Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

 • Főoldal
 • Hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz környezeti ügyekben

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Acces la justiție pe probleme de mediu - Estonia

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: közepes

Ön szerint használható ez a fordítás?


 1. Dispoziți constituționale
 2. Sistemul judiciar
 3. Accesul la informații
 4. Accesul la justiție în participare publică
 5. Accesul la justiție în caz de acțiuni sau omisiuni
 6. Altor modalități de acces la justiție
 7. Calitate procesuală
 8. Reprezentare legală
 9. Dovezi
 10. Măsuri sau acțiuni în încetare
 11. Costuri
 12. Mecanisme de asistență financiară
 13. Respectarea termenelor
 14. Alte aspecte
 15. În cazul străinilor
 16. Cazuri transfrontaliere

I. Dispoziții constituționale

Constituția estonă nu prevede dreptul la un mediu de o anumită calitate, care ar putea fi invocat de către cetățeni în fața instanței sau în cadrul procedurilor administrative.Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X0000K1&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=p%F5hiseadus Constituția stipulează, cu toate acestea, că orice persoană are obligația de a proteja mediul înconjurător și de a repara daunele produse acestuia (articolul 53). Resursele naturale sunt considerate a face parte din patrimoniul național și, ca atare, trebuie să fie utilizate în mod rațional, în conformitate cu secțiunea 5. Constituția prevede că orice persoană are dreptul la protecție din partea statului și prin legile sale. În conformitate cu articolul 15, orice persoană are dreptul de a avea acces la justiție în cazul în care îi sunt încălcate drepturile și libertățile. Legislația și diferite acțiuni pot fi contestate ca fiind neconstituționale și instanțele au obligația să examineze astfel de contestații neconstituționale și instanțele au obligația să examineze astfel de contestații. Secțiunea 24 prevede norme mai detaliate pentru procedurile judiciare (desfășurate în instanță). Ședințele de judecată se desfășoară, în general, cu ușile deschise și hotărârile sunt făcute publice. Acțiunea nu poate fi transferată la o altă instanță decât cea prevăzută de lege în cazul în care una dintre părțile în litigiu nu este de acord cu aceasta. Orice persoană are dreptul să participe la procedurile judiciare la care este parte, precum și dreptul de a introduce o cale de atac în fața unei instanțe superioare, în condițiile prevăzute de legislație.

Părțile la procedurile administrative sau judiciare pot invoca în mod direct acordurile internaționale, în cazul în care:

 • acestea sunt suficient de precise (furnizează toate detaliile necesare) și
 • nu există o legislație națională cu privire la aspectul în cauză sau
 • legislația națională este în contradicție cu acordul internațional.

Organele administrative și instanțele au aplicat, de asemenea, Convenția de la Aarhus și normele sale privind accesul în mod direct la justiție, în absența unei legislații naționale pe o anumită temă (de exemplu, calitatea procesuală activă). Curtea Supremă a procedat în același mod (Decizia nr. 3-3-1-43-06). Noul Cod de procedură administrativă (aplicabil începând cu 1 ianuarie 2012) conține dispoziții privind accesul la justiție (în special calitatea procesuală activă) al ONG-urilor care își desfășoară activitatea în domeniul protecției mediului, întemeiate pe practica judiciară în materie.

II. Sistemul judiciar

Sistemul judiciar din Estonia este organizat pe trei niveluri (de la cele inferioare la cele superioare):

 • instanțele administrative și instanțele teritoriale;
 • instanțele districtuale (Tallinn și Tartu);
 • Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Supremă.

La nivelul inferior, cauzele administrative, și anume cauzele împotriva activităților administrației publice (care includ majoritatea litigiilor în materie de mediu) sunt soluționate în cadrul unei instanțe specializate. La următoarele două niveluri, aceleași instanțe soluționează litigii administrative, cauze civile, întemeiate pe dreptul privat, precum și cauze penale. Cu toate acestea, judecătorii din cadrul instanțelor districtuale și al Curții Supreme sunt specializați în una dintre cele trei ramuri (și anume, dreptul administrativ, dreptul civil sau dreptul penal). La nivelul inferior (instanțele administrative și instanțele districtuale), instanțele sunt împărțite în tribunale — există 4 tribunale pentru instanțele administrative și 15 tribunale pentru instanțele districtuale (câte unul pentru fiecare regiune din Estonia). Linkul se deschide într-o fereastră nouăCamera de revizuire constituțională a Curții Supreme examinează constituționalitatea legislației și a hotărârilor emise de:

 • Parlament (Riigikogu);
 • Consiliul Parlamentului;
 • Președintele Estoniei și
 • Comitetul electoral.

Verificarea constituționalității legislației sau a hotărârilor menționate anterior poate fi inițiată de către:

Persoanele fizice nu dispun de dreptul de a iniția în mod direct revizuirea constituțională a legislației. Acestea pot totuși să solicite revizuirea într-o cauză în cadrul unei alte proceduri judiciare sau pot apela la Cancelarul justiției. Constituționalitatea hotărârilor menționate anterior, pe de altă parte, poate fi contestată în mod direct de către persoanele ale căror drepturi sunt afectate de hotărârile respective. Instanțele judecătorești sunt principalele organisme independente pentru soluționarea litigiilor; Pe lângă acestea, există doar un număr limitat de tribunale de arbitraj. În afară de instanțele judecătorești, nu există instanțe specializate sau alte organisme de soluționare a litigiilor în materie de mediu. Puterea judecătorească estonă este independentă. Judecătorii din cadrul instanțelor administrative, al instanțelor teritoriale și al instanțelor districtuale sunt numiți de Președintele Estoniei pe baza propunerilor prezentate de către judecătorii Curții Supreme. Judecătorii Curții Supreme sunt numiți de Parlament. Soluționarea litigiilor în instanțele estone se desfășoară, în general, în cadrul procedurii în contradictoriu, mai precis instanța va hotărî că una dintre părți are dreptate (cel puțin parțial) și că cealaltă parte a săvârșit o acțiune ilegală (cel puțin parțial). În cauzele civile și administrative, părțile pot, de asemenea, să ajungă la un acord în instanță. Medierea de către instanță este, de asemenea, o opțiune pentru cauzele administrative (aceasta nu este disponibilă în materie penală) dacă toate părțile la un litigiu convin să o utilizeze.

Nu există instanțe speciale sau tribunale specializate în materie de mediu. În cea mai mare parte, litigiile în materie de mediu implică o activitate a unui organism al administrației publice, prin urmare, acestea sunt judecate în primă instanță în instanțele administrative, iar ulterior, de către judecători specializați în cadrul instanțelor districtuale și al Curții Supreme. În cazul în care o persoană sau o întreprindere a adus prejudicii grave mediului sau a încălcat obligații importante destinate să protejeze mediul (de exemplu, a gestionat ilegal deșeurile și a creat astfel un pericol pentru mediu), acuzațiile penale pot fi aduse de către parchet.Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.prokuratuur.ee/en Cauzele penale sunt judecate în primă instanță în instanțele teritoriale, apoi în instanțele districtuale și, în cele din urmă, în fața Curții Supreme de către judecători specializați în domeniu. Identificarea instanței celei mai favorabile pentru persoana care introduce o acțiune în instanță este o posibilitate limitată în cea ce privește cauzele în materie de mediu în Estonia. O cauză administrativă este judecată de instanța în a cărei jurisdicție se află organul administrativ a cărui activitate este contestată (pârâtul). În cazul în care există doi sau mai mulți pârâți aflați sub jurisdicția unor instanțe diferite, persoana care formulează acțiunea are dreptul de a alege în mod liber între instanțele respective, cu excepția cazului în care Legea privind procedura judiciară administrativă prevede norme prin care se atribuie competența exclusivă unei anumite instanțe. Instanța administrativă care primește o acțiune intentată de o persoană trebuie, în primul rând, să verifice dacă acțiunea a fost intentată la instanța corespunzătoare. În cazul în care acțiunea este introdusă la o instanță necorespunzătoare, instanța respectivă transferă acțiunea la instanța care deține competența pentru acțiunea în cauză.

În cazul în care reclamantul sau pârâtul nu este mulțumit de hotărârea (kohtuotsus) pronunțată de instanța administrativă (cea de a 1-a grad de jurisdicție), aceștia o pot ataca în fața instanței districtuale (instanța de al 2-lea exemplu). Dreptul de a introduce o cale de atac la instanța districtuală poate fi utilizat, de asemenea, de către o persoană care nu a intentat acțiunea inițială, dar ale cărei drepturi sunt afectate de hotărârea instanței de prim grad de jurisdicție. Aceleași persoane au dreptul să exercite o cale de atac la Curtea Supremă (cea de a 3-a și ultimă instanță) dacă nu sunt mulțumite de hotărârea pronunțată de către instanța districtuală. Pentru introducerea unei căi de atac, persoana care formulează calea de atac trebuie să o motiveze, demonstrând că instanța inferioară:

 • a aplicat incorect legislația (pe fond);
 • a încălcat în mod semnificativ normele de procedură ale instanței sau
 • nu a utilizat în mod corespunzător probele (această justificare poate fi utilizată pentru o cale de atac introdusă în fața instanței districtuale, dar nu în fața Curții Supreme).

În unele situații, o instanță poate încheia procedura printr-un ordin judecătoresc (kohtumäärus) în loc de o hotărâre judecătorească. Într-o astfel de situație, o cale de atac împotriva unui ordin judecătoresc poate fi introdusă de către persoana afectată de ordin, la instanța care l-a emis. Instanța examinează calea de atac și îi poate da câștig de cauză; În cazul în care aceasta consideră că cererea îndeplinește toate cerințele, dar nu este de acord cu conținutul său, calea de atac împotriva ordinului judecătoresc va fi transferată la instanța districtuală în vederea revizuirii. În acest caz, căile de atac împotriva ordinelor judecătorești pronunțate de instanțele de prim grad de jurisdicție (instanțe administrative) sunt soluționate printr-un ordin judecătoresc al instanței districtuale. Căile de atac împotriva acestor ordine judecătorești, precum și împotriva altor ordine judecătorești emise de instanțele districtuale (a 2-a grad de jurisdicție) pot fi depuse la Curtea Supremă de către persoanele afectate de ordinele respective.

Atunci când iau o hotărâre privind deciziile administrative, instanțele estone sunt abilitate să controleze legalitatea unei decizii administrative și să anuleze decizia în ansamblu sau o parte a acesteia. Instanțele nu au dreptul să modifice conținutul deciziilor administrative; Aceasta este de competența organelor administrative, în cazul în care hotărăsc să emită o nouă decizie cu privire la chestiunea respectivă. De asemenea, instanța poate solicita organului administrativ să desfășoare o anumită activitate sau să ia o decizie, însă nu poate impune conținutul exact al deciziei sau al activității în cazul în care există o anumită marjă de apreciere din partea organismului administrativ. Există o serie de particularități în cauzele în materie de mediu în comparație cu procedurile judiciare în alte cauze de drept administrativ, în ceea ce privește:

 • accesul la justiție (calitatea procesuală activă) și
 • dreptul de a contesta acte procedurale (menetlustoimingud) ale organelor administrative.

În primul rând, Codul de procedură administrativă cuprinde o dispoziție specială (articolul 292) privind calitatea procesuală activă în materie de mediu. În conformitate cu normele cuprinse în dispoziția respectivă, calitatea procesuală activă a ONG-urilor de mediu este prezumată dacă activitatea organismului administrativ care face obiectul contestației este legată de obiectivele de protecție a mediului sau de activitatea precedentă a ONG-ului în cauză. Conform definiției, un ONG de mediu este:

 • organizație non-profit, pentru care protecția mediului este un obiectiv legal și ale cărei activități au ca scop promovarea protecției mediului;
 • asociație de persoane care nu este o entitate separată și care, în conformitate cu un contract scris de asociere, promovează protecția mediului și reprezintă punctele de vedere exprimate de o mare parte din populația locală.

Promovarea protecției mediului este utilizată într-un sens mai larg, care include protejarea elementelor naturii în scopul protejării sănătății umane și al cercetării și educației în domeniul patrimoniului cultural natural. În al doilea rând, posibilitatea de a contesta actele de procedură ale organismelor administrative este mai largă în chestiunile de mediu. Actele procedurale (menetlustoimingud) sunt activități ale organului administrativ desfășurate în vederea pregătirii deciziei finale — act administrativ (haldusakt), de exemplu deciziile privind necesitatea EIA. Actele procedurale pot fi contestate în două cazuri, în conformitate cu articolul 45 alineatul (3) din Codul de procedură administrativă:

 • drepturile dumneavoastră (altele decât drepturile procedurale) sunt încălcate independent de decizia finală;
 • ilegalitatea actului procedural ar conduce inevitabil la o decizie finală sau o altă activitate care încalcă drepturile dumneavoastră

Practica anterioară a Curții Supreme a recunoscut că dreptul mediului este un domeniu de drept în care normele procedurale au un rol semnificativ în vederea ajungerii la o decizie legală; Prin urmare, actele procedurale pot fi contestate, în principiu. Se va decide, de la caz la caz, dacă este îndeplinită una dintre cele două condiții necesare pentru contestarea actelor procedurale.

În chestiuni administrative (inclusiv în materie de mediu), instanțele pot întreprinde o serie de acțiuni din oficiu. În primul rând, instanțele au obligația să se asigure că toate circumstanțele relevante pentru cauză sunt investigate. În cazul în care este necesar, instanța poate obține probe din proprie inițiativă. Instanțele pot include părți terțe în litigiu, în cazul în care consideră că drepturile persoanelor respective pot fi afectate de hotărâre. Instanțele pot, de asemenea, din oficiu, să schimbe temenele pentru actele procedurale care trebuie să fie realizate de către părți (de exemplu, furnizarea traducerii unui document, răspunsul la acțiune etc.), să pronunțe o hotărâre suplimentară care precizează sau completează hotărârea inițială sau să aplice acțiuni și măsuri în încetare.

III. Accesul la informații

În cazul în care un organ administrativ refuză să comunice informațiile solicitate de dumneavoastră, acesta trebuie să vă aducă la cunoștință decizia și justificarea sa în termen de 5 zile lucrătoare. Perioada poate fi prelungită până la 15 zile în cazul în care cererea dumneavoastră necesită precizări sau colectarea informațiilor durează mai mult timp. Refuzurile de a divulga informații la cerere sunt considerate a fi acte administrative și trebuie să conțină informații privind posibilitățile, locul, ora și procedura de contestare a refuzului, în conformitate cu articolul 57 alineatul (1) din Codul de procedură administrativă. În cazul în care solicitați accesul la informații de mediu și vi se refuză accesul sau primiți un răspuns eronat/neadecvat, aveți dreptul:

a) să depuneți o contestație la Inspectoratul eston pentru protecția datelor sauLinkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.aki.ee/en

b) să intentați o acțiune la instanța administrativă.

În ambele proceduri, aveți dreptul de a contesta legalitatea refuzului sau răspunsul inadecvat, de a solicita anularea deciziei și/sau de a cere emiterea unei noi decizii. Depunerea unei contestații la Inspectoratul eston de protecție a datelor nu vă împiedică să formulați ulterior o cerere în instanță pentru a ataca fie refuzul inițial sau răspunsul eronat/necorespunzător, fie decizia luată de către inspectorat în urma contestației depuse de dumneavoastră. Pentru a depune o contestație la Inspectoratul eston de protecție a datelor, trebuie să faceți o declarație orală sau scrisă în termen de 30 de zile de la data la care ați luat cunoștință de refuz etc. Contestațiile orale vor fi înregistrate de Inspectoratul eston de protecție a datelor. Contestația trebuie să includă o serie de elemente, cum ar fi numele și datele de contact ale persoanei care depune contestația, justificarea contestației, claritatea contestației etc. (lista completă a elementelor necesare se regăsește la articolul 76 din Codul de procedură administrativă).Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X40071K4&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=haldusmenetluse Puteți introduce o acțiune la instanța administrativă, prin poștă, prin depunerea acțiunii în scris la sediul instanței sau prin mijloace de comunicare electronice [(e-mail sau sistem electronic de informații (E-toimik)].Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.e-toimik.ee/ În funcție de măsura corectivă solicitată, se aplică termene limită diferite:

 • 30 de zile, în cazul în care o persoană solicită anularea deciziei de respingere a cererii;
 • 1 an, în cazul în care persoana dorește să obțină un răspuns pentru întârzierea organului administrativ;
 • 3 ani, în cazul în care persoana dorește ca instanța să declare ilegală activitatea organului administrativ (declarația de ilegalitate, cu toate acestea, nu conduce la anularea automată a deciziei).

Atât pentru contestațiile depuse la Inspectoratul eston de protecție a datelor, cât și pentru acțiuni în instanțele administrative, puteți recurge la un reprezentant legal (sau avocat), dar acest lucru nu este obligatoriu. Instanțele (precum și Inspectoratul eston de protecție a datelor) au acces la informațiile care fac obiectul litigiului. Acest lucru este necesar pentru a se evalua legalitatea activităților organului administrativ în cauză. Instanțele nu pot divulga informațiile respective din proprie inițiativă, însă pot solicita ca informațiile să fie divulgate dacă nu există niciun motiv pentru restricții (de exemplu, amenințare la adresa securității naționale sau a speciilor protejate).

IV. Accesul la justiție în participare publică

Procedurile administrative în materie de mediu sunt, de regulă, proceduri deschise. Aceasta înseamnă că publicul larg va fi informat în legătură cu procedurile și cererea de emitere a un act administrativ, iar proiectul de act va fi pus la dispoziția publicului. În cazul autorizațiilor de mediu și al procedurilor privind EIA, orice persoană are dreptul să formuleze observații scrise sau orale. În cadrul altor proceduri, aveți dreptul de a formula observații dacă aveți un interes legitim în materie sau dacă drepturile dumneavoastră pot fi afectate de actul administrativ. În cauze mai importante, se organizează, de asemenea, o ședință de judecată publică. Normele generale privind procedurile administrative deschise se regăsesc în secțiunile 46-50 din Codul de procedură administrativă.Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X40071K4&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=haldusmenetluse Specificații suplimentare privind procedurile administrative în materie de mediu se găsesc în mai multe legi speciale care privesc autorizațiile de mediu, evaluarea impactului asupra mediului și amenajarea teritoriului, de exemplu, Legea privind aerul ambiant, Legea apelor, Legea privind evaluarea impactului asupra mediului și sistemele de management de mediu, Legea privind amenajarea teritoriului etc.

În cazul în care nu sunteți satisfăcut de o decizie administrativă, puteți introduce o acțiune în instanță sau puteți introduce o contestație administrativă (vaie). Contestațiile administrative sunt examinate de organismul de supraveghere administrativă a decidentului inițial. În unele cazuri, căile de atac sunt examinate de către același organism care a emis decizia inițială, și anume în cazul în care:

 • Organul administrativ se află sub controlul direct al unui ministru;
 • Legea nu prevede nicio autoritate de supraveghere pentru respectivul organ administrativ.

Contestațiile administrative sunt opționale, și anume nu este necesar să fi fost înaintate pentru a putea introduce ulterior o acțiune în instanță. Cu toate acestea, aveți dreptul în continuare să intentați o acțiune în instanță după ce contestația administrativă a fost examinată, în cazul în care nu sunteți satisfăcut de decizia luată. Instanțele reexaminează legalitatea de fond, precum și legalitatea procedurală a deciziilor administrative. Examinarea legalității procedurale înseamnă că instanțele vor verifica dacă au fost încălcate drepturile dumneavoastră procedurale. În unele cazuri, acesta poate să constituie, de asemenea, temeiul pentru anularea deciziilor adoptate la finalul unei astfel de proceduri (în cazul în care neregulile procedurale ar fi putut influența decizia). Controlul legalității de fond înseamnă că instanțele verifică dacă legislația a fost aplicată corect de către organul administrativ în luarea deciziei contestate. Instanțele au dreptul, de asemenea, de a verifica dacă datele utilizate de organele administrative ca temei pentru deciziile lor au fost corecte și dacă organele administrative au colectat toate informațiile necesare. De asemenea, instanțele pot să verifice dacă deciziile sunt proporționale și fără erori evidente de apreciere, de exemplu, dacă se acordă prioritate intereselor economice fără a ține seama deloc sau aproape deloc de interesele sociale sau de mediu contradictorii. Pe de altă parte, în cazul în care nu s-au comis erori evidente de apreciere, instanța nu se poate pronunța cu privire la faptul dacă puterea discreționară a fost utilizată în modul cel mai adecvat (cel mai oportun, eficient etc.).

Puteți contesta planuri de amenajare a teritoriului la diferite niveluri (național, județean, planuri extinse și detaliate) în instanțele administrative. Toți cetățenii au calitate procesuală activă în cadrul instanțelor pentru a le contesta; nu se aplică criteriile suplimentare care sunt aplicabile de regulă în procedura judiciară administrativă (cel mai important, încălcarea drepturilor dumneavoastră). Pentru a contesta o decizie, trebuie să intentați o acțiune la instanța administrativă, în cadrul căreia se desfășoară procedura judiciară administrativă obișnuită.Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.kohus.ee/et/kohtusse-poordumine/haldusasjadLinkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.kohus.ee/en/estonian-courts/contacts Puteți utiliza un reprezentant (sau avocat) în cadrul procedurii judiciare, dar acest lucru nu este obligatoriu. Atunci când reexaminează o decizie privind amenajarea teritoriului, instanțele verifică dacă decizia a fost legală, și anume dacă procedura administrativă a fost efectuată în mod corect și toate celelalte legi (pe fond) au fost aplicate în mod corect. Instanțele trebuie, de asemenea, să evalueze dacă organul administrativ a avut la dispoziție toate datele necesare și a ținut seama de toate considerentele relevante. Întrucât organele administrative au o marjă largă de apreciere în materie de amenajare a teritoriului, instanțele nu pot anula o decizie din motive de eficiență, oportunitate etc., cu excepția cazului în care s-a comis o eroare evidentă de apreciere. Un exemplu ar fi situația în care organul administrativ acordă prioritate considerentelor economice fără a ține seama deloc sau aproape deloc de necesitățile în materie de protecție a naturii, fără o explicație adecvată.

Măsurile sau acțiunile în încetare (protecția provizorie a drepturilor persoanelor) pot fi dispuse de către instanță în orice etapă a procedurii judiciare. Numai normele generale privind măsurile sau acțiunile în încetare se aplică cauzelor privind amenajarea teritoriului. Instanțele judecătorești pot dispune măsuri sau acțiuni în încetare pe baza unei cereri a uneia dintre părțile în litigiu, dar și din oficiu. În același timp, acestea sunt aplicate numai atunci când executarea hotărârii este amenințată, de exemplu, activitatea titularului permisului ar modifica/afecta mediul în mod ireversibil. Nu se aplică norme speciale pentru măsurile sau acțiunile în încetare în cauze privind autorizațiile IPPC.

Deciziile privind necesitatea EIA (deciziile cu privire la conținutul și sfera evaluării impactului asupra mediului) sunt considerate a fi acte procedurale (menetlustoimingud). Aceasta înseamnă că le puteți ataca doar separat de deciziile finale (de exemplu, autorizațiile de mediu), în cazul în care:

 • acestea încalcă drepturile dumneavoastră (altele decât drepturile procedurale) independent de decizia finală;
 • ilegalitatea actului procedural va conduce inevitabil la o decizie finală sau o altă activitate care încalcă drepturile dumneavoastră.

Conform jurisprudenței recente a Curții Supreme (de exemplu, cauzele 3-3-1-63-11 și 3-3-1-101-09), deciziile privind necesitatea EIA pot fi contestate separat numai dacă organul administrativ a avut obligația legală de a iniția procesul EIA.Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.nc.ee/?id=142 În cazul în care decizia privind necesitatea EIA s-a bazat pe o marjă de apreciere (și anume, organul administrativ a avut posibilitatea de a iniția procesul), aceasta nu poate fi contestată separat de decizia finală (de exemplu, autorizația privind poluarea aerului înconjurător sau autorizația IPPC). Pentru a contesta o deciziile privind necesitatea EIA în mod separat, trebuie să intentați o acțiune la o instanță administrativă, în cadrul căreia se desfășoară procedura judiciară administrativă obișnuită.Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.kohus.ee/et/kohtusse-poordumine/haldusasjadLinkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.kohus.ee/en/estonian-courts/contacts Pentru a avea calitate procesuală activă în fața instanței, trebuie să demonstrați că drepturile dumneavoastră sunt încălcate sau interesele dumneavoastră legitime sunt vizate în mod direct. Încălcarea drepturilor ONG-urilor care se ocupă cu protecția mediului este prezumată. Instanțele vor verifica dacă procedura a fost efectuată în mod corect și dacă decizia a fost luată în conformitate cu legea. Instanțele sunt limitate în ceea ce privește controlul exercitării puterii discreționare a organismelor administrative numai la abuzurile evidente.

Deciziile de delimitare a domeniului EIA (deciziile cu privire la conținutul și sfera evaluării impactului asupra mediului) sunt considerate ca fiind acte procedurale (menetlustoimingud). Aceasta înseamnă că puteți să le contestați numai separat de deciziile finale (de exemplu, autorizațiile de mediu), dacă:

 • acestea încalcă drepturile dumneavoastră (altele decât drepturile procedurale) independent de decizia finală;
 • ilegalitatea actului procedural ar conduce inevitabil la o decizie finală sau o altă activitate care încalcă drepturile dumneavoastră

Pentru a ataca decizia de delimitare a domeniului EIA în mod separat, trebuie să intentați o acțiune la instanța administrativă, în cadrul căreia se desfășoară procedura judiciară administrativă obișnuită. Pentru a avea calitate procesuală activă în fața instanței, trebuie să demonstrați că drepturile dumneavoastră sunt încălcate sau interesele dumneavoastră legitime sunt vizate în mod direct. Încălcarea drepturilor ONG-urilor care se ocupă cu protecția mediului este prezumată. Instanțele vor verifica dacă procedura a fost efectuată în mod corect și dacă decizia a fost luată în conformitate cu legea. Instanțele sunt limitate în ceea ce privește controlul exercitării puterii discreționare a organismelor administrative numai la abuzurile evidente.

Deciziile finale privind EIA (aprobarea declarației EIA de către organul administrativ) sunt considerate a fi acte procedurale (menetlustoimingud). Aceasta înseamnă că puteți să le contestați numai separat de deciziile finale (de exemplu, autorizațiile de mediu), dacă:

 • acestea încalcă drepturile dumneavoastră (altele decât drepturile procedurale) independent de decizia finală;
 • ilegalitatea actului procedural ar conduce inevitabil la o decizie finală sau o altă activitate care încalcă drepturile dumneavoastră

Aprobările de dezvoltare sunt emise separat de aprobarea declarațiilor EIA și sunt considerate acte administrative care pot fi contestate în instanță dacă acestea încalcă drepturile dumneavoastră. Pentru a contesta deciziile privind EIA în mod separat sau pentru a contesta aprobarea de dezvoltare finală, trebuie să intentați o acțiune la o instanță administrativă, în cadrul căreia se desfășoară procedura judiciară administrativă obișnuită. Pentru a avea calitate procesuală activă în fața instanței, trebuie să demonstrați că drepturile dumneavoastră sunt încălcate sau interesele dumneavoastră legitime sunt vizate în mod direct. Încălcarea drepturilor ONG-urilor care se ocupă cu protecția mediului este prezumată. Puteți utiliza un reprezentant (sau avocat) în cadrul procedurii judiciare, dar acest lucru nu este obligatoriu. Nu sunteți obligat să participați activ în cadrul consultărilor publice, să prezentați observații etc. pentru a avea calitate procesuală activă, dacă drepturile dumneavoastră sunt încălcate în mod direct. Cu toate acestea, în practică, participarea activă la procedură ar putea fi importantă pentru contestarea unor deficiențe mai mici și mai puțin evidente ale procedurilor EIA și ale declarației EIA. Prin urmare, ar trebui să participați într-o etapă cât mai timpurie cu putință a procesului decizional. Cu toate acestea, încălcările drepturilor procedurale nu vă îndreptățesc să contestați deciziile privind necesitatea EIA, de delimitare a domeniului EIA sau de aprobare a declarației EIA, întrucât acestea constituie acte procedurale (menetlustoimingud). Instanțele vor verifica dacă procedura a fost efectuată în mod corect și dacă decizia a fost luată în conformitate cu legea. Instanțele sunt limitate în ceea ce privește controlul exercitării puterii discreționare a organismelor administrative numai la abuzurile evidente. Atunci când revizuiesc deciziile privind EIA în mod separat sau împreună cu aprobările de dezvoltare, instanțele au dreptul, de asemenea, să verifice constatările materiale și tehnice. Cu toate acestea, instanțele nu pot înlocui conținutul actului administrativ, ci sunt autorizate numai să îl anuleze în cazul în care rezultatele sunt considerate a fi incorecte.

Măsurile sau acțiunile în încetare (protecția provizorie a drepturilor persoanelor) pot fi dispuse de instanță în orice etapă a procedurilor judiciare și, de asemenea, în principiu, în cazurile referitoare la EIA în conformitate cu normele generale. Instanțele judecătorești pot dispune măsuri sau acțiuni în încetare pe baza unei cereri a uneia dintre părțile în litigiu, dar și din oficiu. Cu toate acestea, instanțele aplică măsuri sau acțiuni în încetare numai în cazurile în care executarea hotărârii este amenințată, de exemplu se provoacă daune ireversibile mediului. Întrucât deciziile finale privind EIA nu permit unei persoane să înceapă o acțiune de dezvoltare care ar putea dăuna mediului (pentru desfășurarea de activități trebuie să se elibereze o autorizație pe baza deciziei finale privind EIA), instanțele nu dispun în mod obișnuit măsuri sau acțiuni în încetare în astfel de proceduri.

Puteți contesta deciziile de eliberare a autorizațiilor IPPC de către Comisia de Mediu (Keskkonnaamet) în fața instanțelor administrative.Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.keskkonnaamet.ee/eng Pentru a avea calitate procesuală activă în instanță, trebuie să demonstrați că decizia încalcă drepturile dumneavoastră; Pentru ONG-urile care se ocupă cu protecția mediului, încălcarea drepturilor este prezumată. Pentru a contesta o decizie, trebuie să intentați o acțiune la instanța administrativă, în cadrul căreia se desfășoară procedura judiciară administrativă obișnuită.Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.just.ee/10165 Puteți utiliza un reprezentant (sau avocat) în cadrul procedurii judiciare, dar acest lucru nu este obligatoriu. Nu sunteți obligat să participați activ în cadrul consultărilor publice, să prezentați observații etc. pentru a avea calitate procesuală activă, în cazul în care drepturile dumneavoastră sunt încălcate mod direct de către decizie. Pe de altă parte, dacă întreprindeți astfel de acțiuni și drepturile procedurale vă sunt încălcate, aceasta ar constitui un motiv distinct pentru a avea calitatea procesuală activă în instanțele estone. De asemenea, în practică, participarea la procedura administrativă ar putea fi importantă pentru contestarea încălcărilor mai mici și mai puțin evidente ale legii. Prin urmare, ar trebui să participați într-o etapă cât mai timpurie cu putință a procesului decizional. Instanțele verifică dacă procedura a fost efectuată în mod corect de către Comisia de mediu și dacă decizia de a elibera autorizația IPPC a fost luată în conformitate cu legea. De asemenea, instanțele au dreptul să verifice constatările materiale și tehnice etc. Cu toate acestea, instanțele nu pot înlocui conținutul deciziei de eliberare a autorizației sau al autorizației în sine, ci sunt autorizate numai să anuleze decizia în cazul în care consideră că aceasta nu este legală. Anularea deciziei ar conduce, de asemenea, la pierderea validității autorizației. Măsurile sau acțiunile în încetare (protecția provizorie a drepturilor persoanelor) pot fi dispuse de către instanță în orice etapă a procedurii judiciare. Numai normele generale privind măsurile sau acțiunile în încetare se aplică în cauzele privind autorizațiile IPPC. Instanțele judecătorești pot dispune măsuri sau acțiuni în încetare pe baza cererii uneia dintre părțile în litigiu sau din proprie inițiativă. În același timp, acestea se aplică numai în cazul în care executarea hotărârii judecătorești este amenințată, de exemplu, activitatea deținătorului permisului ar modifica/afecta mediul în mod ireversibil. Nu se aplică norme speciale pentru măsurile sau acțiunile în încetare în cauze privind autorizațiile IPPC.

V. Accesul la justiție în caz de acțiuni sau omisiuni

În domeniul mediului, puteți intenta o acțiune în instanță în mod direct împotriva persoanelor fizice sau a entităților juridice numai pentru a obține despăgubiri pentru daunele suferite sau pentru a vă proteja drepturile de proprietate. Astfel de acțiuni sunt reglementate de actele de drept privat, în principal Actul privind legea obligațiilor și Actul privind legea proprietății.Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X30085K4&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=V%F5la%F5igusseadus+%28seisuga+18%2E07%2E2011%29Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X0004K11&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=asja%F5igusseadus Acțiunile în despăgubiri și acțiunile pentru protecția proprietății sunt judecate în primă instanță de instanțele teritoriale. În cazul în care ați suferit prejudicii provocate de activități periculoase din punct de vedere ecologic, puteți solicita despăgubiri pentru:

 • prejudicii aduse propriei persoane (prejudicii în materie de sănătate);
 • Daune aduse bunurilor dumneavoastră;
 • prejudicii provocate de deteriorarea calității mediului;
 • cheltuieli necesare pentru limitarea prejudiciului;
 • cheltuieli legate de atenuarea consecințelor prejudiciului;
 • prejudiciile rezultate din aplicarea măsurilor de atenuare.

Aveți dreptul la daune necontractuale în cazul în care prejudiciul a fost provocat în mod ilegal și persoana este vinovată, și anume prejudiciile au fost cauzate din neglijență sau cu intenție. În unele cazuri, se aplică răspunderea strictă, și anume se acordă despăgubiri chiar dacă persoana nu a provocat daune din neglijență sau cu intenție. Pentru a vă proteja bunurile, puteți solicita eliminarea oricărei încălcări a drepturilor dumneavoastră de proprietate.

În cazul în care o cauză în materie de mediu este legată de o decizie administrativă, puteți introduce în mod direct o cerere (acțiune) la o instanță administrativă împotriva organismului de stat care a luat decizia (de exemplu, Comisia de mediu). În cadrul unor astfel de proceduri, puteți solicita:

 • anularea, integrală sau în parte, a actului administrativ (decizia finală);
 • emiterea unui act administrativ sau executarea unei activități;
 • interzicerea eliberării unui act administrativ sau a executării unei activități;
 • despăgubiri pentru daunele cauzate, în temeiul dreptului public;
 • eliminarea consecințelor ilegale ale unui act administrativ sau ale unei activități;
 • stabilirea nulității unui act administrativ, a caracterului ilegal al unui act administrativ sau al unei activități sau a altor circumstanțe de fapt referitoare la o relație de drept public.

Este important de menționat faptul că anularea unui act administrativ de către o instanță determină încetarea sa, prin urmare, acesta nu va mai crea drepturi și obligații. Dimpotrivă, stabilirea caracterului ilegal al unui act administrativ de către instanță nu determină în mod automat încetarea sa — actul trebuie să fie abrogat de către organul administrativ în sine.

În materie de răspundere administrativă, autoritatea care identifică daunele și persoanele responsabile și care are competența să ia măsurile necesare este Comisia de mediu.Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.keskkonnaamet.ee/eng Ministerul Mediului este responsabil cu notificarea autorităților altor state membre ale UE în cauzele în care daunele au un caracter transfrontalier.Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.envir.ee/?set_lang_id=2 Pentru a pune în aplicare răspunderea pentru mediul înconjurător, ar trebui să depuneți mai întâi o cerere de luare de măsuri la Comisia de mediu. Cererile de luare de măsuri pot fi depuse în cazul în care:

 • sunteți afectat sau ați putea fi afectat de daunele aduse mediului;
 • Aveți un interes legitim cu privire la chestiunea respectivă; sau
 • drepturile dumneavoastră sunt încălcate de daunele aduse mediului sau de riscul de producere.

Pentru ONG-urile de mediu, încălcarea drepturilor și interesele legitime sunt prezumate. În cazul în care Comisia de Mediu refuză să ia măsuri și dumneavoastră doriți să puneți în aplicare răspunderea pentru mediul înconjurător în instanțe, trebuie mai întâi să epuizați toate procedurile administrative. Aceasta înseamnă că trebuie să depuneți o contestație administrativă (vaie) la Ministerul Mediului în termen de 30 de zile. Ministerul emite o decizie privind contestația depusă de dumneavoastră în termen de 30 de zile. După ce ați epuizat procedurile de contestare administrativă, puteți introduce o acțiune la instanța administrativă. Pentru a putea contesta decizia emisă cu privire la cererea dumneavoastră de luare de măsuri, este necesar ca decizia să vă încalce drepturile sau să vizeze interesele dumneavoastră legitime. Instanțele au dreptul de a solicita Comisiei de mediu să pună în aplicare cererea dumneavoastră privind răspunderea pentru daune aduse mediului.

VI. Altor modalități de acces la justiție

În cazul în care o persoană încalcă legislația în domeniul mediului, procedura penală poate fi inițiată de către autoritățile publice. Faptele penale se împart în două categorii:

 • contravenții; și
 • infracțiuni.

Contravențiile în domeniul mediului sunt sancționate de Inspectoratul de Mediu (Keskkonnainspektsioon), în timp ce infracțiunile sunt aduse în fața instanței de Parchet (prokuratuur).Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://kki.ee/eng/Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.prokuratuur.ee/en Dacă doriți să atacați activitatea, inactivitatea sau omisiunea de a acționa a unei autorități publice, aveți dreptul să depuneți o contestație administrativă (vaie). Contestațiile administrative sunt, în principal, o alternativă opțională la procesul în instanță; Acestea nu trebuie să fie epuizate înainte de a putea introduce o acțiune în instanță. Cu toate acestea, în unele cazuri, de exemplu în domeniul răspunderii pentru mediul înconjurător, opțiunea privind contestațiile administrative trebuie să fi fost utilizată înainte de a putea introduce o acțiune în instanță. În cazul în care considerați că un act legislativ este neconstituțional sau o acțiune, lipsa de acțiune sau omisiunea de a acționa a unei autorități publice vă încalcă drepturile constituționale, puteți, de asemenea, să depuneți o cerere la Cancelarul Justiției (õiguskantsler).Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://oiguskantsler.ee/en Cancelarul Justiției examinează constituționalitatea actului legislativ sau a activității unei autorități publice și are dreptul să emită recomandări și propuneri menite să soluționeze situația.

Cancelarul Justiției este un funcționar independent care îndeplinește două roluri:Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://oiguskantsler.ee/en Acesta este atât organismul general care primește plângeri (împotriva autorităților publice), cât și protectorul constituționalității, care revizuiește acte legislative. În cazul în care constatați că un act legislativ (al administrației naționale sau locale) este neconstituțional, puteți sesiza Cancelarul Justiției. Cancelarul Justiției are dreptul:

 • să propună ca autoritatea care a emis legislația să o aducă în conformitate cu Constituția;
 • să înainteze un memorandum autorității care elaborează legislația (în cazul în care legislația este încă în curs de elaborare);
 • să prezinte un raport Parlamentului (Riigikogu) pentru a evidenția problemele.

În cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră constituționale au fost încălcate de către o autoritate publică, puteți, de asemenea, să depuneți o cerere la Cancelarul justiției. Cancelarul are dreptul să formuleze:

 • Recomandare de a acționa în mod legal și de a respecta principiile bunei administrări;
 • sugestie de eliminare a încălcării respective.

În cazul în care recomandările sau sugestiile sale nu sunt luate în considerare, Cancelarul Justiției poate înainta un raport autorității de supraveghere a agenției în cauză, guvernului Republicii, cât și Parlamentului (Riigikogu). Recomandările și sugestiile sunt definitive și nu pot fi atacate în instanță. Deși nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic pentru autoritatea în cauză, acestea sunt, în general, luate în considerare de către autoritățile publice abordate sau de către autoritățile de supraveghere aferente acestora.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăInspectoratul de Mediu este principala agenție de stat răspunzătoare de punerea în aplicare a dreptului mediului. Aceasta include investigarea contravențiilor și a infracțiunilor săvârșite de persoane fizice sau juridice în domeniul legislației de mediu. În cazul contravențiilor, Inspectoratul de Mediu are, de asemenea, dreptul de a aplica amenzi. Pentru contravenții, detenția (arest) poate, de asemenea, să fie impusă de către instanțe la cererea Inspectoratului de Mediu. În cazul în care identificați o situație de poluare a mediului sau un incident de mediu, trebuie să sesizați Inspectoratul de Mediu, care va examina situația.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăParchetul are dreptul exclusiv de a formula acuzații în instanță pentru infracțiunile săvârșite de către persoane sau întreprinderi. Acest lucru este valabil, de asemenea, pentru infracțiunile de mediu; cercetarea unor astfel de infracțiuni este efectuată de Inspectoratul de Mediu. Pentru infracțiuni, instanțele pot impune sancțiuni financiare (rahaline karistus) sau pedeapsa cu închisoarea. În Estonia nu există urmărire penală privată; acțiunile penale pot fi introduse în instanță numai de către parchet.Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.prokuratuur.ee/en Acest aspect este valabil, de asemenea, în domeniul legislației de mediu.

VII. Calitate procesuală

Conform Legii privind procedura administrativă și Codului de procedură administrativă, următoarele norme generale sunt utilizate pentru a stabili cine are dreptul să conteste activitățile autorităților publice. Normele următoare nu se aplică pentru contestarea deciziilor în domeniul amenajării teritoriului, care pot fi contestate de orice persoană pe motiv de nelegalitate.

Calitate procesuală

Procedura administrativă

Procedura judiciară

Persoane fizice

Încălcarea drepturilor individuale sau restrângerea libertăților individuale printr-o activitate a autorităților publice. Drepturile sau libertățile pot decurge direct din Constituție sau din alte legi.

Încălcarea drepturilor individuale printr-o activitate a autorităților publice. În materie de mediu, persoanele care sunt direct afectate de activitatea administrativă pot, de asemenea, să depună o cerere. Afectarea directă trebuie să aibă legătură cu interesele legitime ale persoanei; activitatea autorității publice trebuie să aibă un impact real și semnificativ asupra unor astfel de interese.

ONG-uri

Încălcarea drepturilor individuale sau restrângerea libertăților individuale printr-o activitate a autorităților publice. Drepturile sau libertățile pot decurge direct din Constituție sau din alte legi.

Pentru ONG-urile din domeniul protecției mediului, încălcarea unor drepturi sau libertăți ar trebui să fie prezumată.

Încălcarea drepturilor individuale printr-o activitate a autorităților publice. În materie de mediu, persoanele care sunt direct afectate de activitatea administrativă pot, de asemenea, să depună o cerere. Afectarea directă trebuie să aibă legătură cu interesele legitime ale persoanei; activitatea autorității publice trebuie să aibă un impact real și semnificativ asupra unor astfel de interese.

Pentru ONG-urile din domeniul protecției mediului, încălcarea drepturilor sau afectarea directă este prezumată.

Alte entități juridice

Încălcarea drepturilor individuale sau restrângerea libertăților individuale printr-o activitate a autorităților publice. Drepturile sau libertățile pot decurge direct din Constituție sau din alte legi.

Încălcarea drepturilor individuale printr-o activitate a autorităților publice. În materie de mediu, persoanele care sunt direct afectate de activitatea administrativă pot, de asemenea, să depună o cerere. Afectarea directă trebuie să aibă legătură cu interesele legitime ale persoanei; activitatea autorității publice trebuie să aibă un impact real și semnificativ asupra unor astfel de interese.

Grupurile ad-hoc

Grupurile ad-hoc au dreptul de a contesta o activitate administrativă numai în materie de mediu și în cazul în care sunt active în domeniul protecției mediului. Încălcarea unor drepturi sau libertăți este necesară, dar este, de asemenea, prezumată, pentru ca astfel de grupuri ad hoc să aibă calitate procesuală activă în procedurile de atac administrative.

Grupurile ad-hoc au dreptul să introducă acțiuni în instanță numai în materie de mediu și în cazul în care acestea sunt active în domeniul protecției mediului. Încălcarea unor drepturi sau libertăți este necesară, dar este, de asemenea, prezumată, pentru ca astfel de grupuri ad hoc să aibă calitate procesuală activă în procedurile de atac administrative.

ONG-urile străine

Încălcarea drepturilor individuale sau restrângerea libertăților individuale printr-o activitate a autorităților publice. Drepturile sau libertățile pot decurge direct din Constituție sau din alte legi.

Încălcarea drepturilor individuale printr-o activitate a autorităților publice. În materie de mediu, persoanele care sunt direct afectate de activitatea administrativă pot, de asemenea, să depună o cerere. Afectarea directă trebuie să aibă legătură cu interesele legitime ale persoanei; activitatea autorității publice trebuie să aibă un impact real și semnificativ asupra unor astfel de interese.

În cazul ONG-urilor cu sediul în UE care își desfășoară activitatea în domeniul protecției mediului, încălcarea drepturilor sau afectarea directă este prezumată în domeniile reglementate de legislația UE (de exemplu, IPPC, EIA), în conformitate cu principiul nediscriminării.

Altele

Autoritățile de stat nu pot să conteste activitatea altor autorități de stat, deoarece acestea nu sunt entități juridice separate. În același timp, autoritățile locale pot contesta activitatea altor autorități publice în cazul în care le sunt încălcate drepturile sau le sunt restrânse libertățile. Același lucru este valabil, de asemenea, pentru alte persoane juridice publice (de exemplu, universități, fundații publice etc.)

Autoritățile de stat nu pot să conteste activitatea altor autorități de stat, deoarece acestea nu sunt entități juridice separate. În același timp, alte persoane juridice publice (de exemplu, universități, fundații publice etc.) pot contesta activitatea altor autorități publice în cazul în care drepturile lor sunt încălcate.

Autoritățile locale pot contesta, de asemenea, activitatea altor autorități publice în cazul în care drepturile lor sunt încălcate sau în cazul în care activitatea contestată împiedică sau stânjenește îndeplinirea funcțiilor lor.

Cea mai mare parte a legislației sectoriale și procedurale în domeniul mediului nu conține dispoziții speciale privind calitatea procesuală activă. Acest lucru este valabil, de asemenea, în ceea ce privește evaluarea impactului asupra mediului, prevenirea și controlul integrat al poluării. Prin urmare, sunteți eligibil pentru introducerea unei acțiuni în instanță în conformitate cu normele generale incluse în Codul de procedură administrativă. Cu toate acestea, în domeniul amenajării teritoriului există norme speciale. În materie de amenajare a teritoriului, normele privind calitatea procesuală sunt diferite de cele din alte domenii ale dreptului administrativ, inclusiv legislația de mediu. Conform legii privind amenajarea teritoriului, aveți dreptul să intentați o acțiune la instanța administrativă pentru a ataca decizia de instituire a unui plan de amenajare a teritoriului în cazul în care:

 • drepturile dumneavoastră au fost încălcate sau libertățile dumneavoastră au fost restrânse;
 • Considerați că decizia nu este conformă cu actele cu putere de lege sau cu alte acte juridice.

Aceasta înseamnă că puteți contesta decizia administrativă finală privind un plan de amenajare a teritoriului pe motiv de legalitate, fără a fi necesar să dovediți că acesta vă afectează în mod direct. Cancelarul Justiției este considerat a fi o entitate juridică separată; Prin urmare, acesta are dreptul de a contesta activitatea autorităților publice pentru a-și proteja propriile drepturi, atât prin intermediul unor contestații administrative, cât și prin intentarea unei acțiuni în instanță. Pe lângă aceasta, Cancelarul Justiției are dreptul să inițieze procedurile disciplinare împotriva judecătorilor. Procedura disciplinară poate fi deschisă dacă judecătorul nu și-a îndeplinit obligațiile profesionale, cu încălcarea legii, sau și-a îndeplinit obligațiile profesionale în mod inadecvat. Procedurile disciplinare sunt dezbătute de o cameră disciplinară compusă din judecători de la diferite niveluri ale sistemului judiciar. Procurorii publici au calitate procesuală activă exclusivă în procedura penală, prin urmare numai aceștia pot intenta acțiuni pentru infracțiuni (kuriteod). Inspectoratul de Mediu are calitate procesuală activă în fața instanțelor în cazul contravențiilor în domeniul mediului (väärteod). Pentru contravenții, inspectoratul poate impune amenzi din proprie inițiativă; În schimb, detenția poate fi impusă doar de către instanțe, la cererea inspectoratului.

VIII. Reprezentare legală

În cadrul procedurilor judiciare în materie de mediu, puteți alege să vă reprezentați singur sau să apelați la un reprezentant legal profesionist. Puteți contracta următoarele persoane pentru a vă reprezenta în instanță:

Autorizat numai avocații vă pot reprezenta în fața celei mai înalte instanțe — Curtea Supremă din Estonia. Reprezentanții legali au dreptul de a acționa în numele dumneavoastră și vă reprezintă inclusiv în absența dumneavoastră. În același timp, aveți posibilitatea, de asemenea, să limitați competențele reprezentantului dumneavoastră contractual. Limitarea competențelor este luată în considerare de către instanță numai în cazul în care înștiințați instanța și celelalte părți în acest sens. Instanțele țin seama de limitări numai cu privire la:

 • încheierea procedurii cu un compromis; sau
 • Renunțarea la acțiune.

Puteți apela, de asemenea, la consilieri juridici în cadrul procedurilor judiciare în materie de mediu. Spre deosebire de reprezentanții legali, consilierii juridici nu sunt autorizați, în general, să acționeze în numele dumneavoastră și în absența dumneavoastră. Totuși, aceștia au dreptul să ia parte la procedură împreună cu dumneavoastră și, de asemenea, să formuleze declarații și revendicări etc. Astfel de declarații, afirmații etc. vă sunt atribuite, cu excepția cazului în care le corectați fără întârziere. Instanțele vă vor explica, de asemenea, acest drept, în cazul în care hotărâți să recurgeți la serviciile unui consilier juridic. O listă a tuturor birourilor de avocatură care sunt membre ale Baroului eston, organizate în funcție de locația acestora, este disponibilă aici.Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.advokatuur.ee/eng/advocates/find-advocates?attorney_filter%5Bregion%5D=&attorney_filter%5Bletter%5D=&attorney_filter%5Btype%5D%5B%5D=Assotsieerunud+liige Mai multe birouri de avocatură cu renume indică, de asemenea, dreptul mediului ca domeniu în care oferă servicii juridice (inclusiv reprezentare), de exemplu:

De asemenea, asistența juridică (inclusiv reprezentare) în cauze în materie de mediu este furnizată de Centrul pentru dreptul mediului din Estonia.Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://k6k.ee/en Acesta din urmă este un ONG de interes public; Prin urmare, centrul nu oferă asistență juridică în cazurile în care acest lucru ar fi contrar intereselor publice.

IX. Dovezi

În domeniul mediului, la fel precum în alte materii administrative, aveți obligația să prezentați probe care să vă susțină revendicările. Trebuie să prezentați probele fie odată cu introducerea acțiunii dumneavoastră, fie cel târziu în cadrul procedurii preliminare (înainte de ședința de judecată). În cazul în care nu sunteți în măsură să prezentați probe (de exemplu, atunci când datele sunt deținute de către o persoană privată care refuză să le împărtășească), trebuie să explicați motivul pentru acest lucru nu este posibil și locul unde se pot găsi elemente de probă. În cazul în care instanțele constată că nu există elemente de probă suficiente, acestea vă pot solicita să le prezentați sau pot să le obțină din proprie inițiativă. În cazul în care nu prezentați probe în sprijinul cauzei dumneavoastră, iar instanța nu este în măsură să obțină probe din proprie inițiativă, instanța poate hotărî că acțiunea dumneavoastră este nefondată. În principiu, nu există un tip de probă preferat de instanță. De asemenea, părțile nu pot să limiteze tipurile de probe admisibile sau să acorde prioritate unui anumit tip de elemente de probă. Toate elementele de probă sunt evaluate din toate perspectivele, în ansamblu și în mod obiectiv, ținându-se seama, de asemenea, de legăturile dintre diferitele elemente de probă. Judecătorii iau decizia finală cu privire la faptul dacă o revendicare a fost demonstrată cu probe, pe baza propriei conștiințe. Trebuie să prezentați probe cel târziu în cadrul procedurilor preliminare (înainte de ședința de judecată). Puteți introduce noi elemente de probă după ce instanța a început ședința, numai în următoarele cazuri excepționale:

 • instanța nu organizează o ședință de judecată (de exemplu, în procedurile scrise) și nu a fost stabilit niciun termen-limită pentru furnizarea de probe înainte de începerea ședinței de judecată;
 • prezentarea de noi elemente de probă nu întârzie procedura judiciară; sau
 • puteți dovedi că ați avut un motiv întemeiat pentru întârziere.

Instanțele pot solicita unei părți la procedură, unui angajat al său, oricărei autorități publice, unei societăți de asigurări sau unei instituții de credit (de exemplu, bancă, fond de investiții) să furnizeze informațiile despre care se presupune că s-ar afla în posesia persoanei respective, necesare pentru soluționarea litigiului. Instanțele stabilesc un termen și persoanele respective sunt obligate să furnizeze informațiile în termenul indicat. Dacă nu se respectă această obligație, instanța poate impune o amendă. Dacă doriți să recurgeți la avizul unui expert ca probă în cadrul procedurii judiciare, puteți contracta un expert și puteți prezenta avizul său ca element de probă. Ca alternativă, puteți, de asemenea, să solicitați instanței să organizeze obținerea avizului unui expert în cadrul procedurilor preliminare (înainte de ședința de judecată). Instanțele pot solicita avizul unui expert pentru a stabili un aspect important pentru cauză și care necesită cunoștințe de specialitate. Avizele experților sunt tratate la fel ca alte tipuri de probe, și anume, acestea sunt evaluate împreună cu alte informații relevante pentru a se stabili dacă o cauză a fost sau nu dovedită. Prin urmare, acestea nu sunt obligatorii în mod direct pentru judecători. Pe de altă parte, instanțele nu pot contesta, din proprie inițiativă, rezultatele formulate de un expert în avizul său.

X. Măsurile sau acțiunile în încetare

În cazul în care contestați o decizie administrativă, fie în instanță, fie prin intermediul contestației administrative (vaie), acest lucru nu afectează în mod automat efectul juridic al deciziei. Aceasta înseamnă că, în pofida contestației, decizia poate totuși să fie executată. De exemplu, în cazul în care decizia autorizează o întreprindere să emită poluanți în aerul înconjurător, întreprinderea poate face acest lucru, chiar dacă ați introdus o acțiune în instanță împotriva deciziei respective. Deciziile administrative pot să fie executate, în principiu, din momentul în care intră în vigoare. În cazul în care decizia nu trebuie să fie anunțată public, aceasta intră în vigoare de îndată ce persoana căreia îi este adresată este notificată. În cazul în care decizia trebuie să fie anunțată public, aceasta intră în vigoare, de regulă, în a 10-a zi de la data publicării. Contestarea actului fie printr-o contestație administrativă (vaie), fie în instanță, nu afectează în mod automat valabilitatea deciziei. Aceasta înseamnă că deciziile pot fi executate imediat ce devin valabile. În cazul în care atacați o decizie administrativă de mediu în instanță, puteți solicita măsuri și acțiuni în încetare. În același timp, măsurile și acțiunile în încetare pot fi dispuse, de asemenea, de instanță, din proprie inițiativă, în orice moment. Măsurile și acțiunile în încetare pot lua mai multe forme — puteți solicita instanței:

 • să suspende validitatea sau executarea deciziei administrative;
 • să interzică organului administrativ să emită decizia contestată;
 • să solicite organului administrativ să emită decizia contestată;
 • să dispună sechestrul pe bunuri;
 • să interzică persoanei vizate de decizie (de exemplu, o întreprindere minieră care a primit o autorizație de exploatare minieră) să desfășoare activitățile care fac obiectul deciziei sau să o oblige să desfășoare activitățile sau să stabilească un set de obligații suplimentare pentru activitățile respective, de exemplu, furnizarea de garanții.

Dacă alegeți să atacați o decizie administrativă prin intermediul unei contestații administrative (vaie), puteți solicita, de asemenea, ca instanța să dispună măsuri sau acțiuni în încetare. Puteți solicita instituirea de măsuri sau acțiuni în încetare în orice moment în timpul procedurii judiciare sau de contestație administrativă (vaie), prin urmare nu există niciun termen-limită. Nu sunteți obligat să oferiți garanții pentru eventualele pagube sau pierderi economice care ar putea rezulta din aplicarea unor astfel de măsuri sau acțiuni. În același timp, trebuie să plătiți o taxă la bugetul statului pentru această cerere. În cererea dumneavoastră de punere în aplicare a unor măsuri sau acțiuni în încetare, ar trebui să furnizați cel puțin următoarele informații:

 • obiectul litigiului;
 • motivele pentru solicitare (circumstanțe care impun acest lucru);
 • măsura sau acțiunea preferată;
 • Datele dumneavoastră de identificare și datele de contact.

Măsura sau acțiunea în încetare este dispusă de instanță numai în cazul în care, în caz contrar, protecția drepturilor dumneavoastră sau realizarea obiectivului contestației depuse de dumneavoastră ar fi impracticabilă sau imposibilă. Instanțele iau o decizie cu privire la măsurile sau acțiunile în încetare printr-un ordin judecătoresc. Puteți contesta ordinul judecătoresc prin introducerea unei căi de atac în termen de 15 de zile de la emiterea sa. Cererea ar trebui să fie adresată instanței districtuale, însă trebuie depusă la instanța administrativă care a luat decizia pe care o atacați. Instanța administrativă analizează admisibilitatea căii de atac și pregătește reexaminarea acesteia de către instanța districtuală sau îi acordă ea însăși câștig de cauză.

XI. Costuri

Dacă doriți să intentați o acțiune în instanță, ar trebui să țineți seama de două categorii de costuri posibile: cheltuieli de judecată (kohtukulud) și cheltuieli extrajudiciare (kohtuvälised kulud). Cheltuielile de judecată sunt costurile care sunt esențiale pentru soluționarea cauzei, și anume taxa la bugetul de stat (riigilõiv), garanțiile și costurile necesare pentru procedură (de exemplu, costurile aferente martorilor, experților, obținerii probelor etc.). Cheltuielile extrajudiciare sunt costurile care nu sunt esențiale pentru soluționarea cauzei, de exemplu, onorariile consilierilor juridici și ale reprezentanților contractuali, cheltuielile de deplasare a participanților în cadrul procedurii, remunerațiile pierdute din cauza litigiului etc. În cazul în care doriți să introduceți o acțiune în justiție împotriva unei decizii administrative, trebui să plătiți taxa respectivă la bugetul statului. Trebuie să plătiți o altă taxă pentru atacarea la instanța districtuală a unei hotărâri judecătorești sau a unui ordin judecătoresc pronunțat de instanța administrativă. Mai multe informații pot fi găsite aici.https://e-justice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-ee-en.do?init=true&member=1

XII. Mecanisme de asistență financiară

Instanțele administrative vă pot scuti de la obligația de a plăti taxele la bugetul de stat și garanția, precum și costurile esențiale pentru procedură (de exemplu, costurile aferente martorilor, experților, obținerea probelor etc.). Puteți fi scutit de astfel de costuri în ansamblu sau doar parțial. O altă opțiune este de a nu fi obligat să le plătiți în avans într-o singură tranșă (astfel cum prevăd normele), fiind posibil să le plătiți în rate. Pentru a beneficia de o scutire, trebuie să depuneți o cerere în acest sens. În cerere, trebuie să furnizați următoarele informații:

 • procedura pentru care se solicită scutirea;
 • rolul dumneavoastră în cadrul procedurii, precum și revendicările principale formulate de dumneavoastră;
 • temeiul pentru revendicările sau obiecția formulată.

În cazul în care solicitați scutirea în calitate de persoană fizică (individual), trebuie să adăugați o declarație privind situația financiară (inclusiv a familiei dumneavoastră), precum și alte documente în sprijinul declarației. Formularele pentru declarație și cererea de scutire, împreună cu alte informații suplimentare pot fi descărcate de pe pagina internet a Ministerului Justiției.Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.just.ee/en/state-legal-assistance-0 Cererea trebuie să fie redactată fie în limba estonă, fie în limba engleză. În cazul în care solicitați scutirea în calitate de reprezentant al unei persoane juridice (organizații), trebuie să adăugați o copie a statutului organizației respective și o copie legalizată a raportului anual din anul precedent. După primirea cererii și a documentelor suplimentare, instanța va decide dacă vă scutește sau nu de la plata costurilor și în ce măsură. Scutirea se acordă numai dacă nu puteți plăti costurile din cauza situației economice în care vă aflați și dacă se preconizează că participarea dumneavoastră are șanse de reușită. Scutirile nu se acordă în cazul în care:

 • nu aveți, în mod evident, calitate procesuală activă;
 • posibilele beneficii pe care le puteți obține în urma hotărârii nu ar fi proporționale cu costurile; sau
 • obiectivele dumneavoastră nu poate fi atinse prin contestație.

Asistența financiară directă nu este disponibilă pentru procedurile judiciare. Puteți fi scutit numai de costurile care trebuie plătite în avans (a se vedea mai sus) sau puteți primi asistență juridică finanțată de stat. Pe lângă scutirea de costuri, puteți, de asemenea, să primiți asistență juridică finanțată de stat. Acest tip de asistență juridică este oferită de către avocați (membri ai Baroului) care sunt plătiți inițial de către stat. Aceasta nu înseamnă că asistența va fi acordată gratuit în mod necondiționat. În unele cazuri, trebuie să plătiți totuși o parte din costuri sau să plătiți în rate, fie anterior, fie ulterior pronunțării hotărârii. Condițiile pentru cereri și revizuirea cererilor sunt aceleași ca pentru scutirea de costuri de către instanță (a se vedea mai sus). Formulare și informații suplimentare se regăsesc pe pagina de internet a Ministerului Justiției.Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.just.ee/en/state-legal-assistance-0 Firmele de avocatură nu oferă, în general, asistență juridică gratuită, deși ar putea exista cazuri excepționale. Există două „clinici” juridice principale în care studenții la drept oferă publicului asistență juridică în mod gratuit — în Tallinn și Tartu. Niciuna dintre cele două „clinici” juridice nu a definit domeniile în care oferă asistență. În același timp, fiind vorba despre studenți, cunoștințele acestora în domenii specifice, cum ar fi legislația în materie de mediu, ar putea fi limitate. Pe lângă „clinicile” juridice ale studenților operează „farmaciile” juridice din Tallinn, Tartu și Jõhvi (astfel cum se știe în prezent, până la 15 decembrie). În cadrul acestora există avocați specializați, care oferă asistență juridică gratuită, însă niciunul dintre aceștia nu este specializat în dreptul mediului. Centrul pentru dreptul mediului din Estonia este o organizație de interes public privind dreptul mediului, care funcționează la Tartu. În trecut, acesta a furnizat asistență juridică gratuită pe bază de proiecte pentru public. De asemenea, aceasta oferă publicului, cu regularitate și contra cost, asistență juridică în chestiuni de mediu. Mai multe informații privind condițiile acestui serviciu pot fi consultate pe pagina lor principală de internet.Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://k6k.ee/activities/legal-services

XIII. Respectarea termenelor

În Estonia nu există niciun termen general aplicabil pentru toate deciziile administrative. Există, cu toate acestea, termene specifice pentru anumite tipuri de decizii. De exemplu, Comisia de mediu are obligația de a lua o decizie cu privire la cererea de acordare a autorizației integrate de mediu în termen de 120 de zile. În cazul în care autoritatea administrativă consideră că nu poate emite o decizie în termenul prevăzut de lege, aceasta ar trebui să informeze solicitantul cu privire la termenul probabil și să prezinte motivele întârzierii. Atunci când drepturile dumneavoastră sunt încălcate din cauza întârzierii, aveți dreptul la despăgubiri pentru daune provocate de întârziere sau puteți contesta întârzierea în cadrul unei instanțe administrative sau prin intermediul unei contestații administrative (vaie). În cazurile prevăzute de lege, întârzierea poate fi considerată drept o aprobare tacită a cererii pentru o decizie favorabilă (de exemplu, anumite autorizații). În cazul în care doriți să intentați o acțiune împotriva unui act administrativ în materie de mediu, în mod normal ar trebui să faceți acest lucru în termen de 30 de zile. Termenul curge de la data la care vi s-a notificat decizia. În mod excepțional, termenul în care puteți introduce o acțiune este de trei ani, în cazul în care:

 • solicitați despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de un organism administrativ;
 • solicitați eliminarea efectelor ilegale ale unui act administrativ;
 • doriți ca actul administrativ să fie declarat ilegal.

Instanța va examina în primul rând acțiunea și vă va acorda 15 zile pentru a o modifica sau completa în cazul în care acesta conține deficiențe minore. Atunci când se programează o ședință de judecată, perioada între notificarea altor părți cu privire la acțiunea dumneavoastră și ședința de judecată trebuie să fie de cel puțin 30 de zile. Puteți prezenta noi fapte sau cereri după formularea unei acțiuni doar dacă acestea pot fi comunicate de către instanță celorlalte părți cu cel puțin 7 zile înainte de ședința de judecată. În cazul procedurilor scrise, acestea sunt permise în cazul în care pot fi transmise celorlalte părți cu cel puțin 7 zile înainte de data scadentă pentru furnizarea de documente. Instanța trebuie să ia și să anunțe hotărârea sa în termen de 30 de zile de la ultima ședință a instanței (de la data scadenței pentru furnizarea de documente în cazul procedurii scrise). În cazuri excepționale (de exemplu, atunci când volumul de materiale este excepțional de mare sau cauza este neobișnuit de complexă), termenul poate fi prelungit până la 60 de zile. Pentru a introduce o cale de atac împotriva unei hotărâri pronunțate de instanța administrativă la instanța districtuală, trebuie să faceți acest lucru în termen de 30 de zile de la pronunțarea acesteia. Pentru introducerea unei căi de atac la Curtea Supremă împotriva hotărârii instanței districtuale trebuie, de asemenea, ca aceasta să fie depusă în termen de 30 de zile. În cazul în care doriți să contestați un ordin judecătoresc, trebuie să formulați o cale de atac în termen de 15 de zile. Întrucât cauzele în materie de mediu pot fi destul de diferite în complexitatea lor, din punct de vedere atât factual, cât și juridic, este dificil de apreciat cât de lungă este perioada de soluționare a cauzei. Un alt factor care face dificilă evaluarea duratei unei cauze în materie de mediu în fața unei instanțe este practica limitată în domeniu. Cu toate acestea, media de timp procedura în primă instanță în 2013 au fost următoarele:

Cauze civile — 168 de zile

Cauze penale — 262 de zile

Cazurile de infracțiuni — 62 de zile

Cauze administrative — 144 de zile

Întrucât cauzele în materie de mediu sunt destul de complexe în comparație cu multe alte cauze de drept administrativ, acestea ar putea dura mai mult decât durata medie prezentată mai sus. Nu există niciun termen stabilit pentru soluționarea unei cauze ca atare, doar o cerință generală de soluționare a acesteia într-un „termen rezonabil”. Cu toate acestea, există un termen-limită pentru pronunțarea unei hotărâri judecătorești după ce instanța a obținut informații suficiente. După ultima ședință de judecată sau după data scadentă pentru prezentarea documentelor în cazul procedurilor scrise, instanța are obligația să se pronunțe în termen de 30 de zile. Numai în mod excepțional (de exemplu, atunci când există un volum mare de materiale sau cauza este extrem de complexă din punct de vedere faptic sau juridic), termenul poate fi prelungit până la 60 de zile. Nu puteți introduce o cale de atac împotriva unei hotărâri numai ca urmare a faptului că aceasta a fost pronunțată cu întârziere. De asemenea, nu se pot solicita despăgubiri pentru daune cauzate de întârziere, cu excepția cazului în care judecătorul a săvârșit o infracțiune (de exemplu, a primit mită pentru a amâna hotărârea). Cu toate acestea, se pot lua măsuri disciplinare împotriva unui judecător, în cazul în care acesta nu reușește să pronunțe hotărârea la timp, cu intenție sau din neglijență. Pot fi luate măsuri disciplinare împotriva unui judecător doar de către președinții instanțelor administrative, ai instanțelor districtuale, de către președintele Curții Supreme și de către Cancelarul Justiției.Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://oiguskantsler.ee/en

XIV. Alte aspecte

Ca regulă generală, contestarea deciziilor de mediu este posibilă numai după adoptarea deciziei finale — act administrativ (haldusakt), de exemplu autorizație de mediu, plan de amenajare a teritoriului etc. Prin urmare, deciziile de mediu sunt contestate, de regulă, după încheierea procedurii administrative menite să adopte o decizie administrativă care ar afecta drepturile persoanelor fizice. Informații complete, detaliate și ușor de înțeles privind accesul la justiție în materie de mediu nu sunt disponibile. De asemenea, cea mai mare parte a materialelor disponibile au fost elaborate înainte de adoptarea noului Cod de procedură administrativă și unele informații pot fi depășite. Există, cu toate acestea, printre sursele de informații care pot fi utilizate se numără:

Există două metode oficiale de soluționare alternativă a litigiilor pe care le puteți folosi în chestiuni de mediu. În primul rând, o acțiune în instanță poate fi anulată prin intermediul unui acord. În al doilea rând, concilierea ca tip de procedură este disponibilă începând din 1 ianuarie 2012 (odată cu intrarea în vigoare a noului Cod de procedură administrativă). Părțile pot ajunge la un acord în urma unor negocieri extrajudiciare între acestea. Dacă există riscul ca acest acord să prejudicieze drepturile terților, acceptul acestora este, de asemenea, necesar. Pentru ca o cauză să poată fi soluționată printr-un acord, acesta trebuie aprobat de instanță. Instanțele pot refuza aprobarea acordului în cazul în care acesta este ilegal, imposibil de îndeplinit sau încalcă drepturile unor terți care nu au fost parte la proceduri. Concilierea este un tip special de procedură judiciară administrativă în care părțile soluționează un litigiu prin intermediul unor negocieri desfășurate sub conducerea unui judecător. Procedurile de conciliere sunt utilizate numai în cazul în care părțile și terții sunt de acord cu aceasta. Puteți decide să renunțați la conciliere în orice moment. În acest caz, pentru soluționarea litigiului vor fi utilizate procedurile contradictorii obișnuite. Concilierea este disponibilă numai în instanțele administrative — instanțele de prim grad de jurisdicție.

XV. În cazul străinilor

În general, se aplică aceleași norme procedurale în cazul în care dumneavoastră sunteți cetățean străin și doriți să contestați o decizie administrativă în instanțele administrative estone. În cazul în care doriți să acționați ca reprezentant al unei persoane juridice străine (organizație), ar trebui, de asemenea, să furnizați dovezi privind capacitatea sa juridică și reprezentanții autorizați. Procedurile judiciare se desfășoară numai în limba estonă; aceasta înseamnă că toate documentele și declarațiile trebuie, în mod normal, să fie traduse sau interpretate. În mod excepțional, puteți face declarații în altă limbă și fără a fi nevoie de traducere sau interpretare dacă nu vorbiți limba estonă și dacă toate celelalte părți înțeleg informațiile pe care le-ați furnizat. În cazul în care prezentați o declarație scrisă sau un document într-o limbă străină, vi se va solicita ca acesta să fie tradus de către dumneavoastră sau de către o altă persoană. Instanța nu are dreptul să vă ceară să traduceți actul în cazul în care acest lucru este extrem de complicat sau chiar imposibil. În cazul în care se solicită traducerea și nu puteți furniza o traducere în termenul stabilit de instanță, este posibil ca documentul sau declarația scrisă să nu fie luată în considerare. De asemenea, puteți solicita instanței să dispună efectuarea traducerii (în acest caz, trebui să plătiți pentru traducere). Dacă este posibil, se recurge la traducătorii instanței. Pentru serviciile lor, trebuie să plătiți o taxă la bugetul de stat. Dacă nu vorbiți limba estonă, instanța va desemna un interpret în cadrul procedurii, la cererea dumneavoastră sau din proprie inițiativă. În cazul în care acest lucru nu este posibil imediat, instanța vă va solicita să găsiți un interpret sau un reprezentant care vorbește limba estonă. Dacă nu procedați astfel în termenul stabilit de instanță, este posibil ca acțiunea dumneavoastră să nu fie luată în considerare. În cazul în care acest lucru este imposibil sau nejustificat de complicat, instanța poate căuta un interpret. În orice caz, veți plăti costurile aferente. În cazul în care traducerea se efectuează prin intermediul instanței, se recurge la interpreții instanței, dacă este posibil.

XVI. Cazuri transfrontaliere

În cazul în care dumneavoastră, în calitate de cetățean străin, doriți să contestați o decizie administrativă care are consecințe asupra mediului în Estonia, puteți face acest lucru în conformitate cu aceleași norme ca și resortisanții și întreprinderile estoniene. Cel mai important,

 • numai activitățile organismelor administrative estone pot fi contestate în instanțele estone;
 • pot fi contestate atât legalitatea de fond, cât și legalitatea procedurală a activităților administrative.
 • De regulă, aveți dreptul să contestați un act administrativ (haldusakt) dacă acesta vă încalcă drepturile;
 • În domeniul mediului, aveți și posibilitatea de a contesta un act administrativ care privește interesele dumneavoastră legitime;
 • Pentru ONG-urile care se ocupă cu protecția mediului și asociațiile de persoane, încălcarea drepturilor și interesele legitime sunt prezumate;
 • În mod excepțional, puteți contesta, de asemenea, acte de procedură administrativă (menetlustoimingud) ale unor organisme administrative (dacă acestea încalcă drepturile dumneavoastră independent de actul final sau ar conduce cu siguranță la un act final ilegal);
 • atât persoanele fizice, cât și organizațiile (persoanele juridice) pot intenta o acțiune în justiție; În domeniul mediului, o asociație de persoane care nu constituie o persoană juridică poate, în mod excepțional, de asemenea, să intenteze o acțiune în justiție.

Nu există norme specifice privind cazurile care implică aspecte de mediu într-o altă țară. Cu toate acestea, legislația UE prevede principiul nediscriminării. Acest lucru înseamnă că, în cazul în care o anumită chestiune de mediu este reglementată de legislația UE (de exemplu, evaluarea impactului asupra mediului, calitatea aerului înconjurător etc.), accesul la instanțe pentru resortisanții altor țări ale UE trebuie să fie egal cu cel cetățenilor țării în cauză. Prin urmare, dumneavoastră, în calitate de cetățean străin din altă țară UE, puteți introduce o acțiune la o instanță din Estonia în cazurile în care o anumită activitate administrativă (decizie) conduce la probleme de mediu în țara dumneavoastră. Ca de obicei, poate fi contestată atât legalitatea de fond, cât și legalitatea procedurală a activității. Pentru a avea calitate procesuală activă, trebuie să dovediți că drepturile dumneavoastră au fost încălcate sau interesele dumneavoastră legitime sunt vizate de o activitate administrativă. Principiul nediscriminării se aplică, de asemenea, altor norme procedurale, pe lângă capacitatea procesuală. Aveți dreptul de a solicita asistență juridică din partea statului (de asemenea, puteți să completați cererea în limba engleză — mai multe informații sunt disponibile pe pagina principală de internet a Ministerului Justiției.Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.just.ee/en/state-legal-assistance-0 De asemenea, aveți dreptul de a solicita protecția provizorie a drepturilor dumneavoastră. Trebuie menționat că procedurile se desfășoară în limba estonă. Prin urmare, veți avea nevoie de un interpret dacă nu vorbiți limba estonă. Costurile pentru interpret pot fi asigurate, de asemenea, prin intermediul asistenței juridice din partea statului. În conformitate cu principiul nediscriminării, atunci când activitatea administrativă contestată se bazează pe legislația UE, normele aplicate pentru stabilirea persoanelor străine care au dreptul de a o contesta sunt aceleași ca în cazul resortisanților naționali. Aceasta înseamnă că o activitate poate fi contestată de către străini care sunt:

 • persoane fizice;
 • organizații (persoane juridice);
 • asociații contractuale de persoane fără personalitate juridică (nu sunt înregistrate ca atare),

după caz:

 • drepturile lor au fost încălcate, sau
 • interesele lor legitime sunt vizate.

În cazul ONG-urilor de protecție a mediului și al asociațiilor contractuale, încălcarea unor drepturi sau interesele legitime sunt prezumate. Nu puteți alege o țară pentru introducerea acțiunii dumneavoastră în materie de mediu, în conformitate cu Codul de procedură administrativă din Estonia. Conform acestuia, nu puteți introduce o acțiune în instanțele estone împotriva organismelor administrative din alte țări. Pe de altă parte, puteți introduce o acțiune împotriva unui organism administrativ eston la instanța administrativă estonă care are competență pentru jurisdicția în care se află organismul administrativ respectiv.

Linkuri utile

Legislație

Alte informații


Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ultima actualizare: 14/09/2016