona mhux ippjanata u b’hekk japplikaw ir-regoli ġuridiċi għal żoni mhux ippjanati.

Pjanijiet preparatorji ta’ użu tal-art (Flächennutzungspläne) u deċiżjonijiet oħrajn ta’ ppjanar normattiv iktar ġenerali ma jistgħux jiġu riveduti direttament kif inhu possibbli għal pjanijiet ta’ użu tal-art li jorbtu bil-liġi. Għal dawn hija possibbli li ssir reviżjoni indiretta biss, jekk il-pjan ta’ użu tal-art ikun rilevanti għal permess ta’ proġett konkret.

Il-qrati jirrevedu l-legalità proċedurali u sostantiva tad-deċiżjonijiet ibbażati fuq il-VIA [2], iżda la l-proċeduri tal-VIA per se, u lanqas passi separati tal-proċeduri tal-VIA bħal deċiżjonijiet ta’ analiżi jew deċiżjonijiet tat-tfassil tal-ambitu.#2 Ir-raġuni għal dan hija li l-VIA ġiet inkorporata f’sistema ta’ proċeduri eżistenti ta’ permess legali u ma kinitx stabbilita bħala forma separata ta’ proċedura fil-liġi Ġermaniża.

Bħala regola ġenerali, il-ksur ta’ regola proċedura jirriżulta biss fit-twarrib ta’ deċiżjoni li fiha dak il-ksur jista’ jkun affettwa d-deċiżjoni. Minflok, l-ippjanar tal-proġett iridu jsirulu xi bidliet li ser jirkupraw il-ksur. Huwa biss jekk seħħew l-hekk imsejħin “żbalji fundamentali tal-proċedura”, jiġifieri żbalji li indipendentement mill-eżitu tal-proċedura jitqiesu bħala sostanzjali mil-liġi, u dan jirriżulta fit-treġġigħ lura tad-deċiżjoni.

Biex jingħata locus standi fi proċedimenti tal-qorti, hemm bżonn li wieħed jieħu sehem fil-fażi ta’ konsultazzjoni bl-argumenti li iktar tard jitressqu quddiem il-qorti (prinċipju ta’ preklużjoni). Dan huwa minnu għal individwi u NGOs — il-parteċipazzjoni hija prekondizzjoni obbligatorja għal proċedura tal-qorti.

Peress li l-VIA ma tistax tiġi kkontestata b’mod separat fil-qrati Ġermaniżi, ara iktar’ il fuq — rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni kontra l-VIA stess mhuwiex possibbli fil-Ġermanja.

Fit-teorija, il-qrati jistgħu jirrevedu tal-IPPC -decisions finali [3].#3 Fil-prattika dan rari jseħħ, għaliex l-investitur għandu dritt għal permess jekk jissodisfa l-prekundizzjonijiet kollha preskritti mil-liġi, speċjalment dawk elenkati mill-Bundes-Immissionsschutz-Gesetz (BImSchG — L-Att Federali dwar il-Kontroll tal-Emissjonijiet) — jista’ jieħu wkoll passi legali biex jinforza deċiżjoni. Individwi u NGOs ambjentali akkreditati jistgħu jiftħu kawża kontra deċiżjonijiet tal-IPPC.

Jekk ir-rikorrent jasserixxi li nkisru d-drittijiet proċedurali, il-qorti tirrevedi l-proċedura u tiddeċiedi jekk il-ksur huwiex serju biżżejjed tant li jwassal għall-annullament tad-deċiżjoni.

Il-parteċipazzjoni fil-proċess ta’ konsultazzjoni pubblika fid-deċiżjoni tal-IPPC hija prekundizzjoni obbligatorja wkoll għal kawża (prinċipju ta’ preklużjoni). Rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni fi proċeduri tal-IPPC huwa disponibbli. Jekk l-awtorità amministrattiva jew qorti tilqa’ eżekuzzjoni immedjata tad-deċiżjoni tal-IPPC, il-kawża kontra d-deċiżjoni ma jkollhiex effett sospensiv. Sabiex titwaqqaf b’mod temporanju l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni tal-IPPC, ir-rikorrenti jridu jitolbu wkoll ir-restituzzjoni tal-effett sospensiv.

V. aċċess għall-ġustizzja kontra l-atti jew l-ommissjonijiet

Skont § 1004 flimkien ma’ § 906 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch — il-kodiċi ċivili) huma biss talbiet ta’ indennizz li jistgħu jiġu ppreżentati direttament quddiem qorti kontra individwi privati. Ġirien jistgħu jippreżentaw talbiet (sidien, kerrejja jew sidien benefiċjarji). Ma hemm ebda definizzjoni ġenerali għad-distanza mis-sors emittenti — jiddependi mill-impatt tal-emissjonijiet fil-każ individwali. Sa litigazzjoni b’valur ta’ EUR 5 000, il-qorti distrettwali tkun responsabbli u l-qorti tal-artijiet hija responsabbli għal-litigazzjonijiet kollha ta’ valur ogħla. Il-provi kollha f’kawżi ta’ indennizz iridu jiġu pprovduti mir-rikorrent. Ftit huma l-kawżi fi kwistjonijiet ambjentali li jiddependu fuq talbiet ta’ indennizz, għaliex is-soltu r-rikorrent ifittex li jitwaqqfu l-emissjonijiet jew it-tfixkil, u rari jintalab indennizz fi flus biss.

It-talbiet kollha l-oħrajn iridu jiġu ttrattati skont il-liġi kriminali jew il-liġi dwar ir-responsabbiltà. Skont il-liġi kriminali kulħadd jista’ jiftaħ kawża bil-fomm jew f’forma miktuba lill-pulizija, lil korpi amministrattivi jew lid-dipartiment ta’ prosekuzzjoni. Strument iktar b’saħħtu huwa t-talba għal prosekuzzjoni. Din trid tiġi indirizzata fid-dipartiment tal-prosekuzzjoni pubblika.

Kontra korpi statali, taħrika ta’ mandamus (ordni mill-qorti lill-korp amministrattiv sabiex iwettaq azzjoni speċifika) tista’ tinħareġ direttament lill-qrati f’każijiet rari biss. Pereżempju, residenti ta’ toroq li fihom tniġġis qawwi jistgħu jġiegħlu lid-dipartiment tat-traffiku tat-toroq sabiex jieħu azzjoni kontra storbju u gassijiet tal-egżost. Iżda r-residenti jridu jagħtu prova li l-korp amministrattiv qiegħed jikser il-leġiżlazzjoni ambjentali attwali jew ma implimentax il-leġiżlazzjoni effettiva. Fil-każ tat-traffiku tat-triq, § 35 StVO (Straßenverkehrs-Ordnung — Il-Kodiċi tat-Traffiku) joffri kawża tal-azzjoni. Il-kawżi għat-tali azzjonijiet huma rari fil-leġiżlazzjoni Ġermaniża.

[4] id-Direttiva dwar ir-responsabbiltà hija implimentata fl-USchadG tal-Ġermanja (Umweltschadensgesetz — L-att dwar il-ħsara ambjentali).#4 Fi kwistjonijiet relatati mar-responsabbiltà ambjentali, fil-livell tal-Istat Federali (Länder) huma responsabbli l-awtoritajiet kompetenti. Il-Länder jiddeterminaw ir-responsabbiltà f’ordinanza. Standard komuni huwa li l-aġenziji ambjentali tal-istat federali huma inkarigati mill-ħsara ambjentali.

Talba biex titieħed azzjoni tista’ tinħareġ minn kwalunkwe persuna affettwata u NGOs ambjentali. Il-persuni affettwati huma dawk li ġarrbu danni fi drittijiethom, speċjalment il-proprjetà tagħhom jew saħħithom minħabba l-ħsara ambjentali. NGOs ambjentali jridu jkunu rreġistrati skont § 3 tal-att dwar l-appelli ambjentali (UmwRG — Umweltrechtsbehelfsgesetz). Ma hemm ebda format speċjali meħtieġ għat-talba sabiex tittieħed azzjoni. Talba għandu jkun fiha l-partijiet li ġejjin:

 • Mittent
 • Deskrizzjoni tal-ħsara ambjentali

i. X’ġara?

II. Fejn ġara hekk?

III. Kif ġara hekk?

IV. Min hu probabbilment responsabbli?

 • Talba biex tittieħed azzjoni
 • Spjegazzjoni

Ma hemmx bżonn ta’ evidenza sħiħa — id-deskrizzjoni plawżibbli tal-ħsara hija biżżejjed.

Jekk l-amministrazzjoni ma tiħux azzjoni jew tieħu azzjoni tard, il-NGOs ambjentali jistgħu jiftħu kawża kontriha meta jidentifikaw il-ħsara ambjentali. § 2 tal-att dwar l-appelli ambjentali huwa applikabbli għar-rekwiżiti li jridu jiġu ssodisfati mill-NGOs, meta jridu jiftħu kawża. Jekk saret proċedura biex jiġu determinati l-azzjonijiet għall-iżvilupp mill-ġdid taż-żona li ġarrbet ħsara, il-NGOs iridu jieħdu sehem u jaqsmu l-oġġezzjoni tagħhom.

VI. Mezzi oħra ta’ aċċess għall-ġustizzja

Ma hemm ebda mezz ieħor ta’ rimedju disponibbli fi kwistjonijiet ambjentali.

L-Ombudspersons huma disponibbli f’kuntest privat biss — pereżempju f’karti ta’ kuljum eċċ. u mhumiex speċjalizzati fuq kwistjonijiet ambjentali. Ċerti kummissarji għall-protezzjoni tad-dejta huma responsabbli wkoll għall-aċċess għall-informazzjoni skont l-Atti dwar il-Libertà tal-Informazzjoni (Informationsfreiheitsgesetze — livell federali u tal-Istat Federali). Normalment ikunu kemxejn midħla tal-Att dwar l-informazzjoni ambjentali, għaliex l-aċċess huwa ferm usa’ fi kwistjonijiet ambjentali. Huma jaġixxu bħala medjaturi bejn id-detenturi tal-informazzjoni u r-rikorrenti. Hemm prosekuturi speċjalizzati għal kwistjonijiet ambjentali. Huma jikkooperaw mill-qrib ma’ dipartimenti tal-pulizija għal kwistjonijiet ambjentali. Dawn id-dipartimenti jissorveljaw il-konformità mal-liġi kriminali ambjentali kif ukoll in-normi ambjentali b’mod ġenerali.

VII. Locus standi

Locus standi

Il-proċedura amministrattiva

Proċedura ġudizzjarja

Individwi

kunċett ta’ indeboliment tad-drittijiet proprji

kunċett ta’ indeboliment tad-drittijiet proprji

NGOs

inġenerali: bħall-individwi

f’każijiet ambjentali speċjali stipulati mil-liġi: pożizzjoni addizzjonali ta’ locus standi bħala avukati tal-interess ambjentali, iridu jkunu ssodisfati bosta rekwiżiti

inġenerali: bħall-individwi

f’każijiet ambjentali speċjali stipulati mil-liġi: pożizzjoni addizzjonali ta’ locus standi bħala avukati tal-interess ambjentali, iridu jkunu ssodisfati bosta rekwiżiti

Entitajiet ġuridiċi oħrajn

kunċett ta’ indeboliment tad-drittijiet proprji

kunċett ta’ indeboliment tad-drittijiet proprji

Gruppi ad hoc

kunċett ta’ indeboliment tad-drittijiet proprji

kunċett ta’ indeboliment tad-drittijiet proprji

NGOs barranin

inġenerali: bħall-individwi

f’każijiet ambjentali speċjali stipulati mil-liġi: pożizzjoni addizzjonali ta’ locus standi bħala avukati tal-interess ambjentali, iridu jkunu ssodisfati bosta rekwiżiti

inġenerali: bħall-individwi

f’każijiet ambjentali speċjali stipulati mil-liġi: pożizzjoni addizzjonali ta’ locus standi bħala avukati tal-interess ambjentali, iridu jkunu ssodisfati bosta rekwiżiti

Oħrajn [5]#5

kunċett ta’ indeboliment tad-drittijiet proprji

Preklużjoni, kunċett ta’ indeboliment tad-drittijiet proprji


Istituzzjonijiet tal-Istat li mhumiex awtoritajiet involuti b’mod dirett f’kawża ma għandhomx locus standi f’kawżi ambjentali.

VIII. Rappreżentanza legali

Fil-qorti tal-ewwel istanza, mhuwiex obbligatorju li wieħed ikun rappreżentat minn avukat. Ir-rappreżentazzjoni hija obbligatorja fl-istanzi superjuri kollha. Minkejja dan, kważi l-kawżi kollha fl-ewwel istanza jkunu ssorveljati minn avukat, għaliex il-proċeduri ambjentali tant huma kumplessi, li persuna mhux avukata ma tistax tlaħħaq mal-konsegwenzi legali kollha. Avukati speċjalizzati fuq kwistjonijiet ambjentali jagħtu pariri fl-istadji kollha tal-proċedura, sa mill-konsultazzjoni pubblika, sabiex tiġi evitata preklużjoni tal-individwu jew l-organizzazzjoni quddiem il-qorti. Dan ifisser li r-rappreżentazzjoni legali għandha rwol kruċjali fil-Ġermanja. Is-servizz ta’ avukati ambjentali spiss imur ferm lil hinn mill-konsulenza legali tas-soltu. Jaħdmu ferm mill-qrib mar-rikorrenti; spiss it-tweġibiet jitfasslu minn avukati ambjentali u esperti oħrajn fuq il-kwistjonijiet ikkonċernati.

Mod minnhom kif tikkuntattja avukat huwa billi tikkuntattja NGO u tistaqsi. Kważi l-avukati kollha għandhom paġna fuq l-internet li tipprovdi tagħrif dwar f’xiex jispeċjalizzaw, referenzi, servizzi u tariffi. Ċerti avukati jħaddmu b’mod kooperattiv portal fejn id-dettalji ta’ kuntatt u ħoloq għall-paġni fuq l-internet rispettivi tagħhom jistgħu jinstabu.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.umweltanwaelte.de/ Ċerti avukati ambjentali qed jikkooperaw fuq in-netwerk IDUR — Informationsdienst Umweltrecht (liġi ambjentali tas-servizz ta’ informazzjoni).Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.idur.de/ Għall-organizzazzjonijiet membri, jipprovdu ċirkulari u seminars dwar il-ġuriżdizzjoni kurrenti u leġiżlazzjoni ġdida u konsulenza inizjali.

IX. Evidenza

Meta qrati amministrattivi jiddeċiedu kawżi fi kwistjonijiet ambjentali, dawn ma jkunux ristretti għall-informazzjoni li l-partijiet iġibu magħhom. Il-qrati jistgħu (u jridu, jekk hemm bżonn) jistħarrġu l-fatti minn jeddhom u jintroduċu evidenza huma stess (investigazzjoni ex officio). Madankollu, fil-prattika huwa partikolarment f’idejn ir-rikorrenti li jagħtu prova li l-allegazzjonijiet tagħhom huma ġġustifikati. Biex jagħmlu hekk, spiss ikun hemm bżonn li jużaw opinjonijiet tal-esperti. B’hekk, l-organizzazzjonijiet ambjentali jikkooperaw ma’, u jħallsu għal, esperti fl-oqsma speċifiċi tal-ħarsien tan-natura biex jipprovdu evidenza.

Evidenza ġdida tista’ tiddaħħal biss f’ċirkustanzi ferm ristretti. B’mod ġenerali, hemm regoli ferm stretti li jitolbu sabiex kwalunkwe evidenza rilevanti tiġi ppreżentata malajr kemm jista’ jkun, jiġifieri matul il-perjodu li fih l-awtoritajiet jiddeċiedu jekk proġett jistax jingħata permess. Jekk individwi jew organizzazzjonijiet ma jiżvelawx it-tħassib tagħhom f’dan l-istadju bikri tal-iżvilupp ta’ proġett, ma jistgħux iressqu dawn l-argumenti f’kawża iktar tard il-qorti. Madankollu, ta’ min jenfasizza li minkejja d-dispożizzjonijiet għall-preżentazzjoni ta’ oġġezzjonijiet fil-proċedura amministrattiva qabel ċertu limitu ta’ żmien, evidenza ġdida tista’ tiġi ppreżentata f’kull stadju tal-proċedimenti, anki fl-aħħar smigħ tal-qorti.

Il-qrati huma indipendenti u liberi li jirrevedu l-evidenza, biex jiġġudikaw jekk hemmx ksur tal-liġi u jevalwaw kemm huwa serju l-ksur.

Rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni.

Bħala regola ġenerali, appelli jew kawżi ppreżentati quddiem il-qorti kontra deċiżjoni amministrattiva għandhom effett sospensiv. Madankollu, hemm bosta eżenzjonijiet għal din ir-regola. Ma hemm ebda effett sospensiv f’bosta kawżi stipulati mil-liġi, b’mod partikolari jekk leġiżlazzjoni speċifika teskludi l-effett sospensiv — li huwa l-każ f’ħafna mill-kwistjonijiet ambjentali.

Jekk ma hemm ebda effett sospensiv, id-deċiżjoni tal-amministrazzjoni hija fis-seħħ u tista’ tiġi eżegwita minnufih, irrispettivament minn appell jew azzjoni tal-qorti, sakemm ir-rikorrent ma jitlobx lill-qorti b’mod espliċitu biex tagħti effett sospensiv u l-qorti taqbel fuq dan.

B’mod ġenerali, rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni huwa possibbli fi proċeduri ġudizzjarji. Fi kwistjonijiet ambjentali, dan għandu rwol importanti, eż. meta jkun hemm fin-nofs ħsara irreversibbli lil riżorsi naturali. Ir-rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni huwa mmirat kontra d-deċiżjoni amministrattiva.

Meta jitlob rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni, ir-rikorrent irid juri li t-talba tkun aċċettabbli wkoll bħala kawża regolari mingħajr inibizzjoni. Minbarra dan, ir-rikorrent irid juri li d-deċiżjoni preliminari tal-qorti hija neċessarja, jiġifieri li xi element tal-kawża tant huwa urġenti li d-deċiżjoni fi proċedura ġudizzjarja regolari tkun tard wisq, biex jikseb rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni. Din l-urġenza tista’ tinbet f’ċirkustanzi differenti. Pereżempju, l-urġenza tista’ tkun ibbażata fuq il-fatt li jekk proġett ma twaqqafx qabel id-deċiżjoni tal-qorti, isseħħ ħsara irriversibbli (jiġifieri siġar maqtugħin, pajsaġġ naturali meqrud eċċ.). Peress li rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni jista’ jintalab biss għal meta l-kwistjoni tkun urġenti, ma hemm ebda data ta’ skadenza fissa.

Huwa possibbli li jsiru appelli kontra deċiżjonijiet ta’ inibizzjoni. Madankollu, huwa f’idejn il-qorti inkarigata sabiex tiddeċiedi jekk tagħtix id-dritt ta’ appell u l-kawża trid tkun ta’ importanza straordinarja.

XI. Fuq l-ispejjeż

Kategoriji ta’ spejjeż

Meta jfittex aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali, normalment rikorrent jidħol fi spejjeż fil-kategoriji tal-ispejjeż li ġejjin:

 • Spejjeż għall-proċeduri amministrattivi (Widerspruchsverfahren)

F’xi kwistjonijiet ambjentali, ir-rikorrenti li jfittxu li ssirilhom ġustizzja jridu jiftħu proċedura amministrattiva bħala l = ewwel pass. Pereżempju, każijiet li fihom ir-residenti jippruvaw iġiegħlu lill-awtoritajiet muniċipali sabiex jieħdu miżuri kontra storbju żejjed ikkaġunat minn traffiku jew siti industrijali. Biex jagħmlu hekk, ir-rikorrenti jridu jibagħtu lment bil-miktub (Widerspruch) lill-awtorità responsabbli li fih jispjegaw għaliex id-deċiżjoni jew l-azzjoni tal-awtorità qed tikser id-drittijiet tagħhom. L-ispejjeż għal din il-proċedura huma relattivament baxxi.

Madankollu, fil-maġġoranza assoluta tal-kwistjonijiet ambjentali, eż. meta tkun ikkonċernata VIA, ilment permezz ta’ proċedura ta’ reviżjoni amministrattiva ma jkunx possibbli. Minflok, ir-rikorrenti nti jridu jtellgħu lill-awtorità responsabbli l-qorti minnufih.

 • Miżati tal-qorti

Meta r-rikorrenti jkollhom jitilgħu l-qorti fi kwistjonijiet ambjentali, ikunu japplikaw tariffi differenti tal-qorti skont f’liema livell tkun ser tiġi deċiża l-kawża. Hemm

 • Tariffi għall-ftuħ ta’ proċedura
 • Tariffi għal appell
 • Tariffi għal miżuri interim: Jekk każ tant ikun urġent li ż-żmien meħud minn kawża regolari tal-qorti jkun jirriżulta fi ħsara kbira, ir-rikorrenti jistgħu jitolbu miżuri interim, imsejħa wkoll rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni (Einstweiliger Rechtsschutz). It-tariffi tal-qorti japplikaw f’dawn il-każijiet ukoll.
 • Tariffi tal-avukati

Meta jkunu meħtieġa avukati għar-rappreżentazzjoni legali f’qorti, it-tariffi tal-avukati jżidu parti deċiżiva fl-ispejjeż ta’ kawża. Jekk fl-aħħar il-kawża tintilef, ir-rikorrenti jista’ jkollhom iħallsu wkoll ċertu ammont mill-ispejjeż tal-avukati tal-konvenut ukoll minbarra l-ispejjeż tal-avukati tagħhom stess. Normalment, biex tevita tariffi tal-avukati, l-awtorità pubblika tiġi rappreżentata mill-impjegati tagħha stess, iżda partijiet privati, bħal investituri, jistgħu jkunu rappreżentati minn avukati, u dan jista’ jirriżulta fi spejjeż li jridu jiġu koperti mill-parti telliefa.

 • Spejjeż tal-evidenza, tariffi tal-esperti

Fi kwistjonijiet ambjentali, ħafna fatti li huma importanti għad-deċiżjoni tal-kawża (evidenza) iridu jiġu analizzati u ppreżentati minn speċjalisti. Iktar ma jkunu jridu jiġu investiti ħiliet u żmien fl-analiżi u l-preżentazzjoni tal-fatti rilevanti, iktar ser jogħlew l-ispejjeż għal analiżijiet xjentifiċi u esperti.

Kakolu tal-ispejjeż skont is-sistema tal-ammont fit-tilwim (Streitwert)

Skont l-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti (Gerichtskostengesetz/GKG) it-tariffi tal-qorti jiddependu mill-hekk imsejjaħ ammont inkwistjoni (Streitwert) li huwa determinat mill-qorti. Dan ifisser li l-qorti tistma kemm l-interess tal-kawża jista’ jiġi espress f’termini ta’ flus. Iktar ma jkun għoli l-ammont inkwistjoni stabbilit mill-qorti, iktar ser jogħlew it-tariffi tal-qorti u anki spejjeż relatati oħrajn (bħal tariffi tal-avukati) li, sa ċertu punt, huma kkalkolati fid-dawl ta’ dan.

Bejn l-2002 u l-2006, fi kwistjonijiet ambjentali, l-ammont inkwistjoni kien stipulat bejn EUR 2 000 u EUR 260.000 (!) f’każijiet estremi. Statistikament, l-ammont ivarja bejn EUR 20.000 u EUR 25.000, madankollu, l-ammonti jvarjaw mhux ftit. Madwar 8 % tat-talbiet relatati mal-ħarsien tan-natura kellhom ammonti ikkonċernati li jaslu sa EUR 2 000, 24 % bejn EUR 2000 u 10.000 u 21 % oħrajn bejn EUR 10.000 u 15.000. Dan ifisser li fil-parti l-kbira ta’ dawn il-kawżi, ammont massimu ta’ EUR 15.000 kien il-bażi tal-kalkolu tal-ispejjeż. Madankollu, f’madwar 32 % tal-kawżi matul dan il-perjodu, l-ammont inkwistjoni ġie stabbilit għal bejn EUR 15.000 u 40.000 u f’madwar 15 % iktar minn EUR 75.000.

B’hekk, l-ispejjeż tal-kawżi fi kwistjonijiet ambjentali jvarjaw b’mod konsiderevoli. Huwa ferm diffiċli li tinħareġ stima eżatta tal-ispejjeż minn qabel.

Kalkolu tal-ispejjeż għall-ftuħ ta’ proċedura

Rigward il-qorti tal-ewwel istanza, japplika ammont ta’ madwar EUR 5 000, jekk hemm valur ta’ EUR 25.000 fin-nofs.

Dan l-ammont jikkonsisti f’EUR 933 ta’ tariffi proċedurali flimkien ma’ madwar EUR 1 700 f’tariffi tal-avukat għal kull wieħed mill-avukati taż-żewġ partijiet skont ir-rati ta’ rimborż preskritti mil-liġi, flimkien mal-VAT, jiġifieri 933 + (2x1700) + VAT. L-ispejjeż għall-avukat proprju jistgħu jkunu kemxejn ogħla peress li ħafna esperti ma jaħdmux bl-iskema ta’ tariffi tal-avukati stipulata mil-liġi, iżda b’kuntratti individwali u jitolbu ammonti b’ħames figuri. Dan l-ammont ma jinkludix spejjeż għal evidenza/opinjonijiet tal-esperti, li jistgħu jaqbżu din is-somma b’ħafna.

Kif jidher hawn fuq, l-ammont inkwistjoni jista’ jkun inqas, iżda anki ferm ogħla minn EUR 25.000, li jbaxxi u jżid l-ispejjeż skont il-każ: Għal ammont inkwistjoni ta’ EUR 2 000, l-ispejjeż proċedurali u l-ispejjeż tal-avukati mingħajr spejjeż għal evidenza jkunu ta’ madwar EUR 15.000, għal ammont inkwistjoni stabbilit għal EUR 1 000, iridu jiġu kkalkolati madwar EUR 4 000. Dan jitla’ għal EUR 6.800 jekk l-ammont inkwistjoni jiġi stabbilit għal EUR 40.000, u għal EUR 9.500, jekk l-ammont inkwistjoni jiġi stabbilit għal EUR 75.000.

Kalkolu tal-ispejjeż għal appell

Għat-tieni istanza (Berufung), jekk applikabbli, l-ispejjeż proċedurali u l-ispejjeż tal-avukati mingħajr spejjeż għal evidenza jkunu ta’ madwar EUR 5.800, iżda jistgħu jiżdiedu għal EUR 7 700.

Għat-tielet istanza (Reviżjoni), jekk applikabbli, japplika bejn wieħed u ieħor l-istess ammont.

Dawn in-numri huma marbutin ma’ ammont inkwistjoni stmat ta’ EUR 25.000, l-ispejjeż propji jistgħu jkunu inqas jew ferm inqas jew ogħla jekk il-qorti inkarigata tistabbilixxi ammont inkwistjoni ieħor.

Kalkolu tal-ispejjeż għal rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni (Vorläufiger Rechtsschutz/Einstweilige Verfügung)

L-ammonti inkwistjoni kif ukoll it-tariffi tal-qorti huma madwar 50 % tal-ammont li jrid jitħallas fi proċedura tal-qorti ordinarja. Madankollu, kawża ma tkunx deċiża f’dak l-istadju, u b’hekk l-ispejjeż għal rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni huma spejjeż żejda, normalment segwiti mill-ispejjeż tal-istanza/i ta’ wara.

Kawża mirbuħa jew mitlufa — min ser iħallas xiex fl-aħħar?

Fi kwistjonijiet ambjentali, japplikaw ir-regoli ġenerali għal proċedimenti tal-qorti amministrattiva. Parti minn dawn ir-regoli huwa l- “prinċipju tat-tellief iħallas” f’ § 154 tal-Kodiċi tal-proċedura Amministrattiva (Verwaltungsgerichtsordnung, VwGO). Dan ifisser li l-parti telliefa trid tħallas it-tariffi tal-qorti kollha, tħallas lill-avukat tagħha stess u tirrimborża wkoll lill-avukat tal-parti rebbieħa. Madankollu, hemm liġijiet li jistabbilixxu limitu massimu fuq l-ammont tal-parti rebbieħa għar-rimborż jekk it-tariffi tal-avukat jaqbżu r-regoli ġenerali. Dan ivarja skont l-ammont inkwistjoni. L-istimi jaslu għal ammont ta’ bejn EUR 700 u EUR 2 500 għall-ewwel istanza, EUR 900 sa EUR 3 000 għat-tieni u bejn EUR 900 u EUR 2 000 għat-tielet istanza, jekk applikabbli, bil-figuri kollha marbutin ma’ ammont inkwistjoni ta’ EUR 25.000.

Spejjeż tal-evidenza, tariffi tal-esperti

Spejjeż relatati mal-evidenza u tariffi tal-esperti mhumiex inklużi fl-istimi ta’ hawn fuq. Għal dawn ma japplikax il-prinċipju tat-tellief iħallas: Il-parti li ġġib rapport ta’ espert jew evidenza oħra trid iġġarrab l-ispiża. Anki jekk parti tirbaħ, din ma tiġix rimborżata b’mod awtomatiku. Madankollu, il-Qorti tista’ tiddeċiedi li l-parti telliefa trid iġġarrab l-ispejjeż tal-evidenza tal-parti l-oħra b’mod sħiħ jew parzjali. Jekk il-qorti ordnat sabiex tinġieb l-evidenza, mill-ġdid, il-parti telliefa trid iġġarrab l-ispejjeż għal din.

Diffiċli tinħareġ stima tal-ispiża tal-evidenza f’kawża ambjentali tipika. L-ispiża tal-evidenza fil-forma ta’ opinjoni ta’ espert rari tkun inqas minn EUR 5.000 u aktarx li tvarja sa medja ta’ EUR 25.000. F’każijiet estensivi, meta jkunu meħtieġa diversi esperti għal kwistjonijiet differenti, l-ammonti jistgħu jkunu ferm ogħla.

XII. Mekkaniżmi ta’ għajnuna finanzjarja

Eżenzjonijiet minn spejjeż proċedurali jew relatati fi kwistjonijiet ambjentali

Ma hemmx eżenzjonijiet minn spejjeż proċedurali jew relatati fi kwistjonijiet ambjentali, għal organizzazzjonijiet ambjentali, jew każijiet simili.

Assistenza finanzjarja u għajnuna legali fi kwistjonijiet ambjentali

Skont § 116 ZPO (Zivilprozessordnung/Il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili) u § 166 VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung/Il-Kodiċi tal-Proċedura Amministrattiva)

 • individwi
 • kif ukoll entitajiet ġuridiċi (jiġifieri organizzazzjonijiet ambjentali wkoll)
 • meta jkunu bbażati jew residenti fil-Ġermanja jew fi Stat Membru tal-UE jew taż-ŻEE, jistgħu jitolbu assistenza finanzjarja meta jkunu jixtiequ jiftħu kawża l-qorti u ma jkollhomx biżżejjed riżorsi biex jagħmlu hekk.

L-individwi jridu juru li għandhom nuqqas ta’ riżorsi finanzjarji biex jieħdu sehem f’kawża mingħajr għajnuna legali u li l-kawża li jridu jressqu l-qorti għandha biżżejjed prospetti li tirnexxi u li mhijiex abbużiva.

Barra minn hekk, personi ġuridiċi bħal organizzazzjonijiet ambjentali jridu juru wkoll li n-nuqqas li tinfetaħ kawża l-qorti jmur kontra l-interess pubbliku.

Madankollu, fil-prattika l-possibbiltà li organizzazzjonijiet ambjentali jkunu jistgħu jitolbu għajnuna legali fi kwistjonijiet ambjentali għadu ma kellha ebda rilevanza, peress li sa issa jidher li ma hemm ebda eżempju li fih qatt ingħatat xi għajnuna legali f’kawża mressqa minn organizzazzjoni ambjentali. Raġuni għal dan jista’ jkun li l-qrati responsabbli mid-definizzjoni ta’ jekk persuna jew assoċjazzjoni tissodisfax il-kriterju ta’ “nuqqas ta’ riżorsi” stabbilixxew standards stretti.

Fl-2008, OVG Muenster (Il-Qorti Amministrattiva Superjuri tat-Tramuntana tar-Renu-Westfalja) iddeċidiet pereżempju li rikors għal għajnuna legali mnedija minn organizzazzjoni ambjentali ma kienx dovut minħabba li l-organizzazzjoni ma ħarsux biex tinbena riżerva finanzjarja għal skopijiet legali fl-imgħoddi u tista’ wkoll tipprova tiġbor il-fondi b’mod speċjali għall-kawża li riedet tippreżenta quddiem il-Qorti.

Ġie ddikjarat li l-organizzazzjoni mhijiex nieqsa mill-fondi sakemm ma tonfoqx il-fondi attwali kollha li għandha fuq il-kawża tal-Qorti. Barra minn hekk, skont il-Qorti, anki l-ġid personali tal-membri tal-organizzazzjoni għandu jiġi kkunsidrat qabel ma tiġi kkunsidrata l-għajnuna legali.

Assistenza legali pro bono, organizzazzjonijiet jew avukati tal-liġi ambjentali ta’ interess pubbliku

Għall-kuntrarju ta’ x’jiġri f’oqsma oħrajn bħal-liġi dwar il-migrazzjoni, għajnuna legali ta’ karità ad hoc jew istituzzjonalizzata jew azzjonijiet pro bono minn avukati ma għandhom ebda tradizzjoni fil-qasam tal-kwistjonijiet ambjentali, anki jekk xi esperti fil-qasam jaqblu fuq rati mnaqqsi f’xi każijiet. B’mod ġenerali, avukati speċjalizzati fil-liġi ambjentali huma rari u għalhekk jiswew ħafna.

Ħafna kawżi fi kwistjonijiet ambjentali jinfetħu minn organizzazzjonijiet ambjentali. Kultant organizzazzjonijiet ambjentali kbar ikollhom persunal speċjalizzat fil-kwistjonijiet rilevanti fil-kawża. Madankollu, rari li l-esperti tal-organizzazzjonijiet ikunu fl-istess ħin avukati speċjalizzati.

Uffiċċji ta’ konsultazzjoni legali li jittrattaw kawżi ambjentali

Sa issa, il-ftit uffiċċji ta’ konsultazzjoni legali eżistenti fil-Ġermanja ma jittrattawx kawżi ambjentali. Qabel l-2008, it-tħaddim ta’ uffiċċji ta’ konsultazzjoni legali kien saħansitra illegali fil-Ġermanja, peress li l-għoti ta’ għajnuna legali kien il-privileġġ esklussiv ta’ avukati li jeżerċitaw din il-professjoni b’mod formali. Oħrajn, anki professjonisti legali attivi bħal imħallfin, irriskjaw prosekuzzjoni meta taw għajnuna legali barra dan il-qafas ġuridiku ristrett. Mir-riforma 2007/2008 setgħu jiġu operati uffiċċji ta’ konsultazzjoni legali, madankollu, għadha ma twaqqaf l-ebda uffiċċju ta’ konsultazzjoni ambjentali.

XIII. Tempestività

Għal proċeduri ta’ għoti ta’ permessi amministrattivi, jeżistu limiti ta’ żmien għat-teħid ta’ deċiżjonijiet. Fi proċeduri ta’ għoti ta’ permessi għal pjanti industrijali ġenerali, hemm limitu ta’ 7 xhur għal proġetti kbar u 3 xhur għal proġetti żgħar. L-amministrazzjoni tista’ ttawwal il-limiti jekk jasserixxu kawża ġusta. Fi proċeduri ta’ għoti ta’ permess għal proġetti fuq skala kbira bħal toroq nazzjonali, binarji tal-ferroviji u passaġġi fuq l-ilma ma hemm ebda limitu ta’ żmien stabbilit ħlief id-dispożizzjoni li d-deċiżjonijiet iridu jittieħdu fi “żmien raġonevoli” jew “b’mod effiċjenti”.

F’termini ta’ appell kontra omissonijiet, jekk l-awtoritajiet ma jiddeċidux fuq proġett minkejja l-fatt li jkunu pprovdew id-dokumenti rilevanti, huwa possibbli li l-awtorità tittella’ l-qorti wara tliet xhur ta’ inazzjoni.

Skont id-dejta ppubblikata mill-Ministeru Federali tal-Ġustizzja, fl-2011 [6], hemm tul ta’ 10,9 xhur għall-proċedimenti fl-ewwel istanza fuq medja, b’ 4,6 xhur li kienet l-iqsar medja ta’ żmien f’xi Länder u 25 xahar li kienet l-itwal medja ta’ żmien f’Länder oħrajn.#6 Għal proċedimenti li jibdew fil-livell tal-Qrati Amministrattivi Superjuri, hemm tul ta’ 15,7 xhur għall-proċedimenti fl-ewwel istanza fuq medja nazzjonali, b’ 6,3 xhur li hija l-iqsar medja ta’ żmien f’xi Länder u 28 xahar li hija l-iqsar medja ta’ żmien f’Länder oħrajn. B’hekk, anki proċess medju jista’ jieħu bosta snin meta jkunu involuti żewġ istanzi jew iktar.

Wara li l-Ġermanja ġiet ikkritikata mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, f’Novembru 2011 għaddiet leġiżlazzjoni ġdida li tippermetti lill-partijiet għal kawża fil-qorti sabiex iwissu lil qorti meta l-proċeduri jkunu f’periklu li jieħdu żmien żejjed, u jitolbu danni speċjali jekk il-proċedura tieħu wisq fit-tul. [7]#7

XIV. Kwistjonijiet oħra

Il-ministeru federali ppubblika fuljett li jagħti ħarsa ġenerali lejn id-drittijiet skont il-Konvenzjoni ta’ Aarhus inkluż l-aċċess għall-ġustizzja.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a.to.j/AnalyticalStudies/handbook.final.pdf Il-NGOs ippubblikaw bosta gwidi u manwali għat-taqsimiet reġjonali u l-attivisti tagħhom.

Bħala eżempju: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaGwida: Id-drittijiet ta’ gruppi ambjentali biex jipparteċipaw u biex jiftħu kawża (pdf bil-Ġermaniż). Tagħrif iktar dettaljat jista’ jinkiseb mill-paġna fuq l-internet tad-dipartiment tal-Liġi Ambjentali u l-parteċipazzjoni pubblika tal-Istitut Indipendenti għall-Kwistjonijiet Ambjentali.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.ufu.de/en/environmental-law.html

Fl-aħħar snin is-soluzzjoni alternattiva għat-tilwim bdiet tintuża iktar spiss fil-Ġermanja. Fi kwistjonijiet ambjentali jiddependi minn jekk l-imħallfin fil-qrati rispettivi jkunux imħarrġin fiha. Il-qrati Amministrattivi fi Schleswig (Schleswig-Holstein) u Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) għandhom programmi speċjali għall-medjazzjoni tal-qrati. Bejn l-2007 u l-2010 kien hemm żewġ proċeduri ta’ medjazzjoni biss fil-qrati rreġistrati. Saru xi proċeduri ta’ medjazzjoni magħrufin sew matul il-proċeduri ta’ għoti ta’ permess għal infrastruttura kbira (l-Ajruport ta’ Berlin, l-Ajruport ta’ Frankfurt u l-Istazzjon Ewlenija ta’ Stuttgart). Iżda ma setgħux jipprevjenu kawżi wara li ttieħdet deċiżjoni.

XV. Tkun barrani

Wieħed mill-pilastri ewlenin tal-Kostituzzjoni Ġermaniża, il-Grundgesetz, hija l-klawżola għal kontra d-diskriminazzjoni. Mill-2006 ‘l hawn, il-Ġermanja għandha wkoll Att espliċitu dwar it-trattament ugwali (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) li ġie żviluppat minħabba r-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni Ewropea kontra d-diskriminazzjoni u jinkludi regoli iktar dettaljati fuq il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni, speċjalment fl-oqsma tal-liġi dwar ix-xogħol, il-liġi ċivili, il-liġi dwar it-taxxa u jipprovdi rimedji speċjali għall-ġlieda kontra atti diskriminatorji jew omissjonijiet tal-istat u anki ta’ persuni privati. Madankollu, sa issa għad ma hemm ebda regoli speċjali għal kontra d-diskriminazzjoni fil-liġi proċedurali.

Skont il-liġi dwar il-proċeduri fil-qrati, fil-qorti u l-proċeduri tal-qorti trid tintuża l-lingwa Ġermaniża. Hemm eċċezzjoni waħda li tikkonċerna ż-żoni tal-Land ta’ Brandenburgu, fejn il-minoranza li titkellem bis-Sorbjan għandha d-dritt li tuża l-lingwa tagħha.

Sa issa l-Ġermanja la tipprovdi u lanqas ma tħallas b’mod regolari għal traduzzjonijiet fi proċeduri tal-qorti. Fi smigħ tal-qorti amministrattiva, l-ispejjeż tal-interpretazzjoni jistgħu jitqiesu bħala spejjeż tal-qorti (Auslagen) u mbagħad iridu jiġġarrbu mill-parti telliefa.

XVI. Każijiet transkonfinali

Il-pubbliku fil-pajjiżi milqutin mill-proġetti b’impatt ambjentali transkonfinali probabbli, għandu d-drittijiet mogħtija mill-Konvenzjoni Espoo, il-leġiżlazzjoni tal-UE relatata ma’ Espoo, il-Konvenzjoni ta’ Aarhus u l-leġiżlazzjoni tal-UE relatata ma’ Aarhus, u minn ftehimiet bilaterali. Għall-NGOs ma hemm ebda dispożizzjoni speċjali, igawdu minn locus standi kif muri fl-intestatura VII.

Links relatati

 

[1] Wara s-sentenza tal-QtĠ fil-kawża C-115/09 (BUND/Trianel) f’Mejju 2011 fuq Ġermaniża

l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2003/35/KE, dan kien il-każ għal kwistjonijiet ta’ aċċess għall-ġustizzja għal

organizzazzjonijiet ambjentali.

[2] Valutazzjoni tal-impatt ambjentali

[3] Prevenzjoni u kontroll integrati tat-tniġġis

[4] Id-Direttiva 2004/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar ir-responsabbiltà

Responsabbiltà

[5] Din il-kategorija għandha tinkludi lil dawk il-partijiet interessati potenzjali kollha li mhumiex koperti mil-linji ta’ qabel,

eż. l-awtoritajiet kompetenti għandhom locus standi kontra deċiżjonijiet ta’ awtoritajiet kompetenti oħrajn, eċċ.?

[6] http://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2011/20111014_Durchbruch_beim_Schutz_vor_ueberlangen_Gerichtsverfahren.html (bil-Ġermaniż biss)

[7] http://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2011/20111014_Durchbruch_beim_Schutz_vor_ueberlangen_Gerichtsverfahren.html (bil-Ġermaniż biss).


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 14/09/2016