Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

 • Pradžia
 • Teisė kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia - Estónsko

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


 1. Ústavné základy
 2. Súdnictvo
 3. Prístup k informáciám
 4. Prístup k spravodlivosti za účasti verejnosti
 5. Prístup k spravodlivosti proti konaniu alebo opomenutiu
 6. Iné prostriedky prístupu k spravodlivosti
 7. Aktívna legitimácia
 8. Právne zastúpenie
 9. Dôkazy
 10. Súdny príkaz ukladajúci povinnosť zdržať sa určitého konania
 11. O trovách
 12. Mechanizmy finančnej pomoci
 13. Včasnosť
 14. Ďalšie otázky
 15. Postavenie cudzincov
 16. Cezhraničné prípady

I. Ústavné základy

Estónska ústava negarantuje právo na prostredie s určitou kvalitou, ktoré by sa mohli jednotlivci dovolávať na súdoch alebo v správnom konaní.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X0000K1&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=p%F5hiseadus Zdôrazňuje však, že každý má povinnosť chrániť životné prostredie a kompenzáciu škôd spôsobených (oddiel 53). Prírodné zdroje sa považujú za národné kultúrne bohatstvo, a ako také sa musia využívať hospodárne, podľa oddielu 5. Ústava uvádza, že každý má právo na ochranu zo strany štátu a jeho právnych predpisov. Podľa bodu 15 má každý právo na prístup k spravodlivosti, ak ich práva a slobody sú porušované. Právne predpisy a iné opatrenia môžu byť spochybnené ako neústavné a súdy sú povinné preskúmanie týchto výziev. Oddiel 24 obsahuje podrobnejšie pravidlá pre súdne (súdne konania). Súdne konania sú vo všeobecnosti prístupné verejnosti a rozhodnutia sú verejne prístupné. Konanie sa nemôžu previesť na iný súd než predpísaná zákonom, ak jedna zo strán sporu nesúhlasí s ňou. Každý má právo zúčastniť sa na súdnych konaniach, ktorých sú zmluvnou stranou, ako aj právo odvolať sa na súd vyššieho stupňa podľa podmienok stanovených právnymi predpismi.

Účastníci správneho alebo súdneho konania sa môžu opierať priamo o medzinárodné dohody, ak:

 • Tieto sú dostatočne presné (poskytuje všetky potrebné podrobnosti) a;
 • neexistuje žiadne vnútroštátne právne predpisy v tejto záležitosti, alebo;
 • Vnútroštátne právne predpisy je v rozpore s medzinárodnou dohodou.

Správne orgány a súdy uplatňovali Aarhuský dohovor a aj jeho ustanovenia o prístupe k spravodlivosti priamo pri absencii vnútroštátnych právnych predpisov o určitej otázke (napr. trvalé). Dosiahlo sa to najvyšší súd (rozhodnutie č. 3 – 3 – 1 – 43 – 06). Nový zákon o správnom súdnom konaní (uplatniteľné od 1. januára 2012) obsahuje pravidlá o prístupe k spravodlivosti, najmä prostredníctvom Stáleho) a mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti životného prostredia na základe súdnej praxe v tejto oblasti.

II. Súdnictvo

Estónsky súdny systém má tri úrovne (nižšie ako vyššie):

 • Správne súdy a okresné súdy;
 • Okresné súdy (Tallin a Tartu);
 • Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší súd.

Na najnižšej úrovni, správne veci, teda na činnosti verejnej správy (vrátane väčšiny sporov v záležitostiach životného prostredia) sa zaoberá osobitný súd. O ďalších dvoch úrovní, tou istou súdy prerokúvajú správne, občianskoprávne spory na základe súkromného práva a trestnoprávnymi vecami. Okresný súd a Najvyšší súd usudzuje však špecializujú na jednu z troch oblastí (t. j. správneho, občianskeho alebo trestného práva). Na najnižšej úrovni súdov (správnych a okresné súdy), súdy sa delia na jednotlivé súdne pracoviská – existujú 4 súdnych dvorov správnych súdov a 15 župných súdov (jeden za každú župu zahrnuté v Estónsku). Odkaz sa zobrazí v novom okneKomora najvyššieho ústavného súdu//Najvyšší súd preskúmava ústavnosť predpisov a rozhodnutia:

 • V parlamente (Riigikogu);
 • Rada Parlamentu;
 • PREZIDENTA ESTÓNSKEJ REPUBLIKY,
 • volebnej komisie

Preskúmanie ústavnosti zákonov alebo uvedeného rozhodnutia môžu iniciovať:

Jednotlivci nemajú právo priamo začať ústavného preskúmania právnych predpisov. Môžu však požiadať o preskúmanie na súde v inom súdnom konaní alebo jednotlivci môžu obrátiť na ministra spravodlivosti. Ústavnosť uvedeného rozhodnutia na druhej strane možno napadnúť priamo od jednotlivcov, ktorých práva sú ovplyvnené rozhodnutiami. Súdy sú hlavnými nezávislých orgánov na riešenie sporov; existuje len obmedzený počet rozhodcovských súdov len doplnkovo. Neexistujú žiadne súdy alebo iné orgány riešenia sporov v záležitostiach životného prostredia okrem súdov. Estónske súdnictvo je nezávislé. Sudcov správnych súdov, okresné súdy a okresné súdy vymenúva prezident Estónskej republiky založené na návrhoch vypracovaných sudcov najvyššieho súdu. Sudcovia Najvyššieho súdu vymenúva parlament. Riešenie sporov v estónskych súdov je väčšinou kontradiktórny charakter, t. j. súd rozhodne, že jedna zo zmluvných strán je (aspoň čiastočne) a druhá strana (aspoň čiastočne) niečo nezákonné. V občianskych a správnych veciach sa strany môžu dohodnúť na súde. Mediáciou zo strany súdu je aj možnosť pre administratívne záležitosti (nie je k dispozícii v trestných veciach), ak všetky strany sporu dohodnú na jeho používanie.

Neexistujú žiadne osobitné súdy, tribunály, atď., ktoré by sa špecializovali na otázky životného prostredia. Spory týkajúce sa životného prostredia zvyčajne zahŕňajú činnosti niektorých orgán verejnej správy, a preto je najprv vypočutý na správne súdy a potom špecializovaných sudcov na krajských súdov a najvyššieho súdu. Ak osoba alebo spoločnosť vážne poškodila životné prostredie alebo porušiť dôležité záväzky zamerané na ochranu životného prostredia (napr. protizákonne manipulovaného odpadu a vytvára nebezpečenstvo pre životné prostredie), môžu podať trestné oznámenie na úrad prokurátora.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.prokuratuur.ee/en V trestných veciach sú župné súdy prvého vypočutia, obvodné súdy a sudcovia najvyššieho súdu, ktoré sa špecializujú v týchto otázkach. „forum shopping“, t. j. výberu súdu najvýhodnejších osobe, ktorá podá žalobu na súd, je obmedzená v záležitostiach životného prostredia v Estónsku. Správna vec prejednáva súd, v ktorého jurisdikcii sa správny orgán, ktorého činnosť sa týka (respondent) nachádza. Ak existujú dvaja alebo viacerí respondenti v právomoci rôznych súdov, osoby podávajúcej žalobu môže slobodne vybrať medzi týmito súdmi, pokiaľ pravidlá podporujú výlučnú právomoc súdu sa nachádzajú v správnych súdnych konaniach aktu. Správny súd, ktorý dostane konanie osoby, musia najprv overiť, či opatrenie bolo podané na správny súd. Ak bola žaloba podaná na súde, Všeobecný súd nesprávne prevedie na správnej polohe.

Ak sa osoba, ktorá podá žalobu alebo odporcu nie je spokojný s rozsudkom (kohtuotsus) správneho súdu (1. stupňa) môže obrátiť na okresný súd (2. stupňa). Právo podať odvolanie na krajskom súde môžu použiť aj osoba, ktorá nepodala prvej žaloby, ale ktorých práva rozhodnutím Súdu prvého stupňa má vplyv. Tie isté osoby majú právo podať odvolanie na Najvyšší súd posledného stupňa (3. a), ak nie sú spokojné s tým, že rozsudky vydané okresným súdom. Na odvolanie, osoby podávajúcej odvolanie musí preto preukázať, že prvostupňový súd:

 • uplatňovať právne predpisy nesprávne (vecných);
 • významne porušené pravidlá súdneho konania, alebo
 • nie celkom správne použitie dôkazu (to možno použiť na odôvodnenie odvolania na krajskom súde, nie však na Najvyššom súde).

V niektorých situáciách môže súd ukončenie konaní s rozhodnutím súdu (kohtumäärus) namiesto rozhodnutia. V takejto situácii by rozhodnutie Súdneho dvora odvolanie môže podať osoba dotknutá rozhodnutím súdu, ktorý ho prijal. Tento súd posudzuje odvolania a môže splniť; Ak sa zistí, že spĺňajú všetky požiadavky, ale nesúhlasí s jeho obsahom: kasačný súd bude rozhodnutie postúpené Okresnému súdu na preskúmanie. V tomto prípade odvolanie na súdne rozhodnutia prvostupňových súdov (správne súdy) sú vyriešené súdnym rozhodnutím okresného súdu. Rozhodnutie Súdneho dvora o tomto odvolaní, ako aj iných súdnych rozhodnutí okresné súdy (2. stupňa) možno podať na Najvyššom súde pre osoby postihnuté súdnych rozhodnutí.

Pri prijímaní rozhodnutí o administratívnych rozhodnutiach, estónske súdy môžu preskúmať zákonnosť správnych rozhodnutí a zrušiť rozhodnutie ako celok alebo jeho časť. Súdy nie sú oprávnené meniť obsah administratívnych rozhodnutí; To možno dosiahnuť, ak sa správne orgány rozhodnú vydať nové rozhodnutie vo veci. Súdny dvor môže požiadať aj správny orgán vykonať určitú činnosť alebo prijať rozhodnutie, ale nemôže stanoviť presný obsah takejto činnosti alebo rozhodnutie, ak existuje priestor na úvahu v mene správneho orgánu. Existuje niekoľko špecifík v záležitostiach životného prostredia v porovnaní súdnych konaní v iných veciach správneho práva, ktoré sa týkajú:

 • Prístup k spravodlivosti – Aktívna legitimácia) a
 • právo napadnúť procesné úkony (menetlustoimingud) správnych orgánov.

Po prvé správneho súdneho poriadku obsahuje osobitné ustanovenie (§ 292) o postavení v záležitostiach životného prostredia. Podľa pravidiel uvedených v tomto ustanovení, aktívna legitimácia mimovládnych organizácií sa predpokladá, ak sa táto činnosť správneho orgánu napadla týkajúci sa cieľov ochrany životného prostredia alebo predchádzajúcej činnosti tejto mimovládnej organizácie. Podľa definície, environmentálna mimovládna organizácia je:

 • nezisková organizácia, ktorej štatutárnym cieľom ochrany životného prostredia a ktorých činnosti sú zamerané na podporu ochrany životného prostredia;
 • Združenie osôb, ktoré nie je samostatným subjektom, ktorý podľa písomnej zmluvy o združení je podporovať ochranu životného prostredia a názormi podstatnú časť miestneho obyvateľstva.

Presadzovanie ochrany životného prostredia je použitý v širšom zmysle vrátane prvkov ochrany prírody na účely ochrany ľudského zdravia a výskumu a vzdelávania v oblasti prírodných kultúrneho dedičstva. Po druhé, možnosť napadnúť procesné akty správnych orgánov je širší v záležitostiach životného prostredia. Procedurálne akty (menetlustoimingud) sú činnosti správneho orgánu vykonávať pri príprave konečného rozhodnutia – správneho aktu (haldusakt), napr. rozhodnutia zo zisťovacieho konania v rámci EIA. Napadnúť procesné akty v dvoch prípadoch podľa odseku (3) § 45 Správneho súdneho poriadku:

 • vaše práva (okrem procesných práv) nezávisle od konečného rozhodnutia;
 • Protiprávnosť procedurálny akt by nevyhnutne viedli k právoplatné rozhodnutie alebo iná činnosť porušil Vaše práva

Skoršia prax Najvyšší súd uznal, že právo životného prostredia je oblasťou práva v procesných pravidlách majú významnú úlohu pri dosiahnutí zákonného rozhodnutia; Preto procesné úkony v princípe možno napadnúť. Bez ohľadu na to, či jedna z dvoch podmienok potrebných na napadnutie procesných úkonov je splnená, sa bude rozhodovať na individuálnom základe.

V správnych veciach (vrátane záležitostí životného prostredia) súdy môžu prijať niekoľko opatrení z vlastnej iniciatívy. Po prvé, súdy sú povinné zabezpečiť, aby všetky dôležité okolnosti prípadu sa musia preskúmať. V prípade potreby môže súd bez návrhu na zhromažďovanie dôkazov. Súdy môžu tretie strany sporu, ak zistia, že práva týchto osôb môže byť ovplyvnené rozsudkom. Súd môže z vlastného podnetu zmeniť lehoty pre procesné úkony, ktoré musia vykonať účastníci konania (napr. poskytnúť preklad dokumentu, odpoveď na opatrenie atď.), dodatočne rozsudku upresňuje alebo dopĺňa pôvodný rozsudok ani žiadať zdržanie sa určitého konania.

III. Prístup k informáciám

Ak správny orgán odmietne poskytnúť požadované informácie, vám musí oznámiť svoje rozhodnutie a dôvody svojho rozhodnutia do 5 pracovných dní. Túto lehotu možno predĺžiť na 15 dní, ak sa musí špecifikovať vašu žiadosť alebo zhromažďovanie informácií je časovo náročný. Odmietnutie poskytnúť informácie na požiadanie považujú za správne akty a musí obsahovať informácie o možnosti, miesto, čas a postup pre podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu o zamietnutí, podľa § 57, odseku (1) Zákona o správnom konaní. Ak žiadate o prístup k informáciám o životnom prostredí a odmietnutia prístupu alebo ste nesprávne/nedostatočne zodpovedaná, máte právo na:

a) podať námietky s Estónsky úrad pre ochranu údajov alebo;Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.aki.ee/en

b) podať žalobu na správnom súde.

V obidvoch konaniach, máte právo napadnúť zákonnosť odmietnutia alebo nedostatočnej odpovede a navrhujú zrušenie rozhodnutia a/alebo získať nové rozhodnutie. Prípadnou výzvou s Estónsky úrad pre ochranu údajov nebráni tomu, aby Vám neskôr podanie žiadosti na súd s cieľom napadnúť platnosť pôvodnej alebo protiprávnej/nedostatočnej odpovede alebo rozhodnutie prijaté inšpektorátom pre vašu výzvu. Za podanie námietky s Estónsky úrad pre ochranu údajov musíte podať ústne alebo písomné vyhlásenie do 30 dní odo dňa, kedy ste boli informovaní o zamietavom atď. ústne výziev bude zaznamenané Estónsky úrad pre ochranu údajov. Výzva musí obsahovať niekoľko prvkov, napr. meno a kontaktné údaje osoby podávajúcej námietku s odôvodnením tohto problému jasné tvrdenie atď. (úplný zoznam požadovaných údajov sa nachádza v oddiele 76 zákona o správnom konaní).Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X40071K4&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=haldusmenetluse Môžete podať žalobu na správnom súde poštou tým, že písomné opatrenia na budove súdu alebo elektronicky (e-mailom alebo prostredníctvom elektronického informačného systému (e-toimik).Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.e-toimik.ee/ Uplatňujú sa rôzne lehoty v závislosti od prostriedku:

 • 30 dní v prípade, že daná osoba požaduje zrušenie rozhodnutia zamietnuť žiadosť;
 • 1 rok v prípade, že osoba hľadá odpoveď z dôvodu meškania správneho orgánu;
 • 3 rokov v prípade, že osoba chce, aby Súdny dvor rozhodol, že nelegálne činnosti správneho orgánu (vyhlásenie nezákonnosti však nevedie k automatickému zrušeniu rozhodnutia).

Pre problémy s Estónsky úrad pre ochranu údajov a opatrenia so správnymi súdmi, môžete využiť služby právneho zástupcu (advokáta), ale nie je to nevyhnutné. Súdy (ako aj Estónsky úrad pre ochranu údajov) mali prístup k informáciám, ktoré sú predmetom sporu. Je to potrebné na posúdenie zákonnosti činnosti správneho orgánu. Súdy nemôžu zverejniť takéto informácie na svoje vlastné, ale môžu vyžadovať informácie, ktoré sa majú zverejniť, ak neexistujú dôvody na obmedzenia (napr. ohrozenie národnej bezpečnosti alebo chránených druhov).

IV. Prístup k spravodlivosti za účasti verejnosti

Administratívne postupy v záležitostiach týkajúcich sa životného prostredia zvyčajne konajú ako otvorené konanie. To znamená, že verejnosť bude informovaná o takýchto konaní a návrh na začatie správneho aktu alebo návrhu aktu sa verejnosti sprístupnia. V prípade konaní týkajúcich sa posudzovania vplyvu, environmentálneho povolenia a každý má právo predložiť ústne alebo písomné pripomienky. V iných konaniach, máte právo predložiť pripomienky, ak máte oprávnený záujem v danej veci, alebo vaše práva môžu byť dotknuté správnym aktom. V závažnejších prípadoch sa tiež zorganizuje verejné vypočutie. Všeobecné pravidlá o začatí správneho konania sú uvedené v oddieloch 46 až 50 v zákone o správnom konaní.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X40071K4&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=haldusmenetluse Ďalšie špecifikácie správnych postupov v environmentálnych záležitostiach sa nachádzajú v mnohých osobitných predpisov, ktoré sa týkajú povolení v oblasti životného prostredia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie a územné plánovanie, napr. o ovzduší, zákon o vode a zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a systémy environmentálneho manažérstva Act), zákon o územnom plánovaní atď.

Ak nie ste spokojní s administratívnym rozhodnutím, môžete buď podať žalobu na súde alebo administratívnou výzvou (VAIE). Administratívne problémy preskúma správny orgán dohľadu pôvodného rozhodnutia. V niektorých prípadoch sa odvolania preskúmať ten orgán, ktorý vydal pôvodné rozhodnutie, najmä ak:

 • Správny orgán je pod priamym dohľadom vlády;
 • Zákon neumožňuje úradníkovi, aby tento správny orgán.

Administratívne úlohy sú nepovinné, t. j. nemusíte predkladať ich na to, aby mohol podať žalobu na súd neskôr. Máte však stále oprávnený podať žalobu na súd po tom, ako preskúmali administratívnu záťaž a nie ste spokojný s rozhodnutím. Súdy preskúmajú tak hmotnoprávnu, ako aj procesnú zákonnosť správnych rozhodnutí. Preskúmanie procesnoprávnej zákonnosti znamená, že súdy budú musieť skontrolovať, či procesné práva boli porušené. V niektorých prípadoch to môže byť aj základom pre zrušenie rozhodnutia prijaté na konci tohto konania (vtedy, ak procesné chyby môžu mať vplyv na rozhodnutie). Preskúmanie hmotnoprávnej zákonnosti právnych predpisov znamená, že súdy kontrolovať, či boli správne uplatnené zo strany správnych orgánov pri prijímaní napadnutého rozhodnutia. Súdy sú oprávnené skontrolovať, či sa údaje používajú správne orgány ako základ pre svoje rozhodovanie bolo správne a či sa správne orgány mali zhromažďovať všetky potrebné informácie. Okrem toho súdy môžu preskúmať, či rozhodnutia, ktoré sú primerané a žiadne zjavné chyby voľnej úvahy, napr. uprednostňuje hospodárske záujmy bez akéhokoľvek alebo takmer žiadnu pozornosť protichodným sociálne alebo environmentálne záujmy. Na druhej strane, ak neexistujú žiadne zjavné chyby voľnej úvahy, Súdny dvor nemôže rozhodnúť, či bola použitá v najlepšom (najviac cielené, účinné atď.).

Môžete spochybniť priestorové plány na rôznych úrovniach (vnútroštátnej, krajskej, komplexné a podrobné plány) na správnych súdoch. Všetci občania majú aktívnu legitimáciu napadnúť na súdoch; Dodatočné kritériá v správnych súdnych konaniach uplatňuje bežne (predovšetkým porušenia vašich práv) sa neuplatňujú. Musíte podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu podať žalobu na správny súd, pričom konanie na správnom súde sa zvyčajne vykonajú.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.kohus.ee/et/kohtusse-poordumine/haldusasjadOdkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.kohus.ee/en/estonian-courts/contacts Môžete použiť zástupcovi (alebo zástupcom) v súdnom konaní, ale nie je to povinné. Pri preskúmavaní rozhodnutí územného plánovania, súd preskúma, či rozhodnutie je zákonné, t. j. administratívne konanie prebehlo správne (vecných) a všetky ostatné právne predpisy správne uplatňovali. Súdy tiež vyhodnotí, či správny orgán k dispozícii všetky potrebné údaje a sa zohľadnia všetky relevantné hľadiská. Ako správne orgány majú široký priestor na voľné uváženie v otázkach územného plánovania, súdy nemôžu zrušiť rozhodnutie z dôvodu efektívnosti, cielenosť atď. Ak zrejmú chybu voľnej úvahy uskutočnil. To by sa mohlo stať napríklad v prípade, keď správny orgán uprednostňuje hospodárske záujmy bez akéhokoľvek alebo takmer žiadne potreby ochrany prírody bez náležitého vysvetlenia.

Súdny príkaz ukladajúci povinnosť zdržať sa určitého (predbežná ochrana práv osôb“) môžu byť uplatnené Súdnym dvorom v ktoromkoľvek štádiu súdneho konania. Len všeobecné pravidlá o súdnom príkaze ukladajúcom povinnosť zdržať sa uplatňuje na prípady týkajúce sa priestorových plánov. Súd môže uplatňovať súdny príkaz ukladajúci povinnosť zdržať sa na základe žiadosti jednej zo strán sporu, ale aj z vlastného podnetu. Zároveň sa uplatňuje len vtedy, ak sa výkon rozsudku je ohrozená, napr. činnosť by držiteľ povolenia/nenávratne poškodzujú životné prostredie. Žiadne osobitné pravidlá sa vzťahujú na zdržanie sa určitého konania vo veciach týkajúcich sa povolení IPKZ.

Rozhodnutia zo zisťovacieho konania v rámci EIA (rozhodnutia o tom, či začne alebo nezačne proces EIA) sa považujú za procesné úkony (menetlustoimingud).Toto znamená môžete iba ich napadnúť oddelene od konečných rozhodnutí (napr. environmentálne povolenia), ak:

 • porušili Vaše práva (okrem procesných práv) nezávisle od konečného rozhodnutia;
 • Protiprávnosť procedurálny akt by nevyhnutne viedli k právoplatné rozhodnutie alebo iná činnosť porušenia vašich práv.

Podľa nedávnej judikatúry Najvyššieho súdu (napr. prípady 3 – 3 – 1 – 63 – 11 a 3 – 3 – 1 – 101 – 09) rozhodnutia o skríningu EIA môžu byť napadnuté samostatne iba vtedy, ak správny orgán má zákonnú povinnosť začať proces posudzovania vplyvov na životné prostredie.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.nc.ee/?id=142 Ak sa pri skríningovom rozhodnutie bolo založené na uváženie (t. j. správny orgán mal možnosť začať proces) nemožno napadnúť oddelene od konečného rozhodnutia (napr. znečistenie okolitého ovzdušia povolenia alebo povolenia IPKZ). Posúdenie vplyvov na životné prostredie napadnúť samostatne, musíte podať žalobu na správny súd, pričom konanie na správnom súde sa zvyčajne vykonajú.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.kohus.ee/et/kohtusse-poordumine/haldusasjadOdkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.kohus.ee/en/estonian-courts/contacts Na to, aby obstálo pred súdom, musíte preukázať, že vaše práva boli porušené alebo vaše oprávnené záujmy sú priamo dotknuté. Porušenie práva predpokladá MVO zaoberajúcich sa ochranou životného prostredia. Súdy budú musieť skontrolovať, či je konanie prebehlo správne a toto rozhodnutie bolo vykonané v súlade so zákonom. Súdy sú obmedzené, pokiaľ ide o preskúmanie rozhodnutí správnych orgánov len na zjavné zneužívanie.

Rozhodnutia o vymedzení rozsahu EIA (rozhodnutia o obsahu a rozsahu EIA) sa považujú za procesné úkony (menetlustoimingud). To znamená, že vás môžu ich napadnúť oddelene od konečných rozhodnutí (napr. environmentálne povolenia), ak:

 • porušili Vaše práva (okrem procesných práv) nezávisle od konečného rozhodnutia;
 • Protiprávnosť procedurálny akt by nevyhnutne viedli k právoplatné rozhodnutie alebo iná činnosť porušil Vaše práva

Vymedzenie rozsahu EIA samostatne napadnúť, musíte podať žalobu na správny súd, pričom konanie na správnom súde sa zvyčajne vykonajú. S cieľom byť legitimovaný na súde, musíte preukázať, že vaše práva boli porušené alebo vaše oprávnené záujmy priamo týka. Porušenie práva predpokladá MVO zaoberajúcich sa ochranou životného prostredia. Súdy budú musieť skontrolovať, či je konanie prebehlo správne a toto rozhodnutie bolo vykonané v súlade so zákonom. Súdy sú obmedzené, pokiaľ ide o preskúmanie rozhodnutí správnych orgánov len na zjavné zneužívanie.

Konečných rozhodnutí z EIA (schválenie stanoviska k EIA správnym orgánom) sa považujú za procesné úkony (menetlustoimingud). To znamená, že vás môžu ich napadnúť oddelene od konečných rozhodnutí (napr. environmentálne povolenia), ak:

 • porušili Vaše práva (okrem procesných práv) nezávisle od konečného rozhodnutia;
 • Protiprávnosť procedurálny akt by nevyhnutne viedli k právoplatné rozhodnutie alebo iná činnosť porušil Vaše práva

Povolenia sa vydávajú oddelene od schválenia vyhlásení posudzovania vplyvov na životné prostredie a sú považované za správne akty, ktoré možno napadnúť na súdoch, ak porušia svoje práva. Proti rozhodnutiam z EIA samostatne alebo napadnúť konečné povolenie, musíte podať žalobu na správny súd, pričom konanie na správnom súde sa zvyčajne vykonajú. S cieľom byť legitimovaný na súde, musíte preukázať, že vaše práva boli porušené alebo vaše oprávnené záujmy priamo týka. Porušenie práva predpokladá MVO zaoberajúcich sa ochranou životného prostredia. Môžete použiť zástupcovi (alebo zástupcom) v súdnom konaní, ale nie je to povinné. Nemusíte k aktívnej účasti na verejnej konzultácii, poznámky atď. s cieľom byť legitimovaný, ak boli porušené Vaše práva priamo. V praxi však aktívnu účasť v konaní, môže byť dôležitá na napadnutie menších, menej očividné nedostatky a posúdenie vplyvov na životné prostredie (ďalej len „EIA“). Preto by ste sa mali zúčastniť už v čo najväčšej miere do rozhodovacieho procesu. Porušenia procesných práv, však nemôže poskytnúť právo napadnúť EIA, rozsahu alebo v rozhodnutí o schválení, ako sú procedurálne akty (menetlustoimingud). Súdy budú musieť skontrolovať, či je konanie prebehlo správne a toto rozhodnutie bolo vykonané v súlade so zákonom. Súdy sú obmedzené, pokiaľ ide o preskúmanie rozhodnutí správnych orgánov len na zjavné zneužívanie. Pri preskúmaní rozhodnutí o EIA samostatne alebo s povoleniami, súdy sú tiež povolené overiť vecné a technické zistenia. Nemôžu však nahradiť obsah správneho aktu, ale iba ho zrušiť, ak tieto zistenia sa považuje za nesprávnu.

Súdny príkaz ukladajúci povinnosť zdržať sa určitého (predbežná ochrana práv osôb“) môžu byť uplatnené Súdnym dvorom v ktoromkoľvek štádiu súdneho konania a v zásade aj v prípadoch súvisiacich s EIA podľa všeobecných pravidiel. Súd môže uplatňovať súdny príkaz ukladajúci povinnosť zdržať sa na základe žiadosti jednej zo strán sporu, ale aj z vlastného podnetu. Súdny príkaz ukladajúci povinnosť zdržať sa však súdy uplatňujú len v prípade, že výkon rozsudku je ohrozená, napr. ireverzibilné škody na životnom prostredí. Ako konečných rozhodnutí z EIA neumožňujú osobe začať pracovať na vývoji, ktoré by mohli poškodiť životné prostredie (na vykonávanie činností, musí sa vydať povolenie založené na právoplatné rozhodnutie EIA), súdy sa zvyčajne neuplatňujú na súdny príkaz ukladajúci povinnosť zdržať sa určitého konania.

Môžete spochybniť rozhodnutia o udelení povolenia IPKZ environmentálna rada (keskkonnaamet) na správnych súdoch.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.keskkonnaamet.ee/eng S cieľom byť legitimovaný na súde, musíte preukázať, že rozhodnutie porušuje svoje práva; mimovládne organizácie na ochranu životného prostredia predpokladá porušenie práva. Musíte podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu podať žalobu na správny súd, pričom konanie na správnom súde sa zvyčajne vykonajú.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.just.ee/10165 Môžete použiť zástupcovi (alebo zástupcom) v súdnom konaní, ale nie je to povinné. Nemusíte k aktívnej účasti na verejnej konzultácii, poznámky atď. s cieľom byť legitimovaný, ak boli porušené Vaše práva priamo v rozhodnutí. Na druhej strane, ak boli porušené Vaše procesné práva, je to samostatný dôvod existencie stálej v estónskych súdov. Rovnako v praxi, účasť v správnom konaní môže byť dôležité napadnúť menších, menej očividné porušovanie práva. Preto by ste sa mali zúčastniť už v čo najväčšej miere do rozhodovacieho procesu. Súdy budú kontrolovať, či bol správne vykonaný pre životné prostredie a rozhodnutie vydať povolenie IPPC v súlade so zákonom. Súdy majú tiež možnosť overiť vecné a technické závery atď., avšak nemôžu nahradiť obsah rozhodnutia o vydaní povolenia alebo povolenia, ale majú povolenie len na zrušenie rozhodnutia, ak sa domnievajú, že je protiprávne. Zrušenie rozhodnutia vydaného povolenia by rovnako spôsobila neplatnosť. Súdny príkaz ukladajúci povinnosť zdržať sa určitého (predbežná ochrana práv osôb“) môžu byť uplatnené Súdnym dvorom v ktoromkoľvek štádiu súdneho konania. Len všeobecné pravidlá o súdnom príkaze ukladajúcom povinnosť zdržať sa uplatňuje na prípady týkajúce sa povolení IPKZ. Súd môže uplatňovať súdny príkaz ukladajúci povinnosť zdržať sa na základe žiadosti jednej zo strán sporu alebo z vlastnej iniciatívy. Zároveň sa uplatňuje len v prípade, že výkon rozsudku je ohrozená, napr. činnosť by držiteľ povolenia/nenávratne poškodzujú životné prostredie. Žiadne osobitné pravidlá sa vzťahujú na zdržanie sa určitého konania vo veciach týkajúcich sa povolení IPKZ.

V. Prístup k spravodlivosti proti konaniu alebo opomenutiu

Vo veciach týkajúcich sa životného prostredia podať žalobu na súde priamo proti súkromným osobám alebo právnym subjektom iba na náhradu škody alebo na ochranu vašich práv duševného vlastníctva. Tieto tvrdenia sú upravené zákonmi súkromného práva, najmä práva a povinnosti zákon o zmene vlastníckeho práva.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X30085K4&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=V%F5la%F5igusseadus+%28seisuga+18%2E07%2E2011%29Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X0004K11&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=asja%F5igusseadus Nároky na náhradu škody a ochrana majetku sú v prvom prípade rozhodoval Krajský súd. Ak dôjde k poškodeniu ste do environmentálne nebezpečných činností, môžete požadovať náhradu za:

 • pasažierov (pre škody na zdraví atď.);
 • škody na majetku;
 • škody spôsobené zhoršením kvality životného prostredia;
 • výdavky súvisiace s poškodením;
 • Výdavky vzťahujúce sa na zmiernenie následkov škôd;
 • škoda vyplývajúca z uplatňovania nápravných opatrení.

Máte nárok na mimozmluvnú škodu, ak bola škoda spôsobená nezákonným spôsobom a daná osoba je trestuhodné, t. j. škoda bola spôsobená nedbanlivosťou alebo úmyselne. V niektorých prípadoch sa uplatňuje prísna zodpovednosť, t. j. poskytuje náhradu škody aj v prípade, že osoba škodu nespôsobil úmyselne alebo z nedbanlivosti. Na ochranu vášho majetku, môžte požiadať o odstránenie akýchkoľvek porušovanie Vašich vlastníckych práv.

Ak environmentálny prípad súvisel s administratívnym rozhodnutím, môžete podať žiadosť (akcie) na správnom súde priamo voči štátnemu orgánu, ktorý vydal rozhodnutie (napr. z hľadiska životného prostredia). V takomto konaní, môžete požadovať:

 • zrušenie celého alebo časti správneho aktu (konečné rozhodnutie);
 • vydanie správneho aktu alebo výkonnosť určitej činnosti;
 • zákaz vydania správneho aktu alebo výkonnosť určitej činnosti;
 • škody spôsobené podľa verejného práva;
 • odstrániť nezákonné následky správneho aktu alebo činnosti;
 • zriadenie neplatnosti správneho aktu, nezákonnosť správneho aktu alebo činnosti alebo iných skutkových okolností súvisiacich vo verejnoprávnom vzťahu.

Treba poznamenať, že zrušenie správneho aktu súd zruší, a preto nebude zakladať práva a povinnosti. Vytvorenie protiprávny správny akt, súd však nezastaví automaticky, musí sa akt zruší samotný správny orgán.

Vo veciach environmentálnej zodpovednosti orgánu, ktorý identifikuje škoda a zodpovedné osoby a je oprávnený prijať potrebné opatrenia, predstavuje pre životné prostredie.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.keskkonnaamet.ee/eng Ministerstvo životného prostredia, je zodpovedný za notifikáciu orgánov iných členských štátov EÚ v prípadoch, keď škoda má cezhraničný charakter.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.envir.ee/?set_lang_id=2 K presadeniu environmentálnej zodpovednosti najprv by ste mali podať žiadosť na opatrenia pre životné prostredie. Žiadosť o prijatie opatrenia možno predložiť, ak:

 • Môžete ovplyvniť alebo môžu byť ovplyvnené škôd na životnom prostredí;
 • máte oprávnený záujem v danej veci; alebo
 • sú vaše práva porušené alebo hrozbe poškodenia životného prostredia.

Pre environmentálne MVO, porušenia práva a oprávnené záujmy sú predpokladať. Ak odmietne prijať opatrenia pre životné prostredie a chcete k presadeniu environmentálnej zodpovednosti na súdoch, musíte najprv vyčerpať všetky správne konanie. To znamená, že musíte predložiť administratívnou výzvou (VAIE) Ministerstvu životného prostredia do 30 dní. Ministerstvo vydá rozhodnutie o váš problém do 30 dní. Po vyčerpaní správnych napadnúť konanie môžete podať žalobu na správny súd. S cieľom spochybniť rozhodnutie o Vašej žiadosti o konanie musí rozhodnutie buď porušili Vaše práva alebo sa týkajú vaše oprávnené záujmy. Súdy sú oprávnené požadovať, aby pre životné prostredie presadzuje Vašu žiadosť o environmentálnej zodpovednosti.

VI. Iné prostriedky prístupu k spravodlivosti

Ak osoba poruší práva životného prostredia, môže byť trestné konanie začaté štátnymi orgánmi. Penalizovaní akty sa delia do dvoch kategórií:

 • priestupky; a
 • trestných činov.

Priestupky na environmentálne záležitosti spravované Keskkonnainspektsioon (Inšpektorát životného prostredia) keďže trestných obvinení na súdy, prokuratúry (Prokuratuur).Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://kki.ee/eng/Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.prokuratuur.ee/en Ak chcete napadnúť činnosť, nečinnosti alebo opomenutiu verejného orgánu, máte právo podať administratívnu výzvu (VAIE). Administratívne problémy sú väčšinou akcií s nepovinnou alternatívou súdov; nemusia byť vyčerpané pred podaním žaloby. Avšak v niektorých prípadoch, napr. v oblasti environmentálnej zodpovednosti, sa musí použiť pred administratívnymi úlohami, môžete podať žalobu na súd. Ak zistíte, že legislatívny akt je protiústavný alebo niektoré činnosti, nečinnosti alebo opomenutiu verejného orgánu porušuje svoje ústavné práva, môžete takisto predložiť žiadosť justičný kancelár (õiguskantsler).Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://oiguskantsler.ee/en Justičný kancelár skúma ústavnosť legislatívny akt alebo činnosť orgánu verejnej moci a je oprávnený vydávať odporúčania a návrhy zamerané na riešenie tejto situácie.

Verejný ochranca práv je nezávislý úradník, ktorý vykonáva dve funkcie:Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://oiguskantsler.ee/en je vo všeobecnosti petíciu (verejné orgány), The Guardian, preskúmanie ústavnosti právnych predpisov. Keď si nájdete právneho aktu (či už vnútroštátne alebo miestne vlády), sú protiústavné, kancelára spravodlivosti. Minister je oprávnený:

 • navrhnúť, aby emitent dostal do súladu právnych predpisov s ústavou;
 • predložiť memorandum, ktoré sa pripravil právne predpisy (ak je stále v procese prípravy právnych predpisov);
 • predloženie správy parlamentu (Riigikogu) na identifikáciu problémov.

Ak zistíte, že váš ústavné práva boli porušené riadiacim orgánom, môžete takisto predložiť kancelára spravodlivosti. Kancelár právo podať:

 • Odporúčanie konať zákonným spôsobom a dodržiavaní zásad dobrej správy;
 • Návrh na elimináciu protiprávneho konania.

Ak odporúčania alebo návrhy neboli zohľadnené, kancelár spravodlivosti môže predložiť správu orgánu dohľadu príslušnej agentúry, vláda a Parlament (Riigikogu). Odporúčania a návrhy sú konečné a nemožno ho napadnúť na súde. Hoci nie sú právne záväzné, aby predmetný orgán, sú zvyčajne zohľadnia buď verejné orgány alebo ich dohľadu.

Odkaz sa zobrazí v novom okneInšpekcia životného prostredia je hlavným štátnym orgánom zodpovedným za presadzovanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia. To zahŕňa preskúmanie priestupky a trestné činy spáchané osobami alebo podnikmi v oblasti environmentálneho práva. V prípade prečiny, inšpektorát životného prostredia má tiež právo ukladať pokuty. Za prečiny, zadržania (arest) môže byť tiež nariadená súdom o žiadostiach inšpekcia životného prostredia. Ak si zistenie znečistenia životného prostredia alebo incidentu, mali by ste o tom informovať inšpektorát životného prostredia, ktorí budú potom celú záležitosť prešetrí.

Odkaz sa zobrazí v novom okneProkuratúra má výhradné právo ukladať tresty za trestné činy spáchané osobami alebo spoločnosťami na súdoch. Platí to aj pre trestné činy proti životnému prostrediu; Vyšetrovacie úkony takýchto činov sa vykonáva inšpekcia životného prostredia. Za trestné činy, finančné sankcie (rahaline karistus) alebo môže byť nariadené súdom. Súkromné žaloby nie je k dispozícii v Estónsku; trestných činov môže byť založená len na súdy, prokuratúry.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.prokuratuur.ee/en To platí aj v oblasti životného prostredia.

VII. Aktívna legitimácia

Podľa zákona o správnom konaní, zákon o správnom súdnom konaní, týchto všeobecných pravidiel sa používajú na určenie toho, kto je oprávnený napadnúť činnosti verejných orgánov. Tieto pravidlá sa nevzťahujú na napadnutie rozhodnutia v oblasti územného plánovania, ktoré môže podať opravný prostriedok každý z dôvodov nezákonnosti.

Aktívna legitimácia

Správne konanie

Súdne konanie

Jednotlivci

Porušenie práv jednotlivcov alebo obmedzenie individuálnych slobôd činnosti verejných orgánov. Práva alebo slobody môžu pochádzať priamo z ústavy a iných zákonov.

Porušenie práva jednotlivca na činnosť verejných orgánov. V záležitostiach životného prostredia, osôb, ktoré sú priamo dotknuté administratívna činnosť môže tiež podať žiadosť. Priama dotknutosť sa musia vzťahovať na oprávnené záujmy dotknutej osoby; Činnosť orgánu verejnej moci musí mať významný a reálny vplyv na tieto záujmy.

MVO

Porušenie práv jednotlivcov alebo obmedzenie individuálnych slobôd činnosti verejných orgánov. Práva alebo slobody môžu pochádzať priamo z ústavy a iných zákonov.

Pre mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti ochrany životného prostredia, porušovanie práv alebo slobôd predpokladať.

Porušenie práva jednotlivca na činnosť verejných orgánov. V záležitostiach životného prostredia, osôb, ktoré sú priamo dotknuté administratívna činnosť môže tiež podať žiadosť. Priama dotknutosť sa musia vzťahovať na oprávnené záujmy dotknutej osoby; Činnosť orgánu verejnej moci musí mať významný a reálny vplyv na tieto záujmy.

Pre mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti ochrany životného prostredia, porušovanie práv alebo priama dotknutosť predpokladá.

Iné právnické osoby

Porušenie práv jednotlivcov alebo obmedzenie individuálnych slobôd činnosti verejných orgánov. Práva alebo slobody môžu pochádzať priamo z ústavy a iných zákonov.

Porušenie práva jednotlivca na činnosť verejných orgánov. V záležitostiach životného prostredia, osôb, ktoré sú priamo dotknuté administratívna činnosť môže tiež podať žiadosť. Priama dotknutosť sa musia vzťahovať na oprávnené záujmy dotknutej osoby; Činnosť orgánu verejnej moci musí mať významný a reálny vplyv na tieto záujmy.

Ad hoc skupiny

Ad hoc skupiny majú nárok len na napadnutie správneho konania vo veciach týkajúcich sa životného prostredia, ak pôsobia v oblasti ochrany životného prostredia. Porušenie práva alebo slobody, ale aj o takýchto skupinách ad hoc na legitimáciu v správnych konaniach o námietkach.

Ad hoc skupiny sú iba oprávnení podať žaloby súdom vo veciach týkajúcich sa životného prostredia, ak pôsobia v oblasti ochrany životného prostredia. Porušenie práv alebo priama dotknutosť vyžaduje, ale aj o takýchto skupinách ad hoc k aktívnej legitimácii.

Zahraničné MVO

Porušenie práv jednotlivcov alebo obmedzenie individuálnych slobôd činnosti verejných orgánov. Práva alebo slobody môžu pochádzať priamo z ústavy a iných zákonov.

Porušenie práva jednotlivca na činnosť verejných orgánov. V záležitostiach životného prostredia, osôb, ktoré sú priamo dotknuté administratívna činnosť môže tiež podať žiadosť. Priama dotknutosť sa musia vzťahovať na oprávnené záujmy dotknutej osoby; Činnosť orgánu verejnej moci musí mať významný a reálny vplyv na tieto záujmy.

Pre európske mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti ochrany životného prostredia, porušovanie práv alebo priama dotknutosť predpokladá v oblastiach upravených právnymi predpismi EÚ (napr. IPKZ, EIA) podľa zásady nediskriminácie.

Všetky ostatné

Štátne orgány nemôžu spochybniť činnosti iné štátne orgány, ktoré nie sú samostatnými právnickými osobami. Zároveň by miestne samosprávy môžu napadnúť činnosti iných orgánov verejnej správy, ak boli porušené ich práva alebo slobody obmedzené. To isté platí aj pre iné verejné právnické osoby (napr. univerzity, verejné fondy atď.)

Štátne orgány nemôžu spochybniť činnosti iné štátne orgány, ktoré nie sú samostatnými právnickými osobami. V rovnakom čase iné verejné právnické osoby (napr. univerzity, verejné fondy atď.) môže napadnúť činnosti iných orgánov verejnej správy, ak by ich práva boli porušené.

Miestne samosprávy môžu napadnúť aj činnosť iných orgánov verejnej správy, ak by ich práva boli porušené alebo napadnuté bráni hospodárskej činnosti ohrozuje plnenie svojich funkcií.

Väčšina odvetvových alebo procesných právnych predpisov v oblasti environmentálneho práva neobsahuje osobitné ustanovenia týkajúce sa aktívnej legitimácie. To je tiež prípad v oblasti posudzovania vplyvu na životné prostredie a integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania ovzdušia. Preto máte nárok na podanie žaloby podľa všeobecných pravidiel obsiahnutých v správnom súdnom poriadku. Osobitné pravidlá sa však nachádzajú v oblasti územného plánovania. Pri územnom plánovaní aktívna legitimácia platia iné pravidlá ako v iných oblastiach správneho práva, vrátane právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia. Podľa zákona o územnom plánovaní, máte právo podať žalobu na správnom súde napadnúť rozhodnutie zriadiť územného plánu, ak:

 • došlo k porušeniu vašich práv alebo slobôd obmedzené;
 • domnievate, že rozhodnutie odporuje zákony alebo iné právne akty.

Znamená to, že môžete spochybniť konečné administratívne rozhodnutie priestorový plán z dôvodu zákonnosti bez preukázania záujmu. Verejný ochranca práv považuje za samostatnú právnickú osobu; Preto má právo napadnúť činnosti verejných orgánov na ochranu svojich práv prostredníctvom administratívnych výziev a podaním žaloby na súd. Okrem toho justičný kancelár má právo začať disciplinárne konanie proti sudcom. Disciplinárne konanie môže začať, ak sudca protiprávne nesplnila svoje povinnosti splnil alebo ich neprimerane. Disciplinárne konanie diskutujú sudcov disciplinárnemu komory zložené z rôznych úrovní systému súdnictva. Prokurátori majú výhradné postavenie v trestnom konaní, t. j. len môžu ukladať tresty za trestné činy (kuriteod). Inšpektorát životného prostredia má aktívnu legitimáciu v konaní v prípade environmentálne priestupky (väärteod). Za prečiny, úrad môže uložiť pokuty. zadržanie na druhej strane môžu byť uložené súdom na žiadosť inšpektorátu.

VIII. Právne zastúpenie

V rámci súdneho konania v otázkach životného prostredia sa môžete rozhodnúť, že sú sami, alebo používajú celú profesionálnu právnym zástupcom. Tieto osoby môžete objednať si Vás bude zastupovať na súdoch:

Iba advokáti môžu zastupovať Vás na najvyšší súd, Najvyšší súd Estónska. Právni zástupcovia sú oprávnení pôsobiť vo Vašom mene a zastupovať Vás to aj v neprítomnosti. Zároveň môžete tiež obmedziť právomoci váš zmluvný zástupca. Obmedzenia právomoci Súdneho dvora je to len vtedy, ak Súdny dvor a ostatné strany IT. Súdy zohľadňovať iba obmedzenia:

 • ukončiť konanie v kompromisnom znení; alebo
 • upustiť od žaloby.

Môžete použiť aj poskytuje poradenstvo v súdnych konaniach v oblasti životného prostredia. Na rozdiel od zákonných zástupcov, právni zástupcovia nie sú vo všeobecnosti povolené konať vo Vašom mene a bez vašej prítomnosti. Sú však oprávnené zúčastniť sa konania a tiež robiť vyhlásenia a pohľadávky atď. takéto vyhlásenia, nároky atď. sú pridelené na vás, ak ste bezodkladne ich opraviť. Súdy sa tiež vysvetlí toto právo vám, ak sa rozhodnete použiť obhajcu. Zoznam všetkých právnych predpisov súvisiacich s úradmi Estónskej advokátskej komory zoradené podľa ich umiestnenie nájdete tu.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.advokatuur.ee/eng/advocates/find-advocates?attorney_filter%5Bregion%5D=&attorney_filter%5Bletter%5D=&attorney_filter%5Btype%5D%5B%5D=Assotsieerunud+liige Niekoľko významných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia ako aj zoznamu úradov, ktoré poskytujú právne služby (vrátane zastúpenia), napr.:

Právna pomoc (vrátane zastúpenia) v záležitostiach životného prostredia zabezpečuje aj Estonian Environmental Law Centre.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://k6k.ee/en Navrhovateľom je verejný záujem mimovládnych organizácií; preto neposkytujú právnu pomoc v prípadoch, keď by to bolo v rozpore s verejným záujmom.

IX. Dôkazy

V záležitostiach životného prostredia, rovnako ako v ostatných správnych veciach sa majú poskytnúť dôkazy na podporu svojich tvrdení. Mali by ste preukázať buď vo svojom konaní alebo v predbežnom konaní (pred prerokovaním veci) neskôr. Ak ste schopný predložiť údaje (napr. ak vlastní súkromná osoba odmietne poskytnúť), mali by ste vysvetliť, prečo to nie je možné a ak by sa dané dôkazy mohli nájsť. Ak súd zistí, že neexistuje dostatok dôkazov, môže vás požiadať o poskytnutie alebo zhromažďovanie si ho sami. Ak neposkytnete dôkaz na podporu tvrdenia, Súdny dvor nie je schopný získať dôkazy, súd môže rozhodnúť, že Vaše tvrdenie je neopodstatnené. Žiadny druh dôkazov sa v zásade uprednostňuje Súdnym dvorom. Okrem toho strany nesmú obmedziť druhy dôkazov prípustné alebo uprednostňovať niektoré typy dôkazov. Všetky dôkazy vyhodnocované zo všetkých hľadísk, ako celku a objektívne, berúc do úvahy aj väzby medzi rôznymi dôkazmi. Sudcovia vydať konečné rozhodnutie o tom, či tvrdenie bolo preukázané dôkazy, na základe svojho svedomia. Mali by ste poskytnúť dôkazy v priebehu predbežného konania (pred pojednávaním záležitosti). Môžete predložiť nové dôkazy po súde začalo pojednávanie len v týchto výnimočných prípadoch:

 • Súd nezabezpečuje pojednávanie (napr. v písomnom konaní) a žiadny termín poskytovania údajov bol stanovený pred vypočutím;
 • poskytovanie nových dôkazov neodďaľuje súdnych konaní; alebo
 • Môžete dokázať, že ste ho mali dobrý dôvod omeškania.

Súdy môžu požiadať účastníka konania alebo jeho zamestnancom verejného orgánu poisťovne alebo úverovej inštitúcie (napr. banky, investičné fondy) na poskytovanie informácií, ktoré sú potrebné na vyriešenie sporu a ktoré sa považujú za v rukách danej osoby. Súd stanoví lehotu, a osoby, ktoré sú povinné poskytnúť informácie v danom čase. V prípade porušenia tejto povinnosti môže Súdny dvor uložiť pokutu. Ak chcete použiť odborný posudok v súdnych konaniach ako dôkaz môžete zmluvu znalec a poskytnúť svoje stanovisko ako dôkaz. Alternatívne môžete tiež požiadať, aby Všeobecný súd nariadil znalecký posudok v návrhu na začatie prejudiciálneho konania (pred súdom). Súdy môžu požiadať o znalecký posudok na určenie problému, ktorý je dôležitý pre prípad a vyžaduje si odborné znalosti. Stanoviská odborníkov sa považujú za ostatné druhy dôkazov, teda vyhodnotiť spolu s ostatnými dôležitými informáciami s cieľom určiť, či žiadosť bola preukázaná alebo nie. Preto nie sú priamo záväzné pre sudcov. Na druhej strane súdy nemôžu napadnúť výsledky odborného stanoviska z vlastnej iniciatívy.

Súdny príkaz ukladajúci povinnosť zdržať sa určitého X.

Ak sa na správnom súde odvolávate voči správnemu rozhodnutiu buď na súde alebo prostredníctvom administratívnu výzvu (VAIE), nemá vplyv na jeho právny účinok. To znamená, že napriek problémom, ktorého rozhodnutia môžu byť stále splnené. Napríklad, ak toto rozhodnutie umožňuje spoločnosti na emisie znečisťujúcich látok v ovzduší, tak môže urobiť aj vtedy, ak ste podali odvolanie proti tomuto rozhodnutiu na súde. Správne rozhodnutia môžu byť v zásade vykonané od okamihu, keď nadobudnú platnosť. Ak rozhodnutie nemusí byť vopred verejne vyhlásené, bude platiť hneď, ako osoba, ktorej je určené, je oznámené. V prípade, že toto rozhodnutie musí byť zverejnené, je zvyčajne nadobudne platnosť 10. dňom po uverejnení. Napadnúť akt buď prostredníctvom administratívnu výzvu (VAIE) alebo na súde automaticky nemá vplyv na platnosť tohto rozhodnutia. To znamená, že sa môžu vykonať okamžite po tom, čo nadobudnú platnosť. Ak sa na správnom súde odvolávate voči správnemu rozhodnutiu na súde a environmentálne záležitosti týkajúce sa môžete obrátiť na zdržanie sa určitého konania. Zároveň súdny príkaz ukladajúci povinnosť zdržať sa môže kedykoľvek byť uplatnené Všeobecným súdom aj z vlastnej iniciatívy. Zdržanie môže mať mnoho podôb – sa môžete obrátiť na Súdny dvor, aby:

 • pozastaviť platnosť alebo vykonateľnosť správneho rozhodnutia;
 • zakázať, aby správny orgán napadnutého rozhodnutia;
 • vyžadovať, aby správny orgán napadnutého rozhodnutia;
 • zhabanie majetku;
 • zakázať osobám, ktorý bol adresátom rozhodnutia (napr. banská spoločnosť, ktorá získala povolenie na ťažbu) bude vykonávať činnosti upravené v rozhodnutí alebo ich zaväzujú vykonávať alebo uložiť ďalšie povinnosti na túto činnosť, napr. poskytnutie zábezpeky, ktoré máte k dispozícii.

Ak sa rozhodnete napadnúť správne rozhodnutie administratívnou výzvou (VAIE), môžete sa obrátiť aj na zdržanie sa určitého konania, ktorý Súdny dvor uskutočňuje. Môžete požiadať o súdny príkaz ukladajúci povinnosť zdržať sa kedykoľvek počas súdneho konania alebo administratívneho problému (VAIE), preto neexistuje žiadny termín. Nemusíte poskytnúť žiadnu zábezpeku za možné škody alebo majetkovej škode, ktorá môže vyplývať z uplatňovania zdržanie sa určitého konania. Zároveň musíte platiť štátu poplatok za žiadosť. Vo vašej žiadosti o odklad vykonateľnosti, budete musieť poskytnúť aspoň tieto informácie:

 • Predmet sporu;
 • motiváciu (okolností, ktoré si vyžadujú IT);
 • Uprednostňované opatrenia prikázanej úľavy;
 • Vaše osobné identifikačné a kontaktné údaje.

Predbežné právne opatrenie uplatňovať iba ak Vás ochrana Vašich práv alebo dosahovanie cieľa vášho problému by inak bolo nepraktické alebo nemožné. Súd vydá rozhodnutie o súdnom príkaze ukladajúcom povinnosť zdržať sa na základe súdneho rozhodnutia. Toto rozhodnutie súdu možno napadnúť prostredníctvom podania odvolania do 15 dní od jeho doručenia. Mali by ste predložiť odvolanie na okresnom súde, ale predložiť ho správny súd, ktorý vydal rozhodnutie sa odvolávate. Správny súd preskúma prípustnosť odvolania a prípravu revízie smernice na okresnom súde alebo splniť samostatne.

XI. O trovách

Ak chcete podať žalobu na súd treba vziať do úvahy dve kategórie potenciálnych nákladov: súdne trovy (kohtukulud) a mimosúdnych výdavkov (kohtuvälised kulud). Súdne výdavky sú náklady, ktoré sú nevyhnutné na prerokovanie veci, t. j. poplatok štátu (riigilõiv), bezpečnosti a nevyhnutné náklady na konanie (napr. náklady spojené so svedkami, znalcami, získavanie dôkazov, atď.). Mimosúdne náklady sú náklady, ktoré nie sú podstatné na prejednanie záležitosti, napr. za posudky právnych poradcov a zmluvných zástupcov, cestovné náklady účastníkov konania mzdy nedostala v dôsledku sporu atď. Ak chcete začať konanie proti správnemu rozhodnutiu, mali by ste platiť príslušný poplatok. Ste mali zaplatiť ďalší poplatok za odvolanie na Krajský súd v rozsudku alebo súdneho rozhodnutia správneho súdu. Viac informácií nájdete tu.https://e-justice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-ee-en.do?init=true&member=1

XII. Mechanizmy finančnej pomoci

Správne súdy Vám môžu oslobodiť od platenia úradných poplatkov a bezpečnosti, ako aj nákladov potrebných na konanie (napr. náklady spojené so svedkami, znalcami, získavanie dôkazov, atď.). Môžete byť oslobodení od týchto nákladov ako celok alebo čiastočne. Ďalšou možnosťou je, že nemusíte platiť vopred naraz (ako je pravidlom), ale môžu zaplatiť v splátkach. Získať výnimku oň musíte požiadať. V žiadosti musíte poskytnúť tieto informácie:

 • konaní, pre ktoré sa žiada výnimka;
 • svoju úlohu v tomto konaní, ako aj vaše hlavné tvrdenia;
 • Na základe Vašej sťažnosti alebo námietky.

Ak požiadate o oslobodenie ako fyzická osoba (fyzické osoby), musíte doplniť vyhlásenie o svojej finančnej situácii (ako aj vašich rodinných príslušníkov) a iné doklady preukazujúce, že vyhlásenie. Formuláre pre vyhlásenie a žiadosť o výnimku spolu s doplňujúcimi informáciami možno nájsť na webovej stránke ministerstva spravodlivosti.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.just.ee/en/state-legal-assistance-0 Žiadosti musia byť napísané buď v estónskom alebo anglickom jazyku. Ak požiadate o oslobodenie ako zástupca právnickej osoby (organizácia) potrebujete pridať kópia štatútu organizácie a overenú kópiu predchádzajúcej výročnej správy. Po prijatí žiadosti a dodatočné dokumenty, Všeobecný súd rozhodne, či oslobodiť od nákladov a do akej miery. Oslobodenie sa udeľuje len vtedy, ak nie je možné uhradiť náklady vzhľadom na svoju finančnú situáciu a svoju účasť, možno považovať za úspešné. Oslobodenie sa neudelí, ak:

 • Jasne Vám nemajú;
 • možné prínosy pre vás z rozsudku by neboli primerané náklady súvisiace náklady, alebo
 • Vaše ciele nemožno dosiahnuť s výzvou.

Priama finančná pomoc nie je k dispozícii pre súdne konanie. Môžete iba oslobodená od nákladov, ktoré majú byť uhradené vopred (pozri vyššie) alebo dostávajú štátnu právnu pomoc. Okrem toho, že sú oslobodené od nákladov môžete získať štátnu právnu pomoc. Štát poskytuje právnu pomoc advokátskej komory advokátov (členov), ktorý sa pôvodne poskytnutých štátom. To neznamená, že táto pomoc bude bezpodmienečne bezplatne. V niektorých prípadoch stále máte zaplatiť časť nákladov alebo v splátkach pred alebo po rozsudku. Podmienok na žiadosti a preskúmanie žiadostí sú rovnaké ako pre oslobodenie od nákladov Dvor (pozri vyššie). Formuláre a ďalšie informácie možno nájsť na webovej stránke ministerstva spravodlivosti.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.just.ee/en/state-legal-assistance-0 Právnické firmy vo všeobecnosti nezabezpečujú bezplatnej právnej pomoci, hoci sa môžu vzniknúť veľmi výnimočné prípady. Existujú dva hlavné právne kliniky v prípade študentov práva poskytujú právnu pomoc verejnosti bezplatne – v Talline a Tartu. Ani jeden z právnych kliník určila oblasti, v ktorých poskytujú pomoc. V rovnakom čase, keďže študenti svoje vedomosti v určitých oblastiach, napríklad v oblasti životného prostredia môže byť obmedzené. Okrem študentov právne kliniky prevádzkovať lekárne“, „Legal v Tallinne a Tartu Jõhvi (v súčasnosti známe až do 15. decembra). Zástupcom poskytovať bezplatnú právnu pomoc v nich, žiaľ, žiadna z nich sa špecializuje na environmentálne právo. Estonian Environmental Law Centre je verejnoprospešnou organizáciou, ktorá pracuje v Tartu. V minulosti poskytli bezplatnú právnu pomoc na základe projektov verejnosti. Okrem toho vyplatená poskytujú právnu pomoc v záležitostiach životného prostredia verejnosti pravidelne. Viac informácií o podmienkach tejto služby môžete nájsť na domovskej stránke.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://k6k.ee/activities/legal-services

XIII. Včasnosť

V Estónsku neexistuje všeobecne platný časový limit pre všetky správne rozhodnutia. Existujú však osobitné lehoty pre niektoré druhy rozhodnutí. Napríklad environmentálna rada je povinná rozhodnúť o žiadosti o integrované environmentálne povolenie do 120 dní. Ak správny orgán domnieva, že nemôže vydať svoje rozhodnutie v lehote podľa zákona, by mal oznámiť žiadateľ pravdepodobného lehote a uviesť dôvody omeškania. Ak sú vaše práva porušené z dôvodu omeškania, máte nárok na náhradu škody spôsobenej omeškaním, máte alebo môžete sa napáda oneskorený správny súd alebo administratívnou výzvou (VAIE). V prípadoch, keď je to tak stanovené zákonom, oneskorenie možno považovať za implicitný súhlas so žiadosťou o priaznivé rozhodnutie (napr. niektoré povolenia). Ak chcete podať žalobu proti environmentálnemu správneho aktu, mali by ste to obvykle do 30 dní. Lehota začne plynúť dňom, kedy ste boli informovaní o rozhodnutí. Výnimočne je lehota, počas ktorej môžete podať žalobu je tri roky, ak:

 • požadujete náhradu škody spôsobenej správnym orgánom;
 • Účinky požiadate o odstránenie nezákonného správneho aktu;
 • si želáte, aby správny akt by sa vyhlásiť za nezákonný.

Súdny dvor najprv preskúmať opatrenia a máte 15 dní na zmenu alebo doplnenie, ak obsahuje drobné nedostatky. Ak sa pojednávanie neuskutoční, obdobie medzi dosahovaním ste opatrenia pre ostatné strany a výučba musí byť aspoň 30 dní. Môžete uviesť nové skutočnosti po predložení žiadosti alebo žaloby len vtedy, ak môžu byť poskytnuté ostatným stranám súdu aspoň 7 dní pred dátumom pojednávania súdu. V prípade písomného konania, môžu, ak to môže poskytnúť iným stranám najmenej 7 dní pred dátumom splatnosti za získanie dokumentov. Súdny dvor rozhodne a oznámi svoje rozhodnutie do 30 dní po poslednom zasadnutí súdu (odo dňa splatnosti za získanie dokumentov v prípade písomného konania). Vo výnimočných prípadoch (napr. keď objem materiálov je v prípade mimoriadne vysokej alebo mimoriadne zložité), táto lehota sa môže predĺžiť na 60 dní. Podať odvolanie proti rozsudku správneho súdu na okresnom súde, musíte tak urobiť do 30 dní od jeho oznámenia. Odvolania na Najvyšší súd na rozsudok okresného súdu tiež musia podať do 30 dní. Ak chcete napadnúť rozhodnutie súdu, musíte podať odvolanie do 15 dní. V záležitostiach životného prostredia sa môže veľmi líšiť svojou zložitosťou, tak z vecného a právneho hľadiska je ťažké posúdiť, ako dlho potrvá prípadu. Ďalším činiteľom, v dôsledku čoho je ťažké posúdiť, ako dlho potrvá v záležitostiach životného prostredia je obmedzené skúsenosti v tejto oblasti. V priemere však konanie súdov prvého stupňa v roku 2013 boli tieto:

Občianskoprávne veci – 168 dní

Trestnoprávne veci – 262 dní

Procesné – 62 dní

Správne veci – 144 dní

V prípadoch týkajúcich sa životného prostredia sú dosť zložité v porovnaní s mnohými inými Správno-právne prípady môžu trvať dlhšie, než je priemer dostať vyššie. Nie je ustanovená žiadna lehota na vyriešenie veci, iba veľmi všeobecné požiadavky na ich riešenie v „primeranej lehote“. Existuje však lehotu na rozhodnutie po tom, čo súd zhromaždila dostatok informácií. Po poslednom zasadnutí súdu alebo lehoty na predloženie dokladov v prípade písomného konania, súd musí vyniesť rozsudok do 30 dní. Len vo výnimočných prípadoch (napr. keď sa vyrába veľa materiáloch alebo prípadu je nesmierne zložitá fakticky alebo právne), môže byť táto lehota predĺžená na 60 dní. Nemôžete odvolať proti rozsudku len preto, lebo bol predložený oneskorene. Nemôžete žiadať o náhradu škody spôsobenej omeškaním, pokiaľ sudca sa tiež dopustil trestného činu (napr. prijal úplatok odklad rozsudku). Avšak možno prijať disciplinárne opatrenie proti sudcom, ak sa nedodá rozsudku včas, a to či už úmyselne alebo z nedbanlivosti. Disciplinárne konanie proti sudcom len predsedov správnych súdov, okresné súdy a predseda najvyššieho súdu, ako aj justičného kancelára.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://oiguskantsler.ee/en

XIV. Ďalšie otázky

Spravidla napadnúť environmentálne rozhodnutia je možné len po konečnom rozhodnutí – správneho aktu (haldusakt), napr. environmentálne povolenie, priestorový plán atď. – bolo vydané. Preto sú rozhodnutia v oblasti životného prostredia zvyčajne napádané po správnom konaní zameraných na zabezpečenie správneho rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú práva jednotlivcov je ukončený. Úplné, presné a ľahko pochopiteľné informácie o prístupe k spravodlivosti v záležitostiach týkajúcich sa životného prostredia nie je k dispozícii. Okrem toho z dostupných materiálov boli zhromaždené pred prijatím nového správneho súdneho konania a niektorých informácií mohli byť neaktuálne. Vyskytlo sa však niekoľko zdrojov informácií, ktoré by mohli byť pre niektoré použitia:

Existujú dve metódy alternatívneho riešenia sporov môžete použiť v záležitostiach životného prostredia. Po prvé súdne konanie možno ukončiť prostredníctvom kompromisu. Po druhé, zmierovacie konanie za konkrétny druh sporu je k dispozícii od 1. januára 2012 (od nadobudnutia účinnosti nového správneho poriadku). Strany môžu dosiahnuť kompromis na základe mimosúdneho rokovania medzi nimi. Ak sa kompromis by ovplyvniť práva tretích strán, ich súhlas je tiež potrebný. S cieľom podať do konca roka kompromis, súd ju musí schváliť. Súdy môžu odmietnuť súhlas, ak je nezákonné, nemožné splniť alebo porušuje práva tretích osôb, ktoré neboli zahrnuté do konania. Zmierovacie konanie je osobitný typ správneho súdneho konania, v ktorom zmluvné strany vyriešia spor prostredníctvom rokovania pod vedením sudcu. Zmierovacie konanie sa použijú len v prípade strán a tretích osôb s ním súhlasiť. Môžete sa rozhodnúť ukončiť zmierovacie konanie kedykoľvek; V tomto prípade sa obvyklé kontradiktórneho konania použijú na vyriešenie sporu. Zmierovací postup je dostupný len pre správne súdy – súd prvého stupňa.

XV. Postavenie cudzincov

Vo všeobecnosti sa rovnaké procesné pravidlá sa uplatňujú na vás, ak ste cudzinec (cudzinka) a chcete napadnúť rozhodnutie správneho charakteru v estónskych správnych súdov. Ak chcete vystupovať ako zástupca organizácie (zahraničná právnická osoba), mali by ste takisto preukázať svoju právnu subjektivitu a splnomocnených zástupcov. Súdne konanie sa uskutoční iba v estónčine, to znamená, že všetky dokumenty a vyhlásenia, ktoré treba preložiť alebo vyložiť. Vo výnimočných prípadoch môžete vyjadriť v inom jazyku bez prekladu alebo tlmočenia, ak neovládate estónsky jazyk a všetkým ostatným stranám pochopiť Vaše stanoviská. Ak ste predložili písomné vyhlásenie alebo dokument v cudzom jazyku bude požadovať jeho preklad vy alebo organizovať ich prekladom. Súd vám nebude vyžadovať preklad dokumentu, ak je neprimerane zložité alebo nemožné. Ak sa vyžaduje preklad a preklad vám neposkytnú v stanovenej lehote stanovenej súdom, tento doklad alebo písomné vyhlásenie môže byť zohľadnené. Môžete tiež požiadať Súdny dvor, aby zorganizuje prekladový (v tom prípade by ste mali naďalej platiť pre preklady). Pokiaľ možno, súdni prekladatelia používajú. Za poskytnuté služby zaplatíte poplatok štátu. Ak neovládate estónsky jazyk, súdny prekladateľ bude zahŕňať konania na žiadosť alebo na vlastný účet. Ak to nemožno dosiahnuť ihneď, Súdny dvor si vyžadujú nájsť tlmočníka alebo zástupcu, ktorý hovorí po estónsky. Ak tak neurobíte v stanovenej lehote stanovenej súdom, konanie sa nemusia brať do úvahy. Ak je to nemožné alebo neprimerane zložité, môže súd posúdiť sám prekladateľa. V každom prípade budete musieť zaplatiť náklady s nimi spojené. Ak súd organizuje prekladu, súdni prekladatelia používajú, je možný.

XVI. Cezhraničné prípady

Ak ste ako cudzinec, ktorý chcú napadnúť správne rozhodnutie, ktoré má vplyv na životné prostredie v Estónsku, môžete tak urobiť podľa rovnakých pravidiel ako estónski štátni príslušníci a spoločnosti. Ide najmä o:

 • Iba činnosť estónskych správnych orgánov možno napadnúť v estónskych súdov;
 • tak procesnej, ako aj materiálnej zákonnosti správnych činností možno napadnúť;
 • Spravidla máte možnosť napadnúť správny akt (haldusakt, ak porušil Vaše práva);
 • V záležitostiach životného prostredia možno napadnúť správny akt, ktorý sa týka vaše oprávnené záujmy;
 • mimovládne organizácie a združenia na ochranu životného prostredia, porušovania práv osôb a týkajú sa predpokladajú oprávnené záujmy;
 • vo výnimočných prípadoch môžete napadnúť správne procesných úkonov (menetlustoimingud) (ak tieto správne orgány porušili Vaše práva nezávisle od konečného aktu alebo by určite viedlo k nezákonnému záverečný akt);
 • jednotlivci aj organizácie (právnické osoby) môžu podať žalobu; V záležitostiach životného prostredia, združenie osôb, ktoré nie je právnickou osobou, môže výnimočne tiež podať žalobu.

Neexistujú žiadne osobitné pravidlá vo veciach, ktoré zahŕňajú environmentálne otázky v inej krajine. Zásada nediskriminácie sa však uplatňuje v právnych predpisoch EÚ. To znamená, že ak je určitá otázka životného prostredia upravené právnymi predpismi EÚ (napr. hodnotenie vplyvu na životné prostredie, kvalita ovzdušia atď.), prístup k súdom, musia mať občania iných členských štátov rovnaké ako domáci. Preto ste ako cudzinec z inej krajiny EÚ, môže podať žalobu na súd v prípade, keď estónske správnej činnosti (rozhodnutie) prinesie environmentálnych otázok vo Vašej krajine. Ako zvyčajne, tak procesnej, ako aj vecná zákonnosť činnosti možno napadnúť. S cieľom byť legitimovaný, musíte preukázať, že vaše práva boli porušené Vaše oprávnené záujmy, ktorých správna činnosť. Zásada zákazu diskriminácie sa vzťahuje aj na iné procesné pravidlá okrem stáleho. Máte právo požiadať o štátnu právnu pomoc (môžete vyplniť aj žiadosti v angličtine. Viac informácií je k dispozícii na webovej stránke ministerstva spravodlivosti.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.just.ee/en/state-legal-assistance-0 Okrem toho máte právo požiadať o predbežnú ochranu Vašich práv. Rád by som Vás však upozorniť na skutočnosť, že súdne konanie sa uskutočňuje v estónskom jazyku; Preto by ste potrebovali služby tlmočníka, ak neovládate príslušný jazyk. Náklady na tlmočníka sa môže vzťahovať aj na štát právnu pomoc. Podľa zásady nediskriminácie, keď napadnuté administratívne činnosti sú založené na právnych predpisoch EÚ, rovnaké pravidlá ako pre miestnych obyvateľov sa používajú na určenie zahraničné osoby môžu napadnúť. To znamená, že činnosť môže byť spochybnené zahraničných:

 • Osoby (fyzické osoby);
 • organizácie (právnické osoby);
 • Zmluvné združenia osôb, ktoré nemajú právnu subjektivitu (neevidovaný ako také),

v prípade:

 • ich práva boli porušené, alebo
 • ich legitímne záujmy.

V prípade mimovládnych organizácií na ochranu životného prostredia a združení, porušenie zmluvných práv alebo sa týkajú legitímnych záujmov predpokladá. Nemôžete si vybrať krajinu na podanie žaloby v oblasti životného prostredia podľa estónskych Verwaltungsgerichtsordnung (správny súdny poriadok). Podľa nej nemôžete podať žalobu proti správnym orgánom iných krajín s estónske súdy. Na druhej strane môžete podať žalobu len proti estónskym správny orgán s estónskou správny súd, ktorý je príslušný na umiestnenie tohto správneho orgánu.

Súvisiace odkazy

Právne predpisy

Ďalšie informácie


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 14/09/2016