Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

 • Főoldal
 • Hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz környezeti ügyekben

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska - Estonia

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


 1. Podstawy konstytucyjne
 2. Wymiar sprawiedliwości
 3. Sprawy dotyczące dostępu do informacji
 4. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących udziału społeczeństwa w procesie decyzyjnym
 5. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących działania lub zaniechania
 6. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości: inne środki zaskarżenia
 7. Legitymacja procesowa
 8. Zastępstwo prawne
 9. Dowody
 10. Środki zabezpieczające
 11. Koszty
 12. Mechanizmy pomocy finansowej
 13. Terminowość
 14. Inne kwestie
 15. Cudzoziemcy
 16. Sprawy transgraniczne

Podstawy konstytucyjne

Estońska konstytucja nie zawiera prawa do środowiska o określonej jakości, które mogą się na nie powoływać w sądach oraz w postępowaniach administracyjnych.Link otworzy się w nowym okniehttp://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X0000K1&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=p%F5hiseadus Podkreśla jednak, że każdy obywatel UE ma obowiązek chronić środowisko i zrekompensowania szkód dla niej (pkt 53). Zasoby naturalne uważa się za narodowe dobra kultury i jako takie powinny być wykorzystywane gospodarczo zgodnie z sekcją 5. Konstytucja stanowi, że każdy ma prawo do ochrony ze strony państwa i prawa. Zgodnie z sekcją 15, każdy ma prawo do dostępu do wymiaru sprawiedliwości, jeżeli ich prawa i wolności zostały naruszone. Prawodawstwo i inne działania mogą zostać uznane za niezgodne z konstytucją i sądy są zobowiązane do badania tego rodzaju wyzwania. Sekcja 24 zawiera bardziej szczegółowe przepisy dotyczące postępowania sądowego (Trybunał). Przesłuchania są otwarte dla publiczności i decyzje są publicznie dostępne. Postępowanie nie może zostać przekazana do rozpoznania sądowi innemu niż przewidziany przez ustawę, jeżeli jedna ze stron sporu nie odpowiada. Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w postępowaniu sądowym są stroną, a także prawo do odwołania się do sądu wyższej instancji, stosownie do warunków określonych przez przepisy.

Strony postępowania administracyjnego lub sądowego mogą powoływać się bezpośrednio na umowy międzynarodowe, jeżeli:

 • są one wystarczająco precyzyjne (zawiera wszystkie niezbędne szczegóły); oraz
 • Brak jest przepisów krajowych w tej dziedzinie lub;
 • Przepisy krajowe są sprzeczne z umową międzynarodową.

Organy administracyjne i sądy są również stosowane w konwencji z Aarhus oraz przepisy dotyczące dostępu do wymiaru sprawiedliwości bezpośrednio w przypadku braku przepisów krajowych dotyczących niektórych kwestii (np. stały). Zostało to dokonane przez Supreme Court (decyzja nr 3-3-1-43-06). Nowy kodeks postępowania przed sądem administracyjnym (obowiązujące od dnia 1 stycznia 2012 r.) zawiera przepisy dotyczące dostępu do wymiaru sprawiedliwości (zwłaszcza stały) przez organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska na podstawie praktyki Sądu w tej sprawie.

II. Wymiar sprawiedliwości

Estoński system sądownictwa opiera się na trzech poziomach (niższej do wyższej):

 • sądy administracyjne i sądy rejonowe;
 • sądy rejonowe (Tallinn i Tartu);
 • Link otworzy się w nowym oknieSąd Najwyższy.

Na najniższym poziomie, sprawy administracyjne, tj. sprawy przeciwko działalności administracji publicznej (w tym większość sporów w sprawach dotyczących środowiska) omówiono w wyspecjalizowanego sądu. W sprawie kolejnych dwóch poziomach, tym samym sądy administracyjne, cywilne, spory na podstawie prawa prywatnego i karnego. Sąd Rejonowy i sędziów sądu najwyższego, jednak specjalizacji w jednym z trzech pól (tj. przepisów administracyjnych, cywilnych lub karnych). Na najniższym szczeblu sądów (administracyjnych) oraz sądy rejonowe posiadają ośrodki zamiejscowe (kohtumaja) – funkcjonują 4 oddziały sądów administracyjnych i sądów hrabstw z 15 (jeden na każdy okręg w Estonii). Link otworzy się w nowym oknieKonstytucyjnego Sądu Najwyższego kontroli konstytucyjności ustaw i decyzje:

 • Parlament ten (Riigikogu);
 • Izba Parlamentu;
 • Prezydent Estonii i
 • Komitet wyborczy

Kontrola konstytucyjności ustaw lub wyżej wymienionych decyzji może zostać zainicjowany przez:

Osoby te nie mają prawa do bezpośredniego wszczęcia przeglądu konstytucji prawodawstwa. Mogą one jednak złożyć wniosek o kontrolę w sądzie w innym postępowaniu sądowym lub osoby fizyczne mogą zgłaszać Kanclerza Sprawiedliwości. Konstytucyjności wyżej wymienione decyzje mogą być zaskarżane bezpośrednio przez osoby, których prawa mogą być naruszone w wyniku tej decyzji. Sądy są głównym niezależnych organów rozstrzygania sporów; istnieje ograniczona liczba sądów arbitrażowych, w uzupełnieniu do nich. Nie istnieją sądy lub inne organy rozstrzygania sporów w kwestiach środowiskowych innych niż sądy. Estoński system sądownictwa jest niezależna. Sędziowie sądów administracyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych są mianowani przez prezydenta Estonii w oparciu o propozycje złożone przez sędziów sądu najwyższego. Sędziowie Sądu Najwyższego są mianowani przez Parlament. Rozstrzyganie sporów w Estonii ma głównie charakter kontradyktoryjny, tj. sądy Trybunał zdecyduje, że jedna ze stron jest (przynajmniej częściowo) i drugiej jest (przynajmniej częściowo) działań nielegalnych. W sprawach cywilnych i administracyjnych, Strony mogą porozumieć się w sądzie. Mediacji przez sąd ma także możliwość spraw administracyjnych (w sprawach karnych), o ile wszystkie strony sporu zgadzają się na ich zastosowanie.

Nie istnieją żadne szczególne sądy itp., które specjalizują się w kwestiach środowiskowych. Przede wszystkim spory związane ze środowiskiem dotyczą działalności niektórych organów administracji publicznej i w związku z tym przesłuchania po pierwsze w sądach administracyjnych, a następnie wyspecjalizowani sędziowie w sądach okręgowych oraz Sądu Najwyższego. Jeżeli dana osoba lub przedsiębiorstwo wywiera negatywny wpływ na środowisko lub naruszyła zobowiązania mające na celu ochronę środowiska naturalnego (np. nielegalnie przetwarzane odpady i stworzył zagrożenie dla środowiska przez nią zarzuty karne), może zostać wszczęte przez prokuraturę.Link otworzy się w nowym okniehttp://www.prokuratuur.ee/en W sprawach karnych są sądy rejonowe pierwszej, następnie w sądach okręgowych i ostatecznie przez sędziów sądu najwyższego, wyspecjalizowane w tych kwestiach. Forum shopping, czyli wybierania sądu najwyższego uprzywilejowania osobie, która składa skargę do sądu, jest ograniczona w sprawach środowiskowych w Estonii. Administracyjne sprawa jest rozpatrywana przez sąd, w którego obszarze właściwości organu administracyjnego, których działalność jest przedmiotem odwołania (pozwany) ma siedzibę. Jeżeli są dwie lub więcej respondentów znajdujących się w jurysdykcji różnych sądów, osoba składająca skargę może swobodnie wybierać spośród tych sądów, chyba że zasady wyłącznej jurysdykcji na rzecz jednego z sądów znajdują się w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Sąd administracyjny, który otrzymuje skargi przez osobę musi najpierw sprawdzić, czy skarga została złożona do prawa sądu. Jeżeli skarga została wniesiona do sądu niewłaściwego sąd ten będzie mógł go przenieść na prawdzie.

Jeżeli osoba, która występuje lub pozwany nie jest usatysfakcjonowany kohtuotsus) wyroku (sąd administracyjny) (1. instancji można wnieść odwołanie do sądu rejonowego (2). Prawo odwołania się do sądu rejonowego może być również stosowany przez osobę, która nie złożyła zastosowało, lecz do których prawa decyzja sądu ma wpływ. Te same osoby mają prawo do wniesienia środka zaskarżenia do sądu najwyższego (3. i ostatniej instancji), jeżeli nie są zadowoleni z wyroku wydanego przez sąd okręgowy. Na wniesienie środka zaskarżenia, osobie wnoszącej odwołanie musi ona poprzez wykazanie, że Sąd:

 • prawodawstwo niewłaściwie zastosowane (bezpośrednie);
 • istotnie naruszył zasady postępowania sądowego, lub
 • brak właściwego wykorzystania dowodów (można użyć dla uzasadnienia odwołania się do sądu okręgowego, ale nie do sądu najwyższego).

W niektórych sytuacjach sąd może zakończyć postępowanie w drodze orzeczenia sądowego (kohtumäärus) zamiast wyroku. W takiej sytuacji środek zaskarżenia na orzeczenie sądu może zostać złożony przez osobę cierpiącą na to postanowienie do sądu, który je wydał. Sąd ten uzna odwołanie i mogą spełnić go; jeżeli uzna odwołanie do wypełnienia wszystkich wymogów, ale nie zgadza się z jego treścią, odwołania od orzeczenia Sądu zostaną przeniesione do Sądu Rejonowego w celu dokonania przeglądu. W tym przypadku, skargi kasacyjne na wyroki sądów pierwszej instancji (sądy administracyjne) były rozstrzygane w drodze orzeczenia sądowego sądu okręgowego. Skargi na te orzeczenia Trybunału, jak również innych orzeczeń sądu 2 instancji przez sądy okręgowe (sądy) przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego przez osoby, których dotyczy orzeczeń sądowych.

Przy podejmowaniu orzeczenia o decyzji, estońskie sądy są uprawnione do kontroli legalności decyzji administracyjnej oraz stwierdzenie nieważności decyzji w całości lub w części. Sądy nie są uprawnione do zmiany treści decyzji administracyjnych; Można tego dokonać przez organy administracyjne, jeśli zdecydują się podjąć nową decyzję w tej sprawie. Trybunał może również nakazać organowi administracji do prowadzenia określonej działalności lub podjęcia decyzji, ale nie mogą określać dokładnej treści takich działań lub decyzji, jeżeli istnieje możliwość uznania, w imieniu organu administracyjnego. Istnieje kilka specyficznych kwestii środowiskowych w porównaniu z procedurami sądowymi w inne sprawy z zakresu prawa administracyjnego, dotyczących:

 • dostęp do wymiaru sprawiedliwości – Legitymacja procesowa) oraz
 • prawo do zaskarżania aktów proceduralnych (menetlustoimingud) organów administracji.

Po pierwsze kodeksu postępowania administracyjnego zawiera przepis szczególny (sekcja 292) dotyczący legitymacji procesowej w sprawach dotyczących środowiska. Zgodnie z zasadami zawartymi we wspomnianym przepisie, legitymacji procesowej organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną środowiska należy założyć, że jeśli działanie organu administracyjnego zaskarżyła to cele związane z ochroną środowiska lub wcześniejszej działalności takich organizacji pozarządowych. Zgodnie z definicją, organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną środowiska:

 • organizacja niekomercyjna, dla którego ochrona środowiska jest statutowego celu i których działania mają na celu wspieranie ochrony środowiska;
 • stowarzyszenie osób niebędące odrębną jednostkę, które na podstawie pisemnej umowy stowarzyszeniowej jest wspieranie ochrony środowiska i przedstawia opinie do znacznej części ludności lokalnej.

Wspieranie ochrony środowiska naturalnego jest stosowany w szerszym znaczeniu, w tym aspekty ochrony przyrody do celów ochrony zdrowia ludzi oraz badania i edukacja w dziedzinie naturalne dziedzictwo kulturowe. Po drugie, możliwość zaskarżenia czynności proceduralnych organów administracyjnych w kwestiach środowiskowych jest szerszy. Akty proceduralne (menetlustoimingud) to działania organu administracyjnego przeprowadzona w ramach przygotowania ostatecznej decyzji – akt administracyjny (haldusakt), np. decyzji OOŚ. Możesz zaskarżyć akty proceduralne w dwóch przypadkach zgodnie z sekcją 45(3) kodeksu postępowania administracyjnego:

 • Twoje prawa (inne niż prawa procesowe zostały naruszone niezależnie od ostatecznej decyzji;
 • niezgodności z prawem aktu proceduralnego doprowadziłyby do ostatecznej decyzji lub innych działań naruszających prawa

Wcześniejsza praktyka Sąd Najwyższy uznał, że prawo ochrony środowiska jest dziedziną prawa w przypadku, gdy przepisy proceduralne mają znaczącą rolę w osiągnięciu zgodnego z prawem decyzji; W związku z tym akty proceduralne można zasadniczo podważyć. Czy jedna z dwóch przesłanek koniecznych do zaskarżenia aktów proceduralnych jest spełniony będzie podejmowana indywidualnie w każdym przypadku.

W sprawach administracyjnych (w tym kwestii środowiskowych) sąd może podjąć działania z własnej inicjatywy. Po pierwsze, sądy są zobowiązane do upewnienia się, że wszystkie istotne okoliczności sprawy są badane. W razie potrzeby sąd może uzyskać dowody z urzędu. Sądy mogą obejmować osób trzecich do sporu, jeżeli stwierdzą, że praw tych osób może być dotknięty wyrok. Sądy mogą również z własnej inicjatywy zmiany daty wymagalności akty proceduralne, które muszą zostać podjęte przez strony (np. zapewnić tłumaczenie dokumentu, odpowiedzi na pozew itp.), która określa dodatkowego wyrok lub uzupełnienia do pierwotnego wyroku lub zastosowanie wstrzymania wykonania kwestionowanego działania.

III. Sprawy dotyczące dostępu do informacji

Jeżeli organ administracji odmówi ujawnienia informacji wymaganych przez państwo, musi o tym powiadomić Pana o decyzji i jej uzasadnienie w terminie 5 dni roboczych. Okres ten może zostać przedłużony do 15 dni, jeżeli wniosek musi zostać określony albo gromadzenia informacji jest czasochłonne. Odmowa udostępnienia informacji na żądanie są uważane za akty administracyjne i musi zawierać informacje o możliwości, miejscu, terminie i procedurze w celu zakwestionowania odmowy, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego Sekcja 57(1). W przypadku żądania dostępu do informacji dotyczących środowiska i odmówiono dostępu lub błędnej/niedostatecznie wyczerpującej odpowiedzi, masz prawo do:

a) Numer referencyjny wyzwanie z Estoński Inspektorat ds. ochrony danych lub;Link otworzy się w nowym okniehttp://www.aki.ee/en

b) wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

W obu postępowaniach, masz prawo do zakwestionowania legalności tej odmowy lub niepełne odpowiedzi i wnoszą o stwierdzenie nieważności decyzji i/lub wniosek o wydanie nowej decyzji. Złożenie skargi Estoński Inspektorat Ochrony Danych nie uniemożliwia późniejsze złożenie wniosku w sądzie zaskarżyć początkowej odmowy lub zawinionego/niewystarczającej odpowiedzi lub o decyzji podjętej przez Inspektorat na wyzwanie. W celu złożenia skargi Estoński Inspektorat ds. ochrony danych, musisz przedstawić ustne lub pisemne oświadczenie w terminie 30 dni od dnia odmowy został Pan poinformowany o ustne itp. wyzwania będą rejestrowane przez Estoński Inspektorat ds. ochrony danych. Wyzwanie musi obejmować szereg elementów, takich jak nazwisko i dane kontaktowe osoby złożenia odwołania, argumentacja, jasne oświadczenie itp. (pełna lista wymaganych elementów znajduje się w sekcji 76 ustawy o postępowaniu administracyjnym).Link otworzy się w nowym okniehttp://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X40071K4&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=haldusmenetluse Może Pan/Pani wnieść skargę do sądu administracyjnego, wnosząc o korespondencji pisemnej skargi do sądu lub drogą elektroniczną (e-mail lub elektronicznego systemu informacyjnego (e-toimik)).Link otworzy się w nowym okniehttp://www.e-toimik.ee/ Obowiązują różne terminy w zależności od środka:

 • 30 dni w przypadku, gdy dana osoba wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji odmawiającej podania;
 • Jeżeli dana osoba ma 1 lat, ponieważ opóźnienia odpowiedzi ze strony organu administracyjnego;
 • 3 lat, jeżeli dana osoba chce, aby Trybunał orzekł o nielegalnej działalności organu administracyjnego (stwierdzenia niezgodności z prawem, jednak nie prowadzi do automatycznego stwierdzenia nieważności decyzji).

Zarówno w przypadku problemów z estońskim Inspektoratu Ochrony Danych i działania z sądów administracyjnych, możesz używać doradcy lub zastępcy procesowego), ale nie jest to wymagane. SĄD (a także estoński inspektorat ochrony danych ma dostęp do informacji będących przedmiotem sporu. Jest to niezbędne dla oceny zgodności z prawem działalności administracyjnej danego organu. Nie ujawnia takich informacji sądy mogą we własnym zakresie, lecz mogą one wymagać od informacji, które mają być ujawniane, jeżeli nie ma podstaw do ograniczenia (np. zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego lub gatunki chronione).

IV. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących udziału społeczeństwa w procesie decyzyjnym

Procedur administracyjnych w kwestiach środowiskowych odbywają się zazwyczaj w otwartym postępowaniu. Oznacza to, że obywatele będą informowani o takie postępowanie i wniosek o akt administracyjny i projekt ustawy zostanie udostępniony opinii publicznej. W przypadku zezwoleń środowiskowych i OOŚ, każdy ma prawo do przedstawienia ustnych lub pisemnych uwag. W innym postępowaniu, masz prawo wnieść uwagi w przypadku uzasadniony interes w sprawie, czy Twoje prawa mogą być naruszone przez akt administracyjny. W kilku ważnych sprawach, ponadto zorganizowane zostanie posiedzenie jawne. Ogólne zasady otwartych postępowaniach administracyjnych znajdują się w sekcjach 46 – 50 akt postępowania administracyjnego.Link otworzy się w nowym okniehttp://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X40071K4&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=haldusmenetluse Dalsze szczegóły procedur administracyjnych w kwestiach środowiskowych znajdują się w wielu aktach specjalnych dotyczących oceny oddziaływania na środowisko, ochrony środowiska i planowania przestrzennego, np. wody, powietrza, oceny oddziaływania na środowisko oraz systemów zarządzania środowiskowego, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym.

Jeżeli nie jest pan usatysfakcjonowany decyzją administracyjną, można wnieść powództwo do Sądu albo złożyć zażalenie (vaie). Wyzwanie administracyjne są weryfikowane przez ten organ administracyjny pierwotnego decydenta. W niektórych przypadkach odwołania zostają ponownie zbadane przez ten sam organ, który dokonał pierwotnej decyzji, a mianowicie gdy:

 • organ administracyjny jest pod bezpośrednim nadzorem Ministra;
 • Ustawa nie zapewnia inspektorowi tego organu administracyjnego.

Wyzwanie administracyjne mają charakter fakultatywny, tj. nie trzeba przedkładać je, aby mieć możliwość wniesienia następnie skargi do sądu. Ma Pan jednak prawo do wniesienia powództwa do sądu, po tym, jak zażalenie zostało poddane przeglądowi i nie jest Pan zadowolony z ich decyzji. Sądy kontrolują zarówno materialną, jak i proceduralną legalność decyzji administracyjnych. Przeglądu legalności proceduralnej sądów oznacza, że sprawdzi, czy Pana prawa procesowe zostały naruszone. W niektórych przypadkach może to być również podstawą do stwierdzenia nieważności decyzji wydanych na zakończenie takiego postępowania (jeżeli nieprawidłowości proceduralne mogą mieć wpływ na decyzję). Kontroli materialnej legalności oznacza, że sądy sprawdza, czy przepisy były prawidłowo stosowane przez dany organ administracji przy podejmowaniu zaskarżonej decyzji. Sądy są również uprawnione do sprawdzenia, czy dane wykorzystane przez organy administracyjne jako podstawę swoich decyzji słusznie organów administracyjnych i czy uzyskał wszystkie konieczne informacje. Dodatkowo, sądy mogą badać, czy decyzje są proporcjonalne i żadne oczywiste błędy uznaniowości, np. pierwszeństwo mają interesy gospodarcze bez żadnej lub prawie żadnej uwagi na konflikt interesów społecznych lub środowiskowych. Z drugiej strony, jeżeli żadne oczywiste błędy uznania, Sąd nie może zadecydować, czy zakres swobodnego uznania został wykorzystany w najlepszy (najbardziej skuteczne w skuteczny sposób itp.).

Możesz się odwołać w planach zagospodarowania przestrzennego na różnych poziomach (krajowym, hrabstwa, wszechstronne i szczegółowe plany) w sądach administracyjnych. Wszyscy członkowie społeczeństwa mają legitymację procesową do zaskarżenia ich przed sądem; dodatkowych kryteriów zwykle stosowanych w postępowaniu sądowoadministracyjnym (przede wszystkim naruszenia Państwa praw) nie są stosowane. Do zaskarżenia decyzji należy złożyć skargi do sądu administracyjnego, w przypadku gdy zwyczajowe postępowanie administracyjne będą przeprowadzone.Link otworzy się w nowym okniehttp://www.kohus.ee/et/kohtusse-poordumine/haldusasjadLink otworzy się w nowym okniehttp://www.kohus.ee/en/estonian-courts/contacts Można użyć reprezentatywnego (lub pełnomocnika) w postępowaniu sądowym, lecz nie jest to obowiązkowe. Dokonując przeglądu planowania przestrzennego decyzji sądów sprawdzi, czy decyzja była zgodna z prawem, tj. postępowanie administracyjne zostało przeprowadzone prawidłowo, i wszystkich innych ustaw (materialne) zostały zastosowane prawidłowo. Sąd ocenia również, czy organ administracji miał wszystkich niezbędnych danych i uwzględniały wszystkie istotne kwestie. Ponieważ organy administracji przysługuje szeroki zakres uznania w kwestii planowania przestrzennego, Sąd nie może stwierdzić nieważności decyzji ze względu na gospodarności, celowości itp., chyba że oczywistą pomyłkę uznania został złożony. Może to na przykład dotyczyć przypadków, gdy organ administracyjny daje pierwszeństwo względom gospodarczym bez żadnej lub prawie żadnego celu ochrony przyrody potrzeb bez należytego uzasadnienia.

Wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania (tymczasowa ochrona praw osób”) może być stosowana przez Trybunał na każdym etapie postępowania sądowego. Wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania jedynie ogólne zasady mają zastosowanie do przypadków dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego. Sąd może zarządzić wstrzymanie kwestionowanego działania oparte na wniosek jednej ze stron sporu, ale również z własnej inicjatywy. Jednocześnie stosuje się wyłącznie wtedy, gdy wykonanie orzeczenia jest zagrożona, np. działalności posiadacza pozwolenia zmieni/nieodwracalne szkody dla środowiska. Nie stosuje się przepisy szczególne o wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania w sprawach dotyczących zezwoleń IPPC.

Przegląd OOŚ orzeczeń (decyzje o ewentualnym wszczęciu procedury OOŚ) uznawane są za akty proceduralne (menetlustoimingud). To oznacza można kwestionować jedynie je odrębnie od ostatecznej decyzji (np. zezwolenia środowiskowe), jeżeli:

 • naruszają Twoje prawa (inne niż prawa proceduralne) niezależnie od ostatecznej decyzji;
 • niezgodności z prawem aktu proceduralnego doprowadziłyby do ostatecznej decyzji lub innych działań naruszających prawo.

Zgodnie z niedawnym orzecznictwem Sądu Najwyższego (np. przypadki 3-3-1-63-11 i 3-3-1-101-09) decyzji OOŚ może być zaskarżona oddzielnie tylko wtedy, gdy organ administracyjny ma prawny obowiązek wszcząć procedurę OOŚ.Link otworzy się w nowym okniehttp://www.nc.ee/?id=142 W przypadku decyzji dotyczącej preselekcji została na podstawie uznania organu administracyjnego (tj. mogły zdecydować o wszczęciu postępowania) nie można kwestionować oddzielnie od ostatecznej decyzji (np. zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pozwolenie lub zezwolenie IPPC). W celu zakwestionowania kontroli OOŚ oddzielnie, należy złożyć skargi do sądu administracyjnego, w przypadku gdy zwyczajowe postępowanie administracyjne będą przeprowadzone.Link otworzy się w nowym okniehttp://www.kohus.ee/et/kohtusse-poordumine/haldusasjadLink otworzy się w nowym okniehttp://www.kohus.ee/en/estonian-courts/contacts Aby uzyskać legitymację procesową w sądzie, musi wykazać, że jego prawa są naruszane lub Państwa uzasadnione interesy są bezpośrednio zainteresowane. Naruszenie prawa ochrony środowiska, organizacje pozarządowe, jest domniemywany. Sąd sprawdzi, czy procedura została przeprowadzona prawidłowo, a orzeczenie zostało wydane zgodnie z prawem. Sądy są ograniczone w ramach przeglądu decyzji administracyjnych organów tylko do oczywistych nadużyć.

(decyzje o decyzjach dotyczących procedur OOŚ i zakresu OOŚ) uznawane są za akty proceduralne (menetlustoimingud). Oznacza to, że można kwestionować jedynie je odrębnie od ostatecznej decyzji (np. zezwolenia środowiskowe), jeżeli:

 • naruszają Twoje prawa (inne niż prawa proceduralne) niezależnie od ostatecznej decyzji;
 • niezgodności z prawem aktu proceduralnego doprowadziłyby do ostatecznej decyzji lub innych działań naruszających prawa

Wyzwaniem dla ustalania zakresu OOŚ oddzielnie, należy złożyć skargi do sądu administracyjnego, w przypadku gdy zwyczajowe postępowanie administracyjne będą przeprowadzone. W posiadanie stałego trybunału, musisz wykazać, że jego prawa są naruszane, lub bezpośrednio zainteresowanego Państwa uzasadnionym interesom. Naruszenie prawa ochrony środowiska, organizacje pozarządowe, jest domniemywany. Sąd sprawdzi, czy procedura została przeprowadzona prawidłowo, a orzeczenie zostało wydane zgodnie z prawem. Sądy są ograniczone w ramach przeglądu decyzji administracyjnych organów tylko do oczywistych nadużyć.

Ostateczna decyzji OOŚ (zatwierdzenie oświadczenia w sprawie OOŚ przez organ administracji uznaje się za akt procesowych (menetlustoimingud). Oznacza to, że można kwestionować jedynie je odrębnie od ostatecznej decyzji (np. zezwolenia środowiskowe), jeżeli:

 • naruszają Twoje prawa (inne niż prawa proceduralne) niezależnie od ostatecznej decyzji;
 • niezgodności z prawem aktu proceduralnego doprowadziłyby do ostatecznej decyzji lub innych działań naruszających prawa

Zezwolenia są wydawane oddzielnie od zatwierdzenia sprawozdania OOŚ i uwzględnione aktów administracyjnych, które mogą zostać zaskarżone w sądzie, jeżeli naruszają one prawo. Do zaskarżenia decyzji OOŚ oddzielnie lub zaskarżyć ostateczne zezwolenie na inwestycję, należy złożyć skargi do sądu administracyjnego, w przypadku gdy zwyczajowe postępowanie administracyjne będą przeprowadzone. W posiadanie stałego trybunału, musisz wykazać, że jego prawa są naruszane, lub bezpośrednio zainteresowanego Państwa uzasadnionym interesom. Naruszenie prawa ochrony środowiska, organizacje pozarządowe, jest domniemywany. Można użyć reprezentatywnego (lub pełnomocnika) w postępowaniu sądowym, lecz nie jest to obowiązkowe. Nie trzeba aktywnie uczestniczyć w konsultacjach publicznych, uwag itp. mają stały, jeśli Twoje prawa są naruszane bezpośrednio. W praktyce jednak aktywnego uczestnictwa w postępowaniu w celu zakwestionowania może być ważna mniejszych, mniej oczywiste niedociągnięcia w procedurach oceny oddziaływania na środowisko oraz oświadczenie w sprawie OOŚ. Wnioskodawcy powinni uczestniczyć w procesie decyzyjnym tak szybko jak to możliwe. Naruszenia praw proceduralnych, jednak nie daje Panu możliwość zaskarżenia, ustalania zakresu OOŚ lub decyzji zatwierdzających, gdyż są to akty proceduralne (menetlustoimingud). Sąd sprawdzi, czy procedura została przeprowadzona prawidłowo, a orzeczenie zostało wydane zgodnie z prawem. Sądy są ograniczone w ramach przeglądu decyzji administracyjnych organów tylko do oczywistych nadużyć. Dokonując przeglądu OOŚ decyzje oddzielnie lub z zezwolenia, sądy są również uprawnione do weryfikowania istoty sprawy i ustaleń technicznych. Nie mogą one jednak zastąpić treść aktu administracyjnego, lecz ogranicza się tylko do stwierdzenia jego nieważności, jeżeli ustalenia te są błędne.

Wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania (tymczasowa ochrona praw osób”) może być stosowana przez Trybunał na każdym etapie postępowania sądowego i zasadniczo również w sprawach dotyczących OOŚ zgodnie z ogólnymi zasadami. Sąd może zarządzić wstrzymanie kwestionowanego działania oparte na wniosek jednej ze stron sporu, ale również z własnej inicjatywy. Jednakże sądy stosują wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania jedynie w przypadkach, gdy wykonanie orzeczenia jest zagrożona, np. nieodwracalne szkody dla środowiska. Jako ostateczna decyzji OOŚ nie dopuszczać do tego, by rozpocząć może szkodzić środowisku naturalnemu (w celu prowadzenia działań, zezwolenie musi zostać wydane na podstawie ostatecznej decyzji w sprawie OOŚ), sądy nie stosują zwykle wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania w takich postępowaniach.

Możesz zaskarżyć decyzje o wydaniu pozwoleń środowiskowych (keskkonnaamet) w sądach administracyjnych.Link otworzy się w nowym okniehttp://www.keskkonnaamet.ee/eng Obowiązek posiadania pełnomocnictw do występowania przed sądem, musisz wykazać, że decyzja ta narusza Pańskie prawa; organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska, domniemywa się naruszenia prawa. Do zaskarżenia decyzji należy złożyć skargi do sądu administracyjnego, w przypadku gdy zwyczajowe postępowanie administracyjne będą przeprowadzone.Link otworzy się w nowym okniehttp://www.just.ee/10165 Można użyć reprezentatywnego (lub pełnomocnika) w postępowaniu sądowym, lecz nie jest to obowiązkowe. Nie trzeba aktywnie uczestniczyć w konsultacjach publicznych, uwag itp. mają stały, jeśli Twoje prawa są naruszane bezpośrednio na mocy decyzji. Z drugiej strony, w przypadku Pani/Pana i Pana prawa procesowe zostały naruszone, byłoby to odrębny powód, dla którego stały w Estonii sądami. Ponadto w praktyce udziału w postępowaniu administracyjnym mogą być ważne wyzwanie dla mniejszych, mniej oczywistych naruszeń prawa. Wnioskodawcy powinni uczestniczyć w procesie decyzyjnym tak szybko jak to możliwe. Sąd sprawdzi, czy procedura została przeprowadzona przez Environmental Rady i decyzja o wydaniu zezwolenia IPPC dokonano zgodnie z prawem. Sądy są również uprawnione do weryfikowania istoty sprawy i ustaleń technicznych itp., nie mogą jednak zastąpić treść decyzji dotyczącej wydania pozwolenia lub zezwolenia, lecz jedynie stwierdzenie nieważności decyzji, jeżeli uważają go za niezgodny z prawem. Stwierdzenie nieważności decyzji powoduje nieważność wydanego zezwolenia. Wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania (tymczasowa ochrona praw osób”) może być stosowana przez Trybunał na każdym etapie postępowania sądowego. Wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania jedynie ogólne zasady mają zastosowanie do przypadków dotyczących pozwolenia IPPC. Sąd może zarządzić wstrzymanie kwestionowanego działania oparte na wniosek jednej ze stron sporu lub z własnej inicjatywy. Jednocześnie jest stosowane tylko w przypadku, gdy wykonanie orzeczenia jest zagrożona, np. działalności posiadacza pozwolenia zmieni/nieodwracalne szkody dla środowiska. Nie stosuje się przepisy szczególne o wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania w sprawach dotyczących zezwoleń IPPC.

V. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących działania lub zaniechania

W kwestiach środowiskowych, możesz złożyć wniosek do sądu bezpośrednio przeciwko osobom fizycznym lub prywatnym osobom prawnym jedynie o odszkodowanie lub w celu ochrony prawa własności. Twierdzenia te są regulowane przez akty prawa prywatnego, w szczególności prawa zobowiązań i prawa własności aktu.Link otworzy się w nowym okniehttp://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X30085K4&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=V%F5la%F5igusseadus+%28seisuga+18%2E07%2E2011%29Link otworzy się w nowym okniehttp://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X0004K11&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=asja%F5igusseadus Roszczenie o odszkodowanie i ochronę własności są w pierwszej instancji przez sądy okręgowe. Jeżeli szkoda została spowodowana przez działalność szkodliwą dla środowiska, możesz domagać się odszkodowania za:

 • odszkodowania dla państwa (uszkodzenie zdrowia itp.);
 • zniszczenie Pani własności;
 • szkody spowodowane pogorszeniem jakości środowiska;
 • Wydatki związane z uszkodzeniem;
 • wydatków związanych z łagodzeniem skutków szkód;
 • szkody wynikające z zastosowania środków łagodzących.

Masz prawo do szkody pozaumowne wyrządzone szkody, jeżeli dana osoba bezprawnie i jest zawinione, tj. szkody spowodowane przez zaniedbanie lub umyślnie. W niektórych przypadkach odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, tzn. zasądzonego odszkodowania, nawet jeśli osoba ta nie spowodował szkody umyślnie lub w wyniku zaniedbania. W celu ochrony własności, pasażer ma prawo do wystąpienia o usunięcie naruszenia Pani prawa własności.

Jeżeli sprawa dotyczy ochrony środowiska wydał decyzję administracyjną, może Pan/Pani złożyć wniosek (skargi) bezpośrednio do sądu administracyjnego przeciwko organowi państwowemu, który wydał orzeczenie (np. środowiskowych). W ramach takich procedur, pasażer ma prawo:

 • stwierdzenie nieważności całości lub części aktu administracyjnego (ostateczna decyzja);
 • wydanie aktu administracyjnego lub wykonywania zawodu;
 • zakaz wydawania aktów administracyjnych lub wykonywania zawodu;
 • szkód wyrządzonych na mocy prawa publicznego;
 • usuwania bezprawnych skutków aktu administracyjnego lub czynności;
 • ustanowienia, nieważność aktu administracyjnego niezgodnego z prawem aktu administracyjnego lub czynności lub inne okoliczności faktyczne dotyczące prawa publicznego.

Należy zauważyć, że uchylenie aktu administracyjnego, wypowiedzenia jej przez Sąd i nie będzie już zatem być źródłem praw i obowiązków. Ustanowienia niezgodnego z prawem aktu administracyjnego przez Trybunał, natomiast nie kończy się automatycznie – akt musi zostać uchylone przez organ administracji.

W sprawach dotyczących odpowiedzialności za środowisko organ określający szkody i osoby odpowiedzialne i jest uprawniony do podejmowania niezbędnych środków, jest ekologicznym statku.Link otworzy się w nowym okniehttp://www.keskkonnaamet.ee/eng Ministerstwo Środowiska jest odpowiedzialne za notyfikację organów innych państw członkowskich UE w przypadkach, gdy szkoda ma charakter transgraniczny.Link otworzy się w nowym okniehttp://www.envir.ee/?set_lang_id=2 Wyegzekwować odpowiedzialność za środowisko należy najpierw wnieść skargę do Rady ds. Środowiska. Wnioski dotyczące działań można złożyć, jeżeli:

 • Kandydaci są lub mogą być dotknięte szkodami dla środowiska;
 • Masz uzasadniony interes; lub
 • Twoje prawa są naruszane przez szkód w środowisku lub zagrożeń.

W odniesieniu do organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska, naruszenia praw i uzasadnionych interesów domniemane. Jeżeli Komisja odmawia podjęcia działań środowiskowych i chcesz wyegzekwowanie odpowiedzialności za środowisko w sądzie, musi najpierw wyczerpać postępowanie administracyjne. Oznacza to, że musisz złożyć zażalenie (vaie) dla Ministerstwa Środowiska w terminie 30 dni. Ministerstwo wyda decyzję w sprawie Pani skargi w ciągu 30 dni. Po wyczerpaniu się wyzwanie administracyjne postępowanie może Pani wnieść sprawę do sądu administracyjnego. W celu podważenia decyzji podjętej w sprawie Pańskiej prośby o podjęcie działania, musi albo naruszają Pańskie prawa lub dotyczą Państwa uzasadnionym interesom. Sądy mają prawo żądać od Rady ds. środowiska spełnia Państwa wniosek o odpowiedzialności za środowisko.

VI. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości: inne środki zaskarżenia

Jeżeli osoba naruszeń prawa ochrony środowiska, może być wszczęte przez organy państwowe. Karać akty dzielą się na dwie kategorie:

 • tribunaux pénaux; oraz
 • przestępstwa.

Tribunaux pénaux w sprawach środowiskowych rozpatrywanych Keskkonnainspektsioon (Inspektorat Środowiska), mając na uwadze, że zarzuty kryminalne są wnoszone do sądów, prokuratury (prokuratuur).Link otworzy się w nowym okniehttp://kki.ee/eng/Link otworzy się w nowym okniehttp://www.prokuratuur.ee/en Jeśli chce Pan zakwestionować działania lub zaniechania, bezczynność organu publicznego, masz prawo złożyć zażalenie (vaie). Wyzwaniami administracyjnymi są głównie alternatywy dla działań sądów; Nie muszą one być wyczerpane przed wniesieniem skargi. Jednakże w niektórych przypadkach, np. w zakresie odpowiedzialności za środowisko naturalne, wyzwań administracyjnych muszą zostać wykorzystane, zanim można wnieść powództwo do sądu. Jeśli uważają Państwo, że dany akt prawny za niezgodny z konstytucją lub niektóre działania lub zaniechania, bezczynność organu publicznego narusza Pańskie prawa konstytucyjnego, możesz również złożyć wniosek z Kanclerz Sprawiedliwości (Õiguskantsler).Link otworzy się w nowym okniehttp://oiguskantsler.ee/en Kanclerz Sprawiedliwości kontroluje zgodność z konstytucją aktu ustawodawczego lub działania organu publicznego i nie jest uprawniony do wydawania zaleceń i propozycji mających na celu zaradzenie tej sytuacji.

Kanclerz Sprawiedliwości jest niezależny urzędnik, który spełnia dwie funkcje:Link otworzy się w nowym okniehttp://oiguskantsler.ee/en jest on zarówno ogółu petycji (wobec organów publicznych) i The Guardian konstytucyjności, przeglądu aktów ustawodawczych. Jeżeli akt ustawodawczy (krajowym lub lokalnym rządu) za niezgodne z konstytucją, może Pan/Pani złożyć wniosek do Kanclerza Sprawiedliwości. Kanclerz jest uprawniony do:

 • zaproponować, aby emitent prawodawstwo wprowadza jego zgodność z konstytucją;
 • Przedstawienie memorandum dla przetwórcy prawodawstwa (jeśli prawodawstwo pozostanie nadal w toku);
 • przedkłada sprawozdanie do Parlamentu (Riigikogu) ukazanie problemów.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa prawa konstytucyjne zostały naruszone przez organ władzy publicznej, mogą Państwo złożyć wniosek do Kanclerza Sprawiedliwości. Kanclerz może składać:

 • zalecenie, aby działać legalnie i zgodnie z zasadami dobrej administracji;
 • Propozycja usunięcia naruszenia.

Jeżeli zalecenia lub sugestie nie zostaną uwzględnione, Kanclerz Sprawiedliwości może przedłożyć organowi nadzorczemu sprawozdanie Agencji, rządu i parlamentu (Riigikogu). Zalecenia i sugestie są ostateczne i nie podlega zaskarżeniu w sądach. Chociaż nie są one prawnie wiążące dla Urzędu, zwykle są one uwzględniane przez władze publiczne lub ich organy nadzorcze.

Link otworzy się w nowym oknieGłówny Inspektorat Ochrony Środowiska jest państwowej agencji odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa ochrony środowiska. Obejmuje to badania tribunaux pénaux i przestępstw popełnionych przez osoby lub przedsiębiorstwa w dziedzinie prawa ochrony środowiska. W przypadku tribunaux pénaux, inspektorat ochrony środowiska ma również prawo nakładania grzywien. W przypadku zatrzymania arest (tribunaux pénaux), mogą również zostać nałożone przez sądy na wnioski składane przez inspektorat ochrony środowiska. W razie wykrycia zanieczyszczenia środowiska lub incydentu, powinieneś powiadomić inspektoratu ds. środowiska, który przeprowadzi wówczas postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

Link otworzy się w nowym oknieProkurator dysponuje wyłącznym prawem do wnoszenia opłat za przestępstwa popełnione przez osoby lub przedsiębiorstwa do sądów. Jest tak również w przypadku przestępstw przeciwko środowisku; w przypadku tego rodzaju przestępstw dochodzenia przeprowadzonego przez inspektorat ochrony środowiska. W odniesieniu do przestępstw kryminalnych, sankcji finansowych (rahaline karistus) lub kara pozbawienia wolności może zostać orzeczona przez sąd. Oskarżenia prywatnego nie są dostępne w Estonii; Opłaty karne mogą zostać wniesione do sądu przez prokuratora.Link otworzy się w nowym okniehttp://www.prokuratuur.ee/en Ma to zastosowanie również w dziedzinie prawa ochrony środowiska.

VII. Legitymacja procesowa

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego i kodeksu postępowania przed sądami administracyjnymi, następujące zasady ogólne są stosowane do określenia, kto jest uprawniony do zakwestionowania działania organów publicznych. Zasady te nie mają zastosowania do kwestionowania decyzji w zakresie planowania przestrzennego, które może zostać zakwestionowane przez nikogo ze względu na niezgodności z prawem.

Legitymacja procesowa

Postępowanie administracyjne

Postępowanie sądowe

Osoby fizyczne

Naruszenie indywidualnych praw lub ograniczenia wolności osobistych poprzez działania władz publicznych. Prawa lub swobody mogą wynikać bezpośrednio z konstytucją lub innymi ustawami.

Naruszenie praw przez działalność władz publicznych. W kwestiach środowiskowych, osób, których bezpośrednio dotyczy działań administracyjnych może również złożyć wniosek. Oddziaływanie bezpośrednie muszą odnosić się do uzasadnionego interesu osoby; Działania władz publicznych muszą mieć znaczący i rzeczywisty wpływ na te interesy.

Organizacje pozarządowe

Naruszenie indywidualnych praw lub ograniczenia wolności osobistych poprzez działania władz publicznych. Prawa lub swobody mogą wynikać bezpośrednio z konstytucją lub innymi ustawami.

Dla organizacji pozarządowych w dziedzinie ochrony środowiska, naruszenia prawa lub wolności należy domniemywać.

Naruszenie praw przez działalność władz publicznych. W kwestiach środowiskowych, osób, których bezpośrednio dotyczy działań administracyjnych może również złożyć wniosek. Oddziaływanie bezpośrednie muszą odnosić się do uzasadnionego interesu osoby; Działania władz publicznych muszą mieć znaczący i rzeczywisty wpływ na te interesy.

Dla organizacji pozarządowych w dziedzinie ochrony środowiska, naruszenia prawa lub bezpośredniego oddziaływania jest domniemywany.

Inne podmioty prawne

Naruszenie indywidualnych praw lub ograniczenia wolności osobistych poprzez działania władz publicznych. Prawa lub swobody mogą wynikać bezpośrednio z konstytucją lub innymi ustawami.

Naruszenie praw przez działalność władz publicznych. W kwestiach środowiskowych, osób, których bezpośrednio dotyczy działań administracyjnych może również złożyć wniosek. Oddziaływanie bezpośrednie muszą odnosić się do uzasadnionego interesu osoby; Działania władz publicznych muszą mieć znaczący i rzeczywisty wpływ na te interesy.

Grupy ad hoc

Grupy ad hoc mają jedynie prawo do zaskarżenia czynności administracyjnych w kwestiach środowiskowych i, jeżeli działają w dziedzinie ochrony środowiska. Naruszeniu prawa lub wolności, lecz również dla takich grup ad hoc, aby uzyskać legitymację procesową w administracyjnych procedur odwoławczych.

Grupy ad hoc mają jedynie prawo do wnoszenia skarg do sądów w sprawach dotyczących środowiska, jeżeli działają w dziedzinie ochrony środowiska. Naruszeniu prawa lub bezpośredniego oddziaływania, lecz również dla takich grup ad hoc, aby uzyskać legitymację procesową.

Zagraniczne NGO

Naruszenie indywidualnych praw lub ograniczenia wolności osobistych poprzez działania władz publicznych. Prawa lub swobody mogą wynikać bezpośrednio z konstytucją lub innymi ustawami.

Naruszenie praw przez działalność władz publicznych. W kwestiach środowiskowych, osób, których bezpośrednio dotyczy działań administracyjnych może również złożyć wniosek. Oddziaływanie bezpośrednie muszą odnosić się do uzasadnionego interesu osoby; Działania władz publicznych muszą mieć znaczący i rzeczywisty wpływ na te interesy.

W odniesieniu do unijnych organizacji pozarządowych w dziedzinie ochrony środowiska, naruszenia prawa lub bezpośredniego oddziaływania jest domniemana w dziedzinach regulowanych przez prawo UE (np. IPPC, OOŚ) zgodnie z zasadą niedyskryminacji.

Wszystkie pozostałe

Władze państwowe nie mogą kwestionować działalności innych organów państwowych, ponieważ nie są oddzielnymi podmiotami prawnymi. Jednocześnie władze lokalne mogą zakwestionować działania innych organów publicznych, jeżeli ich prawa zostały naruszone wolności bądź ograniczone. Te same zasady mają zastosowanie do innych osób prawnych (np. uniwersytety publiczne, fundacje publiczne itp.)

Władze państwowe nie mogą kwestionować działalności innych organów państwowych, ponieważ nie są oddzielnymi podmiotami prawnymi. Jednocześnie inne publiczne osoby prawne (np. uniwersytety, fundacje publiczne itp.) może zakwestionować działania innych organów publicznych, jeżeli ich prawa zostały naruszone.

Władze lokalne mogą również zakwestionować działania innych organów publicznych, jeżeli ich prawa zostały naruszone lub zakwestionowane działania utrudnia z utrudnia wykonywania jego funkcji.

Większość przepisów sektorowych i proceduralnych w dziedzinie prawa ochrony środowiska nie zawiera szczególnych przepisów dotyczących legitymacji procesowej. Ma to miejsce także w dziedzinie oceny oddziaływania na środowisko i zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. Dlatego masz prawo do wniesienia skargi zgodnie z reguły znaleźć w kodeksie postępowania przed sądami administracyjnymi. Specjalne zasady mają jednak znaleźć w obszarze planowania przestrzennego. W kwestii planowania przestrzennego, sytuacja prawna przepisy są inne niż w innych obszarach prawa administracyjnego, w tym przepisów o ochronie środowiska. Według ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, masz prawo do wniesienia powództwa do sądu administracyjnego w celu zakwestionowania decyzji o ustanowieniu planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli:

 • naruszono Państwa prawa lub wolności ograniczone;
 • uważa Pan, że decyzja jest sprzeczna z ustaw i innych aktów prawnych.

Oznacza to, że można zakwestionować ostateczną administracyjną decyzję w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego ze względu na ich legalność, bez wykazania problemem. Kanclerz Sprawiedliwości uznaje się za odrębnym podmiotem prawnym; Ma ono zatem prawo do zakwestionowania działania organów władzy publicznej w zakresie ochrony swoich własnych praw, zarówno w ramach wyzwań administracyjnych i do wniesienia sprawy do sądu. Oprócz tego, Kanclerz Sprawiedliwości ma prawo wszcząć postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędziom. Postępowanie dyscyplinarne można wszcząć w sytuacji, gdy sędzia został bezprawnie nie wypełnił swoich obowiązków zawodowych lub spełnia je niewłaściwie. Postępowanie dyscyplinarne są omawiane przez dyscyplinarnej sędziów izby składające się z różnych poziomów systemu sądownictwa. Prokuratorzy wyłącznej pozycji w postępowaniu karnym, co oznacza, że tylko oni mogą wnosić akty oskarżenia dotyczące przestępstw (kuriteod). Inspektorat ds. środowiska, posiada legitymację w sądach w środowisku väärteod (tribunaux pénaux). Do tribunaux pénaux inspektor może nakładać grzywny na własną rękę; zatrzymania mogą zostać nałożone jedynie przez sąd na wniosek inspektoratu.

VIII. Zastępstwo prawne

W postępowaniu sądowym w sprawach środowiskowych można wybrać do reprezentowania siebie lub korzystania z profesjonalnego pełnomocnika prawnego. Mogą Państwo skontaktować się z następującymi osobami do reprezentowania go przy sądach:

Jedynie zaprzysiężonych adwokatów może reprezentować Pana we sąd najwyższego szczebla – Sąd Najwyższy Estonii. Przedstawiciele prawni są uprawnieni do działania w imieniu operatora i reprezentowania go nawet bez twojej obecności. W tym samym terminie mogą Państwo także ograniczać uprawnień umownych przedstawiciela. Ograniczenie uprawnień, jest uznawany przez Trybunał jedynie w przypadku zawiadomienia Trybunału oraz inne strony tej umowy. Sądy biorą pod uwagę wyłącznie ograniczeń:

 • Zakończenie postępowania w wyniku kompromisu; lub
 • odstąpienie od roszczeń.

Można także wykorzystać doradza im w postępowaniu sądowym w sprawach środowiskowych. W przeciwieństwie do przedstawicieli prawnych, radców prawnych zasadniczo nie może działać na wniosek i bez twojej obecności. Są one jednak uprawnione do uczestniczenia w postępowaniu z Panem, a także wydaje oświadczenia i roszczeń itp. Takie oświadczenia, deklaracje itd. są przypisywane państwu, chyba że niezwłocznie je naprawić. Sądy będą również wyjaśnić to prawo państwu jeśli zdecydujesz się na skorzystanie przez adwokata. Wykaz wszystkich biur związanych z prawem Estońska Izba Adwokacka uporządkowane według lokalizacji można znaleźć tutaj.Link otworzy się w nowym okniehttps://www.advokatuur.ee/eng/advocates/find-advocates?attorney_filter%5Bregion%5D=&attorney_filter%5Bletter%5D=&attorney_filter%5Btype%5D%5B%5D=Assotsieerunud+liige Kilka bardziej znaczącą kancelariach prawnych także w dziedzinie prawa ochrony środowiska, które oferują usługi prawnicze (w tym zastępstwo prawne), np.:

Pomocy prawnej (w tym kosztów reprezentacji) w kwestiach środowiskowych są także przez Estońskie Centrum prawa środowiskowego.Link otworzy się w nowym okniehttp://k6k.ee/en Jest ona interesu publicznego organizacji pozarządowych; Zatem nie stanowią one pomocy prawnej, w przypadku gdy byłoby to sprzeczne z interesem publicznym.

IX. Dowody

W kwestiach środowiskowych, podobnie jak w innych sprawach administracyjnych, należy przedstawienie dowodu na poparcie swoich słów. Należy udokumentować albo z działania lub we wstępnym postępowaniu przed wysłuchaniem (najpóźniej). Jeżeli nie byłeś w stanie przedstawić dowody (np. gdy dane są przechowywane przez osobę prywatną, która odmawia udziału, prosimy wyjaśnić, dlaczego nie ma takiej możliwości oraz jeżeli znaleziono dowodów. Jeżeli sądy stwierdzą, że nie istnieją wystarczające dowody, mogą one prosić o przekazanie go lub gromadzi je we własnym zakresie. Jeśli nie, proszę przedstawić dowody na poparcie roszczenia, sąd nie jest w stanie samodzielnie zebrać dowody, Trybunał może zdecydować, że roszczenie jest bezpodstawne. Żaden rodzaj dowodów jest w zasadzie preferowane przez Trybunał. Ponadto strony nie mogą ograniczyć rodzaje środków dowodowych dopuszczalnych lub priorytetowo traktować pewne rodzaje dowodów. Ocenia dowody wszystkich z każdego punktu widzenia, jako całość i obiektywnie, biorąc również pod uwagę powiązań między różnymi dowodami. Sędziowie podjęcie ostatecznej decyzji, czy roszczenie zostało potwierdzone przez dowody oparte na własnym sumieniem. Należy przedstawić dowody na etapie postępowania przygotowawczego (przed rozprawą sprawy). Można wprowadzić nowych dowodów po rozprawie Sąd rozpoczął tylko w następujących wyjątkowych przypadkach:

 • Trybunał nie organizuje posiedzenia sądu (np. w postępowaniu pisemnym i termin dostarczenia dowodów nie została ustalona przed rozprawą.
 • nie opóźni dostarczenia nowych dowodów w postępowaniach sądowych; lub
 • możesz wykazać, że wydano Ci dobry powód opóźnienia.

Sądy mogą zażądać stroną postępowania lub jego pracownika, każdy organ publiczny, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego bądź instytucji kredytowej (np. bank, fundusz inwestycyjny) w celu dostarczania informacji, które są niezbędne dla rozstrzygnięcia sporu i które są przypuszczalnie w rękach tej osoby. Sąd może wyznaczyć termin i osoby mają obowiązek przedstawiania informacji w tym czasie. W przypadku naruszenia tego obowiązku, Trybunał może nałożyć grzywnę. Jeśli chcesz korzystać z opinii eksperta jako dowody w postępowaniu sądowym może zlecać biegły i przedstawić swoją opinię jako dowód. Można też zwrócić się do Trybunału o przeprowadzenie ekspertyzy w zakresie postępowania przygotowawczego (przed rozprawą sądową). Sądy mogą zwracać się o opinię biegłego w celu ustalenia, które mają znaczenie dla sprawy oraz wymaga specjalistycznej wiedzy. Ekspertyzy są traktowane jak inne rodzaje dowodów, tj. są oceniane wraz z innymi stosownymi informacjami, w celu ustalenia, czy roszczenie zostało potwierdzone czy nie. Dlatego też nie są bezpośrednio wiążące dla sędziów. Z drugiej strony sądy nie mogą zakwestionować wyniki ekspertyzy z własnej inicjatywy.

Wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania.

W razie zaskarżenia decyzji administracyjnej albo w sądzie lub w drodze wyzwanie administracyjne (vaie), nie wpływa na jego skutki prawne. Oznacza to, że pomimo zakwestionowania decyzji, nadal mogą być wykonywane. Na przykład jeżeli decyzja pozwala przedsiębiorstwom na emisję zanieczyszczeń w otaczającym powietrzu, może to uczynić nawet jeśli masz wniosła skargę na tę decyzję do sądu. Decyzje administracyjne mogą co do zasady zostać wykonane od momentu, w którym zaczynają obowiązywać. Jeżeli decyzja nie musi być ogłoszone publicznie, stanie się bezskuteczne z chwilą gdy osoba, której ona dotyczy, jest zgłaszany. Jeżeli decyzja musi zostać ogłoszone publicznie, to zazwyczaj ważny staje się 10. dnia po opublikowaniu. Albo w drodze zaskarżenia aktu administracyjnego vaie) lub zaskarżyć w sądzie nie ma automatycznie wpływu na ważność decyzji. Oznacza to, że mogą być one realizowane natychmiast po utraciły ważność. W razie zaskarżenia decyzji administracyjnej dotyczącej kwestii środowiskowych w sądzie, może Pani złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania. Jednocześnie środki zabezpieczające mogą w każdej chwili zostać zastosowane przez Sąd z urzędu oraz. Wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania mogą przybierać różne formy – można się zwrócić do Trybunału o:

 • Zawieszenie ważności lub wykonania decyzji administracyjnej;
 • zakazują organ administracyjny do zaskarżonej decyzji;
 • zobowiązać organ administracyjny do zaskarżonej decyzji;
 • zajęcia majątku;
 • zakazać adresatów decyzji (tj. przedsiębiorstwo górnicze, które otrzymało zezwolenie na działalność wydobywczą, działalność uregulowana w decyzji lub zobowiązuje ich do ich wykonania lub ustalenia dodatkowych obowiązków, np. udzielenia gwarancji państwa.

Jeżeli zdecydują się Państwo do zaskarżenia decyzji administracyjnej poprzez wyzwanie administracyjne (vaie), możesz również złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania przez Sąd. Możesz złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania w dowolnym czasie podczas postępowania sądowego lub administracyjnego (wyzwanie vaie), tak więc nie ma terminu. Nie trzeba więc ustanawiać zabezpieczenia za ewentualne szkody lub straty ekonomiczne mogące wynikać z zastosowania środka. Jednocześnie trzeba zapłacić państwo opłata za wniosek. W swoim wniosku o wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania musieliby Państwo podać co najmniej następujące informacje:

 • Przedmiot sporu;
 • motywacji (opisać okoliczności, które wymagają IT);
 • pomiaru wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania;
 • Państwa tożsamości i danych kontaktowych.

Wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania jest stosowane tylko przez sądy, jeśli ochrona twoich praw lub osiągnięcia celu Pana wyzwaniem byłoby niepraktyczne lub niemożliwe. Sąd podejmuje decyzję o wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania przez Sąd orzeczenia. Możesz zakwestionować tego wyroku Trybunału poprzez wniesienie odwołania w terminie 15 dni od dnia jej doręczenia. Proszę skierować odwołanie do sądu okręgowego, ale składać je do sądu administracyjnego, który wydał orzeczenie jest trudne. Sąd zbada dopuszczalność odwołania i przygotować przegląd go w sądzie rejonowym lub spełnia go samodzielnie.

XI. Koszty

Jeśli pragną Państwo wnieść powództwo do sądu należy wziąć pod uwagę dwie kategorie kosztów: koszty sądowe (kohtukulud) i kosztów pozasądowych (kohtuvälised kulud). Koszty postępowania są to koszty niezbędne do rozpoznania sprawy, tj. opłaty koncesyjnej (riigilõiv), bezpieczeństwo i koszty niezbędne do celów postępowania (np. koszty związane z udziałem świadków, biegłych uzyskiwania dowodów itp.). Koszty pozasądowe są koszty, które nie są niezbędne do rozpoznania sprawy, np. honoraria doradców prawnych i umownych, koszty podróży uczestników postępowania, ponieważ nie otrzymał wynagrodzenia sporu. Jeśli chcesz rozpocząć postępowanie przeciwko decyzji administracyjnej, w którym należy uiścić odpowiednie opłaty skarbowe. Należy uiścić inną opłatę za wniesienie środka zaskarżenia do sądu rejonowego w orzeczeniu lub wyroku sądu administracyjnego. Więcej informacji można znaleźć tutaj.https://e-justice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-ee-en.do?init=true&member=1

XII. Mechanizmy pomocy finansowej

Sądy administracyjne mogą zwalnia z obowiązku uiszczenia opłat skarbowych i bezpieczeństwa, jak również niezbędnych kosztów postępowania (np. koszty związane z udziałem świadków, biegłych uzyskiwania dowodów itp.). Możesz być zwolniony z tych kosztów jako całości lub tylko częściowo. Istnieje też możliwość, że nie musisz płacić z góry jednocześnie (co jest regułą), ale może ich pokryć w ratach. Aby uzyskać zwolnienie należy złożyć wniosek o jej wydanie. We wniosku należy podać następujące informacje:

 • Postępowanie, w odniesieniu do których wystąpiono o wyłączenie;
 • rola w tym postępowaniu jako głównego roszczenia;
 • podstawa roszczenia lub sprzeciwu.

Jeśli ubiegasz się o zwolnienie osobę fizyczną (osoby fizycznej), należy dodać oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej wnioskodawcy (a także członkowie Twojej rodziny) oraz innych dokumentów potwierdzających, że deklaracja. Formularze wniosku o zwolnienie oraz oświadczenia wraz z dodatkowymi informacjami można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.Link otworzy się w nowym okniehttps://www.just.ee/en/state-legal-assistance-0 Wniosek musi być sporządzony w języku estońskim lub angielskim. Jeśli ubiegasz się o zwolnienie w charakterze przedstawiciela osoby prawnej (Organisation) należy dołączyć kopię statutu organizacji oraz uwierzytelnionego odpisu w ubiegłorocznym sprawozdaniu rocznym. Po otrzymaniu wniosku i załączonych do niego dokumentów, sąd podejmie decyzję o zwolnieniu ich z kosztami i w jakim zakresie. Zwolnienia udziela się wyłącznie, jeżeli nie mogą Państwo opłacić koszty ze względu na swoją sytuację gospodarczą, a także może być uważany za sukces. Zwolnień nie udziela się, jeżeli:

 • państwo wyraźnie nie mają stałego;
 • ewentualne korzyści dla Pana wyrok nie byłby proporcjonalny do kosztów do kosztów, lub
 • Cele nie mogą zostać osiągnięte z wyzwaniem.

Bezpośrednie wsparcie finansowe nie jest dostępne dla postępowań sądowych. Możesz być zwolniony z kosztów, które muszą zostać opłacone z góry (zob. powyżej) lub otrzymywania przez państwo pomocy prawnej. Oprócz kosztów jest wyłączone ze stosowania systemu możesz również uzyskać pomoc prawną. Państwa udzielają porad prawnych adwokackiej prawników (członków) będących pierwotnie wypłaconą przez państwo. Nie oznacza to, że pomoc miałaby zostać bezwarunkowo za darmo. W niektórych przypadkach będziesz jednak musiał wnieść część kosztów lub w ratach przed lub po wydaniu wyroku. Warunki dla wniosków i przegląd wniosków są takie same jak w przypadku zwolnienia z kosztów sądowych (zob. powyżej). Dodatkowe formularze i informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.Link otworzy się w nowym okniehttps://www.just.ee/en/state-legal-assistance-0 Kancelarie prawne nie przewidują zasadniczo, bezpłatnej pomocy prawnej, chociaż może być bardzo wyjątkowych przypadkach. Istnieją dwa główne „poradniach prawnych” w przypadku studentów prawa udzielać pomocy prawnej dla ludności nieodpłatnie – w Tallinnie i Tartu. Poradnie prawne nie określił obszary, w których pracują. Jednocześnie, jak studenci wiedzą w konkretnych obszarach, takich jak prawo ochrony środowiska może być ograniczone. Oprócz studentów legalne apteki, „klinik prawnych”, Tartu i działają w Tallinnie (obecnie Jõhvi do dnia 15 grudnia). Zawodowi prawnicy udzielają bezpłatnej pomocy prawnej w nich, ale niestety nie specjalizuje się w prawie ochrony środowiska. Estońskie Centrum prawa środowiskowego jest organizacją pożytku publicznego zajmujące się prawem ochrony środowiska, która działa w Tartu. W przeszłości stanowiły one bezpłatną pomoc prawną w ramach projektów opinii publicznej. Ponadto, dostarczają one wypłaconej pomocy prawnej w sprawach środowiskowych w sposób regularny. Szczegółowe informacje na temat warunków można znaleźć na stronie głównej.Link otworzy się w nowym okniehttp://k6k.ee/activities/legal-services

XIII. Terminowość

W Estonii nie istnieje ogólnie obowiązujący termin dla wszystkich decyzji administracyjnych. Istnieją jednak konkretne terminy dla niektórych rodzajów decyzji. Na przykład Rada ds. Środowiska jest zobowiązany do podjęcia decyzji o stosowaniu zintegrowanego pozwolenia środowiskowego w terminie 120 dni. Jeżeli organ administracyjny uważa, że nie może wydać decyzję w terminie przewidzianych w ustawie, powinien on powiadomić wnioskodawcę o prawdopodobnym terminie, podając przyczyny opóźnienia. Jeśli Twoje prawa są naruszane z powodu opóźnienia, masz prawo do odszkodowania za szkody wyrządzone Pani przez opóźnienia lub opóźnienie można zaskarżyć do sądu administracyjnego lub poprzez wyzwanie administracyjne (vaie). W przypadkach, gdy jest to przewidziane w prawie, mogą być uważane za dorozumianą zgodę na wniosek o korzystnych decyzji (np. niektóre zezwolenia). Jeżeli chcą Państwo złożyć skargę na akt administracyjnych dotyczących środowiska, powinny to uczynić w terminie 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym został Pan poinformowany o decyzji. W wyjątkowych przypadkach termin, w którym możesz wnieść powództwo wynosi trzy lata, jeżeli:

 • Pani dochodzić odszkodowania za szkody wyrządzone przez organ administracyjny;
 • Pan dochodzenia likwidacji skutków niezgodnych z prawem aktów administracyjnych;
 • życzy sobie Pan/Pani, że akt administracyjny może być uznany za niezgodny z prawem.

Sąd w pierwszej kolejności dokona przeglądu działań i wyda 15 dni zmienić lub uzupełnić ją, jeżeli zawiera drobne uchybienia. Jeżeli posiedzenie Sądu odbywa się w okresie między doprowadzeniem Pan działania dla innych stron oraz sesji musi wynosić co najmniej 30 dni. Może Pan przedstawić nowe fakty lub wnioski po złożeniu skargi tylko w przypadku, gdy mogą być dostarczone do innych stron przez sąd przynajmniej 7 dni przed datą rozprawy. W przypadku procedury pisemnej, nie jest dozwolone, jeżeli można je dostarczać innym stronom co najmniej 7 dni przed terminem przekazywania dokumentów. Trybunał musi sporządzić i wydać orzeczenie w terminie 30 dni od rozprawy sądowej (ostatni termin dostarczania dokumentów w postępowaniu pisemnym). W wyjątkowych przypadkach (np. gdy ilość materiałów jest wyjątkowo duża lub przypadku niezwykle skomplikowane), termin ten może być przedłużony do 60 dni. Złożyć odwołanie od wyroku wydanego przez tribunal administratif do sądu rejonowego, musisz to zrobić w ciągu 30 dni od jej ogłoszenia. Wzywa Sąd Najwyższy w wyroku sądu rejonowego należy dostarczyć w ciągu 30 dni. Jeżeli chcą się Państwo od niego odwołać orzeczenia sądowego, należy złożyć odwołanie w ciągu 15 dni. W sprawach dotyczących środowiska może znacznie się różnić w sposób kompleksowy, zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnym, trudno jest stwierdzić, w jaki sposób sprawa będzie trwała długo. Innym czynnikiem, który sprawia, że trudno jest ocenić, ile czasu zajmie w sprawach środowiska ma niewielkie doświadczenie w tym zakresie. Jednakże średni czas postępowania w pierwszej instancji sądy w 2013 r. był następujący:

Sprawy cywilne – 168 dni

Sprawy karne – 262 dni

Sprawy o wykroczenia – 62 dni

Sprawy administracyjne – 144 dni

W sprawach środowiskowych są dość skomplikowane w porównaniu z wieloma innymi sprawy z zakresu prawa administracyjnego, mogą one potrwać dłużej niż średnia wyprowadzanych powyżej. Nie istnieje żaden szczególny termin wyznaczony w rozstrzygnięciu sprawy, a jedynie bardzo ogólny obowiązek rozwiązania go w „rozsądnym terminie”. Istnieje jednak terminu po wydaniu przez Sąd orzeczenia zebrała dostatecznych informacji. Po ostatnim posiedzeniu sądu lub termin przedkładania dokumentów w sprawie postępowania pisemnego Trybunał jest zobowiązany wydać orzeczenie w terminie 30 dni. Jedynie w wyjątkowych przypadkach (np. gdy dostępna jest duża ilość materiałów lub sprawa jest niezwykle złożone faktycznie lub prawnie), termin ten może być przedłużony do 60 dni. Nie możesz odwołać się od wyroku, jedynie ze względu na to, że została wydana w terminie. Będziesz mógł ubiegać się o odszkodowanie wynikłe z opóźnienia, chyba że sędzia ma także popełnienie przestępstwa (np. zaakceptowała łapówki opóźniającą wyroku). Jednakże można wszcząć postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędziemu, jeżeli nie uda się wydać orzeczenie w terminie i czy to umyślnie lub z niedbalstwa. Można wszcząć postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędziemu tylko przez przewodniczących sądów administracyjnych, sądów okręgowych i prezes Sądu Najwyższego oraz Kanclerza Sprawiedliwości.Link otworzy się w nowym okniehttp://oiguskantsler.ee/en

XIV. Inne kwestie

Co do zasady trudne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach jest możliwe jedynie po podjęciu ostatecznej decyzji – akt administracyjny (haldusakt), np. pozwolenie środowiskowe itd. – plan zagospodarowania przestrzennego został wydany. W związku z tym środowiskiem są zwykle zaskarżane decyzje po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie decyzji administracyjnej, który wpłynąłby na prawa osób fizycznych jest zakończona. Kompletne, dokładne i łatwo zrozumiałe informacje o dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, nie są dostępne. Ponadto większość dostępnych materiałów zostały opracowane przed przyjęciem nowego kodeksu postępowania przed sądami administracyjnymi, a niektóre informacje mogą być nieaktualne. Istnieje jednak kilka źródeł informacji, które mogłyby mieć zastosowanie:

Istnieją dwa urzędowe metody alternatywnego rozstrzygania sporów można korzystać w sprawach środowiskowych. Po pierwsze sprawy sądowej może zostać zakończone w drodze kompromisu. Po drugie, postępowanie pojednawcze jako szczególny rodzaj postępowania jest dostępne od dnia 1 stycznia 2012 r. (od wejścia w życie nowego kodeksu postępowania administracyjnego). Strony mogą osiągnąć kompromis w wyniku pozasądowych negocjacji między nimi. Jeżeli rozwiązanie kompromisowe będzie miało wpływ na prawa osób trzecich, konieczna jest ich zatwierdzenia. Aby wnieść sprawę do kompromisu, Trybunał musi go zatwierdzić. Sądy mogą odmówić uznania, jeżeli jest to sprzeczne z prawem, niemożliwe do spełnienia lub narusza prawa osób trzecich, które nie zostały uwzględnione w postępowaniu. Postępowanie pojednawcze jest szczególnym rodzajem postępowania przed sądem administracyjnym, w którym obie strony rozwiązania sporu w drodze negocjacji pod przewodnictwem sędziego. Postępowanie pojednawcze używa się wyłącznie, jeżeli strony i osoby trzecie zgodzi. Mogą Państwo zrezygnować z postępowania pojednawczego w dowolnym momencie; W takim przypadku zostaną wykorzystane zwykłe postępowanie kontradyktoryjne w celu rozstrzygnięcia sporu. Procedura pojednawcza dostępna jest tylko w sądy administracyjne – sądy pierwszej instancji.

XV. Cudzoziemcy

Ogólnie rzecz biorąc, obowiązują takie same zasady postępowania Jeżeli jesteś cudzoziemcem i chcą odwołać się od decyzji administracyjnej w estońskich sądów administracyjnych. Jeśli pragną występować jako przedstawiciel wszystkich zagraniczną osobę prawną (organizacja), proszę dodatkowo przedstawić dowód swojej zdolności prawnej i upoważnionych przedstawicieli. Postępowania sądowe są prowadzone wyłącznie w języku estońskim, oznacza to, że wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą zwykle zostać przetłumaczone lub interpretowane. W wyjątkowych przypadkach można składać oświadczenia w innym języku, bez tłumaczenia pisemnego lub ustnego jeżeli nie znasz języka estońskiego i wszystkie pozostałe strony rozumieją swoje oświadczenia. W przypadku przedłożenia pisma lub dokumentu sporządzonego w języku obcym, Trybunał wymaga tłumaczenia przez państwo lub organizację jego tłumaczenia. Trybunał nie będzie wymagać tłumaczenia dokumentu, jeżeli jest on zbyt skomplikowany lub niemożliwe. Jeżeli tłumaczenie jest wymagane i nie dostarczy tłumaczenie w terminie określonym przez Sąd, dokument może zostać pominięte. Możesz również zwrócić się do Trybunału o organizację tłumaczeń (w takim przypadku będziesz nadal płacić za tłumaczenie). Jeśli to możliwe, tłumaczach sądowych są stosowane. Za swoje usługi, musisz opłacać opłaty skarbowej. Jeżeli nie znasz estoński Sąd uwzględni tłumacza w postępowaniu w sprawie naboru lub na jego rzecz. Jeżeli nie można tego dokonać natychmiast, należy wymagać, aby znaleźć tłumacza lub adwokata, że mówi po estońsku. Jeśli nie musisz to zrobić w terminie określonym przez Trybunał, postępowanie może zostać pominięte. Jeżeli jest to niemożliwe lub nadmiernie skomplikowany, Trybunał sam może szukać tłumacza. W każdym razie będziesz musiał ponieść odnośne koszty. Jeżeli Trybunał organizuje tłumaczenie, tłumaczach sądowych, jest możliwe.

XVI. Sprawy transgraniczne

Jeżeli państwo jako obcokrajowiec chcą odwołać się od decyzji administracyjnej, która ma konsekwencje dla środowiska w Estonii można to uczynić na takich samych zasadach jak obywatele Estonii i przedsiębiorstwa. Do najważniejszych należą:

 • Jedynie działania estońskie organy administracyjne mogą być kwestionowane przez sądy estońskie;
 • zarówno proceduralne, jak również materialnej legalności działań administracyjnych mogą być kwestionowane;
 • Zasadniczo kandydaci mają prawo do zaskarżenia aktu administracyjnego (haldusakt), jeżeli narusza ona pańskich praw;
 • W kwestiach środowiskowych, możesz również zaskarżyć akt administracyjny, który dotyczy Państwa uzasadnionym interesom;
 • organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska oraz stowarzyszenia osób, naruszenia prawa i uzasadnione interesy uznaje się odnoszą;
 • W wyjątkowych przypadkach można również zakwestionować akt postępowania administracyjnego (menetlustoimingud) organów administracyjnych (jeśli do naruszenia Pańskich praw niezależnie od ostatecznego aktu lub prowadziłyby zdecydowanie do bezprawnego aktu końcowego);
 • Zarówno poszczególne osoby, jak i organizacje (osoby prawne) mogą wnieść powództwo; w sprawach dotyczących środowiska, stowarzyszenie osób niebędące osobą prawną może wyjątkowo również wniesienia powództwa.

Nie istnieją szczególne przepisy dotyczące spraw dotyczących kwestii środowiskowych w innym kraju. Jednakże zasady niedyskryminacji jest stosowana w prawie UE. Oznacza to, że jeżeli pewna kwestia związana z ochroną środowiska reguluje prawo UE (np. ocena oddziaływania na środowisko, jakości powietrza, itd.), dostępu do sądów obywateli innych krajów UE musi być równa tej ludności miejscowej. W związku z tym Pana jako cudzoziemca z innego kraju UE może wnieść powództwo do sądu w przypadku Estonii (decyzji administracyjnych), prowadzi do problemów związanych z ochroną środowiska w Państwa kraju. Jak zwykle, zarówno proceduralne, jak również znaczne legalności działalności może zostać zakwestionowana. Aby otrzymać stałe, musisz wykazać, że naruszono Państwa prawa lub uzasadnionego interesu, których dotyczy działań administracyjnych. Zasada niedyskryminacji ma zastosowanie także do innych zasad proceduralnych oprócz stałego. Mają Państwo prawo ubiegać się o pomoc prawną (można również wypełnić wniosek w języku angielskim, dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.Link otworzy się w nowym okniehttps://www.just.ee/en/state-legal-assistance-0 Masz również prawo do zwrócenia się do tymczasowej ochrony swoich praw. Należy jednak zauważyć, że postępowanie sądowe odbywały się w języku estońskim; W związku z tym być może będziesz potrzebował tłumacza, jeżeli nie posługujesz się językiem. Koszty tłumaczenia ustnego mogą zostać pokryte przez państwo pomocy prawnej. Zgodnie z zasadą niedyskryminacji, gdy zakwestionowane czynności administracyjnej opiera się na prawie unijnym, takie same przepisy jak dla mieszkańców tego kraju są stosowane dla określenia, które osoby zagraniczne mogą zaskarżyć tę decyzję. Oznacza to, że działanie może zostać zakwestionowane przez zagranicznych:

 • osoby (osób fizycznych);
 • organizacje (osoby prawne);
 • umowne grupy osób, które nie są zarejestrowane jako podmioty prawne (nie),

w przypadku:

 • ich prawa zostały naruszone, lub
 • ich uzasadnione interesy.

W przypadku organizacji pozarządowych i stowarzyszeń ochrony środowiska, naruszenia praw umownych lub dotyczą uzasadnionych interesów jest domniemywany. Pamiętaj, że nie możesz sam wybrać kraju za złożenie skargi w sprawach dotyczących środowiska według estońskiego kodeksu postępowania przed sądami administracyjnymi. Jej zdaniem nie można wnieść powództwo przeciwko organom administracyjnym innych państw z estonskich sadów. Z drugiej strony państwo może wnieść powództwo przeciwko estoński organ administracyjny w Estonii sąd administracyjny właściwy w lokalizacji tego organu administracyjnego.

Powiązane strony

Prawodawstwo

Inne informacje


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 14/09/2016