Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

 • Főoldal
 • Hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz környezeti ügyekben

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vaše práva v environmentální oblasti - Estonsko

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: közepes

Ön szerint használható ez a fordítás?


 1. Ústavní základy
 2. Soudnictví
 3. Přístup k informacím
 4. Přístup k právní ochraně při účasti veřejnosti na rozhodování
 5. Přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti
 6. Další způsoby přístupu k právní ochrany
 7. Aktivní legitimace
 8. Právní zastoupení
 9. Důkazy
 10. Soudní zákazy
 11. Náklady
 12. Mechanismy finanční pomoci
 13. Včasnost
 14. Další otázky
 15. V postavení cizince
 16. Přeshraniční věci

I. Ústavní základy

Estonská ústava nestanoví právo, aby pro určitou vlastnost, která by mohla dovolávat jednotlivci před soudy nebo ve správních řízeních.Odkaz se otevře v novém okně.http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X0000K1&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=p%F5hiseadus Zdůrazňuje však, že každý má povinnost chránit životní prostředí, náhradu škod způsobených (oddíl 53). Přírodní zdroje jsou považovány za národní kulturní poklad a jako takové musí být využívány hospodárně podle bodu 5. V ústavě se uvádí, že každý má právo na ochranu ze strany státu a jeho zákony. Podle bodu 15, má každý právo na přístup ke spravedlnosti, pokud jsou jejich práva a svobody jsou porušovány. Právní předpisy a jiné žalobní akce mohou být zpochybněny jako neústavní a soudy jsou povinny přezkoumat tyto výzvy. Oddíl 24 stanoví podrobnější pravidla pro soudní řízení (soudní dvůr). Soudní jednání jsou obecně přístupné veřejnosti a rozhodnutí jsou veřejně dostupné. Řízení nelze předat jiným soudem, než je předepsáno zákonem, pokud jedna ze stran sporu nemůže souhlasit. Každý má právo účastnit se soudních řízení, k nimž se připojily, jakož i právo podat opravný prostředek k vyššímu soudu podle podmínek stanovených právními předpisy.

Strany správního nebo soudního řízení může přímo dovolávat mezinárodních dohod, pokud:

 • jsou dostatečně přesné (poskytuje všechny nezbytné podrobnosti);
 • neexistují žádné vnitrostátní předpisy, nebo;
 • Vnitrostátní právní úprava je v rozporu s mezinárodní dohodou.

Správní orgány a soudy používají také Aarhuská úmluva a její pravidla o přístupu k právní ochraně přímo při neexistenci vnitrostátních právních předpisů týkajících se určité otázky (například situace). Je nejvyšším soudem (ROZHODNUTÍ Č. 3–3-1–43–06). Nový kód správních soudních řízeních (platný od 1. ledna 2012) obsahuje pravidla týkající se přístupu ke spravedlnosti, zejména prostřednictvím Stálého) a nevládní organizace působící v oblasti životního prostředí na základě soudních postupů v dané oblasti.

II. Soudnictví

Estonská soudní systém má tři úrovně vyšší (nižší):

 • správní soudy, krajské soudy;
 • Okresní soudy (Tallinn a Tartu);
 • Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší soud.

Na nejnižší úrovni, správní případy, tedy případy činností veřejné správy (to zahrnuje většinu sporů v záležitostech životního prostředí) projednává specializovaný soud. Další dvě úrovně, správní, občanskoprávní soudy projednávají spory, která se řídí soukromým právem, tak trestních věcech. Okresní soud či soudce Nejvyššího soudu, nicméně se specializují na jeden ze tří polí (správní, občanskoprávní nebo trestněprávní). Pro nejnižší úroveň správních soudů a soudů hrabství) soud se dělí např. soudy – existuje 4 např. soudy u správních soudů a 15 župních soudů (jedna pro každé hrabství v Estonsku). Odkaz se otevře v novém okně.Přezkum ústavní senát Nejvyššího soudu, posuzuje ústavnost právních předpisů a rozhodnutí:

 • Parlament (Riigikogu);
 • Rada Parlamentu;
 • PREZIDENTA Estonské republiky,
 • Volební komise

Přezkum ústavnosti zákona nebo výše uvedeného rozhodnutí lze zahájit tím, že:

Osoby nemají právo přímo zahájit postup při ústavním přezkumu právních předpisů. Mohou však požádat o přezkum v soudním řízení v jiném soudním řízení nebo jednotlivci mohli obracet veřejný ochránce práv. Přezkum výše uvedené rozhodnutí však může být napadeno přímo jednotlivci, jejichž práva jsou dotčena rozhodnutím. Soudy jsou nezávislé subjekty pro řešení sporů; Existuje pouze omezený počet rozhodčích soudů navíc k nim. Neexistují žádné soudy nebo jiné subjekty řešení sporů v oblasti životního prostředí jiné než soudy. Estonské nezávislosti soudnictví. Soudci správních soudů, krajských a okresních soudů jsou jmenováni předsedy Estonska na základě návrhů učiněných soudci nejvyššího soudu. Soudci Nejvyššího soudu jsou jmenováni parlamentem. Řešení sporů podle estonských soudů je zejména sporné, tedy vnitrostátní soud rozhodne, jedna ze stran (alespoň částečně) a druhé bylo (alespoň částečně) udělat něco protiprávní. V občanských a správních věcech, strany mohou dosáhnout dohody v rámci Soudního dvora. Zprostředkování ze strany soudu rovněž představuje možnost pro administrativní záležitosti (není k dispozici v trestních věcech) v případě, mají-li všechny strany sporu dohodly používat.

Neexistují žádné zvláštní soudů atd., které se specializují životního prostředí. Většinou se spory v oblasti ochrany životního prostředí zahrnují některé činnosti orgánu veřejné správy a jsou tudíž vyslechnut jednak u správních soudů a poté specializovanými soudci u okresních soudů a Nejvyššího soudu. Je-li osoba nebo podnik vážně poškozuje životní prostředí nebo porušení důležitých povinností majících za cíl ochranu životního prostředí (například protiprávně zpracovávaných odpadů a představuje nebezpečí pro životní prostředí Komisí), může být trestní obvinění vznesené státním zastupitelstvím.Odkaz se otevře v novém okně.http://www.prokuratuur.ee/en Trestní případy se nejprve při okresních soudů, krajských soudů a nakonec u Nejvyššího soudu soudce, které se specializovaly v těchto otázkách. Forum shopping, tzn. volbu soud nejvýhodnější osobě, která podá žalobu u soudu, je omezen v záležitostech životního prostředí v Estonsku. Správní věci projednává soud, v jehož obvodu má správní orgán, jehož činnost je zpochybněno (odpůrce) nachází. Pokud existují dva nebo více respondenti nacházejí pod příslušnost různých soudů, osoba podávající žalobu je umožněno zvolit si svobodně mezi těmito soudy, pokud pravidla pro výlučnou příslušnost k jednomu ze soudů, přičemž při soudním řízení správním aktem. Správní soud, který obdržel žalobu osoba musí nejprve ověřila, zda byla žaloba podána právo soudu. Pokud byla žaloba podána, aby Soud nesprávně, převede jej za správný.

Pokud osoba podá žalobu, nebo žalovaný není spokojena kohtuotsus) (rozsudek správního soudu (1. stupně) může odvolat 2. stupně (okresní soud). Právo odvolat se proti rozhodnutí okresního soudu lze rovněž použít osobou, která nepodala počáteční kroky, ale jejichž práva na rozhodnutí Soudu dopad. Tatáž osoba měla právo podat opravný prostředek k nejvyššímu soudu (3. a posledním stupni), pokud nejsou spokojeni rozsudku vydaného okresním soudem. Pro podání opravného prostředku, podání opravného prostředku musí proto prokázat, nižší soud:

 • (materiální) právní předpisy nesprávně;
 • podstatně porušena pravidla soudního řízení, nebo
 • nejsou poskytnuty řádné důkazy (to může být použita pro odůvodnění odvolání u okresního soudu, ale nikoliv nejvyšším soudem).

V některých případech může soud ukončit řízení s rozhodnutím soudu (kohtumäärus) namísto rozhodnutí. V takové situaci by byl podán opravný prostředek soudu může být podáván osobou ovlivněna u soudu, který jej vydal. Tento soud posoudí a může splňovat; Zjistí-li odvolací splnit veškeré požadavky, avšak nesouhlasí s jeho obsahem, senátu Soudu převede obvodní soud pro přezkum. V tomto případě: opravný prostředek soudní rozhodnutí soudů prvního stupně (správní soudy) soudním rozhodnutím okresního soudu. Takový opravný prostředek soudu, jakož i další rozhodnutí soudu 2. stupně okresní soudy (soudy) se podávají k nejvyššímu soudu ze strany osob dotčených soudních rozhodnutí.

Při přijímání rozhodnutí ohledně správních rozhodnutí, estonské soudy oprávněny přezkoumat legalitu správního rozhodnutí a zrušil rozhodnutí jako celku nebo jeho části. Soudy nejsou oprávněny měnit obsah správního rozhodnutí; Toho lze dosáhnout prostřednictvím správních orgánů, pokud se rozhodnou přijmout nové rozhodnutí ve věci. Soudní dvůr může rovněž požádat správní orgán, aby provedl určitou činnost či učinil rozhodnutí, ale nemůže předepisovat přesný obsah této činnosti, nebo rozhodnutí, zda existuje prostor pro uvážení jménem správního orgánu. Existuje několik zvláštností v otázkách životního prostředí oproti soudní řízení v jiné věci správního práva, pokud jde o:

 • Přístup k právní ochraně (právní postavení),
 • právo napadnout procesní úkony (menetlustoimingud) správních orgánů.

Zaprvé se soudní řád správní obsahuje zvláštní ustanovení (§ 292) o postavení v záležitostech životního prostředí. Podle pravidel obsažených v tomto ustanovení, právní postavení nevládních organizací činných v oblasti životního prostředí se předpokládá, pokud činnost správního orgánu napadena souvisí se na cíle v oblasti ochrany životního prostředí nebo předchozí činnost takových nevládních organizací. Podle definice se nevládní organizace podporující ochranu životního prostředí:

 • nezisková organizace, pro kterou je statutární cíle ochrany životního prostředí, jejichž činnost se zaměřuje na prosazování ochrany životního prostředí;
 • sdružení osob, které není samostatný subjekt, který podle písemné smlouvy sdružení na ochranu životního prostředí, zastupuje podstatnou část místních obyvatel.

Podpora ochrany životního prostředí se používá v širším slova smyslu, včetně ochrany přírody pro účely ochrany lidského zdraví, výzkum a vzdělávání v oblasti přírodního a kulturního dědictví. Zadruhé, možnost napadnout procesní akty správních orgánů je širší v záležitostech životního prostředí. Procesní úkony (menetlustoimingud) jsou činnosti správního orgánu provedeno v rámci přípravy konečného rozhodnutí – správního aktu (haldusakt), např. EIA zjišťovacího řízení. Můžete proti procesních předpisů ve dvou případech podle oddílu 45(3) soudního řádu správního:

 • Vaše práva (jiné než porušení procesních práv) nezávisle na konečném rozhodnutí;
 • Protiprávnost procesní akt by nevyhnutelně vedlo ke konečnému rozhodnutí nebo jiné činnosti, kterým porušuje vaše práva

Předchozí praxe Nejvyššího soudu uznala, že právní předpisy v oblasti životního prostředí je oblastí, kde procesní pravidla mají významnou úlohu při dosažení zákonného rozhodnutí; proto v zásadě procesní akty mohou být napadeny. Zda jedna ze dvou podmínek nezbytných pro napadení procesní úkony je splněna, bude rozhodnuto případ od případu.

Ve správních věcech (včetně životního prostředí), soudy mohou přijmout řadu opatření z vlastního podnětu. Za prvé, soudy jsou povinny zajistit, že všechny okolnosti významné pro daný případ prošetří. V případě potřeby může soud získat spolehlivé informace z vlastního podnětu. Soudy mohou zahrnovat třetí strany, pokud shledají, že jsou práva těchto osob může být ovlivněno rozsudkem. Soud může rovněž z vlastního podnětu změnit lhůty pro procesní úkony, které byly provedeny zainteresované strany (např. předkladatelé poskytnout překlad dokumentu, odpoví na žádost akce atd.), dále rozsudek, který uvádí nebo doplňuje původní rozhodnutí nebo používat zdržovací žaloby.

III. Přístup k informacím

Pokud správní orgán odmítne sdělit informace, které Vám oznamujeme, musí své rozhodnutí a jeho odůvodnění do 5 pracovních dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit na 15 dnů, pokud Vaše žádost musí být upřesněna nebo shromažďování informací, je časově náročný. Odmítnutí poskytnout informace na požádání považují za správní akty a musí obsahovat informace o možnostech, místo, čas a doba řízení pro zpochybnění zamítnutí, že podle § 57(1) zákona o správním řízení. V případě žádosti o přístup k informacím o životním prostředí, byl odmítnut přístup nebo jste neoprávněně nebo nepřiměřeně zodpovězena, máte právo:

a) podat výzvu, přičemž estonská inspektora pro ochranu údajů; neboOdkaz se otevře v novém okně.http://www.aki.ee/en

b) podat žalobu u správního soudu.

V obou řízeních, máte právo odvolat se proti rozhodnutí o zamítnutí nebo chybné odpovědi se domáhají zrušení rozhodnutí a /nebo žádost o vydání nového rozhodnutí. Podání námitky, přičemž estonská inspektora pro ochranu údajů není možné pozdější podání žádosti u soudu napadnout buď původní odmítnutí nebo neoprávněné či nedostatečné zodpovězení nebo rozhodnutí přijaté Inspection des Travaux na Vaši výzvu. Aby spis problematická, neboť Estonská inspektora pro ochranu údajů, musíte učinit ústní nebo písemné prohlášení ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy Vám bylo sděleno odmítnutí atd. ústní otázky budou zaznamenány estonskými inspektora pro ochranu údajů. Výzva musí obsahovat určitý počet prvků, například jméno a kontaktní údaje osoby podávající námitky, úvahy zpochybnit tvrzení, atd. (úplný seznam prvků potřebných jsou uvedeny v oddíle 76 (Administrative Procedure Act).Odkaz se otevře v novém okně.http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X40071K4&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=haldusmenetluse Můžete podat žalobu na základě správního soudu poštou, předložením písemného postupu pro budovy nebo prostřednictvím elektronických prostředků (e-mailu či elektronického informačního systému (e-toimik)).Odkaz se otevře v novém okně.http://www.e-toimik.ee/ Různé lhůty v závislosti nárokované odškodnění:

 • 30 dnů v případě, že dotyčná osoba domáhá zrušení rozhodnutí o zamítnutí žádosti;
 • 1 rok, jestliže daná osoba hledá odpověď kvůli zpoždění ze strany správního orgánu;
 • 3 let, pokud osoba, která žádá Soudní dvůr, aby prohlásil nezákonné činnosti správního orgánu (konstatování protiprávnosti však nevede k automatickému zrušení rozhodnutí).

Jak výzvy s estonským inspektora pro ochranu údajů a opatření se správními soudy, můžete použít právního zástupce nebo poradce), ale není to povinné. Soudy (jakož Estonské inspektora pro ochranu údajů) mít přístup k informacím, které jsou předmětem sporu. To je nezbytné k posouzení legalita činnosti správního orgánu. Soudy mohou sdělit tyto informace samy o sobě však mohou požadovat, aby informace, které mají být zveřejněny, pokud neexistují důvody pro omezení (například hrozba pro národní bezpečnost nebo chráněné druhy).

IV. Přístup k právní ochraně při účasti veřejnosti na rozhodování

Správní řízení v záležitostech životního prostředí obvykle probíhají formou otevřeného řízení. To znamená, že široká veřejnost bude informována o těchto řízeních a žádost o rozhodnutí správního aktu, že návrh zákona bude zpřístupněna veřejnosti. V případě povolení týkajících se životního prostředí a o řízení EIA má každý právo, aby učinili ústní nebo písemné připomínky. V jiných řízeních, máte právo vznést připomínky pokud máte oprávněný zájem na dané záležitosti nebo Vaše práva mohou být dotčeny výsledným správním aktem. Ve více případech důležité bude rovněž uspořádáno veřejné projednání. Obecná pravidla otevřených správního řízení jsou uvedeny v oddílech 46–50 zákona o správním řízení.Odkaz se otevře v novém okně.http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X40071K4&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=haldusmenetluse Další specifikace správní řízení v záležitostech životního prostředí se nacházejí v řadě zvláštních zákonů, které se týkají povolení týkajících se životního prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí a územní plánování, například okolního vzduchu, vody, posuzování vlivů na životní prostředí a environmentální management systems Act), zákon o územním plánování atd.

Pokud nejste spokojeni správnímu rozhodnutí, můžete buď podat žalobu u soudu nebo podání odvolání (vaie). Správní úkoly přezkoumává správní orgán dohledu původního rozhodnutí. V některých případech odvolání přezkoumávají stejný subjekt, který podal původní rozhodnutí, zejména pokud:

 • Správní orgán je pod přímou kontrolu vlády;
 • právo nenabízí žádné osoby, správní orgán.

Správní úkoly jsou nepovinné, tedy není třeba předložit, aby mohl podat žalobu u soudu, později. Máte však ještě možnost podat žalobu u soudu po odvolání bylo přezkoumáno nejste spokojen s rozhodnutím. Soud přezkoumal hmotnou i procesní legality správních rozhodnutí. Přezkum vnější legality znamená, že soudy musí zkontrolovat, zda procesní práva byla porušena. To může být v některých případech také základem pro zrušení rozhodnutí na konci tohoto řízení (pokud vady řízení mohly ovlivnit rozhodnutí). Přezkum legality znamená, soudům ověřit, zda právní předpisy byly správně uplatňováno správní orgán při přijímání napadeného rozhodnutí. Soudy jsou rovněž oprávněny ověřit, zda údaje použité správními orgány jako základ pro své rozhodnutí, a jednak, zda správní orgány byly shromážděny veškeré potřebné informace. Kromě toho soud může přezkoumat, zda rozhodnutí byla přiměřená a zaměřená žádné zjevné chyby, prostor pro uvážení, například upřednostňovat hospodářské zájmy bez ohledu protichůdné či téměř žádné sociální a environmentální zájmy. Na druhou stranu, pokud žádné zjevné chyby posuzovací pravomoc, Soudní dvůr nemůže rozhodnout, zda prostor pro uvážení bylo využito nejlepším (většina účelného, účinného atd.).

Můžete proti územní plány různých úrovní (celostátní, hrabství, komplexní a podrobné plány) u správních soudů. Všichni občané aktivně legitimováni napadnout u soudu; dodatečná kritéria běžně uplatňovaných při soudním řízení správním (především porušení Vašich práv) nejsou uplatňovány. Proti rozhodnutí lze podat žalobu ke správnímu soudu, kde obvyklou správní soud řízení budou prováděny.Odkaz se otevře v novém okně.http://www.kohus.ee/et/kohtusse-poordumine/haldusasjadOdkaz se otevře v novém okně.http://www.kohus.ee/en/estonian-courts/contacts Můžete použít jeden zástupce (nebo advokáta) při soudním řízení, ale není to povinné. Při přezkoumání rozhodnutí o územním plánování, ověří, zda rozhodnutí bylo zákonné, tedy správní řízení bylo správně provedeno a všechny ostatní (materiální) právní předpisy byly správně uplatňovány. Soudy musí také posoudit, zda správní orgán k dispozici všechny potřebné údaje a podnikl veškeré příslušné faktory. Jak správní orgány mají širokou posuzovací pravomoc v oblasti územního plánování, nemůže soud zrušit rozhodnutí z důvodu účinnosti, purposefulness atd. Pokud zjevný omyl uvážení bylo provedeno. To by platilo například v případě provádění správní orgán upřednostňuje ekonomické povahy bez žádného nebo téměř žádná potřeba ochrany přírody bez řádného vysvětlení.

Zdržovací žaloby (prozatímní ochrany osob) mohou být používána soudem v kterékoli fázi soudního řízení. Pouze obecná pravidla pro žaloby na zdržení se použijí na případy týkající se územní plány. Soudy mohou používat zdržovací žaloby na základě žádosti jedné ze stran sporu, ale také z vlastního podnětu. Současně je použije pouze na případy, kdy je výkon rozhodnutí ohrožen, například činnosti držitele povolení změní nebo nevratně poškozují životní prostředí. Zvláštní pravidla platí pro žaloby na zdržení se jednání v případech týkajících se povolení v rámci IPPC.

Závěrů zjišťovacího řízení EIA (rozhodnutí o zahájení postupu EIA) se považují za procesní úkony (menetlustoimingud). Tento způsob platby lze napadnout odděleně konečné rozhodnutí (např. povolení ve vztahu k ochraně životního prostředí), pokud:

 • poruší svých práv (jiné než procesních práv) nezávisle na konečném rozhodnutí;
 • Protiprávnost procesní akt by nevyhnutelně vedlo ke konečnému rozhodnutí nebo jiné činnosti porušující práva.

Podle nedávné judikatury nejvyššího soudu (např. případy, 3–3-1–63–11, 3–3-1–101–09) závěrů zjišťovacího řízení EIA může být napadeno samostatně pouze pokud správní orgán měl zákonnou povinnost zahájit posuzování vlivů na životní prostředí.Odkaz se otevře v novém okně.http://www.nc.ee/?id=142 Pokud toto rozhodnutí bylo založeno diskreční pravomoci (správní orgán má možnost zahájit postup – nelze samostatně žalovat ode dne vydání konečného rozhodnutí (například znečištění vnějšího ovzduší povolení nebo povolení IPPC). Pro napadení řízení k posouzení odděleně, musíte podat žalobu ke správnímu soudu, kde obvyklou správní soud řízení budou prováděny.Odkaz se otevře v novém okně.http://www.kohus.ee/et/kohtusse-poordumine/haldusasjadOdkaz se otevře v novém okně.http://www.kohus.ee/en/estonian-courts/contacts Aktivní legitimaci, Tribunál, musíte prokázat, že vaše práva byla porušena nebo vaše oprávněné zájmy jsou bezprostředně dotčeni. Porušení práv a nevládní organizace působící v oblasti životního prostředí se předpokládá. Soudy kontrolují, zda řízení bylo správně provedeno a rozhodnutí bylo v souladu s právem. Soudy mají omezenou kontrolu posuzovací pravomoci správních orgánů pouze zjevné zneužití.

Určení rozsahu posuzování vlivů na životní prostředí (rozhodnutí ohledně obsahu a rozsahu EIA) jsou považovány za procedurální akty (menetlustoimingud). To znamená, že můžete pouze napadnout odděleně konečné rozhodnutí (např. povolení ve vztahu k ochraně životního prostředí), pokud:

 • poruší svých práv (jiné než procesních práv) nezávisle na konečném rozhodnutí;
 • Protiprávnost procesní akt by nevyhnutelně vedlo ke konečnému rozhodnutí nebo jiné činnosti, kterým porušuje vaše práva

Pro určení rozsahu posuzování EIA napadnout odděleně, musíte podat žalobu ke správnímu soudu, kde obvyklou správní soud řízení budou prováděny. Mít postavení soudu, musíte prokázat, že vaše práva byla porušena nebo vaše oprávněné zájmy přímo týká. Porušení práv a nevládní organizace působící v oblasti životního prostředí se předpokládá. Soudy kontrolují, zda řízení bylo správně provedeno a rozhodnutí bylo v souladu s právem. Soudy mají omezenou kontrolu posuzovací pravomoci správních orgánů pouze zjevné zneužití.

Schválení konečného rozhodnutí o posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) je prohlášení správním orgánem považován za procesní úkony (menetlustoimingud). To znamená, že můžete pouze napadnout odděleně konečné rozhodnutí (např. povolení ve vztahu k ochraně životního prostředí), pokud:

 • poruší svých práv (jiné než procesních práv) nezávisle na konečném rozhodnutí;
 • Protiprávnost procesní akt by nevyhnutelně vedlo ke konečnému rozhodnutí nebo jiné činnosti, kterým porušuje vaše práva

Povolení se vydává samostatně bez schválení závěrky EIA a jsou považovány za správní akty, které lze napadnout u soudu, jestliže vaše práva. Opravný prostředek proti rozhodnutí EIA samostatně nebo napadnout konečné povolení musíte podat žalobu ke správnímu soudu, kde obvyklou správní soud řízení budou prováděny. Mít postavení soudu, musíte prokázat, že vaše práva byla porušena nebo vaše oprávněné zájmy přímo týká. Porušení práv a nevládní organizace působící v oblasti životního prostředí se předpokládá. Můžete použít jeden zástupce (nebo advokáta) při soudním řízení, ale není to povinné. Není třeba aktivně se zúčastnit veřejné konzultace, předložit připomínky apod., aby dlouhodobě, pokud jsou porušována vaše práva přímo. V praxi se však aktivně účastnil řízení může být důležitý pro výzvu menších, méně zřejmé nedostatky postupů posuzování vlivů na životní prostředí EIA. Proto byste měli účastnit jako v počátečním stadiu rozhodování co nejdříve. Porušení procesních práv však máte právo vznést námitky proti schválení EIA nebo rozhodnutí, oblasti působnosti, jako jsou procesní úkony (menetlustoimingud). Soudy kontrolují, zda řízení bylo správně provedeno a rozhodnutí bylo v souladu s právem. Soudy mají omezenou kontrolu posuzovací pravomoci správních orgánů pouze zjevné zneužití. Při přezkumu rozhodnutí EIA samostatně nebo vydání povolení, soudy jsou rovněž oprávněny ověřit, materiální a technické poznatky. Nemohou však nahradit obsah správního aktu, nýbrž pouze jeho zrušení, pokud tato zjištění považují za nesprávné.

Zdržovací žaloby (prozatímní ochrany osob) mohou být používána soudem v kterémkoli stadiu soudního řízení, tak v zásadě rovněž v případech týkajících se EIA podle obecných pravidel. Soudy mohou používat zdržovací žaloby na základě žádosti jedné ze stran sporu, ale také z vlastního podnětu. Nicméně soudy uplatňovat zdržovací žaloby pouze v případech, kdy je výkon rozhodnutí ohrožen, například nevratné poškození životního prostředí. Konečné rozhodnutí EIA neumožňují osobě zahájit vývoji, který by mohl poškodit životní prostředí (k výkonu činnosti, povolení musí být uděleno na základě konečného rozhodnutí EIA), soud obvykle použije zdržovací žaloby v tomto řízení.

Můžete proti rozhodnutí o udělení povolení v rámci IPPC na životní prostředí (keskkonnaamet) u správních soudů.Odkaz se otevře v novém okně.http://www.keskkonnaamet.ee/eng Mít, musíte prokázat, že rozhodnutí porušuje Vaše práva; nevládní organizace na ochranu životního prostředí, se považuje za porušení práv. Proti rozhodnutí lze podat žalobu ke správnímu soudu, kde obvyklou správní soud řízení budou prováděny.Odkaz se otevře v novém okně.http://www.just.ee/10165 Můžete použít jeden zástupce (nebo advokáta) při soudním řízení, ale není to povinné. Není třeba aktivně se zúčastnit veřejné konzultace, předložit připomínky apod., aby dlouhodobě, pokud jsou porušována vaše práva přímo rozhodnutí. Na druhé straně pokud a Vaše procesní práva byla porušena, což by představovalo odlišný důvod pro stálé v estonštině soudů. V praxi rovněž účasti ve správním řízení mohly být důležité napadnout menších, méně zjevné porušení práva. Proto byste měli účastnit jako v počátečním stadiu rozhodování co nejdříve. Soudy kontrolují, zda řízení bylo správně provedeno environmentálním Rady a rozhodnutí vydávat povolení IPPC je v souladu s právem. Soudy mají rovněž možnost ověřovat, materiální a technické poznatky atd. Nicméně nemohou nahradit obsah rozhodnutí o vydání povolení nebo povolení jako takové, nýbrž pouze ke zrušení rozhodnutí v případech, kdy to považují za protiprávní. Zrušení rozhodnutí by rovněž bylo vydáno povolení neplatné. Zdržovací žaloby (prozatímní ochrany osob) mohou být používána soudem v kterékoli fázi soudního řízení. Pouze obecná pravidla pro žaloby na zdržení se použijí na případy týkající se povolení v rámci IPPC. Soudy mohou používat zdržovací žaloby na základě žádosti jedné ze stran sporu nebo z vlastního podnětu. Současně se použije pouze v případě, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, například činnosti držitele povolení změní nebo nevratně poškozují životní prostředí. Zvláštní pravidla platí pro žaloby na zdržení se jednání v případech týkajících se povolení v rámci IPPC.

V. Přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti

V záležitostech životního prostředí, můžete podat stížnost k Soudu přímo proti jednotlivcům nebo právním subjektům pouze na náhradu škody nebo na ochranu svých vlastnických práv. Tato tvrzení jsou upraveny v aktech mezinárodního práva soukromého, zejména závazkové právo jednat doplňuje zákon o vlastnickém právu.Odkaz se otevře v novém okně.http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X30085K4&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=V%F5la%F5igusseadus+%28seisuga+18%2E07%2E2011%29Odkaz se otevře v novém okně.http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X0004K11&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=asja%F5igusseadus Nároky na náhradu škody a ochrana majetku mají v první řadě projednávaných na soudech hrabství. Je-li škoda způsobena Vám environmentálně škodlivých činností, můžete požadovat náhradu za:

 • škody sami (poškození zdraví atd.);
 • Vaše poškození majetku;
 • škody způsobené zhoršením stavu životního prostředí;
 • výdajů souvisejících se škodami;
 • výdaje související se zmírňováním následků škod;
 • škody vzniklé v důsledku používání zmírňujících opatření.

Máte právo na náhradu škody, pokud mimosmluvní škody se jedná protiprávně, je tedy nesprávné, že škoda byla způsobena nedbalostí nebo úmyslně. V některých případech objektivní odpovědnosti, tedy škody jsou udělovány i v případě, že daná osoba nemohla způsobit škody z nedbalosti nebo úmyslně. Abychom zajistili ochranu vašeho majetku, můžete požadovat odstranění jakéhokoli porušení svých vlastnických práv.

Pokud se týká ochrany životního prostředí správnímu rozhodnutí, můžete podat stížnost žalobu u správního soudu přímo proti státnímu orgánu, který rozhodnutí přijal (např. podmínek prostředí). V těchto řízeních můžete žádat:

 • zrušení celého nebo části správního aktu (konečné rozhodnutí);
 • vydání správního aktu nebo výkonu činnosti;
 • Zákaz vydání správního aktu nebo výkonu činnosti;
 • škody podle veřejného práva;
 • odstranění protiprávních následků vzniklých v důsledku správního aktu nebo činnosti;
 • zřízení nicotnosti správního aktu, protiprávnosti správního aktu nebo činnost či jiných skutkových okolností týkajících se vztahu veřejného práva.

Je důležité poznamenat, zrušení správního aktu soudu nevypoví, a proto nebude zakládat práva a povinnosti. Zřízení protiprávnosti správního aktu, který soud naproti tomu neukončí automaticky – akt musí být zrušen správní orgán.

Environmentální záležitosti odpovědnosti orgánu, který označuje škodu odpovědné osoby a je oprávněn přijmout nezbytná opatření, je úřad pro životní prostředí.Odkaz se otevře v novém okně.http://www.keskkonnaamet.ee/eng Ministerstvo životního prostředí jsou odpovědné za oznamování orgánů jiných členských států EU v případech, kdy škoda má přeshraniční charakter.Odkaz se otevře v novém okně.http://www.envir.ee/?set_lang_id=2 Prosazovat environmentální odpovědnosti musíte nejprve podat žádost o opatření Rady pro životní prostředí. Žádost o přijetí opatření může být podána, pokud:

 • Uchazeči jsou nebo mohou být ovlivněny poškození životního prostředí;
 • máte oprávněný zájem na této záležitosti; nebo
 • Vaše práva porušena poškození nebo ohrožení životního prostředí.

Pro nevládní organizace podporující ochranu životního prostředí, porušení práv a oprávněných zájmů se předpokládá. Pokud Rada odmítne provést opatření v oblasti životního prostředí, kteří chtějí prosazovat environmentální odpovědnosti u soudu, musíte nejprve vyčerpat všechny správní řízení. To znamená, že se musíte podat odvolání (vaie) ministerstva životního prostředí do 30 dnů. Ministerstvo vydá své rozhodnutí týkající se vaší výzvy do 30 dnů. Po vyčerpání správních řízení napadnout, můžete podat stížnost ke Cour administrative. Za účelem zpochybnění rozhodnutí o Vaší žádosti o přijetí opatření, musí rozhodnutí buď porušení svých práv či zájmu Vašich legitimních zájmů. Soudy jsou oprávněny požadovat, aby Rada pro životní prostředí prosazuje své žádosti týkající se odpovědnosti za škody na životním prostředí,

VI. Další způsoby přístupu k právní ochrany

Pokud osoba porušení práva životního prostředí, lze zahájit trestní řízení ze strany státních orgánů. Sankce jsou rozděleny do dvou kategorií:

 • misdemeanors; a
 • trestných činů.

Misdemeanors v záležitostech životního prostředí, s nimiž se inspekce životního prostředí (Keskkonnainspektsioon), zatímco trestní stíhání před soudy, státní zastupitelství (prokuratuur).Odkaz se otevře v novém okně.http://kki.ee/eng/Odkaz se otevře v novém okně.http://www.prokuratuur.ee/en Pokud se chcete proti činnosti, nečinnosti nebo opomenutí veřejného orgánu, máte právo podat odvolání (vaie). Správní úkoly jsou většinou volitelnou alternativu činnosti soudů; nebyla vyčerpána před podáním žaloby. Nicméně v určitých případech, například v oblasti odpovědnosti za životní prostředí, administrativní problémy musí být využita před můžete podat žalobu u soudu. Pokud se domníváte, že by se na právní předpis protiústavní nebo některé činnosti, nečinnosti nebo opomenutí orgánu veřejné správy porušuje Vaše ústavního práva, můžete také podat stížnost Õiguskantsler (Veřejný ochránce práv).Odkaz se otevře v novém okně.http://oiguskantsler.ee/en Veřejný ochránce práv provádí přezkum ústavnosti zákona nebo činností orgánu veřejné správy a je oprávněn vydávat doporučení nebo návrhy k řešení této situace.

Veřejný ochránce práv je nezávislá úřední osoba, která vykonává dvě funkce:Odkaz se otevře v novém okně.http://oiguskantsler.ee/en Je obecné zájmy petice (veřejné orgány, opatrovník ústavnosti, přezkum legislativních aktů. Naleznete-li legislativního aktu (národní nebo místní vlády) za protiústavní, můžete podat žádost, aby veřejný ochránce práv. Ministr je oprávněn:

 • navrhnout, aby emitent právní předpis uvádí do souladu s ústavou;
 • předložit sdělení zpracovatele právních předpisů (pokud je stále vypracovávají);
 • podat zprávu parlamentu (Riigikogu), zdůraznit potíže.

Pokud se domníváte, že vaše ústavního práva byla porušena orgánem veřejné moci, můžete také podat žádost veřejného ochránce práv. Ministr je oprávněn:

 • doporučení, aby jednala zákonným způsobem, a aby se řídily zásadami řádné správy;
 • Návrh k odstranění zjištěných porušení.

Pokud se doporučení nebo návrhy nejsou brány v úvahu, veřejný ochránce práv může předložit zprávu orgánu dozoru agentury, estonská vláda parlamentu (Riigikogu). Doporučení a návrhy je konečný a nelze jej napadnout u soudu. Přestože nejsou právně závazné, aby dotčený orgán, jsou obvykle zohledňovány buď veřejné orgány, nebo jejich dohledu.

Odkaz se otevře v novém okně.Inspekce životního prostředí je hlavní státní agenturu odpovědnou za prosazování právních předpisů v oblasti životního prostředí. To zahrnuje vyšetřování misdemeanors a trestné činy spáchané osobami nebo podniky v oblasti práva životního prostředí. V případě přestupky, uložené inspekce životního prostředí má rovněž právo ukládat pokuty. Pro zajištění misdemeanors (arest) mohou být uloženy rovněž soudy ohledně žádostí inspekce životního prostředí. Pokud jste odhalování znečištění životního prostředí nebo mimořádné události, měli byste se informovat inspekci životního prostředí, která bude poté záležitost prošetří.

Odkaz se otevře v novém okně.Žalobce má výlučné právo, aby za trestné činy spáchané osobami nebo podniky na soudy. Totéž platí pro trestné činy proti životnímu prostředí; Vyšetřovací úkony takovýchto činů provádějí inspekce životního prostředí. V případě trestných činů, peněžité sankce (rahaline karistus) nebo lze uložit trest odnětí svobody ze strany soudů. Soukromý žalobce není k dispozici v Estonsku; trestní stíhání může být zahájeno pouze k soudům ze strany žalobce.Odkaz se otevře v novém okně.http://www.prokuratuur.ee/en To platí rovněž v oblasti práva životního prostředí.

VII. Aktivní legitimace

Podle zákona o správním řízení, soudní řád správní, následující obecná pravidla se použijí k určení toho, kdo má právo napadnout činnosti orgánů veřejné moci. Tato pravidla neplatí pro územní plánování napadnout rozhodnutí, proti kterému lze podat kdokoliv z důvodu protiprávnosti.

Aktivní legitimace

Správní řízení

Soudní řízení

Jednotlivci

Porušení práv jednotlivců nebo omezování osobních svobod podle činností veřejných orgánů. Práv nebo svobod může vyplývat přímo ústavy nebo jiné právní předpisy.

Porušení práv jednotlivců podle činností veřejných orgánů. V záležitostech životního prostředí na osoby, kterým jsou bezprostředně dotčeni správní činnosti mohou rovněž podat žádost. Bezprostřední dotčení musí souviset oprávněné zájmy této osoby; Činnost veřejné správy musí mít významný a skutečný dopad takových zájmů.

Nevládní organizace

Porušení práv jednotlivců nebo omezování osobních svobod podle činností veřejných orgánů. Práv nebo svobod může vyplývat přímo ústavy nebo jiné právní předpisy.

Nevládní organizace působící v oblasti ochrany životního prostředí, porušení práv nebo svobod by se měly předpokládat.

Porušení práv jednotlivců podle činností veřejných orgánů. V záležitostech životního prostředí na osoby, kterým jsou bezprostředně dotčeni správní činnosti mohou rovněž podat žádost. Bezprostřední dotčení musí souviset oprávněné zájmy této osoby; Činnost veřejné správy musí mít významný a skutečný dopad takových zájmů.

Pro nevládní organizace v oblasti ochrany životního prostředí, práv nebo bezprostředního dotčení, předpokládat.

Ostatní právnické osoby

Porušení práv jednotlivců nebo omezování osobních svobod podle činností veřejných orgánů. Práv nebo svobod může vyplývat přímo ústavy nebo jiné právní předpisy.

Porušení práv jednotlivců podle činností veřejných orgánů. V záležitostech životního prostředí na osoby, kterým jsou bezprostředně dotčeni správní činnosti mohou rovněž podat žádost. Bezprostřední dotčení musí souviset oprávněné zájmy této osoby; Činnost veřejné správy musí mít významný a skutečný dopad takových zájmů.

Skupiny ad hoc

Skupiny ad hoc jsou pouze oprávněny napadnout správní činnosti v oblasti životního prostředí a pokud jsou aktivní v oblasti ochrany životního prostředí. Porušení práv nebo svobod, ale také pro tyto skupiny ad hoc předpokládá aktivní legitimaci, správní námitkové řízení.

Skupiny ad hoc je oprávněn podat žalobu se soudy v záležitostech životního prostředí a pokud jsou aktivní v oblasti ochrany životního prostředí. Porušení práva nebo bezprostředního dotčení, ale rovněž předpokládá pro tyto skupiny ad hoc má aktivní legitimaci.

zahraniční nevládní organizace

Porušení práv jednotlivců nebo omezování osobních svobod podle činností veřejných orgánů. Práv nebo svobod může vyplývat přímo ústavy nebo jiné právní předpisy.

Porušení práv jednotlivců podle činností veřejných orgánů. V záležitostech životního prostředí na osoby, kterým jsou bezprostředně dotčeni správní činnosti mohou rovněž podat žádost. Bezprostřední dotčení musí souviset oprávněné zájmy této osoby; Činnost veřejné správy musí mít významný a skutečný dopad takových zájmů.

Nevládní organizace se sídlem v EU v oblasti ochrany životního prostředí, porušení práva nebo bezprostředního dotčení považuje v oblastech, které jsou regulovány právními předpisy EU (např. IPPC, EIA) v souladu se zásadou nediskriminace.

Jakékoli jiné

Státní orgány nesmí ohrozit činnost jiných státních orgánů, které nejsou samostatnými právnickými osobami. Zároveň se obce může bránit činnosti jiných orgánů veřejné moci, pokud jsou porušena jejich práva a svobody omezit. Totéž platí pro jiné veřejnoprávní právnické osoby (např. univerzity, veřejné nadace atd.)

Státní orgány nesmí ohrozit činnost jiných státních orgánů, které nejsou samostatnými právnickými osobami. Jiné veřejnoprávní právnické osoby (např. univerzity, veřejné nadace atd.) může napadnout činnost jiných orgánů veřejné moci v případě, že jsou jejich práva porušena.

Obce může činnost jiných orgánů veřejné moci v případě, že jsou jejich práva porušena nebo napadena činností brání procesu pro plnění jejich funkcí.

Většina odvětvových právních a procesních předpisů v oblasti práva životního prostředí neobsahuje zvláštní ustanovení týkající se aktivní legitimace. To je rovněž případ v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence a omezování znečištění. Proto jsou způsobilé pro podání žaloby podle obecných pravidel v rámci soudního řádu správního. Zvláštní pravidla jsou však možné nalézt v oblasti územního plánování. Při územním plánování, aktivní legitimace, platí jiná pravidla než v jiných oblastech správního práva, včetně předpisů v oblasti životního prostředí. Podle zákona o územním plánování, máte právo podat žalobu u správního soudu napadnout rozhodnutí zřídit územní plán, pokud:

 • došlo k porušení vašich práv nebo svobod omezen;
 • Domníváte se, že toto rozhodnutí porušuje zákony či jiné právní akty.

To znamená, že lze napadnout konečné správní rozhodnutí týkající se územního plánu z důvodu legality, aniž prokazuje zájem. Veřejný ochránce práv se považuje za samostatné právnické osoby; Proto má právo napadnout činnost veřejných orgánů chránit vlastní práva prostřednictvím administrativních problémů podáním žaloby u soudu. Mimoto veřejný ochránce práv má právo zahájit disciplinární řízení proti soudcům. Disciplinární řízení může být zahájeno, pokud soudce protiprávně nesplnilo své pracovní povinnosti nebo je splní nesprávně. Disciplinární řízení Disciplinární projednává senát složený ze soudců na různých úrovních soudního systému. Státní zástupci mají výlučné postavení v trestním řízení, tj. pouze mohou vznést obvinění za trestné činy (kuriteod). Inspekce životního prostředí, má aktivní legitimaci před soudy v případě životního prostředí (misdemeanors väärteod). Pro přestupky, uložené inspekce může uložit pokuty samy; Vazba na druhé straně může být uloženo pouze soudy o používání inspektorátu.

VIII. Právní zastoupení

Pro soudní řízení týkající se životního prostředí se můžete vy, zastupují profesní nebo zákonného zástupce. Můžete smlouvu následujícím osobám bude zastupovat před soudy:

Pouze autorizované advokáty, může vás zastupovat nejvyšší soud, Nejvyšší soud Estonska. Právní zástupci jsou oprávněni jednat vaším jménem, hájili Vaše i v nepřítomnosti. Zároveň můžete rovněž omezit pravomoci svého smluvního zástupce. Omezení pravomocí je to pouze tehdy, pokud Vás vyrozumět soud a dalšími stranami; Pouze soudům zohlednit omezení:

 • Řízení ukončeno v kompromisním znění; nebo
 • upustit žaloby.

Můžete také použít poskytuje poradenství při soudních řízeních týkajících se životního prostředí. Na rozdíl zákonné zástupce, právní zástupci obecně nesmějí jednat Vaším jménem a bez vašeho pobytu. Jsou však oprávněni k účasti na řízení, že také učiní prohlášení a žádostí atd. Tato prohlášení atd., navrhuje se, pokud jste si neprodleně opravit. Soudy rovněž vysvětlí toto právo, pokud se rozhodnete využít obhájce. Seznam všech úřadů práva spojená estonské advokátní komory roztříděny podle svého umístění naleznete zde.Odkaz se otevře v novém okně.https://www.advokatuur.ee/eng/advocates/find-advocates?attorney_filter%5Bregion%5D=&attorney_filter%5Bletter%5D=&attorney_filter%5Btype%5D%5B%5D=Assotsieerunud+liige Některé významnější Offices rovněž seznam právních předpisů v oblasti životního prostředí jako oblasti, v níž poskytují právní služby (včetně zastoupení), např.:

Právní pomoc (včetně zastoupení) v oblasti životního prostředí je také environmentální právní středisko Estonska.Odkaz se otevře v novém okně.http://k6k.ee/en Odchýlení se od těchto postupů představuje veřejný zájem nevládních organizací; proto neposkytují právní pomoc v případech, kdy by to bylo v rozporu s veřejným zájmem.

IX. Důkazy

V záležitostech životního prostředí, stejně jako dalších správních otázkách, je třeba předložit důkazy na podporu Vašeho tvrzení. Měli byste prokázat buď vaší akce nebo při slyšení v přípravném řízení (před věci)). Pokud nemůžete prokázat (např. když jsou údaje, které držela soukromá osoba, která odmítá sdílet), měli byste vysvětlit, proč to není možné, pokud neexistuje. Pokud soud zjistí, že neexistují dostatečné důkazy, mohou buď požádat, abyste jej nebo získat pouze vlastními silami. Pokud ne, uveďte důkazy na podporu tvrzení, Soudní dvůr není schopen shromáždit důkazy, může soud rozhodnout, že se Vaše pohledávka není opodstatněné. Žádný druh důkazů je v zásadě přednost Soudní dvůr. Rovněž se smluvní strany nemohou omezit druhy důkazů, které jsou přípustné nebo upřednostňovat některé druhy důkazů. Všechny se vyhodnocují důkazní informace ze všech úhlů pohledu, jako celek a objektivně, přičemž se zohlední vazby mezi jednotlivými důkazy. Soudci učinit konečné rozhodnutí o tom, zda pohledávka nebyla doložena důkazy na základě svého svědomí. Měli byste prokázat v průběhu předběžného řízení (před jednáním v této věci). Můžete podat nové důkazy po soudu začala jednání pouze v těchto výjimečných případech:

 • Soudní dvůr neorganizuje soudní líčení (například v písemném řízení) ani lhůta pro předložení důkazů byla stanovena před jednáním;
 • poskytnout nové důkazy nedochází ke zpoždění při soudních sporech; nebo
 • Můžete prokázat, že vám bylo dobrým důvodem zpoždění.

Soudy mohou požádat účastníky řízení nebo jeho zaměstnance orgánů veřejné moci, pojišťovací společnosti nebo úvěrové instituce (například banky, investiční fond) s cílem poskytnout informace nezbytné pro řešení sporu, a je považován za dané osoby. Soudy budou stanovena lhůta a osoby, které jsou povinny poskytovat informace v uvedené lhůtě. V případě porušení této povinnosti může soud uložit pokutu. Chcete-li použít znalecký posudek v soudním řízení jako důkazy, které mohou smluvní zaměstnanci odborníka poskytnout své stanovisko jako důkaz. Alternativně můžete také požádat Soudní dvůr, aby organizovaly znalecký posudek v předběžném řízení (před soudem). Soudy si mohou vyžádat znalecký posudek rozhodnout o záležitosti, které jsou významné pro věc zapotřebí odborných znalostí. Znalecké posudky se považují za ostatní druhy důkazů, jsou tedy posuzovány společně s dalšími relevantními informacemi s cílem zjistit, zda pohledávka nebyla prokázána, či nikoli. Nejsou proto přímo závazné pro soudce. Na druhou stranu soudy nemohou zpochybnit výsledky odborné stanovisko z vlastního podnětu.

Žaloby na zdržení se jednání.

Pokud jste proti správnímu rozhodnutí buď u soudu, nebo prostřednictvím odvolání (vaie), nemá automaticky vliv na její právní účinek. To znamená, že navzdory výzvě, rozhodnutí může být vykonáno. Například v případě, kdy rozhodnutí umožňuje společnosti na emise znečišťujících látek ve vnějším ovzduší, může tak učinit, a to i v případě, že jste podal žalobu proti tomuto rozhodnutí k Soudu. Správní rozhodnutí může být v zásadě provedeny od okamžiku, kdy vstoupí v platnost. Pokud rozhodnutí nemusí být veřejně oznámeno, že nebude platit, jakmile je osobě, které je určeno, oznámen. Pokud rozhodnutí musí být veřejně vyhlášeno, obvykle nabývá účinnosti 10. dnem po vyhlášení. AKT buď prostřednictvím výzvy (správní nebo soudní) vaie nemá automaticky dopad na platnost rozhodnutí. To znamená, že mohou být provedeny ihned, jakmile vstoupí v platnost. Pokud jste proti správnímu rozhodnutí, pokud jde a environmentální záležitosti soudem, může požádat o vydání soudního příkazu. Zároveň, že zdržovací žaloba může být kdykoliv použitého soudem z vlastního podnětu stejně. Žaloby na zdržení se jednání může mít mnoho podob – můžete požádat Soudní dvůr, aby:

 • pozastavit platnost nebo provedení správního rozhodnutí;
 • zakázat správní orgán, aby napadené rozhodnutí;
 • vyžadovat, aby správní orgán, aby napadené rozhodnutí;
 • konfiskace výnosů z trestné činnosti;
 • zakázat osobám, jimž bylo určeno rozhodnutí (například těžební společnost, která získala povolení k těžbě) vykonávat činnosti upravené v rozhodnutí nebo jim ukládají povinnost vykonávat nebo stanovit dodatečné povinnosti pro tuto činnost, mimo jiné cenné papíry, které požadujete.

Pokud se rozhodnete napadnout správní rozhodnutí prostřednictvím odvolání (vaie), si mohou rovněž požádat o vydání soudního příkazu uplatňované Soudním dvorem. Můžete požádat o vydání soudního příkazu kdykoli v průběhu soudního nebo správního řízení (výzva vaie), takže neexistuje žádná lhůta. Nemusíte poskytovat všechny záruky pro případné hospodářské škody nebo ztráty, které mohou vzniknout v důsledku používání zdržovací žaloby. Zároveň se musíte zaplatit státu poplatek za žádost. Na základě Vaší žádosti o zdržovací žalobu byste měli uvést přinejmenším následující:

 • Předmět sporu;
 • motivace (IT), které vyžadují okolnosti;
 • preferovaných opatření zdržovací žaloby;
 • Vaše osobní identifikační a kontaktní údaje.

Žaloby na zdržení se jednání se uplatní, pouze pokud soudní ochrany svých práv nebo dosažení cíle vaší výzvy by jinak bylo neproveditelné či nemožné. Soud rozhodne, že zdržovací žaloba soudním rozhodnutím. Můžete proti výše uvedenému rozsudku Soudního dvora podáním odvolání do 15 dnů od jeho doručení. Měl byste se obrátit odvolání u okresního soudu, ale podat ji správní soud, který rozhodnutí přijal napadáte. Správní soud přezkoumá přípustnost odvolání a přípravu přezkumu před okresním soudem nebo je sama.

XI. Náklady

Přejete-li si podat žalobu u soudu, je třeba vzít v úvahu dvě možné kategorie nákladů: Soudní výdaje a náhrady mimosoudních výdajů (kohtukulud) (kohtuvälised kulud). Soudní výdaje jsou náklady, které jsou nezbytné pro, tj. státní (riigilõiv), bezpečnost a náklady nezbytné pro šetření (například náklady spojené se svědky, znalci, získání důkazů atd.). Mimosoudní náklady jsou náklady, které nejsou nezbytné, například poplatky za vyhotovení právních poradců a smluvních zástupců, cestovní náklady účastníků řízení, mzdy obdržené v důsledku sporu apod. Chcete-li zahájit řízení proti správnímu rozhodnutí, by měli platit poplatek příslušného státu. Musíte zaplatit další poplatek za odvolání okresního soudu nebo rozhodnutí soudu, správního soudu. Více informací naleznete zde.https://e-justice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-ee-en.do?init=true&member=1

XII. Mechanismy finanční pomoci

Správní soudy mohou osvobodit od určitých poplatků, které vyplácejí státní bezpečnosti, nákladů nezbytných pro řízení (například náklady spojené se svědky, znalci, získání důkazů atd.). Můžete být vyjmuta z oblasti působnosti těchto nákladů jako celku nebo pouze zčásti. Další možností je, nemáte povinnost zaplatit předem (jako je pravidlo), avšak mohou je uhradit ve splátkách. Jim bylo přiznáno osvobození o něj musíte zažádat. V žádosti musíte uvést tyto informace:

 • řízení, pro která se žádá výjimka;
 • Vaše úloha v tomto řízení, stejně jako hlavní pohledávky;
 • základ pro svůj nárok nebo námitky.

Pokud žádáte o výjimku jako fyzická osoba (fyzická osoba), musíte přidat prohlášení o své finanční situaci (a také vašich rodinných příslušníků) a další dokumenty dokládající toto tvrzení. Formuláře pro oznámení a žádosti o osvobození spolu s dodatečnými informacemi lze nalézt na internetové stránce ministerstva spravedlnosti.Odkaz se otevře v novém okně.https://www.just.ee/en/state-legal-assistance-0 Každá žádost musí být napsány v estonštině nebo angličtině. Pokud žádáte o výjimku jako zástupce právnické osoby (organizace) je třeba připojit kopii statutu této organizace, ověřené kopie posledních výročních zprávách. Po obdržení žádosti dodatečné podklady, Soudní dvůr rozhodne, zda vás nezbavuje náklady a do jaké míry. Výjimka je poskytnuta pouze pokud nemůžete k úhradě nákladů v důsledku své ekonomické situace Vaší účasti může být považován za úspěch. Výjimky se neudělí, pokud:

 • Je zřejmé, nemají vliv;
 • případné výhody pro vás z uvedeného rozsudku by nebylo úměrné nákladům, nákladům, nebo
 • své cíle nelze dosáhnout pomocí tohoto problému.

Přímá finanční podpora není dostupná pro soudní řízení. Vám mohou být osvobozena od nákladů, které musí být uskutečněny předem (viz výše) nebo státního systému právní pomoci. Kromě toho, že jsou osvobozeny od nákladů financovaných můžete rovněž obdržet právní pomoc. Státní právní pomoc poskytuje příslušníkům právnických profesí (advokátní komora), kteří byli původně hradí stát. To neznamená, že by tato pomoc byla bezpodmínečně zdarma. V některých případech budete muset uhradit část nákladů na splátky nebo učinit buď před, nebo po vynesení rozsudku. Podmínky pro žádosti a hodnocení žádostí jsou stejné jako pro vynětí nákladů ze strany soudu (viz výše). Další informace a formuláře lze nalézt na internetové stránce ministerstva spravedlnosti.Odkaz se otevře v novém okně.https://www.just.ee/en/state-legal-assistance-0 Právnické firmy obecně nezajišťují bezplatné právní pomoci, ačkoli mohou být zcela výjimečné případy. Existují dva hlavní právní kliniky, kde studentům práva a poskytování právní pomoci veřejnosti zdarma, Tallinn a Tartu. Ani právní kliniky vymezila oblasti, v nichž se poskytuje pomoc. Zároveň, jak studentů jejich znalosti konkrétních oblastí, jako jsou právní předpisy v oblasti životního prostředí může být omezeno. Kromě studentů“, „právních klinik“ působí právní lékáren, Tartu, Tallinn jõhvi (v současné době označované tak učinit do 15. prosince). Profesionální právníky bezplatnou právní pomoc, ale bohužel žádný z nich se specializuje v oblasti životního prostředí. Estonská environmentální právní středisko je veřejný zájem v oblasti životního prostředí organizace, která působí v Tartu. V minulosti byla poskytnuta bezplatná právní pomoc na základě projektu veřejnosti. Mimoto poskytují placené právní pomoci v oblasti životního prostředí, aby veřejnost pravidelně seznamována. Další informace o podmínkách dané služby lze nalézt na webové stránce dodavatelů).Odkaz se otevře v novém okně.http://k6k.ee/activities/legal-services

XIII. Včasnost

V Estonsku neexistuje obecně použitelná lhůta pro veškerá správní rozhodnutí. Existují však určité lhůty pro některé druhy rozhodnutí. Například Úřad pro životní prostředí je povinna vydat rozhodnutí o žádosti pro integrované environmentální povolení do 120 dnů. Jestliže správní orgán domnívá, že nemůže vydat své rozhodnutí ve stanovené lhůtě, uvědomí o tom žadatele pravděpodobný harmonogram a uvede důvody zpoždění. Pokud jsou vaše práva porušena z důvodu zpoždění, máte právo na náhradu škody způsobené prodlením nebo si můžete problém zpoždění při správním soudem nebo prostřednictvím odvolání (vaie). V případech, kdy je tak stanoveno v právních předpisech, může být považováno za implicitní souhlas s žádostí příznivé rozhodnutí (např. některé povolení). Přejete-li si podat žalobu proti správnímu aktu, životního prostředí, měli byste tak učinit do 30 dnů. Lhůta začíná dnem, kdy vám bylo rozhodnutí oznámeno. Výjimečně, lhůta pro podání žaloby je tři roky, pokud:

 • Požadujete náhradu škody způsobené správním orgánem;
 • Požadujete odstranění nezákonného účinky správního aktu;
 • Chcete, aby správní akt by se prohlásit za protiprávní.

Soud nejprve přezkoumá opatření a poskytne vám do 15 dnů změnit nebo doplnit, pokud obsahuje méně závažné nedostatky. Při jednání u soudu, období mezi Vámi opatření pro jiné strany, musí být nejméně 30 dní. Můžete předložit nové skutečnosti nebo žádosti po podání žaloby, pouze pokud mohou být poskytovány ostatním stranám Soudním dvorem nejméně 7 dní před soudní jednání. V případě písemného řízení, jsou přípustné, jestliže mohou být poskytovány jiným stranám alespoň 7 dní před uplynutím lhůty pro poskytnutí dokumentů. Je třeba provést a oznámit své rozhodnutí do 30 dnů po posledním zasedání Soudu (lhůty pro poskytnutí dokumentů v případě písemného řízení). Ve výjimečných případech (např. když objem materiálů je mimořádně vysoké, nebo v případě neobvykle složité) může být tato lhůta prodloužena na 60 dnů. Podat odvolání na rozsudek ze strany správního soudu Krajský soud, je třeba tak učinit do 30 dnů od jeho oznámení. Vyzývá Nejvyšší soud, rozsudek Soudu prvního stupně, který musí být předložen ve lhůtě 30 dnů. Pokud se chcete proti rozhodnutí Soudu, musíte podat odvolání ve lhůtě 15 dnů. Jak životního prostředí může být značně lišit co do složitosti, ze skutkového i právního hlediska, je obtížné říci, jak dlouho tomu bude trvat. Dalším faktorem, který způsobuje, že je obtížné posoudit, jak dlouho životního prostředí budou u soudu je omezena praxi v této oblasti. Nicméně průměrné trvání řízení soudů prvního stupně v roce 2013 byly tyto:

Občanskoprávní případy – 168 dnů

Trestněprávní případy – 262 dnů

Delikt případech 62 dnů

Správní případy – 144 dnů

Případy týkající se životního prostředí jsou dosti složité ve srovnání s mnoha jinými věci správního práva, by mohly trvat déle, než kolik činí průměr uvedena výše. Neexistují žádné zvláštní lhůty pro vyřešení případu, pouze velmi obecná povinnost vyřešit v rámci „v přiměřené lhůtě“. Existuje však lhůta pro rozhodnutí poté, co soud shromáždila dostatek informací. Po posledním zasedání soudu nebo lhůta pro předložení dokumentace v případě písemného řízení, soud je povinen vydat své rozhodnutí do 30 dnů. Pouze ve výjimečných případech (např. když je vyráběno mnoho materiálech nebo případu je mimořádně složité fakticky nebo právně), může být tato lhůta prodloužena na 60 dnů. Uchazeči nemohou podat odvolání proti rozsudku pouze v rozsahu, v němž byl vydán za prodlení. Rovněž si nemůže uplatnit na náhradu škody způsobené zpožděním, pokud soudce se rovněž spáchala trestný čin (například přijal úplatek pro odklad rozhodnutí). Kázeňská opatření však mohou být přijata vůči soudci, pokud nedodá rozhodnutí včas, a to buď úmyslně, nebo z nedbalosti. Disciplinární opatření mohou být přijata vůči soudci pouze předsedové správní soudy, obvodní soudy, nejvyšší soudce nejvyššího soudu, veřejný ochránce práv.Odkaz se otevře v novém okně.http://oiguskantsler.ee/en

XIV. Další otázky

V zásadě napadnout rozhodnutí v oblasti životního prostředí, je možné pouze po konečném rozhodnutí – správního aktu (haldusakt), například povolení v oblasti životního prostředí, územní plánování atd. – vydáno. Proto Environmentální rozhodnutí jsou obvykle zpochybňována po správním řízení, jejichž cílem je správní rozhodnutí, které by mohly ovlivnit práva jednotlivců; Úplné, přesné a snadno srozumitelné informace o přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí není k dispozici. Kromě toho většina materiály, které byly získány před přijetím nového soudního řádu správního a některé údaje mohou být zastaralé. Existuje však několik zdrojů informací, které by mohly být určitým způsobem použít:

Existují dva způsoby alternativního řešení sporů lze použít v záležitostech životního prostředí. Zaprvé, Soud může být ukončeno kompromisním řešením. Za druhé, smírčí řízení jako určitý druh řízení je k dispozici ode dne 1. ledna 2012 (po vstupu v platnost nového správního řádu). Strany mohou dosáhnout kompromisu v důsledku mimosoudní jednání mezi nimi. Pokud je kompromisní návrh postihne práva třetích osob, jejich schválení je rovněž potřeba. S cílem předložit věc ukončena smírem, musí ji schválit. Soudy mohou odmítnout schválení, jestliže je nepřípustné, nemožné splnit nebo porušuje práva třetích osob, které nebyly uvedeny v řízení. Dohodovací řízení je zvláštní správní řízení, v němž účastníci řízení o urovnání sporu prostřednictvím jednání pod vedením soudce. Dohodovací řízení se použijí, pouze pokud to strany a třetí osoby souhlasit. Můžete se rozhodnout přestat dohodovacího řízení; V tomto případě se obvykle kontradiktorního řízení budou použity pro vyřešení sporu. Dohodovací řízení je k dispozici pouze správní soudy, soudy prvního stupně.

XV. V postavení cizince

Obecně platí procesní pravidla se vztahují na vás Jste-li cizím státním příslušníkem, a chtěli napadnout správní rozhodnutí estonských správních soudů. Máte-li zájem vystupovat jako zástupce zahraniční právnická osoba (organizace), měli byste také doložit svou právní subjektivitu a zplnomocněných zástupců. Soudní řízení probíhají pouze v estonštině, to znamená, že všechny dokumenty a prohlášení musí zpravidla překládány nebo vykládány. Ve výjimečných případech můžete učinit prohlášení v jiném jazyce, bez překladu nebo tlumočení, jestliže neovládáte estonštinu a všem ostatním stranám pochopit vaše prohlášení. Pokud jste předložila písemné prohlášení nebo dokument v cizím jazyce, je třeba požadovat jeho přeložení vy nebo zorganizovat jeho překlad. Soud nebude po vás požadovat překlad dokumentu, pokud je nemožné nebo nepřiměřeně obtížné. Překlad je vyžadován, pokud neposkytnete překlad ve stanovené lhůtě stanovené Soudním dvorem, doklad nebo písemné potvrzení, neberou v úvahu. Můžete rovněž požádat Soudní dvůr, aby organizovaly překlad (v tomto případě budete muset zaplatit náhradu za překlad). Pokud možno soudní překladatelé používají. Za své služby, musíte zaplatit soudní poplatek. Jestliže neovládáte estonštinu, bude zahrnovat překladatelem v řízení ve věci Vaší žádosti nebo svým jménem. Pokud tuto kontrolu nelze provést okamžitě, Soudní dvůr bude muset nalézt tlumočníka nebo zástupce, který hovoří estonština. Pokud není ve lhůtě splatnosti stanovené Soudem, mohou být opatření brána v úvahu. Pokud je to nemožné nebo nepřiměřeně obtížné, může Soudní dvůr sám hledat překladatele. V každém případě budete muset zaplatit související náklady. Pokud soud zajišťuje překlady, Soudní překladatelé používají, je možný.

XVI. Přeshraniční věci

Pokud jste jako cizinec, který chce zpochybnit správní rozhodnutí, má důsledky pro životní prostředí v Estonsku můžete postupovat podle stejných pravidel jako estonští státní příslušníci nebo podniky. A to zejména:

 • pouze činnosti estonských správních orgánů lze napadnout estonských soudů;
 • jak procesní, tak hmotněprávní legalitu správní činnosti mohou být napadeny;
 • Zpravidla máte možnost napadnout správní akt (haldusakt), pokud porušuje Vaše práva;
 • v záležitostech životního prostředí, můžete rovněž proti správnímu aktu, který se týká vaše oprávněné zájmy;
 • pro ochranu životního prostředí, nevládní organizace a sdružení osob, porušení práva a které se týkají legitimních zájmů se předpokládá;
 • Výjimečně lze rovněž napadnout správní procesní předpisy (menetlustoimingud) správních orgánů (pokud tyto dovozy porušují Vaše práva nezávisle závěrečného aktu nebo by rozhodně vedly protiprávní závěrečný akt);
 • jak jednotlivci, tak organizace (právnické osoby) mohou podat žalobu; v záležitostech životního prostředí, sdružení osob, které není právnickou osobou, mohou výjimečně podat žalobu.

Neexistují žádná zvláštní pravidla pro případy, které zahrnují otázky životního prostředí v jiné zemi. Nicméně zásada nediskriminace byla uplatňována v právních předpisech EU. To znamená, že pokud určitý problém v oblasti životního prostředí je upravena unijním právem (např. hodnocení vlivu na životní prostředí, kvalita vnějšího ovzduší atd.), přístup k soudům, musí být s pracovníky z ostatních zemí EU rovnající se počtu obyvatel. Proto vás jako cizince z jiné země EU, může podat žalobu Estonské soudem ve věcech, ve kterých správní činnosti (rozhodnutí), otázek životního prostředí ve Vaší zemi. Jako obvykle jak procesní, jakož i podstatné legalitu činnosti mohou být napadeny. Mít stálé, musíte prokázat, že došlo k porušení vašich práv nebo oprávněných zájmů dotčených administrativních činností. Zásada nediskriminace se také vztahuje kromě dalších procesních pravidel způsobilosti. Máte právo požádat o státní právní pomoci (rovněž můžete žádost vyplnit v angličtině, více informací naleznete na domovské stránce ministerstva spravedlnosti.Odkaz se otevře v novém okně.https://www.just.ee/en/state-legal-assistance-0 Máte rovněž právo požádat o prozatímní ochranu Vašich práv. Chtěl/a bych Vás však upozornit na skutečnost, že soudní řízení probíhat v estonštině; Proto budete potřebovat tlumočníka, pokud nehovoříte jazyce. Náklady pro tlumočníky, se může rovněž vztahovat státní právní pomoc. V souladu se zásadou nediskriminace, v případě, že by administrativní činnost je založena na právních předpisech EU, stejná pravidla jako pro místní orgány uplatňují pro určení cizinci mohou toto rozhodnutí napadnout. To znamená, že určitá činnost může být napadeno zahraniční:

 • Osoby (fyzické osoby);
 • organizace (právnické osoby);
 • Smluvní sdružení osob, které nejsou právnickými osobami (nikoli jako takový registrován),

v případě, že:

 • jejich práva byla porušena, nebo
 • jejich legitimní zájmy.

V případě nevládních organizací na ochranu životního prostředí a smluvních sdružení, porušení práva nebo legitimního očekávání předpokládá. Můžete zvolit zemi pro podání Vaší akce v oblasti ochrany životního prostředí podle soudního řádu správního. Podle ní nelze podat žalobu proti správním orgánům ostatních zemí estonských soudů. Na druhé straně můžete podat žalobu proti Estonské správnímu orgánu Estonské správního soudu, který je příslušný pro umístění tohoto správního orgánu.

Související odkazy

Právní předpisy

Další informace


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 14/09/2016