Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

 • Pradžia
 • Teisė kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa - Viro

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


 1. Perustuslaillinen perusta
 2. Oikeuslaitos
 3. Tiedonsaantiin liittyvät oikeusriidat
 4. Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus yleisön osallistuessa päätöksentekoon
 5. Toimia ja laiminlyöntejä koskeva muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus
 6. Muut oikeussuojakeinot
 7. Asiavaltuus
 8. Oikeudellinen edustus
 9. Todisteet
 10. Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet
 11. Oikeudenkäyntikulut
 12. Oikeusapu
 13. Oikea-aikaisuus
 14. Muut kysymykset
 15. Ulkomaalaiset
 16. Rajat ylittävät oikeusriidat

I. Perustuslaillinen perusta

Viron perustuslaissa ei säädetä oikeudesta saada ympäristöä kalusto, joka voi vedota tuomioistuimessa tai hallinnollisessa menettelyssä.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X0000K1&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=p%F5hiseadus Se toteaa kuitenkin, että jokaisella on velvollisuus suojella ympäristöä ja korvata sille aiheutunut vahinko (53 kohta). Luonnonvarat katsotaan kansallisaarteiksi, joita on käytettävä taloudellisesti 5 §: n mukaan. Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus valtion ja sen lainsäädännön. Lain 15 §: n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimissa, jos heidän oikeuksiaan ja vapauksiaan rikotaan. Lainsäädäntö ja eri toimet voidaan riitauttaa perustuslain vastaisena, ja tuomioistuimen on tarkistettava tällaiset haasteet. 24 jakso sisältää yksityiskohtaisempia sääntöjä menettelyn (Judicial (tuomioistuimen). Tuomioistuinten istunnot ovat yleisölle avoimia, ja päätökset julkistetaan. Menettelyä ei voida siirtää muulle tuomioistuimelle kuin laissa edellytetään, että jos yhden riidan osapuolen ei hyväksy sitä. Jokaisella on oikeus osallistua tuomioistuinkäsittelyyn, joiden sopimuspuolia ne ovat, sekä oikeus hakea muutosta ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen lainsäädännössä säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Hallinnollisen tai oikeudellisen menettelyn osapuolet voivat vedota suoraan kansainvälisiin sopimuksiin, jos:

 • ne ovat riittävän täsmällisiä (esitetään kaikki tarvittavat yksityiskohdat) ja;
 • ei ole olemassa kansallista lainsäädäntöä, tai;
 • Kansallinen lainsäädäntö on ristiriidassa kansainvälisen sopimuksen.

Hallintoelimet ja tuomioistuimet ovat myös Århusin yleissopimuksen ja sen muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta koskevat säännökset suoraan kansallisen lainsäädännön puuttuessa tietystä aiheesta (esimerkiksi pysyvä). Näin on tehty korkein oikeus (päätös nro 3–3-1–43–06). Hallinto-oikeudellinen menettely uuden siviiliprosessilain (alkaen 1. tammikuuta 2012) sisältää oikeussuojakeinoja koskevat säännöt (erityisesti pysyvän) ympäristönsuojelujärjestöt, jotka perustuvat tuomioistuimen asia.

II. Oikeuslaitos

Viron tuomioistuinjärjestelmä on kolmitasoinen (korkea-asteen):

 • hallintotuomioistuimet ja käräjäoikeudet.
 • piirituomioistuimet (Tallinna ja Tartto);
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanKorkein oikeus.

Alimmalla tasolla hallinto-oikeudelliset asiat, toisin sanoen julkishallinnon toiminnasta vastaan (tämä kattaa useimmat riidat ympäristöasioissa), käsitellään erityistuomioistuimessa. Seuraavien kahden, tai tuomioistuimet ratkaisevat riitoja, jotka perustuvat yksityisoikeudelliset ja rikosoikeudelliset asiat. Piirituomioistuimen ja korkeimman oikeuden tuomarit erikoistuvat kuitenkin yhteen näistä kolmesta eri aloilla (esim. hallinto-, siviili- tai rikosoikeuden alalla). Alimman tason tuomioistuimet (County Courts), tuomioistuimet ovat jakautuneet toimimaan useissa eri toimipaikoissa – 4 maallikkotuomarien hallintotuomioistuimissa ja 15 County Courts (yksi kussakin läänissä Virossa). Linkki avautuu uuteen ikkunaanKorkeimman oikeuden perustuslain tarkistaa lainsäädännön perustuslaillisuuden ja päätökset:

 • parlamentti (Riigikogu);
 • Euroopan parlamentti;
 • Viron presidentti ja
 • Vaalilautakunta

Perustuslainmukaisuuden valvontaa koskevan lainsäädännön ja edellä mainitut päätökset voidaan panna vireille:

Yksityisillä ei ole oikeutta aloittaa suoraan perustuslakia koskevan lainsäädännön tarkistaminen. Ne voivat kuitenkin hakea muutosta tuomioistuimessa, asia toisen tuomioistuimen menettelyssä tai yksityishenkilöt voivat kääntyä oikeuskanslerin puoleen. Edellä mainitun perustuslain päätökset puolestaan voidaan riitauttaa suoraan yksityishenkilöt, joiden oikeuksiin päätös vaikuttaa päätöksiin. Tuomioistuimet ovat tärkeimmät riippumattomat elimet, jotka koskevat riitojen ratkaisua; on olemassa vain vähän välimiesoikeuksien niiden lisäksi. Ei ole olemassa tuomioistuinten tai muiden elinten riidanratkaisun ympäristöasioissa muualla kuin tuomioistuimissa. Viron oikeuslaitos on riippumaton. Tuomareiden hallintotuomioistuimet, piirituomioistuimet ja alueelliset tuomioistuimet nimittävät puheenjohtajan ehdotuksesta Viron korkeimman oikeuden tuomareista. Korkeimman oikeuden tuomareista on nimitetty Euroopan parlamentilta. Viron tuomioistuinten ratkaisu on useimmiten kontradiktorinen, toisin sanoen tuomioistuin päättää, että yksi osapuolista on (ainakin osittain) oikeassa ja toinen osapuoli on (ainakin osittain) tehnyt jotain lainvastaista. Siviili- ja hallinto-oikeudellisissa asioissa osapuolet voivat myös päästä sopimukseen tuomioistuimessa. Myös tuomioistuin sovittelu on vaihtoehto hallinnollisia kysymyksiä (ei saatavilla rikosasioissa), jos kaikki riidan osapuolet sopivat sen käytöstä.

Ei ole olemassa erityistä tuomioistuimissa jne., jotka ovat erikoistuneet ympäristöasioihin. Riidat koskevat pääasiassa ympäristöä, joidenkin julkishallinnon toimintaa ja ovat näin ollen kuuli ensin hallintotuomioistuimissa ja erikoistuneita tuomareita piirituomioistuimet ja korkein oikeus. Jos henkilö tai yritys on aiheuttanut vakavaa vahinkoa ympäristölle tai rikkonut merkittäviä velvoitteita, joilla pyritään suojelemaan ympäristöä (esim. laittomasti käsiteltyjen jätteiden ja on vaaraksi ympäristölle, voidaan nostaa syyte, että syyttäjäviranomainen.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.prokuratuur.ee/en Rikosasioita käsitellään ensin kuuli alioikeudessa (county court) ja sitten piirituomioistuimessa ja lopuksi korkeimmassa oikeudessa (Supreme Court) tuomarit, jotka ovat erikoistuneet näihin kysymyksiin. Forum shopping eli tuomioistuimen valitsevat suotuisinta henkilölle, joka tekee kanteen tuomioistuimessa, on Virossa vähäistä ympäristöasioissa. Hallinnollinen asia käsitellään tuomioistuimessa, jonka tuomiopiirissä hallintoelin, jonka toiminta riitautetaan (vastaaja), on sijoittautunut. Jos kaksi tai useampi vastaajaa on sijoittautunut eri tuomioistuinten toimivaltaa, henkilö, joka toimi saa vapaasti valita, ellei näiden tuomioistuinten yksinomainen toimivalta tulkita sääntöjä tuomioistuimissa löytyvät hallinto-oikeuden Proceedings Actillä. Hallintotuomioistuin, joka vastaanottaa toimea, jonka henkilö on ensin tarkistettava, onko kanne on nostettu tuomioistuimessa koskevan oikeuden kanssa. Jos kanne on nostettu sellaista väärää tuomioistuin, kyseisen tuomioistuimen on siirrettävä se oikeaan asentoonsa.

Jos henkilö, joka tekee kanteen tai vastaaja ei ole tyytyväinen tuomioon (kohtuotsus) (1. oikeusasteen hallintotuomioistuin) voi hakea piirituomioistuimen (2. aste). Oikeus hakea muutosta alemman oikeusasteen tuomioistuimen (District Court) voidaan käyttää myös henkilö, joka ei ole alkuperäinen toiminta, jonka päätöksen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on vaikutusta. Samoilla henkilöillä on oikeus hakea muutosta korkeimmasta oikeudesta (3. ja viimeinen oikeusaste), jos he eivät ole tyytyväisiä piirituomioistuimen tuomioon tehty. Henkilö, muutoksenhakuaika on valituksen johdosta se osoittamalla, että alemman oikeusasteen tuomioistuin on:

 • (aineellista) lainsäädäntöä väärin;
 • Yhteisöjen tuomioistuin on vakavasti rikkonut sääntöjä, tai
 • näyttöä ei ole käyttänyt asianmukaisesti (tähän voidaan käyttää valittamalla alioikeuden perustelut, mutta ei korkeimmasta oikeudesta).

Joissakin tapauksissa tuomioistuin voi päättää menettelyn tekemällä päätöksen (kohtumäärus) tuomion sijasta. Tällaisessa tilanteessa yhteisöjen tuomioistuimen tuomiosta valituksen voi tehdä henkilö, jota päätös koskee sille tuomioistuimelle, joka on tehnyt sen. Kyseinen tuomioistuin tarkastelee valitusta ja voi täyttää standardia; jos se katsoo valituksen täyttävän kaikki vaatimukset mutta ei hyväksy sen sisältöä, muutoksenhaku tuomioistuimen päätöksestä siirretään piirituomioistuimen käsiteltäväksi. Tässä tapauksessa päätöksiä koskevat valitukset, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet (hallintotuomioistuimet) on ratkaistu tuomioistuimen päätöksellä kunnassa. Tällainen muutoksenhaku tuomioistuimen päätöksestä, samoin kuin muiden tuomioistuinten ratkaisut on tehnyt piirituomioistuin (2. oikeusasteen tuomioistuimet) voi esittää korkeimmalle oikeudelle asianosaiset henkilöt Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioissa.

Päättäessään hallinnollisten päätösten suhteen, Viron tuomioistuimet voivat tarkistaa hallinnollisen päätöksen laillisuuden ja kumoaa riidanalaisen päätöksen kokonaisuudessaan tai osan siitä. Tuomioistuimilla ei ole oikeutta muuttaa hallintopäätösten sisältöä. Tämä voidaan tehdä hallinnollinen elin, jos ne päättävät tehdä uusi päätös. Unionin tuomioistuin voi vaatia myös niitä hallinnollinen elin, joka harjoittaa tiettyä toimintaa tai tekemään päätöksen, mutta se ei voi määrätä tällaisen toiminnan täsmällisestä sisällöstä, päätöksen tai onko sitä mahdollista harkintavaltaa sen puolesta. Eräät erityispiirteet ympäristöasioissa tuomioistuinmenettelyjen verrattuna muihin hallinto-oikeudellisia asioita, jotka koskevat:

 • muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta (asiavaltuus) ja
 • Oikeus menettelyasiakirjojen ja hallinnollisten elinten (menetlustoimingud).

Ensinnäkin hallintomenettelylain sisältyy erityinen säännös (292 kohta) siitä, että asiavaltuutta ympäristöasioissa. Sen mukaan kyseisessä säännöksessä säädettyjä sääntöjä, valtioista riippumattomien ympäristöjärjestöjen asiavaltuus, jos oletetaan, että hallintoelin on ympäristönsuojelua koskevat tavoitteet tai tällaisista valtioista riippumattomien järjestöjen aiempaa toimintaa. Määritelmän mukaan ympäristönsuojelujärjestöillä on:

 • voittoa tavoittelematon järjestö, jolle ympäristönsuojelu on sääntömääräinen tavoite ja jonka tavoitteena on edistää ympäristönsuojelua;
 • Henkilöiden yhteenliittymä, joka ei ole erillinen kirjallinen sopimus, jonka mukaan tavoitteena on edistää ympäristönsuojelua ja edustaa merkittävää osaa näkemyksiä paikallisten ihmisten kanssa.

Ympäristönsuojelun edistämistä käytetään laajemmin, mukaan lukien luonnon suojelu osia varten ihmisten terveyden suojelua ja tutkimusta ja koulutusta luonnon kulttuuriperintöä. Toiseksi myös mahdollisuus riitauttaa hallinnollisten elinten oikeudenkäyntiasiakirjojen on laajempi ympäristöasioissa. Menettelyä koskevat asiakirjat (menetlustoimingud) ovat hallintoelimen toimia, jotka toteutetaan valmisteltaessa lopullista päätöstä – hallinnollista toimenpidettä (haldusakt), esim. ympäristövaikutusten arvioinnista päätöksiä. Menettelyyn liittyvät asiakirjat voidaan riitauttaa kahdessa tapauksessa (section 45(3) mukaan hallintomenettelylain:

 • kuluttajan oikeudet (muut kuin menettelyllisiä oikeuksia on loukattu, riippumatta) koskeva lopullinen päätös;
 • Menettelyn lainvastaisuus johtaisi väistämättä lopulliseen päätökseen tai muuhun toimintaan, rikkovat kansalaisten oikeuksia

Aikaisempi käytäntö, Supreme Court on todennut, että ympäristöoikeuden alalla menettelysääntöjä on merkittävä rooli laillisen päätöksen tekemiseksi; Tästä syystä menettelyyn liittyvät asiakirjat voi periaatteessa hakea muutosta. Yksi edellä mainituista edellytyksistä, onko tarpeen hakea muutosta menettelyn kuluessa tehtyihin toimenpiteisiin, täyttyy päätetään tapauskohtaisesti.

Hallinnollisissa asioissa (myös ympäristöasioissa) tuomioistuimet voivat toteuttaa useita toimia omasta aloitteestaan. Ensinnäkin tuomioistuinten on varmistettava, että kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat on tutkittava. Tarvittaessa tuomioistuin voi kerätä näyttöä omasta aloitteestaan. Tuomioistuimet voivat olla kolmansia osapuolia, jos ne toteavat, että kyseiset henkilöt voivat vaikuttaa tuomion. Tuomioistuimet voivat myös omasta aloitteestaan muuttaa erääntymispäivät prosessuaalisia toimia, jotka osapuolten on toteutettava (esim. asiakirjan käännöksen, vastaus toiminta jne.), antaa täydentävän tuomion, jolla täsmennetään alkuperäistä tuomiota, tai soveltaa tai täydentää kieltotuomioon.

III Tiedonsaantiin liittyvät oikeusriidat

Jos hallintoelin kieltäytyy luovuttamasta pyydettyjä tietoja, sen on ilmoitettava teille päätöksestään ja sen perusteluista 5 työpäivän kuluessa. Tätä määräaikaa voidaan pidentää 15 päivällä, jos pyyntö, jossa on eriteltävä tai tietojen kerääminen vie aikaa. Kieltäytyminen antamasta tietoa pyynnöstä pidetään hallinnolliset toimet ja annetaan tietoja mahdollisuuksista, paikka, aika ja menettely riitautetaan se, että hallintolain 57(1) §. Jos pyydätte saada ympäristöä koskevaa tietoa ja evätään pääsy tai että siihen on vastattu riittämättömästi tai virheellisesti, sinulla on oikeus:

a) haaste Viron tietosuojavirasto tai;Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.aki.ee/en

b) kanteen hallinnollisessa tuomioistuimessa.

Molemmissa menettelyissä henkilöllä on oikeus riitauttaa niiden lainmukaisuus hylkäämisen tai puutteellisen vastauksen ja vaatia päätöksen kumoamista ja/tai vaatia uutta päätöstä. Valituksen tekeminen Viron tietosuojavirasto ei estä myöhemmin nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen riitauttaakseen joko alkuperäisen hylkäävän päätöksen tai väärän/riittämätön vastaus tai tarkastuslaitoksen tekemän päätöksen täytäntöönpanoa koskeva haaste. Jotta asiakirja-aineistoon haaste Viron tietosuojavirasto, voit esittää suullinen tai kirjallinen lausunto 30 päivän kuluessa epäämisen Teille ilmoitettiin suullisesti haasteisiin on kirjattava muun muassa Viron tietosuojavirasto. Haasteena on oltava tietyt tiedot, kuten nimi ja yhteystiedot, valituksen perustelut, selkeä vaatimus jne. (täydellinen luettelo seikoista, jotka on esitetty Suomen hallintolain 76 §).Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X40071K4&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=haldusmenetluse Hakija voi tehdä kanteen hallintotuomioistuimessa postitse, saattamalla kirjalliset toimet oikeustalo tai sähköisesti (sähköposti tai sähköinen tietojärjestelmä (E-toimik)).Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.e-toimik.ee/ Riippuen sovelletaan erilaisia määräaikoja vaatimuksia:

 • 30 päivää silloin, kun henkilö vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan päätöksen evätä pyyntö;
 • 1 vuotta, jos henkilö haluaa siihen vastattavan viivästymisen vuoksi hallinnollinen elin;
 • 3 vuotta, jos henkilö haluaa, että yhteisöjen tuomioistuin toteaa sen laittoman toiminnan lainvastaisuuden toteamisen (ei kuitenkaan automaattisesti johda päätöksen kumoamiseen).

Sekä Viron tietosuojavirasto haasteet ja toimet sekä hallintotuomioistuimet, voit käyttää oikeudellista edustajaa (tai asianajajan), mutta se ei ole pakollista. Tuomioistuimilla (sekä Viron tietosuojavirasto) saavat tietoa riidan kohteena. Tämä on tarpeen arvioitaessa toimien laillisuutta, hallinnollinen elin. Tuomioistuimet eivät voi julkistaa tällaiset tiedot omasta, mutta ne voivat vaatia tietojen julkistamista, jos ei ole perusteita koskevat rajoitukset (esim. uhkaa kansalliselle turvallisuudelle tai suojelluille lajeille) ei ole.

IV. Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus yleisön osallistuessa päätöksentekoon

Hallinnollisia menettelyjä ympäristöasioissa pidetään yleensä avoimeen menettelyyn. Tämä tarkoittaa, että suurelle yleisölle tiedotetaan näistä menettelyistä ja hallintotoimen soveltamista koskevan lakiesityksen ja asetetaan yleisön saataville. Tapauksissa, ympäristölupien ja ympäristövaikutusten arviointiin, jokaisella on oikeus esittää suullisia tai kirjallisia huomautuksia. Muissa menettelyissä, sinulla on oikeus esittää huomautuksia hakija, jolla on oikeutettu etu asiassa, tai oikeuksista voivat vaikuttaa hallinnollisen päätöksen. Vuonna tärkeämpiin asioihin, myös julkinen kuulemistilaisuus järjestetään. Avoin hallinnollisen menettelyn yleisten sääntöjen 46–50 §: ään sisältyvät hallintolakia.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X40071K4&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=haldusmenetluse Lisäerittelyt hallinnollisia menettelyjä ympäristöasioissa on monissa eri säädöksissä, jotka koskevat ympäristölupia, ympäristövaikutusten arviointia ja maankäytön suunnittelua, esim. ulkoilma, vesilakiin, ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmiä, laki maankäytön suunnittelusta.

Jos olette tyytymätön päätökseen, voitte hallinnon joko nostettava kanne tuomioistuimessa tai tehdä hallinnollinen oikaisuvaatimus (vaie). Hallinnollisia haasteita on valvontaviranomaisen hallintoelin alkuperäinen päätöksentekijä. Joissakin tapauksissa muutoksenhaku on sama elin, joka teki alkuperäisen päätöksen, eli jos:

 • Hallintoelimen on ministerin valvonnassa;
 • Laissa ei säädetä kyseisen hallintoelimen valvojan.

Hallinnollisia haasteita ovat vapaaehtoisia, eli Teidän ei tarvitse toimittaa niitä, jotta ne voivat nostaa kanne yhteisöjen tuomioistuimessa myöhemmin. Sinulla on kuitenkin edelleen oikeus kanteen nostoon Yhteisöjen tuomioistuimen kanssa on käyty läpi, ja hallinnollinen oikaisuvaatimus päätöksestä tehdä. Tuomioistuinten tarkastelun sekä asiasisällön että menettelyjen hallinnollisten päätösten laillisuutta. Menettelyjen laillisuuden arviointi merkitsee, että tuomioistuimet voivat tarkistaa, onko menettelyllisiä oikeuksia on loukattu. Tämä voi joissakin tapauksissa olla myös perustana tehtyjen päätösten kumoamista, menettelyjen päättymiseen (jos menettelyvirheet ovat saattaneet vaikuttaa päätökseen). Tarkastelu tarkoittaa, että tuomioistuin tarkastaa asiasisällön laillisuutta lakeja sovelletaan asianmukaisesti, oliko hallinnollinen elin tehdessään riidanalaisen päätöksen. Tuomioistuimilla on myös oikeus tarkistaa, ovatko tiedot, joita käytetään hallinnollisten päätösten perustana oli oikea ja olisiko niiden hallinnollisten elinten oli kerännyt kaikki tarvittavat tiedot. Lisäksi tuomioistuimet voivat valvoa, ovatko päätökset oikeasuhteisia ja mitään ilmeisiä virheitä on tehty harkintavaltaa, esim. etusija annetaan taloudellisia etuja ilman mitään tai juuri lainkaan huomioon keskenään ristiriitaisia yhteiskunnallisia tai ympäristöön liittyviä etuja. Toisaalta, jos mitään ilmeisiä virheitä on tehty harkintavaltaa, yhteisöjen tuomioistuin ei voi päättää siitä, onko harkintavaltaa käytetty parhaalla mahdollisella tavalla (mahdollisimman tarkoituksenmukaisia, tehokkaita jne.) tavalla.

Voit valittaa aluesuunnittelun eri tasoilla (kansallisella, maakunta-, kattavat ja yksityiskohtaiset suunnitelmat) hallintotuomioistuimissa. Kaikilla kansalaisilla on asiavaltuus riitauttaa tuomioistuimissa; Lisäperusteet sovellettavan hallintotuomioistuinmenettelyä (ennen kaikkea oikeuksien rikkominen) ei sovelleta. Sinulla on oikeus riitauttaa päätös, jolla on nostettava vahingonkorvauskanne, jos tavanomainen hallinto-oikeudellinen menettely toteutetaan.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.kohus.ee/et/kohtusse-poordumine/haldusasjadLinkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.kohus.ee/en/estonian-courts/contacts Voit käyttää edustajaa tai avustajaa) (asian käsittelyä tuomioistuimessa, mutta tämä ei ole pakollista. Tarkastellessaan aluesuunnittelua päätöstä, tuomioistuinten on tarkistettava, onko päätös lainmukainen, eli hallinnollinen menettely on toteutettu sääntöjenmukaisesti, ja kaikki muut (aineellista) lainsäädäntöä on sovellettu oikein. Tuomioistuimen on myös arvioitava, onko hallintoelimellä ollut kaikkia tarvittavia tietoja ja otti huomioon kaikki asiaankuuluvat näkökohdat. Koska hallintoelimillä on laaja harkintavalta aluesuunnittelun alalla, tuomioistuin ei voi kumota päätöstä, on tehokkuussyistä purposefulness jne. paitsi jos ilmeinen virhe, harkintavaltaa on tehty. Näin olisi esimerkiksi silloin, kun hallintoviranomainen on ensisijaisesti taloudellisiin näkökohtiin ilman mitään tai juuri lainkaan huomioon luonnonsuojelun tarpeisiin ilman asianmukaista selitystä.

(Väliaikainen kieltotuomio henkilöiden oikeuksien suojelu) voidaan soveltaa, yhteisöjen tuomioistuimen menettelyn missä tahansa vaiheessa. Ainoastaan kieltovaatimuksia koskevia yleisiä sääntöjä sovelletaan tapauksissa, jotka koskevat suunnitelmat. Tuomioistuimet voivat soveltaa kieltovaatimuksissa olisi yksi riidan osapuolet vaan myös viran puolesta. Samalla on kuitenkin vain tapauksissa, joissa tuomion täytäntöönpano on uhattuna, esimerkiksi jos luvanhaltijan toiminta muuttaisi/vahingoittaisi ympäristöä peruuttamattomasti. Ei erityisiä sääntöjä sovelletaan kieltotuomiota IPPC-lupia koskevissa tapauksissa.

Päätökset ympäristövaikutusten arvioinnista (päätös aloittaa YVA-prosessiin) pidetään prosessitoimia (menetlustoimingud). voitte riitauttaa ne erillään ainoastaan lopulliset päätökset (esim. ympäristöluvat), jos:

 • rikkovat (muut kuin prosessuaalisten oikeuksien) lopullisen päätöksen riippumatta;
 • Menettelyn lainvastaisuus johtaisi väistämättä lopulliseen päätökseen tai muuhun toimintaan, rikkovat kansalaisten oikeuksia.

Viimeaikaisen oikeuskäytännön mukaan Supreme Court (esim. asiat 3–3-1–63–11 ja 3–3-1–101–09) YVA:n seulonnan päätökset voidaan riitauttaa erikseen vain, jos hallintoelimellä oli oikeudellinen velvoite käynnistää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.nc.ee/?id=142 Jos seulonnan perusteella tehty päätös perustui harkintaan (eli hallinnollinen elin oli mahdollisuus aloittaa menettelyä), sitä ei voida riitauttaa erillään lopullisesta päätöksestä (esim. ilma lupaa tai IPPC-direktiivin mukainen lupa). Hankkeen ympäristövaikutuksia voidaan hakea erikseen, on nostettava vahingonkorvauskanne, jonka hallintotuomioistuin, joissa tavanomainen hallinto-oikeudellinen menettely toteutetaan.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.kohus.ee/et/kohtusse-poordumine/haldusasjadLinkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.kohus.ee/en/estonian-courts/contacts Yhteisöjen tuomioistuin on, hänen on osoitettava, että hänen oikeuksiaan tai oikeutettuja etuja loukataan välittömästi koskevat. Puolustautumisoikeuksia on loukattu, ympäristönsuojelujärjestöt oletetaan. Tuomioistuimet tarkistavat, että menettely on toteutettu sääntöjenmukaisesti, ja päätös oli tehty lain mukaisesti. Tuomioistuinten on rajattu tarkastelun ilmeistä harkintavallan väärinkäyttöä ainoastaan hallinnollisia elimiä.

Ympäristövaikutusten arvioinnin rajausta koskevia päätöksiä (päätökset ympäristövaikutusten arvioinnin sisältöä ja laajuutta) katsotaan prosessitoimia (menetlustoimingud). Tämä tarkoittaa, että sinut voidaan riitauttaa ne erillään lopulliset päätökset (esim. ympäristöluvat), jos:

 • rikkovat (muut kuin prosessuaalisten oikeuksien) lopullisen päätöksen riippumatta;
 • Menettelyn lainvastaisuus johtaisi väistämättä lopulliseen päätökseen tai muuhun toimintaan, rikkovat kansalaisten oikeuksia

Ympäristövaikutusten arvioinnin riitauttamiseksi erikseen, on nostettava vahingonkorvauskanne, jonka hallintotuomioistuin, joissa tavanomainen hallinto-oikeudellinen menettely toteutetaan. Nimetä pysyvää, sinun on osoitettava, että oikeuksiasi loukataan tai oikeutetut edut, joita asia suoraan koskee. Puolustautumisoikeuksia on loukattu, ympäristönsuojelujärjestöt oletetaan. Tuomioistuimet tarkistavat, että menettely on toteutettu sääntöjenmukaisesti, ja päätös oli tehty lain mukaisesti. Tuomioistuinten on rajattu tarkastelun ilmeistä harkintavallan väärinkäyttöä ainoastaan hallinnollisia elimiä.

Lopullinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva päätös (YVA) hallinnollisen elimen lausuma pidetään prosessitoimia (menetlustoimingud). Tämä tarkoittaa, että sinut voidaan riitauttaa ne erillään lopulliset päätökset (esim. ympäristöluvat), jos:

 • rikkovat (muut kuin prosessuaalisten oikeuksien) lopullisen päätöksen riippumatta;
 • Menettelyn lainvastaisuus johtaisi väistämättä lopulliseen päätökseen tai muuhun toimintaan, rikkovat kansalaisten oikeuksia

Lupapäätökset tehdään erikseen ympäristövaikutusten arviointia ja hyväksyntää pidetään hallinnollisia säädöksiä, jotka voidaan riitauttaa tuomioistuimessa, jos ne rikkovat henkilön oikeuksia. Ympäristövaikutusten arviointia koskevan päätöksen riitauttamiseksi erikseen tai lopullisen luvan myöntämisen riitauttamiseksi, on nostettava vahingonkorvauskanne, jonka hallintotuomioistuin, jos tavanomainen hallinto-oikeudellinen menettely toteutetaan. Nimetä pysyvää, sinun on osoitettava, että oikeuksiasi loukataan tai oikeutetut edut, joita asia suoraan koskee. Puolustautumisoikeuksia on loukattu, ympäristönsuojelujärjestöt oletetaan. Voit käyttää edustajaa tai avustajaa) (asian käsittelyä tuomioistuimessa, mutta tämä ei ole pakollista. Sinun ei tarvitse osallistua aktiivisesti julkiseen kuulemiseen, esittää huomautuksia jne. on pysyvä, jos hänen oikeuksiaan on loukattu suoraan. Käytännössä aktiivinen osallistuminen menettelyyn voi olla tärkeä haaste pienempien, vähemmän ilmeisiä puutteita ja ympäristövaikutusten arvioinnin avulla. Siksi on hyvä osallistua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mukaan päätöksentekoon. Prosessuaalisten oikeuksien rikkominen ei kuitenkaan anna oikeutta riitauttaa ympäristövaikutusten seulontaan, arvioinnin rajaukseen tai hyväksymistä koskevia päätöksiä, koska nämä ovat prosessitoimia (menetlustoimingud). Tuomioistuimet tarkistavat, että menettely on toteutettu sääntöjenmukaisesti, ja päätös oli tehty lain mukaisesti. Tuomioistuinten on rajattu tarkastelun ilmeistä harkintavallan väärinkäyttöä ainoastaan hallinnollisia elimiä. Tarkastellessaan YVA päätökset erikseen tai kehittämisluville, tuomioistuimet voivat myös tarkistaa, että aineelliset ja tekniset toteamukset. Ne eivät kuitenkaan voi korvata hallinnollisen toimenpiteen sisältöä, vaan ainoastaan kumota se, jos nämä päätelmät ovat virheellisiä.

(Väliaikainen kieltotuomio henkilöiden oikeuksien suojelu) voidaan soveltaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeudenkäynnin missä tahansa vaiheessa ja myös periaatteessa ympäristövaikutusten arviointia koskevien yleisten sääntöjen mukaisesti. Tuomioistuimet voivat soveltaa kieltovaatimuksissa olisi yksi riidan osapuolet vaan myös viran puolesta. Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet tuomioistuimissa sovelletaan kuitenkin vain tapauksissa, joissa tuomion täytäntöönpano on uhattuna, esimerkiksi peruuttamatonta vahinkoa ympäristölle. Lopulliset päätökset eivät salli ympäristövaikutusten henkilö aloittaa kyseinen kehitys saattaisi vahingoittaa ympäristöä (toimien toteuttamista varten, on annettava luvan perusteella lopullinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva päätös), tuomioistuimet eivät tavallisesti sovella näissä menettelyissä väliaikaisista turvaamistoimenpiteistä.

Voit valittaa päätöksistä myöntämään IPPC-lupia (Environmental Keskkonnaamet) hallintotuomioistuimissa.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.keskkonnaamet.ee/eng Ovat tuomioistuimen käsiteltäväksi, sinun on osoitettava, että päätös rikkoo oikeuksia; ympäristönsuojelulle, kansalaisjärjestöjen oikeuksia oletetaan. Sinulla on oikeus riitauttaa päätös, jolla on nostettava vahingonkorvauskanne, jos tavanomainen hallinto-oikeudellinen menettely toteutetaan.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.just.ee/10165 Voit käyttää edustajaa tai avustajaa) (asian käsittelyä tuomioistuimessa, mutta tämä ei ole pakollista. Sinun ei tarvitse osallistua aktiivisesti julkiseen kuulemiseen, esittää huomautuksia jne. on pysyvä, jos hänen oikeuksiaan on loukattu suoraan päätöksestä. Toisaalta jos ja menettelyllisiä oikeuksia on loukattu, se on erillinen peruste, jolla on pysyvä Viron tuomioistuimissa. Myös käytännössä, osallistuminen hallinnollisiin toimenpiteisiin saattaa olla tärkeää pienempien, vähemmän ilmeinen riitauttaa lain rikkomisesta. Siksi on hyvä osallistua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mukaan päätöksentekoon. Tuomioistuimet tarkistavat, että menettely on toteutettu sääntöjenmukaisesti ympäristö- ja johtokunnan päätöksestä antaa IPPC-lupa on tehty lain mukaisesti. Tuomioistuimet voivat myös tarkistaa, että aineelliset ja tekniset tulokset. Ne eivät kuitenkaan voi korvata päätöksen sisältö antaa luvan tai sallia vaan ainoastaan kumoamaan päätöksen, jos ne katsovat sen olevan yhteisön oikeuden vastainen. Päätöksen kumoaminen tekisi myös myönnetyn luvan voimassaolo päättyy. (Väliaikainen kieltotuomio henkilöiden oikeuksien suojelu) voidaan soveltaa, yhteisöjen tuomioistuimen menettelyn missä tahansa vaiheessa. Ainoastaan kieltovaatimuksia koskevia yleisiä sääntöjä sovelletaan, jos kyse on IPPC-direktiivin mukainen lupa. Tuomioistuimet voivat soveltaa kieltovaatimusten yhden hakemuksen perusteella riita-asian asianosaiset tai viran puolesta. Samalla se on soveltanut vain siinä tapauksessa, että tuomion täytäntöönpano on uhattuna, esimerkiksi jos luvanhaltijan toiminta muuttaisi/vahingoittaisi ympäristöä peruuttamattomasti. Ei erityisiä sääntöjä sovelletaan kieltotuomiota IPPC-lupia koskevissa tapauksissa.

Toimia ja laiminlyöntejä koskeva muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus

Ympäristöasioissa vaatimuksen voi esittää tuomioistuimelle suoraan yksityishenkilöitä tai oikeushenkilöitä vastaan vain saadakseen korvausta vahingoista ja suojelemaan kansalaisten oikeuksia. Näitä väitteitä, jotka ovat pääosin yksityisten oikeutta toimia lain ja oikeuden velvoitteiden omaisuutta koskeva laki.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X30085K4&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=V%F5la%F5igusseadus+%28seisuga+18%2E07%2E2011%29Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X0004K11&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=asja%F5igusseadus Vahingonkorvausvaateita ja omaisuuden suojelu on ensisijaisesti kuultava (County Court). Jos vahingon on aiheuttanut yrityksellenne ympäristön kannalta vaarallisen toiminnan, myyjä voi vaatia korvausta:

 • vahingot (terveyshaitat jne.);
 • sinulle korvauksia;
 • ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen laadun heikkenemiseen;
 • kulut, jotka liittyvät vahingon;
 • menot, jotka liittyvät vahingon seurausten lieventämiseen;
 • soveltamisesta aiheutuvien vahinkojen lieventämiseksi tarvittavista toimenpiteistä.

Sinulla on oikeus sopimukseen perustumaton vahinko, jos vahinko aiheutui laittomasti, ja henkilö on syyllinen, toisin sanoen vahinko on johtunut laiminlyönnistä tai tahallisuudesta. Joissain tapauksissa sovelletaan tuottamuksesta riippumatonta vastuuta, toisin sanoen korvaukset, vaikka henkilö ei olisi aiheuttanut vahinkoa tuottamuksellisesti tai tarkoituksellisesti. Hänen omaisuutensa suojelemiseksi poistamista, voit hakea edustamasi oikeuksien rikkomisesta.

Jos ympäristöä koskeva asia liittyy hallinnolliseen päätökseen, voitte esittää) (kanteen hallintotuomioistuimessa suoraan päätöksen tehneen valtion elin (esimerkiksi ympäristönsuojelu). Tällaisissa menettelyissä, hän voi saada:

 • kumoaminen kokonaan tai osittain hallinnollisen toimenpiteen (lopullisen päätöksen).
 • hallinnollisen toimenpiteen antamista tai toiminnan suorittamista;
 • kiellon antanut hallintotoimen tai johonkin;
 • vahingoista;
 • lainvastaisten seurausten poistamista tai toimintaa;
 • Perustetaan hallinnollisen toimen pätemättömyys, lainvastainen hallintotoimi tai toiminnan tai muita tosiseikkoja, jotka liittyvät julkisoikeudellinen suhde.

On tärkeää panna merkille, että hallinnollisen toimenpiteen kumoaminen tuomioistuimen toimesta lakkauttaa sen, joten siitä ei enää luoda oikeuksia ja velvollisuuksia. Perustetaan lainvastainen hallintotoimi, sitä vastoin ei ole päättää sitä automaattisesti – säädös on kumottava, kun hallinnollinen elin.

Ympäristövahinkovastuun mukaisesti valvontaviranomainen asioita ja että vahinko yksilöidään sekä vastaavien henkilöiden on oikeus toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, on board).Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.keskkonnaamet.ee/eng Ympäristöministeriö vastaa ilmoittamisesta vastaavat viranomaiset muiden EU:n jäsenvaltioiden siinä tapauksessa, että vahinko on luonteeltaan rajatylittävä.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.envir.ee/?set_lang_id=2 Ympäristövastuun täytäntöönpanemiseksi kannattaa ensin hakea toimia ympäristöviranomainen. Pyyntöjä voidaan esittää, jos:

 • Voit vaikuttaa tai saattaa vaikuttaa vahinkoa ympäristölle;
 • Sinulla on legitiimi intressi asiassa; tai
 • sinun mielestäsi loukkaa oikeuksiasi vahinkoa ympäristölle tai sen uhkaan.

Ympäristöalan kansalaisjärjestöjen, oikeuksia ja oikeutettuja etuja oletetaan. Jos hallintoneuvosto kieltäytyy toteuttamasta toimenpiteitä ja haluat valvoa tuomioistuimissa ympäristövastuuta, sinun on ensin hyödynnettävä kaikki hallinnolliset menettelyt. Tämä tarkoittaa, että Teidän on esitettävä hallinnollinen oikaisuvaatimus (vaie) ympäristöministeriöön 30 päivän kuluessa. Ministeriö antaa päätöksensä 30 päivän kuluessa. Haaste. Kun olette täyttäneet hallinnollinen menettely voi toimittaa kanteen hallintotuomioistuimessa. Päätöksen riitauttamiseksi tehty pyyntö, että päätöstä on joko loukkaavat hänen oikeuksiaan tai oikeutettuja etuja. Tuomioistuimilla on oikeus vaatia, että hallitus panee täytäntöön ympäristövastuuta koskeva pyyntösi.

VI. Muut oikeussuojakeinot

Jos henkilö rikkoo ympäristölainsäädäntöä, rikosoikeudenkäynti saatetaan aloittaa valtion viranomaisille. Seuraamukset on jaettu kahteen ryhmään:

 • misdemeanors; sekä
 • rikoksista.

Ympäristöasioissa misdemeanors harjoittaman ympäristönsuojelun tarkastusvirasto (Keskkonnainspektsioon), kun taas rikossyytteitä tuomioistuimissa on saatettu syyttäjänvirasto (prokuratuur).Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://kki.ee/eng/Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.prokuratuur.ee/en Jos haluat valittaa, toimimatta jättämisen tai laiminlyönnin, sinulla on oikeus tehdä hallinnollinen oikaisuvaatimus (vaie). Hallinnollisia haasteita ovat pääasiassa vapaaehtoinen vaihtoehto toimia tuomioistuimissa; heidän ei tarvitse olla ennen kanteen. Joissain tapauksissa, esimerkiksi ympäristövastuun alalla, hallinnollinen haasteisiin on käytettävä ennen kuin hän voi kanteen nostamista yhteisöjen tuomioistuimessa. Jos katsotte, että säädös on perustuslain tai toimimatta jättämisen tai laiminlyönnin, joitakin julkisen viranomaisen rikkoo hänen perustuslaillisia oikeuksia, voi myös tehdä kantelun oikeuskanslerille (õiguskantsler).Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://oiguskantsler.ee/en Oikeuskansleri valvoo säädösten perustuslaillisuuden tai julkishallinnon toimintaan ja on oikeus antaa suosituksia ja ehdotuksia tilanteen ratkaisemiseksi.

Oikeuskansleri on riippumaton virkamies, joka suorittaa seuraavat tehtävät:Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://oiguskantsler.ee/en Hän on sekä kaikkien vetoomukseen (viranomaiset) ja valvojana, jossa tarkastellaan säädösten perustuslainmukaisuuden. Jos säädöksessä (joko kansallisen tai paikallishallinnon) ovat perustuslain vastaisia, voitte kääntyä oikeuskanslerin puoleen ja. Oikeuskansleri on oikeus:

 • ehdottaa, että liikkeeseenlaskija lainsäädäntö aiheuttaa perustuslain mukaiseksi;
 • Käsittelijä ilmoittaa (jos lainsäädäntöä ei vielä laatimisvaiheessa);
 • toimittaa selvityksen Euroopan parlamentille (Riigikogu) Halu tuoda esiin ongelmia.

Jos katsotte, että hänen perustuslaillisia oikeuksiaan on loukattu, viranomainen, hakija voi jättää hakemuksen oikeuskansleri. Kanslian puheenjohtaja voi esittää:

 • suosituksen toimimaan tavalla, ja niissä on noudatettava hyvän hallinnon periaatteita;
 • Ehdotus poistaa rikkomukseen.

Jos suosituksia tai ehdotuksia ei oteta huomioon, oikeuskansleri voi toimittaa valvontaviranomaiselle kyseisen viraston, tasavallan hallitukselle ja parlamentille (Riigikogu). Suositukset ja ehdotukset ovat lopullisia, eikä niitä voida riitauttaa tuomioistuimissa. Vaikka ne eivät ole oikeudellisesti sitovia, jotta kyseinen viranomainen, ne eivät yleensä ota huomioon joko viranomaisia tai heidän valvojiensa.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanValtion ympäristönsuojelun tarkastusvirasto on virasto, joka vastaa ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoon. Siihen kuuluu tutkimus ja misdemeanors tekemiä rikoksia, henkilöiden tai yritysten ympäristöoikeuden alalla. Jos misdemeanors, ympäristöasiain tarkastusviraston on myös oikeus määrätä sakkoja. Misdemeanors varten (arest), voi myös määrätä tuomioistuimia ympäristötarkastuslaitoksen hakemukset. Ympäristön pilaantumista tai jos virkailija näkee, ilmoita asiasta ympäristönsuojelun tarkastusvirasto, joka sitten tutkii asian.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSyyttäjänvirastolla on yksinomainen oikeus varten tekemiä rikoksia, henkilöiden tai yritysten tuomioistuimissa. Tämä koskee myös ympäristörikokset; näiden rikosten tutkinnasta vastaa ympäristötarkastuksesta vastaavien viranomaisten. Rikosten osalta, taloudellisia seuraamuksia (rahaline karistus) tai vankeutta tuomioistuimet voivat määrätä. Syytteen Virossa ei ole saatavilla; Rikossyytteen voi nostaa ainoastaan tuomioistuimille, että syyttäjäviranomainen.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.prokuratuur.ee/en Tämä pätee myös ympäristölainsäädännön alalla.

VII. Asiavaltuus

Hallintolain mukaan ja hallintomenettelylain, käytetään seuraavia yleisiä sääntöjä sen määrittämiseksi, kenellä on oikeus riitauttaa julkisten viranomaisten toiminta. Näitä sääntöjä ei sovelleta aluesuunnitteluun päätösten riitauttamiseksi, voivat riitauttaa kaikki perusteella nostettuja kanteita.

Asiavaltuus

Hallinnollinen menettely

Oikeudenkäyntimenettely

Yksityishenkilöt

Yksilön oikeuksien rikkominen tai yksilön vapauksien rajoittaminen julkisten viranomaisten toiminnasta. Oikeudet tai vapaudet voivat johtua suoraan perustuslakiin tai muihin lakeihin.

Yksilön oikeuksien rikkominen julkisten viranomaisten toiminnasta. Ympäristöasioissa, suoraan henkilöiden hallinnollista toimintaa voidaan myös jättää hakemus. Suoraan, sen on liityttävä henkilön oikeutettuihin etuihin; Kyseisen viranomaisen on merkittävä ja todellinen vaikutus kyseisiä etuja.

Kansalaisjärjestöt

Yksilön oikeuksien rikkominen tai yksilön vapauksien rajoittaminen julkisten viranomaisten toiminnasta. Oikeudet tai vapaudet voivat johtua suoraan perustuslakiin tai muihin lakeihin.

Valtiosta riippumattomien organisaatioiden ympäristönsuojelun alalla, oikeuksien tai vapauksien rikkomista olisi pidettävä.

Yksilön oikeuksien rikkominen julkisten viranomaisten toiminnasta. Ympäristöasioissa, suoraan henkilöiden hallinnollista toimintaa voidaan myös jättää hakemus. Suoraan, sen on liityttävä henkilön oikeutettuihin etuihin; Kyseisen viranomaisen on merkittävä ja todellinen vaikutus kyseisiä etuja.

Valtiosta riippumattomien organisaatioiden ympäristönsuojelun alalla, oikeuksien rikkomista tai suoraan oletetaan.

Muut oikeussubjektit

Yksilön oikeuksien rikkominen tai yksilön vapauksien rajoittaminen julkisten viranomaisten toiminnasta. Oikeudet tai vapaudet voivat johtua suoraan perustuslakiin tai muihin lakeihin.

Yksilön oikeuksien rikkominen julkisten viranomaisten toiminnasta. Ympäristöasioissa, suoraan henkilöiden hallinnollista toimintaa voidaan myös jättää hakemus. Suoraan, sen on liityttävä henkilön oikeutettuihin etuihin; Kyseisen viranomaisen on merkittävä ja todellinen vaikutus kyseisiä etuja.

Tilapäiset ryhmät

Tilapäisten työryhmien on oikeus riitauttaa hallinnollista toimintaa vain ympäristöasioissa ja jos ne toimivat aktiivisesti ympäristönsuojelun alalla. Oikeuksien tai vapauksien rikkomista edellytetään, mutta se myös oletetaan tällaisten tilapäisten ryhmien asiavaltuus riitauttaa hallinnollisia menettelyjä.

Tilapäiset työryhmät ovat vain tuomioistuimet voivat toimia ympäristöasioissa ja jos ne toimivat aktiivisesti ympäristönsuojelun alalla. Oikeuksien rikkomista tai suoraan, vaan myös tällaisten tilapäisten ryhmien asiavaltuus.

Ulkomaiset kansalaisjärjestöt

Yksilön oikeuksien rikkominen tai yksilön vapauksien rajoittaminen julkisten viranomaisten toiminnasta. Oikeudet tai vapaudet voivat johtua suoraan perustuslakiin tai muihin lakeihin.

Yksilön oikeuksien rikkominen julkisten viranomaisten toiminnasta. Ympäristöasioissa, suoraan henkilöiden hallinnollista toimintaa voidaan myös jättää hakemus. Suoraan, sen on liityttävä henkilön oikeutettuihin etuihin; Kyseisen viranomaisen on merkittävä ja todellinen vaikutus kyseisiä etuja.

EU:n kansalaisjärjestöjen ympäristönsuojelun alalla, tai oikeuksien loukkaamista on pidettävä aloilla suoraan säännellä EU:n lainsäädännöllä (esim. IPPC, YVA) syrjimättömyysperiaatteen mukaisesti.

Muu käyttö

Valtion viranomaiset eivät voi riitauttaa muiden valtion viranomaisten toimintaa, koska ne eivät ole erillisiä oikeussubjekteja. Samalla paikalliset kunnat voivat riitauttaa muiden julkisten viranomaisten toiminnan, jos niiden oikeuksia rikotaan tai vapauksia rajoitetaan. Sama koskee muita julkisia oikeushenkilöitä (esim. yliopistoja, julkisia säätiöitä jne.)

Valtion viranomaiset eivät voi riitauttaa muiden valtion viranomaisten toimintaa, koska ne eivät ole erillisiä oikeussubjekteja. Samaan aikaan muut julkiset oikeushenkilöt (esim. yliopistot, julkiset säätiöt jne.) voivat riitauttaa muiden julkisten viranomaisten toiminnan, jos niiden oikeuksia rikotaan.

Kunnat voivat myös riitauttaa muiden julkisten viranomaisten toiminnan, jos niiden oikeuksia rikotaan tai riidanalainen toiminta estää, haittaa näiden tehtävien hoitamiseksi.

Useimmat alakohtaiset ja prosessilainsäädäntö ympäristöoikeuden alalla ei ole asiavaltuutta koskevat erityissäännökset. Tämä koskee myös ympäristövaikutusten arvioinnin ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämistä. Näin ollen voit saada kanteen yleisten sääntöjen mukaan hallintomenettelylain. Erityissäännöt on kuitenkin todennut aluekehityksen alalla. Aluesuunnitteluun liittyvissä asioissa, oikeudellinen asema, säännöt ovat erilaiset kuin muilla aloilla, myös ympäristölainsäädäntöä. Sen mukaan laki maankäytön suunnittelusta, sinulla on oikeus nostaa kanne tuomioistuimessa riitauttaakseen hallinnollisen päätöksen aluesuunnitelma, jos:

 • oikeuksia on rikottu tai vapauksia rajoitettu;
 • Katsotte, että päätös on vastoin lait tai muut säädökset.

Tämä tarkoittaa sitä, että voit valittaa lopullinen hallinnollinen päätös kaavan perusteella, eikä koske laillisuutta. Oikeuskansleri katsotaan erilliseksi oikeushenkilöksi. Se on siis oikeus riitauttaa julkisten viranomaisten toiminta omien oikeuksiensa suojaamiseksi sekä hallinnollisia haasteita, ja kanteen nostaminen yhteisöjen tuomioistuimessa. Lisäksi oikeuskanslerilla on oikeus käynnistää kurinpitomenettely tuomareita vastaan. Kurinpitomenettely voidaan nostaa, jos tuomari on lainvastaisesti laiminlyönyt ammatillisia velvollisuuksiaan tai se on täyttänyt ne epäasianmukaisesti. Kurinpitomenettelyt ovat keskustelleet Kurinpitotoimia tuomaria jaoston, joka koostuu tuomioistuinjärjestelmän eri tasoilla. Syyttäjillä on yksinomainen asiavaltuus rikosoikeudellisissa menettelyissä, toisin sanoen vain ne voivat nostaa syytteen rikoksesta (kuriteod). Ympäristötarkastuslaitoksen, on asiavaltuus tuomioistuimissa ympäristöä misdemeanors tapauksessa (väärteod). Misdemeanors osalta, että tarkastaja voi määrätä sakkoja; Toisaalta säilöönoton vain tuomioistuimet voivat määrätä tarkastusviraston soveltamisesta.

VIII. Oikeudellinen edustus

Tuomioistuinkäsittelyssä, ympäristöasioissa, voi edustaa joko itse tai käyttää ammattimaista edustajaa. Hakija voi tehdä seuraavat henkilöt edustamaan sitä tuomioistuimet:

Valan tehneitä asianajajia vain korkein voi edustaa sinua tuomioistuimessa – Viron korkein oikeus. Oikeudellisilla edustajilla on oikeus toimia yrityksen puolesta ja edustaa sinua, vaikka hänen poissa ollessaan. Samalla voidaan myös rajoittaa sopimukseen edustaja. Toimivallan rajoittaminen katsotaan vain, jos hakija ilmoittaa tuomioistuimelle ja muille osapuolille tiedoksi. Tuomioistuimet ottavat huomioon vain rajoitukset:

 • lopettaa menettelyn kompromissiin; tai
 • tästä kanteen.

Voitte myös neuvoo tuomioistuinkäsittelyssä ympäristöasioissa. Toisin kuin oikeudelliset edustajat oikeudelliset neuvonantajat eivät yleensä saa toimia puolestanne ja oleskelusta. Heillä on kuitenkin oikeus osallistua menettelyyn ja myös esittää lausumia ja vaateita jne. Nämä lausumat, vaateet yms. katsotaan aiheutuvan, ellei niitä korjata välittömästi. Tuomioistuinten on myös selitettävä tämän oikeuden, jos kuluttaja päättää käyttää avustajaa. Kaikki toimistojen luettelo on Viron asianajajaliiton kanssa niiden sijainnin mukaan löytyy täältä.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.advokatuur.ee/eng/advocates/find-advocates?attorney_filter%5Bregion%5D=&attorney_filter%5Bletter%5D=&attorney_filter%5Btype%5D%5B%5D=Assotsieerunud+liige Useat näkyvämpi lakiasiaintoimistoista myös ympäristölainsäädännön alana, jolla ne tarjoavat oikeudellisia palveluja (myös edustusta), esimerkiksi:

Oikeudellista apua (myös edustus ympäristöasioissa) tarjoaa myös Viron ympäristölainsäädäntö keskus.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://k6k.ee/en Viimeksi mainittu julkisen edun mukaista on valtiosta riippumaton järjestö; Sen vuoksi ne eivät tarjoa oikeudellista apua asioissa, joissa se voisi olla vastoin yleistä etua.

IX. Todisteet

Ympäristöasioissa, kuten muissakin hallinto-oikeudellisissa asioissa, sinun on toimitettava näyttö, joka tukee hakemuksesi. Hakijan on todistettava joko yrityksen toiminnan alustava menettely (ennen asian suullista käsittelyä) mennessä. Jos ette pysty toimittamaan todisteita (esim. kun tiedot on yksityinen henkilö, joka kieltäytyy luovuttamasta niitä), on selitettävä, miksi tämä ei ole mahdollista ja jos näyttöä ei havaittu. Jos tuomioistuin katsoo, että näyttöä ei ole riittävästi, se voi joko pyytää esittämään sitä tai kerätä itse. Jos ette ole toimittanut näyttöä sen tueksi, ja unionin yleinen tuomioistuin voi kerätä näyttöä omasta, tuomioistuin voi katsoa, että väite on perusteeton. Minkäänlaista näyttöä on periaatteessa se tuomioistuin. Lisäksi osapuolille ei saa rajoittaa todisteiden tutkittavaksi tai asettavan etusijalle jonkinlaista näyttöä. Kaikki näyttö on arvioitava kaikista näkökulmista, kokonaisuudessaan ja objektiivisesti, ottaen huomioon myös eri todisteet. Tuomarit tekevät lopullisen päätöksen siitä, onko väite näytetty toteen todisteiden omantuntonsa perusteella. Esittäkää todisteet menettelyn kuluessa (ennen kuin asian käsittely). Voit esittää uutta näyttöä sen jälkeen, kun tuomioistuin on aloittanut suullista käsittelyä vain seuraavissa poikkeustapauksissa:

 • Yhteisöjen tuomioistuin ei järjestä istuntoa (esim. kirjallinen menettely) eikä näytön toimittamisen määräaika oli ennen kuulemisen aloittamista;
 • ei viivästytä uutta näyttöä; tai
 • Voit todistaa, että sinulla oli hyvä syy viivästymiseen.

Tuomioistuimet voivat ottaa oikeudenkäynnin asianosaista tai sen työntekijää, mitä tahansa julkista viranomaista, vakuutusyhtiötä tai luottolaitosta (esim. pankkia, sijoitusrahastoa) esittämään tiedot, joita tarvitaan riita-asian ratkaisemiseksi ja jotka oletettavasti ovat kyseisen henkilön vastuulla. Tuomioistuimen on asetettava määräaika ja henkilöt, joilla on velvollisuus antaa tietoja kyseisen ajanjakson kuluessa. Jos ne rikkovat velvoitetta, yhteisöjen tuomioistuin voi määrätä sakkoa. Jos haluat käyttää oikeudenkäynnissä asiantuntijan lausuntoa todisteena sopimuksen ja asiantuntija voi antaa lausuntonsa siitä. Vaihtoehtoisesti voitte myös pyytää tuomioistuinta järjestämään asiantuntijan lausunto ennen kokousta (ennen oikeuden istuntoa). Tuomioistuin voi pyytää asiantuntijalausuntoa määrittääkseen asian kannalta on tärkeää, että tapaus ja edellyttää asiantuntemusta. Asiantuntijalausuntoja kohdellaan kuten muita todisteita, toisin sanoen niitä arvioidaan yhdessä muiden asiaankuuluvien tietojen kanssa määrittääkseen, onko väite näytetty toteen tai ei. Ne eivät siis suoraan sido tuomareita. Toisaalta tuomioistuimet eivät voi riitauttaa asiantuntijalausunnon tuloksia omasta aloitteestaan.

X väliaikaiset turvaamistoimenpiteet

Jos hallinnollisen päätöksen riitauttaminen joko tuomioistuimessa tai hallinnollinen oikaisuvaatimus (vaie) ei automaattisesti vaikuta sen oikeusvaikutukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että huolimatta haasteena, päätös voidaan panna täytäntöön. Jos esimerkiksi päätöksen ansiosta yritys lähettää ilman epäpuhtauksia ilmaan, se voi tehdä sen vaikka olet nostanut kanteen päätöksestä tuomioistuimessa. Periaatteessa hallinnolliset päätökset voidaan panna täytäntöön siitä hetkestä lähtien, jona ne tulevat voimaan. Jos päätös ei ole tarkoitus ilmoittaa julkisesti, se tulee voimaan heti, kun henkilö, jolle se on osoitettu, on annettu tiedoksi. Jos päätös on ilmoitettava julkisesti, se tulee tavallisesti voimaan 10 päivän kuluttua julkaisemisesta. Asettaa joko hallinnollinen oikaisuvaatimus (vaie) tai tuomioistuimessa ei automaattisesti vaikuta tukipäätöksen pätevyyteen. Tämä tarkoittaa sitä, että ne voidaan panna täytäntöön välittömästi, kun ne ovat yhä voimassa. Jos kiistetään sellaisen hallinnollisen päätöksen ja ympäristön alalla tuomioistuin voi hakea kieltotuomiota. Samaan aikaan kieltotuomio voi milloin tahansa päättää tuomioistuin soveltaa sitä myös omasta aloitteestaan. Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Se voi pyytää, että yhteisöjen tuomioistuin:

 • keskeytettävä tai hallinnollisen päätöksen täytäntöönpanon;
 • kieltää sellaisen hallinnollisen elimen tekemään riidanalaisen päätöksen.
 • edellyttää, että hallintoelin esittää riidanalaisen päätöksen;
 • varojen takavarikointi;
 • kieltävät henkilöä, jolle päätös on osoitettu, että yritys (esim. kaivokset saivat kaivostoiminnan) toteuttamaan toimia koskeva päätös tai velvoittaa taikka asettaa lisävelvollisuuksia tällaiseen toimintaan, esimerkiksi tarjota arvopapereita teille.

Jos hän riitauttaa päätöksen hallinnollinen haaste (vaie), voit myös hakea kieltotuomioita, jota yhteisöjen tuomioistuimen on sovellettava. Voit hakea kieltotuomiota tai milloin tahansa menettelyn aikana tekemä hallinnollinen oikaisuvaatimus (vaie), jotta ei ole määräaikaa. Sinun ei tarvitse antaa vakuuden tai mahdolliset vahingot, joita voi aiheutua taloudellista menetystä koskevan hakemuksen väliaikaisista turvaamistoimenpiteistä. Samalla jäsenvaltion on maksettava tietty maksu. Voit hakea kieltotuomiota sinun on annettava ainakin seuraavat tiedot:

 • riidan kohde;
 • soveltamisen perustelut (olosuhteet, jotka edellyttävät sitä);
 • Suositeltava toimenpide kieltovaatimusta;
 • Henkilökohtaiset tunnistetiedot ja yhteystiedot.

Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet on vain tuomioistuimet voivat soveltaa sitä tai jos oikeuksien suojaa koskevan tavoitteen saavuttaminen olisi muutoin mahdotonta maanne haaste tai mahdotonta. Tuomioistuimet voivat antaa kieltomääräyksiä koskeva päätös tuomioistuimen päätöksellä. Voit valittaa tuomioistuimen tuomiosta muutosta 15 päivän kuluessa sen toimittamisesta. Valitus on kuitenkin jätettävä se piirituomioistuin, hallintotuomioistuin, jonka päätökseen muutosta haetaan. Hallintotuomioistuin tarkastelee valituksen tutkittavaksi ottamista ja valmistelee asiaa tuomioistuimessa tai siitä yksin.

XI. Oikeudenkäyntikulut

Jos haluatte nostaa kanne yhteisöjen tuomioistuimessa on otettava huomioon kaksi mahdollisten kulujen luokkaa: oikeudenkäyntikulut (kohtukulud) ja muut kulut (kohtuvälised kulud). Tuomioistuimen kustannukset ovat kustannuksia, jotka ovat välttämättömiä asian, eli valtion maksu (riigilõiv), turvallisuuden ja välttämättömien kulujen (esim. todistajiin liittyviä kustannuksia, todisteiden vastaanottaminen, asiantuntijat jne.). Muut kulut, jotka eivät ole välttämättömiä asian käsittelyn kannalta, esim. oikeudellisten neuvonantajien ja sopimusperusteisen palkkiot, matkakustannukset, osallistujien palkkoja ei saanut kanteen vuoksi. Jos haluat aloittaa hallinnollista päätöstä vastaan, sinun on maksettava valtion maksu. Sinun on maksettava toinen maksu muutoksenhaku alioikeuden tuomion tai tuomioistuimen päätöstä koskeva hallinnollinen tuomioistuin. Lisätietoja on saatavissa täällä.https://e-justice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-ee-en.do?init=true&member=1

XII Oikeusapu

Hallintotuomioistuin voi vapauttaa valtion maksujen ja maksaa teille ja menettelyn kannalta välttämättömät kulut (esim. todistajiin, asiantuntijoihin liittyvät kustannukset, todisteiden hankkiminen jne.). Hakija voidaan vapauttaa näistä kustannuksista kokonaisuudessaan vai ainoastaan osittain. Toinen vaihtoehto on, että sinun ei tarvitse maksaa ne etukäteen (kuten yleensä), vaan se voidaan maksaa ne erissä. Poikkeuksen saamiseksi sinun on haettava. Hakemuksessa on esitettävä seuraavat tiedot:

 • menettely, jonka osalta poikkeusta haetaan;
 • hakijan asema menettelyssä sekä pääasialliset vaatimukset;
 • vaatimuksen tai vastalauseen perusta.

Jos poikkeusta hakee luonnollinen henkilö (yksityishenkilö), mukaan on lisättävä selvitys taloudellisesta tilanteesta (sekä perheen ja muut asiakirjat, jotka vahvistavat tämän toteamuksen. Lomakkeet ja poikkeushakemusta ja lisätietoja on saatavissa oikeusministeriön Internet-sivuilla.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.just.ee/en/state-legal-assistance-0 Hakemus on laadittava joko viroksi tai englanniksi. Jos haetaan vapautusta edustajana on oikeushenkilö (organisaatio), lisätkää jäljennös järjestön perussäännöstä sekä oikeaksi todistettu jäljennös edellisen vuoden vuosikertomuksesta. Saatuaan hakemuksen ja täydentäviä asiakirjoja, yhteisöjen tuomioistuin päättää vapautusta kaikista kustannuksista ja missä määrin. Poikkeus myönnetään ainoastaan, jos hakija ei voi maksaa sen kustannuksia ja osallistuminen hakijan taloudellisen tilanteen voidaan olettaa onnistuvan. Poikkeuksia ei myönnetä, jos:

 • Sinulla ei selvästikään ole tilanne.
 • Mahdolliset hyödyt Teille tuomion ei olisi oikeassa suhteessa kustannuksiin, tai
 • Suomen tavoitteita ei voida saavuttaa haasteeseen vastaamiseksi.

Suora taloudellinen tuki ei ole saatavilla oikeudenkäyntejä varten. Hakija voidaan vapauttaa sen kustannuksista, jotka on suoritettava etukäteen (ks. edellä) tai saada valtion rahoittamaa oikeusapua. Sen lisäksi, että vapautus kustannuksista voidaan saada valtion rahoittamaa oikeusapua. Valtion oikeusapua tarjoavat asianajajat (asianajajaliiton jäsenet), joka on ensin maksanut valtiolle. Tämä ei tarkoita, että apua olisi annettava ehdoitta ilmaiseksi. Joissakin tapauksissa sinun on maksettava osittain tai erissä sitä ennen tai jälkeen tuomion. Edellytykset, jotka hakemusten ja hakemusten ovat samat kuin vapautus kustannuksista (ks. edellä). Lomakkeita ja tietoa on saatavissa oikeusministeriön Internet-sivuilla.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.just.ee/en/state-legal-assistance-0 Asianajotoimistot eivät yleensä tarjoa maksutonta oikeusapua, vaikka hyvin poikkeuksellisia tapauksia saattaa olla. On olemassa kaksi keskeistä oikeudellista klinikat, joissa oikeustieteen opiskelijoille tarjotaan oikeusapua maksutta yleisön saataville – Tallinnassa ja Tartossa. Kumpikaan Oikeusasiaklinikat on määritellyt alueet, joilla ne tarjoavat oikeusapua. Samaan aikaan, kuten tiettyjen alojen opiskelijat, heidän tietämyksensä ympäristölainsäädännön tavoin saattaa olla rajoitettu. Sen lisäksi, että opiskelijat ”,” oikeusasiaklinikoiden ”toimivat apteekit Tallinnassa, Tartossa ja Jõhvin (tunnetaan nykyisin sitä 15. joulukuuta saakka). Ammattimaiset asianajajat tarjoavat maksutonta oikeusapua, mutta valitettavasti yksikään niistä ei ole erikoistunut ympäristölainsäädäntöön. Viron ympäristölainsäädäntö on yleisen edun mukainen ympäristöoikeuden järjestö, joka toimii Tartossa. Aikaisemmin ne on maksutonta oikeusapua hankekohtaisesti yleisölle. Lisäksi ne tarjoavat oikeusapua ympäristöasioissa maksettu yleisölle säännöllisesti. Lisätietoja palvelun ehdoista on saatavilla kotisivuilla.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://k6k.ee/activities/legal-services

XIII Oikea-aikaisuus

Virossa ei ole määräajassa kaikkia yleisesti sovellettavia hallinnollisia päätöksiä. On kuitenkin erityisiä määräaikoja tietyn tyyppisiä päätöksiä. Esimerkiksi ympäristöön, on tehtävä päätös yhdennetyn ympäristöluvan soveltamisesta 120 päivän kuluessa. Jos hallintoelin katsoo, ettei se voi antaa päätöstä määräajassa, sen on ilmoitettava pyynnön esittäjälle todennäköinen aikataulu ja esitettävä perusteet viivästymiselle. Jos oikeuksiasi loukataan, koska viivästys, kuluttajalla on oikeus vahingonkorvaukseen viivästyksen aiheuttaneet Teille tai hän voi riitauttaa viivästymisen hallintotuomioistuimessa tai hallinnollinen oikaisuvaatimus (vaie). Jos näin on säädetty laissa, viivästyminen voidaan katsoa hakemuksen implisiittistä hyväksyntää varten (esimerkiksi eräät myönteinen päätös). Jos haluatte hakea muutosta ympäristön, sinulla pitäisi normaalisti tehdä tämän 30 päivän kuluessa. Määräaika alkaa siitä päivästä, jona saitte tiedoksi tämän päätöksen. Poikkeuksellisesti määräaikaa, jonka kuluessa voi on nostettava vahingonkorvauskanne kolmen vuoden kuluttua, jos:

 • Voit hakea korvausta vahingosta, joka on aiheutunut hallinnollisia elimiä;
 • Voit hakea laittomien vaikutusten kannalta;
 • Haluatteko, että hallinnollinen toimenpide olisi julistettava laittomiksi.

Yhteisöjen tuomioistuin on ensinnäkin toimen tarkastelua ja sinulla on 15 päivää aikaa muuttaa tai täydentää sitä, jos se sisältää vähäisiä puutteita. Kun tuomioistuimen täysistunto järjestetään joko antaa Teille toimia muiden osapuolten ja täysistunto on oltava vähintään 30 vuorokautta. Hakija voi esittää uusia tosiseikkoja tai vaatimuksia vain, jos kanteen jättämisen jälkeen, ne voidaan toimittaa muille sopimuspuolille vähintään 7 päivää ennen yhteisöjen tuomioistuimen istunnossa. Kirjallinen menettely, jos nämä ovat sallittuja, jos ne voidaan toimittaa muille osapuolille viimeistään 7 päivää ennen eräpäivää asiakirjojen saamiseksi. Tuomioistuimen on annettava tuomionsa ja ilmoittaa 30 päivän kuluessa viimeisen istunnon (määräpäivä asiakirjojen saamiseksi, jos kirjallinen menettely). Poikkeuksellisissa tapauksissa (esim. kun materiaalin määrä on poikkeuksellisen laaja tai asia poikkeuksellisen monimutkainen) määräaikaa voidaan jatkaa 60 päivään. Hakea muutosta tuomioon, jonka hallintotuomioistuin käräjäoikeudelle, tämä on tehtävä ilmoitus 30 päivän kuluessa. Korkeimman oikeuden valittaa käräjäoikeuden tuomion lisäksi on esitettävä 30 päivän kuluessa. Jos haluat valittaa tuomioistuimen päätöksestä, hakea muutosta 15 päivän kuluessa. Koska ympäristöasioita koskevat voi olla hyvin erilainen sekä tosiseikkojen osalta että oikeudellisesti monimutkaisia, on vaikea sanoa, kuinka kauan kestää osalta. Toinen tekijä, joka tekee vaikeaksi arvioida, kuinka kauan ympäristöasiat otetaan tuomioistuimessa on rajoitettu tämän alan käytännöistä. Menettelyn aikana kuitenkin keskiarvo vuonna 2013 oli ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa seuraavasti:

Siviiliasiat – 168 päivää

Rikosasiat – 262 päivää

62 päivää – rikkomuksia

Hallinto-oikeudelliset asiat – 144 päivää

Ympäristöön liittyvät tapaukset ovat melko monimutkaista verrattuna moniin muihin hallinto-oikeudellisia asioita, ne saattavat kestää kauemmin kuin edellä todettiin. Erityistä määräaikaa ei ole asetettu, ratkaista asian ainoastaan hyvin yleisestä vaatimuksesta sen ratkaisemiseksi ”kohtuullisen ajan kuluessa”. On kuitenkin mahdollista, että määräajan tuomion jälkeen unionin tuomioistuin on saanut riittävästi tietoa. Sen jälkeen, kun viimeinen tuomioistuimen istunnossa esittämään asiakirjat tai eräpäivää, jos kirjallinen menettely, tuomioistuin on velvollinen antamaan ratkaisunsa 30 päivän kuluessa. Vain poikkeustapauksissa (esimerkiksi silloin, kun on olemassa suuri määrä aineita, tai kyseessä on erittäin monimutkainen, tosiasiallisesti tai oikeudellisesti), tämä määräaika voi olla enintään 60 päivää. Hakija ei voi hakea muutosta tuomion vain siitä syystä, että se laadittiin viiveellä. Hakija voi myös hakea vahingonkorvausta viivästyksestä aiheutuneen, ellei tuomari ole syyllistynyt myös rikokseen (esim. lahjuksen antamisen on hyväksytty). Kurinpitotoimia voidaan kuitenkin toteuttaa tuomaria vastaan, jos tämä ei ole antanut tuomiota ajallaan ja tämä tapahtuu joko tahallaan tai tuottamuksesta. Kurinpitotoimia tuomaria vastaan voivat toteuttaa ainoastaan hallintotuomioistuinten puheenjohtajat piirituomioistuinten ja korkeimman oikeuden päätuomari sekä oikeuskansleri.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://oiguskantsler.ee/en

XIV Muut kysymykset

Pääsääntöisesti riitauttaa ympäristöä koskevilla päätöksillä on mahdollinen vasta sen jälkeen kun lopullista päätöstä – hallinnollista toimenpidettä (haldusakt), esim. ympäristölupa tai aluesuunnitelma – on annettu. Tämän vuoksi ympäristöä koskevat päätökset on usein riitautettu sen jälkeen, kun hallinnollinen menettely, jonka tarkoituksena on tehdä hallinnollinen päätös, joka vaikuttaa yksilön oikeuksia on saatettu päätökseen. Kattavaa, yksityiskohtaista ja helppotajuista tietoa muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa ei ole saatavilla. Lisäksi suurin osa materiaalista on laadittu ennen uuden hallintomenettelylain ja jotkin tiedot saattavat olla vanhentuneita. On kuitenkin myös joitakin tietolähteitä voidaan hyötyä:

On olemassa kaksi vaihtoehtoista riidanratkaisua virallisia menetelmiä voidaan käyttää ympäristöasioissa. Ensinnäkin tuomioistuin, asia voidaan lopettaa kompromissin avulla. Toiseksi sovittelu erityisenä menettelylajissa on saatavilla 1. tammikuuta 2012 alkaen (Amsterdamin sopimuksen voimaantulon jälkeen uuden hallintomenettelylain). Osapuolet voivat päästä kompromissiratkaisuun tuomioistuimen ulkopuolisten seurauksena käytäviä neuvotteluja. Jos kompromissi vaikuttaa kolmansien oikeuksiin, on myös tarpeen. Saadakseen asian vireille yhteisöjen tuomioistuimessa, on hyväksyttävä se. Tuomioistuin voi evätä hyväksynnän, jos se on lainvastainen, mahdoton täyttää ja loukkaa kolmansien oikeuksia, joita ei ole sisällytetty tässä menettelyssä. Sovittelu on erityinen hallinnollinen tuomioistuinmenettely, jossa osapuolten ratkaista riita käyttämällä neuvotteluja tuomarin johdolla. Menettely voidaan käyttää vain jos osapuolet ja kolmannet henkilöt, joka hyväksyy sen. Hän voi päättää lopettaa menettely milloin tahansa; Tässä tapauksessa voidaan käyttää tavanomaisen kontradiktorisen menettelyn riidan ratkaisemiseksi. Sovittelu on käytettävissä vain hallintotuomioistuimissa – ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimissa.

XV. Ulkomaalaiset

Yleensä sovelletaan samoja menettelysääntöjä sovelletaan ulkomaalaiseen, ja jotka haluavat riitauttaa päätöksen Viron hallintotuomioistuinten. Jos haluaa toimia edustajana on ulkomainen oikeushenkilö (järjestö), on lisäksi toimitettava näyttö sen oikeustoimikelpoisuudesta ja valtuutetuista edustajista. Oikeudenkäynti tapahtuu ainoastaan viroksi, tämä tarkoittaa, että kaikki asiakirjat ja lausunnot on tavallisesti käännettävä tai tulkitaan. Poikkeustapauksissa hakija voi antaa lausuntoja vieraalla kielellä ilman käännöstä tai tulkkausta, jos hän ei puhu viroa ja kaikki muut osapuolet ymmärtävät lausuntoja. Jos voitte esittää kirjallinen lausunto tai asiakirja vieraalla kielellä, tuomioistuin voi vaatia siitä käännöksen itse tai järjestää sen käännös. Tuomioistuin ei vaadi, voit kääntää asiakirjoja, jos se on kohtuuttoman hankalaa tai mahdotonta. Käännös on pakollinen, ja jos ette voi toimittaa käännöksen asettamana määräpäivänä tuomioistuin, asiakirja tai kirjallinen lausunto voidaan jättää huomiotta. Voit myös pyytää, tuomioistuin järjestää käännöksen (jos olisi kuitenkin edelleen maksettava kääntämisestä). Mahdollisuuksien mukaan käytetään tuomioistuimen kääntäjiä. Niiden palvelujen osalta, on maksettava valtion maksu. Jos ei osaa viron kieltä, kuuluu yhteisöjen tuomioistuimen käsittelyssä kääntäjän hakemuksesta tai omasta puolestaan. Jos tämä ei ole mahdollista välittömästi, tuomioistuin voi vaatia tulkin tai edustaja, joka puhuu viroa. Jos määräaikoja ei noudateta, joka johtuu yhteisöjen tuomioistuimen asettamaan määräaikaan mennessä, kanne voidaan jättää huomiotta. Jos tämä on kohtuuttoman hankalaa tai mahdotonta, tuomioistuin voi hakea itse kääntäjää. Joka tapauksessa joudut maksamaan siihen liittyvät kustannukset. Jos tuomioistuin järjestää käännöksen, kääntäjät, on mahdollista.

XVI Rajat ylittävät oikeusriidat

Jos olet ulkomaalainen, joka haluaa riitauttaa hallintopäätöksen, jolla on ympäristövaikutuksia Virossa voi samojen sääntöjen mukaisesti kuin Viron kansalaiset ja yritykset. Ennen kaikkea:

 • vain virolaisten hallintoelinten toimintaa, voi riitauttaa Viron tuomioistuimet;
 • sekä menettelysääntöjä sekä toimien laillisuus voidaan riitauttaa.
 • Pääsääntöisesti tällainen henkilö on mahdollisuus riitauttaa hallinnollinen toimenpide (haldusakt), jos se rikkoo oikeuksia;
 • ympäristöasioissa, hän voi riitauttaa hallinnollisen säädöksen, joka koskee oikeutettuja etuja;
 • ympäristönsuojelulle, kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten, henkilöiden oikeuksia ja oikeutettuja etuja oletetaan;
 • Poikkeustapauksissa hakija voi myös riitauttaa hallinnollista menettelyä koskevat asiakirjat (menetlustoimingud) (jos nämä hallinnollisten elinten itsenäisesti loukata hänen oikeuksiaan päätösasiakirjan tai johtaisivat varmuudella laiton päätösasiakirja);
 • sekä yksityishenkilöt että järjestöt (oikeushenkilöt) voivat kanteen nostamista varten; ympäristöasioissa, henkilöiden yhteenliittymää, joka ei ole oikeushenkilö, voidaan poikkeuksellisesti myös kanteen nostamista varten.

Ei ole olemassa erityisiä sääntöjä tapauksissa, joihin liittyy ympäristökysymyksiin toisessa maassa. Syrjintäkiellon periaatetta kuitenkin sovelletaan EU:n lainsäädäntöä. Tämä tarkoittaa, että jos tietystä ympäristöön on säännelty EU:n lainsäädännössä (esim. ympäristövaikutusten arvioinnista, ilmanlaadusta jne.), oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa on muiden EU-maiden kansalaisia kuin paikalliset asukkaat. Siksi ulkomaalaisena toisesta EU-maasta, voi nostaa kanteen, jonka virolainen tuomioistuin tapauksissa, joissa hallinnollinen toiminta (päätös) tuloksia ympäristökysymyksissä maassanne. Kuten yleensä, sekä menettelyihin ja toiminnan laillisuus voidaan riitauttaa. Nimetä pysyvää, sinun on osoitettava, että hänen oikeuksiaan on loukattu tai että hänen oikeutettua etua hallinnollisten toimien piiriin. Syrjimättömyysperiaatetta sovelletaan myös muihin menettelysääntöihin sen asemaa. Teillä on oikeus hakea valtion oikeusapua (voitte myös täyttää sen englanniksi, lisätietoja eri oikeusministeriö.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.just.ee/en/state-legal-assistance-0 Sinulla on myös oikeus pyytää väliaikaista oikeuksien suojaa. On kuitenkin syytä huomata, että tuomioistuinkäsittely tapahtuvat viron kielellä; Näin ollen on ehkä tulkkiin, jos hän ei puhu maan kieltä. Kustannuksia voidaan myös korvata valtion oikeusapua. Syrjimättömyysperiaatteen mukaan, kun hallinnollinen toiminta perustuu EU:n lainsäädännön paikallisia sääntöjä sovelletaan sen määrittämiseksi, mikä ulkomaalaiset voivat hakea siihen muutosta. Tämä tarkoittaa, että toiminnan voivat riitauttaa ulkomaalaiset:

 • yksityishenkilöt (luonnolliset henkilöt)
 • järjestöt (oikeushenkilöt);
 • Sopimussuhteisten henkilöiden yhteenliittymiä, jotka eivät ole oikeushenkilöitä (joita ei ole rekisteröity sellaisiksi),

Siinä tapauksessa, että:

 • Näitä oikeuksia on loukattu, tai
 • niiden oikeutettuja etuja.

Jos ympäristönsuojelua, kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten tai oikeuksien loukkaamista on pidettävä huolta oikeutetut edut. Et voi valita maata koskevat ympäristöön liittyvän toiminnan alalla Viron hallintomenettelylain. Komission mukaan sitä ei voida hallinnollisista elimistä Viron tuomioistuinten muiden maiden kanssa. Toisaalta hakija voi esittää kanteen Viron hallinnollisen elimen Viron hallinnollinen tuomioistuin, joka on toimivaltainen kyseisen hallintoelimen sijainnin.

Linkkejä

Lainsäädäntö

Muita tietoja


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 14/09/2016